DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Concentratie in Nederlands vliegtuigen-industrie In Spanje zijn illegale partijen het eens Steun van de regeering? Bulgarije protesteert tegen het vredesverdrag In Palestina verwacht men terechtstelling van Gruner „FOKKER", AVIOLANDAEN „DE SCHELDE" FUSEEREN Demarcatielijn thans geregeld? Donderdag „weer" Elfstedentocht Ook Roemenië acht sommige bepalingen te zwaar Rouwdienst voor Grace Moore Prins Bernhard naar Zweden PLANNEN VOOR DE TOEKOMST Streven naar een rccM de we,,iBheid van het Ro~ „gesloten front" Kabinetswij ziging in Portugal Kris-kras door de werelddeeien Zomervacantie voor mijnwerkers Kolenvervoer per vrachtauto Weer kans op vorst Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Dinsdag 4 Februari 1947 >Nr. 561 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteun TJ. DE BOORDER j P grond van een beslissing van de regeering op 14 Mei 1946 genomen naar aanleiding van het rapport van de „Vliegtuigindustrie commissie" is den regeerings-vertrouwens- man voor de Nederlandsche vliegtuigindustrie, ir. Th. P. Tromp, verzocht om met de betrokken partijen nadere plannen voor een fusie uit te werken. Op grond van deze besprekingen, waarbij vel^ moeilijkheden moesten worden overwonnen, is op 1 Februari een overeenkomst geteekend tusschen de N.V. Nederlandsche Vliegtuigfabriek „Fokker", de N.V. Mij. voor Vliegtuigbouw „Aviolanda" en de N.V. Kon. Mij. „De Schelde", waarin tot fusie is besloten. bestaan, waarbij ieder der drie partners een directeur zal benoe men, daarnaast een vierde lid, dat in onderling overleg wordt gekozen. De drie participanten ver wachten, dat ook de regee- ring, in overeenstemming met de indertijd door de „vliegtuigindustrie - commis sie" gedane voorstellen en \an de regeeringsbeslissing van 14 Mei 1916. in het aan deelenkapitaal .van de nieu we N.V. zal deelnemen, waar door de belangstelling van de regeering voor dezen belang rijken tak van industrie tot uiting kan komen. Regeeringssteun Zooals bekend verleent de re geering reeds thans steun aan de ontwikkeling van een aantal nieuwe vliegtuigtypen door sub sidies ter beschikking van een aantal nieuwe vliegtuigtypen door subsidies ter beschikking te stellen van het bestuur van het door den regeerings-vert rouwen s- man geïnstalleerde „Nederland- Er zal een nieuwe vennoot schap opgericht worden, onder den naam van N.V. Vereenigde Nederlandsche Vliegtuigfabrie ken „Fokker". Zooals hieruit blijkt, zal de naam van de groot ste Nederlandsche vliegtuigcon- structeur Fokker, welke een groo te nationale en internationale goodwill bezit, behouden blijven. Nieuwe vennootschap In deze nieuwe vennootschap worden de bovengenoemde bedrij ven ingebracht (van de Mij. „De Schelde" uiteraard alleen haar afdeeling vliegtuigbouw), terwijl het geheole personeel van deze bedrijven door de nieuwe N.V,. met inbegrip van de bestaande sociale voorzieningen als pen sioenfond* e.d. wordt overgeno men. Hierdoor wordt bereikt, dat de op bet gebied van den vliegtuigbouw in Nederland aanwezige deskundige krqch- ten, zoowel hoofd- als hand werkers niet over drie bedrij ven worden verdeeld, doch dat concentratie van krach ten in een sterke onderne ming mogelijk wordt. Alle loonende orders op vliegtui gen. autobussen etc. worden door het nieuwe bedrijf over genomen. Het ligt niet in do bedoeling om, in afwachting van den voor de toekomst noodzakelijk gcach- ten bouw van een nieuwe fabriek, waarin uiteindelijk het 'geheole bedrijf zal kunnen