DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Piek voor het Hof Minister streeft naar minder uitgaven Kamer heeft eritiek op trage uitvoering Mr. Zaayer fel tegen slappe uitvoering der berechting „Gestrengheid bestaat niet" D' Zweedsche kroonprins ru^t bij het kasteel „Haga Russen leveren eritiek op ontwapeningsvoorstel Stadium van zuiver militaire besprekingen voorbij Uitkeering aan gepensionneerden MINISTER ZEGT SPOED TOE „Ik kom in goed gezelschap" „Spoedig mais in het brood" Velen woonden de plechtigheid bij Amerika gelooft in atoomcontróle Nog geen overeenstemming inzake interpretatie der overeenkomst Elfstedentocht uitgesteld Aanhoudende vorst Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et if i UITGAVE VAN DE STICHTING H E T PAROOL' Woensdag 5 Februari 1947 Nr. 562 6e Jaargang' Red. en Adm.J Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER 1\/TEN heeft in Nederland de doodstraf uitdrukkelijk op- nieuw ingevoerd en een bijzondere rechtspleging in het leven geroepen met de uitgesproken bedoeling, dat streng recht zou worden gedaan. Als dit nu niet serieus bedoeld blijkt, meen ik werkelijk toch niet in een serieuze nastreving ervan de rol van Don Quichotte te moeten spelen." Aldus liet mr. Zaayer, procureur- fiseaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage zich uit tijdens zijn requisitoir tegen Carel Piek, eens directeur van „Winterhulp—Neder land", die gisteren terecht stond P.ek was in October 1940 door Seyss Inquaft benoemd tot direc- teui van deze Duitsche schepping. Doordat hij echter een persoonlijke vijand van Mussert was had cleze er voor gezorgd, dat Piek in 1942 werd „gewipt". „Moffenknecht" „Do Moffenknecht Piek", gelijk mr Zanver hem noemde, had daarna echter een baantje in Frankrijk gekregen, terwijl hij in 1943 tot de Oermaansche BS toe trad, voor welke organisatie hij in verschillende redevoeringen propa ganda had gemaakt. In November 1944 aanvaardde hij uit de handen van de bezetters de functie van waarnemend-secretaris-generaal va,i het Nederlandsche Roode Kruis. Deze instelling achtte Pieks benoeming ongrondwettig, het geheels dagelijksche bestuur trad daarom af cn het Roode Kruis werd lamgelegd. De getuigen nir. Sark, mr. dr. K. J. Fredcriks on jhr. mr. A. M. Snouck Hurgronjp lieten duidelijk uitkomen, dat Piek alle bevelen van de Duitschers slaafs had opgevolgd. Piek had herhaaldelijk verklaard pro-Duitsch te zijn en in een Duit- sibe overwinning te gelooven. Hij zon in Duitschland studie hebben gemaakt van het Winterhulp-werk. Neêrlands onkunde Piek zelf verklaarde, dat „Win terhulp—Nederland" bedoeld was a's een demonstratie van Neder landsche onkunde, waarna de Duit schers zouden kunnen optreden. W.N. was volgensa hem niet. °P Duitsche leest geschoeid, de naam was niet van hem afkomstig. Aan vankelijk ontkende hij lid te zijn van de Oermaansche SS, maar na dat de president van het Hof, mr. Var. Meeuwen, brieven had voorge lezen onderteekend door „SS-maat Piek" gaf hij, na eenig gedraai, toe zich als SS-man gedragen to heb ben. Aan een boom... Pe Procureur.Fiscaal mr. Zaayer achtte Piek schuldig aan hulp aan den vjjand, meermalen gepleegd. Indi.cn Piek de straf had gekregen, die h\i verdiende, dan zou hy op den dag na de be. vryding ergens in Nederland aan een boom hebben gehangen. Maar dat is niet gebeurd en in de afgeloopen anderhalf jaar heb. ben wjj nu wel de zekerheid ge. kregen, dat over hen. die dit ver. dienen in Nederland, ik zeg niet: geen recht wordt gesproken, maar: geen recht wordt gedaan. Men heeft in Nederland de dood. straf uitdrukkelijk opnieuw ingevoerd en een bijzondere rechtspleging in het leven geroepen met de uitgesproken bedoeling, dat streng recht zou wor- den gedaan. Als dit nu niet serieus bedoeld blijkt, meen ik werkelijk toch niet in een serieuze nastreving ervan de rol van Don Quichotte te moeten spelen. Bepaaldelijk tegenover den rechter kan de vertegenwoordiger van her openbaar gezag niet de doodstraf requireeren. wetende dat datzelfie