DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Joodsche kolonisten naar Suriname? 1 Maatschappelijk werk op het platteland deugt niet Frankrijk wenscht vrijheid voor volken van Annam Duitschlands staatsvorm Plannen zijn in voorbereiding Alleen regeering handhaaft orde IJsgevaar op den Rijn Bouwplan '47 staat er slecht voor Indonesiërs gaan evacueeren uit gevechtszones Felle critiek in Eerste Kamer NVV-EVC-fusie in gevaar? Benoeming nieuwe KNIP-leden Willen V.S. kolen leveren aan Engeland? „Food-droppings" op Urk? Vorstgebied breidt zich weer uit Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per weck of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 14 Februari 1947 Nr. 570 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 47.91 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In New York zetelt de Free- Iand League for Jewish Terri torial Colonization. Bij deze ,,Freeland League" heett een groep vooraanstaande Neder landers vorig jaar een voorstel ingediend over immigratie van joden in Suriname. Het A.N.P. had een onderhoud met den vertegenwoordiger van de League in Nederland, die het volgende meedeelde: ..De kolonisatie van Joden in Su riname heeft twee voordeelen. In de eerste plaats wordt hereikt. dat Su riname in economisch opzicht er aanmerkelijk heter voor komt te stban. De bestaande bevolking kri.igt meer werkmogelijkheden en h»r verval, dat zich in de laatste jaren in Suriname doet gelden, weidt opgeheven. Het tweede voor deel is, dat er voor de Joden een redelijk bestaan geschapen wordt. Memorandum De ..Freeland League" hepft een memorandum naar df Nederland- srhf regeering gezonden, waarin de plannen in hoofdlijnen zijn uitge werkt. Met enkele wijzigingen is thans dit plan naar de staten van Suriname doorgezonden en als deze hun goedkenrihg eraan hechteji. za! er een overeenkomst worden ge maakt, waarna de immigratip kan beginnen. Op het. oogenhlik zijn er ongeveer 2000 joden in Suriname. Het plan behelst het volgen de: Er wordt een aantal .loden (hoeveel zal afhangen van de economische mogelijkheden) in Suriname gebracht. De immi granten zullen als burgers van Suriname in aparte nederzettin gen worden ondergebracht en e'gen in Suriname nog niet be staande industrieën beginnen. Het streven zal zijn el^e concur rentie met de reeds bestaande in dustrieën uit te schakelen en het daarheen te leiden, dat er een nieu we economische werkzaamheid ont staat. die de internationale positie van het land zal verbeteren. Kolonisatie De kolonisatie zal een georgani seerd en geleid karakter dragen. De „Volksweerbaarheid" niet noodig? Enkele dagen geleden maak te ,,Het Parool" melding van herleefde activiteit van de ver- eeniging „Volksweerbaarheid", die dit blad een „para-militaire organisatie onder voormalig- rechtsche leiding" noemde. Uit een circulaire citeerde „Het Parool" o.n.: ..Regeeringskringen staan zeer welwillend tegenover de vereen:- ping. Zooals bekend, is Volksweerbaar heid een vereeniging, welke zich toelegt op een gezonden vader- landschen geest. Voor afbraak van het Koninkrijk voelen wij 'niets, evenmin voor nieuwen im port van vreemde, onnederland- sche ideeën. Schietoefeningen en andere takken van sport, lezingen en verdere geestelijke ontspanning staan op het programma. Het lidmaatschap is aan ballo tage onderhevig." Hoofdbestuur Het huidige hoofdbestuur is thans als volgt samengesteld: mr. J. A. de Wilde (a.r.), Tilanus (c.h.), Prof. nir Rorome (r.k.), Gen. Reijnders (lib.). Kolonel Klein (a.r.), Jhr. mr. P. van Meeuwen (r.k Ir. C. van Loon (lib.). Gen. Kramers (lib), Stapelkamp (a.r.) en anderen. Naar aanleiding van deze pu blicatie heeft het ANP aan be- bevoegdc instanties de vraag voorgelegd of de regeering haar standpunt in zake dergelijke para-militaire organisaties heeft gewijzigd. Daarop ontving men bet stellige antwoord, dat. de regeering van