DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Meer overleg met de kleinere geallieerden over Duitschland In de toekomst één munteenheid? Italië zal vredesverdrag stipt uitvoeren Toltarief is reeds gereed Elseviers „geheime notulen" waren totaal onjuist NIEUW RUSSISCH VOORSTEL TE LONDEN Overste van Ned. missie te Berlijn neentf ontslag Beperking van het oorlogsbudget Wereld wordt weer normaal WEER NORMAAL Aflossing KNIL begint dit jaar Van Vessem krijgt zes jaar Medici e.a. mogen afstudeeren Ergste winter sinds 50 jaar in Engeland Tolunie der Kleine Drie" Geeneerloos gesol' met de Kroon Vorst houdt aan Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING -H E T PAROOL Woensdag 12 Februari 1947 Nr. 568 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Tclef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER GOESEF, de Sowjet afgevaardigde bij de plaatsvervangers, die belast zijn met het vredesverdrag voor Duitschland, heeft gisteravond plotseling en onverwacht medegedeeld, dat de Sowjet- dèlegatie heeft besloten, dat haar voorstellen ten aanzien van de procedure moeten worden verbreed en dat er vooral een wijder standpunt moet worden ingenomen ten aanzien van het raadplegen en inlichten van de kleinere geallieerde mogendheden. Deze kwestie is totnogtoe een der hoofdpunten van geschil tusschen de Sowjets en de drie overige delegaties bij het voorbereiden van het vredes verdrag met Duitschland geweest. Goesef verklaarde, dat de Sowjet delegatie nog niet den vorm, die deze verbreeding zal aannemen, heeft gevonden, maar hij zeide, d-t hij een aanvullend voorstel op het oorspronkelijke memorandum bin nen twee dagen hoopt in te dienen, De voorzitter. Sir William Strang, sprak zijn twijfel uit, of het werk der plaatsvervangers, voorzoover het de kwestie der procedure betreft, op tijd zou klaar komen, maar hij voeg de hieraan toe, dat veel afhing van de nieuwe voorstellen van Goesef. Duitschers gehoord? De plaatsvervangers bespraken verder het Amerikaansche memoran dum over de procedure, dat door Robert Murphy werd ingediend. De USA stellen voor, dat de plaatsver vangers voor Duitschland vier weken na de bijeenkomst der ministers van buitenlandsche zaken bijeen zullen komen om het eerste ontwerp van het vredesverdrag op te stellen en dat de 18 geallieerde landen zullen worden uitgenoodigd vertegenwoor digers te sturen om aan het werk der plaatsvervangers deel te nemen, De Amerikaansche voorstellen voorzien tevens in het voorleggen van gezichtspunten door bevoegde Duitsche autoriteiten, zooals leiders van goedgekeurde democratische partijen en functionarissen van vak vereenigingen en regeeringen van staten of voorloopige regeeringen Dit laatste voorstel lokte een leven dige discussie uit. Woordenwisseling Tijdens de bijeenkomst van de plaatsvervangers der Groote Vier, die speciaal belast zijn met het op stellen van het onafhankelijkheids, verdrag voor Oostenrijk, is het tot een scherpe woordenwisseling tus schen den Amerikaansc'nen en der Sowjet-vertegenwoordiger gekomen, tengevolge van een Russisch voor stel, dat aan de clausule met betrek king tot het verbieden van een toe- komstigen anschluss met Duitsch land een zin zou worden toegevoegd, waarbij pan-germaansche propagan da in eenigen vorm wordt- verboden. Generaal Mark Clark (USA) ver klaarde dat een dergelijk verbod in strijd was met de vrijheid van mee- ningsuiting.