openbare gezag ter uitvoering van een opzettelijk gevolgd plan die straf toch niet za' uitvoeren. Of de rechter dit affront -oor zjjn onafhankelijkheid en deze ondermijning van het gezag vau zijn uitspraken wil riskeeren, moet ge. heel ter beoordeeling aan hem zelf worden overgelaten. Bepaaldelijk tegenover het publick dient hot O.M. zich te onthouden var. misleiding ik mag niet daar de illusie wekken van een gestrengheid, waar. van ik weet dat zij niet bestaat. Het moet uit ziin met de vette kop. jes in de couranten „tegen verrader de doodstraf geëischt" in een land waar wij weten, dat daar toch niets I van terecht komt. In functie blijven? Naar ik meen zal het dus nood'*! zijn, de requisitoiren aan te passen a.vt de heerschende opvatting. Of ik dit inderdaad kan doen wordt beheerscht door een nog dieper liggende vraag: kan iemand die zieh slechts heschikhaar stelde om mede te werken aan wat in dit tijdsgewricht onze historische taak wss: een nationaal strafgericht over de landverraders, in functie blijven wanneer hij ziet, dat Nederland de kracht daartoe niet kan ontwikke len? Ik dwaal hiermede ver van Piek af en volsta met nog slechts één zin: er is veel voor te zeggen, dan heen te gaan, maar nok veel om een werk af te maken, dat in hot nationaal belang toch beëindigd rr.oet worden, hoe dan ook, maar dit laatste is alleen toelaatbaar indien iedere mogelijkheid wordt uitgeslo ten, dat in het conflict der beide stroomingen deze medewerking a!s eeu blijk van instemming zoü wor den opgevat. Daarom is het noodig, althans eenmaal dit in het open baar uit te spreken. Eisch: 12 jaar Thans tot Piek tcrugkcerende requireerde spr. tegen hem de straf, die hij voor hem passend acht naar de opvatting waar mede hij, als gezegd, rekening had te houden, namelijk twaalf jaar gevangenisstraf, met le venslange ontzetting uit het ac tief en passief kiesrecht en het recht om ambten te bekleedcn. De reis der Engelsclie Koninklijke Familie naar Zuid-Afrika. Bef vorste lijke gezelschap aan boord, van het slagschip Vanguard''. V.l.n.r.: Prinses Elizabethde hertogin van Kent; Koning George; Koningin Mary; Ko: ningin Elizabeth; de hertog van Cloucesler; Prinses Margaret en prinses Maryde zuster van den koning. (P.) Memorie over „Marine" Piek voor zijn rechter minister van Marine heeft in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer meegedeeld, dat in den aan vang van 1948 de „Karei Door man", die thans in bruikleen is van de Britsche Marine, vervan gen zal worden door een z.g. light-fleetcarrier, waarmee dit type schip, dat voor Nederland als zwaar materiaal is te be stempelen, zijn intrede in de Koninklijke Marine doet. Alvorens de regoering gelden wil nan. vragen \oor andere scheepstypen wor. den eerst alle inlichtingen uit t buiten and grondig bestudeerd, De regeering zal pas tot aanbouw besluiten indien met volle zekerheid vaststaat, dat het te bouwen type in een conflict „vol. ledig rendement" zal geven. De regeering hecht zeer groote waarde ann vliegkampschepen. 7\j denkt die als de kernen voor de ge projecteerde smaldeelcn. Op l Januari 1947 bedroeg de totale sterkte der Koninklijke Marine 28.8.13 man. waarvan 2.225 officieren en 26.608 schepelingen. Hiervan beliooren 313 officieren en 8.798 schepelingen tot het korps mariniers. Door gedeeltelij, ke demobilisatie wordt verwacht dat de sterkte reeds in 1^17 aan. zienlijk zal terugloopen. Ten einde de koopvaardij in oorlogs. Hid in nauw strategisch en tactisch verband met de vloot te laten opercc- Interpellatie over brandstoffennood? Gisteren heeft het communisti sche Tweede Kamerlid Maken verlof gevraagd tot het houden van een interpellatie over de voorziening van de bevolking van huisbrand. Over het verzoek zal vandaag worden beslist. Van onzen parlementairen redacteur ZOO na het Kerstreces, brood- noodig om over de vermoeienis sen van de begrooting heen te ko men, is de Tweede Kamer eerst nog een beetje onwennig. Zij moet even tijd krijgen om weer op toeren te komen en daarvoor zijn huishoude