DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C Minister Mansholt wijst arbitrage af Langedijker tuinders zetten den verkoop niet stop Oostenrijk en Joegoslavië discussieeren te Londen Frankrijk sluit verdragen met Warschau en Praag Palestina" naar UNO Conflict in groentehandel Overleg met het in ieder 9eval niet ,0' sln!,in9 bedrijfschap „Wij hebben geen bevoegdheid tot verdeelen" Telers mogen hun groente venten Als de handelaars blijven „staken" LIJNENSPEL OP DEN DAM Smokkelhandel een lucratief bedrijf! Carinthië voor de Een van vier „deputies" Frankrijk staakt! Ieder slechts èen paar schoenen „Zoo was tgoed Nieuwe faculteit voor tandartsen Parade van de week Vorst houdt aan Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbox 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 15 Februari 1947 Nr. 571 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE detailhandel in groenten heeft minister Mansholt aange boden het huidige conflict aan arbitrage te onderwerpen. De minister heeft hierop telegrafisch geantwoord, dat hij zulk een arbitrage niet mogelijk acht daar het hier een kwestie van regeeringsbeleid betreft. Wel verklaarde hij zich bereid tot over leg met de vakgroepen, nadat deze hun advies tot stopzetting van den in- en verkoop van de groenten, onderworpen aan de maximumprijsregeling, zouden hebben ingetrokken. Dit antwoord van den minister is gisteravond ter kennis gebracht van een openbare vergadering van groentenhandelaren te Dor drecht, welke tevens werd bijge woond door vertegenwoordigers uit Amsterdam, Den Haag, Rot terdam, Schiedam. Gorkum. Slie- drecht. Papendrccht en omliggen de gemeenten, en vertegenwoor digers van den groothandel en markt- en straathandel in dit rayon. De vertegenwoordigers van den groot- en kleinhandel spraken in een motie hun scherpe afkeuring uit over de maatregelen van het ministe rie van Landbouw en verzoch ten directe intrekking hier van. Veilingen Maandagmorgen zal het dage- lljksche bestuur van het Centraal Bureau van Veilingen zich bera den over de situatie en. Maandag middag een bespreking hebben met de vertegenwoordigers der veilingen. Geruchten, dat. de mi nister Maandag een bespreking zou hebben met alle betrokken partijen, zijn, naar van bevoegde zijde verzekerd wordt, uit de lucht gegrepen. Waarschijnlijk danken zij hun oorsprong aan het feit dat de minister wel overleg pleegt met hot bedrijfschap voor groen ten cn fruit. De Utrechtsche detailhandel zal Handelaars wijzen verwijten af De organisaties van groenten- handelaars wyzen het verwijt van den minister van de hand, dat zij niet zelf een verdeelingsregeling hebben doorgevoerd. Volgens de in December 1942 gegeven richtlijnen van den toenmaligen secretaris-ge neraal en een in September 1945 door den minister gedaan verzoek aan de bedrijfsorganisaties, hebben de vak- en ondervakgroepen niet de bevoegdheid om dergelijke regelin gen te treffen, zoo deelen deze han delaars mede. Maar berust deze be voegdheid uitsluitend by de bedrijf schappen. De minister deelde mee, dat er te minder aanleiding was tot het stakingsadvies van de organisaties, omdat hij zich bereid had verklaard ook maximum-veilingprijzen vast te stellen. Maximum-prijzen De waarnemend directeur- generaal voor de voedselvoor- ziening, ir. S. Keyser, heeft nog op Donderdag 6 Februari uit drukkelijk medegedeeld, dat het niet de bedoeling was om ook maximum-veilingprijzen vast te stellen, aldus de handelaars. Op grond van deze mededeeling is een dag later het besluit van de organisaties gevolgd. De overheid dient zich, ofwel van het stellen van pryzen te onthou den, ofwel deze over de geheele li nie door te voeren. Een vaststel ling van r.iaximum-verkoopprijzen voor den handel zonder correspon- deerende maximum-verkoopprijzen voor de telers is voor de groente