DAGBLAD VOOR AMERSFO© Wordt prof. Verzijl lid der C.G.? „Herstel Oostenrijks oude grenzen" Zoon of dochter, is ons om het even Regeeringspolitiek zal geer wijziging ondergaan UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Kwestie-Buitenzorg wordt geliquideerd Koningin ontving Soekawati Conversie is een groot succes Twaalf luiers voor a.s. moeders Minder textielpunten voor garens Meer welvaart is noodzakelijk „Onderteeken met Spoed" Natsir Kolen moeten Zondag gelost worden Prinselijk paar over de blijde gebeurtenis Prinses Margriet spreekt nu al over ,,Mijn baby Voor huurverhooging toestemming noodig 2500 vrachtauto's voor kolenvervoer „Willem Barendsz" ving niet voldoende Nieuw eerste-kamerlid Slechts drie gezanten verlieten Madrid Geyssendorffer wordt gecremeerd Dakota-maximum voor Engeland onveranderd Schip in br^nd in Golf van Biscaye Kans op sneeuw Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL Vrijcjpg 31 Januari 1947 Nr. 558 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaerüaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DEN laatsten tijd deden ver scheidene geruchten de ronde dat prof. mr. dr. J. H. W. Verzijl, hoogleeraar in het vol kenrecht en de internationale politieke geschiedenis aan de rijks-universiteit te Leiden be noemd zou worden tot lid van de commissie-generaal. Bij infor matie, enkele dagen geleden, bij de meest bevoegde bron konden wij deze geruchten nog niet be vestigd krijgen. Thans verneemt het ANP van welingelichte kringen dat het inderdaad in het voornemen van de regeering zou liggen wan neer de daartoe strekkende wetswijziging zou zijD aanvaard prof. Verzijl aan te zoeken in de commissiwgeneraal zitting te> nemen. Prof. Verzijl zou zich bereid verklaard hebben deze functie te aanvaarden. Levensloop Prof. Verzijl werd to Utrecht ge boren op 31 Aug. 1888. IIii studeerde daar in de rechtswetenschappen en promoveerde in 1910. Na zijn studie was hij korten tijd werkzaam ter ge meentesecretarie van Leiden. In 1912 kwam hij in zijn geboorteplaats terug, waar hij by de gemeente de functie vervulde van chef der afdec- ling openbare werken en volkshuis vesting. In 1917 promoveerde hij tot doctor in de staatswetenschappen op proef schrift: „Het prysrecht tegenover Deutralen in den wereldoorlog van 1914 en volgende jaren". In 1919 volgde zjjo benoeming tot hoogleer- aar in het volkenrecht en de diplo matieke geschiedenis aan de rijks universiteit te Utrecht. Van 1917 tot 1929 trad hij op als president van de Fransch-r-Mexicaansche scbadevor deringscommissie cn in 1930 verte genwoordigde hij Bulgarije in een geschil met Griekenland voor het hof van Internationale Justitie Den Haag. In Juli 1938 werd hij tevens^ tot hoogleeraar in het volken recht en de politieke geschiede nis aan de gemeentelijke univer siteit van Amsterdam benoemd. Tijdens den oorlog heeft.prof. Ver zijl aan Nederlandsehe instellingen en personen vele internationaalrechte- lijke adviezen gegeven in aangele genheden, welke met de bezetting van ons land samenhingen. Na de bevrijding is hij lid van de Eerste Kamer geweest. Hij heeft voorts nog •de functies vervuld van lid van den Raad van Rechtsherstel en vice-pre sident van den Bijzonderen Raad van Cassatie. Bij KB van 18 April 194G werd hij jfangewezen als Neder- Ten paleize van den Lt. G. G. is gisteren een bespreking met In- donesische autoriteiten gehouden om de kwestie-Buitenzorg af te handelen. Het doel van de bespre king was, de Indonesische resi dent en den burgemeester van Buitenzorg weer in functie te stel. len en het politiecorps op nieuwe basis te organiseeren. Op grond- slag van een zeer nauwe vriend schappelijke onderlinge samen werking die er op gericht is orde en rust te