worden on dergebracht, dé bestaande fa briekscomplexen te sluiten: in tegendeel, door uitbreiding van orders hoopt men de productie mogelijkheden der thans in be drijf zijnde fabrieken volledig te benutten Nieuwe directie Zeer binnenkort is een mede- deeling betreffende de samen stelling van liet college van ge delegeerde commissarissen en van den volledigen raad van com missarissen te verwachten, ter wijl dan tevens de benoeming van de nieuwe directie bekend zal worden, gemaakt. In principe is hierover reeds volledige overeenstemming ver kregen. De directie zal uit vier leden Het Republikeinsche persbu reau „Aniara" meldt uit Djogja, dat de republikeinsche minister van defensie Mr. Amir Sjaiifoed- din, op een persconferentie beeft medegedeeld, dat er op militair gebied tusschen de commissie- generaal en de Indonesische de legatie overeenstemming is be reikt. O.a. werd besloten, dat de demarcatielijnen niet meer door de locale commandanten zullen worden vastgesteld, maar door de hoogste stafofficieren van beide partijen. Nadat de demarcatielij nen zijn vastgesteld, zullen de beide partijen twee kilometer to- rugtrekken en ieder in eigen ge bied patrouilleeren om botsingen te vermijden. Naar het bestuur van de F.ltetc- denvereeniging ons mededeelt, zal de elfstedentocht op Donder dag a.s. worden gehouden, tenzij sneeuwval of dooi dit als nog mochten verhinderen. Het ijs is thans overal betrouwbaar, maar cp verscheidene plaatsen weer slecht te berijden. Aan het verbe teren van de route wordt ge werkt. Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen deelnemen terwijl de start voor den wed strijd- en toertocht resp. om 5.30 en G.00 uur te Leeuwarden plaats heeft. Gelegenheid tot inschrijving be staat den geheelen dag voor den tocht en den volgenden ochtend voor den start in het bersgebouw te Leeuwarden. sche instituut voor vliegtuigont wikkeling"» Door deze fusie en de verwachte daadwerkelijke belangstelling van de regeering achten de par ticipanten het mogelijk de Ne derlandsche vliegtuigindustrie, welke zoo wel met het oog op de verdere ontwikkeling van de burger als van de militaire luchtvaart en in verband met exportmogelijkheden zoo uiterst belangrijk is, te behouden, te consolideeren en zoo mogelijk uit te breiden. Eén bedrijf Over de fusie in de Nederland sche vliegtuigindustrie verklaar de ir. Tromp nader, dat er voor- loopig drie bedrijven zullen ge handhaafd blijven, doch in de toekomst zal men het bedrijf in één fabriek onderbrengen. De nieuwe directie en de nieuwe commissarissen zullen over de vestigingsplaats moeten beslis sen. Er is o.a. gedacht aan Soes- terberg. Vlissingen, Rotterdam, Amsterdam, Alphen a.d. Rijn, Den Helder enz. Tot de aecomoda- tie van de fabriekscomplexen moet een vliegveld behooren en zoo mogelijk een vlieghaven voor watervliegtuigen, die een lengte heeft van W2 K.M. Voor de overplaatsing van den uitgebreiden wetcnschap- pelijken staf en voor de vesti ging van het overige perso neel moet woningniimte ge vonden kunnen worden. Dit is een groote moeilijkheid, om dat er in Nederland nog 7.00 veel te bouwen is. Men houdt er dan ook rekening mee. dat het nog wel twee a drie jaar duren kan. voordat de plan nen verwezenlijkt kunnen worden. Het m.s „Kota lnten,t ?s met gewonde militairen uit Indonesië te Rotterdam aangekomen. De zieken worden van het schip naar den ival gebracht(P.). p\ E Bulgaarsclie delegatie, die liet vredesverdrag moet onderteekenen, zal bij de ministers van Buitenlandsche zaken der Groote