DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Linggadjati is een stevige basis" Centraal Economisch Plan aangenomen Nog geen geleide economie Kamer nam onder dwang het wetsontwerp aan Banklooper beroofd Iersch schip bij Terschelling op een mijn geloopen Soekawati zegt: Critici stichtten veel kwaad Massa-moordenaar staat terecht Memensconcern in Britsche handen Eén doodvonnis voltrokken Amendement, dat verder ging, is verworpen Muntwet weldra in Tweede Kamer? Machinist door stoom gewond Poolsche president gekozen Voorbereiding van Duitsch verdrag Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 6 Februari 1947 Nr. 563 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORD^R DE staat Oost-Indonesië is een autonome, geen souve- reine staat. Wij scheiden ons geenszins af van de rest van Indonesië, van de republiek Indonesia, maar willen er inte gendeel tezamen één grooten federatieven staat mee vormen, de Vereenigde Staten van Indonesië, die met Nederland zal blijven samenwerken in de Unie van Nederland en Indonesië, waarvan de Koningin het hoofd zal zijn." Zoo sprak gisteravond voor Hilversum de president van Oost Indonesië, Z.E. Tiokorde Gde Raka Soekawati. Hij vervolgde o.m.: „De vorming van de staat Oost- Indonesië beteekent dus niet de splitsing van Indonesië. Het is in tegendeel een eerste en noodzake lijke stap in de richting der her- eeniging van Indonesië. Een volk als het Nederlandsche. dat zelf een federatieven staat heeft ge kend (de republiek der Vereenigde Nederlanden) en dat nu nog ster ke oude tradities van regionale en plaatselijke autonomie er op na houdt: (uw gemeenten en pro vincies). moet het heel gemakke lijk kunnen begrijpen, als ik zeg. dat wij Oost-Indonesiërs deze autonomie noodig hebben als eerste stap naar de eenheid van heel Indonesië." „Voordat wij tot eenheid kun nen geraken, moet er in de re publiek Indonesia, maar ook bij vele Nederlanders in Indonesië het een en ander veranderen. Recht tot critiek Er is over de overeenkomst van Linggadjati nogal e.a. te doen geweest in Nederland. Van verschillende zijden is er hevig tegen geageerd. Het komt mij voor. dat men, met volledig be houd van eigen meening en van het democratisch recht tot critiek in menig opzicht meer kwaad dan goed gedaan heeft. Dit geldt uiteraard niet voor de rustige op bouwende critiek. Maar het geldt wel voor de critici die vaak over de schreef gingen. In het bijzonder aan hun adres geef ik de verzekering dat de intellectueele Indone siërs ook buiten de republiek in overgroote meerderheid de sa menwerking onderling en met Nederland verwezenlijkt willen zien ongeveer zooals door de Commissie-Generaal en de In- donesisch-republikeinsehe de legatie te Linggadjati is ge schied. Als deze overeenkomst door Nederland verworpen was. hadt U dezen goedwillenclcn Indonesiërs allen grond onder de voeten weg geslagen. Uitivassen ,,lk kan slechts wenschendat 'le republiek er spoedig in zal slagen ie uitwassen te overwinnen, welke n.i eenmaal aan iedere revolutie in ka neut, zijndat men tot samen werking zal geraken en dat. het vooi de verwezenlijking der schon- 9e dealen noodzakelijk herstel van rn hi en veiligheid wordt bereikt." Het is een van de groote voor- ieelcn van Oost-Indonesië, dat men door het bewandelen vanQ ien evolutionairen weg in veel mindere mate met zulke moei al kheden te kampen heeft en dat men er daardoor in sneller tempo oei reconstructie werk ter hand aeeft kunnen nemen. Ik mag U en ons zelf toevven- ichen, dat wij spoedig getuige mogen zijn van de resultaten, in goede samenwerking tusschen In donesiërs. Nederlanders en Chi- neezen. bereikt onder omstandig heden die ons inspireeren tot in zet van alle krachten." Woensdag is per K.L.M.