handelaars principieel onaanvaard baar en practisch ontuitvoerbaar, aldus besloten de genoemde orga nisaties haar mededeelingen. In verband met de staking der groentehandelaars heeft de voorzit ter van het bedrijfschap voor groen ten en fruit de volgende besluiten genomen 1. Alle door de telers ter veiling aangeboden producten moeten dcor de veiling worden aangenomen en op normale wijze ten verkoop aan den handel worden aangeboden; 2. Koopt de handel deze groen ten niet dan moet de veiling deze verkoopen aan iederen gegadigde, ook al is deze niet in het bezit van een handelserkenning; 3. De verkoop moet geschieden tegen prijzen, welke nooit hooger mogen zijn dan den vastgestelden consumptieprijs; 4. Mocht het verkoopen op deze wijze niet slagen, dan wordt den te lers ontheffing verleend van hun verplichten afzet via de veiling. Zij mogen hun producten dan recht streeks aan verbruikers verkoopen. van de zaken overgaan. In Langcndijk (N.H.) is gisteren een vergadering gehouden van de bij de Langendijker groente-cen trale aangesloten tuindersverecni- gingen. Zij besloten de bevolking van wintergroenten te blijven voorzien cn dat inkoopers van groote steden bij de centrale groenten zullen kunnen inkoopen. Zij moeten zich dan in verbinding stellen met bet bestuur van de Langendijker groente-centrale. Te Heerlen is Vrijdag een ver gadering gehouden van grossiers, commissionnairs en kleinhandela ren in groenten uit de geheele mijnstreek en enkele andere dee len van Limburg. Zij betreurden dat van een medezeggenschap van den handel bij de vaststelling der prijzen, weinig of niets over blijft Coöperaties De voorzitter van den Bond van commissionnairs in Venlo. wees op het gevaar dat de coöperaties de gemeentebesturen in Zuid- Limburg, speciaal ook de mijnen de 'menschen van groenten zullen gaan voorzien. Daarom vond hij het noodig de mijnwerkersbonden en de mijnen in te schakelen bij een poging een beroep te doen op den minister. Urk's o ril,.et nadert! Zaterdagmorgen is een colonne vrachtauto's naar Urk vertrok ken. Het transport bevat o.a. 8 ton suiker, 7 ton boter, 20 ton eierko len, 10 Ion mul, 5 ton erwten en bonen 2Vfc .ton grutterswaren en niet te vergelen voor de minnen 2i000 tabaksrantsoencn. Dc bevolking maakt zich op om de auto's feestelijk in te halen. Dc directeur van het hotel „Wa pen van LTrk" heeft den toegang tot het hotel sneeuwvrij laten maken voor de bestuurders der vrachtwagens. In totaal 160 man, zullen morgen onthaald worden op erwtensoep. Om deze te kun nen klaar maken heeft de eige naar links cn rechts petroleum- toestellcn geleend, want voor het fornuis zijn geen brandstoffen aanwezig. Een bedrag van 1-360.000 was gemoeid met een smokkelhandel, die dezer dagen in Hilvarenbeek werd ontdekt. Dertien personen werden in verband hiermee gear resteerd. Sinds eind 1945 verdwe nen in totaal 1000 stuks vee over do grens. De gemiddelde inkoon- som bedroeg 800.per stuk. waarbij dus een winst van onge veer 45 pet werd gemaakt! DE WINTER WIL NlET OPHOU DEN. Opnieuw is er op vele plaat- sen in ons land een flinke hoeveel heid sneeuw gevallen. Op de Dam ontstonden spoedig wandelpaden, die de verschillende looprichtingen aangaven en in dé witte sneeuw een aardig lijnenspel te zien gaven. Gezant in Australië niet hoffelijk behandeld In diplomatieke kringen te Can berra is men verrast over het feit, dat de Australische regeering den Nederlanrlschen gezant, baron van Aerssèn Beyeren van Voshol, die tot ambassadeur in China is benoemd, niet de gebruikelijke afscheidslunch heeft aangeboden bij zijn vertrek uit Australië. Baron van Acrssen heeft per vliegtuig Canberra verlaten op we; naar Nederland. Geen enkele verte genwoordiger der Australische re geering was op het vliegveld aan wezig om afscheid te nemen. Van officieele Australische zijde