Vier protes teeren tegen enkele bepalingen in liet verdrag. De bezwaren zijn vierledig: in liet vedrag wordt Bulgarije niet als co-belligerent erkend. met de „gewettigde cisclicn" vin Bulgarije ten aanzien van toegang tot de Aegeische zee en teruggave van Wcst-Tracie, wordt geen rekening gehouden. Ofschoon de herstelbetalingen van 125 millioen dollar tol 70 rnil. lioen zijn gereduceerd, is dit be drag nog te hoog. Bulgarije wordt het recht ont houden op het stellen van eischen aan Diiitschland. ofschoon Bul garije slechts het drieaiogcndhe- denpact van Maart 1911 heeft onderteekend. „Zwaar en zeer zwaar" Het onderteekenen van het Roe- rncensche vredesverdrag, waar voor een delegatie per specialen trein naar Parijk onderweg is, zal „voor Roemenië de afsluiting zijn van zijn treurigste contemporaine periode, waarin het tegen zijn wil gestort word." Dit verklaard© de vice-premier Tatarescu. Sommige bepalingen in het ver drag zijn „zwaar, sommige zeer zwaar en sommige onrechtvaar dig zwaar", aldus de verklaring. 2,5 centimeter Ernest Bevin, de Engelsche mi nister var. Buitenlandsche Zaken, zal vandaag te Londen de vijf vre desverdragen. onderteekenen. In documenten die een blauwboek vormen van bijna Z/2 centimeter dik. is een geheele bladzijde gere serveerd voor handteekeningen. Het boek heeft onder de hoede van diplomatieke koeriers een luchtreis van duizenden kilome ters afgelegd, van Washington via Moskou naar Londen, en zal voor de officieelc plechtigheid van Maandag 10 Februari ïlaar Parijs worden gebracht. Byrnes, de voormalige Ameri- kaansche minister' van buiten landsche Zaken, heeft vier van de vijf verdragen onderteekond (met Finland zijn de Y.S. niet in oor- iog geweest). Zijn Sowjetrussfschc ambtsgenoot Molotof heeft Woens dag de vijf verdragen ondertee kend en Bidault zal, naar men verwacht, voor Frankrijk in den loop van deze week zijn voor beeld volgen. In de Amerikaanschc kerk te Pa rijs is een rouwdienst gehouden v( or de bij Vt ongeluk met de Dn kota omgekomen Amerikaansche zangeres, Grace Moore. Aanwezig waren Jefferson Caffrv, de Ameri kaansche gezant en ziin echtgenoot, de ambassadeurs van Engeland. Nederland en Canada en de gezant var Denemarken. In het schip van de kerk had zich een groot 3antal belangstellenden verzameld, onder wie talrijke vertegenwoordigers uit kunstenaarskringen. Onder de aanwezige familieleden merkte men Perrcra. den echtge noot van Grace Moore, en haar broer op. De kist was met rozen, lelies, anjelieren en prachtige kran sen bedekt. Op wensch van de fa milie werd de plechtigheid zeer eenvoudig gehouden. Het stoffelijk overschot is in den grafkelder bij- urret. vanwaar het later naar de VS. zal worden overgebracht. De 88-jarige koning Gustaaf van Zweden zal heden de begrafenis van zijn kleinzoon, prins Gustaaf Adolf, gedeeltelijk bijwonen. Op ad vies van zijn geneesheer zal hij het stoffelijk overschot echter niet tot he t kerkhof te Haga, dat buiten Stockholm ligt, vergezellen. Piinses Irene vermaakt, zich naar hartelust bij het schaatsenrijden op de Loosdrechtsche plassen. (P.) De Nederlandsche parlemen taire commissie, die op het oogen- blik in West-Indië vertoeft, heeft een bezoek gebracht aan Bonaire. In verband met een mogelyken terugkeer van den voormaligen president van Venezuela, Lopez, is het leger der republiek in alarmtoe stand gebracht. De Dakota van Prins Bernhard, dc PH-TBG is vanmiddag om 12 uur, bestuurd door den piloot Overijnden van Schiphol naar Socsterberg ver trokken. Met dit