DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Hoogere productie der Nederlandsche mijnen Schoolstrijd herleefde in de Kamer Prof. de Quay wegbereider van de illegaliteit? Wij hebben de Nederlanders noodig, zegt Sjahrir Hulde aan mijnwerkers en Spoorwegen Uitbreiding C.G. Maatregelen uit bezettingstijd nu wettig Fel debat in de Eerste Kamer Maarzij moeten vertrouwen scheppen Vijf bonnen geldig van cons.-crediet Vorst duurt voort Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 7 Februari 1947 Nr. 564 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Tclcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Kolendebatin de Tweede Kamer (Van onzen parlemcnts-redacteur) "^^EDERLAND had voor den oorlog een productie van 131/, 1 millioen toen steenkolen per jaar, terwijl bovendien nog een belangrijk kwantum werd geïmporteerd en van onze eigen kolen 51/2 millioen ton werd geëxporteerd. In 1946 bedroeg de opbrengst der Limburgsche mijnen 8'/-, millioen ton, waarvan een half millioen ton om dringende redenen moest worden ge ëxporteerd, terwijl drie millioen ton werd geïmporteerd. Geen turf meer ter Bij de Tweede Kamer is inqc diend het wetsontwerp betreffen de uitbreiding van het aantal commissarissen-generaal voor In donesië. Het ontwerp stelt voor, het aantal leden van de commis. sie-generaal te brengen op ten hoogste vijf. Voorts wordt de moqell|kheid geopend leden van de commissie- generaal, in Indonesië verblijven de of daarheen'reeds venr hun be noeming vertrokken, aldaar door den luitenant-qouvernenr-qene- raal als vertegenwoordiger van de Kroon te doen beëediqen. beschikking Voor 1947 verwacht men op een opbrengst van 10J4 millioen ton. waarvan ook weer een half millioen ton moet worden uitgevoerd, ter- wij! men hoop* op een invoer van drie millioen ton. In 1946 is één millioen ton verstrekt aan electri- scho centrales, één millioen aan de mijnen, één millioen aan de spoor wegen, 2 7/10 millioen is besteed voor cokes en gasfabricage, 3 1/10 kwam ten goede aan de industre en 3 2/10 millioen werd verstrekt voor huisbrand. Dit waren eenige van de cijfers, die min. Huysmans gisteren aan de Tweede Kamer mededeelde in ant woord op de interpellatie van den heer Haken (CPN) betreffende do brandstoffenvoorzicning voor ver warmingsdoeleinden. De interpellant, die hulde had ge bracht aan de mijnwerkers en het spoorwegpersoneel voor den ver richten Zondagsarbeid. stelde den minister een tiental vragen. Op de vraag hoe groot het eigen gebruik der mjjncn bedroeg, antwoordde de minister, dat dit in 1946 1.187.000 to?» is geweest. De vraag betreffen de de maatregelen voor de verhoo ging van de productie beantwoord de de minister met een opsomming var. de maatregelen, die reeds wa- r°n genomen en in de toekomst nog zouden worden genomen. Hier toe behooren verbeterde organisatie en productie-methoden, productie toeslagen. bijzondere, sociale maat regelen en verbetering der volks huisvesting. Kolen en kolen De vraag of de extra-productie va«i den vorigen Zondag geheel vcor verwarmingsdoeleinden was bestemd, moest de minister ontken nend beantwoorden, om de eenvou dige reden dat alleen huisbrandko leo voor verwarmingsdoeleindeu geschikt zijn en er ook andere ko len zijn gedolven. Alle huisbrand kolen worden voor vèrwarmings- doeleinden bestemd, aan ziekenhui zen. scholen, ouden van dagen, ge zinnen met kleine kinderen wor.1t zooveel mogelijk voorrang verleend. Spoorwegen hebben in Janu ari 800.000 ton «kolen vervoerd, hoewel van de 13.000 kolcnwa- gons van voor den oorlog slechts 6500 zijn overgebleven. Industrie-holen Uit de Vereenigde Staten wordt in Februari 196.000 ton verwacht: uit Duitschland 75.000 ton. uit Po len 20.000 ton. Deze aanvoer betreft echter uitsluitend industrie-kolen. Uit de uiteenzetting van den mi nister ble«|k. dat op het oogenblik vrijwel geen turf meer ter beschik king is. terwijl de minister op le viaag of communisten uit dc mijnen