DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Mijnwerkers winnen den „Zondagsslag". N.V.V.-E.V.C.-fusie vlot nog niet snel TopprestatiederSpoorwegen; vrachtauto's ook in actie Evacuatie van 2000 Britsche gezinnen uit Palestina Eerste vrouw bij rechtbank STRIJD TEGEN DE KOU Elfstedentocht nog deze week? Vrouwen protesteeren echter tegen aangekondigde maatregelen Tegen geweld Vliegen met vast hoogteroer niet mogelijk! Oneenigheid over te voeren acties Fransche Dakota verongelukt Barcia vormt een Spaansch kabinet Er bestaat een Nazi-partij „Big Three" bijeen in Washington? Kris-kras door de werelddeele.i Wind blijft Oost Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.—per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 3 Februari 1947 Nr. 560 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Dlrcctcur-Hoofdredactcun TJ. DE BOORDER DE Nederlandsche mijnwerkers hebben volkomen hun taak be grepen, nu een groot deel der Nederlandsche bevolking kou lijdt: de vrijwillige Zondagsdienst is dan ook, blijkens voor- loopige cijfers, een groot succes geworden. Berekeningen van het statistische bureau der mijnen gaven gisteravond aan, dat de Zondagsdienst ruim 25.000 ton steenkolen extra heeft opge bracht. Dit is meer dan op een normalen Zaterdagsdienst en on geveer 75 h 80 pet. van een normalen werkdag. DIT fs een voorzichtige bereke ning, waarschijnlijk loopt de totale opbrengst nog met enkele dui zenden tonnen op want ook zij, die vroeger ondergronds hebben ge werkt, doch nu lot hot opzicht-hou dend en administratief personeel be- hooren. hebben in vele gevallen „aan het kolenfront" gestreden. Enorme werklust In sommige mijnen was de op komst minder groot dan verwacht werd, maar de werklust van hen, die verschenen waren, heeft veel •goedgemaakt. Ook gisteravond is in enkele mijnen -doorgewerkt, zoodat het- definitief resultaat van dezen extra Zondagsdienst nog wel belang rijk zal stijgen. De maatregel van de beheer der der mijnen, die alle voorbe reiding en onderhoudswerk voor tien dagen heeft stopgezet om •de kolenproductie op te voeren, heeft Vrijdag al het verheugen de resultaat gehad, dat het na de bevrijding ongekend hooge productiecijfer van 38.190 ton werd bereikt, een hoeveelheid bijna gelijk" aan de vooroorlog- sehe-dagproductie, die teen rond 40.000 ton bedroeg. Spoorwegen in actie Van Zaterdagnacht tot Maandag morgen brachten de Nederlandsche Spoorwegen 26 Uolentreinen van Limburg naar het Oosten, Westen en Noorden van het land In normale omstandigheden zijn het er slechts zes, Iedere kolentrein bestond uit gemiddeld 42 wagons. Daar iedere wagon ongeveer negentien ton kolen bevat, zijn per trein rond 800 ton vervoerd. Tezamen hebben de trei nen dus 20.800 ton kolen uit Limburg vervoerd gedurendë het afgeloopen weekend. f Op normale dagen rijden uit alle deelen van het land zestien leege treinen naar de mijnen terug. Ook hierin is dit weekend een groote en gunstige verandering gekomen: 34 treinen zijn naar Limburg teruggere den. De directie der spoorwegen bleek zeer ingenomen met deze prestatie van duizenden leden van het, perso neel. Deze hebben Zondag extra diensten op de treinen gedaan, ook langs de lijn en op de rangeerterrei nen, waar de wagens in de ijzige kpude aan elkaar zijn gekoppeld. Helaas laat de kleeding van het per soneel dikwijls nog veel te wenschen over, maar de spoorwegen zijn er nog niet in geslaagd een afdoende oplossing te brengen in het nijpende kleedingtckort. Wel wordt den man nen tijdens de extra lange nachtdien sten warm voedsel verstrekt. Ook vrachtauto's Het Rijkskolenbureau heeft het aanbod van de vakgroep „üoedereVivervoer langs den weg" om vrachtauto's in te schakelen bij het vervoer van kolen, aanvaard. By de besprekingen