toestel zal de prins, vergezeld van Baron Baud en rit meester Geertsma, onder leiding van zijn eigen piloot de reis naar Stockholm maken. Het vliegtuig zal tot Woensdag, den dag van vertrek, in Zwedens hoofdstad blijven. Ned. Herv. Kerk Gen. Synode bijeen De Generale Synode der Ned. Herv. Kerk zal in spoedvergadering buitenkomen op Woensdag 5 Febru ari a.s. te Utrecht, des morgens to It uur in het dienstgebouw der Ned. Herv. gemeente aan het Domplein. Da synode komt bijeen om te be raadslagen omtrent middelen rer voorziening in de bijzondere noo- den ten aanzien van de geestelijke \<5rzorging in binnen- en buitenland. TN de laatste mafinden heeft do oppositie fegen de (troep van Giral 111 Spanje asten vorm aangenomen en er werden definitieve pogingen verricht om tot unificatie te komen van de oppositiegroe pen van links tot rechts met mogelijke uitsluiting van de communis ten aan de uiterst 1 inksche en van de Carlistische monarchisten aan uiterst rechtschjs zijde. In Spanje is, volgens betrouwbare berichten, een overeenkomst bereikt, maar dit is in Parijs (de zetel van de regeering in balling schap) niet liet geval en evenmin in Estoril (Portugal), het tehuis van Don Juan, pretendent voor de Spaansche kroon, thans het zenuwcentrum van dc Bourbonscho monarchisten. T-TET huidige doel van de oppd- 1 sitieleidors schijnt nu te ziin om te kennen tot een gesloten front terwijl een overeenkomst in principe, welke bereikt zou ziin tusschen de leider* van verschil lende groepen in Spanje, een Ua- sis voor besprekingen kan zijn. De voornaamste punten van deze principe-overeenkomst schrijven een formeele over eenkomst voor aangaande de vorming van een voorloopige regeering. rlio de huidige zou opvolgen; een plebisciet be treffende den regeeringsvorm die na Franco zou komen (te bonden binnen 1 jaar/; dc be lofte \an de vakbonden niet tot staking over te gaan gedu. rende den tijd van regcerings- vorming en bet herstellen in hun voormalige posities van door Franco politiek vervolg den. Communisten De positie van do Spaansche Communistische partij onder het unificatie plan is niet duidelijk. De huidige commissie van dc „Democratische Alliantie", die aangewezen is om onderhandelin gen te- \oeren rnet rcchtscfcen of monarchisten, omvat geen enkel communistisch lid- Bericht wordt, dat dc communisten, die lid zijn van do Alliantie, in deze wegla ting toestemden, omdat andere linkschc elementen van de allian tie verklaarden, dat de monar chisten geen deel van de commis. si© wilden uitmaken wanneer er communisten lid van waren. Vurige steun aan Giral en uiterst scherpe aanvallen op de Spaansche monarchisten was het- ncen de „Mundo Obrero'*. het clan destiene blad van de Snaansche communisten vulde. Het blad houdt vol. dat op Franco slechts een- republiek kan volgen. Republiek Aan den anderen kant, verklaar de het clandestiene blad „Demo- cracia",'het orgaan van de repu blikeinsche alliantie in Spanje; „Wij zijn bereid af te zien van ons Spoor naar Indonesië Luit.