DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r l Communisme even gevaarlijk als nationaal-socialisme Een-en-zeventig dooden bij twee vliegrampen Britsche troepen vóór Juni uit Griekenland Degelijk Katholiek kan geen waar socialist zijn" Weinig nieuws uit Soestdijk Ook op openbare school is bijbelonderwijs mogelijk Bisschoppen zeggen: „Nieuwe slavernij bedreigt de vrouw" Tuinders vóór de groente-staking? Fusie moet slagen Nieuwe bonnen voor petroleum Bevin spreekt voor reis naar Moskou Eilanden in greep van den winter Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 17 Februari 1947 Nr. 572 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER L** ENIGE jaren geleden heeft een deel van de Christelijke wereld ge- 7.ueht onder den druk van het nationaal-socialisme. Nog nauwelijks zijn wij daar uiterlijk van bevrijd, of thans dreigt ons een even groot en wellicht nog grooter gevaar van den kant van het communisme. Beide stroomingen komen uit dezelfde bron. Zii erkennen niet het bestaan van een persoonlijken God en zoeken het geluk der menschen uitsluitend in dit aardsche leven. Zij gebruiken dezelfde middelen: misleiding en bedrog, dwang en tirannie". twijfeld wind in de zeilen van het communisme speelt", zoo zeggen de bisschoppen. „De pausen hebben", zoo vervol gen zij, „duidelijk de richtlijnen aan gegeven voor den opbouw van een nieuwe wereld op ae grondslagen van naastenliefde en rechtvaardig heid. Hun woorden zyn echter steeds door de groote pers, die goeddeels in handen van liberalen, ongeloovigen en vrijmetselaars was, verzwegen. Valsche idee „Het tegenwoordige communisme heeft een valsche verlossmgsidee in zich, een valsch ideaal van recht vaardigheid en broederschap, dat met bedrieglijke beloften de mas sa verleidt", zoo vervolgt de brief. „De leer van het communisme be rust op het z.g. dialectische en his torisch materialisme, dat vooral verkondigd werd door Marx, die een Duitscher was van Joodsche af komst met Messiaansche verwach tingen, doch vol haat tegen het Christendom". Na een breedvoerige uiteenzet ting gegeven te hebben van de wjjs- geerige achtergronden van het Marxisme zetten de bisschoppen uiteen, dat vroeger de namen „com munisme" en „socialisme" dikwijls ongeveer gelijkluidend werden ge bruikt. Na dé Russische revolutie verstaat men onder „communisme" gewoonlijk het extreem Marxisme, in zijn Russischen vorm ook wel Bolsjewisme genoemd Doch ook de meeste meer gematigde socialisti sche richtingen stammen oorspron kelijk af van Marx. ZOO luidt de aanhef van den Bisschoppelijkcn brief, die Zondag in alle R.K. kerken bij het begin van den vastentijd is voorge lezen. Na er op gewezen te hebben dat den nationaal-sociali'.ten de sa cramenten onthouden werden en dat in den vastenbrief van het vo rige jaar het lidmaatschap van communistische vereonigingen ver boden werd zetten de bisschoppen het wezen van het communisme, zooals zy dat zien, uiteen. Wezensbestaiuldeel Zij noemen het bestrijden van God en godsdienst een wezensbe standdeel van het communisme en achten het hun plicht het commu nisme met volle kracht te bestrij den, ook in het welbegrepen belang van de communisten zeli. „Daarom houdc iedere katho liek zich verre van elke com munistische organisatie, ook van die, welke zich niet com munistisch noemt, maar onge- Spruitjes te Westerlee vrij verkocht Volgens den heer J. D. Mol, voorzitter van „Algemeen Be lang", het overkoepelend orgaan voor den detailhandel in groen ten, is de houding van telers en vciiingen inzake het groenten- co'-Uict geheel ten gunste van den handel. „Zij redeneeren", al<;lus de heer Mol. „dat deze strijd ook hun strijd is. De telers doen direct en indirect alles om zoo weinig mogelijk naar de veilingen te brengen. Vele