DAGBLAD VOOR AMERSFOORT PRINSES JULIANA MAAKT HET UITSTEKEND 1 Ons volk gaf uiting aan zijn groote vreugde Beatrix had liever een broertje Marijke f i Eerste foto Prinsesje heet Veiligheidsraad behandelt Korfoe-mijnenkwestie 't Nieuwe prinsesje heeft blauwe oogen „Het is een echt lief kindje" m Eindelooze stroom cadeaux en bloemen Groote brand in Amsterdam Fascisme in Engeland? Geen wijziging ,j Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING'HE T PAROOL Woensdag 19 Februari 1947 Nr. 574 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Prinses Juliana maakt het best, verklaarde gister middag Prins Bernhard in een vraaggesprek voor de radio. Hij kon nog niet zeggen, of bet jongste prinsesje lijkt op één van haar zusjes. De beide grootmoeders waren aanwezig bij de blijde gebeurtenis. Om kwart voor zeven werden Beatrix, Irene en Margriet uit hun bedjes gehaald en werd haar het blijde nieuws mede gedeeld. Kort daarop hebben zij het prinsesje mogen Trixie" mocht het zelfs even in haar armen zien en nemen. Prins Bernhard vertelde ver der nog, dat hij enkele opnamen van de jonggeborene heeft ge maakt, waarvan er verscheidene goed geslaagd mogen heeten. Een speciale A-N.P.-versla gge- ver bracht gistermiddag een be zoek aan de prinsesjes Beatrix. Irene en Margriet- Prins Bernhard was bij het gesprek aanwezig. Hii zat in een kinderstoeltje in de kin. derkamer van paleis Soestdijk- Zijn boenen bijna opgevouwen om dat hij niet in het stoeltje paste. Beter zijn deze fauteuiltjes ge schikt voor de meisies voor wie ze gemaakt zijn. die zaten dan ook naast den prins heel wat makke lijker. Trix en Ireen in blauwe jurkjes. Margriet of beter ..Pietie" in een rose. De prins met zijn on- afscheidelijken anjer. In het vijfde stoeltje de verslaggever, met even lange boenen als de prins, dus ook bijna opgevouwen. Bij het raam mei. Gillis, de se cretaresse van Prins Bernhard. Beschuiten met muisjes Deze had juist een groote schaal met beschuiten, waarop oranje muisjes, binnen gebracht Pietie pakte meteen een beschuit en be gon de muisjes er af te likken. De prins lachte maar. toen hii naar ziin tof gistermorgen nog jongste teler keek. Trix is al negen, haar hoef je niet meer te leeren hoe ie een beschuit moet eten en even min Ireen. De prins nam er ook maar eentje. ..Eén maar," zei hij. „want de muisjes zijn me een beet je te zoet." Gelakte nageltjes99 Toen vroeg de persman aan Trix hoe ze haar zusie vond- En REEDS om even half twaalf was het eerste fotonegatief in Astoria-Chalet aanwezig. Het werd in een verzegelde enveloppe door kapitein G. Rutten, officier in algemecnen dienst van de Ko ningin, die hem ter beschikking had gesteld van het Prinseliik Paar ter voorlichting van de pers vertegenwoordigers, den heer Landré, hoofd van den Regee- rings Voorlichtings Dienst; en den heer Lamme, voorzitter van de Vereeniging van Fotojournalisten, naar Amsterdam overgebracht om te worden afgedrukt. MARIA CHRISTINA zijn de namen van ons nieuwe prinsesje. „Wij zullen haar Marijke noe men," zoo zei Prins Bern hard na de geboorte-aan gifte vanmorgen. De namen zijn gekozen om de klank, en omdat zij zinvol zijn. De prinses is niet naar iemand genoemd Trix kwam los. „Oh. mooi." zei ze, „cn het mooist van alles zijn wel de nageltjes, die lijken wel gelakt- En dan heeft ze donkerblauwe oogen en een klein kuifje." „Wat voor kleur, Trix?" „Nét zooals Pietie. wat donker