DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sneeuwjacht over Noord-Holland Volgend jaar 't eerste groote tulpenfeest Prof. de Quay is „zuiver" Vele dorpen geisoleerd Economisch plan, richtsnoer voor regeeringspolitiek Weinig tegenstanders van fusie op E.V.C.'-congres Voedselpositie op Ameland slecht Dit jaar bescheiden begin van een nieuwe traditie Nieuwe voorstellen voor Palestina Minister dr. Beel verdedigt hem Groentehandelaren gaan staken! Parade, van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 8 Februari 1947 Nr. 565 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen specialen verslaggever) EEN winter zonder sneeuw is geen winter en als de dooi, die onherroepelijk volgt op eiken koude-inval, er geen vieze pap van maakte, zou er niemand zijn die de sneeuw niet mooi vond. Want het sneeuwt in ons land, toch eigenlijk niet veel. Zelfs nu het een paar dagen, naar Nederlandsche begrippen, „flink" heeft gesneeuwd, mogen we nog niet mopperen. Wat is nu vijf, zes centimeter sneeuw Doch dc bezitter van een luxe auto, die in Edam startte en binnen vijf minuten zoo was ingesneeuwd dat hij rijn wagen tot den kap toe moest uitgraven, praat er anders over. Die houdt niet 'meer van rijden in de sneeuw. Dat komt omdat het in Noord Holland anders sneeuwt dan ir overig Nederland, behalve mis schien in Drente. Vraag het maar eens aan den dokter uit Havelte, die 's nachts geroepen werd om een boerenzoon ter wereld te hel pen brengen. In het donker was de weg niet zoo goed te zien en dus zakte hij een paar keer lot zijn ooren in de sneeuw. En toen de boerenjongen een zwak kindje bleek te zijn, dat verpakt in een hoeden doos met warme kruiken naar het ziekenhuis moest worden eebracht. stond hij voor eeu tocht, die hem de haren te berge deed rijzen. Sneeuwjacht En toch 6neeuwt het in Noord- Holland, waar meer dorpen lig gen en meer menschon wonen nog erger als de Oostenwind sneeuwjachtje gaat spelen on het dichtgevroren IJselmeer Want dan sneeuwt het bij helderble.il- wen vrieshemel en onder schit terende sterrenlucht. De sneeuw, die gevallen is tus- schen de kust van Friesland en die vsn Noord-Holland, een af- stand van tientallen kilometers en een vlakte van honderden vierkante mijlen onderneemt een aanval öp het N'oordhollandsche land Een „eindeloos loser" rukt op zijn weg tegenkomt. Do spoor dik. Het verovert alles wat het op zijn weg tegenkomt. De npoor- diik wordt veroverd en do sneeuw ligt weldra even hoog als de dijk: sloot en herm zijn verdwenen Een hek in de wei en de sneeuw ligt een meter hoog. Een boer derij en de sneeuw stapelt zich op tot dakhoogte. Daarom houden de menschen van het Noordhollandsche land niet van sneeuw, of zij in Edam wonen of in A ven horn of Oost huizen of ergenc eenzaam in een wijden nolder. Want ze raken ingesneeuwd ook als er geen sneeuw valt. W aai-sneeuw En of nu de Noordooster blaast of een Zuidooster, de sneeuw stoort er zich niet aan. die laat zich „op-winden". Die wordt waai- sneeuw en dat in haast het erg ste wat een bewoner van het plat teland kan overkomen. Het is bijna even erg als watersnood. Want alles wordt onbereikbaar; de bakker, de kruidenier, de dok ter, de school. Men kan nergens meer heen. Zoo begint bet nu weer te wor den. als in alle strenge winters, die óns land heeft gekend sedert de Zuiderzee geen zee meer is, maar een meer, dat sneller dicht vriest dan de groote rivieren. De Noordhollandsche tram rijdt niet verder dan Monnikendam. Auto- busdiensten worden stopgezet, particuliere wagens trekken