wordt ontkend, dat deze afwijking van de hoffelijkheid verband houdt met het feit. dat baron van Acrssen heeft gepro testeerd tegen Australië's in ge breke blijven de schade aan den Ncderlandschen torpedojager „Piet Hein" to herstellen. Men verklaarde, -dat dr. Evatt en an dere ministers verhinderd waren bij het vertrek van baron van Aerssen aanwezig te zijn. Gehuwde onderwijzeres kan in 40 landen worden benoemd Het internationaal bureau van onderzoek inzake onderwijsaangele- genheden heeft in een te Genève gepubliceerd rapport den uitslag gegeven van een in 1946 ingesteld onderzoek. Uit de van 45 landen ontvangen antwoorden op een vra genlijst blykt, dat in 40 landen geen onderscheid wordt gemaakt tusschen de gehuwde en ongehuwde onderwijzers. Tot deze landen be- hooren onder andere België, Frank rijk. Engeland, de V.S. en de Sow- jet-Unie. Vier landen staan de aanstelling van gehuwde vrouwen als leer kracht niet toe. Het zijn Australië, Eire, Nederland en Zuid-Afrika. Masaryk maakte in Parijs contact Het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken heeft mee gedeeld dat Frankrijk binnenkort met Tsjechoslowakiie een verdrag en met Polen een cultureele over eenkomst zal sluiten. Het teekenen van het vredesver drag te Parijs verschafte Masarvk den Tsjechoslowaakschen minis ter van buitenlandsche zaken, ge- legenheid zich te verstaan met Fransche vertegenwoordigers, al dus een communiqué van het Fransche ministerie van buiten landsche zaken. „Als een gevolg van deze besprekingen hebben beide regeeringen, verlangend een bijdrage te leveren bij het verster ken van de algemeene veiligheid en het herstel van Europa, beslo ten onderhandelingen te beginnen ten einde de betrekkingen tus schen beide landen te verstevi gen." Een woordvoerder zei de dat het nieuwe verdrag de beide vorige Franscb-Tsjechoslowaaksche ver dragen van vriendschap en weder- zijdsche garantie zou vernieuwen Geen blokvorming De woordvoerder verklaarde voorts dat Bidault een onderhoud heeft gehad met Modzelefski. den Poolschen minister van buiten landsche zaken, over het sluiten van een Fransch-Poolsch cultureel verdrag in de nabije toekomst On de vraag of het voornemen be stond aan Fransche zijde om te trachten „een lijn te trekken" met Rusland tijdens de aanstaande conferentie van Moskou over het Duitsche vredesverdrag, zeide de woordvoerder: ..Het ligt niet in de bedoeling van Frankrijk een as te vormen met Moskou. Lon den. Washington. Addis Abbeba. of welke andere regeering ook voor deze conferentie. Wii treffen absoluut geen voorbereidingen om eenig blok te vormen voor zoover de regeling van het Duitsche pro bleem betreft." Beider veiligheid Masaryk heeft over de komende onderhandelingen verklaard: j „Het politieke belang van de overeenkomst ligt voornameliik in het feit. dat het voor Frankrijk als de westelijke en Tsiecho Slo wakije, als de Oostelijke nabuur van Duitschland van vitaal be lang is er voor te zorgen dat de controle op Duitschland en de vei ligheid van beide landen in de ko mende onderhandelingen over het vredesverdrag met Duitschland zullen worden verzekerd." Ofschoon de Fransche en de Tsjechoslowaaksche regeeringen ten aanzien van sommige asüec- ten van het Duitsche probleem van meening verschillen hebben zij voldoende belangen aejneen. Vertegenwoordigers van Oosten rijk en Joegoslavië zijn voor de spe ciale plaatsvervangers inzake net verdrag met Oostenrijk verschenen om hun tegenstrijdige standpunten wat betreft het grensgebied Slo- veensch-Carinthië uiteen te zetten. De Joegoslavische afgevaardigde dr. Joza Vilfan, baseerde de aan spraken van zijn land op dat ge bied op ethnologische gronden en op de wcnschclijkhcid van een be tere beveiliging 'van de Joegoslavi sche Noordgrens. Vilfan bood den plaatsvervangers vijf nieuwe memoranda aan, die een