der dan ik. En schreeuwen doet het ook al. Pietie vroeg haar wat en meteen zei ze ..Bèèè". ..Wét zei ie dan Pietie?" Pietie gaf geen rechtstreeksch antwoord. ..Het kwam 's nachts." zei ze, ..toen ik sliep." Maar Trix. de spraakzaamste van de drie, gaf antwoord voor haar zusje: „Ze vroeg of ze het dekentje zou op tillen, nou, en toen schreeuwde het.'' Naar 't zusje Gistermorgen om half zeven zijn de meisjes opgestaan. Samen met „pappie" zijn ze toen naar de ka mer gegaan, waar de kleine in hAar wiegje lag. De prins heelt J'Aetie opgetild. „Mij niet." zegt Trix. „ik kon haar zoo wel zien. Ik hen groot genoeg cn Ireen ook- „Ireen praat niet veel."i ze de prins cn dat was zoo. ze liet haar zusjes maar praten, doch keek ge ïnteresseerd toe. Maar Trix des te meer. ze lachte dien meneer uit. die vroeg of het zusie al even veel haar heeft als zijzelf. „Hoe kan dat nou," praatte Trix. Pietie likte nog steeds aan de muisjes. Toen die alle opgelikt waren, begon ze ook eens aan de beschuit. En toen zei Trix plotseling, alsof ze lang gewacht heeft het te zeg gen: „En ik had toch liever een broertje gehad." De prins schaterde van het lachen. Daarna nam do A.N.P.- verslaggever afscheid van het ge lukkige prinselijke viertal en liet de prinsesjes hij haar poppen en speelgoeddieren. Het. is een ANP-ver slag gever gelukt iemand te spreken, d>e nauwkeurig kan zeggen hoe ons jongste prinsesje er uit ziet. 2e heeft donker blond haar en don ker blauwe oogen. Dit laatste is wel zekermaar toen onze zegs man de baby zag in het met kant bekleede wiegjewaarin reerls andere Oranje-telgen haar eerste dagen doorbrachten, sliep het kleine meisje vast. Het is een echt lief kindje, heel fijntjes gebgiiwd, niet een mooi mondje en een mooi kin netje en heele kleine vingertjes met prachtige nageltjes. Dit was hetgeen mij het meest opviel". „En de prinses", vroeg de journalist. „De prinses is stralend geluk kig". A De eerste foto van het jongste prinsesje; Prins Bernhard maakte deze opname zelf De burgemeester van Baarn, Mr. F. van Beeck Kalkoen, maakt de geboorte van de nieuwe prinses bekend. (P.) (Van onzen specialen verslaggever TIJ ET was nog schemer toen gistermorgen op het land bij de Eem de stukken geschut van de saluutbatterij hun vlam men braakten en 51 doffe knal len de Baarnsche bevolking er van verwittigden, dat een Prinses was geboren. En voor zoover dc menschen hun wonin gen nog niet hadden verlaten zal in duizenden Nederlandsche gezinnen het geluid van deze schoten de verkondiger zijn ge weest van het groote en heug lijke nieuws. Zij waren bovendien liet begin van een langen feestelijken dag, waarop liet Nederlandsche volk onomwonden uiting beeft gege ven aan zijn vreugde, want wie bevreesd mocht zijn geweest, dat de vinnige koude tegen den middag werd een temperatuur van niet minder dan zes graden Terwijl de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet genoeglijk aan haar beschuit met muisjes knabbelden vertelt Prins, Bernhard van het nieuwe pasje, (f.) onder#nul genoteerd een rem zou 'zijn»voor het1 feestvieren*heeft zikh wel deerlijk vergist. Geluhwenschen .O EBDS vroeg in dén morgen werden de eerste gelukwen- schen aan het palcis aangeboden. Na de journalisten, die het voor recht hadden, van hun „nabuur schap'/, was een deputatie van zqs motorrijders uit Meppel, getooid mét] or.aiïjè motorhelmen en sjer pen, de eersten. Zij kwamen een register