DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Indonesië wil teekenen, maar zonder motie-Romme J. Bosman wint den „oorlog op het ijs Handhaving der prijzen en hooger loon Auto-import hoogst onvoldoende Verbitterde strijd tegen de elementen MINISTER VOS: Geen Nederlandsch commentaar 134 kolentreinen in vijf etmalen Gesneuveld in Indonesië Sportieve strijd E.V.C. eischt: Achtduizend demonstranten te Utrecht E.V.C. aanvaardt fusie-rapport Koude en warme stroomingen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING-HET P'AROOL Maandag 10 Februari 1947 Nr. 566 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER „Tot 21 December 1946 wer den in totaal 7165 automobielen geïmporteerd. Bestellingen voor ruim 7000 wagens konden niet worden uitgevoerd. Als „cadeau" kwamen circa 750 auto's naar ons land." Aldus deelt ir. H. Vos, mi nister van Verkeer mede. Momenteel heeft ons land een wagenpark van eenige tiendui zenden personenauto's waaronder er echter vele zijn, die niet erg „mobiel" meer zijn. Ruw geschat staat minstens een kwart van de wagens permanent in garages om te worden opgelapt. Eiken dag zullen wel een vijf en twintig a dertig het „auto-ondermaansche" verlaten, hetgeen neerkomt op een vermindering van een ongeveer tienduizend wagens per jaar. Om vooruit te komen moe ten we dus ieder jaar m i n- stens tienduizend nieuwe automobielen invoeren. Im porteeren we minder, dan gaat ons wagenpark wel kwalitatief vooruit, maar kwantitatief blijft de curve omlaag gericht, aldus mi nister Vos. Onderdeelen Dit alles gevoegd bij het chro nisch tekort aan onderdeelen. de overbelasting der reparatie-in richtingen en het daaruit voort vloeiend tekort aan vakmenschen doet hegrijpen, dat de vooruitzich ten niet erg rooskleurig zijn. Oorspronkelijk was het plan in 1946 vijf en twintig duizend per sonenauto's in te voeren. In ver band met de deviezen positie kon den slechts voor 14.243 wagens buitenlandsche betalingsmiddelen beschikbaar gesteld worden, doch hiervan is slechts de helft geïm porteerd. Op de 14.243 verleende invoervergunningen kwamen na melijk slechts 7165 automobielen in Nederland aan rond 7000 hestellingen konden dus niet wor den uitgevoerd, in hoofdzaak door de beperkte leveringsmogelijkhe den. Natuurlijk hebben de veel vuldige stakingen de leve- ringsmogelijkheid ook ongun stig beïnvloed. Verdeeling. De 7165 personenauto's zijn als volgt verdeeld over de verschil lende provincies: Groningen 235. Friesland 263, Drenthe 132, Overijsel 3S9 Gel derland 845. Utrecht 401, Noord- Holland 1377, Zuid-Holland 1395, Zeeland 316, Noord-Brabant 57S, Limburg 399 en voor overheids diensten zijn S35 ter beschikking gesteld. Minister Vos gaf tenslotte het volgende overzicht van de toewij zingen, gegroepeerd volgens de beroepsklassen: Volksgezondheid (artsen, zie kenhuizen e.d.) 24 veterinairen dienst (veeartsen e.d.) 4 handel en industrie 32 landbouw en voedselvoorziening 7 wederop bouw (bedrijven-e.d. werkzaam voor den wederopbouw) 5 vervoermij., verhuurinrichtingen en taxibedrijven 4 'gemeenten, provincies, waterschappen en uti- liteitshedrijven 6 sociale en vcultureele instellingen die voor geestelijke verzorging 3 publi- citeitsbedrijven (couranten, druk kerijen e.d.) 1 vrije beroepen en diversen 3 en overheid 11 Llopez opvolger van Giral Llopez heeft een Dieuwe Spaan- sche regeering in ballingschap ge vormd. Llopez is premier en minister van buitenlandoche zakOu. Verder hehhen zitting: M Irujo (justitie), F Valera (financiën). J Just (Mnneir landsche zaken en verdediging), T Gomez (emigratie), V Uribe (econo mie). Santaio (oproeding). Aangaande de politieke richting der ministers wordt het voigende be kend gemaakt: Uribe is communist, Gomez socialist, Irujo Itaskisch na tionalist, Santaio Catalaansch repu blikein, Just voorzitter der ,-epubli- keinsc'ue linksche partijen. Joodsche emigranten naar Australië Een duizendtal Joodsche vluch telingen uit Polen. Oostenrijk en Hongarije is Zaterdag uit Marseil le vertrokken aan boord van het Nederlandsche schip ..Johan de Wit", met bestemming voor Aus tralië waar zij zich zullen vesti gen Te Amsterdam was reeds een vierhonderdtal van deze groep emigranten aan boord gegaan. DE regeering der republiek Indonesia heeft in een communiqué meegedeeld dat zij de Indonesische delegatie alleen toe stemming verleent tot onderteekening van het accoord van Ling- gadjati, wanneer de motie RommeVan der Goes van Naters niet als bindend voor de Indonesiërs wordt beschouwd. In Den Haag was nog geen officieel commentaar op het republikeinsche kabinetsbesluit te krijgen. Het kabinet, op 8 Februari te Djogjakarta bijeen, zoo luidt het communiqué, besluit na overweging van de beslissing, door het Neder landsche parlement betreffende de mot-ie RommeVan der Goes van Naters genomen, welke beslissing de Nederlandsche regeering door be middeling van de commissie-gene raal aan rle Indonesische delegatie heeft overhandigd, het standpunt van de republikeinsche regeering te handhaven en de Indonesische <Tele gatie slechts toestemming te verlce- nen tot onderteekening van het ac coord van Linggarljati. (zooals vast gesteld na de republikeinsche kabi netszitting van 13 Januari), dat ge heel gebaseerd is op de schriftelijk vastgelegde artikelen van de over eenkomst en op -de toevoegingen, vervat in de minuten en de officieele correspondentie tusschen de beide delegaties. De Indonesische delegatie heeft de opdracht gekregen de Ncderland- schp delegatie hiervan in kennis te stellen. Den Haag wacht af Uit Den Haag wordt vernomen dat de Nederlandsche regeering op dit oogenblik slechts kennis heeft kunnen nemen van het communiqué van dé regeering der republiek. Blij kens -die verklaring heeft de Indone sische delegatie opdracht gekregen de commissie-generaal in kennis te stellen van het standpunt van de re publikeinsche regeering. Dit is nog niet geschied. In verband hiermede neemt de regeering een afwachtende houding aan. Zij zal, zoodra haar het standpunt van 'de regecring van de republiek bekend is, een nader te volgen gedragslijn bepalen. Militaire acties De Nederlandsche militaire woord voerder te Batavia heeft over den militairen toestand o.m, liet volgen- do meegedeeld: In den Oostelijken sector van M o- d a n stuitte een Nederlandsche pa trouille Zaterdagochtend op een ge wapende hendc. die met. achterlaten van eenige dooden van Neder landsch gebied word verdreven. Te Bat a v i a heeft een avondpa trouille 16 verdachte personen gear resteerd. Tc Soera ba ja heeift de bevolking van een kampong aan de grens van de demarcatielijn verzocht zich op Nederlandsch gebied te mo gen vestigen. Bij militaire acties viel aan Nederlandsche zijde een doode; een militair werd gewond. Groot Fransch offensief in Indo-China Fransche troepen hebben Zater dag een grootscheepscli offensief ingezet in Indo-China om de dor pen in de omgeving van Hanoi te omsingelen en de Fransche veilig heidszone to vergrooten Naar van Fransche zijde wordt bericht on dervindt de aanval weinig te genstand. Splitsing in Kath. Volkspartij? Zaterdagavond heeft prof Rom me op eên bijeenkomst van Ne