lijke handelingen als het trekken der af deeling en uitermate geschikt. En toen dan gisteren het eerste wetsontwerp Toekenning van een uitkeering in eens aan gepension neerden" aan de orde kwam, ble ken vele Kamerleden niet genezen van de kwaal om opstellen voor te lezen in plaats van redevoeringen te houden. Bet eenige bezwaar, dat daorbij tegen het wetsvoorstel te berde werd gebracht, is dat het de kleine gepensionneerden niet vol doende helpt. Een uitkeering van C'.n vol kwartaal pensioen lijkt beet mooi, maar als het pensioen klein heeft die extra-uit keer ing niet meer beteekenis dan een druppel op een gloeiende plaat. Het ontwerp beoogt een wette lijke sanctie te geven aan de uit keering voor 1945, die pas in 1946 is geschied en aan de uitkeering voor 1946, die nog moet komen. Veel haast wordt er dus niet ge maakt met het lenigen van den nood, waarin vele gepensionneer den verkeeren, was het oordeel van verschillende Kamerleden, die in dit verband ernstige eritiek hadden op het feit, dat de memo rie van antwoord twee en een hal ve maand „onderweg" is geweest, terwijl de regeering wist, dat spoed geboden was. Het waren vooral de hoeren Beernink (C.H.), Van den Brug (P.v.d-A-), Hoogcarspcl (C.P-N.) cn mevr. FortanierDe Wit (P-v-d. V.) die zich tot tolk maakten van don nood der kleine gepension neerden en pleitten voor een de gressief stelsel van uitkeeringon. waarhij de kleinste pensioenen een toeslag van honderd prooent zouden ontvangen en verder een afloopende schaal zou worden toegepast, welke verband houdt met de grootte van het pensioen. f Afgewezen Dit stelsel heeft de Minister af gewezen, omdat het administra tief te ingewikkeld zou zijn. Men bleek daarvoor niet zóó bezorgd en de heer Van den Brug stond op het standpunt, dat, als toepassing van dat stelsel tot vertraging leidt, begonnen kan worden met het geven van voorschotten. Zooals de uitkeering thans geregeld is, kan het niet blij ven: „Wie het minst heeft, wordt het minst geholpen,'' zei de heer Van den Brug. Minister B e e 1 schreef het lang uitblijven van de memorie van antwoord toe aan een technische loonbelastingkwestie, welke eerst opgelost moest worden. Toch spoed? Wanneer dit wetsontwerp in beide Kamers is aangeno men, izal met de uitkeeringen den grootsten spoed betracht worden; in Maart zullen zij hun beslag dan nog kunnen krijgen. Do bewindsman meende, dat men allen, die een klein pensioen genieten, niet over één kam kan scheren. Voor een groot deel zijn dat personen, die op jongen leef tijd werden gepensionneerd en wier pensioen niet bedoeld is voor volledige dekking van levenson derhoud. Een degressieve regeling zou dus de grootste voordeelcn bieden voor hen, die het kortst in overheidsdienst zijn geweest. Er zijn ook financieele bezwaren te gen dat stelsel; met de uitkeering aan burgerlijke rijksambtenaren is reeds thans een bedrag van 22 inillioen gemoeid. De Minister drong er sterk op aan om bet wetsontwerp ongewij zigd aan te nemen. Hij was dan bereid mot zijn ambtgenooten te overwegen of voor 1947 een rege ling kon worden getroffen, welke aan de bezwaren zooveel mogelijk tegemoet komt. ren is het reeds thans nood- zakelijk de nooaige organisato rische maatregelen voor te be. reiden. Daarom is aan den marine, staf een koopvnardjj.deskundige toe gevoegd. Door verbetering der organisa. tie. een sober beheer en de invoe. ring van een doelmatige „plan. ning" zal al het mogelijke worden gedaan om de uitgaven te vermin deren, zónderde primaire be. langen der marine te schaden. Het is naar. de meening van den^minister onjuist te gewagen van een tegenstelling tusschen de begrootingen van liet depar tement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en clie van de militaire departementen. Hij waarschuwt ernstig tegen een strooming als die in de decennia vpor 1940 op den voorgrond trad en welke zich tegen alle militaire uitgaven verzette. Dit heeft, volgens den minister, voor het Koninkrijk in den af geloopen oorlog rampzalige ge volgen-gehad en was