vci- lingdirecteuren, b.v. die te Naald wijk. staan op het standpunt, dat zij niemand zonder erkenning van de vakgroep detailhandel als koopers toelaten. Zij willen baas in eigen huis zijn," aldus de heer Mol. Met de diepvriesfabrikanten is contact gezocht, doch men heeft hun hulp bij het conflict voorloopig niet aanvaard. Geen contact was er met de conservenfabrikanten, omdat deze op het oogenblik vrywel alleen nog maar luxe-groenten in voorraad hebben. De heer Barendse uit Poel dijk, voorzitter van de Centraal Bureau voor Tuinbouwveilin gen, kon deze woorden van den heer Mol niet bevestigen, aan gezien hij niet op de hoogte ia van de gesties der veilingdirec ties inzake het groenteconflict. Wel zeide hij, dat zeer weinig op de veilingen wordt aangevoerd, om dat de meeste kool is ingekuild. Hem was bekend, dat op de veiling Westerlee overgebleven vrije spruit jes aan consumenten verkocht zijn. EVC schreef NVV De E.V.C. heeft zich met een uitvoerigen brief tot het N.V.V. gericht, waarin zij o.m. schrijft: „In de afgeloopen periode is er over en weer een voortdurende briefwisseling geweest over ver meend wantrouwen t.a.v. elkan ders bedoelingen. Bij een gescheiden opmarchee- ren onzer organisaties dreigen tel kens „grensincidenten" te ont staan. Deze volledig te voorko men, moet van beide kanten noodzakelijk worden geacht." „Wij moeten gemeenschap pelijk de kracht weten te vinden ons boven het wan trouwen omtrent elkanders bedoelingen te stellen. Het is absurd, dat, nu het fusie-rap port. waarin de overeenstem ming inzake grondbeginsel en doelstellingen van het A.N. V.B. is neergelegd, door beide organisaties is aanvaard, nog gedraald wordt met het do--n \oltrekken van dc daadwer kelijke fusie." „De eenheid in de vakbeweging is nu meer dan ooit noodzakelijk, liet gescheiden optrekken van beide vakcentralen kan tot ramp spoedige gevolgen leiden voor de gehecle arbeidersklasse. Wij stel len Uw bestuur voor in een ten spoedigste te beleggen bespreking tussrhen de besturen van het N.V.V. en de E.V.C.elk wantrou wen in elkanders bedoelingen wee te nemen. Onze gemeenschappe lijke wil om tot eenheid te komen zal een waarachtige bijdrage voor het welslagen van deze bespre king vormen." Rechtmatige eischen Paus Pius XI schreef in zyn Encycliek Quadragesimo Anno. dat de wenschen van de niet-commu- nistische groepen of partijen in het socialisme de rechtmatige eischen der christelijke maatschappij-her vormers somlyds sterk nabij ko men. Meestentijds gaat het bij hen echter niet om een algeheele ver werping, maar slechts om een ze kere matiging in den klassenstrijd en de opheffing van den eigendom". „Het is daarom onmogelijk dege lijk katholiek te zijn en tegelijk so cialist In den waren zin van het woord". (Quad. Anno). „Voor den godsdienst is in het communisme geen plaats", lezen wy' verder in den brief, „omdat het van een materialistisch beginsel uitgaat en den klassenstrijd verheft tot een beginsel in de ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen. Daarom is de tolerantie, die in theorie aan den godsdienst in Rus land wordt toegestaan, slechts een tactische manoeuvie. De klassen strijd staat in beginsel lijnrecht in strijd met de christelijke naasten liefde en rechtvaardigheid". „Doch ook van moraal kan geen sprake zijn voor wie niet gelooft aan een God, die den mensch zekere verplichtingen heeft opgelegd ei» het kwade bestraft. Wij ondervin den het iederen dag dat het ons in spanning kost om steeds de gebo den Gods tc onderhouden en de nei gingen der natuur niet te volgen. Waarom zouden wij niet doen wat ons aangenaam en nuttig is. als God het in sommige omstandighe den niet verbiedt? Waarom zouden wij niet iets van een ander wegne men als wij het zoo goed gebruiken kunnen en niemand het bemerkt?" Na