^ Een verkeerd begrip van de gebruikte woorden zou kun nen leiden tot inmenging in de bin- nenlandsche aangelegenheden van Oostenrijk. Goesef (USSR) protesteerde tegen een dergelijken uitleg en zeide, dat vrijheid van spreken niet met het onderwerp te maken had. De bijeenkomst werd daarop op voorstel van den Britschen vertegen woordiger verdaagd. Tevoren hadden de plaatsvervan gers'een aantal Britsche voorstellen aangenomen, ter bespoediging van het werk, dat op 25 Februari ge ëindigd moet zijn. Zjj keurden clausules met betrek king tot erkenning door Duitsch land van den Oostenrijkschen staat, tot democratische instellingen en verkiezingen in Oostenrijk en be scherming van menschenrechten goed. Naar ,,Het Parool" verneemt, heeft de hoofdofficier van ad ministratie der 2de klasse van de Koninklijke Marine, overste C. Haringa, verbonden aan de Nederlandsche militaire missie te Berlijn, als zoodanig ontslag gevraagd. De heer Haringa fungeerde als plaatsvervangend commandant. Zijn ontslagaanvrage moet zijn geschied, aldus „Het Parool", omdat de heer Haringa om redenen van financi eren, moreelen en organ isatori- scben aard geen verantwoordelijk heid wenscht te aanvaarden voor een groot aantal handelingen, va- rieerende van smokkel en corruptie tot moreele ontoelaatbaarheden, wellje door personen, beboerende tot de missie, zijn en worden ge pleegd. Hoofd der" missie in Berlijn ;s sinds 14 Juni 1946 dr. W. A. Huen- der. Franschen veroveren hoofdstad van Annam 'In een Fransch communiqué over de gevechten in Indo-CbHia werd bekend gemaakt, dat de Franscbe troepen, nadat zij de rivier Hue waren overgestoken. Hue, de hoofd rad van Annam geheel hebben in genomen. De Vietnameesche strijdkrachten die de stad fel verdedigden, lieten vele dooden op het slagveld achter, aldus het communique. Chef-staf diene de regeeringspolitiek De regeering blijft er naar streven het oorlogsbudget tot het uiterste te beperken. Het aantal oorlogsvrijwilligers zal aanmerkelijk worden vermin derd, de opleidingen in Enge land eindigen en verschillende organen, gedurende of kort na de oorlogsjaren ontstaan, zullen worden opgeheven of tot een minimum omvang worden terug gebracht. De minister van Oorlog is van meening. dat met jen opbouw van het leger niet kan worden gewacht tot de resultaten bekend zijn van de toepassing van atoom-enorgie op de oorlogvoering. Het staat voor hem vast dat. met zekerheid kan worden aangenomen dat er ook in de toe komst behoefte zal bestaan aan een groot, aantal voor den militairen dienst geoefende raartrien. Hij acht het obgénblik nog> niet gekomen zich uit té spreken over het aantal lichtingen, waaruit het. leger dient te wor den gevormd. Financieelc en andere overwegingen zullen er in de eerstkomende jaren toe leiden de oefensterkte lager te. houden dan de minister ge- •wensoht acht. De huidige positi^ van den chef van den generalen staf stemt volko men overeen met de inzichten van den minister mits in acht wordt ge nomen, dat zijn tactische en strategi sche plannen zich richten moeten op verwezenlijking van het door de re geering gestelde politieke doel. Ned. schip gestrand voor Britsche kust Het Nederlandsche motorschip „Vrede" is gisteren voor de Britsche kust aan den grond geloópen dreigt thans door den zwaren zee- ang in tweeën fe breken. De gehee- le bemanning kan door een Engel- sche reddingsboot in veiligheid wor den gebracht. NU de vredesverdragen zijn onderteekend stellen de betrokken landen zich reeds in op normaler toestanden. Ondertusschen komen er, in afwachting van de ratificatie van de verdragen door de parlementen der onderteekenaars, nog voortdurend protesten tegen annexaties en herstelbe talingen. ITALIË. Graaf Carlo Sforza, mi nister van buitenlandsche zaken van Italië, heeft een nota inzake het vredesverdrag aan de geallieerde re geeringen doen toekomen. Hierin wordt gezegd, dat „het Italiaansche volk indertijd onder den druk heelt gehandeld van een regiem, dat zoo- velen