is gebleken. Verliezen Ned. strijd krachten De regeering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de week van 24 t.m. 3(3 Januari 1947 de volgende verliezen uit Indonesië zijn gemeld: Koninklijke Marine: sergeant F. Steens uit Nijmegen; korporaal A. J. van Lurwen uit Barneveld. Koninklijke Landmacht: soldaat le klasse C. van Toledo uit Rot terdam; soldaat H. S. Weerts uit Heerlen; kapitein der artillerie B. L. C. Duurtsema uit Arnhem; korporaal Soedardjo uit Indo nesië. Groote partij textiel achtergehouden Bij een onderzoek, dat de cen trale dienst voor de economische controle hij een confectiefabri- kant te Tilburg en één te Culem- borg heeft ingesteld, zijn groote hoeveelheden overhemd- en voe- ringstoffen van vooroorlogsche kwaliteit aangetroffen, welke van de bevrijding af tot nu toe ver- borgeir waren gebod den. In totaal werd ongeveer 50.000 M2 overhemdstof ontdekt en IS 000 M2 voeringstof. Dit komt er op neer, dat textielgoederen. overeenkomende met een punten- waarde van ongeveer 350.000 tex tielpunten aan de bevolking zijn onttrokken. dat de aanvoer van huisbrandkolen en brandstoffen voor kleinindustric- verbruikers geheel door de spoorwe gen kan worden verwerkt. Vracht auto's zullen echteh worden ingescha keld bij het vervoer van industrieko len van de mijnen naar de groote in- dustricbedrijven. Deze dienen* zich daartoe in verbinding te stellen met bet RKB in Den Ilaag. Wanneer het RKB toestemming geeft voor liet vervoer met vracht auto's (dit hangt af van de urgentie) dan ontvangt het bedrijf een telegra fisch toestemmingsbèwijs, alsmede het adres van bet dichtsbijzijnde kantoor van de coöperatieve ver- voeronderneming „Wegtransport" of van een andere coöperatieve ver voeronderneming. Deze kantoren beschikken over een opgave van de vrachtauto's der transportbedrijven, die voor het ko- lenvervoer ter beschikking zijn en geven tevens inlichtingen over de documenten en tarieven van het ko- lenvervoer. Stockholm, na aankomst van de kist met het Het. stoffelijk over. schot van prins Gtfstaaf Adolf van Zwedendie voriqe week op het vlieg veld Kast nip bi) de ramp met de K.L.M.-Dakota Om het leven kwam, nas opgebaard in de Zweedsche kerk te Kopenhagen Vandaar is het aan boord gebracht van het Zweedsche pantserschip „Os car II", dat het naar Maltnö Ver voerde. Vandaar 's het naar Stock holm gebracht, waar het zal wor den biiaezet in de R id da rholm - kerl: de tradifionecle laatste rustplaats ran de Zweed sche ko n irtklij kc fa mil ie. De weduwe van prins Gustaaf Adolf, prinses Sy- b'dle, kroonprinses I ngt id en haar broer verlaten het Centraal Station tg stoffelijk overschot. Naar wij vernemen zal het be stuur van de Friesche Elfsteden- vereeniging heden een inspectie reis maken langs het traject- Het ijs is sterk genoeg, maar er zijn enkele slechte plekken als gevolg van het ijsbreken in verschillende vaarten, 's Avonds zal vergaderd worden over de resultaten van het onderzoek, maar de mogelijkheid bestaat dat de tocht nog deze week plaats zal hebben. VANDAAG wordt een aanvang gemaak, met de evacuatie van de tweeduizend Britsche gezinnen, die momenteel in Palestina verblijf houden, zonder dat hun aanwezigheid daar dringend gewenscht is. Daarentegen acht* de Amerikaansche re geering het niet noodzakelijk de bijna 5000 Amerikanen te evacueeren. Vrouwen van Britsche regeringsambtenaren en zakenlieden hebben inmiddels een proteswergadering gehouden, aangezien zij het met de aangekondigde maatregelen volstrekt fiiet eens zijn. tie noodigr, zoo niet in geheel Pa- MEVROUW Golda Meyerson, hoofd van de politieke afdee- ling van het Joodsche bureau, heeft gisteren een beroep op de Engelsche regeering gedaan om haar beslis sing om Britsche vrouwen en kinde ren uit