warden geweerd, volstond met 'e antwoorden: dat hem van de orga nisaties daaromtrent geen klachten hadden bereikt. Visch als dank voor „kolenslag" De vereeniging van haringhan delaren en de bond van visch coo kers Katwijk-Noord wijk hebben besloten als dankbetuiging voor de kolenslag". die do mijnwer kers j.l. Zondag hebben geleverd, een partij van ruim 30.000 bok- kingen tc sturen. Binnen enkele dagen zullen de haringen, die van de besto kwaliteit zijn en momen teel worden gerookt, naar Lim burg worden gezonden. Hij trachtte zijn vrouw te vergiftigen Tegen den 50-jarigen G. J- B. te Rotterdam, die tot vijf keer toe getracht had zijn vrouw te vergif tigen met arsenicum, werd door den Officier van Justitie acht jaar gcëischt. Bij onderzoek bleek, dat verdacht© een gevaarlijk psycho- paath is. Uitstel van executie voor guerilla's De terechtstelling van vier Griek- sche guerilla-strijders is uitgesteld, terwijl de commissie van onderzoek der UNO beraadslaagt of zij zal in- tervenieeren ten gunste van de ver oor deelde guerilla-strijders. De waarnemende minister van openbare orde. Ksnelopoelos, beeft stopzetting bevolen van de deporta tie van familieleden der guerilla- strijders naar de eilanden in de Aegeïsche zee. Degenen die reeds verbannen waren, zullen worden ge repatrieerd. Dit bevel is echter een gevolg van soepeler politiek, waar toe het nieuwe coalitiekabinet van Maximos besloten heeft. Dc enorme sneeuwval en de stormachtige Oostenwind hoopten dc sneeuw op sommige plaatsen aan den zeedijk bij Enkhuizen tot een hoogte Van vier meter en meer op. Dit was een kolfje naar de hand der jeugd, die hutten van sneeuw bouwde. (Van onzen parlementairen redacteur) Gistermiddag heeft in de Tweede Kamer een even merkwaardig als uitvoerig debat plaats gehad over een wetsontwerp, dat in hoofdzaak een formeele strekking had. Dit wetsontwerp gaf aan twaalf be zettingsregelingen wetskraclit en onder die twaalf zijn er eenige van groote beteekenis, zooals de vermindering van de lee'iT.genschaal en de invoering van het achtste leerjaar. Het "er le van dit dozijn besluiten is het z g. „stop-besluit", dat in November 1940 uitgevaardigd oen! door den secretaris-gene- ;aal van het departemen' vn Ondriwijs, Kunsten en Weten schappen. Door dit besluit werd de goedkeuring van den bouw van nieuwe scholen, ook van nieuwe bijzondere scholen on derworpen aan de goedkeuring van den minister, zulks in afwij king van de Lager Onderwijs wet. Minister Gielen heeft nu deze twaalf besluiten ongewijzigd over genomen, behalve juist dit stop- besluit. Verschillende afgevaardig den zagen hierin een bevoor rechting van het bijzonder on derwijs en daar waren met een de poppen aan het dan sen, zoodat de schoolstrijd weer in volle hevigheid scheen op te laaien. Openbaar onderwijs De dames Van den M u v- z e n b e r g-W ill emsen (CPN) en Fortanier-dc Wit (PvdV) gedroegen zich als typische strijd* sfers van het openbaar onderwijs, tlie overal bevoorrechting van het bijzonder onderwijs zien.'De heer Van S I e e n redeneerde, dat waar deze bezettingsmaatregelen ongewijzigd werden gelegali seerd, zoowel de goede als de slechte, er geen enkele reden was om juist alleen in het stopbesluit een wijziging aan te brengen. Op één punt waren de beide dames en dc heer Van Sleen het eens: n.l. dat de bezoldi ging van de gehuwde onder* wijzeres, die nu uit nood weer in dienst wordt genomen, on rechtvaardig is. Bij de bere kening van haar salaris mo gen n.l. maar tien dienstjaren in rekening worden gebracht. Weinig bezwaar Tegen het wetsontwerp zelf be stond in dc Kamer weinig be zwaar, met deze beperking, dat men den onbeperkten tijdsduur niet kon aanvaarden. Mr. Terp stra (A.R.) diende een amende ment in om den werkingsduur te beperken tot 1 November 1947. Minister Gielen was van meening, dat de materiaalpositie geen reden kan zijn om het stop- besluit ongewijzigd te handha ven. Er blijft immers altijd