-Sky- master van Schiphol naar Bata via vertrokken de generaal-ma- joor der mariniers M. R. Bruyne, commandant der A-divisie in Oost-Java, die na besprekingen met de regeering te hebben ge voerd, weer naar zijn standplaats terug gaat. Te Belgrado is het proces be gonnen tegen kolonel-generaal Alexander von Löhr, voormalig Duitsch opperbevelhebber Zuid-Oost-Europa, die er van wordt beschuldigd bet bevel te hebben gegeven tot het bombar deeren van de open stad Belgra do, waarbij meer dan 20.000 men- schen om het leven kwamen. Zeven andere Duitsche generaals, beschuldigd van het bedrijven van oorlogsmisdaden, worden te gelijk met hem berecht, onder andere August Schmithuber. commandant van de beruchte SS- divisie „Prinz Eugen". die talrij ke „strafexpedities" tegen Joego slavische dorpen heeft geleid. De onder Lohr's bevel staande vernietigingskampen in Servië waren zoo actief, dat van 4 cre matoria moest worden gebruik gemaakt om het geweldige aan tal slachtoffers te verwerken. Vol gens de aanklacht werden bij een Duitsch offensief bijna 6.000 bur gers en 600 krijgsgevangenen ge dood. Woensdag had te Driehuis-Westerveld de crematie plaats van het stoffe lijk overschot van den bekenden KLM-piloot G. GeyssendorfferHet stoffelijk overschot wordt naar het crematorium gedragen. Het Britsche militaire bestuur n Duitschland heeft het groote >iemens-concern te Berlijn, dat dectrische apparaten maakt, >vergenomen op grond van ar akei 52 van de wet op de bezet- ing, dat betrekking heeft op het >lokkeeren van bezit in het be- ang van de Vereenigde Naties. De aangewezen beheerders heb- >cn instructie ontvangen een over- :icht te maken van de activa van iet concern, dat voor den oorlog ien kwart milliocn arbeiders in iienst had en het grootste deel »an de Duitsche electriciteitsin- iustrie behcei'schte. Kort voor Kerstmis moest het •edrijf wegens gebrek aan brand- itof worden gesloten; er werkten oen nog 1S.000 '.-nan. Met staat log te bezien, of het bedrijf thans veer zal gaan draaien, aangezien ie brandstoffenpositie nog steeds irecair is. De Koningin heeft afwijzend be- :hikt op het gratieverzoek van G H Ganzefles, die ter dood veroor- eeld werd door het bijzonder ge- schtshof te Amsterdam. Zijn vonnis is gistermorgen vol- rokken. (Van onzen parlementairen redacteur) NOG voor de verkiezingen diende de toenmalige minister van Handel en Nijverheid, ir. Vos, een wetsontwerp in tot vast stelling van een Nationaal Welvaartsplan. De opvattingen van dien bewindsman ten aanzien van de geleide economie kwamen' in de memorie van toelichting zoodanig tot uiting, dat de heer Kortenhorst gisteren in de Tweede Kamer veronderstelde, dat daarbij meer de propagandist dan de staatsman aan het woord was geweest. Dr. Huysmans wierp olie op de golven In het voorloopig verslag toonden de Kamerleden, die de vrije econo mie onontbeerlijk achtten, groote on gerustheid en zij zagen het Centraal Planbureau, dat in het wetsontwerp zijn wettelijken grondslag krijgt, als een instrument tot aan banden leg gen van het bedrijfsleven. In de memorie van antwoord wierp dr. Huysmans, die ir. Vos aan Economische Zaken was opgevolgd, olie op de golven. Hij distancieerde zich van de geleide economie, stelde het Planbureau voor als een advi- seerend lichaam en wijzigde boven dien den titel van de wet in „Voor bereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan". En het gevolg was, dat het wetsont werp gisteren zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen. Geen ongerustheid Van de ongerustheid was niet veel overgebleven. Natuurlijk was die bij drs. Nederhorst (P.v.d.A.) naar aanleiding van het oorspronkelijk ontwerp niet aanwezig geweest, maar hij bleek de verzwakking van de principieele basis van het ont werp niet al te zwaar op te nemen. „Planning", aldus stelde hij dc tegenstanders gerust, „is niet het zelfde als overheidsinmenging en de plan-gedachte is niet specifiek so cialistisch." Hij wilde gaarne weten of er een consequente plan-politiek te verwachten is. Hij bepleittede instelling van een Productiewet, waardoor de regeering de bevoegd heid krijgt om productieplannen te cloen doorvoeren. De heer Smccnk (A.R.) ont kende niet, dat breede bemoeiing van de overheid met het bedrijfs leven op het oogenblik noodig is. De adviezen van het Planbureau kunnen nuttig werken voor het be drijfsleven. Hij waarschuwde tegen een te royalen opzet van het Plan bureau. De heer S c h m a 1 (C.H.) hoopte, dat de minister zich van de geleiae economie steeds verder zal distan- cieeren. Bedrijf sinvloed Drs. Korthals P.v.d.A.be hoorde tot hen, die door de memo rie van antwoord gerust gesteld waren. Hij stelde de vraag of het bedrijfsleven genoeg invloed heeft in de Centrale Plan-Commissie. De heer Hoogcarspel (C.P. N.) constateerde, dat aan het plan één basis ontbreekt: de socialisatie. Ook dr. Kortenhorst K.V. P.) vond, nu minister Huysmans de zaak heeft overgenomen, alles veel aannemelijker. Plannen mogen ech ter geen tyranhie beteekenen, zoo als de vijf-jaren en andere plannen. In normale tijden moet het accent van de gebondenheid worden ver legd naar de vrijheid, zei hij. Minister H ua s m a n s had het by de verdediging van het wetsont werp niet moeilijk. Het Planbureau zag hij als een technisch-weten- schappelijk adviseerend orgaan. Hij wees erop, dat, ar zal er in normale tijden minder regeeringsbemoeiing zijn, de Overheid zich toch zal heb ben in te laten met conjunctuurpoli- tiek. Geleide economie in staats- socialistischen vorm wees de minis ter af. Veranderingen Dr. Kortenhorst, die een amendement had ingedieüd, waar van de strekking was, dat na in voering der publiekrechtelijke be drijfsorganisatie overwogen zal wor den of er veranderingen in deze wet moeten worden gebracht, smaakte het genoegen, dat de minister het overnam, nadat gebleken was, dar er in de Kamer geen bezwaar togen was. Vandaag komt o.a. de interpella tie-Haken over de brandstoffenvoor- ziening aan de orde Twee onbekende personen hebben gistermiddag omstreeks half twee den 60-jarigen A. P Moerman, banklooper van de N.V. „Kasvereeniging" te Am sterdam in het gebouw Keizers gracht 181 neergeslagen en zijn tasch, inhoudende ongeveer 25.00(3.en eenige chèques geroofd. De daders zijn ont komen. De heer Moerman ging, als ge woonlijk, om kwart over elf zijn dagclijksche ronde maken die bestaat uit het wegbrengen van effecten naar verschillende kan toren, waarna hij deze ronde nog eens maakt om de gelden te in nen. Toen hij zich naar do firma Hobijn cn Scheffer, die op de eer. ste etage van het gebouw Kei zersgracht 1S1 gevestigd is. begaf, ontmoette hij op de trap een on bekend persoon, die hem met een tasch een slag op het hoofd toe bracht, zoodat hij naar beneden viel. Daar stond een medeplich tige van den dader, die hem nog een slag op het hoofd gaf, waar op Moerman het bewustzijn ver loor. Toen hij weer bij kwam. bleek, dat zijn tasch met inhoud verdwenen was. Onmiddellijk heeft hij zich in verbinding ge teld met^de politie, die dadelijk een onderzoek instelde. De laatste overval op een banklooper van de N.V. Kasvereeniging dateert van 20 jaar geleden. Deze was toen door den looper zelf geënsce neerd. De daders moeten zich reeds dagen van tevoren voorbereid hebben om te weten te komen, hoe laat Moerman precies bij de fa. Hobijn en Schefer komt en dat hij dan een goedgevulde tasch b:j zich heeft. Griekenland blijft bij zijn eisch Tijdens een vergadering van alle Grieksche fractieleiders is he loten bij het teekenen van do vredesverdragen met Italië en Bulgarije op bepaalde punten voorbehoud te maken. Aan de Geallieerden zullen twee memoranda worden gezonden. Het eene betreft het verdrag met Italië Daarin zal worden ver klaard. dat Griekenland al zijn eischen inzake Noordelijk Epirus het eiland Sa6seno, dat aan Albanië is toegewezen, handhaaft. Griekenland is van meening. dat de Grieksch—Albaneesche betrek kingen in het vredesverdrag met Italië onvoldoende worden gere geld. In het tweede memorandum zal worden uiteengezet, dat Grieken land zijn aanspraak op wijziging van do Grieksch-Bulgaarsche G^ens niet prijs