DAGBLAD VOOR AMERSFOORT .Verdragen met dè satellieten (onder protest) geteekend Personenvervoer met auto's komt vrij! Geen doorvoerhandel met Duitschland Ook Joegoslavië zette de handteekening onder Italiaansch verdrag Zoowel Joden als Arabieren verwerpen Eng. voorstellen Italianen betoogen tegen veldrag Geen uitstel na gratieweigering Eng. arbeiders door gebrek aan kolen werkeloos Goederenvervoer geen gesloten bedrijf Extra kaas en twee eieren Zeep voor vuilen arbeid Valuta niet beschikbaar Dooi verliest weer Rijnijs drijft af naar Nederland Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 11 Februari 1947 Nr. 567 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telef. redactie -4291 Telef. administratie 6235 Dlrcctcur-Hoofdrcdacteur; TJ. DE BOORDER /^\NDANKS alle protesten hebben de betrokken landen de vredesverdragen voor de satelliet-landen onderteekend. Voor het Italiaansche verdrag was dit een verrassing: de Italiaasche president, De Nicola, had aanvankelijk nog geweigerd de geloofs brieven van den gevolmachtigde Lupi di' Soragna te teekenen, en legde zich eerst bij de kabinetsbeslissing neer toen hij een briet van De (Jasperi ontvangen had, waarin deze meedeelde dat het kabinet eensgezind de verantwoordelijkheid op zich nam en van Joegoslavië wist men zelfs op het 'oogenblik dat Bidault de plechtigheid in de Salie d'horloge opende nog niet of het onder- teekencn zou. Maandag half twaalf teekenden Joegoslavië en Italië. Tevoren hadden vertegenwoordigers van de Sow,iet-Unie. Groot-Brittannie, de Vercenigde Staten. China Frankrijk. Australië. België, Wit- Rusland. Brazilië en Canada hun handteekening gezet- Namens de Sowjet-Unie teekende ambassa deur Bogomolof. namens Groot- Brittannië ambassadeur Duff Coo per. ambassadeur Jefferson Caffe- rv voor de Vereenigde Staten en Spaak voor Belgic. liet verdrag werd namens Nederland ondertee kend door den ambassadeur te Parijs. .Tbr. Tiarda van Starken- borgh Stachouwer. Toch geteekend Tot twee dagen geleden hebben Joegoslavische autoriteiten nog betoogd, dat bun land bet verdrag niet zou onderteekenen. Toen Bi dault Joegoslavië afriep, kwamen echter alle leden van de delegatie rond de tafel staan en zetten hun handteekening. Getorende de plechtigheid werd geen uitleg ge geven van deze gewijzigde hou ding. De Italiaansche delegatie volgde onmiddellijk hierna. Bidault ver klaarde vervolgen-- de plechtig heid voor geëindigd, en de ver tegenwoordigers begonnen de zaal te verlaten. Achtereenvolgens werden in den loop van den dag verder de ver dragen met Roemenië. Bulgarije en Finland geteekend- Vele bezwaren Simiisj, de Joegoslavische* mi nister van buitenlandsche zaken, verklaarde, dat zijn land het ver drag bad doen teekenen omdat bet volk de verantwoordelijkheid van niet bet zijne bii te dragen tot de verwezenlijking van den vrede, niet wilde aanvaarden. TTii voegde er aan toe. dat ziin regee ring betreurde, dat haar eischen en voorstellen niet op bevredigen de wijze waren bestudeerd. Similsi zcide nog. dat de on- dertcekcning van bet vredes verdrag met Italië niet inhield dat Joegoslavië ziin aanspra ken op gebied, dat cthnolo- gisch Joegoslavisch is. opgeeft. De Grieksche bezwaren tegen dc teekening zijn in een nota aan het Fransch.e ministerie gezonden. Bijzonderheden hieromtrent zijn nog niet bekend. Markies T.itpe di Soragna. die namens Italië heeft geteekend. ver klaarde later aan een correspon dent van Reuter, dat Italië op de vredesconferentie niet bet minste gewicht in de schaal beeft kun nen leggen cn dat het land nu ge dwongen wordt een verdrag te teekenen. waaraan bet eigenlijk cecn deel heeft- Het is een rouw dag voor Italië, aldus de markies. „Leve de Dace!" Duizenden betoogers, voor het grootste deel studenten, hebben on