er op Bij blijde gebeurtenis nationaal programma Warmee de geboorte van een .prinselijke telg officieel bekend wordt, zullen indien de geboorte oo een werkdag valt de gezamen lijke omroeporganisaties over beide zenders een nationaal programma verzorgen. Er zijn maatregelen ge nomen om de schoten van de sa- li'utbatterij te Baam, alsmede het klokgelui uit enkele steden, uit te zenden, waarna actueele -cnortages zullen volgen. In geval de geboorte plaats heeft in den nacht van Za terdag op Zondag, begint het radio programma niet om 8 uur, maar om 7 uur. In bet programma voor den nationalen feestdag zijn opgenomen o.rn.: dankdiensten, feestelijke con certen en een radio-feestkrant", waarvan in den loop van aen dag ccnige edities voor de microfoon verschijnen. Daarin zullen ook wor den opgenomen geboorte-aankondi gingen van kinderen, die in Ne derland ongeveer gelijktijdig met de prinselijke telg het levenslicht aan. schouwden. Offieieele opgaven daar van, afkomstig van dokter, vroed vrouw of ziekenhuis, kunnen telefo nisch worden doorgegeven op de nummers 6633 cn 6679 Hilversum In samenwerking met den wereld omroep zal worden gezorgd voor tui zending van de feestvreugde 'n Nederland naar de deelen van het rijk over zee en voor de ontvangst van reportages uit Oost en West De bevolking van Ameland be gint zich bezorgd te maken over kojenpositie. Bij vrijwel iedereen de brandstofvoorraad bijna uitge put, wel zal men missehieD uit de bbsschen van den Rijkswaterstaat nog eenig dennenhout kunnen be trekken doch dit is niet voldoende, iiidien do vorst zal voortduren. Hoewel het plan was, dat er niet voor Maandag 10 Februari zou wor den gevlogen voor het overbrengen \nn post en passagiers naar en van hei vasteland, moet er vandaag een vliegtuig gecharterd worden o:u 'n patient ovor te. brengen, nl den heer A. Kanger uit Hollum. die voor een infectie van zijn hand naar h, t Diaconessenhuis te Leeuwarden meet worden vervoerd. De veevoederbonnen kunnen niet rr.fer gehonoreerd worden. Voor de rner.scheli.jke consumptie is er nog jxyst voldoende om de bonnen voor deze week in te wisselen, maar dan is dc voorraad ook uitgeput. HUIZEN HOOGE SNEEUW MASS A'S. De enorme sneeuwval en de stormachtige Oostenwind deden vele visschersschepen in de haven van Enkhuizen groote schade aan. Een der slachtoffers van de natuurelemen ten. Slechts even is het, dek te zien, de mast steekt recht uit de sneeuw op. uil, bemand met stoere knapen, die een schop kunnen hanteeren, rnaar ze moeten het opgeven. Waar men nog rijden kan. ie dc weg smal tusschen sneeuwmuren die één tot twee meter hoog rei ken. Die misère duurt tot de dooi konit en do sneeuw gaat pakken. Maar het weerbericht zegt: „Vrij krachtige Noorcf-Oostelijke wind en overdag meest matige vorst. Geen sneeuwval van bcteekenis!" Maar dat geldt niet voor Noord-Holland. Daar sneeuwt het niet uit de lucht, maar van het IJselmeer. Dag en nacht door. Meters dik. De eindelooze „blizzard", waar van in jongensboeken wordt verteld, is hier werkelijkheid. (Van onzen specialen verslaggever T-J ET Tulp-Festival" Holland-Michigan trekt altijd een enorme belangstel ling. Waarom zoo vroeg men zich. van de zijde der K.L.M. af zou een dergelijke belangstelling niet zijn tc trek ken in Nederland zelf, vanwaar zooveel bollen naar alle stre ken van de wereld worden ver zonden? Het stellen van deze vraag was oorzaak, dat in nau we samenwerking tusschen ver voersmaatschappijen, reisbu- reaux en organisaties voor vreemdelingenverkeer een begin van uitvoering