oordeel blijft, dat de- handhaving van het gezag en d$ openbare orde uitsluitend hehoort te berusten bij de daar toe aangewezen overheidsorga nen. Ter bescherming van de brug over den Rijn bij Dusseldorf zijn thans ijs brekers in actie gekomen, die van de Nederlandsche grens tot ver stroomopwaarts de groote ijs massa's trachten te keeren, om kruien van het ijs tegen de brugge- hoofden to voorkomen. Officieel is medegedeeld, dat de brug voorloopig gebruikt kan blij ven worden. Wel is men bevreesd voor verbreking van verbindingen, wanneer de geweldige ijsmassa's, die zich ter hoogte van Bonn en Ceblenz over een uitgestrektheid van dertig kilometer in den Rijn hebben opgestapeld, straks los ko- mem. adspirant-immigranten zullen on derworpen worden aan een strenge selectie, waarbij niet alleen met het phvsieke weerstandsvermogen reke ning zal worden gehouden, maar ook met vakbekwaamheid en het moreelè peil. De nieuwe Joodsche burgers van Suriname zullen dezelfde rechten en plichten genieten als de autochthone bevolking Zij zullen zich blijvend in het land vestigen en niet. zooals kolonisatoren hej plegen te doen. de gemaakte winsten in het buiten land verbruiken. Voor de op te rich ten industrieën zullen verschillende Joodsche instellingen de henondierde gelden a fonds perdu beschikbaar stellen In aanmerking voor de im migratie koméb in hoofdzaak Oost- Europersche joden. Negentig pet. van de enndidaat- in, migranten zijn ambachtslieden. If. spropkt vanzelf, dat er bij de Joden, die zich in Suriname zullen nederzetten een groot aantal intel- lectueelen (doktoren, leeraren e.d.) zal zijn. Er zullen ambachtsscholen worden gesticht, ziekenhuizen, kort- het land zal er in alle opzichten wel bij varen. Aanvraag fietsbanden weer mogelijk Het C.D.K. deelt mede, dat de plaatselpke distributiediensten op nader bekend te maken dagen in de maand Februari gelegenheid zullen geven tot het indienen van aanvragen om fietsbanden en fiet sen. R.A.F.-hulpvliegtuig en Tsjechische Dakota neergestort Een vliegtuig van de Royal Air Force, dat levensmiddelen afwierp boven een dorp in Staffordshire, dat door den hevigen sneeuwval ge ïsoleerd is, is neergestort. Zeven personen werden gedood. Het vliegtuig, een Hallfax, had s morgens vroeg het vliegveld Fairford verlaten met een hoeveel heid brood, meel, vleesch. boter, vet en kaas voor het totaal inge sneeuwde dorp Eutterton. De be woners hadden met roet kruisen in de sneeuw geteekend om de plaats aan te "duiden, waar het voedsel moest worden uitgeworpen. Toen het toestel reeds boven Butterton was aangekomen, meldde het aan het vliegveld, dat dc weersomstan digheden zeer slecht waren. Men had zich echter voorgenomen, in ieder geval het voedsel >iit te wer pen. In de lucht heeft zich een explo sie voorgedaan, met het gevolg dat het toestel neerstortte. De eenige overlevende van het ongeluk is kort nadat hij uit de wrakstukken van het vliegtuig was bevrijd overleden. Kort na van het vliegveld Ruzyno bij Praag te zijn opgestegen, is een Dakota van de Tsjechische lucht vaartmaatschappij bij Klavno neer gestort. Drie leden van de bemanning kwamen in de vlammen om. Regeeringwek geen illusies Het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stede- bouw en de Nationale Woning raad hebben de Regeering een brief gezonden, waarin de vrees wordt uitgesproken, dat het bouwplan voor 1947 niet zal worden verwezenlijkt. Voor 1947 is een programma vastgesteld voor 28.000 huizen, hetgeen nog niet ee<ns voldoende is om verderen woningnooc^ te voorkomen. Daarom alleen al is het noodzakelijk, dat ille6 in het werk wordt gesteld, althans dit plan te verwezenlijken. 