rnet 10.200 handtcekcnin- gen aanbieden en arriveerden reeds om acht uur. Baron Baud ontving hen, hij betuigde zijn dank voor hun gelukwenschen en hun snelle komst. Zij werden ge volgd door een detachement ver bindingstroepen uit Utrecht, dat behalve een oorkonde een fraaie bloemenmand, gevuld met lila azalea's, aanbood, welke ritmees ter Geertsema, adjudant van den 'Prin^.'in ontvangst nam. Baarnsche oorkonde L_J-ETZELFDE was het geval -*■ met een oorkonde van de hera.uten, die de Baarnsche be- vollómg met hun klaroengeschal het heuglijke nieuws hadden kond gedaan. Toen zij voor het .paleis verschenen liet de Konin gin een oogenblik een venster van 'één barer vertrekken openen- om te zien wat er aan de hand was. Inleent der bovenvertrekken was zr. Huidekoper zichtbaar en ach ter'de glazen deuren deden ook de prinsesjes van hun belangstel ling blijken. Zulke mooi ver- kleede meneeren konden zij zich toch ook niet laten ontgaan... Een Haagsche firma kwam in een mooi oranje gespoten auto Haagsche beschuitjes met muisjes aanbieden: voor de prinsesjes op borden van Delftsch blauw, voor de Ko ningin en de Prinses in blik. En zoo ging het door heel den lieven, langen dag. zoodat de vertrekken van het paleis zich vulden met fameuze taarten, kis ten chocolademelk in blik. man den met eieren, kostelijk ooft en een weelde van bloemen. De Al- mclosche textielfabrikanten bo den een respectabele hoeveelheid kindergoed aan, welke de Alme- losche gemeenschap vergezeld deed gaan van een fraai gecalli- grafeerde oorkonde met het zegel van de stad. Mgr. F. van der Putte, afkom stig uit Bcrghem bii Oss en thans werkzaam in het diocees Alexan dria in de Vereeniede Staten, is benoemd tot pauselijk eeheim- schrijver. Deze rang is de hoogste onderscheiding onder pauselijke prelaten. Britsche verklaring duurde twee uur Do Veiligheidsraad heeft een be gin gemaakt met de behandeling van de Britsche klacht tegen Alba nië inzake de mijnen in hej, Korfoe- kajiaal. Sir Alexander Cadogan, de per manente Britsche vertegenwoordiger bij den Veiligheidsraad, gaf van de klacht een uitvoerige uiteenzetting. Sir Alexander schotste de wijze, waarop het gebeurde plaats vond. 'Een'Britsch marine-eskader voer in Noor.lelyke richting door de straat, gebruik makend van een kanaal vlak bij de Albaneosche kust, dat steeds door alle schepen wegens dc aanwezigheid van Duitscho mijnen velden wordt gebruikt. Dit kanaal was'in 1944 van mijnen gezuiverd. Twee torpedo-jagers liepen achter eenvolgens op een mijn. Op grond van een eenstemmige aanbeveling van den raad voor de Middellandsche zee-zone van de in ternationale organisatie voor het ve gen van mijnen hééft de Royal Navy op 12 en 13 November het kanaal geveegd. Hierbij werden 22 mijnen gevonden, aldus Cadogan. Zij waren van een Duitsch type, bevatten 600 (Eng.) pond explosieve stoffen cn waren in staat om den grootsten schepen enorme schade too te bren gen. Pas gelegd Uit het onderzoek bleek, dat de mijnen pas zes maanden of minder In Schagen is 'n prins geboren Schagen wil niet. onderdoen voor Soestdijk: Heeft Soestdijk aan Nederland een prinses ge- schonken, Schagen heeft zijn prins. Acht cn vijftig minuten voor prinses Juliana het leven schonk aan de nieuwe Oranje- telg was moeder Rensje Prins 5 Van Eeten verblijd met de gp- boorte van een welgeschapen j zoon, die den naam Pieter Prins jj zal voeren. Moeder en kind wa- ken het uitstekend