-gen. S. H. Spoor is voor nemens in het begin van de vol gende week met zijn gezelschap naar Batavia terug te keeren. Koninklijke dank aan Chineesche illegalen Dr. Van Mook heeft Maandag den persoonlijken dank van de Koning in overgebracht aan de Chineesche \rreen. ..Foekh sing sie", die dr Var. Mook de kern van de anti- Japansche verzetsbeweging in In donesië noemde. De Chineezen. die erin geslaagd uaren aan de wreede praktijken der Japanners te ontsnappen, hebhen ieder een afschrift van den dank brief van de Koningin gekregen waarin hun ..groote moed en on vervaardheid" werden geprezen. Dr. Van Mook zei, dat de re£ee- rir.f; het Chineesche Roode Kru'.s f 100.000 geschonken had voor hulp- vei leening aan de negen millioen Chineezen in Indonesië, publikcinsche regiem te procla- meeren, wanneer dit ons voor goed van het Fascisme zou be vrijden." De verklaring voegt er aan toe, dat dit slechts een ..tijde lijk afzien" zal zijn, omdat „wij er van overtuigd zijn, dat met vrije verkiezingen het Spaansche volk een republiek zal kiezen." Nieuwe minister van Buitenlandsche Zaken UIT Lissabon wordt verno men, dat gisteravond om 22'uur plaatseliiken tijd door het bureau van den minister president kabinetswijzigingen zijn bekend gemaakt. Bij deze ingrijpende verandering blijken 14 ministers en onderstaatsse cretarissen betrokken te zijn. Jose Caeiro da Mata. minister van Onderwijs, neemt het mini sterie van Buitenlandsche Zaken, dat tot dusverre door Dr. Salazar, den eersten minister, werd waar genomen, over. Vier officieren, een marine officier en vele nieuwelingen zijn in liet nieuwe kabinet, dat van daag wordt beëedigd, opgenomen. Slechts 6 leden van de oude re geering zijn bij de kabinetswijzi ging gehandhaafd. Het nieuwe kabinet telt 20 ministers. Twee Spitfires zijn ten Noor den van Hannover met een snelheid van 500 km. per uur tegen elkaar gevlogen. Geen fusie, maar ruzie in de vakbeweging? Nadat Zondagavond de secretaris var. het NVV, C. van der Lcndo tot do EVC verscheidene bes'chuldigin- gen had gericht verweet de F.VO- voorzitter B. Blokzijl het NVV-he- stuur, dat, het zich niet aan den door liet bestuur zelf gestelden ter mijn van publicatie had gehouden. In aansluiting daarop deelde het bestuur van het NVV het ANP gis termiddag mede, dat het den be doelden brief geschreven had op 31 Januari, toen het het bestuur echter r.og niet bekend was, „dat men zich %an EVC-zijde zelfs niet had ont zien officieel afdelingsbesturen uit te noodigen tot bijwoning van de EVC-demonstratie te Utrecht". Noodzaak „Toen ons dit hekend werd", zoo schrijft het NVV-bestuur thans, „za gen wij ons genoodzaakt tot onmid drliijk ingrijpen. Hadden wij dit niet gedaan dan zou de EVC zijn voort gegaan met het uitnoodigen van onze bestuurders en leden tot deel neming aan haar demonstratie, ter wijl onze leden niet wisten hoe het NVV daartegenover zou staan. Er was derhalve groote haast, veroor zaakt door het EVC-optredcn". De heer Kupers bevindt zich in derdaad op het oogenblik in hot buitenland, aldus de heer Van der Lende. „Het staat evenwel voor het bestuur van het NVV onwrikbaar vast „dat wanneer Kupers kennis had kunnen nemen van deze EVO- ce'lenhouwerij, hij het zou zijn ge weest. die er prijs op zou hcbhrn gesteld, zelf de mededelingen dien- aagaande door de radio te doen." E.V.C. vóór fusie! In de groote zaal van „Bellovue" te Amsterdam is gisteravond het eerste landelijke eongres van de EVC geopend. Ter inleiding van deze vijfdaagsche bijeenkomst hield do voorzitter Berend Blokzijl een rede. waarin hij in hoofdzaak tot de volgende conclusies kwam: 1. Onvoorwaardelijke verhooging van de arbeidsproductiviteit, ten einde naast leninging van de noo. den van de Nederlandsche arbei dersklasse te ontkomen aan macht en invloed van Wnllstreet, d.w.z. de Amerikaansche geldmagnaten; 2. I.oonsverhooging, en strijd tegen dc duurte; 3. Pemoeratiseering van het be drijfsleven. mede ter versteviging van de politieke democratie; 4. Nationalisatie van sleutelindu strieën: 5. Cp grondslag van het fusierap port enn zoo spoedig mogelijke eenheid met het NVV.; 6. Strijd voor de vrijheid der door fascisme geknechte volken in het kader van het Wereldvakverbond. 