een uitspraak van Paus Pius XI over den „noodlottigen invloed van do communistische leer op het huwelijks- en gezinsleven" te heb ben aangehaald vervolgen de bis schoppen: „Het Christendom had de vrouw verlost van de slavernij, waaronder zij in het oude heiden dom gebukt ging, net communisme voert" haar daar weer heen terug, omdat het geen band van dc vrouw en haar gezin kent en haar inscha kelt in het productieproces". Geloof ondermijnd Met verbazing vragen de bis schoppen zich af hoe het commu nisme „ondanks zyn afschuwelijke theorieën zooveel aanhangers heeft weten te vinden". De Paus geeft hierop het volgende antwoord: „Sedert de achttiende eeuw is in breede kringen het geloof onder mijnd en daardoor is ook de groote weerstand tegen het verval der ze den gebroken". „Wie niet in God gelooft doet wat puttig en aangenaam voor hem is. Alle systemen om een moraal op te houden zonder God houden geen stand". De brief geeft dan een overzicht van de naamlooze diende van het negentiende-eeuwsche fabriekspro- letariaat, waarvan „de groote schuld ligt by het liberalisme,, en waarbij het communisme gemakke lijk ingang vond. „De mensch streeft van natuur naar het geluk cn daarom ging een groot deel der ontwortelde mcnschheid steun zoe ken by het communisme, dat met sluwe propaganda verspreid werd" „De Christelijke naastenliefde, maar dan in den vollen zin van het Evangelie is het krachtigst genees middel tegen het communisme zoo zegt Paus Pius in zijn encycliek. Die liefde zal nooit ware liefde zyn als zij niet voortdurend rekening houdt met de rechtvaardigheid Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat gedurende het tijdvak van 23 Februari tot en met 5 April a.s. de bonnen 613 en 623 algemeen recht zullen ge ven op het koopen en afleveren van twee liter petroleum. Deze bonnen worden drie weken eer der dan normaal geldig verklaard niet het oog op dc huidige moei lijke brandstoffenpositie. Er wordt evenwel de aandacht op gevestigd dat in de zomermaanden deze pe riode zal .moeten worden inge haald. De bonnen 591 cn 601 blijven geldig tot en met 15 Maart TWEE vliegrampen in het afgeloopen week-einde hebben 71 dooden geëischt. Een Columbiaansch vliegtuig is bij Bogota tegen een berg gevlogen. Vijftig passagiers en de uit vier koppen bestaande bemanning werden gedood. Een Italiaansch vliegtuig stortte met 17 personen, waaronder een Egyptische prinses, in zee. De vliegramp in Columbia het grootste ongeluk dat de com- inerciecle luchtvaart tot dusver heeft getroffen. Het vliegtuig, een Douglas DC 4. kwam uit Barranquilla en was op weg naar de Columbiaansche hoofdstad Bogota. Het toestel is door een groep boe ren teruggevonden. Het meeren- deel der inzittenden is afschuwe lijk verminkt; het vliegtuig was echter niet in brand geraakt. Het was eenige dagen geleden uit Londen vertrokken. Bijna alle slachtoffers zijn zakenlieden. Men is begonnen de slachtoffers naar Bogota over te brengen. Het toestel werd bestuurd door twee Amerikaansche piloten. In dikken mist Het militaire koeriersvliegtuig, dat bij de kust van Terracina ten westen van Italië in zee stortte, was van het vliegveld Emigratie naar Argentinië De Gemeenschap voor Practisch Christendom (Neo-Wood-Broo- kers) heeft in samenwerking met de Productieve Associatie „Hand, 4 32" een plan ontworpen om te emigreeren naar Argentinië, mits de Nederlandsche Regeering de voreischte faciliteiten verleent. Personen tusschen de 18 en 50 jaar, ongeacht hun politieke ge zindheid, ras of geloof, kunnen a.'s werkende leden in de Gemeen schap worden opgenomen. De ne derzetting in Argentinië behoudt echter den vorm van een produc tieve associatie op positief Chri6- telijk-socialistischen grondslag, Guidonia bij Rome opgestegen en onderweg naar Cairo