DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Verordenende bevoegdheid vakgroepen ingetrokken Palestina-conferentie op .mislukking uitgelopen Iedereen kan zijn groenten rechtstreeks koopen Bioscopen, schouwburgen en scholen geen kolen Weer boter! Minister contra groentehandel Mansholt was tot overleg bereid Indonesiërs zullen „Staakt het vuren" afkondigen PNI roept op tot nationale eenheid Handel drong tot staking aan Dr. Beekenkamp uit Persraad Bevolking heeft voorrang Niet alle leeraren vrij van dienst Kolenproductie nam toe in Januari Felle brand door kolenschaarschte Meer missieleden nemen ontslag Bakkerij en open op nat. feestdag Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week oi 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 13 Februari 1947 Nr. 569 6e Jaargang Red, en Adra.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER DE minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening S. L. Mansholt, heeft de verordenende bevoegdheid van de ondervakgroep binnenlandsche groothandel in groenten en fruit, de ondervakgroep cominissionnairs in groenten en fruit en de vak groep detailhandel in aardappelen, groenten en fruit ingetrokken. Zooals men weet hebben deze groepen haar leden geadviseerd den verkoop van groenten, vallende onder de huidige maximum prijsregeling, te staken. Hij is hierbij van fle gedachte uit gegaan. dat publiekrechtelijke licha men. die meenen tot een zekeren vorm van staking te moeten advi- seeren en daarmede het algemeen belang uit het oog verliezen, niet in het bezit mogen worden gelaten van hun publiekrechtelijke bevoegdhe den met name van de verordenende bevoegdheid. Zonder grpenten Het stakingsadvies beteekent, zoo deelde men het A.N.P. van bevoeg de zijde mede, dat een groot deel van het Nederlandsche volk in deze moeilijke dagen van groenten ver stoken zal blijven. Onder deze om starifligheden is het den ministc dan ook niet mogelijk regelingen te handhaven, welke bcoogen den han del in groenten te beperken tot hen, die een vergunning of erkenning be zitten. Er zijn maatregelen getrof fen, dat iedereen in de gelegen heid zal zijn groenten recht streeks op de veilingen of bij den tuinder te koopen, hetzij voor eigen verbruik, hetzij voor handelsdoeleinden, met inacht neming van de maximumprijs regeling. De minister zal dan ook overgaan tot schorsing van de erkenningsreglementen vooi den groentenhandcl en van den veilplicht voor de telers. Tot het advies van de (onder) vakgroepen is des te minder reden, omdat de minister zich bereid heeft verklaard ook maximum-veilings- prijzen vast te stellen, als de handel een verdeeling van dc ter veiling aangevoerde groenten* zou kunnen uitvoeren. Redelijke prijzen Op basis van deze regeling zou het mogelijk zijn voor den handel tegen redelijke prijzen aan te koo pen en het publiek regelmatig tegen niet te hooge prijzen te voorzien. Het bestuur van het bedrijf schap voor groenten en fruit heeft dit niet aanvaard, omdat de vakgroep detailhandel geen medewerking wilde verleenen. Het voorstel van den handel om in aansluiting op de vrije veiling- De premier der republiek In dc-ïiesia dr. Soeta:. Sjahrir heeft Woensdag aangekondigd dat de In donesische republikeinsche regee- ring a.s. Zaterdag een algemccne or der tot het, staken van het vuren voor geheel Java en Sumatra zal uitvaardigen. Van andere Indonesische zijde werd medegedeeld, dat de order „Staakt het vuren" het begin zou b< teekenen van een nieuwe republi keinsche tactiek nl. 