Palestina te evacueeren te herzien. ,,De Joodsche gemeenschap zal gelukkig zijn zich verantwoor delijk te stellen voor alle Britsche vrouwen en kinderen, die aan haar zorg zijn toevertrouwd," aldus me vrouw Meyerson. Voorts verklaarde zij, dat ,,het Joodsche bureau en de geheele Jood sche gemeenschap" tegen de geweld pleging zijn. De vrijlating van rech ter Windham en ex-major Collins bewees, dat de terroristen nog ge zond verstand hebben, maar dat nam de schande van de daad niet weg. Zij achtte het echter onver standig de Palestijn sche Joden tot verraders en spionnen te willen ma ken. Dit zou burgeroorlog beteeke- nen. Bij de Britsche regeering drong zij er op aan niet den staat van be leg af te kondigen. In aansluiting op dit beroep mel den wij, dat de eerste veertig te evacueeren vrouwen en kinderen de haven Lydda per vliegtuig hebben verlaten. ,Naar leiter en geest' De voorzitter van het Joodsch bu reau, dr. Chaim Weizmann, tot voor kort president van den Wereldzio nistenbond,. heeft op het jaarlyksche congres van Britsche zionisten ver klaard, dat volgens hem de Jood sche leiders, die thans met de Brit sche regeering over Palestina on derhandelen, onder bepaalde voor waarden moesten toestemmen in een deeling. Hij zei tevens, dat Groot-Brittannië of het mandaat naar letter en geest moest uitvoe ren, gelijk in 1937 geschiedde óf wel de gelegenheid rnoest bieden het mandaat door iets volkomen gelijk waardigs te vervangen. Een eerste voorwaarde was de mogelijkheid tot onmiddeljjke immigratie op groote schaal. Voorts is Joodsche kolonisa- Nog geen Volksherstel sigaretten! Momenteel woorden langs de hui zen sigaretten aangeboden door per sonen, die den indruk probeeren te vestigen, dak dit de lang verwachte sigaretten van Nederlands Volks herstel zouden zijn. De vakgroep de tailhandel in tabak en tabaksfabri katen waarschuwt echter hierop niet in te gaan, daar men hier niet te doen heeft met de Volksherstel- sigaretten. De pakjes import-siga retten van Nederland's Volksherstel zijn kenbaar aan een daarop aange bracht speciaal zegel. Zij worden aanstonds uitsluitend verkocht in de winkels van erkende sigarenwinke liers. lestina dan in een daartoe geschikt gedeelte. In de derde plaats zou er in de naaste toekomst een onafhan kelijke Joodsche staat moeten ko men. Naar aanleiding van de geweld pleging zei dr. Weizmann: „Over het terrorisme heb ik niet anders op te merken dan dat ik het haat." De president van Oost-Indonesië Soekawati, heeft een bezoek ge bracht aan het Rijksmuseum, spe ciaal om Rembrandt's „Nacht wacht" na de groote schoonmaak' te gaan bekijken. Mr. M. de Keyzer is de eer ste Nederlandsche vrouw die in de rechterlijke macht zal dienen. Zij is benoemd als substituut griffier bij de rechtbank te Haarlem. Deze juriste verzekerde den ANP-reporter in een interview, geen feministe te zijn, doch wijdde wel toen zij verteld had. dat zij op 24-jarigen leeftijd in 1937 haar studie aan de Amsterdamsche universiteit voltooide <jn verklaard had met groote dankbaarheid aan haar leermeesters terug te den ken een apart woordje aan de eenige vrouwelijk profes sor onder dezen, mevr. mr. De Hazewinkel-Suringa, die „ons meisjesstudenten vooral dit heeft moegegeven, dat wanneer de vrouw een maatschappelijke functie vervult, zij moet trachten lp tooncn in die functie evenwaar dig aan den man te zijn". „Daarom," zoo vervolgde mej. De Keyzer, ,.Ik bon inderdaad wel een weinig trotsch met deze bc- noemiug, maar de tijd van jube len is daarmee voor een vrouw nog niet gekomen, omdat zij haar sporen in de rechterlijke macht nog moet verdienen". „Ik vind het ook buitengewoon prettig, dat ik benoemd ben in Haarlem, omdat -ik daar gedu rende negen jaar onder de des kundige ieiding van den kinder rechter mr. E. J. W. Top met zoo veel plezier heb mogen werken. Eerst zeven jaar als zijn secreta resse. de laatste twee jaren als waarnemend griffier". Proeven op Kastrup zeer geslaagd Kapitein Emil Damm, een Deensche piloot, heeft Zater dagmiddag op het vliegveld Kastrup, waar de K.L.AA.