om een opera-gezelschap te halen. Er waren passagiers voor Cairo aan boord, waaronder de 61-jarige prinses Amina Fadil, achter kleindochter van Mohammed Ali. den grondvester der huidige Egyptische dynastie. Enkele oogenblikken voor het ongeluk seinde de marconist dat het vliegtuig zich op 1500 meter in een dikken mist bevond. Italiaansche vliegbooten er marinevaartuigen vertrokken rei middellijk naar de plaats \an de lamp. maar vonden geen spoor ven het vliegtuig. TE LOOSDRECHT werden Zaterdag schaatswedstrijden gehouden. O.m. stond ook een koppelrace op het programma. De winnaar van den achtervolgingswedstrijd, Verhoeven, in actie URK BEVRIJD. Vijftig vracht wagens van den hulpverleenings- diensf. van het ministerie van Bin- nenlandsche Zaken, geladen niet le vensmiddelen en kolen, bereikten Zaterdag na een znarrn tocht over den dijk van den Koord-Oostpolder het geïsoleerde Urk. Blijkens de resultaten van de Passiespelen te Tcgelcn hebben 115.000 menschen deze spelen be zocht. Groote bedragen konden voor liefdadige doeleinden worden afge dragen. De volgende spelen zijn in 1950. Er zullen cursussen komen voor medewerkers en studiereizen naar passiespelen elders. Gesneuveld in Indonesië De regeering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de week van 7 t.e.m. 13 Febr. 10i7 de vol gende verliezen ziin celeden: Koninklijke Landmacht: Soldaat A. dc Jonge. Soldaat G. F Hebbenaar uit Amsterdam; Sergt. L. G. Molenaar uit Rhoon; Sergt. C J. A. van der Snepen uit Tilburg; Sold. Ie kl. J. W. van iler Heijden uit Tilburg; Soldaat W. van Kammen uit St. Annapd- rochie; Soldaat K. Machiela uit St Annaparochie; Soldaat D. van der Weerd uit Kampen. Bevin heeft in een kadervergadc- ring der Labourpartij meegedeeld dat de Britsche troepen voor 1 Juni ui: Griekenland zullen worden te ruggetrokken. Bevin deelde voorts mede, dat Engeland van plan is met een aan ta| landen commissies in te steil voor het bespreken van economi sebo samenwerking naar bet mode van do Britscb-Fransche commistie n:n het gemeenschappelijk belang hij der. vrede te consolideeren. Tijdens deze rede., gehouden aan den voor avond van zijn vertrek, naar Mos kou, besteedde Bevin 50 minuten aan een algemeen overzicht van zyn politiek, doch bij raakte slecht? bij bef beantwoorden van vragen aar. de groote geschilpunten Palesti na Griekenland. Span in en de ver houding tot de Sovjet-Unie. Ten aanzien van Duitschland ze de Bevin dat Engeland eon federaal Duitschland wil. waarin de verschil lende staten een groote macht he zitten, en met een niet te sterk een trum. Voor zoover hij wist waren de Russen geporteerd voor eon sterk gecentraliseerd Duitschland. .,ïk weet niet om welke reden, maar ik hoop dat te ontdekken in Moskou," zoo zei Bevin. Geen ijzeren scherm Naar de meenir.g van Bevin ontwapening slechts mogelijk wan neer de collectieve veiligheid in het kader van de UNO zou worden ge organiseerd. Het zou een van zijn doelstellingen te Moskou zijn eon politiek van vertrouwen te bevorde ren In dit verband verwierp hij den term „ijzeren scherm", die Oost en Kolenvervoer nam toe met 80% De Nederlandscho Spoorwegen z.i;r er in de afgeloopen week in ge slaagd het kolenvervoer nog te doen toenemen. Van 11 Februari 00.00 uur tot 14 Februari 24.00 uur dus in 4 etmalen, vervoerden de spoorwegen 119 trei nen met in totaal 5122 beladen wa gens van de mijnstreek naar alle deelen van liet land. Vergeleken niet de normale cijfers 17 treinen mat 714 wagens per etmaal be- teekent dit een toeneming van bijna met 714 wagens per etmaal be droeg do toeming 60 procent. Vrijdag 14 Februari vormde voor de Nederlandsche Spoorwgen een hoogtepunt in den kolenslag met 'n vervoer van 33 treinen met 1437 he- laden wagens. Dezen dag werden ruim twee maal