handhaven en de be langen van de burgerij te dienen, zoo wordt in het comminiqué gezegd. Daarom zal gestreefd worden naar een practischen vorm. die allen zal bevredigen. Op een dezer dagen te houden conferentie zullen nadere bijzon derheden besproken worden. Donderdagmiddag heeft de Ko ningin op het paleis op den Dam den president van Oost-Indonesië, Soekawati, voor een onderhoud ontvangen. Bij dit onderhoud was Mr. J. A. Jonkman, de minister van overzeesche gebiedsdeelen aanwezig. Het ministerie van Financiën deelt mede, dat aan de con versie der 3Y2 en 4 procent staatsschuld (tot een bedrag van 2% milliard gulden) slechts 85 houders niet hebben deel genomen. Dat wil dus zeggen, dat voor 99 7/8 procent op de nieuwe lee ning is ingeschreven. Het begrip bij het Nederlandscbo volk voor het nationale belang, dat in hpt ongekende resultaat van deze conversie-operatie gelegen is, vormt een succesvolle bijdrage voor de geldsaneering en derhalve tot her stel van onze nationale economie, aldus het ministerie van financiën. landsch lid in het Permanente Hof van Arbitrage. Thans is prof. Verzyl hoogleeraar te Leiden. Dr. Van Mook Tot rechtzetting van verscheidene berichten verneemt ANP van be voegde zijde: 1. Dat dr. Van Mook al in Augustus 1945 en in October 1946 het voornemen te kennen heeft gegeven, met het oog op zijn dan gedurende ruim acht jaar ononderbroken werkzaam heid in de moeilijkste regee. ringsfuncties, omtrent einde 1946 ontheffing van zijn taak te verzoeken; 2. Dat hij uiteraard zulks pas zou doen wanneer het sta dium der politieke onderhande lingen dat mogelijk mocht maken; 3. Dat thans met betrekking tot zijn aftreden nog niets vast staat en dus evenmin met be trekking tot zijn opvolging; 4. Dat van een wijziging van de regeeringspolitiek ten lanzien van het Indonesiseh vraagstuk aan de zijde van de Nederlandsehe regeering geen sprake is. Het C.D.K. deelt mede, dat het mogelijk is gebleken het aantal luiers, dat aan a.s. moeders ter be schikking gesteld kan worden, te verhoogen en te brengen op 12 stuks In verband hiermede zullen de dis tributiediensten met ingang van Februaric a.s. de bonnen ,,en rant soen artikel J" voor negen luiers niet meer uitreiken. In de plaats hiervan zullen van genoemden datum af aan de a.s. moeders twee bonnen ,zes luiers" worden verstrekt. Pun ten van de textielkaart behoeven ook hierbij niet te worden afgege ven. De van 22 December tot 1 Febru ari uitgereikte bonnen ,,een rantsoen artikel J" blijven tot nader aankon diging geldig voor negen luiers. Met ingang van 1 Februari 1947 wordt de puntenwaardeering van rijggaren, maasgaren, stopgaren en stopzijde als volgt gewijzigd. De puntenwaardeering van rijg garen wordt gehalveerd wat be teekent dat op 1 textielpunt in het vervolg 500 yards kunstzijden rijggaren of 200 yards rijggaren van andere samenstelling ver krijgbaar zal zijn. Het aantal kaartjes maasgaren, stopgaren en stopzijde, dat men zich op 1 textielpunt zal kunnen aanschaffen, wordt gebracht van "op 6 kaartjes in een opmaak cn 15 meter per kaartje, in to taal dus 90 meter. Bij andere op maak zal weer voor. ten hoogste 90 meter, of gedeelten daarvan, 1 textielpunt moeten worden afge staan. Koopt men bijv. 4 kaartjes maasgaren in een opmaak van 20 meter per kaartje, dan is men dus 1 textielpunt verschuldigd. Om misverstand te voorkomen wordt er op gewezen, dat'de pun tenwaardeering van festonneer- en naaigaren, haak- en handbrei garen benevens tapijtwol, onge wijzigd blijft. De stoffelijke resten van prins Gustaaf Adolf van Zweden en zijn adjudant, graaf Steenbeck, werden naar de Zweedsche kerk in Kopenhagen overge bracht, om vandaar met den Zwcedschen kruiser „Oscar 11" naar Zweden te worden vervoerd. Pc