't creëeren van een „onbloedige" onveranderlijke si tuatie rnet een impasse te vergelij ken, die de republikeinen eventueel vror een on bepaalden tijd bereid zijn te c^intinueeren. totdat Neder land er toe zal overgaan om de o' treenkomst te teekenen op de ba sis waarop zij in Linggadiati tot, stand kwam cn niet onderhevig aai. de interpretatie die min. Jonk mar er aan gegeven heeft. Sjahrir zei. dat hij een formeelen brief zal schrijven aan de commissie- generaal. waarin verklaard zal wor den dat het republikeinsche kabinet de Nederlandsche uitnogdiging om de overeenkomst te teekencn. reke ning houdende met de interpretatie van min. Jonkman, verworpen heeft. In antwoord op pers-beriehteu uit Den Ilaag volgens welke Jonkman verklaard heeft, dat Nederland nier aan de republiek heeft gevraagd om Jn gewijzigde versie van 't oorspron kelijke accoord te aanvaarden, ver klaarde Sjahrir: „Vraag «tan de com missie of zij de notulen van de on derhandelingen publiceert, en laat dan de wereld oordcclen Bet Republikeinsche persbureau Artara bericht, dat de Partai Na sicral Indonesia (PNI) een oproe- pirg tot de Indonesiërs heeft re- richt tot de vorming van een „front van nationale eenheid", dat ten doel heeft de aanvalleh van de koloniah- sr.tic en het imperialisme af te slaan. De oproep is uitgevaardigd met hel oog op de nienwe ontwikkelingen rerdom Lin^adjati. prijzen slechts handelsmarges voor groot- en kleinhandel vast te stel len, was onaanvaardbaar, omdat het resultaat gelijk zou staan met vrije prijsvorming, welk systeem on der de huidige omstandigheden zeer hooge prijzen ten gevolge zou heb ben voor de meest gevraagde soor ten groenten. Geen belemmeringen Over de maatregelen, welke zyn getroffen om het mogelijk te maken dat iedereen in dc gelegenheid zij groenten rechtstreeks op dc veilin gen of bij den tuinder te koopen, verneemt het A.N.P. van het minis terie van Landbouw. V. en V., dat deze maatregelen niet liggen op or ganisatorisch terrein. De minister heeft alleen tijdelijk de juridische en administratieve belemmeringen, welke bestaan voor- aankoop door particulieren, -opgeheven. Het gemeentebestuur van Rotter dam overweegt zelf als verkooper van versche groenten op te treden, vooral omdat de groentenvoorraad voorlooplg toereikend wordt geacht. Luxemburg's kabinet treedt af De Luxtynburgschc coalitie-regce- rin£ hecff gisteravond officieel mede gedeeld, dat /Ij besloten heeft groot hertogin Charlotte haar ontslag aan te bieden. Het was het laatste van dc Euro- pceschc kabinetten, die tijdens den oorlog van Londen uit hebben gere geerd. De coalitie viel uiteen door een conflict tusschcn de sociaal- christelijke ministers met den pre mier, Dupong, die tevens minister van financiën is, aan het hoofd, cn dc socialistische ministers onder den minister van justitie en verkeer, Bodson. Men neemt aan. dat de beide par tijen in het bijzonder van meening verschillen over de eischcn om loons verhooging die onlangs door de Lu- xcmburgsche spoorwegarbeiders naar voren werden gebracht. De mi nister van financiën, die de eischen wilde afwijzen, stiet op den tegen stand van zijn ambtsgenoot van ver keer. Tuinders en venters solidair? De heer D. Mol uit Dor drecht, voorzitter van den Nc- derlandschen Bond van Klein handelaren in aardappelen, groenten en fruittevens voor zitter van „Centraal Belang dc overkoepeling van ien christelijken, roomschkatholie- ken cn den algemeenen bond verklaarde het A.N.P. naar aan leiding van het ministerieelc besluit, dat er geen sprake van is, dat de besturen den handel zouden hebben aangespoord tot een staking. Het besluit om niet langer groen ten tegen de vastgestelde -maximtim- prijzen te verkoopên werd genomen op sterken aanirang van den groen- tenhandel zelve. Men heeft zelfs aan