14000 huizen Daartoe moeten in het eerste kwartaal van 1947 ten minste li.000 huizen in uitvoering wor clen genomen. In Januari is echter geen enkele uitvoeringsvergun nirig voor woningbouw verstrekt, omdat er niet genoeg materialen zijn. Beide instituten vragen 2ich dan ook af of het voel verantwoord is, zooveel materiale voor andere doeleinden dan woningbouw be schikbaar fa stellen, te meer, daar in de Tweede Kamer is medegedeeld dat van den totalen houfaanvoer slee hts 50 bestemd is voor de bouwnijverheid tegen 70 °7o voor den oorlog. Indien de materiaalpositie de uitvoering van een programma voor 28.000 woningen niet moge lijk maakt, moet naar meening van de briefschrijvers zulks aan de bevolking worden medege deeld, opdat geen verwachtingen worden gewekt, die niet kunnen worden verwezenlijkt. Kinderbijslag brengt geen wijziging in consument.,.— cdiet Aangezien bij de tijdelijke ver hooging van den kinderbijslag in zekeren zin hetzelfde doel voor oo^en heeft gestaan als bij de tot standkoming van de wet op het consumentencrediet, n.l. de bestaan de spanning tusschen loonen en prijzen te verminderen, hebben de minister van financiën en van so ciale zaken, besloten, dat bedoelde verhooging niet in aanmerking ge bracht zal behoeven te worden bij de bepaling van de financieele draagkracht van hen, die een con sumentencrediet namen. De tijde lijke verhooging van den kinderbij slag zal derhalve, geen wijziging van de verplichting tot afbetaling van het consumentencrediet tot ge volg hebben. „Antara" meldt, dat met de eva cuate van 80.000 Indonesiërs uit dc gebieden in de nabpheid van dc ge vechtszones rond Scmarang naar het binnenland zal begonnen wor- oen. De evacuatie zal door dc TRI geleid worden, terwijl het ministerie \an sociale zaken een bedrag van I.oOO.OOO rocpiah (republikeinschc guldens) ter beschikking heeft ge steld. Dc evacuees zullen in groe pen van 2000 personen worden af gevoerd en in republikeinsche gou- vernementsbedrijven telverk wor den gesteld. Dc kolen nood d11 Engeland heeft reeds geleid tot een drastische in krimping van het. bedrijfsleven, in veiband met het afsluiten der elec tric iteit. In een Londenschc fabriek is de clcctrischc energie vervangen door mankracht(P.) W eer 20 veesmokkelaars gearresteerd Te Hilvarenbeek zijn twintig per sonen gearresteerd in verband met een uitgebreid veesmokkelcomplot. Commiezen, CCD-ambtenarcn en le den der Rijkspolitie moeten bij deze affaire betrokken zijn. Meerdeie ar restaties zijn nog te verwachten. De Scliotsche voetbalbond heeft heden bekend gemaakt, dat Schotland in Mei te Brussel tegen België zal uitkomen. Mej. Tjeenk Willink (P. v. d. A.) ljeeft gisteren in de Eerste Kamer een feilen aanval gedJan op de departementale stichting „Maatschappelijk werk ten plattenlande". Zij herinnerde in haar scherp re quisitoir er aan, dat in November 041 de stichting Huishoudelijke oorlichting ten platte lande" plot cling werd uitgeschakeld bij de regeling van het maatschappelijk werk. Dit heeft, volgens spreekster, geleid tot een centralisatie, die voor dezen arbeid noodlottig is. Het werk, dat vroeger bij dc uit de maatschappij zelf voortgekomen organisatie berustte, bevindt zich nu in handen van den staat, want, zoo zei mej. Tjeenk Willink, die zoogenaamde stichting is niets dan een departementale dienst. Hiervoor is een subsidie van f 350.000 uitge trokken en de stichting „leurt" nu Maar overeenkomsten dienen nageleefd De Fransche minister-president Paul Ramadier, heeft tiidens een persconferentie de kwestie Indo- China uitvoerig besproken. Hij deelde rncdc, dat Hue door Fran- sche troepen, die over het alge meen de situatie meester zijn. be zet was. Admiraal Thierry d'Ar- genlieu wordt, aldus Ramadier, de volgende week in Parijs ver- cht. Over de voorstellen, die Vietnam Frankrijk zou hebben gedaan zeide Ramadier. dat hij een desbetreffend document uit Parijs ontvangen had. Het docu ment zou echter niet van Ho-Tsii- Minh afkomstig zijn, zoodat geen zekerheid omtrent de authentici teit kon worden verkregen. De voorstellen ziin gebaseerd op de overeenkomst van 6 