kist met het stoffelijk overschot van Prins Gustaaf Adolf werd gedragen door prins Sigvard. een broer van den omgekomen prins, kroonprins Frederik van Denemarken, den Zwcedschen gezant in Denemarken, Dardel en den Zwcedschen militairen attaché. P Nederlandsehe regeering zegt: Nederland wenschtde totstandkoming van.een vrij, onafhankelijk en democra tisch Oostenrijk. Daartoe is, naar de meening der Neder landsehe regeering, in de eerste plaats noodzakelijk, dat de voormalige grenzen van Oos tenrijk in het algemeen worden hersteld en de smalle economi sche basis van dit land niet nog meer wordt versmald. Het zou wenschelijk zijn, dat door de UNO een onderzoek wordt in gesteld naar de vraag op welke wijze practische en doeltreffen de hüïp- kan worden geboden." Aldus schrijft de Nederlandsehe regeering in haar memorandum, dat zy aan de vertegenwoordigers van den raad van ministers van Buiten laDdsche Zaken der „Groote Vier' over het met Oostenrijk te sluiten vredesverdrag beeft aangeboden. Onze regeering blijkt van oordeel dat geen definitieve oplossing voor het Duitsche en Oostenrijkscbe pro bleem kan worden gevonden zonder dat rekening wordt gehouden met de bijzondere positie, welke Duitsch- land en Oostenrijk ten opzichte van elkaar innemen Met deze omstan digheid zal dus, ter dage rekening moeten worden gehou len. Gezien de geografische liggin; n Oostenrijk in het hart van Europa is het noodzakelijk dat de UNO, in overlejr met Oostenrijk, de maatregelen ontwerpt en uitvoert, wélke Oostenrijk in de huidige om tandigheden in staat zullen stellen eleidelijk een bevredigend niveau an welvaart te verkrijgen. Op deze wijze zal de UNO ge zamenlijk met Oostenrijk belang hebben bij het instandhouden van een werkelijk vrij en onaf hankelijk Oostenrijk. Op deze wijze kan wellicht ver meden worden, dat Oostenrijk in de toekomst uit eeonomischó wanhoop zich wederom eenzij dig zicht op Duitschland en zijn werkelijke Europeesche functie uit het oog verliest. Democratie In het verdrag moeten, naar de meening van de Nederlandsehe geering. afdoende garanties worden opgenomen, opdat Oostenrijk een werkelijk democratisch staatsbestel De republikeirische minister van oorlichting, Mohamed Natsir, heeft in een politieke verklaring aangedrongen op een spoedige on derteeken ing van do ontwerp overeenkomst. Hij begon zijn verklaring met te ontkennen, dat alles afhangt van het bestand, dat voornamelijk ge sloten zou zijn, om de vereiselite mosfeer te scheppen voor het houden van vruchtbare besprekin gen. Nadat Natsir nadrukkelijk erklaard had, dat aanvankelijk de meening bestond dat de over eenkomst kon worden ondertee kend voordat -zij aan het Neder landsehe parlement zou zijn voor gelegd, vervolgde hij: De Nederlandsehe regeering ver keerde echter in twijfel over het standpunt van het Nederlandsehe parlement. Toen heeft minister Jonkman een interpretatie van de ontwerp-overeenkomst gegeven die opzettelijk gesteld was in be- oordingen die de rechtervleugel moesten ontwapenen- Het is over duidelijk, dat de regeering een dermate conservatieve politiek oorstaat, dat zelfs bij den Jinker- leugel de vraag rijst, wat nu wel de eigenlijke inhoud van de ont- erpovereenkomst is. De commissie generaal is naar Indonesië teruggekeerd, maar het schijnt dat zij alsnog niet bereid is de ontwerpovereenkomst van Langgadjati te ondcrtcekenon. Dit maakt de beteekenis van de overeenkomst tamelijk twij felachtig en geeft den reac- tionnaire elementen onder de Nederlanders zoowel als on der de Indonesiërs de gelegen heid hun actie tegen de ont werpovereenkomst te verster ken. De republikeinsche regeering heeft uitdrukkelijk verklaard, dat haar vertegenwoordigers nog al tijd volledige