gedrongen op ..algeheelo" sluiting der zaken. „De maximumprijsregeling is geen gevolg geweest van rede lijk overleg tnet de organisa ties", aldus de heer Mol. „doch men heeft ons gesteld voor een voldongen feit en niet rekening gehóuden met Je vitale belan gen van den handel. Mén kan van ons niet verwachten, dat wij lof. dat voor 94 cent per kg wordt geveild, voor 60 cent kun nen verkoopon." Aan den leiband? „Van de „verordenende bevoegd heid" was toch al weinig meer over gebleven. De feiten hebben aange toond dat deze organen moesten loopen aan den leiband van den mi nister. In zulk een situatie maakt het weinig uit of men deze bevoegd heid formeel, al of niet bezit," aldus dc hoer Mol. De heer Mol sprak als zijn mee ning uit dat de tuinders en de straat handel aan de zijde van den groen tenhandcl zullen staan. Zijns inziens zullen alleen eenige zwarte hande laren munt trachten te slaan uit 's ministers maatregelen. „Wij hebben er geen bezwaar tegen. Jat dit con flict is uitgebroken, want ook in an dere kringen dan die van den groen tenhandcl slaat men het verloop met belangstelling gade. Onder meer in kruideniers en slagerskringen, waar men, zij het dan al niet met dezelfde Jan toch met soortgelijke moeilijkhe den heeft to kampen." Dr. C. Beekenkamp zal per 1 Maart a.s. ontslag nemen als lid van den Persraad, zoo verneemt ,,Het Parool". De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was van oordeel, dat het lidmaat schap van dit orgaan onver- eenigbaar is met de functie van chef van de afdeeling Pers van zijn departement. Dr. Qielen meent, dat de heer Beekenkamp onafhankelijk moet zijn om vrij en objectiet de ad viezen van den Persraad te kunnen beoordeelen. Dc regeering acht het met het oog op de zeer moeilijke kolenpositic van het oogenblik en dc noodzaak tijdens dc huidige koudepericdc de bevolking zoo spoedig mogelijk te voorzien van brandstof voor verwar ming dringend gewcnscht, dat de le vering van kolen aan die diensten en bedrijven, welke niet bepaald onmis baar zijn, tijdelijk wordt gestaakt. In verband hiermede deelt de re- gecring aan dc overheidsorganen en de bevoegde instanties in het be- LAREN MAAKT ZICH OP voor de viering van het traditioneele Carnavalsfeest. Ih Hamdorf zijn vele kunstenaars bezig met het vervaardigen van een origineele en passende aankleeding. In dc sfeer van dit feest, U.N.O. (Uit Nidts Ontstaan) gcheeten, ont breken ook de „Groote Vier" niet Democratische geest in 't leger, zegt de minister De minister van Oorlog, blijkens zijn Memorie van Antwoord aan dc Eerste Kamer, kan de bezwaren te gen de voorlichting over de regee- ringspolitiek in Indonesië niet dee- len. De veronderstelling, als zou in hot officierskorps een weinig demo- cratischen geest heerschcn, acht dc minister in strijd met de feiten. Al leen reeds de wijze, waarop het of ficierskorps wordt gevormd, waar bij voor ieder dc mogelijkheid be staat tot officier te worden opge leid, waarborgt een democratischen ~;eest, zegt de minister. De geest in ons volk laat nog veel te wenschen over. Dat in het nage noeg geheel uit resexwe-pcrsoneel en dienstplichtigen bestaande leger van huis uit een andere geest zou heerschen, is niet aannemelijk. De opvoeding tot staatsburgerschap wordt dan ook in Indonesië voort gezet en de resultaten hiervan zul len eerst later kunnen blijken. Dc minister kan de bezwaren tegen de benoeming van ds. A. Brouwer tot veldprediker niet deelen. Straf voor militairen die in '40 faalden Het ligt in het voornemen van den minister van Oorlog tegen mi litaire autoriteiten, dio tijdens do Meidagen van 1940 in gebreke zyn geweest, maatregelen te nemen. De