in het buitenland steunden door er hun lof over uit te spreken." Hoepel Italië zal beginnen met een stipte naleving van het verdrag, aldus Sforza, zal het gaarne eenige wijzigingen zien aangebracht. Wij hebben talrijke vergissingen begaan, maar het verdrag zooals het thans luidt, zou het leven van 45 millioen menschen kunnen vergiftigen. BRIGA. De bewoners van Briga en Tenda, de aan Frankrijk grenzen^ de Italiaansche gebieden die volgens de bepalingen van het Italiaansche vredesverdrag aan Frankrijk zullen komen, hebben tot den Italiaanschen minister-president Alcide de Gas- peri het verzoek gericht om te elf. der ure een beroep te doen op de geallieerden, om dit gebied bij Italië te laten DODECANESOS. Van bevoegde Grieksche zijde wordt medegedeeld, dat de Grieksche regeering bjj de Groote Vier zal aandringen op on middellijke bezetting door Grieken land van het eiland Rhodos en JfpEN van de eerste gevolgen van de onderteekenmg van het vredesverdrag met Italië was het. in beslag nemen van 150.000 pakjes sigaretten en een hoe veelheid koffie ter waarde van 50 millioen lire aan boord van een Engelsch schip in de haven van Genua. Volgens het verdrag heeft de douane namelijk weer het recht de in Italiaansche ha vens gemeerde schepen te door zoeken, De goederen werden :n beslag genomen en de reeder kreeg een boete van 30 millioen lire andere eilanden der Dodecanesos, zonder de formeele ratificatie van het Italiaansche vredesverdrag af t-e wachten. BULGARIJE. Georgief, de Bul- gaarsche minister van buitenland sche zaken, heeft verklaard, dat zijn land hoopt op een herziening van het vredesverdrag, doch dat thans het oogenblik nog niet gekomen is hieromtrent onderhandelingen te be ginnen. Een der Bulgaarsche bezwa ren tegen het verdrag komt voort uit de „onrechtvaardige en niet te dragen herstelbetalingen" aan Grie kenland. BIJ HET MAANDAG ONDER- TEEKENDE VREDESVER DRAG heeft Italië de haven plaats Pola in Julisch Venetië aan Joegoslavië afgestaan. Reeds sedert geruimen tijd trekken de Italianen uit deze stad weg. Bij de aankomst in Venetië Deelnemers aan de harddraverijen met arreslcden tc Hoorn in actie. De handhaving van recht en vei ligheid in Indonesië vordert van Ne derland een bijzondere inspanning op militair gebied, zoo zegt de i nister van oorlog in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer. De regeering zal zich gelukkig pr'q- zen indien deze militaire taak spoe dig vervuld zal zijn. In het voorjaar van 1947 zal een aanvang worden gemaakt met de absoluut noodzake lijke aflossing van onierdeelen van het. KNIL, in 1948 zullen onderdee- len ü'*r Koninklijke Landmacht hun twee-jarig verblijf in de tropen heb ben voibiacht, er zal dan ook voor hun aflossing gezorgd moeten wor den. De hooge kosten, aan deze ver wisseling van troepen verbonden, acht. de regeering onvermijdelijk. Rumoer om emigranten op „Johan de Wit" Arthur Calwell, de Australische minister van immigratie, heeft te Melbourne verklaard, dat de Austra lische regeering niet de hand heeft gehad in de voorbereiding van de inscheping van Joodsche immi granten op de Johan de Wit". Vol gens de berichten is dit schip met bijna 1000 Joodsche vluchtelingen uit Polen. Oostenrijk en Hongarije uit Marseille vertrokken met Australië en Batavia als bestem ming. Volgens Calwell zijn de meeste visa voor Australië meer dan een jaar geleden uitgereikt op verzoek van verwanten en vrienden, die de ga rantie gavon, dat zij de immigran ten zouden huisvesten en onderhou den als vluchtelingen of verplaatste slachtoffers van vijandelijke ver volging. Volgens Calwell heeft het Neder landsche ministerie van scheepvaart aan den Australischen gezant in Nederland