DAGBLAD VOOR AMERSFOOET Bestand in Indonesië heeft de jure zijn geld opgebracht" Niet verwijderde klamp oorzaak der ramp Nieuwe pogingen om 't bevel „Staakt het vuren" te geven Oostenrijk vraagt herstel van zijn onafhankelijkheid GENERAAL SPOOR VERKLAARDE: Politieke leiding bepaalt mate van gezag Prof. Verzijl neemt benoeming aan Personeel R.N.I.O. ontslagen En wil toetreden tot de UNO Algemeen bestand is voorwaarde Omstandigheden noodlottig Brandstoffen voor kantoren e.d. Zwitserland? Neen, Engeland! Fruitdistributie opgeheven Ook Amerika rilt... Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week oi 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Zaterdag 1 Februari 1947 Nr. 559 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Difecteur-Hoofdredacteun TJ. DE BOORD^t 99 (Van onzen specialen verslaggever) HET bestand met de Republiek in Indonesië heeft de jure als het ware zijn geld opgebrachf, de facto echter ging er geen dag voorbij dat men kon spreken van een consequente uitvoering ervait." Ziedaar de meening van luit.-generaal S. H. S. Spoor, die gistermiddag in een persconferentie te 's-Uravenhage antwoord heeft gegeven op een kruisvuur van vragen. Hij deed dit met omzichtigheid en met slagvaardigheid. Hier sprak de militair die er voor waakt zijn terrein niet te verlaten om dat van de politiek te betreden en bestond dit gevaar voor „afglijden" dan wist hij met een geestigheidje, met een wedervraag of een zich even laten gaan om aan den anderen kant weer iets terug te ne men, om de gevaarlijke klippen heen te zeilen. overschrijden om mortieren op te ruimen die onze jongens beschie ten. „Ik wensoh echter nog altijd commandant van een leger te zijn en niet directeur van een DE bestandskwestie kwam eerst aan de orde. Generaal Spoor kwalificeerde deze als een moeilijk vraagstuk- De totstand koming er van in October was een verblijdend punt in de ontwikke. ling in Indonesië Ten eerste omdat zij de hoop rechtvaardigde, dat het don goeden kant uitging in Indonesië, ten tweede omdat er een sfeer moest zijn. welke een goeden bodem vormde voor bot overleg. De uitvoering van het be stand levert echter vele nioei- lljkbeden op de. verliescij fers na hef bestand zijn hon ger dan ervoor maar van onze zijde is getracht het zoo goed mogelijk uit te voeren. Dat het moeilijk is vindt zijn oorzaak o-m. in het feit, dat wij staan tegenover verschillende or ganisaties. welke geen eenhoofdi ge leiding hehhen en vaak ver schillende richtlijnen krijgen uit gestippeld. Generaal Spoor zou graag den volgenden dag het he vel „Staakt het vuren" hehhen gegeven, maar van Indonesische zijde ging dat niet- Teleurgesteld Wij zijn wel tele.urgesteld", al dus generaal Spoor, dat er van 'te. uitvoering zoo bitter weinig is te- ret kt gekomen en lat er zoo mee gesold is. Ik weet er geen beter woord voor. want telkens 2ijn t veer moeilijkheden waardoor de spiekingen niet kunnen doorgaan En onderwijl wordt er langs den convooiweg nog steeds gevochten. Van Indonesische zijde is verzocht nog eens met de commandanten te spreken Dat het resultaat zoo gering is. is begrijpelijk omdat de politieke onderhandelingen op een ander niveau staan. Men spreekt dan met menscken waarmee over leg mogelijk is- O'p militair ter rein ligt de situatie anders, want er is geen 'terrein waar zoo snel promoties zijn gemaakt als in het Indonesische leger. Een moeilijke tijd ging voorbij en in dit verhand bracht generaal Spoor hulde aan de troepen en de marine, die hun niet eenvoudige taak met volle behcersching heb ben uitgevoerd. .Thans wordt op. nieuw getracht het bevel „Staakt het vuren" te laten geven. Onze troepen houden zich aan hun de marcatielijn, maar zij kunnen nie| tolereeren, dat onze gebieden ge ïnfiltreerd worden. Onuitputtelijk ^Op een vraag hoe lang deze situatie is vol te houden, ant woordde generaal Spoor: „Wij zijn