antwoord zijn op de vroegere ver klaringen van Oostenrijk inzake de grenskwestie. De hoofdpunten van de memoranda zijn: 1) De in 1920 m Carinthië gehouden volksstem ming heeft de kwestie niet gere geld: 2) Tusschen Je beide wereld oorlogen zijn de Slovenen in Oos tenrijk onderdrukt, zelfs vóór het nazi-regiem; 3) Sinds Oostenrijks bevrijding in 1915 zijn aan de Slo venen hun rechten ontzegd. De Oostenrijksche bewering, dat Carinthië geografisch en econo misch onscheidbaar van Oostenrijk is, wees Vilfan van de hand. Geen volksstemming? De plaatsvervangers hoorden ver volgens den Oostenrnkschen verte genwoordiger, dr. Karl Gruber. Deze verklaarde dat het in 1920 in Carinthië gehouden plebisciet ir dien tyd door de Joegoslavische re geering was aanvaard. Wat de in 1945 gehouden verkiezingen betreft, waarbij de Slovenen volgens zeg gen van Vilfan geen lij3ten hadden mogen indienen, verklaarde Gruber, dat de Slovenen de lijsten vrijwillig hadden ingetrokken. Vilfan antwoordde, dat hij be zwaar maakte tegen de wyze waar op de verkiezingsuitslagen waren gebruikt, n.l. om te bewijzen, dat de Ramadier waarschuwt Ramadier, de socialistische premier van Frankrijk, heeft Vrijdag, nu er duizenden rijks ambtenaren demonstreeren voor hoogere loonen, verklaard, dat, indien Frankrijk zich niet aan rationale discipline kan onder werpen, het land en zelfs de republikeinsche staatsvorm in groot gevaar zullen worden ge bracht. Ramadier deelde mede, dat de re geering „met alle haar ter beschik king staande hulpmiddelen" zal vechten tegen hoogere prijzen en speculatie. Tot de arbeiders zeide Ramadier: „Er kan geen algeheele loonsverhooging zijn". In politieke kringen wordt ge vreesd. dat de economische cri sis wellicht een kabinetscrisis tot gevolg zal hebben, daar de communisten de eischen van de arbeiders ondersteunen. Openbare diensten Als protest tegen de duurte en om de eischen tot verhooging der ambtenarensalarissen kracht bij te zetten werd op tal van regeeringsbu- reaux en openbare diensten het werk neergelegd. Vrijdagmiddag om 15.30 (Ned. tijd) sloten de scholen, terwijl de departe menten van luchtvaart, oorlog en marine en de loketten der spaarban ken een half uur later volgden. De radio staakte haar uitzendin gen en op 17 uur legden de ver keersagenten er het bijltje bij neer. zcrodat overal in de straten groote verkeersopstoppingen ontstonden. De voor de veiligheid noodzakelij ke diensten evenals de water-, elec- trfciteit- en gasvoorziening en de ge neeskundige diensten blijven echter functionneeren. Ten slotte ging het personeel van autobussen en metro in staking er. de telefoonlijnen werden afgesneden, behalve die van ziekenhuizen en I brandweerstations. Slovenen zich niet by Joegoslavië wilden voegen. Het Sloveensche be jvrijdingsfront had zijn lijsten inge trokken, daar zijn leiders door de geallieerde autoriteiten verzocht waren een verklaring te teekenen, waarin zy beloofden geen wijziging der Oostenryksche-Joegoslavische grens te eischen, voordat deze kwestie op de Vredesconferentie be slist zou zijn. Duitsche handteekening De plaatsvervangers voor het verdrag met Duitschland kwamen in principe overeen, dat de raad van ministers van buitenlandsche zaken na de algemeene vredesconferentie den definitieven tekst van het vre desverdrag zal opstellen cn dat deze tekst door de staten, die op de conferentie vertegenwoordigd zyn getcekend zal worden en daarna aan de andere leden der UNO. die met Duitschland in staat van oorlog zijn, zal worden aangboden. Het vredesverdrag zal van kracht worden, aldus werd in principe be sloten, onmiddellyk nadat het door de Groote Vier geratificeerd is. Het moet ook door Duitschland worden geratificeerd. Attlee tot Truman: Ook in andere landen is kolenschaarschte •Attlee heeft Trumans aanbod om onderweg zijnde