vraag, of aan de regeling tot vrijstelling van Jen militairen dienst voor ouderwijzers tèn volle terug werkende kracht kan worden ver leend is nog in onderzoek. Ook het vraagstuk van vrijstelling van dienstplichtige leeraren vormt oog een punt van overleg. De minister acht het echter niet mogelijk alle dienstplichtige leeraren vrij te stel len in verband met den bestaanden kadernood. Bij Je andere verzoeken tot. vrij stelling valt er niet aan te denken in belangrijke mate rekening te houden met particuliere belangen, alleen kan voor een zekeren tijd militair verlof worden verleend of tewerk stelling in of bij de woonplaats. Tegen de veronderstelling dat de minister niet bereid zou zijn aan de bezwaren, welke tal van bedrijven ondervinden, in meer dere mate tegemoet te treden meent hij ernstig te moeten op- komen. Hij is (laartoe alleszins bereid en zal hiertoe' overgaan zoodia de omstandigheden dat toelaten. v Het oproepen van buitengewoon dienstplichtige medici verkeert in een vergevorderd stadium van voor bereiding; buitengewoon dienstplich tige tandartsen worden reeds opge roepen. VOLENDAM ORDER SNEEUW BEDOLVEN. Dc huizen aan den dijk Oij Volendani zijn letterlijk onder de sneeuw bedolven. Dit beeld toont l) hoe de Volcndammers een pad hebben moeten graven om hun woningen weder te kunnen betreden BEVIN, Britsch minister van buitenlandsche zaken, heeft Woensdag tot de Arabische gedelegeerden gezegd, dat de oplossing van liet Palestijnsche probleem nog even verwijderd schijnt als ooit tevoren. Indien de partijen liet probleem niet zelf kunnen opltssen en indien zij de voorstellen van de Brilsche dele gatie niet zouden aanvaarden, zal de Britsche regeering zicii waarschijnlijk gedwongen zien de gclieelc aangelegenheid aan de UNO voor te leggen. De Arabieren bereid regeeringsfuncties over te nemen De mislukking van de Palestina- conferentie is definitief een feit ge worden. Vrijdagmiddag zal Bevin de Ara bische delegaties het standpunt van het kabinet mededeelen. Bevin, die zijn verklaring begon met de verwijzing naar het feit, dat hij er niet in geslaagd was een be reidheid tot compromis te vinden, vervolgde: Daarom kan ik geen an dere voorstellen aan U voorleggen dan die welke op 7 Februari werden gedaan." Deze voorstellen houden een „gematigd plan-Morrison" dat zoowel door de Arabieren als Joden geheel verworpen is. Bevin zeide, dat er pogingen waren gedaan om de Joden en Arabieren tot on derhandelen te brengen en dat hij hierop sinds zijn ambtsaanvaarding zijn hoop had gesteld. Het zou toi het aanzien van zoowel Joden als Arabieren hebben bijgedragen indien zij voldoende staatsmanschap aan den dag hadden gelegd om zelf een oplossing tot stand te brengen. De Britsche delegatie zou het verkozen hebben terzijde te blijven staan en de beide partijen te zien onderhan delen. Hij noodigde de Arabieren wederom ifit met de Jtiden in onder handeling te treden. Onbuigzaam Men meent te weten, dat dc Ara bieren hun standpunt duidelijker en onbuigzamer dan ooit tevoren uiteen hebben gezet er dc atmosfeer, hoe wel er geen woorden vielen, gespan ncn was. Verscheidene Arabische gedelegeerden verklaarden in het bijzonder, dat verdere Joodsche im migratie tot bloedvergieten in het midden-oosten zou leiden. Zij ver wierpen met verontwaardiging het beroep van Bevin om met de Joden in onderhandeling te treden, daar zy dit tevoren zonder succes hadden gepoogd. Op een vraag van den Eritschen minister van kolonieën, Greech Jones, of zij wenschten, dat Engeland zich direct geheel uit Palestina zou terugtrekken, en zij meenden zelf de orde in het land te kunnen handhaven, antwoordden