onuitputtelijk, maar ik ben van meening. dat er spoe dig een einde aan moet ko men." Een factor van belang is naar zijn meening ook. dat Socdirman op eenzelfde niveau staat als Sja- rifoedin. Generaal Spoor gelooft dan ook, dat de invloed van de mi. litaire clan zoo sterk is, dat deze voor de goedwillende po litieke zijde groote moeilijkhe den geeft. Hij is bovendien van meening, dat een deel van het T-R.T. zich wel verschuilt en mengt tusschen verschillende strijdorganisaties, maar om dat procentueel uit te drukken is niet mogelijk. De Nederlanders hebben zich volkomen gehouden aan de op 14 October cartografisch vastgestelde lijnen. De wapenleveranties acht spreker niet van groote importan tie.* Fouten Generaal Spoor gaf ruiterlijk toe, dat er ook van onzen kant wél een* fouten worden gemaakt, maar de overtreders worden streng gestraft. „En waar wij ver keerd handelen, zal ik de eerste zijn om verontschuldigingen aan te bieden." Men kan echter ook van schending van het bestand spreken als wij de demarcatielijn schiettent." Ook de voorlichting kwam ter sprake. Dit bleek bij voortduring een moeilijk punt. Er zijn natuur lijk militairen die een eigen mee ning hebben, die afwijkt van de regeeringspolitiek. Maar de poli tiek van de regeering bepaalt het gebruik van het leger. Tegenover hun meening kan men slechts een positieve voorlichting plaatsen. „Hoe wilt U dat men plotseling los komt van oude opvattmgen? We komen er wel. maar het gaat geleidelijk. Deze menschen moe ten mentaal gevormd worden naar een nieuwen tijd-" Klachten Van 1 November—31 December deden zich 350 gevallen voor van inbreuk op het bestand aan Indo nesische zijde. Op den 27sten Oct deed Soédirman mededeeling van een aantal klachten tegen ons. Hij zou deze opgeven, maar ze moeten nog worden ontvangen- De taak van het leger kan zijn om de woorden van Roosevelt te gebruiken „to speek softly, but carry a big slick-" Dat kan ook in het belang van de Republiek zijn en generaal Spoor kan zich voorstellen, dat op een gegeven oogenhlik de Repu- blikeinsche regeering op die macht zal moeten steunen om te komen tot uitvoering van een project, dat haar voor oogen staat. Eerst een klap NADAT generaal Spoor nog had verklaard van meening te zijn dat ons leger sterk genoeg was om de orde te handhaven als alles zou mislukken en dat rnet „bevrijd gebied" nimmer bedoeld was „bevrijd van de Republiek" hij ontkende bepaaldelijk, dat de voorlichting in die richting zou hebben gewezen kwam ten slotte de vraag aan de orde of het juist was d&t generaal Spoor de meening was toegedaan „eerst een flinke klap uitdeelen en dan Linggadjati aanbieden" en of daarover thans van gedachten wordt gewisseld. Hii antwoordde met een wedervraag: „U gelooft toch ook niet al les wat U leest? Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, dat de naleving van wat overeengekomen is niet op die wijze geschiedt als werd bepaald. Dat kan zulke gevol- gen hebben dat het een kwes tie wordt van „to be or not to be", ook voor de bevolking ook op ecöïiom. gebied. Onder der gelijke omstandigheden kan het inderdaad noodzakelijk zijn, dat het gezag zich doet gelden. Dat oogenhlik zal ech-* ter dopr de politieke leiding worden bepaald.'; Prof. Verzijl heeft ons medege deeld. dat hij de benoeming tot lid van de C.G. zal aanvaarden. Zij kwam voor hem als een verrassing, hij meende echter, dat hij zich hieraan niet mocht onttrekken, nu de regee ring op zijn medewerking prijs bleek te stellen. Prof. Verzijl voegde hieraan nog toe, dat hy in eerste instantie ern stige bezwaren vaa juridischen .staatsrechterlijken aard had gehad tegen de overeenkomst van Ling gadjati, wat dan ook de reden was, dat hij het adres van de juristen mede had onderteekend, maar dat hij na de toelichting van de regeering op het ontwerp van meening was, dat Linggadjati met die toelichting een vruchtbare basis