oorzaak, dat het personeel der K.M. on- noodig zware offers heeft moe ten brengen. Ravens briuck- beul: Carmen Maria Mory, do Zwit- serschè journaliste, die wegens medeplichtigheid aan de wreed heden van Ravensbrück gisteren ter dood. is veroordeeld, zal een beroep op de Zwitsersche regee ring doen om haar van den strop ie redden. Alle op haar geval be trekking hebbende documenten zullen per specialcn koerier naar Zwitserland worden gezon den. De veroordeelde heeft gewei gerd den naam van den Britschcn officier te noemen met wien zij verloofd zou zijn, daar zij hem niet bij het proces heeft willen betrekken. In een boodschap aan de pers heeft zij gezegd, dat zij haar von nis zal aanvaarden als de be schikking van het lot. Als ik moet sterven, zoo verklaart zij. zal ik ir. goed gezelschap komen, want gedurende de laatste jaren heb ben heel wat onschuldigen het zelfde lot ondergaan. Minister S. L. Mansholt deel de op een te Hoogeveen gehou den vergadering van den Bond van Kleine Boerqji mede, dat over enkele weken mais in het broodmeel zal worden ver werkt wegens de groote schaarschte aan granen. „Dit beteekent echter niet," zoo zei de minister, „dat de voedings waarde van het brood vermin dert. Wel echter zal het formaat van brood kleiner worden." Een eerste vereischte voor de toekomst zal ziin te zorgen, dat onze landbouwproducten tegen den laagst mogelijken prijs op de markten geleverd worden. De kostprijs der productie moet om laag. aldus de heer Mansholt. Op dit vereischte, zal de land bouwpolitiek der regeering ge richt moeten ziin. Do landbouw dient zooveel mogelijk aan do veranderde omstandigheden te worden aangepast. Hiermede mag niet worden geschroomd, daar anders andere landen ons op de wereldmarkt vóór zullen ziin. Rationalisatie der kleine bedrij ven is een dringende eisch en in het ministerie wordt hiervoor reeds een plan ontwikkeld. Minis ter Mansholt gaf de verzekering, dat. indien deze rationalisatie be reikt is, de productiekosten op dc kleine bedrijven zeker niet hoo- ger zullen liggen dan die op de grootere bedrijven. Ned. adviseurs naar Engeland en V.S. De adviseurs der Tegeering voor Indonesische zaken. Dr. A. G. A. de Kat Angelino en Prof. G A. Pb. Wever zijn naar Enge land vertrokken, van waar zij spoedig naar Amerika zullen doorreizen ten einde besprekin gen te voeren in liet kader van do Far Eastern Commission. Zij blijven adviseurs der regeering. T N het besneeuwde Stockholm A heeft gisteren de begrafenis plaats gehad van Prins Gustaaf Adolf, "die bij de ramp te Kastrup om het leven is geko men. Bedekt met de Zweedsche vlag, waarop een hertogskroon, een of ficierssabel cn een seraphijnenor- de waren geplaatst, stond de kist, omringd door een eerewacht van officieren, temidden van een veld witte bloemen in de Groote Kerk bij het Koninklijk Paleis opge steld. Nadat de Zweedsche Koning, dc Kroonprins on andere leden van de Koninklijke familie de kerk waren binnengetreden en bij het altaar hadden plaats genomen begon om half drie de rouw dienst. Behalve de Koninklijke familie namen ook plaats de Deensche Kroonprins Frcderik en Kroonprinses Ingrid do zuster van den overledene benevens de Zweedsche Kroonprins Olaf en Prinses Macrta. Droevige dienst De droevige dienst, die door Aartsbisschop Upsal, den primaat der Lutherse he kerk in Zweden werd gehouden, duurde nauwe lijks een uur cn na afloop werd dc kist onder hot spelen van „Ein fester Burgiist unser Gott" iloor 1c kerk gedragen en op een catafalk opgebaard. De oude Koning Gus taaf, wiens dokter hem, met het oog op ziin gezondheid, verboden had den begrafenisstoet te volgen, verliet hierop de kerk na een lan gen droevigen blik op bet stoffe- li|k overschot van zijn kleinzoon te hebben geworpen. Getrokken door zes zwarte paarden ging de lijkkoets op neg naar het Kasteel Ilaga, de woon plaats van Prins Gustaaf Adolf, waar ziin stoffelijk overschot zqj rusten in den grafkelder van de familie Bcrnadottc. Prins Bernard is gistermiddag om strccks kwart voor vijf