bericht, dat het schip 600 personen vervoei'de, die in het bezit zijn van visa voor Australië. Calwell wist niets af van een getal van 995 passagiers. Voedsel bereikt Urk na zwaren strijd De Overijsselsche beroepsvervoer ders zijn erin geslaagd Urk uit zijn isolement te verlossen. Het feit, dat enkele dagen geleden een vrachtwa gen van een vervoerder, tusschen Kampen en Urk door het ijs is ge zakt, heeft hen niet kunnen weer houden hun pogingen om de be volking van Urk te hulp te komen, met verdubbelden ijver voort te zet ten. Dinsdag bereikte een vracht auto van een vervoerder uit den Noord-Oostpolder met een kostbare 'ading vleesch en andere levensmid delen na een urenlangen zwaren strijd het voormalige eiland. Een tweede transport, voornamelijk met melk, zou vandaag eveneens nog naar Urk vertrekken. Het Tribunaal heeft hedenmorgen advies uitgebracht in de zaak tegen van Vessem: zes jaar interneering tot lö Mei 1951, ontzetting uit kies. rechten, openbare ambten en het recht het ambt te bekleeden van ad. vocaat en procureur, met verbeurd, verklaring van een vermogen van f 25000 cn een radio. Schuller tot Peursum krijgt 15 jaar De S.S.-oorlogsverslig'gever van de „Telegraaf" aan het Oostelijk front. Y. A. Schuller tot Peursum le Teuge is door het Bijzonder Gerechtshof le Leeuwarden over eenkomstig den eiech veroordeeld tot vijftien jaar R.W.I met aftrek, «alsmede tot levenslange ontzet ting uit de kiesrechfen en het. be roep van journalist. Schuller tot Peursum was door het Bijzonder Gerechtshof te Arn hem ter dood veroordeeld, waar na de Bijzondere Raad van Cassa tie de zaak naar Bijz. Gerechtehof te Leeuwarden verwees. De schilder Henri Matisse, die reeds sinds 1933 officier in het Le gioen van Eer was. is tot comman deur in deze orde bevorderd- Daarna in dienst Maatregelen zijn genomen, dat dienstplichtige studenten in de geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde en artsenij- bereidkunde tot het vervullen van de eerste oefening hun stu die niet behoeven te onder breken. Tegen het verleenen van uitstel \an eerste oefening aan de overige dienstplichtige studenten tot het tiidstip, waarop zij hun studie zul len hebben beëindigd van vrij stelling van den dienstplicht kan. tenzij het theologen betreft, uiter aard geen sprake zijn heeft de minister overwegende bedenking Volgens den thans gevolgde re gen wordt aan academici uitstel ver leend tot bet tijdstip waarop zij liet examen, waarvoor zij zich voorhe- reiden. kunnen afleggen, waarna onderbreking van de studie in het algemeen geen onoverkomelijke be zwaren medebrengt. Sneeuw wordt geruimd met vlammenwerpers Voor Engeland zijn wat de steen koolpositie betreft de dagen van den oorlog vandaag teruggekeerd met nieuwe en nog drastischer pogingen om de crisis, waardoor in duizenden industrieën het werk is stilgelegd en tijdelijk millioenen werkloos zijn ge worden. het hoofd te bieden. De tem peratuur is sterk gedaald en Enge land beleeft Jen ergsten winter se dert een halve eeuw. Het kabinet raadpleegde deskundi gen over de mogelijkheid van net gebruik van legervlammenwerpers om de Sneeuw, waardoor de kolen- treinen worden opgehouden, te ver wijderen en het gebruik van hulp schepen van de marine om een vaar geul te maken in de bevroren ach terwegen. Tevens zou de kwestie van uitbreiding der electrieiteitsbe- perking voor huiselijk gebruik tot het, geheele land met inbegrip van Schotland zijn besproken. Het ministerie van brandstofvoor- ziening deelde officieel mede/ dat sinds de beperkingen ingingen, 22.550 ton, d.i. 35 van het norma le gebruik zijn bespaard, John Stra- chey, de minister van voedselvoor ziening. deelde mede, lat de voed