Mrt. „Maar", vervolgde Ramadier, „Ik moet hierbij opmerken, dat deze over eenkomst door den aanval on Ha noi geschonden werd. Er bestaat dus geen basis, die aan deze overeenkomst zou kun nen worden ontleend. Wii hand haven ons standpunt: vrijheid voor de Annamietische volkan in het raam van de Fransche unie en de Indochineesche Federatie. Wij willen onder geen voorwaarde Annam opnieuw veroveren en op nieuw een koloniaal systeem in voeren. Wij willen slechts met een regeering onderhandelen, die er borg voor staat, dat Ac aangegane overeenkomsten nageleefd wor den. Ik hoon dat de annamieten zichzelf rekenschap zullen geven van het nuttelooze van hun strijd en een modus zullen vinden, die niet te rijmen is met. politieken moord of politieke dictatuur." Spoedig debatten Ramadier verklaarde voorts, dat waarschijnlijk in het begin van de volgende maand in de nationale vergadering debatten zullen wor den gevoerd over alle aangelegen heden betreffende de Fransche Unie. De volgende week zal ge debatteerd worden over de buitcn- landsche politiek met het oog op het vertrek van de Fransche de legatie naar Moskou. Ramadier sprak vervolgens over de onderhandelingen van de Fran sche regeering en leiders van het Fransche verbond van vakver- oenigingen. rlie de politiek der rc- geering inzake de prijzen goedge keurd hebben. Indien inzake de kwestie der salarissen verschil van meening bestaat, aldus Ra madier, is dit niet zoo ernstig als het lijkt. Bovenstaande per radio overgebrachte foto toont hoe Britsche soldaten en matrozen met knuppels de rust. trachten te herstellen aan boord van het Joodsche emigrantenschip Lanegevtijdens de ongeregeldheden, wel. ke ontstonden, doordat de troepen een tusschen de passagiers ontdekt wapen in beslag wilden nemen(P.) Demonstratie lijkt het struikelblok „Wij handhavenzoo schrijft het N.V.V. in een brief aan de E.V.C., „dat V met betrekking tot het. pro- pageeren van uw eischen voor 10 loonsverhooging de regelen van het geoorloofde verre hebt overschre den. Het verbaast ons m hooge mote, dat U zich tot NVV-leden hebt qewend om hen op te wekken aan de demonstratie deel te nemen" Ter staving van deze bewering copieert het N.V.V. een door den E. V.C.-districtsvertegenwoordige.* W. M. Heyink geteekenden brief, gericht tot een functionaris van het N.V.V. te Hilversum, waarin de heer Heyink o.m. schrijft: „Het zal U bekend zijn, dat een delegatie van Uw hoofdbestuur op ons groot achtdaagsch congres aanwezig zal zijn." Dit loopt toch wel de spui gaten uit",, schrijft het N V. V. thans. „Zolfe de aankondi ging. dat een delegatie uit het N.V.V.-bestuur Uw con gres zou bijwonen, moest dienst doen om onzq men- schen op te wekken, aan de demonstratie, te Utrecht deel te nemen." „Want," zoo schrijft de heer Heyink verder, „ik meen hierin aanleiding te vinden U te vragen of U aan deze groote manifestatie te Utrecht, waarop het N.V.V, te genwoordig is. zult willen deel nemen." „Zoo suggereert U dus, dat het N.V.V. officieel vertegenwoordigd zou zijn bij deze demonstratie en nog erkent U niet dat bet E.V.C. Optreden verkeerd was," zoo be sluit het N.V.V. in zijn brief deze paragraaf. NVV verzet zich „Uw verwijten, riat wij ons niet in het openbaar tegen Uw tactiek hadden dienen te keeren, wijzen wij af. Wij zouden ons zonder meer belachelijk hebben gemaakt, ais wij U hadden laten gaan zon der oris er tegen te verzetten," vervolgt de brief. U maakte zich schuldig aan cellenbouw in het groot. Dit diende te worden gesig naleerd. Wij vragen eerlijkheid, een eerlijkheid die U niet aan den dag hebt gelegd." De brief besluit: „Alles wat tot nu toe geschiedde geeft ons aanleiding om de heele situatie, welke is ontstaan binnen den korfst mogclijken tijd met onze hoofdbesturen ernstig onder de oogen te zien". Ir. Soekarno zal vermoedelijk de ze week nog 200 nieuwe KNTP-leden benoemen, wier ambtsperiode zal