op het palci Soestdijk teruggekeerd. Dc bcgrafc nis heeft Z.K.H. niet persoonlijk bij gewoond; hij deed zich bij dc plech tighcid vertegenwoordigen door Jhi mr. C. Dcdcl cn door zijn adjudani ritmeester Gccrtsema. I NJDENS de jongste vergadering van den Veiligheidsraad heeft Warren Austin," jte Amerikaansche afgevaardigde, een voorstel ingediend, dat ten "doel heeft het Amerikaansche en het Russische standpunt inzake de ontwapening te vereenigen. De Rus Gromyko leverde echter eritiek, omdat hij de in het voorstel genoemde punten overbodig achtte. ontwapeningscommissie reeds TT ET compromis-voorstel van Austin omvat het volgende: het instellen van een penna nente ontwapeningscommi ;sie het vormen van een speciale commissie, die de bevoegdh den der voorgestelde commis sie zal bestudèeren. op de. volgende vergadering dient het rapport van de com missie voor atoomenergie te worden besproken. Austin merkte op. dat zijn re geering in internationale controle van de atoomenergie gelooft. Amerika heeft na den eersten wereldoorlog bittere ervaringep met unilaterale ontwapening op gedaan, aldus Austin, en het wil die vergissing niet opnieuw ma ken. Op het Amerikaansche voorstel werd geantwoord door Andrei Gromyko volgens wien het eerste punt van het voorstel geen nieuws bood, daar de Sowjet'-Unie reeds in December heeft voorge steld een ontwapeningscommissie in het leven te roepen. Een spe ciale commissie achtte hij onnoo- dig, daar de algemeene vergade ring van de U.N.O. de taak der ONVERWACHTS zijn gis termorgen de besprekin gen tusschen de Indonesische delegatie en de Commissie -Ge neraal hervat. Om 11.00 uur pl. tijd had de bijeenkomst plaats ten huize van Sjahrir. Deze hij- eenkomst duurde tot 13.15 uur De Indonesische delegatie is te 15.30 uur naar Djogja vertrok ken. Verschil van standpunt Naar aanleiding van het ver trek der Indonesische delegatie uft Batavia, seide een woordvoer der van Nederlandsche zijde, dat men niet tot overeenstemming had kunnen komen over de inter pretatie der overeenkomst. Immers, uit het feit, dat de de legaties thans aan de besprekin gen over de procedure van de onderteekening toe zijn, mag af geleid worden, dat het stadium van uitsluitend militaire bespre kingen voorbij is. Het is tevens begrijpelijk, dat de interpretatie van de overeenkomst ter sprake is gekomen. De verklaringen van Sjari- foeddin en Natsir wijzen er op, dat de Indonesische delegatie gaarne de overeenkomst zou geteekend hebben, in de mee ning verkeerend. dat dit den weg zou banen naar oplossing van de militaire problemen. De Indonesische delegatie had volmacht tot het teekenen van de overeenkomst met de daarbij behoorende notulen, doch de Com missie-Generaal staat op het standpunt van de motie Romme- Van der Goes van Naters als ba sis voor de onderteekening, aan gezien in den tekst van deze mo tie. alsmede in de regeeringsver- klaring over de 17 punten de richting, waarin de uitwerking zich zal bewegen, ligt opgesloten. Dit is echter meer. dan waartoe de Indonesische delegatie was ge machtigd. duidelijk heeft vastgesteld. Het derde punt van het voorstei vond Gromyko eveneens overbo dig, aangezien de bespreking van het betrokken rapport op de agenda van den Veiligheidsraad staat cn derhalve automatisch aan de beurt komt. Dat Amerika geen ontwapening wil zoolang er geen doeltreffend systeem van garau lies tegen overtredingen bestaat, vond Gromyko niet logisch. Ah de U.N.O. eenmaal is overeengc k pip en naar ontwapening te stre ven. aldus de Russische afgc vaardigde, is het niet logisch tc veronderstellen, dat de leden zich onmiddellijk gaan bezinnen op ccn manier om zich te isoleeren. Paul Ilasluck (Australia) oogstte bijval toen hij verklaarde, dat Australië zich noch aan de zijde van Amerika, noch aan die van de Sowjet-Unie wilde scharen, doch met beide samen wilde werken. Hij kon zich niet vereenigen met het Amerikaansche voorstel om aan de kwestie van de atoom energie prioriteit te verleenen en een speciale voorbereidende com missie voor