kolenschepen naar Engeland te dirigeeren van de hand gewezen, omdat andere Europeesche landen de brandstof evenzeer noodig hebben als Enge land. Tegelijk met de mededeeling van den Britschen premier, waren de eerste teekenen waar te nemen, dat de steenkoolpositie iets beter is geworden. In een officieele ver klaring van het ministerie van brandstofvoorziening en energie wordt gezegd: „Ofschoon de toe stand nog zeer ernstig is en de kolenvoorraden ver beneden het veiligheidspeil blijven, waren er gisteren en hedenmorgen overal teekenen waar te nemen, dat er iets meer grond is gewonnen." Donderdag werden meer dan 30.000 ton steenkool bezuinigd, dat is 43% van het normale ge bruik, in de helft van het land, waar de electriciteitsbeperkingen Maandag zijn ingegaan. Over geheel Groot-Brittannië is 112,000 ton bespaard. Ned. ambassadeur in Canada Uit Montreal wordt gemeld, dat Dr. J. H. van Royen oud-mmister van buitenlandsche zaken en lid van de Nederlandsche delegatie ter algemeene vergadering der V.N., de volgende maand in functie zal treden als Nederlandsch ambassa deur te Ottawa. De vakgroep detailhandel ir schoenen -deelt, naar aanleiding van geruchten aangaande de ongeldig- verklaring dor in omloop zijnde schoenenbonnen on een eventueele afschaffing van de scboondistributie mede, dat voor de aankoopmogelijk heden van het publiek uiteraard niet de distributie, maar de binnenland- sche productie beslissend is. Deze zal dit jaar nog van dien aard zijn. dat in 't algemeen slechts één paar schoenen per volwassen inwoner ter beschikking zal staan. De uiterst geringe import van schoenen zal dit getal niet zichtbaar gunstig kunnen wijzigen. In dit vor band vestigt de vakgroep do aan dacht op den liuidigen bonvrijen ver koop van Amerikaanscho schoenen Het quantum hiervan, oorspron kelijk ruim 2 millioen paar, is in middels reeds tot ongeveer 300.000 paar gedaald. De wenscheo van een deel van het publiek naar meer gevarieerd schoei sel zullen zeker niet bevredigd kun nen worden, als gevolg van de schaarschte aan grondstoffon en ar beidskrachten Ziekenbonnen slechts twee weken geldig Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat in de op 13 Febru ari j.l. gepubliceerde bonnenlijst voor het eerst ook de geldig ver- klaarde "bonnummers der ten be hoeve van zieken uitgereikte kaarten ME, MF cn MG zijn op genomen. Zooals bekend ontvin gen zieken tot dusverre rantsoen bonnen, welke een betrekkelijk langen geldigheidsduur hadden- Men moet er rekening mee hon den. dat de om de andere week van bovengenoemde kaarten aan te wijzen bonnen ook slechts veer tien dagen geldig blijven. Mijnwerkers willen nood leningen De minister van Economische Zaken heeft bij een bezoek aan Heerlen een persoonlijk do&r de Koningin geteekendc boodschap meegebracht, waarin zij haar dank betuigt aan de mijnwerkers De secretaris van de Mijnwerkers Unie, deelt mede, dat bij de organi saties der mijnwerkers, den beheer der der mijnen cn verschillende an dere instanties van het mijnbedrijf een groot aantal brieven en tele grammen is binnengekomen uit alle kringen der bevolking, die getuigen van de groote waardeering voor do extra prestaties, door de mijnwer kers verricht. „De mijnwerkers," aldus de secretaris der Unie, „stellen de ze blijken van waardeering op zeer hoogen prijs in de overtui ging dat deze bestemd zijn voor allen die medewerkten, dus ook voor het spoorwegpersoneel. Met volledig begrip voor de goede bedoeling verzoeken alle mijnwer kersbonden echter na te laten deze gevoeligheid tot uitdrukking te bren gen door het zenden of verzamelen van stoffelijke bewijzen van waar deering. Als de mijnwerkers hebben kunnen medewerken den nood te le nigen is dit de beste belooning. Nog maals dus onzen dank voor Uw waardeering. Zoo is het goed ge weest." Om tegemoet te komen aan het nijpend tandheelkundig tekort in Ne derland. zal met September een nieu we tandheelkundige faculteit aan de rijksuniversiteit te Groningen wor den geopend. Tevens ligt het in de bedoeling de opleiding voor tandartsen te verbe teren. Dit zal waarschijnlijk den duur der opleiding iets verlengen, doch ver wacht wordt, dat de voorgestelde verbetering de animo voor de tand heelkundige studie bij de aanstaande studenten zal stimuleeren. 