seldistributie niet onder de brand stof- en vervoersmoeilijkheden lijdt. Tien vliegtuigen van de RAF zullen voedsel uitwerpen boven zes door de sneeuw geïsoleerde dorpen in Staf fordshire. Attlee over de oorzaken Attlee heeft io een radiorede ver klaard dat Engeland dezen win ter was ingegaan met 11.000.000 ton steenkool, wat 3.000.000 ton minder was dan het vorige jaar, ofschoon de mijnwerkers met min- drr menschen meer geproduceerd h.ndden. De huidige toestand is ver oorzaakt door de snelle toeneming van de vraag naar steenkool als ge- olg van het op gang brengen de»- vredesprorluctie, terwijl ook bet electriciteitsverbruik sneller geste gen is dan de autoriteiten hebhen voorzien. Toch zouden we dezen winter do< rgekomen zijn, aldus Attlee, in dien het weer niet zoo uitzonderlijk 'slecht geweest was. Attlee deed een.beroep op de we gens ko'.engebrek ontslagen arbeids krachten om zich op de arbeidsbu reaus te melden voor het schoon maken van de voornaamste verhin- dii gswegen. T N de laatste weken zijn er groote vorderingen gemaakt bij de tofstandkoming der tolunie tusschen Nederland, België cn Luxemburg. Dit verklaarde de secretaris-generaal voor de Bel gischNedcrtandschLuxemburgschc tolunie, mr. dr. E. Jaspar, aan den Bru'sselschen correspondent van het A.N.P. Het gemeenschappelijke tarief is gereed cn zal binnen enkele weken aan de parlementen der drie landen ter ratificatie worden voorgelegd cn de doorvoering er van is dan nog slechts een kwestie van hoogstens enkele maanden. Hoewel bijzonderheden omtrent het nieuwe uniforme tarief eerst kunnen worden gepubliceerd, wan neer de voorstellen by de parlemen ten zullen worden ingediend, deelde dc heer Jaspar mede, dat dc be doeling van dit nieuwe uniforme tarief is een verlaging der douane rechten. Hij deelde voorts mede, dat onmiddellijk na de ratificatie door de drie parlementen het nieuwe ta rief van kracht zal worden. De tweede phase zal op 1 Novem ber van dit jaar ingaan, op welken datum een gemeenschappelijke re geling van kracht zal worden voor omzetbelasting, accijnzen enz. Ook wat den industrieelen sector betreft zijn de vertegenwoordigers der drie landen met elkaar in contact ge treden. De commissie voor het vervoer en het havenwezen van de tolunie zal worden onderverdeeld in sub commissies, welke elk op haar ge bied de zich voordoende moeilijk-1 heden zullen trachten op te lossen. Economische Unie De uitwerking van de economi sche unie tusscnen de drie landen maakt sneb voortgang. Zoo zal een gemeenschappelijke regeling worden opgesteld doof de onderteekening van handelsaccoorden en hoeft men reeds besloten dat de drie landen aan de in April te Genève te hou den voorbereidende conferentie voor handel en werkgelegenheid, met een gemeenschappelijke delega tie zullen deelnemen. Voor het effectief werken van de economische unie, zal hot noodza kelijk zijn dat in de drie landen een zelfde politiek op economisch ge bied wordt gevoerd. Op het oogen blik is de toestand namelyk zoo, dat terwijl in België op het gebied van den handel een groote vrijheid be staat. men in Nederland meer de neiging vertoont tot geleide econo mie. Prijzen en loonen ijl het bijzonder levert hot ver schil tusschen de politiek van prij zen en loonen, alsmede die op het gebied van landbouw, industrialisa- ie en monetaire aangelegenheden, nog moeilijkheden op, doch naar de heer Jaspar verzekerde, mag ver wacht worden dat de economische politiek der drie landen in den loop van enkele jaren in gelijke banen kan worden gebracht. Eén der gevolgen van dc eco nomische unie zal het ontstaan van een gelijke levensstandaard in de drie landen tengevolge hebben. Bü een bevredigend functionecrcn zal