zij, dat zy bereid waren onmid dellijk alle regeeringsfuncties over te nemen, indien de Britsche regee ring dit wenschte. De Arabieren hebben er op aan gedrongen dat Palestina onmiddel lijk onafhankelijk zal worden. Een Joodsch kabinet in ballingschap? Een speciale afgezant van het J<dscho coniil va nationale be vri'ding,'die onder dc.i schuilnaam Ta hor optreedt, heeft na een bezoek aan Palestina, waar hij met de lei ders van de Irgoen ^wai Lcocmi lv^eft gesnroken. te Pa s verklaard. deze leiders bereid zijn een .lor dsche regeering in ballingschap te vormen, vanneer <le tijd daartoe gekomen is. Onder hen Bevinden ..iel' n-'.nnen met klinkende namen, aidus „Tabor", die thans niet kun nen worden bekend gemaakt, daar de betrokkenen dan gevaar zouden loopen door Ertgelsche.i te wor den geïnterneerd of naar Eritrea te worden verbannen. Het comité van natiorule bevr:i'Iinf' vertegenwoor digt de extremistische groepen van d:; Palesf' nsclic joden JODEN ONTVOEREN THANS JODEN Tien gewapende Joden, van wie men aanneemt, dat zij tot de uiterst linksdie groep Ha-jomer Hatsair be- hooren. hebben Woensdag een Je men irdische Jood uit liehoboth ont voerd. Men gelooft, dat deze ontvoering een repicssaille is voor den aanval, Jie de Irgoen Zw.ii Lèoemi Dinsdag op de Ilasjoiner Hatsair club te Tel Aviv heeft, gedaan. De ontvoerde Je- mêiuefcische Jood zou lid zijn vah de Irgoen. Woensdagavond werd nog gemeld dat twee Ie Jen vyn de Hus- jomer Hatsair zijn ontvoerd. De Has- jomer Hatsair is een van de meeste actieve tegenstanders van het Jood sche verzet in Palestina cn telt on geveer 25.000 Joden als leden. De Irgoen Zwai Lcoemi heeft er 9.000. /Waarnemers beschouwen de weder zijdsehc oniioeringen als een tee ken lat Hasjoiner Hatsair de leiding heeft genomen in den officieuze» kruistocht van het Joodsch Bureau tcg-en het terrorisme. Dov Gruners executie onbepaald uitgesteld Tc Jeruzalem wordt officieel me degedeeld. dat generaal Sir Evelyn Parker, opperbevelhebber der Brit- si he troepen in Palestina aan Dov Grwner. den 33-jarigen Hongaar S'hen Jood. die op 1 Januari van dit jaar wegens een aanval op ecu Palestijnsch politiebureau ter dood was veroordeeld, voor onhepaalden ti'd uitstel van executie heeft ■ver leend. drijfslevcn het volgende mede: 1. Inrichtingen voor publiek ver maak, waaronder schouwburgen, bio scopen, dancings c d. zullen voor- Ioopig geen brandstoffen ontvangen terwijl eventueel tot tijdelijke slui ting kan worden overgegaan. 2. Dc bibliotheken en inrichtin gen voor onderwijs c.d. zullen even eens vioorloopig niet worden bevoor raad, zoolang dc burgerbevolking niet van brandstol is voorzien, cn dienen zoo noodig te worden geslo ten. 3. Alle rijks-, provinciale en ge meentelijke autoriteiten worden uit - genoodigd dc dienst gebouwen e.d. waarvoor dit zonder al te groote schade bij dc uitvoering van den dienst te verwezenlijken is, 's Zater dags te sluiten, een cn ander met nadere regeling van de diensttijden voor dc andere werkdagen. Voor kantoren cn magazijnen van particu liere ondernemingen c.d, wordt de zelfde gedragslijn hierbij in overwe ging gegeven. Op beperking der avond- cn nachtstraatvcrlichting wordt in sterke mate aangedrongen. Ook meer import Na de lichte daling van 801.423 ton in November vorig jaar tot 718.314 ton in December is de ko lenproductie van de Limburgsche mijnen in Januari j.l. gestegen tot 833.027 ton. In Januari 1916 pro duceerden de mijnen 629.337 ton. De invoer uit Duitschland steeg van 69.416 tot over December tot 76.025 ton over Januari j.l. Ook werd uit Duitschland nog ingevoerd 20.237 ton kolen voor bunkering zeeschepen en doorvoer