vormde om tot een yoor Nederland zoowel als voor Indonesië bevredigende rege ling te komen. Wanneer de ontwerp overeenkomst door de Kamer niet met een tweederde meerderheid zou zijn aangenomen, zou een deel van de staatsrechterlijke bezwaren van Prof. Verzijl niet zijn verdwenen, omdat het hier een verkapte grond wetswijziging betrof; nu dit wel het geval was geweest, was hij als goed democraat van meening, dat er alle aanleiding was om zijn krachten in te spannen om de voorloopige over eenkomst tot een definitief succea te maken. Tenslotte vertelde Prof. Verzijl ons nog, dat hij zoo spoedig moge lijk zou vertrekken; een paar weken zou hij echter nog wel noodig heb ben. om zijn werk hier te lande te regelen de leden van de C.G. weten natuurlijk niet, hoe lang hun werk zal duren zijn garderobe te verzorgen en zich op de gebruike lijke wyze te laten inenten. Gisteren is het geheele personeel van Radio Nederland in Overgangs tijd te Hilversum per 28 Februari ontslagen. Dit ontslag betreft het grootste gedeelte van den huidigen radiostaf. Velen worden overgeno men door de nieuwe organisatie (d.w.z. de oude omroepvereenigingen plus de Radio-unie). De niet overge nomen personeelsleden ontvangen een schadeloosstelling, die nog nader zal worden vastgesteld. („Het Parool") DE Oostenrijksehe kanselier, dr. Leopold Figl. heeft gisteren ia een toespraak tot de plaatsvervan gers der ministers van buitenland- sche zaken, het Oostenrijksehe stand punt over het vredesverdrag uiteen gezet. Figl zeide, dat Oostenrijk bet eerste slachtoffer van Hitiers agres sie is geweest en dat het zich steeds tegen de Duitschers verzet heeft, of schoon dezen er wel in geslaagd wa ren Oostenrijkers tot dienst in Hit lers oorlogsmachine te dwingen. Op grond van zijn verzet heeft Oosten rijk het moreele recht als een bevrijd land te worden behandeld, aldus Figl. Hij verklaarde, dat een zoowel politiek als economisch, vrij en on afhankelijk Oostenrijk een der be langrijkste factoren is. die een toe komstige Duitsche agressie kunnen tegengaan. Ten aanzien van Oostenrijk's af scheiding van Duitschland. zeide Figl, dat het verdrag niet beperkt mag blijven tot de financieele af scheiding alleen. „Oostenrijk mag niet worden belast met de verant woordelijkheid voor Duitschland's agressieve politiek, of gedwongen worden lasten te dragen, die de moeilijke taak van den.wederopbouw onmogelijk zullen maken, of te zeer zullen vertragen". Figl deed een beroep op de makers van het vredesverdrag, de Oosten rijksche 'democratie, die in het ver leden haar deugdelijkheid heeft be wezen, aan te moedigen en te steu nen. Het Oostenrijksehe volk moet in de komende jaren het verdrag als zijn Magna Charta kunnen beschou wen en niet als een last, aldus Figl. Hij zeide. dat Oostenrijk ver wachtte, dat het onafhankelijk zou worden binnen de grenzen van 1937 en eindigde met zijn dankbaarheid uit te spreken voor het feit, dat de plaatsvervangers Oostenrijk de kans hebben gegeven zijn wensch om tot de gemeenschap der UNO op gelijken voet toe te treden nader too te lich ten. Permanente controle Ondertusschen komen nog altijd de memoranda van de uitgenoodigde landen bij de „deputies" voor Duitschland en Oostenrijk binnen. In het memorandum, dat Tsjecho- slowakije aan de plaatsvervangers van de ministers van buitenlandsche zaken heeft overhandigd, wordt ge zegd, dat Duitschland onder perma nente controle moet worden gesteld, teneinde de domilitarisatie volgens de bepalingen van Potsdam te kun nen doen plaats vinden. liet land zou gaarne zelf aan de contróle deelne men. Tsjechoslowakije voelt meer voor een gecentraliseerden dan voor een bondsstaat Ook oo economisch gebied moet controle wórden uitgeoefend, in het bjjzonder op het buitenlandsch han- delscredict en op de investaties. De eischen van Tsjechoslowaki.it? houden het volgende in: Gebruik van Duitsche spoorwegen