werd gegeven aan een grootsch plan. Gaat dit plan in vervulling dan zal Nederland, eerlang kunnen bo gen op een jajarlijksch tulpenfeest in de bollenstreek, dat er zijn mag, (Van onzen financieelen redacteur) Bij de behandeling van het wets ontwerp betreffende de oprichting van het Centraal Plan Bureau in de Tweede Kamer, is wederom op on dubbelzinnige wijze gebleken, dat dc meerderheid van dit college afwij zend staat tegenover de geleide economie. Dat in weerwil hiervan het wetsontwerp toch werd aan vaard, spruit voort uit het feit. dat de Kamer in dit bureau geen in strument ziet, doch het beschouwt een onmisbare instantie, die in de periode van den wederopbouw het hiertoe noodzakelijke statisti sche materiaal moet coördineeren en interpreteeren. Overziet men het werk, dat het C.P.B. sedgrt zijn oprichting heeft gepubliceerd, dan zal men moeten t ?gevcn. dat dit bureau inderdaad geen plannen maakt, doch uitslui tend een globaal beeld heeft gege ven van de richting, waarin ons economische leven zich moet bêwegen. Weliswaar geldt een dergelijke voorspelling als richtsnoer voor de economische sociale politiek van de re geering, doch de meest verwoede tegenstander der geleide economie zal nooit ontkennen, dat het voor de regeering niet nqpdzakelijfe is een zij het dan ook slechts ruw inzicht te hebben in de vermoede lijke ontwikkeling van de belang rijkste economische grootheden, zooals het totale verbruik, het to taal der investeeringen, in- en uit voer enz. Een dergelijk globaal plan stelt dc regeering in staat bij elke be slissing op het gebied der economi sche en sociale politiek na te gaan, welke gevolgen deze in andere sec toren van het economisch leven ten Sociale lasten zijn gestegen Het is een niet te -miskennen feit, dat de sociale lasten de laat st t tientallen jaren aanzienlijk gestegen zijn, of het bedrag, dat cie werkgever thans ten behoeve van den werknemer aan sociale verzekeringslasten betaalt, ge middeld ligt beneden de in het voorloopig verslag genoemde '25 pet. van het loon en in het alge meen de 20 pet. niet overschrijdt, zegt de minister van Sociale Za ken in zijn Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer. Hier staat echter tegenovejr, dat de sociale positie van den werknemer in dienzelfden tijd beter, ofschoon nog geenszins afdoende, gewaarborgd is. De minister kan niet de opvat ting onderschrijven, dat het ver antwoordelijkheidsgevoel der ar beiders zou worden geschaad door de omstandigheid dat hun langs den weg van verplichte verzeke ring. gedeeltelijk ook door daar mee verwante bedrijfsgewijze ge troffen regelingen, uitkeeringen zijn gewaarborgd bij ongeval, ziekte, invaliditeit, ouderdom en tijdens vacantiedagen. gevolge zal hebben. Dit is in den tgd van wederopbouw dringend vcr- ciseht en op dit punt bestaat dan ook nagenoeg geen verschil van mcening. 1Velke taak? Welke functie het C.P.B. echter zal. krijgen wanneer het wederop- bouwplan eenmaal zal worden uit gevoerd. kan naar onze meening voorloopig gevoeglijk buiten dis cussie blijven. Wij meenen, dat in dc toekomst een dergelijk bureau zeker niet gemist kan worden, doch het lijkt ons weinig zin hebben nu reeds te gaan spreken over de taak, welke een bureau over een jaar of zes eventueel zal hebben te ver vullen. Het eenig belangrijke is, dat het geheele bedrijfsleven het nut van de C.P.B. inziet, opdat het bureau zijn taak, welke door gebrek aan gegevens vaak uiterst moeilijk is, op de best mogelijke wijze kan verrichten. Wij kunnen slechts hopen, dat de wettelijke