geeft. Von Papen zal zich niet verdedigen Franz von Papen, die enkele maanden geleden door het inter nationale tribunaal te Neuren berg werd vrijgesproken, maar tegen wicn thans een zuiverings-, proces wordt gevoerd, heeft beslo ten niet meer deel te nemen aan de verdediging, aangezien hij, si- dus Dcna. het Duitsche nieuws bureau in de Amerikaansche zone, geen mogelijkheid meer ziet cm verdere beschuldigingen te weerleggen. Uitkeering aan gepensionneerden (Van onzen parlementairen redacteur T ET wetsontwerp, waardoor aan de extra-uitkeeringen aan gepensionneerden voor 1945 en 1946 een wettelijke grondslag wordt gegeven, is gisteren door de Tweede Ka mer zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Daarvóór was echter een amendement van mevr. Fortanier-De Wit, waarin de eischen van den Ned Bond van Gepensionneerden be lichaamd waren, met 45 tegen 15 stemmen verworpen. Deze eischen waren: voor 1946 een uitkeering van 37l/2 procent; een bedrag van 750."mag niet worden overschreden; de uitkeering zal niet minder mogen bedragen dan 500..met dien verstande, dat de uitkeering het pensioenbe drag niet mag overtreffen. Hierdoor zou dus vooral tegemoet gekomen worden aan de kleine pensioentrek kers. De Kamer stond daar meerderheid sympathiek tegenover. Minister Beel verklaarde het ech ter onaannemelijk. Hij rekende de Kamer voor, dat de uitkeering van 1945 31.4 millioen gekost had en dat de aanneming van het amende ment dit bedrag zou verhoogen tot 57 millioen. Bovendien hield hjj vast aan zijn opvatting, dat hier van categorieën voordeel zouden hebben, die slechts kort (minstens tien jaar) in overheidsdienst waren geweest. Beter een half ei Toen de Kamer niet erg on der den indruk van deze argu menten bleek, voegde hij eraan toe, dat bjj aanneming van het Het ministerie van financiën deelt mede, dat het ontwerp- munhvet, waarin de voornemens der regeering zijn vervat, in een vergevorderd stadium ver keert. Over het metaal, waaruit de nieuwe munten zullen bestaan, en de coupures, die in omloop zullen worden gebracht, is echter nog geen. definitieve be slissing genomen. De berichten, als zouden de zilveren munten geheel en al uit de circulatie verdwijnen, moeten, op zijn minst genomen als uiterst voor barig worden beschouwd. Wanneer de voornemens der regeering door de Staten-Gene- raal worden goedgekeurd, zal zoo spoedig mogelijk tot intrek king van het impopulaire zin ken geld uit de bezettingsjaren worden overgegaan. NVV contra EVC Het verbondsbestuur van het N.V.V. heeft bezwaren geuit tegen de wijze waarop dc E.V.C. haar natio nale demonstratie van gekozen be- drijfsdeligaties te houden op 9 Fe bruari te Utrecht voor loons- en pen- sioensverhooging ten koste van de winsten gemeend heeft voor te moe ten bereiden. Van de zijde der E.V.C. wordt evenwel opgemerkt, dat verschil lende voorstellen aan het N.V.V, om tot gemeenschappelijke actie te ko men niet werden beantwoord. Vier jaar geëischt tegen aannemer De Haarlemsche Bunkerkoning A. F. L. Rietbergen maakte een om I van f 27.000.000 en een winst van f 300.000 in de periode van Septem ber 1942 tot September 1944. Hij hoorde voor het bijzonder gerechts hof in Amsterdam vier jaar rijks werkinrichting tegen zich eischen en ontzetting uit de politieke rechten vóór 15 jaar en hel verbod als aan nemer in die periode werkzaam te zijn- Na de mijnontploffing maakte de „Ossian" snel water, maar men was niet in staat geweest radio grafisch hulp te vragen, daar alle leidingen verbroken waren en geen stroom kon worden opge wekt. Woensdagochtend kwam de „Wandia", dat mét 673 std. hout op weg was van Zweden naar Antwerpen eindelijk in zicht. Om half tien.begaf de beman ning van de „Ossian" zich in de booten naar het reddende schip en zij waren nog niet goed en wel aan boord of dc „Ossian" ver dween in de golven. TWEE dagen geleden is ten Westen van Terschelling het Iersche schip „Ossian" op een mijn geloopen, waarna het Woensdagochtend