voor tran- sitoverkeer naar zee volgens de ta rieven vgn 1937. Recht op vrije zones in Bremen en Hamburg cn vrije scheepvaart op Elbe en Rijn en op het Duitsche deel van de Donau. Grenswijzigingen, in totaal betrok king hebbend op 820 vierkante km en een bevolking van 25.00U zielen. Duitschland moet. de uitzetting van Duitschers uit Tsjechoslowakije als definitief erkennen en betrokkenen als volledig Duitsche burgers accep teeren. Het accoord varf München van 1938 moet geheel ongeldig wor den verklaard. Federale staat De Canadeesche regeering heeft in haai» memorandum verklaard, dat het Canadeesche volk zich niet afzij dig kan houden wat betreft het om stellen van het vredesverdrag met Duitschland. Volgens het Canadeesche memo randum moet de Duitsche staat een federale staat zijn. De decentralisa tie moet zoowel economisch als poli tiek zijn. Een centrale regeering zou alleen de meest essenlieele bevoegd heden moeten bezitten, -de overige zouden in handen zijn van de afzon derlijke staten. Canada dringt sterk aan op de sroedige samenstelling van een eco nomische commissie voor Europa. Het Ruhrgebied nioet onder interna tionaal beheer worden .gesteld. De Duitsche industrieele capaciteit moet worden aangewend voor liet welzijn van alle landen. In dit document legt de Belgische regeering den nadruk op de noodza kelijkheid Oostenrijk niet alleen in politiek opzicht opnieuw onafhanke lijk, maar tevens op economisch ge bied levensvatbaar te maken. De vrijheid van ruilhandel en ver keer zou tenslotte moeten worden hersteld opdat landen als België, met Oostenrijk de normale betrekkingen zouden kunnen hervatten, De Belgische regeering herinnert er aan dat.de verdragsontwerpen met Bulgarije, Hongarije en Roeme nië het regiem van vrijheid en ge lijkheid vaststellen voor al de staten inzake scheepvaart op de Donau. C. G, antwoordt: Naar aanleiding van de verkla ring van den republikeinschen minister vhn voorlichting, Moha- med Natsir, verneemt A net a van officieele zijde: De commissie- generaal is vast besloten de-ont werpovereenkomst zoo spoedig mogelijk te onderteekenen. De mi litaire acties, die gedurende de af wezigheid en na den terugkeer van de commissie-generaal heb ben plaats gevonden hebben de situatie vertroebeld en daardoor de ontwikkeling vertraagd. De commissie-generaal streeft er ech ter met alle kracht maar om de onderteekening van de overeen komst van Linggadjati tot stand te brengen, maar deze ondertee kening is gebonden aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Romme-Van der Goes van Naters, terwijl de commissie-gene raal zelf als voorwaarde voor de onderteekening heeft gesteld een algemeen bestand op basis van de vastgestelde demarcatielijnen." Dr. Plesman over ,,Kastrup' Geen nieuwe R.K.-partij Naar aanleiding van een circulai re. die «dezer dagen van R.K. zijde is verspreid cn die mede-ondertee- kend was door oud-minister Weiter en gepensionneerd luit.-generaal Bajetto zijn er geruchten ontstaan ever plannen tot oprichting van een nieuwe katholieke party. De parlementaire redacteur van ..Het Parool" heeft oud-minister Wc-lter gevraagd naar de gegrond heid van deze geruchten: de heer Weiter dementeerde ze echter ten stelligste. De bedoeling van de cir culaire is. naar hii verklaarde, uit sluitend tot uitdrukking te «brengen, dat een deel van de leden van de KVP zich niet kan vereenigen mot her beleid van de partijleiding be treffende Indonesië. Men wil' druk uitoefenen op hef huidige bestuur in de richting, die de onderteeke naars van de circulaire de juiste achten, doch dit alles zou geheel binnen de grenzen van de Katholie ke Volskpartij blijven. (Van onzen special en verslaggever) |-J OEWEL de commissie van onderzoek naar de oor zaak van de vliegtuigramp bij Kopenhagen nog niet met het onderzoek gereed is, wordt mo menteel toch als voor de hand liggende oorzaak aangenomen dat het K.L.M.