ontwapening in het leven te roepen. Sir Alexander Cadogan, dc Brit sche afgevaardigde, was van moo ning, dat de tegenstrijdigheid van bet Russische en Amerikaansche standpunt inzake de vorming van een speciale voorbereidende com missie slechts „denkbeeldig" bleek te zijn. Vandaag zal de. Veiligheidsraad trachten om in een besloten ver. gadering de verschillende voor stellen tot een compromis-voorstel te herleiden. Door het snccuwstuiven als gevolj van den harden wind kunnen banen van den elfstedentocht nic| snccuwv rij worden gehouden. D( Elfstedentocht kan daardoor a.a Donderdag niet doorgaan. Dc mogo lijkheid, dat dc tocht Zaterdag a.s zal worden gehouden, is niet uitge» sloten, maar dit hangt geheel af van dc weersomstandigheden, vooral wal betreft sneeuw en wind. Deviezensmokkel schaadt herstel Het afgeloopen jaar telt ten aanzien van liet deviezenverkeer verscheidene zwarte bladzijden, zoo deelde liet ministerie van Financiëu mede. Hoeveel er meer ten goede gekomen 70a zijn aan het economisch hcrsM, indien er geen deviezenknoeie- rijen waren gepleegd, is moei lijk te schatten. Dc hieroncjèr volgende cijfers van geeonfisceerde valuta en handelsar tikelen, welke men in 1946 alleen hij Roosendaal over de grens tracht te to smokkelen, geeft hiervan nog maar een bescheiden indruk. Im mers, er dient in aanmerking to worden genomen, dat niet alle trei nen, om van do verdere vervoer middelen nog maar niet te spreken, gevisiteerd konden worden. Smok- koipnrtijen, die inderdaad gelukten, zijn er natuurlijk nog to over. Wat te Roosendaal achterhaald werd aan deviezen is het volgende: 212.958 gulden, 483.871 Belgische h:.n<\s, 1."!ÜJ35 Kransche francs, I 0(54 Zwitsersche francs, 4.270 En-» gelpohc ponden en 527 dollar. Ver der: 25.550 kg aardappelen, 1.781' ulpenhouders. 509 horloges, 24 au to's, 1.040 stuks boven- cn onder la leed ing, 3.317 sigaren, 422.469 sigaretten, 10.800 KG tajbak, 1.0,18 KG en 120.114 stuks bloembollen, 20.085 knotten breigaren, 3.583 paar kousen en 8.362 klossen naaigaren. Voorts werden in December al leen reeds aan alle inspecties in' beslag genomen 125 runderen en 41 paarden. Protesten tegen huis vesting en zuivering De federatie van oud-illegale wer kers heeft besloten stelling te nemen tegen het rtlnn van den minister van h'nnenlandsche zaken om de ont slagen politieke delinquenten ook t© huisvesten bij hen, die tijdens den oorlog getoond hebben diep natio naal besef te bezitten cn eveneens tegen de in uitzicht gestelde be ëindiging van de zuivering. De „Bloemfontein" van de K.P.M, is met 600 man van het de tachement „Wcst-Indië" naar de West vertrokken. Flard wordt er gewerkt aan de spoorbrug bij Bedel, om deze be langrijke schakel in het Nederland sche spoorwegverkeer gereed ie krijgen Het weersoverzicht van De Bilt meldt: De strijd van de afgeloopen dagen tusschen den dooi cn de vorst, die in onze omgeving werd uitge vochten en waarbij de sneeuwval in hei midden en zuiden van ons land nu en dan als een hoopvol vooruit zicht in regen overging, neemt nu snel een einde, met een bedroevend resultaat: de vorst is als overwin naar uit den strijd gekomen. Het gebied van hoogen luchtdruk'bo ven Scandinavië cn Noord-Rusland neemt nog langzaam in beteokenis toe, evenals het gebied van hoogen luchtdruk over Groenland en IJs land. De depressie over don ingang var: het Kanaal vult thans 6nel op, onder invloed waarvan de wind in onze omgeving wat afneemt, daarbij echter wat meer naar het Noord oosten draait. De directe afvoer van koude Russische lucht wordt daar- loor in het midden cn Zuiden van het land hersteld. Temperatuur overzicht van Dinsdag 21 uur: Vliegveld Twente —5. Den Hel der —3, Vlissingen 4, De Bilt 4, Schiphol 4, Groningen 4, Gilze Rijen 6. Strenge vorst Weersverwachting van het KNMI in De Biltgeldig tot Don der dag a vo n d Zwaar bewolkt met hier en daar opklaringen. Geen neerslag van beteekenisKrachtige Noord-Oosten wind. Matige tot strenge vorst

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1