der geroep van ..Leve de Duce". en ..leve het facisme" te Napels voor de consulaten van Engeland, Frankrijk, Joegoslavië en de U.S.A. en het Amerikaansche en Engclsche militaire hoofdkwartier gedefileerd als protest tegen het teekenen van het vredesverdrag. Talrijke perso nen onder de menigte droegen het insigne der fascistische partij. Er deden zich geen incidenten voor. Ongeveer 500 Italiaansche stu denten hebben de Joegoslavische le gatie te Rome met steenen beko geld. Door de gebroken ruiten werd afval naar binnen geworpen, terwijl dc studenten luide „Triest" en ..Pola" riepen. Na dc komst van po litie ontstond een gevecht. Enkele studenten zijn gearresteerd. Verscheidene organisaties hebben bij het graf van den onbekenden soldaat kransen neergelegd met op schriften als „Aan de martelaren van Italië". Aan de meeste gebou wen hingen dc vlaggen met zwart omfloerst halfstok. Door middel van sirenes werd de proteststaking van 10 minuten aangekondigd. In tegenstelling tot. bet goe derenvervoer. zal bet kolenver- voer door de Nederlandsche Spoorwegen op den nitionalen feestdag, die op den dag van de biijde gebeurtenis volgt, worden uitgevoerd als op werkdagen. Op de vragen van den heer Brandenburg betreffende bot niet ton uitvoer ieggen van vonnissen waarbij de doodstraf is opgelegd heeft de minister van justitie het volgende geantwoord: Het bericht, dat het plan zou bestaan alle gevallen, ook de ergste, ter gratieverleening voor te dragen is onjuist Er wordt naar gestreefd in de zwaarste ge vallen tot tenuitvoerlegging over te gaan. In alle gevallen, waarin een gratieverzoek wordt afgewezen volgt tenuitvoerlegging van bet doodvonnis binnen den kortst mo- gelijken termijn. Na afwijzing van een gratieverzoek wordt hier van zoo spoedig mogelijk me 1e- deeling gedaan aan den veroor- deelde, terwijl de afwijzing dien zelfden dag of den volgenden dag in de pers wórdt bekend gemaakt. De executie volgt niet eerder dan 24 uur. doch niet later dan 4-8 uur, na aanzegging aan den veroor deelde. In alle gevallen, waarin tot dus ver een gratieverzoek is afgewe zen, is tenuitvoerlegging van het doodvonnis dan ook gevolgd bin non een week na den datum, waarop dojr do Koningin afwij zend op bet verzoek was beschikt, behoudens twee uitzonderingen waarvan ook in de pers mededee- b'ng is gedaan. In bet eenc ge val pleegde de veroordeelde zelf moord voor bet tijdstip, waarop de executie was bepaald. In bet andere geval is do tenuitvoerleg ging opgeschort, nadat de bijzon dere raad van cassatie aan den ondergeteekende had medege deeld. dat opschorting van de executie wcnscheiijk was in ver band met een door de veroordeel de- ingediend verzoekschrift om herziening van de sententie waar bij bij tot de doodstraf was ver oordeeld. Motie Romme geen wijziging van Linggadjati De commissie-generaal heeft een verklaring uitgegeven, waarin o.m. het volgende gezegd wordt: De commissie-generaal heeft nog geen officieel bericht ontvangen van het besluit van het Republikeinschc ka binet van acht dezer, waarbij de door minister Jonkman afgelegde regeeringsverklaringen als deel van de overeenkomst worden afgewe zen. Er is daarom geen aanleiding nu reeds in te gaan op de mogelijke gevolgen, die dit besluit kan heb ben. Het is echter waarschijnlijk, dat de onderteekening van de ont- werp-overeenkomst vertraging zal ondervinden. De overeenkomst van Linggadjati geeft dé principïeele lijnen van de toekomstige politieke structuur van Indonesië en den vorm van de samenwerking tus schen Nederland en Indonesië aan. De verklaringen van minister Jonk man zijn bindend voor dc comm.