duren, zoolang het oude KNIP zit ting heeft. Deze beslissing is genomen in af wachting van uitsluitsel van den kant van het KNIP over het presi dentieel decreet van 6 Januari j.l. Aantal pest gevallen te Bandoeng stijgt Het aantal gevallen van pest te Bandoeng is gedurende de laatste weken toegenomen. Wegens de groote verw aarloozing en vervui ling, die overal is ontstaan, kon niet voorkomen worden, dat de ziekte zich naar alle richtingen uitbreidde. Sedert 1 Januari zijn 14 gevallen geconstateerd, waar onder een geval van longpest. Nederland speelt tegen „Continent"! Op Dinsdaq 6 Mei a.s. 's avonds om 6 uui zal het Nederlandsch elttal in het Feijenoordstadion een wedstrijd spelen tegen „Het continent" het elftal van de rest van Europa, dat vier dagen later, 1 Mei, in Glasgow uitkomt tegen Groot Brittannië. Geen veldsport Eensgezind maken de voetbal-, korf bal- en hockey bond bekend, dat voor het a.s. week-end alle wedstrijden zijn afgelast. Het voetbalprogramma wordt traditiegetrouw weer een week verschoven. Volgens den specialen correspon dent van de „Daily Mail" te Wash ington zouden Britsche functiona rissen aldaar „koel" staan tegenover een suggestie van Je kant van het Witte Huis om steenkool, welke mo menteel met bestemming voor Ne derland en andere Europeesche landen onderweg is, naar Groot- Brittanniö te dirigeeren. om tege moet te komen in de acute steenkool- crisis. Kapitein Granville Conwav. de transport-deskundige van den Amerikaanschen president. heeft verklaard, dat een verzoek van Groot-Brittannië in dezen geest „goedgunstig behandeld zou wor den". De Britsche woordvoerder wees er echter op, dat tot een derge- lijken stap niet kon worden overge gaan zonder overleg met-de betrok ken landen. Centrale Commissie In een officieel communiqué werd te Londen medegedeeld, dat dc „zeer kritieke" hrandstoffénnond heeft ge noodzaakt tot het instellen van een centrale commissie van ministers en vertegenwoordigers der industrie, welke den strijd om den steenkool van dag tot dag zal coördineeren. Tevens is besloten zware straffen op te leggen voor onwettig stroom verbruik voor huishoudelijke doe'- p nden. De electriciteitshepexkingen voor huishoudelijke doeleinden zijn ♦hans practisch tot geheel Groot Brittannië uitgebreid. Te Djokja politieke besprekingen Donderdag hebben president Soe karno en vice-president Mocham mad Hatta in een onderhoud met dr. Soclciman, voorzitter van dc Masjoemi, dc ontwerpovereenkomst van Linggadjati besproken Tijdens dit onderhoud werd besloten alle Indonesische politieke partijen bij een te roepen om gezamenlijk tc overwegen welke gemeenschappe lijke houding met betrekking tot de interpretatie van de ontwerpover eenkomst door minister Jonkman men zou aannemen. U.S.A.-voorstellcn in Veiligheidsraad aangenomen De Veiligheidsraad heeft met ne gen stPmmcn voor besloten tot oji- lichting van een commissie van elf landen ter bestudeering van de ver mindering van alle bewapeningen, met uitzondering van die. welke reeds worden behandeld door de commissie voor -de atoomenergie. Rusland en Polen onthielden zich van stemming. Het. besluit van den Raad was een groote overwinning voor de ver- eenigde Staten, die er op hadden ge staan, dat iedere bewaponingscom missie, die door de UNO wordt opge richt. zich bëpei kt tót hêt terrein, dat niet. wordt bestreken door de commissie voor de atoomenergie. Gromiko vei zotte zich tot het laatst t.egen de Amerikaansche voor stellen, maar toen zij waren aangeno men, wesschte hij geen gebruik te maken van het recht van veto. Er is nog steeds ,een kans. dat Rusland van het' recht van veto ge bruik zal maken, maar dit werd zeer onwaarschijnlijk geacht. De burgemeester van Urk heeft zich telefonisch tot den minister van Oorlog gewend met het verzoek het eiland door middel van amphi- bie-tanks van de zoo hoog noodige levensmiddelen te voorzien. De