een instantie, die den bouw of her bouw beziet uit een oogpunt van beschikbaar materiaal. Met het oog op de grondwettig erkende vrijheid van stichting van bijzon dere scholen, weigerde hij om te voldoen aan het verzoek van den heer Van Sleen om de wijziging terug te nemen. Ten opzichte van de sal ar i earing vier gehuwde on derwijzeres verklaarde hij. dat de periodieke verhoogingen voor deze functionaressen door wijzi ging van het bezoldigingsbesluit op de normale wijze zullen we den toegekend. De heer Van Sleen diende een amendement in om het stop- besluit in zijn oorspronkelijke le zing te herstellen. Dit amende ment werd verworpen met 39 te gen 22 stemmen. Het amendement van mr. Terpstra werd door den minister overgenomen, nadat de da* um was veranderd in 1 Februari 1048. (Van onzen parlementairen redacteur Dc debatten over de begroo ting van Binnenlandsche Zaken gistermiddag in de Eerste Ka mer kregen een bijzonder karak ter door de scherpe aanvallen op de figuur van prof. De Quay, oud-lid van het driemanschap der Nederlandsche Unie, die. zooals bekend is, benoemd is tot commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant. Terwijl zijn figuur, zoowel van anti-revolutionaire als van com munistische zijde in een onge nadig licht werd gezet, vond hij etn warm verdediger in een lid van de fractie der K.V.P. De in zichten stonden hier lijnrecht te genover elkaar. Terwijl hij van de eene zijde geschilderd werd als een slechte Nederlander beeldde de verdediging hem als iemand, die de illegale actie had voorbereid door zijn lei derschap van de Nederlandsche Unie of, zooals het schilder achtig werd gezegd: hij ploeg de den akker van de illegaliteit. Do eerste aanval kwam van don hoer Al gr a (A.H die het vrij sprekende rapport omlijnt de handelingen van het drieman schap, allerminst -overtuigend vond en informeerde, wie de hoog geplaatste dignitarissen waren, die de Nederlandsche Unie heb ben geadviseerd tot steun aan Winterhulp en Arbeidsdienst. De minister zegt zelf, dat dit lands- verraderlijke instellingen waren, doch in ons nationaal verzet daar tegen vonden wij de Unie overal tegenover ons- Illegaal werk der Unie bestaat eenvoudig niet. om dat de Unie er tegen was zooals zij ook tegen d> parlementaire democratie was, aldus spreker. Dezelfde spreker achtte het on toelaatbaar een le dende figuur die beweging op een hoogen post te plaatsen. Dit zou slechts te acceptecren zijn als de minister kan aantoonen. dat tegenover de zware debetzijde van prof. De Oupv een minstens even groote ctMditzijde staat. Landverrader of De heer' Brandcnburc (C. P-N.) vond het meer dan ere. dat een landverrader zich kan beroe pen op de woorden van iemand, die een van de hoogste posten an ons land bekleedt. Hij stond op het standpunt, dat in het belang van het volk en het land de be- WANNEER de Nederlanders en Indonesiërs het niet eens worden zal dat een chaos ten gevolge hebben, zoo heeft Sjahrir aan den vooravond van de Indonesische kabinets-zitting over Linggadjati verklaard. Sjahrir voegde er aan toe dat het Indonesische volk de Nederlanders noodig heeft om den levens standaard, zelfs op het huidige lage peil, te handhaven. Linggadjati' slechts om elkaar te vinden Sjahrir zeide tegenover don cor respondent van United Prcsö dat de overeenkomst van Linggadjati „zeer vaag was en in feite slechts een overeenkomst om elkaar te kunnen vinden." De kwestie van de souvereiniteit van de Neder landsche kroon behoeft, naar Sjahrir verklaarde, aanvulling, doch hij meende dat de Kroon souverein diende te zijn in de in ternationale betrekkingen met de Indonesische regeering. Sjahrir gaf de volgende toelich ting op den term „Merdeka": Voor den oorlog waren de Ne derlanders zeer bedreven in het scheppen van een minderwaar digheidscomplex onder mijn volk. Zij behandelden mijn volk wreed, niet in physiek opzicht, maar op andere wijze. Dc Nederlanders, die welgesteld waren, gebruikten