- generaal tengevolge van de aanne ming door de Tweede Kamer van dc mot ie-Romme-Van der Goes van Naters. De verklaringen van den minister later daarom duidelijk zien, in hoeverre* Nederland zich door de aanvaarding gëbonden acht. t>e essentieele inhoud van de docu menten, welke vermeld zijn in de motie-Romme-Van der Goes van Naters, komen op alle essentieele punten overeen met hetgeen in Linggadjati is overeengekomen. De documenten houden een verduidelij king- in. welke essentieel is voor de uiteenzetting van de bovengenoem de tusschen beide partijen gesloten overeenkomst. BREUKEI.EN heeft Maandag avond den winnaar van den Elfstedentocht. Bosman, op grootsche wijze gehuldigd. Na dat de burgemeester, jhr. dr. M. L. van Holthen tot Echten (ge heel links) Bosman een krans had omgehangen, zongen alle aanwezigen het volkslied HOE HARD HET VROOR. Een Katwijkcr logger, door over slaande golven herschapen in een sprookjesschip De Britsche minister van justitie, Sir Hartley Shawcross, verklaarde heden, dat de huidige brandsiofsitu- atie geen kwestie was van falen Jer Labour-regeering of van liet socia lisme, maar indien wij er niet in slagen deze situatie meester te wor den en de steenkoolproductie te ver beteren, zal de Labourregeering mis lukken. Volgens Shawcross stond het land voor een situatie die even ernstig is als die in 1939'40. Naar schatting 3 a 5 millioen Engelsche arbeiders zullen door het afsnijden van electrischen stroom voor bijna alle iridustrior en in een groot deel van Enge land en Wales tot werkloosheid gedoemd zijn. De regeering wil de steunuitkeering voor de on middellijk hierbij betrokkenen^ tijdelijk verhoogen, dan nog zul len de meesten aanzienlijk min der krijgen, dan hun normale loon. Teneinde den kolennood vooral in Londen te verlichten, hoeft de regee ring bevolen, dat Oceaanschepen, lie nog nooit als kolenschepen zijn gebruikt, ingeschakeld zullen wor den. De Britsche pers licht in de Maan dagochtendbladen felle aanvallen op Shinwell, den Engelschen minister van brandstof- en energievoorzie ning. D> .Atanc'iestcr G.uardlan".be schuldigt hem van 'onbekwaamheid en misleiding van het publiek. Volgens de „Times" is dit geen rijp plan zorgvuldig uitgedacht en tot in details overwogen, maar een plotselinge improvisatie. De „Times" doet echter een beroep on de bevol king om in haar eigen belang mede te werken, opdat deze bezuiniging doel treft „het is de eenige weg". Londen zonder stroom Londen zal het vyf uren zonder electrischen stroom moeten stellen. Slechts een zwak schijnsel van flak kerende kaarsvlammetjes straalt uit de huizen naar buiten. De bedrijven, die electriciteit mo gen gebruiken, springen daar uiterst zuinig mee om. In het Reu tergebouw, waar het A.N.P.-bureau gevestigd is, heerscht half-duister. De liften bedienen slechts de boven ste verdiepingen. De winkelstraten in het anders overvolle West End waren Maan dagochtend zoo goed als verlaten. Ludwig Heinemann terecht gesteld De Koningin heeft het gratiever zoek van Ludwig Heinemann, die door hot Byzonder Gerechtshof te Arnhem tor dood is veroordeeld, verworpen. Het vonnis is heden morgen voltrokken. Heinemann was „Unter-Sturm- führer" bij dc SS. Meer dan veertig moorden, tijdens de bezetting ge pleegd, waren hem fen laste gelegd. Hij veroorzaakte het drama aan de IJsselkade te Zutphen, waar negen burgers dezer stad op 31 Maart 1915 werden gefusilleerd en in den IJssel geworpen. Voorts vermoordde hij twee Brit sche officieren, die by Arnhem krijgsgevangen waren gemaakt, schoot drie inwoners van Hen gelo (O.), die niet voor de „Todt" wilden werken, dood, het op het grasveld bij het Huis van Bewaring te Zutphen vier menschen fusillcc- ren en richtte bloedbaden aan te Brummen, Gorssel en Amersfoort. T N hun Memorie van Antwoord aan do Tweede Kamer over het Wilde jacht op 'n ontsnapte S.S.