zooveel wagens uit do mijnstreek afgevoerd als nor maal. 50.000 kg tarwe verdwenen „zwart" Een organisatie, die er op was ingesteld op groote schaal distri- butiemaatregclen te ontduiken, is door de politic van Raamsdonk- veer ontmaskerd. Boeren, ambtenaren, expediteurs en bakkers werken in deze affaire samen. Tegen bijna 30 personen is proces-verbaal opgemaakt en acht verdachten werden ingeslo ten. Binnen twee maanden waren 50.000 kg tarwe in den zwarten handel verdwenen, over de Bel gische grens. West verdeelt. ..Het is een onge lukkige uitdrukking Ik heh haar zei! nooit gebruikt. Het leidt tot wantrouwen." Bevin legde er den nadruk op dat Engeland zijn vitale verbindings wegen door de Middelandsche Zee en langs de westkust van Afrika moet beveiligen omdat de levens standaard van het Britsche volk er van afhangt. Over Palestina zeide Bevin, dat Engeland wenschte dat dc Ver een igde UNO de verantwoordelijk heid op zich zou nemen voor een beslissing. Urk werd gered Urk stak de vlag uit. toen vijf tig groote vrachtwagens van den Noord-Oostpolder behouden arri veerden met 20 ton eierkolen en levensmiddelen. De tocht, die onder buitenge woon moeilijke omstandigheden werd volbracht, stond onder lei ding van den Urker-vrachtrijder „Jannus" van Slooten, die reeds 30 maal den tocht via den spiegel- gladden dijk heeft gemaakt. Voor het eerste sedert weken kregen vele Urkers weer brand stof. KLM helpt Zeven K.L.M toestellen streken onlangs neer op het strand van Ameland mot steenkool, veevoe der en stukgoed. Als retourlading namen zij boter en kaas rnee. Hoewel de weg over de bevroren Waddenzee niet ideaal is. is de afstand van 15 km. voor sportieve menschen geen beletsel. Gemiddeld wordt de tocht in twee uur volbracht. Geïsoleerd Na een wekenlangen hcklhafti- gen strijd hebben kapitein Alta en zijn mannen hun pogingen moe ten staken om van uit Harlingon Terschelling en Vlieland per boot te bereiken. Met man en macht heeft mm Zaterdagnacht gewerkt om den Afsluitdijk vrij te maken van sneeuw. Het verkeer kan weer voortgang maken. (Van onzen specialen verslaggever) NADAT bekend was geworden, dat dr. De Groot zijn intrek in het paleis had genomen cn baron Baud had medege deeld, dat de blijde gebeurtenis wel spoedig kon worden ver wacht, was de spanning in het land begrijpelijker wijze sterk gestegen. In Astoria-Chalet te Baarn kwam dit tot uiting in een druk bezoek van menschen die hoopten om zoo, dicht bjj het vuur der nieuwsvoorziening, het groote nieuws spoediger te ver nemen. Maar tegen etenstijd Zondagavond nam de drukte toch weer wat af. Wel was de atmosfeer geladen en van buiten kwa men vin allzijden de informaties of er al nadere berichten waren. Maar wij moesten ieder teleurstellen. De Zondag vergleed. De iVmandag brak aan en het bericht kwam niet. Zoo gingen wij een n.cuwen dag in, een nieuwe wacht. had aangeboden. En aangezien in een der bladen had gestaan dat deze muisjes er niet waren kregen de aanwezigen in het Astoria-Chalec een voorproefje. Een tweede fabrikant die toeval lig aanwezig was en die eveneens deze lekkernij aan het paleis had geoffreerd, wilde zyn deel erbij doen. Waar een onjuist bcriqht al niet goed voor is In ieder geval hebben de journa listen een smakelyk voorproefje. Het eenige wat zij hopen is dat deze iekkernij nu maar spoedig haar dienst mag doen. Gelegenheidsfilmpje beleeft première Zaterdag hebben wy gelegenheid gehad het filmpje „Dc troon leeft" te zien, een Polygoon-Profilti pro duet. dat na de blyde gebeurtenis in de bioscopen zal worden getoond. Het scenario is van A. Koolhaas. In gevarieerde flitsen geeft het een beeld van het leven van den dag in ons land, van den arbeid van ons volk. temidden waarvan Oranje leeft. In prachtige foto's trekken die arbeid cn