derlandsche militairen te Batavia een toelichting gegeven op de ontwerp-overcenkomst van Ling- gadjati. Desgevraagd verklaarde prof. Romme dat de actie van oud- minister Welter, in strijd met de bedoelingen van den initiatiefne mer, zou kunnen leiden tot split sing van de partij'. Zondagmiddag zijd in Sittard ongeveer 300 studenten van de tech nische hoogeschool in Delft aange komen, die voor minstens veertien dagen in de Limburgsche mijnen komen werken, omdat de technischo hoogeschool wegens kolengebrek is geslóten. Vrachtauto zakte bij Urk door het ijs Urk is momenteel alleen telefo nisch bereikbaar. De postboot, welke Vrijdagmiddag om 12 uur van Urk vertrok om te trachten het op circa 20 km. afstand gele gen dorp Emmeloord te bereiken is hierin na een worsteling van 19 uur geslaagd. De boot kan niet meer terug, daar stuurinrichting, roer en machine defect waren. Het kanaaj is thans tot den bo dem bevroren maar door de uit stekende schotsen onbegaanbaar voor schaatsenrijders en voetgan gers. In Emmeloord bevinden zich een groot aantal Urkervisschers die uit alle Noorrlzeehavens op weg zijn naar Urk om den jaar- lijkschen biddag voor de vissche- rij. welke sind? eeuwen op den tweeden Woensdag in Februari gehouden wordt, te vieren. Een gedeelte hiervan heeft getracht ner vrachtauto via Lemmer Urk te hereiken. Deze poging ig echter jammerlijk mislukt, daar op on geveer 13 km. afstand van Urk de auto door het ijs zakte De inzit tenden wisten zich tijdig in vei ligheid -te brengen. Immigrantenschip naar Palestina aangehouden Fen Joodsch schip met meer dan 600 passagiers aan boord is buiten de territoriale wateren van Pales tina aangehouden. Het zal naar Hai. fa worden opgebracht. Het opgebrachte schip heot „La Negev'. De Britsche soldaten, die aan boord gingen, waren van dezes- co luchtlandingstroepen, uitgerust met stalen helmen en diverse wape nen Zij ondervonden weinig tegen stand. Wel'werden zij aanvankelijk bekogeld met flesschen en stukken ijzer, waarop zij van traangasbom- men gebruik maakten, Eenige per sonen zijn gewond. De Baarnsche herauten, die de blijde, gebeurtenis zullen afkondigen hebben huif costuums reeds voor den dag gehaald, P In een tijdvak van 5 etmalen en wel van Maandagochtend 3 Fbbruari j.l. tot Vrijdagnacht 7 Februari 24.00 uur, dus exclusief den gedenkwaardigen Zondag van 2 Februari (den dag van den kolenslag), zijn door dc Neder landsche Spoorwegen 134 treinen met in totaal 5733 beladen kolen wagens van de mijnen naar het Noorden en het Westen van het land vervoerd. In vergelijking me^ een normaal vervoer van 17 treinen met 714 wagonladingen kolen per etmaal, heteékent dit een toename van ruim 60 procent. Het vervoer van ledige kolenwa gens naar de mijnen nam over het zelfde tijdvak van 5 dagen met 50 procent toe. Kolenslag werd voort gezet dit week-end De Nederlandsche Spoorwegen hebben ook dezen Zondag den ko lenslag voortgezet. Toen de regen die Zaterdagavond in Zuid-Lim burg begon te vallen, de rangeer, terreinen door gladheid onbegaan baar maakten, waren dien dag reeds 28 kolentreinen met bijna 1200 wagons afgevoerd. Zoodra de toestand der terreinen zulks wee; toel.L-yt werd doorge werkt. Zondagmiddag om 13 uur waren alweer 11 kolentreinen met 47S wagens naar het Noorden ver trokken. Dit waren reeds 5 treinen meer dan het normale aantal van 6 dat in den nacht van Zaterdag op Zondag pleegt te loopeiA Zondagnacht zouden nog 10 ko lentreinen uit Zuid-Limburg ver trekken. De regeering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de week van 31 Januari t.m 6 