-Dako- ta TCR verongelukte, startproe- ven genomen met een Dakota, waarvan het hoogteroer was vastgezet. Hij heeft daardoor getracht een bewijs te leveren voor de hypothese, dat de ramp met de Dakota te wijten zou zijn aan het niet verwijderen van den roerklamp. Kapitein Damm steeg normaal op, doch trachtte, toen het vliegtuig een hoogte van ongeveer twee duizend met» r had bereikt, het hoogteroer in 1< zelfde positie te plaatsen als toen het vastgezet was. liet vliegtuig A\as echter reeds afgegleden vóór het hoogteroer in vastgezette positie was, hetgeen bewijst dat het vlieg tuig niet kon vliegen met een vast- ;ezet hoogteroer. Toen kapitein Damm traedtre te starten voor een andere proef met net hoogteroer in dc-zelfde no-.-itie als wanneer hc; is vast gezet, kon het vliegtuig wel van den grond komen, doch niet Heg-en. Tijdens de proeven was het vlieg tuig geladeD met hetzelfde gewicht als de verongelukte Dakota. Drie andere piloten bevonden zich even eens in het vliegtuig. Na de proeven legde de Deensche luchtvaart-deskundige ir Eskildsener de nadruk op, dat de proef niet be wees dat het hoogteroer van het ver ongelukte vliegtuig vastgezet was. Zwarthandelaars kunnen in Tsjechoslowakije ter dood worden veroordeeld. Mr. E. van Kleffens, die Vrij dag pei vliegtuig uit Canada ver trokken is, is gistermorgen op het Londensche vliegveld London Air- port, aangekomen. Geluktelegrammen bij blijde gebeurtenis Ter gelegenheid van de a.s. blij de gebeurtenis in liet prinselijk ge zin, zal het mogelijk zijn aan alle leden van het Koninklijk huis ge- 1' k stelegram men te zenden. Het extra-recht voor deze telegrammen, welke afgeelverj zullen worden op een nieuw ontworpen geluktele- gram-formulicr bedraagt f 0.40. Het batig saldo, na aftrek der bedrijfs kosten en ten goede komen aan een urgent charitatief doel ten behoeve van het kind. De afzenders kunnen desge- wenscht een afschrift van hun tele gram ont\angen op een zelfde luxe formulier. De kosten hiervan be dingen f 0.20 per 50 woorden. Prills Bernhard gaat naar Stockholm Behoudens onvoorziene omstan digheden zal Prins Bernhard de begrafenis, -vin prins Güstaaf Adolf Dinsdag in Stockholm bij wonen. Waarschijnlijk zal prins Bernhard met een speciaal vlieg tuig van Schiphol naar Stockholm vliegen. Het tijdstip van zijn ver trek is nog nief bekend. Aan den vooravond van het E.V.C.-congres, waarin o.m. de fusie-mogelijkheden tusschen E.V.C. cn N.V.V. ter sprake zullen worden gebracht, is het Verbondsbcstuur van 't N.V.V. teruggekomen op zijn besluit het E.V.C.-congres als gast bij te wonen. net heeft bij monde van den se cretaris C. van der Lende Zondag avond door de radio de EVC ervan beschuldigd, dat zij in tegen spraak met de in Juli 1946 gegeven garanties toch hangende de fu sie-voorbereidingen hefc NVV heeft bestreden cn bovendien NT W-leden tracht te winnen voor een „met af keurenswaardige middelen georga niseerde EVC-demonstratie", die Zon ing te Utrecht zal worden ge- honden. „Wanneer men onze menschen tracht over te halen om èn het geld èn de mannen te leveren, waarmee men deze actie wil doen slagen, die liet NVV op geen stukken na zoo goed acht als de eigen actie, dan bestrijdt men het NVV niet alleen, maar wekt men bovendien de leden van het NVV op verraad te plegen aan eigen zaak," zoo zeidc de heer Van der Lende en hij vervolgde: „Wii hebben bet bestuur der EVC verzocht direct de noodige consig ne? iiit te geven, waardoor haar ac tie onder