hun rijkdom om de politieke macht te kunnen uitoefenen en onderdrukten mijn volk-. Nu wen- schen wij een bestaan, waarin wij ons aan niemand inferieur voelen. Toestand slechter Ofschoon de toestand in Indo nesië gedurende de laatste weken als gevolg van de militaire wrij vingen aanzienlijk achteruit is gegaan, was Sjahrir er van over tuigd, dat hij gezag kon uitoefe nen over zijn militaire leiders, doch slechts alleen wanneer de Nederlanders in staat waren een basis van vertrouwen te scheppen. „Op dit oogenblik", aldus Sjahrir, „doen de Nederlan ders echter alles wat in hun vermogen ligt om elk glimpje van vertrouwen te vernieti gen." Wanneer de Nederlanders een werkelijken oorlog zouden beginnen, zouden de Indone siërs. naar Sjahrir opmerkte het geheele land platbranden. De United Press-correspondent vroeg vervolgens of de Indonesi sche regeering de Nederlandsche politiek zal volgen of het land volgens socialistische richtlijnen zal nationaliseeren. Nederlandsche lijn Sjahrir antwoordde, dat de re geering op gebieden als de belas tingen, scholen en sociale zaken in groote trekken de Nederland sche lijn zal volgen. De nationali satie, aldus Sjahrir, is slechts van belang voor openbare bedrijven. De Indonesische regecring beseft dat het land niet over het noodige kapitaal en de ervaren deskundi gen beschikt om de plantages en industrieën te kunnen nationali seeren. Daarom zal het pacht- systeem op langen termijn ten opzichte van de plantages, gelijk dit onder Nederlandsch bestuur bestond, worden voortgezet. Sjahrir verklaarde verder, dat de Nederlanders er in de toe komst «aan moeten wennen, orders in ontvangnt te nemen van Indo nesiërs in officieele functies. An derzijds zullen de Indonesiërs evenzeer de bevelen moeten op volgen van Nederlanders op offi cieele posten. Terwyl het „Orchestre Colon ne" in Den Haag concerteert, is het Residentie-orkest naar Parijs ver trokken, waar het een 5-tal concer ten zal geven. Maandagavond wordt het orkest in Den Haag terug ver wacht. noeming van De Quay tot Com missaris der Koningin herroepen moest worden. Vrijheidsstrijder De paladijn van prof. De Quay, de heer W ij f f e 1 s (K.V-P-) be toogde, dat er een hiaat was op te vullen tusschen ons volk en den bezetter en dat het driemanschap alle hulde verdient voor de wijze waarop het dit gedaan heeft. Prof. de Quay was dc man. die het geheele Zuiden heeft bewaard voor infectie met de Nazi-leer. On der voortdurende interrupties van den heer Brandenburg betoogde de heer Wijffels, dat deze politie ke vrienden pas in de illegaliteit gingen toen Rusland in oorlog kwam met Duitschland. i Minder praten, j meer werken! j Het nieuwe Eerste Kamerlid j j van de P.v.d.A, mej. Tjeenk Wil- link, drong er in de zitting van j gistermiddag op aan in den Se- naaf MINDER te praten en j MEER te werken om op deze j j wijze te vermijden dat dit colle- ge een doublure wordt van de j Tweede Kamer. Een krachtig pleidooi voor de zelfstandigheid der gemeenten hield de burgemeester van Zaan dam, mr. In 't Veld (P.v.d.A.) terwijl de hr. Zegering Had- de r s (P.v.d-V.) steun aan sport bonden bepleitte ter bestrijding van de zedenverwildering. De heer R ij e rs bleek een voor. Stander van scherpe overheids maatregelen tegen politieke sta kingen. Mej. Tjeenk Willink (P.v. dA-) drong aan op positieve maat regelen tegen de zedenverwilde ring. Zij merkte op. dat wij nu minder ten behoeve van de poli tieke delinquenten zouden hebben uit te geven als wij vroeger meer hadden uitgegeven aan jeugdzorg. Vandaag komt Minister Beel aan het woord. Hoogere kinderbijslag voor werkloozen Het ligt in de bedoeling aan werkloozen, die pvorbruggings- of vorstverlct-uitkecring genieten, alsnog de verhoogde kinderbijslag met terugwerkende kracht van 1 October j 1. uit te betalen, zoodra dc moeilijkheden van administra tieven aard overwonnen zijn. Nog geen accoord over atoom-ontwapening Dc Russisch-Amerikaanscho te