regeling van het ^ureau hiertoe zal bijdragen. Maandelijks vierduizend immigranten De nieuwe voorstellen van de Britsche regeering in verband met de politieke situatie in Palestina 7.i,jrj schriftelijk aan de Arabische delegaties en aan het Joodsch Bu reau meegedeeld. Men gelooft, dat het kabinet over het algemeen de voorstellen van Bcvin heeft goedgekeurd, die zou den inhouden, dat binnen het k.u- d*r van het mandaat tot een soort ir jarenplan moet worden o verge gaan met semi-autonomc Arabische en Joodsche gebieden Aan het ein de van die periode zou de toestand ojr'euw bezien moeten worden. Hpt r.ian beoogt geen verdeeling van Palestina. Pet. is niet bekend, of de Britsche ri'geering ingeval van v rwerpin..' rhtfnieuwe voorstellen zal besluiten zo toch uit te voeren ofwel het plan /»0ii dc UNO zal voorleggen. De Arabische delegatie zou van daag vergaderen om het plan te bestudeeren. Haar antwoord za' eimoedelijk in dit weekeinde aa i lb vin worden overhandigd. Men venvacht, dat de conferentie Maan dag weer zal worden bijeengeroe pen. Uit welingelichte bron wordt ver nrmen, dat het nieuwe Britsche plan \oorziet in een gecontroleerd* Jor.dsche immigratie van 4.000 man per maand gedurende de eerste tvec jaar, waarna de kwestie op- n.ouw onder oogen zou worden ge zien. De juiste vorm daarvoor moet nog worden gevonden. Daarbij zweelt den initiatiefnemers voor oogen een groote tentoonstelling van bloemen in te richten, en daarbij een con- cerfh/il te bouwen, waar onze groo te orkesten kunnen concerteeren. Ook opera Epn groote aantrekkelijkheid zou "het ook zijn als een operagezelschap zou kunnen optreden. Zoeken de Amerikanen de romantiek, een eigen schap, waai-aan men tegemoet zou kunnen komen, zonder andei"e aspec ten te verwaarloozen, de Zweden zal men veel meer gerieven met gala avonden. Ook een lunapark zou niet mogen ontbreken. Om dergelijke plannen nog dit jaar te verwezenlijken was de tijd echter te kort en daarom werd be sloten voor de glorie van de bollen streek een groot opgezette propa ganda in het buitenland te maken. Door samenwerking van de reisbu- veaux is eenzelfde 4-, 5- en 7-daag- sche reis geprojecteerd. De tochten gaan niet alleen door de bollen streek, maar ook door andere plaat sen en streken van ons land. De gas ten zulen alleen in Amsterdam of Den Haag logeeren, omdat dit prac- tisch de eenige plaatsen zijn, die 's avonds voldoende vermaak bieden. Samenwerking De coördinatie van het werk der verschillende toeristische en trans portinstanties, waarbij de Alg. Ned. Vereeniging voor Vreemdelingenver keer het centrale punt vormt, heeft tot gevolg, dat de beschikbare ho tel- en transportruimte zoo doelma tig mogelijk wordt verdeeld. Dat dit nog altijd noodig is beseft men als men nagaat, dat een stad als Am sterdam 1500 hotelbedden heeft. In Den Haag en Scheveningen is dit ge tal lager. Lukt de coördinatie gedu rende deze bloeiperiode van de bol len dan liggen er op dit terrein wel licht mogelijkheden voor grootere perioden. Veel zal voor het slagen van dit plan afhangen van het par ticulier initiatief, dat moet zorgen, dat er zooveel mogelijk attracties zijn. HET duurde tot bijna half twaalf gistermorgen eer de helft plus écn van het aantal leden aanwezig was en de Eer ste Kamer de behandeling der begrooting van Binnenlandsche Zaken kon voortzetten. Minister Beel gaf den Senaat thans de volle maat bij de beantwoording der sprekers. Hij begon met de verklaring, dat van do rcgcering geen drasti sche maatregelen tot handhaving van do Zondagsrust