Februari en op 4 November 1946 naar thans bekend wordt de volgen de verliezen zijn geleden tenge volge van oorlogshandelingen: Marinier O.V.W. G. Deutekom uit Bloemendaal. Marinier O.V.W. J. A. C. Baarda uit Haarlem. Koninklijke Landmacht: Korporaal D H. Bloemer uit Rotterdam: Soldaat P. van Ee uit Baarn. Sergeant J. Kuppens uit Oud- Gastel. Soldaat P. A. Peeters uit Bel- feld. K.N.I.L.: Soldaat Tonga Kong; Soldaat W. F. H. Rock; Sergeant Bota Tola; Militie Sergeant T. Okkerse. Korporaal Moesa. Kruidenier voor een jaar uitgesloten Een kruidenier in de omgeving van Assen J. L. H. had groote te korten in zijn werkvoorraden koffie en margarine, welke volgens zijn verklaring waren ontstaan door het vernietigen van verloopcn distribu tiebonnen. Het tekort aan rantsoe nen margarine "bedroeg 300 van den omzet cn aan rantsoenen kof fie 130 Een distributie-admini stratie ontbrak. De rechter voor de voedselvoorziening te Assen ver oordeelde den kruidenier tot f 10. boete met intrekking van zijn code nummer voor den tijd van een jaar, hetgeen heteekent, dat hij geduren de dien tijd geen handel mag drij- \en in distributie-artikelen. Langs elf Friesche steden a Sin. MALCOLM CAMPBELL zil trachten zijn eigen wereldsnelheids- rcrord te water te verbeteren in een speciaal ontworpen raceboot met racketaandrijving, de „Bluebird". Deze boot wordt uitgerust met een Pc Havillathl Goblin 11 gas t-urbme- motor. Sir Campbell bij het model van de „Blue Bird'\ (F.) (Van onzen specialen verslaggever) JAAP BOSMAN, een 29-jarige timmerman uit Breukelen, heeft de onbarmhartigste aller Elfstedentochten gewonnen. Hij legde dit langste schaatswedstrijdtraject ter wereld, van ruim 200 kilometer, af in 10 uur en 36 minuten. Klaas Schipper, grond werker uit Steenwijkerwold, die struikelde over de laatste hinder nis, het stroopad over de straat bij de Noorderbrug, stoof nauwe lijks een halve minuut later, in een laatsten wanhopigen eindspurt door de finish bij de Groene Weide. Tien minuten na deze beide eersten ging de twintig-jarige'J. Nauta uit Wartena over de eindstreep. NU de fusie tusschen de groote arbeidersvakcentrales is be reikt kunnen we gezamenlijk opmarchceren om de nodden der arbeidersgezinnen te verhelpen, door dc koopkracht te ver grooten d.w.z. prijzen te handhaven en de loonen tien pet. omhoog te voeren. Indien de regeering ons daarin niet steunt, zullen wij tot handelen moeten overgaan. De loonsverhooging zal er ten koste van de ondernemerswinsten moeten komen." Zoo formuleerde B Blokzijl, voor zitter van de Eenheids Vak-Centrale de eischen van deze vakcentrale tij dens Je groote demonstratie in do Jaarbeurshallen te Utrecht, welke, ondanks de kou, door ruim 8000 le den van de EVC was bezocht. De secretaris van do afdeeling Utrecht heette -Je demonstranten welkom. Hij hnopte op vestiging der kameraadschap, ook met de leden van het NVV. „die dozelfdo verlan gens koesteren, om gezamenlijk den strijd aan te binden tegen de vijan den van de arbeidersklasse". Deze actie moet tot resultaat hebben een grootere waardeering voor den wer kenden stand. Waardig slot De landelijke ondervporzitter Hen- nink noemde de demonstratie een waardig slot van het EVCbeongres. Hij las een telegram voor van oud- Spanjestrijders, die niet eerder zul len rusten, voordat Franco verdre ven is. Verschillende sprekers en spreek sters voerden daarna het woord. Bijna allen hadden felle critiek op de regeering, die „voorgaat monopolies te stichten, zeelieden te exploiteeren en tweedracht te zaaien in de gele deren d?r werkers van Nederland". „NVV