volmachten hebben om de ontwerpovereenkomst vol gens den uitleg van de bindende notulen en de officieele corres pondentie tusschen de heide re geeringen te onderteekenen. Oplossing Met betrekking tot de militaire incidenten was Mohamed Nat sir van meening dat deze 'den in druk bevestigen, dat de Neder landsehe staatslieden niet in staat zijn stand te houden tegen de op positie, die de ontwerpoverecn-" komst ondervindt. Hij besloot zijn verklaring met de woorden: „liet snelst werkende middel om de situatie te verbeteren is de onmid dellijke onderteekening van de ontwerpovereenkomst. Dit zou een basis vormen voor de oplossing van de hangende geschilpunten op militair en politiek terrein. krijgt. Hierbij zal in het bijzonder de aandacht moetep worden gewijd ann een doortastende en krachtige door zetting van het denazificeeringspro- ces eenerzijds en het verkrijgen an derzijds van krachtige waarborgen, dat niet Duitsche politieke, economi sche. cultureele en militaire doelein den in Oostenrijk worden nage streefd, hoe ook gecamoufleerd, welke in strijd zijn met de letter of den geest van de bepalingen van het vredesverdrag met Duitschland. In verband met de weersgesteld heid behooren wagons met vaste brandstoffen (kolen, cokes, briketten enz.) op Zonrlag 2 Februari door den geadresseerde tus§chen 7 en 18 uur gelost te worden. Deze dag zal mee tellen voor het berekenen van den losterraün en van het staangeld Na dere inlichtingen verstrekken de stations. 99 GISTERAVOND heeft een repor ter van den nieuwsdienst van Radio-Nederland met prinses Julia na en prins Bernhard een vraagge sprek gevoerd over de komendo blijde gebeurtenis. Op een vraag van den repor ter hoe de prinsesjes over het nieuwe broertje of zusje den ken antwoordde de prinses: „Ze verheugen zich er ontzettend op. Margriet spreekt nu al over „Mijn baby". Stellen Vice Hoogheden hun hoop op een zoon of een dochter Hierop antwoordde prins Bern hard: „Tja, in ieder gezin heeft men graag jongens en meisjes, natuur- lijk. maar wij zullen met beiden pre cies even blii zijn. Dat brengt me er op waarom hoopt men eigenlijk zoo erg op een prinsje? Zit daarin niet eigenlijk iets onrechtvaardigs tegeu o^er de vrouw in het algemeen wier capaciteiten men toch vooral in den laatsten oorlog met heel nieuwe oogen is gaan zien?" Gelooft u bijvoorbeeld, dat het levenswerk van mijn schoonmoe der, van onze Koningin, meer gewaardeerd zou zijn, indien zij een man was goweest?" Reporter: „Stellig niet". De prins: „Eigenlijk is men dus met de hoop op een jongen een beetje unfair". Kleertjes-actie ,.Is Uwe Koninklijke Hoogheid te vreden over de inzameling van ba bp-kleertjes". De prinses: „Niet alleen tevreden maar veel sterker, ik ben er door geroerd dat in Nederland, waar textiel zoo schaarsch is, van zoo veel verschillende kanten de gaven toegestroomd! Niet minder d3n 12.000 stuks konden ingezameld v/orden. Ik wil dan ook graag van deze gelegenheid gebruik maken hot hoofdbestuur en de provinciale vertegenwoordigsters van de UW te danken voor al het werk, dat zij verricht hebben." Ook de prinsesjes genieten thans volop van de sneeuw en het ijs. Zoo als prins Bernhard in het vraagge sprek over de blijde gebeurtenis mee deelde kunnen zij reeds behoorlijk schaatsenrijden. Daf zij het sleetje- rijden niet versmaden blijkt uit onze foto, die prinses Irene toont, terwijl zij me/ een Paar vriendinnetjes op de Biltschestraat adn 't sleeën is. Zooals bekend bestond reeds tij dens de bezetting de mogelijkheid aan de prijzenbureaux toestem ming te vragen in gevallen van onderverhuur den huurprijs van woningen te verhoogen Deze mo gelijkheid is ook nu nog blijven b.ztaan zoodat iedere huiseige naar, die kan aantoonen. dat de door