de NVV-leden wordt stop gezet en ongedaan gemaakt. Het za! van het antwoord van de EVC afhangen, welk standpunt met be trekking tot de fusie definitief door het NVV straks zal worden in genomen." Antwoord der EVC De voorzitter van het landelijk bestuur der EVC. de heer Max Blok. zin heeft in antwoord np de be schuldigingen aan het ANP medege deeld. dat het NVV-bestuur de thans ^nenliik geuite grieven reeds Vrij dag in een brief had geuit In dien- zelfden brief werd de EVC uitge- noodicd het antwoord zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk Woensdag morgen 5 Februari in he* bezit te stellen van het NVV-bestuur. Daaraan voegde het NArV-be stuur toe. dat het den brief voor publicatie in do pers zou vrijgeven, indien binnen dien termijn het antwoord niet zou zijn ontvangen. De brjef was geteekend door den heer Van der Lende. „Niettemin', aldus de heer Blok zijl. „vernam ik tot mijn verwonde- Ramp op Kastrup Begrafenis van de slachtoffers geregeld Zaterdagmorgen heeft een Sky- master van de KLM de stoffelijke resten van Grace Moore, den heer P. Engel uit Zaandam, de leden van de bemanning van de verongelukte KT.M-Dakota Geyssendorffer' Riet man. Brandenburg, Bommel, Hoek en Pijnenburg, van de beide Fran- scben Peltier cn Malbec en den Spanjaard Jzquierdo van het vlieg veld Kastrup gehaald cn ze naar Nederland, Parijs en Madrid overge bracht. Heden0 zal in de Amerikaansche kerk te Parijs een rouwdienst voor Grace Moore worden gehouden, waarbij de Amerikaansche ambassa deur en zijn echtgenoote aanwezig zullen zijn. Nederlanders De begrafenissen der Nederland sche slachtoffers zijn als volgt ge regeld: Op Dinsdag 4 Februari zullen ter aardebestpld worden de heer P. En ge] ('s middags om twee uur on de algemeene begraafplaats te Zaan dam). W. Brandenburg, op de alge meene begraafplaats te Lemmer; W A. Bommel fs middags om één uur op de begraafplaats „Nieuw Evk en Dnvnen" f VOravenhage). H Hoek ('s middags om twee uur on dp algemeene begraafplaats te Noordwijk) Op Woensdag 5 Februar» zullén begraven worden G. .T. Rietman Cr middags drie uur on de Oostpr- hegraafnlaats te Ensrhedei en 8. M. A. Pijnenburg op de R.K. be graafplaats St. Petrus" te RoxtPl De crematie van het stoffelijk furrschot van G. J Geyssendorffer i? hpoaald op Woensdan* 5 Februari on Westerveld. na aankomst trein 14.11 halte Driehuis Westerveld. Militairen blijven voor half geld reizen Er doen geruchten de ronde, dat de faciliteit, welke de Spoorwegen aan geüniformeerde militairen ver leenden door hen te vervoeren tegen den halven prijs, zou worden inge trokken. Dit gerucht is van iederen grond ontbloot. Militairen in werke- 1 ij ken dienst blijven voor half geld reizen. Dit geldt evenwel niet voor personen in burgerlijken dienst, die geüniformeerd zijn, z.g. civil offi cers. ring. dat de heer Van der Lende in strijd met de stipuleeringen in den aan ons gerichten brief, den in houd daarvan thans reeds (dus drie dagen eerder) wereldkundig heeft gemaakt. Welk standpunt Dit doet bij mij de vraag rijzen wat n,i het standpunt van het- NVV bi stuur is: dat, zooals het verva is in den door dit bestuur verzon den hrief aan de EVC. waarop ze kc-r binnen den verzochten tijd ge antwoord zal worden of dat. hetwell naar \oren treedt uit de radiovcr klaring van den heer Van der Lcn de. die in strijd is met den door hem zelf onderteekenden brief. Wi mecnen te weten, dat dc heer Ku* pers. voorzitter van het NVV ii het buitenland vertoeft. Wij zijn er \an overtuigd, dat hij juist zooah ik. dezen gang van zaken niet be- vorderlijk zou achten voor hot tot standkomen van de fusie." Slechts een inzittende kon worden gered Een Dakota van de Air-France is op weg van Parijs naar Lissabon f Je heuvelachtige streek van Cintra