zijn tc ver wachten. Een commissie is sa mengesteld om het probleem der zedenverwildering te bcstudce- rcn. In onderzoek is of er in be paalde gevallen reden is. om bet tengevolge van zuiveringsmaatre- gclon vervallen weduwen- en weezenpensiocn tc herstellen. In verband met de critick op prof. De Quay wees de minister cr op, dat op dc samenstelling der commissie geen critick is verno men. Hij was het met dc warme verdediging van dc Nederland- Oorlogsbruidjes gaan spoedig weg De Nederlandsche vrouwen, die verloofd zijn cn trouwen willen met eervol ontslagen leden van in Nederland of elders in Europa gediend hebbende Amerikaansche soldaten en die zich in dc Ver- ecnigdo Staten bij haar verloofde willen voegen, moeten vóór 1 Juli 19i7 niet alleen gereed zijn met haar papieren, doch tevens een haven van aankomst in de Ver- eenigde Staten hebben bereikt. Uitwisseling Komt er een groot aantal gasten dan zal de uitwisseling van toeris ten des te gemakkelijker tot stand komen. In elk reisplan komt een Maandag oor. Dan zal er 's avonds altijd een speciaal diner worden aangericht, waaraan allerlei attracties zullen zjjn verbonden: muziek, optreden an artisten, vertooning van docu mentaire films over Nederland, en oorlichting voor zakenlieden. Deze tochten, waarvan de eerste 14 April begint, bestrijken ook het lltrecht- che, met name de hoofdstad van onze provincie, Amersfoort en Soest- dijk. sehe Unie door dep hoer Wijffels volkomtyi pens. Inderdaad zijn door de N.U. fouten gauiaakt. doch die moet men in het, juiste \erband zien. Deze' fouten vallen weg te genorder de positieve waarde die het werk van de Unie heeft gehad Niemand trekt de zuivprheid van prof. Dc Quay in twijfel. Politie Omtrent de organisatie van de politie wordt nog overleg gf pleegd; spr. hoopte, dat een, dp lossing zou worden bereikt, waar door ook dc belangpn der ge meenten worden behartigd. In beginsel voelde lnj niet veel voor samenvoeging van gemeenten, doch men kan geen gemeenten handhaven, die geen bestuurs kracht hebben. De minister bleek voorstander van een verderen uitbouw van dc bestuurlijke zelfstandigheid der gemeenten en provincies. Het cen traal toezicht op de noodlijdende gemeenten kan op het oogenblik niet worden gemist. Illegaliteit Bij de replieken merkte dc lieer Brandenburg (C.P.N.) op, dat niet de Nederlandsche Unie den grondslag heeft gelegd voor het verzet, doch illegale bladen als „Het Parool", „Vrij Neder land". „Trouw" en „Dc Waar heid". Dc begrooting van Binnenland sche Zaken werd ten slotto zon der hoofdelijke stemming aange nomen. met aantcckcning. dat de communisten ertegen waren. Het zelfde geschiedde met dc begroo tingen van bet. Zeevaart fonds cn het Staatsbedrijf der P.T.T., waar over zelfs geen woord gesproken werd. Prof. Kranenburg, dc voorzitter der Eerste Kamer, is nog steeds ziek. Hem werden door zijn plaatsvervanger, prof. Anema. cn door minister Beel, enkele warme woorden gewijd. De volgende week komt het spellingontwerp aan de orde. Dat kan een felle strijd worden. Domineerende figuren op Soestdijk. Kapitein G. Button (rechts), verbin dingsofficier van liet. Prinselijke paar (belast met de perszaken) >n gesprek met, den chef van den in ternen dienst van het paleis. (Foto 't Sticht) Neemt adm. d'Argenlieu ontslag In een communiqué van den Fran- schen ministerraad wordt medege deeld, dat admiraal Thierry d'Argen lieu, hooge commissaris in Indo- China, is verzocht niet de regeering te komen beraadslagen over den toe stand in Indo-China en de maatrege len, die hij neemt. De hooge commis saris heeft zijn spoedige komst naar Parijs aangekondigd. Ofschoon men zich op het minis terie van Oorlog zeer gereserveerd toont, schijnt het zeker, dat admi raai Thierry d'Argenlieu voor zijn vertrek uit Saigon schriftelijk heeft •verzocht te worden ontheven uit zijn functie In dien brief zou de admi raal hebben verklaard, dat hg de aanvallen van de linksche pers niet langer wenscht te verdragen. Het E.V.C.