DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Op Soestdijk is een Prinsesje geboren WELKOM! Code bleef een geheim He Blijde bericht een verrassing UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Eerste alarm niet voor de pers Dr. de Groot's communique 't Is waar Juweel van een moeder Gelukwenschen Journalisten inAstoria" verwachtten nog niets Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL li Dinsdag 18 Februari 1947 Nr. 573 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER rinses Juliana en Prins Bernhard A hebben een dochtertje, de Prin sesjes een zusje gekregen. Wij doen niets liever dan onze stem voegen bij de millioe- nen van ons volk, die vandaag even stil staan, tegen elkaar zeggen „er is een prinsesje geboren" en hier in gedachten of hardop hun geluk- wenschen bijvoegen voor de Ouders en de Koninklijke Grootmoeder. pet is altijd weer opnieuw een oogenblik van groote vreugde, wanneer ergens een kind geboren wordt. Niet alleen voor de ouders, dat spreekt vanzelf, maar ook voor hun verwanten, hun vrienden, kort om voor allen, die meeleven met het wel en wee van zoo'n gezin. Zooals deze laatsten zich voelen, zoo voelt zich vandaag, nu een prinsesje te Soestdijk is geboren, het Nederlandsche volk in zijn geheel. Het is een reden tot groote vreugde te meer, dat wij weten, dat dit zoo is. In o n s Prinselijk gezin is een dochtertje geboren. Ja zoo is het: Grootmoeder, Ouders en Zusjes van de baby hebben een plaats, hun eigen plaats gekregen in de harten van ons allen, er is tusschen Hen en ons een verhouding gegroeid, die een heel andere is dan die van Vorstenhuis en onderdanen aljjen, die ver daar boven uit er een is geworden van mensch tot mensch. Dit is iets van ontzaglijke waarde voor vorstenhuis en volk beide. Het moet voor Prinses Juliana en Prins Bernhard een heerlijk gevoel zijn te weten, dat het vreug debetoon van ons allen, op dit oogenblik niet maar is een traditie, ja een conventie, die nu eenmaal hoort bij de verhouding tusschen dynastie en onderdaan, maar dat het spontaan mcnschclijk bij ons boven komt, omdat wij in alles meeleven met het geluk van het Prinselijk gezin, zooals het zelf met ons meeleeft, omdat wij ons voelen als zijn vrienden in den besten zin van dit woord en omdat het ons na alles, wat wij den laatsten tijd hebben doorgemaakt, na de jaren van scheiding, dubbel en dwars plezier doet om te kunnen zeggen Er is een prinsesje geboren te Soestdijk Hartelijk gelukgewenscht 1 Dr. J. de Groot, behande lend geneesheer van Prinses Juliana, 'heeft het volgende communiqué uitgegeven: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana schonk lieden te 2.24 uur het leven aan een flinke dochter. (\\'.g.) Dr. de Groot. „Ja mijnheer, het is inderdaad waar". „Zeker mevrouw, een prinses". De portier van het Asto ria-Chalet in Baarn staat onver moeibaar bij zijn telefoontoestel. Reeds vijf minuten nadat het be richt was doorgegeven, kwamen telefoontjes van nieuwsgierige Nederlanders binnen. ZEVENTIEN lange dagen hebben de A.N.P.-redac teuren, de commandant van de saluut-batterij en de veilig heidsofficieren, gedetacheerd in de telex-kamer te Baarn, de code, waarin het bericht naar de batterij Baarn zou worden doorgeseind, angstvallig be waard. Nu kan wel gezegd wor den, dat dit volkomen is gelukt. De code was als volgt samenge steld: 3502 BEATRIX fn 3502 is de tijd, waarop het be richt aan de saluutbatterij werd doorgegeven (02.35); Beatrix was het sein, dat de geboorte spoedig verwacht kon worden. (Dit was af gesproken als eerste waarschuwings- sein, uitsluitend voor de saluutbat- terij bestemd). Het tweede waar- schuwingsbericht, dat niet is door gekomen, zou geluid hebben: IRENE In geval een zoon geboren zou zijn, luidde de officieele geboorte code: WILLEM VVV (v vuren). Bjj een meisje: MARGRIET VVV Dit laatste werd dan ook als volgt doorgegeven: 4402 MARGRIET VW Fn (Fn paraaf redacteur). ..Beatrix" De code „Beatrix" was niet alleen bestemd voor de saluutbattery in Baarn, doch dit waarschuwingssein moest alle saluutbatteryen in Ne-1 derland zoo snel mogelijk en gelijk tijdig bereiken. De diverse batterijen hadden dan ook een aansluiting op