-er De SS-or Lceuwis, die in Juli 194(5 uit het interneeringskamp Rynau- ven bij Utrecht ontvluchte en sinds- dien onvindbhar bleef, is gisteren door de PRA te Utrecht in een wo ning aan%de Nachtegaalstraat 80 na een wilde achtervolging gearres teerd. Op het allerlaatste moment trachtte Leeuwis via het dak te ont snappen. Toen hij klauterend en springend \in den achterkant van de woning den beganen grond had bereikt /ie!) veilig waande werd hij in zijn kraag gepakt door een inspecteur, lie hem achterna was gesprongen. wetsvoorstel ..Weder in werking doen treden van de wet gebruik vervoermiddelen 1939" zeggen dc ministers van Verkeer, van Oor log, van Marine en van Buitcn- landscho Zaken o.m.: dat het geenszins in dc „bedoe ling ligt. van do bii de ..wet ge bruik vervoersmiddelen 1939" ver leende bevoegdheid een ander ge bruik te maken dan voor het ge ven van leiding in den vorm van verzekering van dc vervoêrvoorzie- ning in bepaalde gevallen. Met name wordt hier gedacht aan voorkoming of opheffing van stagnatie in het vervoer van be langrijke levensmiddelen op daar mede gelijk te stellen goederen- Een wetsontwerp tot vervan ging van liet eerste uitvoeringsbe sluit van IS Juni 1940, waarop dc rijvergunningen voor het vervoer van personen berusten, door een tijdelijke regeling bii wet. verkeert in gevorderden staat van voorbe- reidin g. Het uitgangspunt hiervan is de overweging, dat het vervoer van personen met motorrijtui gen binnen afzienbaren tifd geheel vrii zal kunnen wor den gelaten. Benzinebesparing Hoewel hot motief van benzine besparing thans zeker niet meer zoo op den voorgrond treedt, kan toch niet worden beaamd, dat het thans in het geheel niet meer zou gelden. Wel ligt het in de bedoe ling. in het wetsontwerp do ber.- zinebeparing niet meer als oog merk te vermelden. Als hoofdl icht lijn voor de vergunningvcrleening wordt genoemd een zooveel moge lijk doelmatige opbouw van het goederenvervoer langs den weg. resp. een zoo doelmatig mogcliik gebruik van dc voor autobnsdien- stcn en groepsvervoer beschikbare vervoermiddelen. Eveneens bevindt zich in gevor derden staat van voorbereiding een wetsontwerp 1oi intrekking van het vierde uitvoeringsbesluit In de periode van 16 Februari t.m. 1 Maart zal aan degenen, die een A-, B-, of C-kaart hebben 50 gram kaas boven het gebruikelijke rantsoen van 200 gram worden verstrekt. In de bonnenlijst, welke Donder dag a.s. bekend gemaakt wordt is voor alle leeftijdsgroepen een bon aangewezen voor 2 eieren. Eerste vrouwelijke notaris benoemd Mevrouw C H. A. Bletz is be noemd tot notaris te Amsterdam. Mevrouw Bletz is de eerste vrouw in Nederland die in dit ambt benoemd ie. Het C.D.K. deelt mede, dat de distributiediensten op plaatselijk nader te bepalen tijdstippen aan dc daarvoor in aanmerking ko mende personen nftitsoenbonnen voor huishoudzeep of toiletzeep voor vuilen arbeid zullen uitrei ken voor de 3e en 4e periode 1947. (16 Febr. t.m. 12 April). Zij, die vuilen arbeid verrichten ontvan- g en2 rantsoenen terwijl aan per sonen. die zeer vuilen arbeid ver richten. voor genoemd tijdvak 4 (vier) rantsoenen zullen worden uitgereikt. Artsen, verpleegsters enz. ont vangen voor bovengenoemde pe rioden eveneens rantsoenbonnen voor huishoudzeep of toiletzeep. In het vervolg zal deze uitreiking steeds voor twee perioden tege lijk plaats hebben. De Arabieren hebben de nieuwe Britsche voorstellen inzake Palesti na in de krachtigste termen verwor pen en de minimum-cischen met be trekking tot een onafhankelijk Pa lestina met gegarandeerde rechten voor de Joodsche minderheid her haald. In het Joodsche hoofdkwartier in Linden verluidt voorts semi-officieel dat de Joden de nieuwe'voorstellen „nog sléchter dan het plan van Mor rison" achten en in geen enkel op zicht een basis voor besprekingen. Beide partijen overwegen onmiddel lijke stopzetting der onderhandelin gen. De Joden verwerpen het plan. op grond van vier overwegingen: 1. de immigratie van 100.000 joden wordt uitgespreid over twee jaar. Bovendien is deze immigratie af hankelijk gesteld van de Aanvaar ding van het plan en wordt geen verzekefing gegeven ten aanzien van eenig verdere immigratie na afloop van genoemde twee-jaren. 