-congres behandelde de laatste dagen van zijn congres de fusie met het N.V.V. Verschil lende groepen spraken zich uit voor samensmelting met» het N.V.V. „Het zal een Historisch moment of wel de groote blunder van dit con gres zijn, hoe de beslissing over de fusie uitvalt", zei één der sprekers. „Het aantal tegenstanders van de fusie is in E.V C. en N.V.V. gelukkig klein. Wij hebben ons als één man uitgesproken voor de fusie op grond van het fusie rapport, opdat wij en onze kinde ren een gelukkige en welvarende toekomst tegemoet zullen mogen gaan", zei een andere spreker. Eén der tegenstanders der fusie verklaarde: ,,In Den Haag loeiden de luidsprekers van het N.V.V., niet om de arbeiders tot de eenheid op te roepen, maar om ze af te houden van de loonen- en prijzen- demonstratie, die 9 Febr. in Utrecht wordt gehouden. Gij kunt ons be lasteren en verguizen, gg kunt ons uit de E.V.C. gooien. Wij willen strijd in de E.V.C. tegen het N.V.V. cn de Stichting van den Arbeid". Wel overleg In een uitvoerig communiqué deelt de E.V.C. mede, dat er geen enkele aanleiding bestaat voor de uitspraak, dat het E.V.C.-bestuur geen overleg met het N.V.V.-be stuur zou hebben gepleegd, in zake de te beginnen loonactie, tcrwgl cr met nadruk op wordt gewezen, dat de E.V.C. zich bij de voorbereiding van de 9 Fcbruari-betooging steeds tot alle werkers heeft gericht en dat het nimmer in de bedoeling heeft gelogen zeer in het bijzonder leden van net N.V.V. daartoe uit te noodigen. Om echter eiken grond voor gerezen wantrouwen weg te ne men, heeft de E.V.C zien nercid verklaard de volgende consignes uit tc geven: 1. Aan alle desbetreffende N.V.V.-ledcn: af te zien van hun voornemen, deel te nemen aan de 9-Fcbruari demonstratie. 2. Aan de afdeclingen: Haar activiteit tc beperken tot niet- N.V. V-leden. 3. De reeds verzonden gast- kaa'rten aan plaatselijke instan ties van het N.V.V, als niet ver zonden te beschouwen. Vrij Spanje Een vertegenwoordiger van de Vrije Spaansche vakbeweging, Chiacon, schetste den lijdensweg die het Spaansche volk onder Franco heeft te gaan. Hij bleek echter vol vertrouwen in de toekomst en vroeg steun voor de oprichting van de derde Spaansche republiek. Maximumprijzen voor telers vragen zij ]\/T ET ingang van Woensdag 12 Febr. zal de in- en ver koop van versche groenten, val lende onder de huidige maxi- mumprijsrcgeling worden stop gezet, zoo is door de besturen van dc ondervakgroep binnen- landschen groothandel, de on dervakgroep commissionairs en de vakgroep detailhandel giste ren besloten. De besturen hebben Donderdag in Den Haag besprekingen gevoerd met minister Mansholt, den secretaris generaal van Landbouw, den heer Keizer, en het directoraat voor de prg'zen, echter zonder tot overeen stemming te kunnen komen. Het gevolg hiervan is, dat de besturen der drie bonden met al- gemeene stemmen hebben beslo ten tot stopzetten van den han del in groenten, vallende onder de maximumprijzen. Zij zijn er zich van bewust, dat deze daad vérstrekkende gevolgen kan hebben, doch verklaarden hier toe te zijn gedwongen door de hand having van het