verongelukt. Het toestel had veertien passagiers aan boord, oen beman ning van vier koppen benevens een stewardess. Slechts een der inzittenden kon worden gered. Onbevestigde berichten melden dat ook enkele danseressen van het „Ballet des Champs Elysees" tot ie slachtoffers behooren. Foutief contact Volgens te Parijs binnengekomen berichten heeft de Dakota vijf minu ten voordat zij verongelukte ten ge volge van een foutief radio-contact met het vliegveld Portela (nabij Lis sabon) een verkeerde koers geno men. Voorts zou zijn komen vast te staan, dat de vlammen, die een oog getuige vóór bet ongeluk aan het toestel beeft, waargenomen, van de uitlaatpijpen afkomstig waren en dat de machine pas begon te bran Jen toen ze te pletter vloog. Nader wordt gemeld, dat onder de «Tachtoffers zich negen leden van het beroemde Fransche orkest ..Ars Re- diviva" bevonden Grieksche regeering wenscht algemeene verkiezingen De nieuwe, uit vertegenwoordigers van zeven partijen samengestelde Grieksche regeering van Dimitrios Maximos heeft Zaterdagavond een motie van vertrouwen verkregen met 250 stemmen voor cn 36 stem men tegen. Deze motie werd aange nomen na een debat van vijf dagen lang in de kamer van afgevaardig den over de regeeringsverklaring ten aanzien van de binnen- en bui- tenlanische politiek. Constat.in Tsaldaris. vice-president en minister van Buitenlandsehc Za ken. die als leider van dc volks partij het woord voerde, verklaarde, dat zijn partij de meening is toege daan, Jat zoo spoedig mogelijk nieu we algemeene verkiezingen gehou den dienen te worden, waaraan ook de partijen, die bij de verkiezingen van Maart j.l. afzijdig bleven, zou den moeten deelnemen Hongaren voeren actie aan de grens De Tsjecho-Slowaaksche veilig heidspolitie is bij een dorp op de Tsjecho-Slowaaksch-Hongaarsche grens slaags geraakt met een twin tigtal gewapende Hongaren. Een der Hongaren, die gevangen werd genomen, verklaarde, dat de overval georganiseerd was om Hongaarsche gezinnen te helpen naar hun vader land te vluchten. Pr. Giral weigerde Dr. José Giral, de voormalige pre mier van de Spaansch-republikein- sche regeering in ballingschap, die door den president, Diego Martinez Barrio, werd belast met de vorming van een nieuw kabinet, heeft deze opdracht niet aanvaard. Hij zou deze. beslissing hebben genomen, om dat hij zich niet in staat achtte, een regeering te vormen, op voldoende breede basis volgens de verlangens van hen, die anti-Franco gezinde monarchisten en anti-Franco verte genwoordigers van het Spaansche leger in de nieuwe regeering opge nomen wenschen te zien. Vervolgens heeft president Barrio het verzoek om een regeering te vormen gedaan aan Augusto Barcia. oud-eerste-minister, die in het ver zoek heeft toegestemd. - De „Niwin" heeft een comité gevormd om de nagelaten betrek kingen te steunen van de onlangs bii een vliegramp in Indonesië omgekomen kunstenaars Hans Snel, Jossy. Josino en Tonimanti. Cellen in talrijke Duitsche steden Cellen van „de Blockwacht", een clandestiene nationaal- socialistische organisatie in Duitschland, bestaan niet alleen in de groote steden, doch ook reeds .n de kleinere plaatsen, zoo lezen wij in het rapport van de internationale commissie voor het bestudeeren van Euro- neesche vraagstukken. Het Amerikaansche militaire bestuur hoeft verklaard, dat men kort geleden heeft ontdekt, dat zoowel dc voorzitter van do Boier- schc Chr- sociale pariii ills' do Beicrsche minister-president in werkelijkheid gevaarlijke nazi's zijn geweest. De volgende vraag blijft derhalve ter beantwoording: was do militaire inlichtingen dienst niet op dc hoogte van do activiteit in het verleden van deze nicuw.gekozcn staatslieden, of waren de- militaire autoriteiten op de hoogte doch niet in