mi nister deelde echter mee. dat het leger niet meer over deze tanks be schikt. Daarop heeft de burgemeester den minister van Binnenlandsche Zaken opgebeld met de vraag het eiland uit de lucht van proviand te voorzien. Deze mogelijkheid wordt thans onderzocht. over het gehccle land met maat schappelijke werksters. Spreekster drong er op aan deze centralisatie ad absurdum, gcljjk zij het beti telde, onmiddellijk een einde te maken. Deze rede van mej. Tjeenk Wil link deed nogal ecnig stof op waaien in de Kamer. Naast de be wogenheid die veroorzaakt was doordat minister Mansholt de ver ordende bevoegdheid van de orga nisaties van groentenhandelaren heeft ingetrokken, maakte zjj de Kamerzitting levendig. Twee spre kers, nl. de a.r.-heer Biewinga en de communist Brandenburg brachten den minister hulde voor zijn besluit. hc Zoo langzamerhand begint er eenige teekening te komen in dc standpunten van de Groote Vier ten opzichte van het Duitsche pro bleem en in de kwesties, die op de a.s. Conferentie van Moskou spe ciaal de aandacht zullen vragen, respectievelijk dc groote struikel blokken zullen vormen. Begrijpelijkerwijs zal k oms t i g e dc toe staatsvorm van Steenkoolpositie blijft critiek in Engeland Attlee heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de toestand op het gebied van de steenkool, ondanks ce voorgeschreven bezuiniging, zeer .^ritiek bljjft. De Londenst he ener giebedrijven hebben nog voor een week voorraad. Het aantal werkloozen, aldus \ttlee, in de gebieden waar het ge bruik van electnciteit voor indu- strieele doeleinden is beperkt, ls met ongeveer een en drie kwart rrillioen vermeerderd. Een millioen van hen hebben om werkloozen- steun vc-rzocht. In het Engelsche Hoogerhuis hebben verschillende tot de oppo sitie behoorende leden verzocht om het aftreden van Shinwell als mi- ter van brandstof- en energie voorziening. Lord Shepherd (La beur) nam het voor Shinwell op en zei dat geen lid van de regeering een scherper geest heeft dan Shin well en dat de oppositie zich zou hebben verzet, indien men in Octo ber 1946 kolendistributie had willen mvoeren. In het. weerovei zicht van De Bilt wordt gemeld, lat de luchtdrukver deeling zich wijzigt in een ongunsfi- ge richting, waardoor het vorstge bied zich opnieuw in alle richtingen gaat uitbreiden. Het hooge drukge- bied over Scandinavië neemt name lijk weer belangrijk in intensiteit toe, terwijl de Oceaandepressie voorloo pig is doo.Jgeloopen voor de golf van Biscaye. In het afgeloopen etmaal, stroomde wat minder koude lucht over Duitschland naar onze omge ving, zoodat de temperaturen heden morgen hoogcr waren. Om 8 uur varieerden de tempera turen van 3 tot 5 graden onder nul, Door Je uitbreiding van het Scandi navisch maximum over het Oostzee gebied cn.West Rusland, zal de wind weer van het Noord-Oosten naar het Oosten draaien en zal de vorst in ons land toenemen. Op sommige plaatsen in midden Duitschland kwamen tcmperatuien voor van beneden,19 graden. In Zweden was de hemel onbewolkt en kwam bij windstilte op sommige plaatsen bijna 49 graden vorst voor Er is dan ook momenteel geen enke le aanwijzing, dat de vorstperiode binnen enkele dagen beëindigd zou kunnen worden. Volgens berichten van de Griek- sche regeering heeft de Grieksche infan'erie 509 „communisten van de E A.M." naar Joegoslavisch gebied verdreven. Sinds Zondag had de groep vier aanvallen op een Grieksch dorp bij de grens gedaan, waar 59 huizen in brand werden gestoken Twintig der aanvallers zouden zijn gedood. Duitschland in het bijzonder de be langstelling hebben. Tot dusver zijn er drie verschillende opvattingen naar voren gekomen: het Russi sche, het Engelsch-Amerikaansche en het Fransche, waarbij wij echter niet over het hoofd moeten zien, dat de verschillende standpunten, met uitzondering dan vAn het Fran sche, nog niet zoo bijster scherp zijn bepaald. Het Fransche