huidige systeem. De verantwoordelijkheid laten zg geheel voor rekening van de regeering. Zij hebben herhaaldelijk bij het minis terie aangedrongen op opheffing van het huidige maximum-prijzensys teem, dat alleen voor den handel geldt. De minister wenscht echter den huidigen toestand te continuee- rcn. Drieërlei keus Gezien het prijsverloop op de vei lingen is hierdoor thans een toe stand ontstaan, aldus de besturen der bonden, waardoor de handel de keus heeft uit de drie volgende han delingen: 1. Koopen tegen den door vraag cn aanbod bepaalden en geoorloof- den veilingprijs en verkoopen tegen de door de overheid vastgestelde maximum-verkoopsprijzen; 2. koopen tegen een vrijen veiling- prijs en verkoopen tegen dezen prijs vermeerderd met de vrachtkosten en een redelijke winstmarge; 3. den inkoop stop te zetten. Daar niemand van den handel zal. kunnen verlangen, aldus de besturen, om met verlies te werken, of te hnn delen in strijd met de voorschriften van het wettig gezag, zijn de bestu ren van de organisaties genoodzaakt den leden te adviseeren hun inkoop stop te zetten. Dat de leden hieraan gevolg zullen geven staat vast. Ver wacht wordt, dat velen uit den de tailhandel zelfs hun geheele bedrijf zullen stopzetten. Ook telerprijs De handel verlangt, dat ook voor de ^elers een maximumprijs zal wor den vastgesteld, waardoor het voor de detaillisten mogelijk zal zijn winst te maken, doch de minister laat het, aldus de besturen, aan de detaillisten over om de telersprijzen te drukken. Bij de huidige schaarsch- te aan groenten is dit echter onmo gelijk. DE politiek der Engelschcn in Palestina die bij alle wis selvalligheid steeds in de eerste plaats de Britsche belangen op het oog had heeft thans tot een kri tieke situatie geleid. De conferen tie te Londen heeft geen bevredi gende oplossing van het Palcstgn- sche vraagstuk gebracht. Dc Joden waren heclemaai niet van dc partij cn de Arabieren verklaarden zich definitief tegen clkcn vorm van verdeeling van het land. Dc confe rentie is daarna opnieuw voor on- bepaalden tijd verdaagd. Engeland staat nu voor de keuze dc beslissing over te laten aan den Veiligheidsraad of den betrokken partijen een regeling op te leggen. Het laatste lijkt nu het meest waarschijnlijk. Engeland geeft de kaarten 'niet uit handen. Uit alles wat dc laatste tientallen jaren is gebeurd, ook uit de ontwikkeling der gebeurtenissen in de laatste maanden, blijkt wel zeer duidelijk één ding: Engeland wil Palestina niet verlaten. Waarom niet? De Engelschcn hebben in Pales tina een politieke en militaire ba-sis, die het hun mogelijk moet maken hun positie in het Midden-Oosten te handhaven. Nu zij binnenkort Egypte ontruimd zullen hebben kun nen dc Britten Palestina minder missen dan ooit. vooral ook omdat zij, indien zij zich uit Palestina te rug trekken, de Russische politiek vrij spel laten in het Arabische ge bied. Het is vrij naïef tc veronderstel len, dat dc Engelschcn bij de be handeling der Palesttfnsche kwestie zich in dc eerste plaats afvragen hoe de Joodsche of Arabische oc- langen het best kunnen worden be hartigd. Overhccrschend is de vraag hoe Engeland zijn eigen po sitie in Palestina veilig kan stellen. Daarom zou Engeland graag zoo wel de Joden als de Ax-abiercn hun zin geven en zoo rust in het land brengen, waarbij ook Engeland zelf het meest is gebaat. Echter is het moeilijk twee partijen, die nagenoeg hetzelfde vragen, beide tevreden te stellen, temeer als men zelf ook nog graag wat in handen houdt. Dc rust in Palestina, toch al een