-toestel is neer gestort ten gevolge van het niet verwijderen van een klamp aan het hoogteroer. In verband daarmede heeft he denmorgen de directeur van de K.L.M., Dr. A. Plesman, een hy pothese van het ongeval gegeven een hypothese, omdat de defi nitieve regonstructie van het on geval nog niet te geven is. Hij stelde daarbij voorop, dat uit deze ramp geen con clusies zijn te trekken ten na- deele van Dakota's. Geyssendorffer vloog deze toe stellen vanaf 1937, ook moet men niet concludeeren, dat het toestel te zwaar belast is geweest, noch dat het vliegverkeer blijkbaar niet zoo veilig is als wij hadden aan genomen. In werkelijkheid is het on geluk te wijten aan een onbe grijpelijk verzuim en aan een omstandigheid, die een erva ren piloot als "Geyssendorffer „in den fuik hebben laten zwemmen". Aangenomen moet worden, dat de klamp op het hoogteroer is aangebracht door een lid van de bemanning. Aanwijzingen Er zijn daarvoor aanwijzingen, die waarschijnlijk afkomstig zijn van iemand van den toren. Het grondpersoneel heeft dezen klamp dus niet aangebracht en heeft hem niet laten verwijderen en de steward bij wien de klamp moet worden ingeleverd, heeft deze niet gemist. Als het hoogteroer vastzit, is er geen druk meer onder den staart en schiet 't toestel omhoog. Door den sterken wind was de aanloop van het toestel zeer kort en het ging daardoor snel omhoog en toen was er niets meer aan te doen. Alles was een kwestie van 11 15 seconden. Was er geen wind geweest dan had de piloot waar schijnlijk gemerkt dat er iets loos was. Bij dit alles komt nog, dat Geyssendorffer een stijl van vlie gen had, tiie afweek van de nor male. Hij startte met den staart laag; ook dit was oorzaak dat de piloot niet heeft gemerkt dat het roer vast zat. 't Hoogteroer had eenige spe ling. Bij een verdere controle was te bemerken geweest dat deze maar betrekkelijk was. Het rich tingsroer aan de hillerons werkte normaal. Het ls gewoonte dat bij tusschenlandingen alle richtings roeren worden vastgezet en de ze keringspennen in het landingsge stel worden gestoken. Nu kan men, aldus do heer Plesman, zpggen dat men had moeien opmerken, dat er iels niet in orde was. maar cr zijn nu een rnaal „blind spots". Hetzelfde ziet men bij autorijden, hoe vaqk beurt het niet, dat men wegrijdt terwijl de auto nog op do rem staat en hoe dikwijls vergeet men niet de richtingwijzer terug te zetten. Spanning Er heerschte om het toestei een sfeer van spanning; de machine had door weersomstandigheden een half uur vertraging; er waren hcoge personen aan- boord cn het is begrijpelijk dat men dan op een zeker oogenblik zin krijgt om cp te schieten. Geyssendorffer moet in volkomen kalmte van zijn beroep met goed zicht en sterken wind op het beste vlieg veld .cn de beste startbaan zijn gestart. Het waren alle satanische omstandigheden om hem erin te laten loopen. „Geys" had een uitnemenden stijl van vliegen die echter onder deze omstandigheden hem funest is geworden. Intusschen zal dit ongeluk dc K. L. M. aanleiding geven om aan de rood geschilderde klampen ten overvloede nog roode wimpels te bevestigen. In het tijdvak van 1 Februari t.m. 12 April 1947 geven de bonnen van de W.A.-kaarten, gemerkt „10c periode", cn „12c periode' elk recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, ter wijl de bonnen, gemerkt „10e pe riodc", „11e periode" cn „12c pe riode" van dc W.B.