en EVC moeten gezamenlijk strijd voeren voor rechtsherstel, be strijding der collaboratie en opvoe ring der proiuctic". i,De export van textiel is mis dadig in een land. waar de lin nenkasten leeg zijn", zei Assink, vertegenwoordiger der textiel arbeiders. „De havenarbeiders worden in don hoek gezet", zij moeten met f 32.per week rondkomen", zei lloogeveen, do afgevaardigde der Amsterdam- sche havenarbeiders. Hij protes teerde tegen „verscheping van kanonnenvleesch naar Indone sië". Wederopbouw Pasquin, namens de bouwarbeiders sprekend, zei o.mlat het ministc- rie-Bcel de sabotage hij den weder opbouw in de hand werkt, 100.000 bouwarbeiders in vorstperiode afge scheept met een schamele ovorbrug- gingsuitkeoring en de bouwplannen door ondeskundigen .laat opstellen en uitvoeren". Beren 1 Blokzijl richtte zich tegen r)E Elfstedentocht 1947 heeft alle legendarisch geworden verhalen over barbaarsche monster ritten in het verleden doen verge ten. Want zelfs die van 12 Februari 1929, waarin de overwinnaar, Karst Leemburg. onstervelijke roem oogstte, kan niet moeilijker en on- menschelijker zijn geweest dan deze laatste tocht, die zoo vol van zware beproevingen voor de ryders was. Van sport was hier nauwelijks meer sprake. Het werd een verbitterde strijd tegen dc elementen, een ware oorlog op het ijs. Veel grooter vijand nog dan de zwaar en slecht te berijden jjjs wegen, was de snijdende vrieswind, die in den loop van den dag aanwakkerde tot een den adem benemenden Oos- terstorm. Wreeder dan ik; strijd, die de heenen der rijders honderd duizenden malen moesten stry'den met het vaak hobbelige en door zand en sneeuw bestoven stroeve ijs, was het ongenadige gevecht, dat de longen dezer kerels leverden met den door geen kleeding te stuiten storm. Alleen voor de zeldzaam sterkeji van lichaam en geest was het mo gelijk, dezen ijsoorlog te winnen. Al len die den barren tocht uitreden, ook zy, die uren later aankwamen dan den winnaar, leverden hier mede een machtige prestatie. Groote heerschers Bosman en Schipper zijn in den geheelen tocht de groote heerschers geweest. Van den eersten controle post in Sneek af, zaten zij aan den kop en zn hebben die niet meer af gestaan. In Parrega tusschen Wor- kum en Bolsward, leek het er even op, dat zjj voorbij gestreefd zouden worden. In dit dorp moesten de rij ders n.l. 500 meter loopen, omdat het ijs binnen de gemeente niet be rijdbaar .was. Bosman en Schipper, die het eerst op den wal klommen, werden daar direct door behulp zame handen on een handkar gela den en met dekens toegedekt. De tien Parregaaster jongens, die de kar voortduwden konden echter niet harder loopen, dan twee van hun dorpsgenooten fietsen. Deze wielrijders hadden n.l. Schueler en Van der Duim, die Bosman en zijn collega op de hielen zaten, achterop den bagagedrager genomen, zoodat het laatste aangekomen tweetal weer het eerst op het ris stond en een kleinen voorsprong kon nemen. Zij werden echter spoedig weer in gehaald en het duurde niet lang of dè grootere kracht van de beide „koningen" van den tocht werd merkbaar. Om 10.13 uur kwamen ze wederom als eersten tegelijk in Bolsward aan. „Zonder bon" De reepen. die daar door een cho coladefabriek beschikbaar waren gesteld, mochten ze van den C.C.D., die bezwaar maakte tegen deze bon- looze tractatie, niet aannemen. Wel mochten ze de chocolademelk drin ken, waarop de fabriek tracteerde. En daar maakten ze gulzig gebruik van. De inhoud van twee, drie be kers klokten zc schielijk naar bin nen. Dan haastten de voortrekkers zich verder. De helft