11 De Britsche minister van buitenlandsche zaken, Ernest Bevin, heeft den Arabischen delegaties meegedeeld, dat de Britsche regeering voornemens is de Palestijnsche kwestie voor de UNO te brengen. Volgens een hoogen functionaris van de organisatie der UNO is het mogelijk, dat Engeland de Pa- lestijnsche kwestie volgens de be palingen van het Handvest een „toestand" zal noemen, die den vrede m gevaar kan brengen. Hij verwachtte, dat Engeland in dat geval zich op artikel 106 zou be roepen. met als gevolg, dat ande re groote mogendheden verplicht zouden zijn Engeland te helpen bij het handhaven van vrede en veiligheid in dit gebied. De USA zouden dan ook moeten beslissen, of zij troepen naar Palestina wil len sturen. De andere mogelijkheid, aldus deze woordvoerder, is. dat Enge land de geheele kwestie zonder meer in den herfst aan de Alge meene Vergadering voorlegt en orn steun vraagt. De Britsche pers acht de ver wijzing van de Palestijnsche kwestie naar de UNO het onver mijdelijke, zij het ook teleurstel lende slot van de gerekte onder handelingen met Arabieren en Joden. De „Times" stelt voor. dat de UNO een plan zal opstellen om Palestina in te schakelen in een Arabische Federatie en door de Arabieren zoo tegen een overheer- sching van de Joden te vrijwaren hun instemming te verkrijgen met verdeeling van Palestina, ter wijl de grenzen internationaal ge garandeerd zouden worden. Deze laatste clausule zou de toekomst van een Nationaal Tehuis verze keren. De „Yorkshire Post" stelt als oplossing voor: internationaal be heer met een internationale poli tiemacht met bijzondere inachtne ming van de specifiek P -itsche belangen. De „Manchester Guar dian" oppert de mogelijkheid, dat de Britsche regeering. onaf- hankeluk van het besluit de kwes tie voor de UNO te brengen, om de spanning te verminderen aan Joodsche vluchtelingen op Cyprus toe zal staan Palestina binnen te komen. T N het rumoer over de vraag of -1 Nederland het basis-accoord van Linggadjati met de Indonesische Republiek al of niet zou aanvaar den en over de voorwaarden, die wy daarbij eventueel no£ zouden stel len, is één ding wel wat op den achtergrond geraakt: de vraag of de Indonesische Republiek het wel aanvaarden zou! In de afgeloopen week is nu gebleken, dat dit niet het geval is. Het Republikeinsche kabinet is wel bereid het accoord van Linggadjati te onderteckenen, zooals dit is vastgelegd in de be kende zeventien punten, de als bin dend beschouwde notulen en de of ficieele correspondentie tusschen de twee delegaties. Maar de interpre tatie, aan het acoord gegeven in de door de Tweede Kamer aanvaarde motie-Romme, accepteert het Indo nesische kabinet niet. Deze motie bindt de Nederlandsche regeering aan de koninklijke rede van Decem ber 1942 en aan den huidigen grond wet cn wil de zeventien punten van Linggadjati in onverbrekelijk ver band zien met dc toelichting der Commissie-Generaal en de twee re- geeringsverklaringen van December 1946. Dat al deze voorwaarden de draagwijdte van het accoord van Linggadjati aanmerkely'k beperk ten, is duidelijk. Minister Jonkman en prof. Schcrmerhorn mogen wel gezegd hebben, dat zij aan de strek king van het accoord niets veran derden, maar prof. Romme achtte het acoord zonder die voorwaarden onaannemelijk. En als zij aan de zaak niets zouden veranderen, zou de geheele motie een slag in de luht zijn geweest. En