binnenvaart (vorige maand 23.547 ton). De invoer uit Amerika over Ja nuari j.l. beliep 166.193 ton to^jen 53.813 ton over December. Dit is dus een stijging van ruim 112.000 ton. In totaal voerde Nederland dus over Januari j.l. ruim 260.000 ton steenkool in. (Dccmeber: ca. 123.000 ton; November: ca. 229.000 en Ja nuari 1946: ca. 228.000 ton). Vorst remde blnssching De sirene's' van tallooze wa gens der Amsterdanische brand weer loeiden gisteravond door de oude straten van het centrum der hoofdstad, waar, op de Heerengracht 250, op de tweede verdieping aan de achterzijde brand was uitgebroken, juist bij een brandverzekeringsmaat schappij ;ie Firc Insurance So ciety 1797. In de felle koude hebben ongeveer zestig brand weerlieden het vuur bestreden, zonder dat zij konden verhinde ren dat de drie bovenverdiepin gen een uur later in lichter laaie stonden cn volkomen uitbrand den. Merkwaardig genoeg is deze brand het gevolg geweest van kolen, scnaarschtc. Deze paradox wordt ver_ klaart als men weet, dat bij de brand- verzekerings-firma op de tweede étage de centrale verwarming door gebrek aan kolen niet kon worden go_ stookt Om het werken in de kantoren te maken, gebruikte men sedert enke. Ie dagen clectrise'ie straalkacheltjes. Vermoedelijk is één dezer kacheltjes blijven Ifranücn en hebben in de na_ biiheid staande voorwerpen tenslotte vlam gevat Bevroren kranen De felle vorst leverde groote moei. lijkheden voor dc blusschers op: be. vroren brandkrancn cn gesprongen slangen, waardoor af cn toe verschil lende stralen uitvielen. Om voldoende water te krjjgcn moest men een groote büt in het lis van dc gracht hakken, hetgeen echter.weer het nadeel ople. verde. dat -stukjes ijs ce slangen ver stopten. Onder die omstandigheden mag act bijna een wonder genoemd worden dat niet meer pcrceclcn door het vuur werden aangetast. Naar aanleiding van het bericht, dat luit._kolonel C. Haringa, plaat.-\cr_ vangend korpscommandant van dc mi. litaire missie te P.crlijn, met stand plaats te Den Haag, medegedeeld heeft, de verantwoordelijkheid voor den gang van zaken niet langer ie kunnen dragen heeft dc Haagsche redacteur van „Het Parool", zich tot hem gewend Luit._kolonel Haringa deelde mede, dat. aangezien het hier kwesties van internen aard betreft, hii niet gcrech. tigd was voorloopig verdere medcclcc. iingcn te doen. Wel vernam „Het Pa. rooi" dat rcgceringsinstanties cn po_ litie.autoritciten thans een onderzoek naar de verschillende wantoestanden instellen zoodat verwacht mag wor den. dat het eventucclc kwaad te Ber. lun in den wortel zal worden aange tast. Het is voor het aanzien van onze missie bij dc geallieerde autoriteiten te hopen, dal dit onderzoek spoedig resultaten zal hebben. Ook andere functionarissen yan dc missie in'Duitschland hebben, in \cr_ band met dc geconstateerde onregel matigheden. hun ontslag ingediend. Bij onze administratie ligt ter inzage een lyst van passagiers, die zich op 27 Januari te Batavia aan boord van de „Oranje" hebben be geven. Hefc schip komt vermoedelijk op 15 Februari te Amsterdam aan. DEZE WEEK: BONNENLIJST voor het tijdvak van 16 Febr. t.m. I Maart 1947. BONKAARTEN KA, KB, KC 708 (strook no. 1) 611 Brood: 800 gram brood 612 Brood: 400 gram brood 611 Boter: 125 gram boter 612 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 613 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 611 Melk: 4 liter melk 61—2, 613 Melk: 7 liter melk 61 I Vleescli: 100 gram vlecsch 612 Vleesch: 400 gram vleesch 611 Algemeen: 250 gram kaas 612 Algemeen: 2 eieren 61—<1 Reserve: 1600 gram brood 61o Reserve: 200 gram kaas 61k Reserve: 800 gram brood. BON KA A