staat of niet bereid zich legen hun be noeming tc verzetten? Toekomstplannen President Truman heeft verklaard, dat hij „zeer vorheugd" zou zijn, Attlee en Stalin te ontvangen to Washington voor een nieuwe bijeen komst van de „Big Three". Ilij legde deze verklaring af naar aanleiding van Stalin's opmerking, dat hij niet slechts hoopto op één, doch op verscheidene bijeenkomsten van Je groote drie in de toekomst. Truman zeide, niets af to weten van plannen voor een dergelijke hu- eenkomst en er bovendien do nood zaak niet van in te zien Een en twintig voormalige S.S.- lieden en bewakers van de concen tratiekampen Struthof en Natzweiler zijn ter dood veroordeeld. Perzië heeft aan de Groote Vier verzochf deel te mogen nemen aan do besprekingen inzake het vredesver drag met Duitschland. De „Sabena" zal op 1 April den dienst van twee vluchten per dag tus schen Brussel en Luxemburg weer invoeren. De Britsche koninklijke familie is aan boord van het slagschip „Van guard" uit Portsmouth naar Zuid- Afrika vertrokken 1 Het Roemeen'sche kabinet heeft gedelegeerden gemachtigd tot on.-'.er- teekening van het door de Geallieer den opgestelde vredesverdrag. Dertien duizend mijnwerkers in Nieuw Schotland (Australië) hebben het werk neergelegd. Vierduizend Deensche militairen zullen waarschijnlijk in het voorjaar een gedeelte van Duitschland gaan bezetten. In de Russischg zónp worden personen beneden 18 jaar niet toege laten tot filmvoorstellingen, die mili- tairistische gevoelens kunnen opwek ken. De Bilt meldt in zijn weeroverzicht, dat de luchtdrukverdeeling aan be langrijke wijzigingen onderhevig is. Op den Atlantischen Oceaan ontwik kelden zich enkele actieve depressies, die echter vooral boven de Golf van Biscaye den luchtdruk deden dalen, daardoor bleef de wind in ons land nog steeds in den Oosthoek. Wei dron gen deze depressies steeds dichter naar onze omgeving door, tengevolge waarvan de bewolking toenam en de wind aanwakkerde. Het opdringen van deze depressies veroorzaakte buitengewoon slecht weer over groo te deelen van Engeland, Ierland en Schotland, terwijl ook in Frankrijk op vele,plaatsen sneeuw of regen viel Daar de luchtdruk op IJsland be langrijk steeg moeten alle volgende Oceaandepressies eveneens over de Gclf van Biscaye en het zeegebied ten Zuid-Westen van Ierland terecht komen, waardoor de wind in ons land nog voortdurend jn den Oosthoek zal moeten blijven en de aanvoer van koude lucht nog niet beëindigd wordt. Het Zuiden van het land komt echter steeds dichter bij de dooigrens. De strijd tusschen de relatief war-' mere en c]e koude lucht zal ook in ons land nu en dan sneeuw, later wel licht tijdelijk vermengd niet regen, veroorzaken, het eerst in het Zuid- Westen van hef land. (Vlissingen meldde Zondagavond reeds sneeuw), later ook in de overige provincies. De maximum temperaturen waren Zondag in het Zuiden van het land wat lager dan Zaterdag, nameliik on geveer 1 tegen -f3 in Zuid-Lim burg op Zaterdagmiddag In het Noorden van het land bleef de stren ge koude onverminderd aanhouden en was de maximum temperatuur niet hooger dan 7. De groote tegenstel- ingen tusschen het Noorden cn het Zuiden zullen voorloopig nog blijven bestaan Plaatselijk sneeuw Weersverwachtingmedegedeeld door het K.N.M.I. te De Eilt, gel- 4 dig fot Maandagavond. Verder toenemende bewolking met vooral m het Zuiden van hef 1 land tijdelijk sneeuwval, matige j tot krachfigen aan de kust tijdelijk stormachtigen Costelijken tot Zuid-Oostelijken wind. Overdag i in hef Noorden van het land ma- tige vorst, in het midden Ifchte -! vorst en in het Zuiden tempera- tuur om het vriespunt. - r. - iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiirnniiiitiM

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1