is gezonken. Zeventien leden van de beman ning konden door het Zweed sche schip „Wandia" aan boord worden genomen. Tegen elf uur gisteravond stoomde de „Wandia" de slui zen van IJmuiden binnen. In de golven verdwenen Naar de kapitein van de „Os sian" vertelde, was de reis door de stormen en sneeuwbuien al bij zonder zwaar geweest, maar niets had doen vermoeden, dat er zoo'n tragisch einde aan gemaakt zou worden. Dinsdagochtend had zich onverwacht een hevige ontplof fing voorgedaan, die een enorm gal midscheeps had geslagen en de ketels had doen springen. Het schip had zich op zijn lading drij vende kunnen houden. Ten gevol ge van den ontsnappenden stoom na dc ontploffing, was de eerste machinist' ernstig gewond ge raakt. Zijn gelaat was geheel ver brand. terwijl hij ook aan beide armen en beenen zware brand wonden had opgeloopen. Bij aan komst in IJmuiden is hij direct van de „Wandia" naar het zie kenhuis overgebracht. amendement het wetsontwerp zou worden ingetrokken. Aldus onder dwang geplaatst bic ken de beide regeei'ingspartijen het halve ei van het ontwerp te ver kiezen boven den leegen dop r geen Uitkeering en daarmede was het lot van het amendement beslist, Bij de stemming bleken enkele leden, die zich aan de dwang-me- thode van den minister niet verko zen te onderwerpen, uit dc Kamer verdwenen. Hot was een voor alle partijen zeer onbevredigend einde van het debat, voor de kleine ponsioentrek- kers in het bijzonder, die nu maax moeten afwachten, wat er terecht komt van de belofte van den minis ter, dat de regeling voor 1917 me» bekwamen spoed zal worden voor bereid en dat daarbij zooveel moge lijk rekening zal worden gehouden met de thans naar voren gekomen verlangens. Boerenpartij onthield zich van stemming BIERUT, cx-voorzitter van de Poolsche nationale ver gadering, is gistermorgen in de wetgevende vergadering met 408 stemmen iot president van de Poolsche republiek gekozen. Van de 433 stemgerechtigden stemde alleen de boerenpartij van Mikolaczjyk blanco. De be kendmaking van het resultaat der stemming werd met alge meen applaus begroet. Alleen de leden van de boerenpartij ont hielden zich van bijvalsbetui gingen. De 55-jarige president is in dc omgeving van Lublin geboren. Na als leerling-drukker werkzaam te zijn geweest heeft hij zich ge wijd aan de belangen van de coö peratieve beweging in Polen. In 1933 werd bij tot 7 jaar gevange nisstraf veroordeeld wegens Com munistische propaganda. Daarna begaf hii zich naar dc Sow jet- Unie. In 19-43"wist hij mot valsche papieren Polen weer binnen te komen. Ministers afgetreden Dr. Wladislaw Kiernik. vice- voorzitter der Poolsche boeren partij, is evenals Mikolajczyk uit de regcering getreden. Hij was minister voor bestuursaangele genheden. Omtrent een eventueel aftreden van den derden minister, Czeslaw Wyceh. die als lid van de boeren partij de portefeuille van Onder wijs heeft, wordt tot dusver niet gerept. Volgens radio Warschau maakt het aftreden der beide andere mi nisters reeds een geheel nieuwe indeeling van het kabinet nood zakelijk. Dit zal geschieden in overeenstemming met de jongste verkiezingsuitslagen. Nieuwe regeering De voorloopige Poolsche regee ring heeft haar ontslag by den nieuwen president der republiek. Bierut, ingediend. Deze heeft Cy- rankiewicz, secretaris-generaal van de Socialistische partij, belast met de samenstelling van een regeering. Het kabinet zal waarschijnlijk Za terdag tijdens de volgende zitting van het parlement beëedigd wor den. DEZE WEEK: Sinaasappelen en weer een ei BONNENLIJST voor het lUdvak van; 9 t.m. 22 Februari 1947. Bonkaarten KA, KB. KC 701 (strook no. 4) 596 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel, of 1500 gr. jam, stroop, enz., of 750 gr. chocolade of suikerwerk. 597 Algemeen: 1 ei. 598 Algemeen: 500 gr. sinaasap* pelen. Bonkaarten KD, KE 701 (strook no. 4) 603,604 Algemeen: 250 gr. sui ker, botcrhamstrooisel, of 500 gr. jam, stroop enz of 250 gr. chocolade of suikerwerk. 