daarvoor is prof. Romme toch zeker de man niet. OVERINGENS is het niet be kend tegen welke der door Nederland geëischtc beperkingen de Indonesiërs nu eigenlijk gekant zijn. Dat komt ook al doordat men door het gemanoeuvreer met Ling gadjati I (het „fantoom") en Ling gadjati II en met de diverse toe lichtingen en interpretaties dc zaak er niet duidelijker op heeft ge maakt. Is by de Indonesiërs do kwestie van de Krocht en die van de eigen souverciniteit weer in het geding? Of hebben prestige-over- wegingenen den doorslag gegeven? Dc motie-Romme heeft getoond, dat Nederland hoewel onderhan delende met de Indonesiërs do Republiek nog steeds niet als ge lijkwaardige partner in de onder handelingen ziet. Als men een ont- werp-overeenkomst eenzijdig gaat veranderen mag men niet verwach ten, dat een gelijkwaardige partner dat zonder meer accepteert. Het amendeeren van de ontwerp-over- eenkomst met de motie-Romme schiep dan ook de mogelijkheid dat het geheele accoord alsnog wordt getorpedeerd. De zaak had anders gestaan in dien de regeering de Commissie- Generaal gemachtigd had het ont- werp-accoord to teekenen en haar daarbij de opdracht had gegeven zich bij de verdere uitwerking van het accoord te laten leiden door do regeeringsverklaringcn en de uit spraak van de Kamer. Dan was het ontwerp-accoord de basis gebleven I en had bij het verdere overleg do Indonesische delegatie haar inter- f pretatie tegenover de Nederland- sche kunnen stellen. Of men had ruiterlijk moeten zeggen: „Wy wil- i len Linggadjati niet". Dan had iedereen geweten waar hij aan too was. Nu heeft men het accoord in naam willen aanvaarden, doch In j feite niet. En dat hebben de Indo- nesiërs ook drommels goed beke ken. WAT nu? Dat het geheele ont werp-accoord nu onmiddellyk van de baan is, willen wy nog niet aannemen. Maar de voortgang der onderhandelingen is weer sterk ge remd. Dat juist nu dc Republiek eindelijk de order „Staakt net vu ren" heeft gegeven, bewijst dat ook de Indonesiërs de onderhandelingen willen voortzetten. Onrustbarend behoeft men de geschapen toestand dan ook niet te zien. Wel is het te betreuren dat de zaken zoo geloo- pen zijn, want het Nederlandsche volk en vooral het deel, dat onder de wapenen is of binnenkort komt, ziet met verlangen een definitieve oplossing van het Indonesische pro bleem tegemoet. Ijsberg voor onze kust Treiler-visschers te Lowestoft hebben medegedeeld, dat ter hoogte van de Nederlandsche kust een ijs berg van 6.4 km. lengte is waarge nomen, aldus de „Evening Stan dard". Het weeroverzicht van De Bilt meldt, rlat het beëindigen van de depressie-activiteit in de omgeving van de Golf van Biscaye tot gevolg heeft, dat de intrede van den dooi voorloopig is uitgesteld. Integen deel. de vorst zal tijdelijk nog weer iets in heteekenis toenemen, door- d.n het Scandinavisch maximum zich opnieuw uitbreidt over hot Oostzeegebied en de randstaten en daarbij tevens in intensiteit toe neemt. De wind gaat als gevolg hiervan meer uit het oosten waaien on de over Nederland aangevoerde lucht mist daarby den, zij het thans ook geringen, verwarmenden invloed van het Oostzeewater. Als gevolg hiervan zullen de mi nimum temperaturen weer iets gaan daien, vooral wanneer tijdens op klaringen de uitstraling aanzienlijk wordt. Aan den anderen kajit kan thans overdag door den langen duur der zonnestraling de tempera tuur flink stijgen Strenge vorst Weersverwachting van De Bilt, sj geldig tot Zondagavond. rj Enkele overdttjvende wolken- vj velden, meest matige oostelijke wind In den nacht en vroegen jjj ochtend matige tot. strenoe vorst Overdag temperatuur oploopend tot. om het vriespunt, r Zaterdag 15 Febr.: Zon op 7.17, 'C onder 17.12; maan op 4.03, on- der 11.30. iHlllllllllllltlllllllJllllÜUUIIIlUiil

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1