het telex-net van het A.N.P., doch er moest zorg voor worden gedra gen, dat deze eerste waarschuwing, die absoluut geheim was, ook voor de redacties der kranten een geheim bleef en het valt niet mee een jour nalist, die zit te wachten met ge spannen aandacht, het bericht onder zijn neus te leggen zonder dat het hem opvalt. De code. die werd ge bruikt, werd gemaskeerd door het den vorm te geven van een storing op het telex-net en zij luidde: 123456789 abcdefg Een rjjtje cijfers dus en een rijtje letters, hetgeen vaak wordt gedaan om de machine weer te controleeren, nadat er storing is geweest. Deze Prinsesjes speelden tooneel De prinsesjes Beatrix en Irene hadden Maandagmiddag op het pa leis Soestdijk voor wat goede af wisseling gezorgd. In een der zalen van het paleis gaven zij voor de Prinses en den Prins een tooneel- voorstelling. Natuurlijk waren ook eenige leden van de hofhouding by dit evenement aanwezig. Prinses Juliana vond het tooneel- spel van haar beide dochtertjes prachtig en dat vond Margriet ook. code en het eigenlijke bericht volg den elkaar echter zoo snel op, dat zeer waarschijnlijk de commandan ten der diverse batterijen niet of nauwelijks waren gewaarschuwd toen het heuglijk nieuws reeds een feit was. Bovendien was onder deze omstandigheden de code eenigszins overbodig, aangezien de batterijen niet voor zeven uur 's morgens zul len schieten. De manschappen der salmitbattcrij uiten hun vreugde bij he' vernemen van het heugelijk nieuws (P.) (Van onzen specialen verslaggever te Baarn) DAGESLANG hebben de ge dachten van ons volk zich ge richt op het prinselijk gezin. De journalisten en de fotografen had- dede moeilijke en ondankbare taak de blikken slrak gericht te hou den op alles wat in hun omgeving het Astoria-Chalet te Baarn zich afspeelde. Moeilijk, want een enkele blik te veel k^n onbeschei den zijn. Een blik te weinig en het publiek kon een interessante bijzon derheid worden onthouden. Na Za terdag durfde niemand zijn post meer verlaten en de eenige verpoo- zing werd gevonden in het gaan ver zitten tusschen de werkkamer, de lounge en de bar. Maar nu in het holst van den nacht zijn allen op geschrikt en uit hun passiviteit over geschakeld naar een koortsachtige activiteit. Het grootste deel van ons volk is nog in diepe rust. maar reeds vliegen de telegrammen naar alle richtingen en in de hoofdsteden van de wereld draait het bericht reeds op de dagblad-persen. Als het eerste feitelijke nieuws verzonden is, dwalen de gedachten naar het paleis dat daar ligt in de stilte van den nacht: de woning \-an een Nederlandsch gezin, waar het wonder van een geboorte zich heeft voltrokken, een geboorte waarover niet alleen een gezin maar een heel volk zich verheugt. „Juweel van een moeder" laten wij zoo onbescheiden zijn deze uit drukking te gebruiken die iemand uit de omgeving van Prinses Juliana bezigde heeft haar vierde dochter in haar armen genomen en daarom heeft de chauffeur die ons langs het paleis rijdt zijn nieuwsten wagen ge nomen. Die loopt immers het meest geruischloos en waarom zou je de zen nacht meer lawaai maken dan strikt noodig is? ZUSTER HUIDEKOPER, die Prinses Juliana en het kleine Prinsesje verpleegt Tot de allereersten, die Prinses Juliana en Prins Bernhard hun gelukwenschen aanboden, behoor den de persvertegenwoordigers in het Astoria-Chalct te Baarn. die onmiddellijk na het bekend wor den van het heuglijk nieuws een brief van den volgenden inhoud naar het paleis Soestdijk zonden: „De journalisten, radio- en film-verslaggevers, zoomede de fotojournalisten, in het hotel Astoria-Chalet te Baarn «bijeen, in gezelschap van kapitein G. Rut- ten. <jten verbindingsofficier tus schen Uw huis en de pers. mogen, alvorens zij overgaan lot het ver spreiden van het blijde nieuws, Uwe Koninklijke Hoogheden eer biedig geluk wenschcn met de voor Uw gezin, voor het Huis van Oranje en voor land en volk zoo veel verheugenis brengende tij ding." TJ IER komt dan het officieele bericht" Dat was de stem van baron Baud, de man wiens woorden de afgeloopen weken het brandpunt vormden van de belangstelling der journalisten in Baarn. Het was half drie, vijf minuten na het eerste