genstelling in do ontwcrp-commis- sie voor de ontwapening is ook in de geheime vergadering van gis. teren niet opgelost. Men is liet nu over alle punten van het oor spronkelijke Fransche ontwerp voorstel min of meer eens, maar de kwestie, of de ontwapenings commissie het recht zal hebban om zich ook met de controle over de atoomenergie to belasten, blijft een punt van geschil. Naar echter verluidt heeft An drei Gromyko. de Sowjet-Russi- sche afgevaardigde, een toegeeflij ker houding aangenomen en ver klaard. dat hij bereid was tot een compromis. Het Amerikaanscho standpunt zou minder inschikke. lijk zijn. Men verwachtte dat Andrei Grömyko en senator Warren Aus tin (U-S.A.) vandaag onder vier oogen zullen trachten een basis voor een overeenkomst te vinden. Nederland teekent Zuidzee-verdrag Evenals Australië, Nieuw-Zeeland, Engelani, Frankrijk en de V.S. heeft ook Nederland, door tusschenkomst van den regeeringsafgevaardigde Baron F C van Aerssen Beycren van Voshol, dc op de Zuidzce-conferentio te Canberra gesloten overeenkomst geteekend, waarin wordt bepaald, •Jat een Stille-Zuidzeccommissic zal worden ingesteld om het welzijn van afhankelijke volkeren te bevorderen. Australië zal 30 Nederland, hot Vereenigd "Koninkrijk en Nieuw-Zee land ieder 15 Frankrijk en de V.S. ieder 12l/t van dc onkosten dragen. De gedachten van het Nederlandsche volk zijn in spanning bij het Prtn. selijk gezin. De prinsesjes trekken zich van hen die beroepsmatig wachten weinig aan. Prinses Margriet wandelde op den Straatweg voor het polcis en Prinses Beatrix vermaakte zich bij school in de sneeuw. „ParooT'-medewerkers herdacht Woensdag was het vier jaar ge leden, dat twaalf veroordeelden uit het eerste Parool-proces wer1 den gefusilleerd. Familieleden en een vertegen woordiger van de stichting „Het Parool" legden bloemen op den Eeregrafhof in Overveen, waar elf van hen hun laatste rustplaats vonden en op het graf van Wim Gertenbach, het twaalfde slacht offer, te Zandvoort. Drie vliegongelukken: zestien dooden Een viermotorig Cubaansch lijn- toestel van den dienst HavaRome 160 km ten Westen van Madrid te Pedro Bernardos in de Sierra de Gredos neergestort. Alle inzittenden drie passagiers en 8 leden der be manning.' zijn verongelukt. Nabij het dorp Locmaria—Plou- zanc in liretagne is een Fieseler- Storch van de Fransche marine neergestort. Twee Fransche marine- piloten vonden den dood, Naar men t verloor het toestel tijdens acro batische toeren in de lucht etui leugel. Ten gevolge van de mist is bij PiCtermaritzburg, de hoofdstad vaD Natal, een particulier vliegtuig in 'n plantage neergertort. De drie in zittenden kwamen om het leven. Bevin spreekt opnieuw met Joodsche leiders De Britscke minister van bui- tcnlandschc zaken. Bevin, heeft Donderdagavond met zijn ambtge noot van koloniën. Creech Jones, gedurende meer dan twee uur be sprekingen gevoerd met de leiders van het Jood-ch Bureau. Na afloop van de besprekingen werd geen verklaring afgelegd, doch men gelooft, dat Bevin op nieuw een beroep op het Joodsch Bureau heeft gedaan, opdat het zal trachten tot een overeenkomst to komen, waarbij het toch aan de officieele conferentie zal kunnen deelnemen. Bevin zal thans zijn nieuwe voorstellen gereed maken. Men verwacht, dat deze aan de Arabi sche delegatie zullen worden voor gelegd. nadat het Bntsche kabinet Vrijdag zal zijn bijeengeweest. Primus veroorzaakte feilen brand Een primus-vergasser, die in een woning aan den Beukenweg tc Am sterdam door .onbekende oorzaaK ontplofte, veroorzaakte een feilen uusiaanden bra 11 o der-te verdieping geheel en de zolder ge deeltelijk uitbrandden. De 57-jarige bewoner kreeg brandwonden over hoi geheele lichaam en werd in vrij einstigen toestand naar het Binneu Gasthuis vervoerd. AAet ingang van 17 Februari zijn dc eerste waardebonnen van het voorschotboekje voor het consumentcncrediet, n.l. de nummers 02, 03, 04, 05 en 06 geldig verklaard. Zooals