memorandum heeft zich duidelijk uitgesproken. Frank rijk wenscht, dat het Duitsch land van de toekomst zich als een statenbond zal organiscercn, waarbij het accent komt tc liggen op dc autonomie van de samenstel lende staten. De Angelsaksische mogendheden daarentegen schijnen den'vorm van 'n bondsstaat tc pre- fereeren; in hun opvatting neemt het centrale bestmir dus een veel grootere plaats in dan in die van de Fransche regeering. En dc Russen tenslotte maken den indruk van voorstanders tc zijn van oen een heidsstaat met een centrale regee ring. Op 2ichzelf is het geen verras sing, dat de opvattingen in kwestie juist in deze drie groepen uiteen vallen; elk van de drie staatsvorm men past bij dé algemeenc opvat tingen vpn de betrokken mogend heid, die hem voor Duitschland voorstaat. Het is even logisch, dat juist de Franschen een zoo groot mogelijke decentralisatie van Duitschland willen dit is een po litiek, die al dateert van dc eerste dagen, dat er een Fransche een heidsstaat ontstond als dat de Russen, wier beste kansen liggen in een straf gecentraliseerd Duitsch bestuur, dat dit hoort er natuur lijk bij behecrscht moet worden door de communisten, voorstanders zijn van den eenheidsstaat. Wanneer wjj hier de drie stand punten uiteenzetten, zooals wij ge daan hebben, dan bedoelen wij daar mee allerminst te betoogen, dat dc stellingen definitief betrokken zijn, dat cr geen onderlinge toenadering mogelijk zou zijn. Het tegendeel is waar. Wjj krijgen den indruk, dat elk van de Groote Vier en met name de beide uitersten in dezen, Frankrijk en dc Sowjet-Unie, er be paald tegen opzien om zich al te zeer vast te leggen ten opzichte van deze materie. Beide staten heb ben hiervoor analoge redenen: Frankrijk zoowel als de Sowjet- Unie zoeken hun verhouding tot Engeland te vernieuwen, respectie velijk te verdedigen en een van dc cardinalc problemen daarbij is na tuurlek het standpunt van weers zijden ten opzichte van het Duitsche vraagstuk. En als Parijs en Moskou uit die onderhandelingen met Lon den het maximum willen halen, dan moeten ze hun troeven niet al te vroeg laten zien. Juist de houding van de Sowjet- Unie is hiervan een duidelijke de monstratie. Moskou is immers be gonnen met in 'n memorandum aan de thans bijeen zijnde Conferentie te Londen terloops den term „cen trale regecring van Duitschland" te gebruiken. Hierop 9 is tot dusver geen nadere preciseering gevolgd. Ook niet in dc uiteenzettingen, die de vertegenwoordigers van Wit- Rusland ep de Oekraïne aan de Londenschc Conferentie hebben ge geven. Het is zelfs bepaald opval lend met hoeveel nadruk zij over het probleem van den toekomstigen Duitschen staatsvorm hebben ge zwegen, ondanks het feit, dat hun hierover herhaaldelijk vragen zijn gesteld. Zij hebben deze eenvoudig genegeerd," kennelijk omdat hun in structies luidden, om niet op details in te gaan. En dit op zichzelf be wust, dat men in Moskou een vraagpunt als dit nog open wil la ten. Dit krijgt te meer relief, wan neer wij deze taktiek vergelijken met het optreden van de Russen op de aan de vorige Vredesconferentie voorafgegane bijeenkomsten van de ministers of hun gedelegeerden van de Groote Vier. De conclusie ligt voor de hand, dat de Russen in dit opzicht tot onderhandelen (men mag ook spreken van marchandcc- ren) bereid zullen zijn. Ditzelfde geldt trouwens ook voor een anderen kant van het Duitsche vraagstuk, nl. voor de kwestie van de grenzen van Duitschland. Hieraan zullen wij een volgend arti kel wijden. Dr. C. D J. BRANDT. Toenemende vorst Weersverwachting van Dc Bid. 1 gpldig tot Zaterdagavond. 'h Weer iets toenemende vorst, ■j, 7.waar bewolkt met enkele plaat" 3 e.'ijke opklaringen. Vrijwel over. 3 al droog. Meest matige oostelijke wind, 3 Vrijdag 14 Fcbr.: Zon on 7.21, jij ondri 17.10, maan op 2.53, on- 2 der 10.58.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1