van het tra ject was hier in Bolsward afgelegd, maar de zwaarste laatste helft, grootendeels tegen den wind in, lag nog voor den boeg. Bovendien wil den zc zich niet laten inhalen door Schueler (Van der Duim was iets afgezakt), Termeulen, Nauta en De Vries van Giethoorn. In een on danks den wind moorddadig tempo bereikten ze Harlingen met een flinkén voorsprong, die in den vol genden controlepost. Franeker, elf minuten bedroeg. Hier moest Schip per zyn bebloede kin laten verbin den hij was kort te voren geval len maar Bosman wachtte op hem en als gezworen kameraden Hot congres vnn de Eenhoids- vakcentralc heeft met nrooto meerderheid van stommen bil zit ten en opstaan het fusicrapport als basis van fusie met hot Neder landsch Verbond van Vakvcrocni- qinqen aanvaard. Ongeveer dortiq congressisten verhieven zich als tegenstemmers van hun zetels- Daarna stonden do onqeveor 470 voorstemmers op Zif naven onder luid qcjuich hun instemming met de fusieplannen te kennen. 'de r.k. arbeidersbeweging, die aan den ingang der hallen een manifest had verspreid, waarin werd gespro ken over „heleediging van den kar dinaal en de bisschoppen -door den communist Blokzijl en dat do 'de monstranten tegen het communis tisch gevaar waarschuwde". „Wij wenschen" aldus Blokzijl „sa men to werken met. onze r.k. lotge- nooten, doch keeren ons tegen prof. Romme, die hoofdredacteur van „Do Volkskrant" kan zijn en tegelijk voorzitter vnn het College van Rijks- bemiddelaars, waarin hij do loonen der nrheiders dicteerde". Wij zullen openstaan voor ..onze r.k. broeders", als het Episcopaat niet tracht een scheidsmuur tusschen ons op te trekken". Groentewinkels gaan "^niet sluiten In aansluiting op het bericht over dn moeilijkheden in den groenten hand el deelt de onder vakgroep binnenlandsche groot handel in groente en fruit, mede, dat van een staking in den alge- meenen zin niet gesproken kan' worden, omdat de winkels open blijven en dc producten, dio nret vallen onder de prijsregeling, nor maal verkocht zullen worden. Zcoals zij den geheelen tocht teza men gestreden hadden tegen de no tuur element en. zoo werden Bos- trok het tweetal verder Noord waarts, om de beurt voorop rijdend. Zonder te spreken verwisselden ze telkens van plaats om het op te ne men tegen den wreed blazenden lis- wind. Pal tegen den tvind Grootendeels op kousevoeten heb ben deze twee onvermoeibaren ge draafd over den 2\2 kilometer lan gen weg van Vrouwbuurtstermolen naar Finkum. In hot dorpje Oud- kerk komen ze weer samen, moei zaam klauwend, de Oudkerkster- vaart afrijden. Dan buigen ze links af, de Wijde Murk op, pal tegen den wind in naar Dokkum. Terwijl Schipper in figuurlijken zin het spit afbijt, hapt Bosman hongerig van een stuk brood, dat hij uit zijn zak haalt. Met 12 minuten achterstand volgt verbeten en op zyn eentje rij dend de jonge Nauta. Alleen heeft hjj zich na Franeker van de volg- groep losgemaakt en vangt hij het lange traject aan naar Dokkum, waartusschen zich geen enkele of- ficieele controlepost bevindt. De andere rijders volgen op een aan zienlijken afstand. Dokkum Is bereikt. De groote vjjand, de wind, zal nu de helper worden. Die zal hun nu met zijn brute kracht voortstuwen naar de Fnesphe hoofdstad. Een van beiden zal winnen. Dat is zeker. Zal het Schipper of Bosman zijn? Of zullen, ze tegelijk door de finish gaan Wat hebben zc afgesproken, die twee rusteloos voortzwoegende, door de elementen onaantastbare vleeschbonken Om 15.16 uur, al weer tezamen en schijnbaar nog lang niet uitgeput, komen ze in Dokkum aan Ook hier