2 Het Joodsch buTeau is van meening, dat het plan de mogelijkheid van een onafhankelijkcn staat uitsluit. 3. Er wordt geen verzekering gegeven, dat de ontwikkeling van Palestina op nationale basis kan geschieden- 4. Er wordt geen definitieve oplos sing aan de hand gedaan. De Ara bische nota beschouwt het plhn als een stap in de richting van hef ver anderen van Palestina in een Jood- schen staat Ultimatum afgewezen liet Joodsch bureau heeft on het „ultimatum" van de..Palestijnsche re- geeiing om deel te nemen aan de be strijding van het „terrorisme" geant woord, dat het zich niet in staat aeht aan deze bestrijding deel te nemen up de wijze, die door dè regeering wordt voorgesteld en ..door de jood sche gemeenschap als een inbreuk op de fundamcnteele rechten van het land wordt beschouwd". Ook dc Joodsche Nationale Ran! j voor Palestina, de „Vaad Loemi" heeft geantwoord, dat hij „niet in staat is het verzoek van de regee ring in te willigen". Doodvonnissen Drie van de vier jonge Jo len, die voor een militair gerechtshof te J ruzalem terecht stonden wegens in bezit hebben van vuurwapenen „instrumenten, die gebruikt kunnen worden, voor het veroorzaken vai letsel", zijn tot den strop veroor deeld. De vierde kreeg levenslange gevangenisstraf. Gedeporteerden bijeen te Parijs Van 12 tot IS Februari wordt te Parijs bet congres gehouden van de internationale organisatie van gedeporteerden, waarbij de Ne- clprlandscbe delegatie za! bestaan uit de heeren P. H. L van de Voort, leider en voorzitter van hét N.V.V.G Wijnbeek, Olivier Muller. Bii dc internationale or ganisatie zijn thans aangesloten België. Frankrijk. Tsjecho-Slow a k'je en Nederland. Op het congres zullen voorts aanwezig zijn ver tegenwoordigers uit Rusland, Joego Slavië. Noorwegen, Polen en Griekenland Joodsche emigrantèn naar Australië F.en duizendtal Joodsche vluch telingen uit Polen, Oostenrijk en Hongarije is Zaterdag uit Marseil le vertrokken aan boord van hei Nederlandsche schip „Johan de Wit" met bestemming voor Aus tralie" waar zii zich zullen vesti gen Tc Vmsteubim was reeds ®en vich rrde.rdtnl van d-^ze groep emigranten aan boord gegaan. „De pogingen van de Nederlandsche regeering om een gedeelte van den Duitschcn handel via Nederlandsche Itavens te laten loopen, hebben het negaties antwoord ten gevolge gehad, dat Duitschland geen vreemde valuta heeft, om de havengelden te betalen," aldus meldt Ass. Press. (vervoer van personen met auto* bussen) waarop binnenkort een wetsontwerp zal volgen tot het brongen van een aantal in hoofd zaak "technische wijzigingen in do wet autovervoer personen. Ordening blijft Rekening moet worden gehou den met het bestaansrecht van reeds voor den oorlog werkzame bedrijven in hun toenmaligcn om vang. Daarnaast ziin echter ook aan tal van nieuwopgerichtc be drijven rijvergunningen verleend. Het zou naar hot oordeel van den minister van Verkeer niet van wiis beleid getuigen indien in afwachting van de vervanging van deze besluiten door een regeling bij de \vët de teugels bii dc hanteering van liet rij vergunningstelsel thans in belangrijke mate zouden worden gevierd. Dit toch zou er op neerkomen, dat de thans cenigcrmate bereikte ordening zou wegvallen en later krach tens dc nieuwe regeling weer geheel zou moeten worden op gebouwd. Hoewel ook bii de toepassing van het vergunningstelsel, dat do minister van Verkeer zich voor hot goederenvervoer langs