hem verhuurde huizen wor den onderverhuurd, toestemming tot huurverhooging kan vragen. Deze verhooging varieert gewoon lijk tusschen vijf en twintig van de oorspronkelijke huursom, naar gelang de omstandigheden (b.v. het aantal bewoners). Daar het aantal verzoeken om huur verhooging den laatsten tijd bij het prijzenbureau te Rotterdam een achterstand had veroorzaakt heeft dit bureau overwogen een afzonderlijke regeling toe te pas sen. waarbij het den verhuurder zou zijn geoorloofd, na een tijdige aankondiging en inafwachting van de beslissing van het prijzen- bureau deze verhooging toe te passen. Indien het prijzenbureau later deze verhooging geheel of •'eeltelijk niet zou goedkeuren, zou restitutie moeten worden ge geven. De directeur-generaal van de prijzen heeft deze regeling echter niet goedgekeurd. Er is dus geen sprake van een algemeene huur- venhooging voor onderverhuur ders. Voor elk individueel geval is e. afzonderlijke toestemming noodzakelijk. In de gisteren gehouden trekking van de Ned. Staatsloterij viel een prijs van f 1500 op num mer 17997 en prijzen van f 1000. op de nummers 4673, 8525 en 19578. Het bestuur van de vakgroep goederenvervoer langs den weg, bij welke organisatie alle autover voerders in ons land zijn aange sloten, heeft zich tot de ministers van Verkezr en Economische Za ken gewend met het aanbod 2500 zware vrachtauto's ter beschik king te stellen voor het vervoer van kolen uit de mijnstreek naar de bevolkingscentra. Gezien het groote laadvermogen van de moderne vrachtauto's moet het naar het oordeel vaTi de vakgroep, zeer goerl uitvoerbaar nvorden geacht, dat het vracht- autovervoer op korten termijn een aanmerkelijke verbetering in den aanvoer van brandstoffen tot stand brengt. Het bestuur van de vakgroep heeft er 'bij de regeerin» ernstig op aangedrongen dit aanbod niet terzijde te leggen gezien de hui dige precaire brandstoffensitualie De vangstresultaten van de Ne. derlandsche walvisehvaartexpedi- tie met de Willem Barendsz" •blijft beneden de verwachtingen. Op internationale conferenties is ter voorkoming van uitroeiing van de waivisch bepaald, dat de gezamenlijke expedities (en ditmaal zijn er maar dertien) maximaal 16 000 zoogenaamde ..blew whale units" mogen van gen. De stand is volgens een op gave tot 25 Januari jj. 6 496 ..units", waarvan de ..Willem Ba rendsz" er 182 voor zijn rekening heeft genomen. Gerekend naar den duur van de vangperioden. had de productie naar verwach ting circa 370 moeten bedragen. Tot lid van de Eerste Kamer in de vacature Mr. A. E. Ribbius Pe- letier (P. v. d A.) is benoemd de heer H. J. de Dren. Op een vraag of de twee oudste prinsesjes goed leeren antwoordde de prins: „Och, dat gaat gelukkig wel Als ouders waardeeron wij het bijzon der. dat de school zoo ruimschoots do mogelijkheden geeft, om gaven vat; verstand en hart te ontwikke lt" n De school maakt haar ook zoo zelfstandig (Prinses: „Ja, dat is waar"). Zoo organiseerden Trix «m In-entje by voorbeeld den laatsten Zor.dag, zonder hulp van iemand anders, voor do bewoners en bet personeel van ons huis een voor stelling. Vooral Trix is dol op or ganiseeren. Zij brachten zelf de uit ncodigingen rond en ver|prgdcn z/'if tezamen met Margriet het heele programma". „Schitterend, en, wanneer ik U vragen mag, wat hield dat program ma in?" Voor 't Roode Kruis De prinses: „Nou, enkele gymnas tische en acrobatische prestaties van do kinderen, waar Ireentje vecral van houdt, en verder eon noppenkastvertooning van Jan K:aassen, die den zieken koning met een wonderdrank beter maakt. Do opbrengst van de voorstelling was voor het Roode Kruis: dat hadden zs cok zelf bedacht. Ieder een moe>» hu den ingang van het zaaltje aan Trix en Ireentje iets