geen langere pauze, dan een warmen dronk te nemen en weer haastig terug te keeren naar het einddoel, Leeuwar den. man en Schipper ook samen gefoto grafeerd. Rechts Joop Bosman; links Schipper, (P.). De Eerelijst j 21 Dec. 1890: W. J. H. Muiier in 12 uur 55 min. 2 Jan. 1909: M. Hoekstra Azn. te Warga in 13 uur 50 min. 7 Febr. 1912; C. C. J. de Koning. Arnhem, in 11 uur 40 min. j 27 Jan. 1917: C. C. J. de Koning, te Leur. in 9 uur 53 min. 12 Febr. 1929; Kart Leemburg te Leeuwarden in 11 uur 9 min. 16 Dec. 1933: A. de Vries 4-e Dronrijp en S. Castelein te Warga, beiden in 9 uur 5 mi- j nuten. 30 Jan. 1940: A. Adema te Fra- 5 neker, D. van der Duim te Warga, C. Jongert te Alk- j maar, P. Keizer, De Lier, Sj. Westra te Warmenhuizen, allen in 11 uur en 30 mm. 6 Febr. 1941: A. Adema te Fra- neker in 9 uur en 19 min. 22 Jan. 1942: S. dc Groot te Weidum in 8 uur en 44 min. 8 Febr. 1947: J. Bosman te Breu- kelen in 10 uur en 36 min. 80 dooden bij brand in Spandau Bij een grooten brand in een ianslokaal te Spandau. waar zich ongeveer 300 a 400 personen be vonden zijn 80 personen omge komen. Men vreest, dat het aan tal evenwel tot 100 zal stijgen. Ye. lei. werden, toen zij zich door den eenigen uitgang van de zaal trachten te worstelen onder den voet geloopen. In het weekoverzicht van De Bildt wordt gemeld dat de .strijd, tusschen dc warmere en koude lucht over West Europa weer is herleefd. Do grens tusschen dooi en vorst, die dagen lang over midden Frankrijk was gelegen, verplaatste zich in Noordelijke richting onder invloed van een nieuwe activiteit van de Oceaan, depressie ten zuidwesten van Ier land. Aanvankelijk drong de war mere lucht slechts in de hoogere luchtlagen door, tengevolge waar van het Zaterdagavond in het Zuiden van het land ging regenen hij temperaturen aan den grond van meerdere graden onder het vriespunt. Op sommige plaatsen vormde zich een centimeter dikke ijslaag op de wegen. Zondag drong de warmere lucht ook in de onderste niveaux in Noordelijke richting door. Zondag middag dooide het in het Zuiden van het land op vele plaatsen. In de Noordelijke «provincies hield.de vorst echter onverminderd aan. De tempera tu urtegonstellingen waren zeer groot. Zondagmiddag meldde het vliegveld Beek 4 en op den zelfden tijd het vliegveld Relde 8, hoewel een nieuwe sto ring zich via Spanje naar de Bi- vièra beweegt, waarbij opnieuw warme lucht naar het Noorden wordt gevoerd neemt de kracht van den stroom van koude Russi sche lucht via Noord-Duitschland ook toe onder invloed van de stij gende barometers over Scandina vië. In verband daarmede zal de overgangszone tusschen vorst en dooi aanvankelijk nog in onze naaste omgeving blijvtpn liggen. Er zullen dus groote temperatuur- legenstellirfgen tusschen 't Noor-' den en het Zuiden voorkomen. TemperatuursoverzichtTwente 7; Den Helder 6. Vlissingen 1: De Bilt —2; Schiphol —3; Eindhoven +2; Leeuwarden 8; Eelde 9; Beek +2. 7 •-* Weintp verandering Weersverwachting van De Bilt ':i geldig tot Dinsdagavond ';1 De overgangszone tusschen de j uj koude en warmere lucht, onder, j".' 1 •iaat schommelingen van eenige Henlajlen kilometers in de om- geving vnn het 'Zuiden Van het J tand. Dit veroorzaakt grno'c «r cmpera'uurtegenstellingen hts- c *chen de noordelijke en zuidelij- 'i ke provincies. 'Zwaar bcuolk'e lucht met plaatselijke opklarin- I gen, hier cn daar eenigen neer- slag en aanhoudende vrij krach- - hge Oos'elijken wind Maandag 10 Febr.: zon 7.27, onder 17.03; maan onder 0.41. - zon op n op 23.17,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1