605 Algemeen: 1 ei. 606 Algemeen: 1000 gr. sinaasap pelen. Bonkaarten MA, 1MD 701 (strook no. 4) 594 Suiker: 250 gr. suiker, boter hamstrooisel, enz. of 500 gr. stroop, jam enz., of 250 gr. chocolade of suikerwerk. Tabakskaartcn enz. T 69, T 702 rantsoenen tabaks- artikelen. V 70: 200 gr. chocolade en'of suiker werk, of 200 gr. suiker, bo terhamstrooisel, enz., of 400 gr. jam, stroop enz. X 69: 2 rantsoenen tabaksartikelen X 70: 100 gr. chocolade en/of sui kerwerk, of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Op de suikerbonnen is voortaan naar keuze ook chocolade of sui kerwerk verkrijgbaar. Op de bonnen voor versnaperingen kan men des- gewenscht ook suiker of jam koo- pen. De volgende bonaanwijzing voor suiker en versnaperingen zal op Donderdag 20 Februari plaats vin den. De bonnen voor sinaasappelen moeten uiterlijk op Woensdag 12 Februari a.s. ingeleverd worden bij een handelaar in groenten en/of fruit. Hevige sneeuwstormen teisteren Ameland Hevige sneeuwstormen woeden over het gedoleerde Ameland, dat nu geheel van de buitenwereld is afgesloten. omdat het vliegtuig, dat dc verbinding Leeuwarden Ameland onderhoudt reeds ceni- go dagen den toch niet heeft dur ven wagen. De sneeuw bereikt op sommige plaatsen op het eiland een hoogte van enkele meters, O. en O. in Indonesië. Ook aan de lichamelijke ontspanning van 0112e soldaten in Indonesië wordt ve('l aandacht besteed. Dc uitreiking van sporlmateriaal aan de jongens. VER het begrip „direct belanghebbende staten" hebben de plaatsvervangers voor Duitschland, die de Rus sische en Fransche plannen voor de procedure bij de opstelling van het Duitsche verdrag bestu- deeren, levendig gediscussieerd. Do Russische afgevaardigde, Goesef, maakte onderscheid tus schen landen, die aan Duitsch land grenzen en bezet waren ge weest en landen, die niet aan Duitschland grenzen en bezet wa ren geweest. Sir William Strang (Engeland) meende, dat landen, die uit eigen beweging Duitsch land in 1939, zonder een aanval af te wachten den oorlog hadden verklaard, meer recht zouden kunnen laten gelden om als direct belanghebbend bij de kwestie Duitschland te worden beschouwd Het Fransche memorandum in zake de procedure, dat het voor naamste thema der besprekingen vormde, beoogt een grootcr aan. deel van de kleine geallieerde landen bij het voorbereiden van het Duitsche verdrag, zonder ech ter het werk van de vier ministers van Buitenlandsche Zaken inge wikkelder te maken. In het me morandum wordt o.m. voorgesteld dat de politieke commissie voor Duitschland de Nederlandsche re geering moet verzoeken een afge vaardigde te benoemen, die het werk van de deskundigen voor de bestudeering van do*, kwestie der Nederlandsch-Duitschc grens moet volgen. Vandaag zullen de plaatsvervangers een eerste ont werp van het eind-rapport aan de ministers van buitenlandsche za. ken bcsludeeren. Weinig verandering Het weersoverzicht van De Bilt meldt, dat in de algemeene lucht- drukverdecling in de afgeloopen 24 uur geen belangrijke wijzigingen zijn gekomen. Over Noord-Rusland en Scandinavië blijft de luchtdruk hoog. De Middellandsche Zee depressie is naar het midden van den Balkan getrokken. De storing over Frankrijk is vrijwel geheel op gevuld. De stroom van koude Russische lucht, die de temperatuur in Zuid- Zweden en Denemarken deed dalen breidt zich verder naar onze om geving uit. Onder invloed daarvan zet nu een langzame temperatuur daling in. Temperatuuroverzicht van gister avond 22 uur: Twente 4. Den Helder 3, Vlissingen 3, De Bilt -4, Schiphol 4, Eelde 4, Beek -5, Gilze Rijen 3. Matige vorst Weersverwachting van hel f KNMI te 'De Bilt, geldig tot Donderdagavond. Zwaar bewolkt met hier en daar opklaringen Plaatselijk eenige sneeuw, doch in het alge- meen van geen beteekenis. Mati- 3 ge tot vrij krachtige noord-oos- W r lelijke wind. Overdag meest ma- tige vorst.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1