be kend, beginnen de inhoudingen op het loon van de crediet- nemers over de week, eindigen de op 8 Februari. Indien door vorst of overeenkom st go weersomstandigheden do ar beid langoren tijd wordt ondorbro- ken, behoeft het consumentcncre diet niet to worden afgelost. Do werkgever plakt dus over dio week een „uitstclzegcl". Dc lijst van goederen, welko met behulp van het consumentcncrediet mogen worden gekocht is uitgebreid met do volgende artikelen: onbe drukte katoenen en flanelion stoffen aan het stuk. potkachels en kolon- fornufzen en eenvoudige ledikanten (ook opklapbcdden). Elke waardebon vertegenwoor digt een bedrag van f 5De win kelier mag hierop geen wisselgeld terug geven. Gaat hot bedrag van den aankoop f 5.of eon veelvoud, daaryan te hoven, dan bet«alo men het verschil in contanten bij. Italië zal teekenen Dc Italiaanscho ministerraad heeft besloten, dat het Italia.an- sche vredesverdrag door een ver. tegen woord iger der regeering zal worden onderteekend. Inzake de kwestio van de procedure zal ech ter pas beslist worden, nadat be sprekingen hebben plaats gevon den tusschen De Gasperi en den voorzitter van dc Constitueorcnde vergadering. Radio Rome meldt, dat. Maandag om 11 uur in geheel Italië 10 minu ten gestaakt zal worden uit protest tegen de onderteekening van hot vredesverdrag. Regeering helpt Muiden De regeering is met de gemeente Muiden overeengekomen, dat de ge meente alle schade aan onroerend goéd beneden f 3.000,— voor rijks- re-kening laat herstellen. De klein© schadegevallen (beno den f 25,of voor beter gesitueer den beneden f 100.zullen geheel voor rekening van de getroffenen keincn en do grootcro schade voor. de beter gesitueerden voor 25 Tijdelijke verhooging brandstoffen prijs Met ingang van 6 Februari zul len dc detailprijzen van vaste brandstoffen in verhand met ver keersmoeilijkheden tijdelijk mogen worden verhoogd met tien cent per hectoliter respectievelijk f 1.30 per ton. Verdere verhoogingen zijn niet toegestaan. Het weersoverzicht van De Bilt meldt: Do aanvoer van koude Russische lucht naar ons land bleef aanhou den, zij het met iets verminderde snelheid. Dit laatste hangt samen met een langzame luchtdrukdaling boven Scandinavië en een verplaat sing in oostelijke richting van de depressie, die gistermiddag boven Hongarije lag. Een voor ons gunsti ge omstandigheid was, dat deze koude lucht (in Noord-Zweden wer den temperaturen van .38 graden Celsius onder nul gemeld) een nog open gedeelte van dc Oostzee moest pfisseeren en daarbij aanmerkelijk werd verwarmd. Een te verwachten draaiing van den wind is oostelijke richting zal dit voordeel echter te niet doen. De begrenzing van de koude lucht ligt nu ten zuiden van do Britsehe eilanden en loopt ongeveer via Parijs naar do Alpen en van daar over Joego-Slavië naar Zuid- Rusland. Hoewel de luchtdruk boven Scan dinavië wat. gedraaid is, nam de hooge druk boven Groenland nog in beteekenis toe en steeg daar zelfs tot 1045 mbar (784 mm). Een oude depressie op den Oceaan beweegt langzaam in oostelijke richting en veroorzaakt voornamelijk drukda- linpen in dc omgeving van de Golf van Biscaye. In verband hiermede houdt de oostelijke luchtstrooming ever West-Europa aan en moet op een voortduren en eenig toenemen van de vorst gerekend worden. Een tijdelijke opklaring zal bij aao- wfzigheid van een sneeuwdek daarbij de nachtelijke minimumtem peraturen nog meer kunnen doen dalen. De maximumtemperaturen waren: Vlissingen 2. De Bilt 3, Eind hoven 3. Gil ze Rijen 3, Eclde —4. Den Helder 4, Schiphol 4, Twonthe 4. Leeuwarden 5. -'T"- T" T-*r?-r r-r--C Strenge vorst Weersverwachting van De Bilt, j' geldig tot Zaterdagavond. Matige tot krachtigelater tij- 'lelijk stormachtige Oostelnke 1 wind. Langzaam toenemende be- j walking, voornamelijk in het lui- j den van het land, doch nog geen i sneelw van beteekenis. Meest strenge vorst.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1