den weg voorstelt, do vraag, of een on derneming reeds voor den oorlog bestond, een belangrijke factor zal ziin. zal er toch geen sprake zijn van invoering van een gesloten bedrijf. Naar zijn mecning behoort aan de jongeren een behoor lijke gelegenheid te worden ge boden tot het vestigen van een vervoerbedrijf, al zal daarbij aan redelijke vcstigingsei- schen moeten worden vol daan. De Amerikanen en de Engel schen, die. zware bezettingskosten hebben te dragen, hebben de Ne derlanders medegedeeld, dat zij, in dien zij een gedeelte van den Duit- schen invoer willen behandelen, moeten aanbieden de goederen te gen weinig of geen kosten aan de Duitsche grens af te leveren. „Op die manier", zei een Amerikaansche functionaris, „zouden de Nederlanders hun steentje kunnen bijdragen in dc bezettingskosten van Duitsch land. Want, hoe het ook zij, Duitschland is bezet ter be scherming van de kleine buur landen". Bevoorrading De Amerikanen en de Engelschen bevoorraden hun gecombineerde zones in West-Duitschland door middel van de groote Noord-Duit sche havens Bremen en Hamburg. In deze havens arriveeren groote ladingen levensmiddelen en andere goederen voor de Duitschers. Deze aanvoer vormt een geweldig deel van de bezettingskosten. De Nederlanders zouden gaarne zien, dat een groot gedeelte van deze importen via de havens van Rotterdam en Amsterdam langs den Nederrijn naar Duitschland ge bracht zou worden. Zij maken er zich in het bijzonder bezorgd over, dat het Duitsche binnenlandschc vervoersysteem, indien de Noord- Duitsche havens voor langen tijd het monopolie van den West-Duit- schen import krijgen, permanent op deze havens gericht zal worden. Met andere woorden het vervoer systeem zou in dc richting van Noord-Zuid in plaats van in de richting West-Oost plaats hebben. Langs die lijn zou dan natuurlijk ook het handelsverkeer geleid wor den. Besprekingen over dit onderwerp tusschen dc Engelsch-Amcrikaan- sche autoriteiten en de Nederlan- Haring acht cent per stuk De consumenten-prys van versche haring was tot nu toe slechts pér kg vastgesteld en wel op 57 IA cent. De minister van Landbouw. Visscherij en Voedselvoorziening heeft nu be- ald. dat de consumentenprijs per stuk niet hooger inag zijn dan «acht cent. Tegelijkertijd is de consumenten prijs van bokking, ontdaan van kop cn graten, gefileerd en verpakt, lusief verdere verpakking gesteld op ten hoogste twaalf cent per stuk. ders zyn reeds eenigen tijd aan den gang geweest en onlangs weer op gevat, toen in Den Haag onderhan deld werd over een handelsovereen komst tusschen Nederland en de gecombineerde bezettingszone. „Wij beseffen, wat de Duit sche handel in dc vooroorlog- maar we hebben den Nederlan- sche havens heeft beteckend, maar we hebben dc Nederlan ders nu moeten zeggen, dat Duitschland geen vreemde va luta voor dit doel kan uitge ven", zei een Amerikaansche onderhandelaar. „Invoer via Nederlandsche ha vens zou ons wat kolen kunnen be sparen in het binnenlandsche spoor wegverkeer, maar die kosten, die in Marken kunnen worden voldaan, vormen een betrekkelijk onderge schikten post op de begrooting. Pas wanneer de Mark ten opzichte van vreemde valuta weer eenige waarde krijgt zal de toestand zich kunnen wijzigen." Belg. Kath. Volkspartij achter den Koning De Belgische staatsminister Frans van Cauwelaert heeft op een ver gadering van den raad van afge vaardigden der katholieke volks party een uiteenzetting gegeven over den politieleen toestand. Met betrekking tot de konings kwestie. zei hij, dat bij een regee- ringscrisis do katholieke volkspartij trouw zal blyven aan haar opvat ting, dat de koning onaantastbaar is. Diegenen, die den koning na de bevrijding hebben aangevallen, heb ben de vorming van een stabiele re geering zeer moeilijk