7. In samenwerking met alle vrij heidslievende Nederlanders het geven van een zoo groot mogelij ke bijdrage tot de vrijheid van Indonesië en strijd tegen degenen, die de koloniale verhoudingen willen handhaven. Prinses Katherine, de iongste zuster van den Griekschen koning, heeft zich verloofd met een Brit- schen majoor. Te Hamburg zijn gedurende de afgeloopen week tien personen van de koude gestorven. Te Alexandrië wierpen onbe kenden een bom naar den comman dant der Britsche troepen aldaar. De aanslag mislukte. In de jongste zitting van het Zuiveringshof te Neurenberg barst te de verdachte von Papen in tra nen uit. De nieuwe Poolsche regeering zal waarschijnlijk amnestie verlee- nen aan hen, die door ondergrond- sche actie de regeering hebben te gengewerkt. GRUNER LJ ET Hooge Hof van Justitie in L 1 Jeruzalem heeft een verzoek tot uitstel van executie van Dov Bela Gruner verworpen. Het verzoek werd gedaan op grond van het feit dat het vonnis nog niet door den' Hoogen Com missaris voor Palestina was be krachtigd. doch het Hof verwierp dit met de motiveering, dat het vonnis door het Militaire Hof was goedgekeurd en bekrachtigd door den hoog6ten militairen officier. In Joodsche, Regeerings- cn journalistieke kringen ismen van meening, dat Gruner terechtge steld zal worden en men verwacht dat de terechtstelling gevolgd zal worden door een uitgaansverbod van 24 uur voor geheel Palestina. Een dergelijk verbod zou ver moedelijk vergezeld gaan-van een regeeringsverklaring, dat er on middellijk de staat van beleg af gekondigd zou worden in het ge val van represailles door de Ir- goen Zwai Leoemi. Het centraal werkcomité „Vacan- tie 1947" te 's-Oravenhago heeft Maandagavond aan de samenwer kend© mijnwerkers-organisaties ie Heerlen het volgende telegram ge zonden: „liet Centraal Werkcomité Va- cantie 1947 te 's-Gravenhage, Paleis, straat 1, biedt uit groote waardee- rir.g voor d© bijzondere Arbeids prestatie onder den grond op Zon dag 2 Februari, aan zoo groot mo" cp'iike groep mijnwerkers eenige yacantiedagen aan boven den grond in Holland zomer 1947". Het Ilaagsche werkcomita heeft zich achter deze actie gezet en een bedrag toegezegd. Het centraal werkcomité wekt al len op bijdragen te zenden, opdat deze actie zal slagen. Zooals reeds werd gemeld heelt dr regeering het %anbod van de Vakgroep Goederenvervoer" om '2')00 vrachtauto's ter beschikking te stellen van het kolenvervoer, aanvaard. Reeds Maandag zijn dc eerste vrachtauto's naar dc mijnen gere den om kolen te laden liet Rijksko- lenbureau dat de onderhandelingen over het kolenvervoer per vracht auto met dc organisatie van de be roepsvervoerders voerde, heeft hier mede op overtuigende wijze laten zien dat een ambtelijke instantie, snel kan werken, zoo schrijft ons de vakgroep Goederenvervoer langs den weg". Onmiddelijk nadat dc beroeps vervoerders hun aanbod hadden gedaan, stelde het Rijkskolenbu- reau een onderzoek in naar dc uitvoerbaarheid van het plan. Dc moeilijkheid daarbij was niet van administratieven aard, doch lag voornamelijk in het feit dat de afvoer van do mijnen niet is in gesteld op het laden in vracht auto's- Toen echter bleek dat een landinrichting kon worden ge- improviseerd, draalde het Rijkskolcnburcau geen oogen. blik om ook de vrachtauto's bij het kolenvervoer in to schakelen. En aangezien, dank