het zelfs mo gelijk zijn met eikaars valuta te betalen en zou zelfs in over weging genomen kunnen wor den een nieuwe munteenheid voor de drie landen vast tc stel len. Naar de heer Jaspar aan het einde van het onderhoud betoogde, moet deze samenwerking tusschen Nederland. België en Luxemburg op economisch gebied als ccn dor eer ste werkelijke bijdragen tot het be houden van den vrede in, Europa worden beschouwd. Albanië beschuldigt Griekenland De Alhaneesche afgevaardigde, die het standpunt van ziin regee ring voor de commissie van on derzoek op den Balkan heeft uit eengezet, heeft evacuatie van alle Britsche troepen uit, Griekenland geéischt, Hii zeide. dat Grieken land agressieve bedoelingen, ie. gens Albanië heeft en beschuldig de Engeland van hulpverleeniing aan het Grieksche „imperialisme" KVP keurt" actie van Weiter af „Het partijbestuur der Katholieke Volkspartij heeft in zijn laatste ver gadering van 8 Fehruari jU. zich nogmaals met nadruk gesteld ach ter de politiek der katholieke Twee dj Kamerfractie inzake Linggadja- ti. Het bestuur sprak zijn ernstige afkeuring uit over de wijze van ac tie voeren der heeren Weiter. Bajet- to c.s. en besloot van deze afkeu ring in de pers te doen blijken." Mary Churchill getrouwd Dinsdag is in do St. Margarotskork, bij de parlementsgebouwen te Lon den, het huwelijk gesloten tusschen Mary Churchill en kapitein Christo pher Soa mes van do Coldstream Guards. De bruiloft, werd door acht honderd gasten bijgewoond, o.a. waren aanwezig minister-president Attlee en zijn echtgenoot verder ccn aantal andere ministers cn ver st hjllende buitenlandsche ambassa deurs. Wegens de electriciteitsbejierking was de verlichting in de kérk tot 'vier kaarsen op hot altaar beperkt. Vreemde brandjes op boerderij In Dinteloord doen zich won derlijke verschijnselen voor. Se dert vorige week Woensdag bre ken er geregeld brandjes uit op de boerderij van den landbouwer II. van Sliedrecht. Telkens zijn er andere voorwer pen, die vlam vatten, dan weer een gordijn, bedsprei of mouw van een jas. Politie en brand weer hebben een diepgaand on derzoek ingesteld dat echter nog géén resultaat heeft opgeleverd. Volgens een van de deskundigen ligt het voor de hand, dat men met een scheikundige oorzaak to maken heeft. Vorige jaar deden zich in het zelfde dorn spookver- schijnselen voor. DS heer Max van Poll. lid der Commissie-Generaal, heeft zich tegenover een correspondent van „De Tijd" te Batavia uitgelaten over de publicatie in „Elsevier's Week blad" van een deel der „geheime no tulen" van Linggadjati. De heer Van Poll zeide o.a.: „Soms bekruipt mij de wensch, dat al deze notulen (ze zouden een boek deel vormen!) maar gepubliceerd 'mochten worden. Dat zou dit voor deel hebben, dat dan aan een ieder, die lezen kan en niet blind bevoor oordeeld is. zou duidelijk worden, dat precies het tegenovergestelde is geschied, van datgene, wat de ten dentieuze publicatie van totaal on samenhangende, notulaire samenvat tingen van het door leden der Com missie-Generaal gesprokene, tracht te suggereeren. Dat namelijk de Commissie- Generaal en elk harer leden in het bijzonder van de eerste ver gadering tot de laatste een taaien strijd hebber gevoerd om aan de Kóningin, aan de Kroon, de leidende functie in de Neder- landsch-Tndonesische Unie te verzekeren." Werkelijke tekst Ziehier, zeide de heer Van Poll, wat er werkelijk gesproken werd: „Professor Schermerhorn had te voren opgemerkt, d~t de besluiten der Unie-organen zouden worden ge nomen in naam des Konings. Dit stond en staat overigens duidelijk in het betrokken artikel der ontwerp overeenkomst. Tegen deze bepaling bleek de Indonesische delegatie in het geheel geen