gemaakt. In dien een regeeringscrisis uitbreekt en dc tegenwoordige meerderheid erkent, dat zij niet meer in staat is te regeeren, kan de katholieke Duitschers vermoordden Poolsche intellectueelen De Duitschers hebben in Polen op vreeselijke wijze huisgehouden onder dc intellectueelen. Driehonderd hooglceraren lie ten het leven. Negcji cn dertig universiteiten en scholen voor hooger onderwijs werden ver woest" Vijf duizend lagere scholen werden platgebrand. Tweehon derd een en zeventig middelbare scholen met den grond gelijk ge maakt en zevenhonderd vijftien vakscholen in de 'aöch gelegd. Van de ziekenhuizen is tachtig pro cent verdwenen en van do sana toria vijfenzeventig procent. De Nazi-cultuur vernietigde vijf en zestig procent der consultatio- bqjpcaux voor tuberculose patiën ten en vijfentachtig procent ^ler consu'.tJtiebureaux voor moeder en kind. De inrichtingen voor be smettelijke en venerische ziekten werden geheel opgeheven en de gezondheidsdiensten Tnct vijf en zeventig procent verminderd. Het wcersoverzicht van de Eilt meldt, dat het weer in West-Europa vrywel geheel wordt behcerscht door de langzaam opvullende de pressie over het Westelijk gedeelte van de Golf van Biscaye en het ge bied van lioogen luchtdruk over Rusland en Midden-Scandinavië. Om de depressie in de Golf van Biscaye stroomt betrekkelijk warme Oceaanlucht, die de temperatuur in Frankrijk aanzienlijk heeft doen stijgen. Parys meldde gistermid dag een temperatuur van 11 graden boven nul. Ook in Zuid-Duitschland en langs den Rijn tot vlak by onze grens komt de temperatuur overdag boven het vriespunt. Anders is het gesteld in Polen, Midden-Scandina vië, Denemarken, Noord-Duitsch- land en het Noorden van ons l^id. Deze gebieden staan nog onder in vloed van den stroom van koude Russische lucht, die aan de Zuid' flank van het gebied van hooger* luchtdruk in de richting van Enge land wordt gevoerd. In deze stroo ming komt strenge tot zeer strenge vorst voor. Overgangszone De overgangszone tusschen do koude en de warmere luchtstroo- ming liep gisteravond van Weenen langs de Donau tot. Mirjden-Beieren en vandaar via Neurenberg het Roergebied en Midden-Brabant naar Vlissingen. De temperatuurtegenstellingen aan deze grenslijn blyven nog steeds zeer groot. Aangezien dc beteekenis van de depressie in de Golf van Biscaye steeds verder afneemt, dringt de koude luchtstrooming weer lang zaam naar het Zuiden door, in ver band waarmede de vorst in het Zui- den van het land weer terugkeert olksnartij haar medewerking even- of geleidelijk toeneemt. De dooi wel niet weigeren zoo zeide de heer van Cauwelaert tenslotte. Naar het bureau \oor waterwe gen te Keulen meldt, bevinden zich de IJsschotsen op den Ryn tusschen Xanten en Nijmegen in beweging. De Rijn is thans \anaf Mainz op waarts bevaarbaar. - Het aantal aangegeven radio- ontvangtoestellen bedroeg op 1 Februari j.l. 726.324 legen 697.279 op 1 Januari j.l.. Op 1 Januari 1947 bedroe» het aantal aansluitingen on de rijksradiodistributie 471.218. n 1 December van liet vorig jaar was dit aantal 466.2-13. heeft vermoedelijk den strijd tegen de vorst voor de tweede maal ver loren. Temperatuuroverzicht van Maan dagavond 21 uur: Twente 9, Den Helder —6, Vlissingen 2, De Bilt 7, Schiphol 7, vliegveld Eelde 7. vliegveld Beek 1, vliegveld Gilze-Riien 4. Strenge vorst Weersverwachting van De BUtI geldig fo' Dinsdagavond. In het Noorden van het land r strenge vorst. Ir liet Zuiden van j$ het landtemjieratuur om het vriespunt tot lichte vorst. Zv)aaT j :'l be uw/kt met opklaringen. Hier J-j rn daar een/gen neerslag, aan- houden van den krachligen Dos- 'r>ken mind. D'nisdag IJ Febr.: Zon op 7.25, j I onder 17.05maan op 21.00, on- I I 'c 0 56.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1