betalen, Zooveel men missen kan", stond er op de convocatie. Samen zaten ze achter een tafeltje en sebiapten de namen van de lijstaf, zoo gauw de gast betaald had. Maar zoo'n voorstelling in je eigen huis heeft natuurlijk zijn speciale bekoring Koninklijke Hoogheden, bij de komst van de prinsesjes in Neder land hebt U het verzoek gericht, to' alle Nederlanders, om Uw kinderen zooveel mogelijk vrij te laten. Heeft de bevolking daar in hef algemeen goed gevolg aan gegeven De prinses: „Sommige menschen hebben het goed begrepen en ande ren minder goed. Die hebben er na tuurlijk niet zoo ere over nage dacht. Het, is natuurlijk dom en on verstandig tegenover kinderen, om ze niet -vrij te- laten, maar andere menschen hebben het ook weer juist uitstekend begrepen". Twaalf van de 55 landen hebben tot dusver nog niet geantwoord op den oproep rapport uit te bren gen over de stappen, die zij heb ben ondernomen naar aanleiding van de recommandatie van «Ie algemeene vergadering der VNO om de hoofden den diplomatieke missies uit Spanje terug te roe pen. De binnengekomen antwoor den wijzen uit, dat: 1. Engeland. Liberie en Neder land de ho-Vden van hun diplo matieke missies uit Madrid heb ben teruggeroepen. 2. Een groot aantal landen hebben geantwoord in het geheel, of ten tijde van de recomman datie geen diplomatieke betrek kingen met Spanje te hebben onderhouden. Columbië. Panama en Uru guay slechts hebben doen weten, dat zij den oproep ontvangen hebben. 4. Salvado verklaard heeft zich over zijn houding te zullen bera den. 5. De Dominicaan^che repu bliek beloofd heeft den oproep te gelegener tijd te zullen overwegen en beantwoorden. Maandag j.l. heeft de ni? iwc Ai-gen tij nsche ambassadeur te Ma drid zijn geloofsbrieven aan Franco overhandigd. Ramp op Kastrup „Sabotage is niet vastgesteld" Do uit negen KLM-officials en uit twee leden van don Rijksluchtvaart dienst bestaande Nederlandscbo enquêtecommissie, dio zich daags na de ramp Daar het vliegveld Kas trup bij Kopenhagen heeft begeven, ten eindo een onderzoek in to stel len naar de oorzaak van liet onge luk is gisteren op Schiphol terugge keerd. Aan een ANP-verslaggever decl- da een der leden do hoer II. Fuel's; hoofd vliegbedrijf der KLM mede, dat, omdat dr. Plesman vandaag do pers officieel de bevindingen van do commissie over de oorzaak van de ramp zal inlichten, de leden der commissie zich hierover niet in do- firitieven zin konden uitlaten. Hij voegde daaraan echter toe: „Voor mij is de zaak duidelijk." Naar aanleiding van het door den Zweedschen luchtvaartdeskundigo Larson gisteren uitgegeven commu- nioué. waarin do ramp aan nalatig heid werd geweten, merkte do heer Fnehs op. dat het iedereen na wat de pers reeds heeft gepubli ceerd wel duidelijk moet zijn. dat mor deze nalatigheid het niet tijdig verwijderen van den hoogteroer- klamp is bedoeld. Tenslotte zeide do hoor FuehR er van overtuigd to zijn, dat van sabotage geen sprake is. ..Alle tendentieuze benchten, die daarop zouden wijzCn, cn. ik doel hierbij on dat z.g. ge heimzinnige telefoongesprek, zijn positieve nonsons." Vervoer der slachtoffers Zoodra de nolitie-antoritcitcn in Kopenhagen do stoffelijke over schotten dor 22 slachtoffers hebben vrijgegeven zal een extra TfcLM-tpe- stel naar Kopenhagen vertrekken, ten einde de stoffelijko resten der bemanning, dat van do filmactrieo cn zangeres Grace Moore, van den Snaanschen passagier senor Tzq- vierdo en van den eenigen Neder- Iard8cben passagier, don houthan delaar M. Engel uit Zaandam, naar Schiphol te brengen. Met de stoffe- liike resten van Grace Moore en Izq- vierdo zal het toesjel doorvliegen r.aar Pariis, waar dat van Graco Moore zal worden achtergelaten. Haar echtgenoot woont nl. in