de schoonheid van ons land onzen oogen voorbij. Maar middenin de dagelyksche bedrijvigheid is e< iets, dat de aandacht gespannen houdt. Ieder kijkt naar de nog lecge vlaggestokken, zwijgende torens en luistert of hy de kanonnen nog niet hoort. Dan plotseling schieten in hot grauw van den winter de kleuren der vlag naar buiten, daveren dc klokken en de kanonnen. De troor. leeft... De fotografie is buitengemeen fraai. De poging dit nationale feit op een origineele wyze te benaderen is te waardeeren, maar alleen is naar onzen smaak het expose wat te lang en rammelt het filmpje hier en daar Een verrassing Toen de journalisten uit de bios coop terugkwamen werden zij ver rast met een pak oranje muisjes van een firma, die deze ook ten paleize Rusland protesteert te Washington Molotof, de Sowjet-minister van buitenlandsche zaken, heeft den Amerikaanschen ambassadeur te Moskou een nota overhandigd, waarin hij protesteert tegen een verklaring, die onlangs in den Senaat ïs afgelegd door ÖèrTwhd. minister van buitenlandsche za ken. Dean Acheson. Volgens de nota was de verkla ring van Acheson „uitermate las terlijk en vijandelijk voor de Sow jet-Unie". „Op 10 Februari 1947, toen de Amerikaansche senaat de benoe ming van David Lilienthal tot voorzitter van dc commissie voor atoom-energie behandelde, nam senator Kenneth McKellar de vrijheid tc vragen: „Denkt ge niet dat Rusland dc rest van Europa cn de wereld bezet zou hebben als het de atoombom zou hebben gehad?", aldus radio Moskou. „In antwoord op dezen groven aanval tegen de Sowjet-Unie antwoordde Acheson, de onderminister van buitenlandsche zaken: „de bui tenlandsche politiek van Rusland is agressief en expansionistisch.' Militaire missie naar Amerika Binnenkort zal een Nederland sche missie naar Amerika ver trekken voor de bestudeering van de toepassing van natuurweten schappelijk onderzoek in Je oor logvoering. Deze missie bestaat ml officieren van den téchnischen staf welke deel uitmaakt van den generalen staf. Aan het hoofd sta&u de luitenant-kolonel van Ormondt, terwijl verder deelne men majoor ir. G. Wildschut cn majoor A. W. J. IT. Hoi tink. Onder auspiciën van de Xed. Reisvereenifin? maken in de komen de weken een drietal zeer bekende Zwitsersche koren een rondreis door Nederland. Hot eerste koor. dat komt, is het Meiringer Jodelchor. „Het leerlingenaantal van de openbare school is in het tijdvak 19371945 tcruggeloopen van 31.9 tot 27.9 procent, terwijl in dien zelfden tijd de prot.-chr. en de r.k. scholen een toename no teerden van resp. 1.25 en 2.6 procent. De afbraak van het O.L.O. beperkte zich hoofdza kelijk tot de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners". Dit deelde de voorzitter van „Volksonderwijs", mr. W. Wende- laar mede in de algemeene verga dering van deze vereeniging, welke Vrijdag in Amsterdam is gehouden. Hij vond het vooral een verontrus tend verschijnsel dat zoovele leer lingen by het prot-chr. onderwijs onderdak vinden, die daar krachtens de godsdienstige overtuiging hunner ouders niet thuis hooren. Minister zegt: Het bijbelonderwijs besprekend las mr. Wendelaar een circulaire van den minister van Onderwijs voor, waarin deze den gemeente-besturen wijst op de wettelijke mogelijkheid leerlingen der openbare scholen bij belkennis by te brengen. 's Middags hield de heer J. C. de Glopper een inleiding over het „Sti- muleeren van de vorming van ouder commissies en ouderraden in het be lang van een gezonde ontwikkeling van het openbaar onderwijs". 