RTEN KD, KE 703 (strook no. 1) -1 Brood: 800 gram brood -1 Boter: 250 gram boter -2 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet -2,62—3 Melk: 12 liter melk -1, 622 Vleesch: 100 gr. vleesch -1 Algemeen: 100 gram kaas -2 Algemeen: 2 eieren -r Reserve: 800 gram brood -u Reserve: 600 gram ryst of kindermeel (uit rijst bereid) of kinderbiscuits. BONKAARTEN MA, MB, MC, ME, MF, MG 703 (strook no. 1) 614 Brood: 800 gram brood 614 Boter: 250 gram boter 614 Margarine: 250 gramomarga rine of 200 gram vet 614 Melk: 5 liter melk 614 Vleesch: 300 gram vleesch 615 Vleesch: 100 gram vleesch 614 Kaas: 200 gram kaas 614 Eieren: 5 eferen. Op 20 Februari zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnaperingen en tabak. Dc niet aangewezen bonnen van de bonkaarten 701 kunnen worden vernietigd. Geldig blijven slechts bon 591 en 601 Algemeen voor petroleum. N.S.B. burgemeester aan den wandel... In het dorpje Aliddelstum (Gr.) werd in de bezetting een burge meester aangesteld, Jan do Graaf, een koopman te de Bcemster, die was klaargestoomd op den beken den „burgemeester-cursus". Do G. was een felle NSB-or cn werd spoe dig de schrik van het dorpje. In Je landwacht vond hij een gewillig werktuig. Na de bevrijding werd hij opge sloten in een interneeringskamp to Pietcrsburen (Gr.), waar hij werd bewaakt door de gebroeders Sohol- leir.a. Een van dc broers werd na eenigen tijd adspirant-agent van po litic te 's-Gravenhnee. Enkele we ken geleden hoorde hij van ziin broer, dat de voormalige burge meester \an Middel tuin leans had ge/.Ien te ontsnappen. Wie schetst zijn verbazing, toen lii.i dezer dagen De G. te 's-Gravonhage zag loopen. De B. is thans weer opgesloten. Op den nationalen feestdag zul len de. bakkerswinkels normaal zijn geopend. Aan bet personeel, dat door dozen in verband met dc broodvoorziening van de consu menten noodzakelijken maatregel zal moeten werken, als anderen feestvieren, zal een dag loon extra worden betaald. Door trein gegrepen en gedood Waarschijnlijk door onoplettend heid is dc landbouwer J. Hamberg te Bergen the im door een trein van de lijn ZwolleCoevorden gegrepen en op slag gedood. Weinig verandering Het woeroverzicht van De Bilt meldt dat in de luchtdrukverdee- ling in de afgcloopen 24 uur slechts weinig verandering kwam. Het vor-tgebied breidde zich nog wat verder naar het Zuiden over Frank rijk uit en ook in Parijs is de tem peratuur nu weer tot onder het vriespunt gedaald. Er kwam geen e.ïsentierde wijziging in de lucht druk verdecling over Midden- en West-Europa. Do algemeen Ooste- li'ke luchtstroomintr over Duitsch land houdt ook aan. Op de meeste Nederlandsche stations bedroeg de tempera t nu rsschom mei ing vandaag nier meer dan 2 graden. Door den ver rtdurenden harden konden Oos- reli.iken wind is het water van de Noi rdzee belangrijk in tempera tuur gedaald. Westelijke, Noord westelijke en Noordelijke winden zulicn in ons land geen dooi van heteckenis veroorzaken als dc a!- gemeene circulatie zien eenmaal ge- wi:: igd heeft. Slechts een krachtige Zuidelijk of Zuidwestelijke wind kau ons dooi wie bcteekenis brengen. De lucht- driikvcrdecling blijft echter nog steeds ongunstig voor het doorko men van teii dergelijke warmere hiebtstrooming u "v-zrETTiïia Matige vorst Weersverwachting van De Bilt, geldig tof Vrijdagavond. 'Zwaar bewolkt niet plaatseti/k j; nevel of mist. Geen neerslag van beleckenis. Matige, wind 'ussehen Noordoost cn Oost. lanhoudende meest. matige vórst. Donderdaa *Febr.: Zon op 7.2/. onder* 17.08', maan op 1-42, -ndrr 10 33. - iJÜIIIIlllllllllllllllÜllllillllllitli

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1