-kaarten elk recht geven op het koopen van vijf eenheden vaste brandstoffen. Dc „grootverbruikers huis brand" dit zijn zij, die van dc toewijzingskantoren van het Rijkskolenburcau een identiteits kaart voor het stookseizoen 1946/ '47 hebben ontvangen zijn of zullen een dezer dagen door den plaatselijken, distributiedienst worden opgeroepen voor het in ontvangst nemen van de bijzon dere toewijzingen voor de tiende t.m. twaalfde periode. Met nadruk wordt er door het ministerie Van Economi sche Zaken op gewezen, dat de kolenpositie niet toelaat tot verhooging van de aan niet-particuliere huisbrand- verbruikers toegekende rant soenen over te gaan. Bewaar kaart T 606 Men vestigt er de aandacht op, dat t.z.t. bij de uitreiking van de brandstoffenkaart voor het sei zoen 19-47/1948 de voorafgaande inlevering van een nader bekend te maken bon van dc kaart ,T 606" zal worden verlangd. Mijnwerkers in de Ruhr dreigen met staking In hef Ruhrgebied dreigt mijnwer kersstaking in verband met het ge brek aan brood. Door de vorst is de meel-aanvoer gestremd. Verscheiden kleine stakingen zijn reeds gemeld Per auto naar Marken Vrijdag zijn de eerste auto's uit Volendam over bet ijs in Marken aangekomen. Voor vrachtauto's en zware bussen is het ijs nog niet sterk genoeg. Fritsche krijgt 10 jaar Hans Fritsche. de voormalige chef van Goebbels ministerie van propa ganda, is tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld iHwÈ Vele dorpjes m Kent, in het Zuiden van Engeland, zijn door een dagenlangen sneeiLivstorm volledig van de verdere bewoonde wereld afgesloten geweest Zij waren schier compleef van levensmiddelen verstoken Gelukkig zi.ii ploegen arbeiders, na een waren veldslag tegen de sneeuw te hebben ge voerd, er in geslaagd verscheidene dorpjes uit hun isolement te bevrijden. Onze foto toont een hoeve bij Sfalisfield Met ingang van 3 Februari zal de in Augustus 1946 ingevoerde distributie-regeling voor appelen, peren en pruimen worden opge- liexen. De hoeveelheden, welke voor distributie beschikbaar waren, zijn voor het grootste gedeelte in consumptie gebracht en de rcstec rende voorraden bij den handel wettigen niet de aanwijzing van een nieuwen bon. De op de distri butie gebaseerde regeling der prijzen kan thans worden verla ten, niet de prijzen ztfllen wor den vrijgelaten. Er zullen maximumprijzen worden vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met de kosten van opslag. In enkele regels Tengevolge van tornado's, sneeuw stormen en hagelbuien zijn Donder dag 19 slachtoffers gevallen in de Vereenigde Staten. De grootste koude, die ooit in Noord-Amerika-is geregis treerd werd gemeld vanüen vlieg veld aan de grens van Alaska, waar een temperatuur van 78.7 graden Fah renheit onder nul zou zijn waargeno men. MAAR WASHINGTON TRANSPI REERT In Washington transpireerde men bij een temperatuur van 73 graden, de warmste 30ste Januari, die ooit in de ge-chiedenis van de hoofdstad der Vereenigde Staten is waargenomen. CYCLOON TEISTERT STAD Door een cycloon werden in de stad Salem in Arkansas (V.S twee personen gedood en zeven ernstig ge wond. Vijftig huizen werden ver nield MEDERLAND heeft een probleem 1 in Indonesië, Frankrijk in Indo-China, Engeland in meer ge bieden tegelijk. In Britsch-Indic, waar wij onlangs uitvoerig over schreven, schynt het probleem onop losbaar. De onderhandelingen niet Egypte over den Soedan zyn mis lukt en Egypte zal de" zaak aan den Veiligheidsraad voorleggen. Een dag nadat dit bekend werd is in Londen de in October afgebroken conferen tie over Palestina hervat. Men zal zich herinneren, dat destijds in Lon den van de drie betrokken partijen alleen de Engclsche aanwezig was. Zoowel de Joden als dc Palestijnsche Arabieren lieten verstek gaan; wel waren er andere Arabische landen op de conferentie vertegenwoordigd. Aan de hervatte conferentie ne men nu wel de Palestynsche Arabic-- ren deel maar de Joden houden zich volgens het besluit van het onlangs gehouden Zionistisch Congres to Bazel afzydig. Het is daarom duide lijk dat de conferentie ook thans niet tot belangrijke resultaten zal leiden. Eenvoudig is liet vraagstuk ook allerminst. De Joden eischen Pales tina op. Dc Arabieren eischen Pales tina eveneens op. En aan beide par tijen hebben de Britten in het ver leden bepaalde toezeggingen gedaan* Wy behoeven, wat de Joden betreft, maar