waarschuwingssein. „Er is een prinses geboren, zoo deelde baron Baud mede. „Moeder en dochter maken het zeer wel." Het bericht was een volkomen verrassing,'want geen van de journalisten, die reeds sedert weken in het Astoria-Chalct verbleven om het blijde nieuws zoo spoedig mogelijk door te geven, had het op dit oogenblik verwacht. Maar men was op verrassingen voorbereid. Tor- wijl een motor-ordonnans wegschoot naar don commandant van de saluut-batterij, rende de journalist-van-de-wacht op zijn kousenvoeten en met ongekamde haren over de gangen van het Astoria-Chalct naar do gong, sleepto het ding midden in do hal én sloeg alarm. De bel! In de journalistenkamer, waar do afgeloopen dagen dag en nacht een onvermoeibaar politie man met onbewogen gezicht het telex-apparaat bewaakte, bestemd voor informatie van de jour nalisten. doorsneed schril om precies 02.46 uur een alarmsignaal. De agent schrok op. „De bel!", schreeuwde hij. Onmiddellijk kwamen de twee wachthoudende journalisten aangestormd. Een prinses! De gong weerklonk nog steeds in alle uithoeken van het gebouw. Het scheen wel lang te duren voor alle mcnschcn wakker werden. De eerste minuut na het weerklinken van de gong bleef het nog rustig in Astoria Baarn. Dan, stuk voor stuk. een ietsje schuchter, kwamen de eer sten uit hun kamers te voorschijn. De meesten reeds behoorlijk gekleed, anderen met open over hemden en ongekamde haren. Hurry, hurry! „Hurry, hurry, a princess". Deze Engelsche. woorden, uitgesproken met een Fransch accent, waren afkomstig van den Franschen filmopera teur van Paramount, die speciaal voor de geboorte naar Nederland is gekomen 'en nu mei Fransch temperament en wilde sprongen de trappen van het hotel Astoria afsprong. Achter hern, iets schuchterder, op meer Nederlandsche wijze, een telefoniste. „Vlug, vlug", ditmaal in het Neder landsch door een journalist tegen de .telefoniste. „Een prinses"... „Ileusch!" Dan zat zij al achter haar telefoontoestel en deed haar plicht. En deze plicht was niet gemakke lijk, maar zij had zich reeds, evenals haar col lega's. weken op dit oogenblik voorbereid. „Voor uit, daar gnat-ie dan". Paleis in rust Enkele minuten, nadat het geheele Astoria- Chalet met behulp van gong en huistelefoon wak ker was geschud, begaven wij ons per auto op weg naar het paleis. Het was een merkwaardig con trast. De diepe stilte onder den strakken sterren hemel na de opgewondenheid der zenuwachtige, uit hun slaap gerukte journalisten in het hotel. Het paleis bood geen enkel bijzonder aanzicht. In den vleugel van het prinselijk paar. den rechter vleugel, brandde in diverse kamers licht, doch dat was een deel. dat wij kenden van bijna iederen avond in deze veertien dagen van wachten. De schildwacht en de wachtcommandant wisten nog niets. Baarn slaapt nog Ook in Baarn heerschte nog diepe rust en hoewel overal reeds bij voorbaat feestversiering was aangebracht, lag het dorp nog op een oor. Slechts het Oranje-comité BaarnSoest is koortsachtig bezig alle voorberei dingen te treffen, die noodzakelijk zijn om den stroom van deelne mers aan den Oranje-tocht te verwerken. Over enkele uren immers, ajs het tot het Nederlandsche volk is doorgedrongen, dat 18 Februari 1917 een nationale feestdag zal zijn, zou reeds een heel ander beeld van Baarn gegeven moe ten worden. Het was buiten, hoeveel het 9 graden vriest, niet bijzonder koud. Want er was geen wind en de strakke sterrenhemel beloofde goed weer. Bij de batterij In het Holland-huis te Baarn, waar de jongens van de saluut- batterij zijn ondergebracht, heerschte nog absolute rust. Nor maal worden zij om kwart over zes gewekt, maar vanochtend zou het drie kwartier vroeger zijn. 68 man zijn hier ondergebracht. Om uur precies zou de eerste van de 51 schoten uit de vuurmonden weerklinken. VORST HOUDT AAN Z Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Dinsdagavond. Matige tijdelijk krachtige oosfe-a lijke wind, in den vroegen oc/i-§ tend op vele plaatsen strenge vorst, in den namiddag matige I 'Aot lichte vorstEnkele overdrij-s Ki ende wolkenvelden. Geen ^sneeuw. r - - - 3 aniiiiifiiDiinffiiontiirnijiiiJr

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1