bezwaar te hebben Welnu, betoogde ik, als gij er mede accoord gaat, dat de besluiten in naam des Konings worden genomen, beteekent dit, dat de Koning (in) als Hoofd der Unie in die besluiten moet worden gekend (het gaat hier nl. niet om rechtspraak, doch om be stuurshandelingen). Maar als gij dit toegeeft, wordt de wijze, waarop de instemming van de(n) Koning(in) blijkt, de onderteekening van het besluit, een vormkwestie, waartegen gij u logisch niet kunt verzetten. Ziedaar alles! Is dat nu „eerloos gesol met Neerlands Kroon?" Zoo als een groote kop boven het artikel van „Elsevier's Weekblad" wil doen gelooven Andere opvatting De heer Van Poll vestigde er in dit verband de aandacht op, dat de Indonesiërs over den vorst een totaal andere opvatting hebben dan wij. Zij kunnen de voorstelling van den vorst als absoluut heerscher maar zeer moeilijk van zich afzetten. Daartegenover heeft de Commissie- Generaal er telkens weer op moeten wijzen, dat de rol van een constitu tioneel vorst een geheel andere'is en veeleer een waarborg dan een ge vaar voor de zejfstandjgheid van een staat; en zij heeft daarbij ook wel naar formuleeringen moeten zoeken, waardoor dit ook aan de Indonesi sche massa duidelijk gemaakt zou kunnen worden." „Tegen dezen achtergrond gezien 'zal men zelfs de korte en onvolle dige samenvattingen in de notulen van Linggadjati anders lezen dan wanneer men dit ignoreert." Bommen op-den Rijn De Rijn zal hij Bingen Over een afstand van ongeveer 5 km door middel van hommen worden open gemankt. In de nabijheid van de Lorelei, waar het ijs 20 meter hoog ligt. zal van springstoffen worden j gebruik gemaakt. In dc Fransclm I zóne rijden de auto's over de rivier. Het w eeroverzicht De Bilt meldt, dat de begrenzing van de koude lucht nu weer loopt over Noord- Frankrijk naar Midden-Duitschland. D'r. proc-es van uitbreiding van het vorstgebied moet eerst tot staan gebracht worden cn daarna moet de beweging in omgekeerde richting opnieuw ingezet worden. Hiormedo zqn altijd enkele dagen gemoeid en zoolang bestaat er dus geen kans meer op dooi. Is de luchtdruk in het Middellandsche zeegebied ge daald onder invloed van een sto ring. die zich in de Sahara ontwik- ke'de. zoodat de algemeen Oostelij ke luehtstrooming over West-Euro pa in stand gehouden wordt. Het maximum over Zuid-Scandinavië nc^mt wel is waar wat in beteeke- n-s af onder invloed v«an een de- nicssie over de IJszee, doch het ziet er naar uit. dat deze verzwakking slechts onbeteekenend zal zijn en de brug van hoogen luchtdruk, die zich uitstrekt van Noord-Rusland o\er Letland. Zuid-Scandinavië. ie Fnioer-eilanden en IJsland naar Groenland, niet zal kunnen verbre ken. Een geringe verdere draaiing van don wind naar bet Noord-Oos ten zal de vorst in Groningen, Friesland en Noord-Holland tijdelijk i« minder streng doen worden, daar dan weer wat lucht wordt aangevoerd, die over het nog open liggende stuk van de Oostzee is ge transporteerd. De koude luchtlaag, die nu over ons land stroomt heeft weer e.en behoorlijke djkte. Do maximum temperaturen hieven dan ook laag.. In Beek (Zuid-Limnurg) kon do temperatuur nog oploopen 4. doch do overige stations brachten het gemiddelde niet ver der dan rot ongeveer —7 Vorst houdt aan Weersverwachting van De Bilt. geldig tot Donderdagavond. Langzaam nog iets verder af- i nemende w>nd 'tusschen Oost en jat Noordoost. Zwaar bewolkt reet j; enkele verspreide opklaringen. j Plaatselijk lichte sneeuw. Stren- 4 7r tof matige vorst. Woensdag 12 Febr.: Zon op l 7.23. onder 17.07maan op 0.30. rj h ader /0.13. ..uiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiKiiiiii'iNt

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1