dezo stad. Tenslotte zal het vliegtuig doorvliegen naar Madrid. Voor zoover thans bekend zullen d? NederTand«ehe slachtoffers Maan dag of Dinsdag worden begraven. Do omgekomen piloot Geyssendorf fer zal op We?ferveld worden ge cremeerd. Ziin Deensche ochtgenoo- tj beeft zich met haar kinderen reeds per trein \.m Kopenhagen op weg naar Nederland begeven. Lord Nathan, dc Britsche minister van burgerluchtvaart heeft in het Hcogerhuis medegedeeld. dajQle lucht, veiligheidsraad heeft aanbevhlen het hoogsttoelaatbarc gewicht van Dako ta's op 12 700 Kg. (2S.000 Engelscho ponden) tc handhaven. De luchtveiligheid) raad beveelt te vens aan. dat een onderzoek ingesteld zal worden naar het maximaaal toe gestaan gewicht op zekere vliegvelden en voor zekere routes en het nemen van proeven inzake (prestaties van vliegtuigen met verschillende belas ting. Lord Nathan zcidc, dat' voorzoover hem bekend was, er geen ongeluk met een Dnkota-toeitcl aan overbelas ting tc wjjtcn was geweest. Hij stelde voor hot volledig rapport van den luchtvciligheid?raad met een officieel rapport te publiceercn. Achttien dooden Op het Brifsche stoom-chip Sam- water (7.219 ton), dat z'ch in de Golf an Biscaye bevindt, is brand uitge broken, Het 'Zweedsche stoomschip Pahlsson seinde. dat het overlevenden van de Samwater had opgepikt. De Nederlandsehe rleepbooten Thames en Witte Zee hebben opdracht ge kregen om de Samwater te hulp te komen. De eerste is uit Falmouth, de tweede uit Marseille vertrokken 26 Overlevenden van de Samwater, die ter hoogte van Kaap Finisterre in brand geraakte, zijn in Lissabon aan land gezet. 16 Leden der bemanning en twee passagiers zijn verdronken. 24 Leden der bemanning en drie pas- ragiers zijn aan boord van de te hulp gekomen schepen in veiligheid. De brand zou zijn uitgebroken ter wijl men bezig was met het verrich ten van herstelhngswerkzaamheden aan de machines van het schip. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat het schip verlaten moest worden. Het schip werd verlaten, terwijl het nog op volle krach» voortstoomde. Door de woeste zee zijn twee reddings booten gekapseisd en de inzittenden verdronken. De overlevenden werden door het Zweedsche schip Pahlsson eenige uren later opgepikt. De kapitein kon geen verklaring geven voor het uit breken van den brand. In ziin weerbericht deelt het K.N, M I. mede, dat in de luchtdrukvcr- deeling over het vasteland van Euro pa weinig verandering kwam. Het gebied van hoogen luchtdruk over Zuid-Zweden handhaafde zich, ter wijl de depressie-activiteit in het Middcllandsche zeegebied nog steeds bleef bestaan. De aanvoer van zij het iets minder koude lucht naar onze omgeving hield dan ook aan De maximum tem peraturen waren vooral in het Zui den van ons land Donderdagmiddag minder laag Plaatselijk steeg de temperatuur tot. 2 graden onder nul. Op den Aljantischen Oceaan zijn meer veranderingen aan te wijzen dan op het continent. Zoo nam de depressie-activiteit toe. voornamelijk in de buurt van IJsand, waar een zware sneeuwstorm opstak, ten Westen van Ierland en midden op den Oceaan. De depressies trekken echter nog steeds in een zoodanige richting, dat de wind in onze om geving in den Oosthoek blijft. V/cl mag verwacht worden, dat ons land geleidelijk meer onder den directer) invloed van de depressies zal ko men, waardoor de kans op'sneeuw met nog iets hoogcre temperaturen toeneemt. Toenemende bewolking Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, gel dig fot Vrijdagavond.- Nevehg weer me( geleidelijkW waf toenemende bewolking, doch j nog vrijwel nergens sneeuw. I Meesf matige wind uit Oostelijke J !-: richting^ Overdag matige foj lichte 1 vorst

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1