's Avonds sprak de secretaris A van Wyngaarden over „Dc openbare school blyve overheidsschool", In welke rc -e hij er op wees dat de openbare school niet a-religieus is, doch z.i. voldoende gelegenheid biedt de godsdienstige gevoelens te ont wikkelen. Versplintering De afgevaardigden namen ten slotte een motie van het hoofdbe stuur aan, waarin geconstateerd wordt, dat omzetting van het O.O. in onderscheiden soorten van niet- confessioneel onderwijs leiden zal tot verdere versplintering, doch Jat overwegingen van zeer buitengewo nen aard toch kunnen dwingen tot stichting van niet-confessioneele scholen door de vereeniging „Volks- onderwysscholen". Men verklaarde zich tegen het brengen van open bare scholen onder beheer van be sturende vereenigingen. Doodvonnis van drie Joden bekrachtigd Generaal Sir Evelyn Barken de aftredende militaire commandant van Palestina. heeft de doodvon nissen van drie Joodsche extre misten. die in liet bezit van wape nen werden aangetroffen op den avond, dat eenige Britsche mili tairen zyn afgeranseld bekrach tigd. Nieuwe K.N.I.P.-leden benoemd President Soekarno heeft Vrij dag 232 nieuwe leden ter aanvul ling van het K.N.I P. benoemd. De verdeeling over de verschillende partijen is als volgt: Arbeiderspartij 29. christelijke partij 5, katholieke partij 2, com munistische partii 33. ongeorgani seerde arheidersgroepecring 10. boerenpartij 40. delegatie van Su- matra 50. delegatie van Borneo 8, delegatie van Celebes 10. delegatie van de Molukken 5. delegatie kleine Soendn.eilanden 5. 2 Chi- ncezen, 1 Arabier en 2 Nederlan- i ders. Hooge onderscheiding voor Van Kleffens ITct grootkruis van het legioen i van eer, de hoogste Fransche on derscheiding, is toegekend aan 1 mr. E. N. van Kleffens, den voor- I maligen Ncderlandschcn minister van buitenlandsche zaken. De eereteekenen zijn door den Fran- schen ambassadeur te Den Haag, Jean Riviere, aan mr. Van Klef- fens ter hand gesteld. Italië wil meepraten over Duitschland De Italiaansche regeering fioeft verzocht deel te niogeo nemen aan de opstelling van het vredesverdrag met Duitschland. aangezien „het nieinve. democratische Italië het recht moet hebben hij te dragen tot de regeling van den vrede in Euro pa". De woordvoerder van het Italiaan sche ministerie van buitenlandsche zaken, die dit meedeelde, voegde er aan toe, dat Italië van 13 October 1943 af tegen Duitschland oorlog heeft gevoerd. De Duitsche markt is altijd de voornaamste markt van Italië's bui- tenlandschen handel geweest. In nor male tijden importeerde Italië tot 60 van den Duitschen export. Im port van Duitsche steenkolen is voor Italië een levensbelang. Weinig verandering Ir. het weersoverzicht van De Bilt wordt gemeld, dat in de luchtdruk- rdeeling nog steeds geen essenti- ecle wijziging komt. Wel neemt het Scandinavische hoogedfukgebiod tij. ddyk weer iets af onder invloed \a,i luchtdrukdalingen uit het Pool- err hied afkomstig, doch tegelijker tijd daalt de luchtdruk aanzienlijk o\ er Span je en Zuid-Frankrijk. Po rt Spanje ontwikkelde zich een af. zonderlijke kern van lagen dniK, die echter zoover Zuidelijk blijft, dat her weer in ons land er niet merk- aar door beïnvloed zou kunnen worden, behoudens een tijdelijke toeneming van de Oostelijke win- dn. Het einde van de vorstperiode dan nok nog niet in zicht. Volgende waarde» gemeten: Vliegveld Twente 19. Den Hel- d »r 8. Vüssingen 9. De Bilt 9, Vliegveld Schiphol 10. vliegveld Eindhoven 9. Vliegveld Leeuwar- I .n 10. Vliegveld Groningen (Eel- |e 10. Vliegveld Zuid-Limburg (Beek) 8. Vliegveld IJpcrtburg bij Hna" 12 - ;;r" '"1 Vorst houdt aan Weersverwachting van De B'tt, /ehlig tot Dinsdagavond. Matige, tijdelijk krachtige Oos- 'clijke wind. In den nacht cn vroegen ochtend op vele plaa'- en strenge vorst In den nam'd dag matige tot lichte vorst En 2 hele overdrijvende wolkenvelden 'ieen sneeuw. Maandag 17 Febr.. zon op 7.14, onder 17.Ifi; maan op 5J>2, on- Irr 13.03. i i .lilliuillllllllllllllllillllllliuwi

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1