aan de Balfourdeclaratie to herinneren, die den Joden een Na tionaal Tehuis in Palestina beloofde. De Zionisten blijven op hun stuk staan en eischen een Joodschcn staat die zelf de immigratie- vfyelyk kan regelen. De Arabieren eischen een Arabischen staat, die den Joden zekere minderheidsrechten zal toe kennen doch verdere immigratie absoluut stop zetten. Het Britsche plan wil autonome Joodsche cn Ara bische gewesten instellen onder een gemeenschappelijk landsbestuur. WAT zal er nu uit de bus ko men? Voorloopig niets, ver onderstellen wij. Want beide partijen eischen liet* volle pond. Het zwaar beproefde Joodsche volk zal tot het laatst toe aan zijn eischen blijven vasthouden, liet moet nu ook einde lijk zoo ver komen, dat het een „Na tionaal Tehuis" krijgt, waar het rust kan vinden. Dat men echter de his torisch gegroeide toestand in Pales tina niet zonder meer ongedaan kan maken, zal ieder begrijpen en dat, indien de Joodsche wenschen volle dig worden ingewilligd, niet alleen de Palestijnsche Arabieren in beroem ring komen maar met hen de ge heele Arabische wereld, is eveneens duidelijk. De conferentie te Londen zal het probleem niet oplossen. Het gaat er steeds meer naar uitzien, dat de Vereenigde Naties tenslotte de be slissing moeten nemen, die dan waar schynlyk tot een verdeeling van het land zal leiden. Moge men een op lossing vinden, die de rust in Pales- j tina verzekert cn tegelijkertijd het Joodsche volk het Nationale Tehuis schenkt, waar het eeuwen verlan gend naar heeft uitgezien. *"7 OOALS wij gevreesd hebben, zyh de handelsbesprekingen to Den Haag tusschen Nederlanders on de delegatie uit de Britsche cn Ame- rikaansche bezettingszones in Duitschland, geen groot succes voor ons land geworden. Het "belangrijk ste is misschien, dat de bezoekers wat meer begrip voor onze positie hebben gekregen en dit allicht op den duur wat kan uitwerken. Het handelsverkeer met Duitschland zal in de toekomst wel vergemakkelijkt worden o.a. door de mogelijkheid van zakenreizen maar onze groen ten gaat Duitschland niet afnemen. En dat is een kwaad punt. Want de zeer intensieve groententeelt in. ons land was vóór den oorlog voor een belangrijk deel op afzet naar Duitschland aangewezen. Tijdens den oorlog sleepten de Duitschers de groente mc-t vrachten uit ons land weg, zoodat er voor ons zelf weinig overbleef. Thans zouden wy ze graag weer op normale wijze willen exporteeren, maar nu raken wy aan Duitschland niets meer kwijt. Op den duur zou dit voor de Nederlandsche tuinderij die toch in den oorlog al ontzettend zware klappen te incas- seeren kre'eg moordend zyn. Ernstig is ook, dat de Engelschen i Amerikanen weigerden Rotter dam weer in te schakelen voor den doorvoer naar Duitschland. De in voer blijft over Hamburg en Bremen loopen, omdat Duitschland voor Rot terdam geen deviezen te missen beeft. Ook Rotterdam, als eindpunt van den Duitschen Rynweg, was voor een belangrijk deel op Duitsch land aangewezen en kan zonder den doorvoerhandel niet bestaan. De Duitsche oorlog heeft ons land ver armd (en Rotterdam voor een groot deel verwoest). De wederopbouw van Duitschland dreigt ons land nu tot den bedelstaf te brengen. Laat ons waakzaam blijven. Onze regeering zal ook alles in het werk moeten stellen om op de komende conferen tie* over Duitschland een stem in het kapittel te krijgen. Want met de wyze waarop het Duitsche probleem S2rti0pfel?st is in ho°ee mate de Nederlandsche welvaart gemoeid Iets minder bewolking Weersverwachtingmedegedeeld door he/ K N M I. ie De Bilt, gel- 3 dig tO( Zaterdagavond. Geleidelijk wat toenemende be- i wolking doch nog vrijwel nergens N sneeuw. Meest matige Oostelijke •-! tof Zuid-Oostelijke wind. Overdag I in hei Noorden van het land ma- d tige vorst, in het Zuiden lichte I vorst tof temperatuur om het i vriespunt

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1