zeldzaam artikel in den lande, is den laalstcn Lijd geheel verdwenen. Daar hebben de Joodsche terroris ten voor gezorgd, die wel door do Joodsche woordvoerders keer op keer worden gedesavoueerd, maar die in het algemeen bij de Joden in de geheele wereld meer sympathie vinden dan uit die offieieele uitla tingen wel zou blijken. Overigens wil dit niet zeggen, dat dc Joden in de wereld de daden der terroristen goedkeuren, want zij zien ook wel in, dat deze op zich zelf de Joodsche zaak eerder Jcunnen schaden dan dienen. Dc Joodsche Nationale Raad heeft echter geweigerd in te gaan op het Britsche ultimatum om be hulpzaam te zgn het terrorisme ge wapenderhand te onderdrukken. Do legale Joden in Palestina leenen zich cr niet toe met de Engelschen samen tc spannen tegen de Jood sche illegalen. Dit beschouwen zij a's verraad. Om de mentaliteit der terroristen te begrijpen moet men zich reali- scercn wat vele van deze menschen zelf tijdens de Jodenvervolgingen hebben meegemaakt en welk lot zij weten dat hun verwanten heeft ge troffen '4$ gaan nergens meer voor opzg en het gevaar, dat zil onophou delijk loopen, interesseert hen niet. De terroristen hebben in Pales tina een complete Wild-West geor ganiseerd met gewelddaden en ont voeringen aan den loopenden band. Zij hebben kans gezien een rechter te ontvoeren uit zgn eigen recht zaal, al hadden zij de beleefdheid hem later weer tc laten loopen. Ze kidnapten een andere hoog geplaat ste persoonlijkheid, die men later, keurig en levend in een kist gepakt, ergens op straat terug vond. Engeland „neemt" dit niet langer. Engeland kan dit in zijn huidige positie ook niet nemen. 'De Britten zetten nu een groote militaire actie op touw om het terrorisme te bre ken en daarmee tevens allen partijen nog eens de Britsche macht te toonen. Dat de Arabieren de evacuatie der Engelsche vrouwen en kinderen als een „gi-ooten bluf" van Engelschen kant betitelen, wijst er op, dat de Arabieren in de Britsche activiteit nog iets meer zien dan het neerslaan van het Joodsche tci'rorismc. Dc Britten zijn tot vele concessies bereid. Zij züllen hun best doen de wereldopinie niet tegen zich in te nemen. Ze stellen executies van ge vangen Joodsche-terroristen uit en wenschen blijkbaar ook van Gx-uner geen martelaar voor de Joodscho zaak te maken. Ze zijn tot nog veel meer bereid, mits ze zelf vasten voet in Palestina houden. Ze kun nen het land moeilgk aan de Joden on dc Arabiex'en tegelijk geven. Ze zullen nu waarschijnlijk met een re geling komen, die het midden houdt tusschen verdeeling en fedcx-alisatie. De Britten zullen daarbij wel zor gen de beste stukken in het spel niet uit handen te geven. Noch de Arabieren noch de Joden zullen te vreden zijn. En daarmee zullen de moeilijkheden blijven. AMNESTIE IN POLEN Boleslaw Biexoxt, is zgn werk zaamheden als president van de Poolsche republiek begonnen met amnestie te verleenen aan kolonel Jan Rzepecki, die als bevelhebber van de ondergrondsche organisatie W.I N. (Vrijheid en Onafhankelijk heid) tot S jaar gevangenisstraf was veroordeeld, cn aan 4 van zijn mede ver oordeelden. 5 Ajxderen kre gen verdichting van straf. Koude wind Weers verw,achtina medegedeeld door De Bilt, geldig tot 'Zater- ■i dagavond. Meest matige Oostelijke unnd. Langzaam Wat toenemende be- j v itolkingvoornamelijk in het Zuiden van het land, doch geen sneeuw. Overdag strenge tot ma- j 'ige vorst. -> 'Zaterdag S Februari: zon op 'ji 30, onder 16.50maan op 20.1-1: 5 n iet 0.12.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1