zij de pres taties van de Nederlandsche Spoor wegen, de aanvoer van kolen voor huisbrand en dc klein-indu- .stric bevredigend verliep, werd het geheele laadvermogen van dc vrachtauto's ter beschikking ge steld voor de aanvoer van kolen voor de grootindustrie. Overal kantoren liet beroepsgocderenvervoer van zijn kant stelde zijn transport organisatie in eten vorm van tach tig. over het geheele land ver spreide kantoren van de coöpera- tievc vervoerondernemingen ter beschikking van het kolentrans- port. Deze kantoren, door do transportbedrijven opgericht om het vrachtautovervoer zoo econo misch mogelijk te doen plaats vin den en het rijden met leege vracht auto's tot een minimum te beper ken, beschikken over een ODgave van dc vrachtauto's, die in hun **avon vril kunnen worden ge maakt voor bet kolenvtrv.» 1\ Me de door het onderlinge contact van deze kantoren kunnen alle vracht auto's uit het geheele land, die in dit vervoer ter beschikking zijn, onmiddellijk worden ingescha keld. Cor Steyn. de bekende organist, is voor het ondergaan van een keel operatie opgenomen in het Diacones- senziekenhuis te Amsterdam. In het weersoverzicht van 3 Fe bruari, medegedeeld door dc Bilt, wordt gemeld dat de aanval van de relatief warme Oceaanlucht op het vorstgebied van het vasteland met kracht werd voortgezet, doch be gint nu in intensiviteit af te nemen. Frankrijk en België werden vrijwel geheel vorstvrg, doch alleen in Zuid-Frankrijk steeg de tempera tuur tgdelijk tot meer dan 5 graclen boven nul. De warmere lucht drong ook door over de koude grondlaag, die in ons land door de Oostelijke winden in stand gehouden wordt. Dit gaf aanleiding tot zeer verschil lende vormen van neerslag, name lijk sneeuw, regen, motregen, be vroren regen en bevroren motregen. In het Noorden van het land liep de temperatuur op tot ongeveer 4 graden onder nul, in het Zuiden tot ongeveer -f-1. In den avond begonnen de tem peraturen echter weer iets te da len, voornamelijk in het midden van het land. Oceaandepressie De Oceaandepressie, waarvan do kern naar Bretagne trok, begint nu op te vullen. Het frontensysteem ervan veroorzaakt ochter in ons tend nog steeds neerslag, in het Noorden en midden van het land in den vorm van sneeuw, in het Zui den tijdelijk in den vorm van regen. Daar de luchtdruk over Spanje belangrijk daalde en zich bij Mar seille in het Middellandsche Zeege bied een nieuwe depressie vormde, wordt de aanvoer van de relatief warmere lucht afgesneden en neemt de stuwkracht van de warme luchtstrooming steeds meer af. Bo vendien nadert een belangrijk stijg- gebied van den luchtdruk van den Oceaan af ten Westen van Schot land, samenhangende met het machtige gebied van hoogen lucht druk over Groenland. Dit heeft tot gevolg dat de as van het lage drukgebied over West-Frankrijk steeds verder naar het Zuiden zal worden gedrongen. De aanval van den' dooi op Europa zal dus voor ons land slechts een zeer gedeelte lijk succes hebben en de kans is vrg groot, dat nu de vorst op zijn beurt den dooi langzaam zal gaan terug dringen. Weinig verandering h Weersverwachting, medegedeeld M door De Bilt, geldig tot Dinsdag w a vond: 1 Zwaarbewolkt met tijdelijk neerslag, in het Zuiden plaatse- b' Ujk nog in den vorm van regen. lij Overigens als sneeuw. Geleidelijk j wat afnemende wind tusschen Noordoost en Zuidoost. In het M Noorden matig tot lichte vorst, m het midden meest lichte vorst en in het Zuiden temperatuur om het vriespunt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1