en het. vgtja- j j rige zusje Ali is waarschijnlijk 5 even blij met het „kroon"prinsje als de prinsesjes op Paleis Soest. i dijk, met hun zu-sje. Gunstig rapport over Zweden In een witboek over de Noorsch- Zweedsche betrekkingen tijdens de Duitsche invasie en bezetting van Noorwegen, wordt een beschrijving gegevon van het neutrale Zweden, dat eenerzijds genegenheid voor Noorwegen en anderzijds vrees voor Duitschland koesterde. De Noorsche commissie, belast met het opstellen van het witboek heeft samengewerkt met een Zweedsche commissie, die twee Zweedsche wit boeken over de kwestie, die ook he den zijn gepubliceerd, heeft ontwor pen. In het Noorsche witboek wordt o.m. vermeld, dat: 1) Zweden een voorstel gedaan heeft om den strijd in het gebied van Narvik te beëindigen door een de marcatielijn te trekken tusschen de Duitsche en Noorsche troepen en be zetting van de stad door Zweedsche troepen. 2) Tijdens den stryd in Noorwe gen, de Noren aanzienlijke voorraden uit Zweden ontvangen hebben, ter wijl andere voorraden niet over de grens mochten. 3) Zweden weerstand geboden heeft aan sterken Duitschen druk voor vervoer van oorlogsmateriaal via Zweden naar het front bij Nar vik. 4) Zweden na het einde der ge vechten in Noorwegen van Juli 1910 tot Augustus 1943 erin toegestemd heeft, dat het Duitsche verkeers, als mede de z.g. „verloftreinen", zich via Zweden naar en van Noorwegen kon bewegen. In het witboek wordt er op gewe zen, dat dit laatste door de Noren als een schending der neutraliteit werd beschouwd, maar dat de Zwe den hier noodgedwongen toe over gingen en hun toestemming weiger den toen. zij bier den moed toe had den. geleden waren gelegd. „Het, leg gen van dit mijnenveld, dat zich drie mijl in het kanaal uitstrekte, in wa teren, open voor en dikwijls gebruikt door schepen van alle landen, is dui delijk een internationale misdaad", aldus Cadogan. Hij toonde een kaart, waarop de ligplaats der ge vonden mijnen stond aangegeven. Het Albaneescho antwoord op een Britsche nota. waarin uitlog en ver goeding wordt gevraagrl, was „ge heel onbevredigend". Cadogan ver klaarde, dat uit bepaalde omstandig heden onomstootelijk blijkt, dat de Alhaneezen verantwoordelijk zijn voor het leggen der mijnen. Hij wees op do waakzaamheid van de Alba- neesche verdediging overdag en 's nachts, hetgeen blijkt uit het be schieten van twee Britsche kruisers op 15 Mei. Vier punten Cadogan vroeg den Raad tenslotte vast te stellen: 1. Dat er in de straat van Korfoe door de Albaneesche regeering of met haar medeweten een mijnenveld is gelegd, zonder dat daarvan mede- deeling is gedaan. 2. Dat Engeland en Albanië het geschil onderling moeten regelen op basis van de bovengenoemde bevin dingen en dat ingeval van misluk king ieder een beroep zou kunnen doen op den Raad om de kwestie na der te overwegen. 3. Dat het geschil op de agenda van den Veiligheidsraad blijft, tot- da* het is geregeld. 4. Dat de Raad alle staten er aan herinnert, al dan niet behoorend tot de Uno, dat zij alle deelen van hun territoriale wateren, waar men de aanwezigheid van mijnen kan ver moeien. moeten vegen of laten ve- gen. Nadat Cadogan zijn uiteenzetting, die met de verteling twee uur in be slag nam, beëindigd had, werd het debat tot Woensdagavond uiVc- steld. Door auto overreden en gedood Maandag reed een drietal zware vrachtauto's met aanhangwagen op den Oudendijk te Rotterdam waar zij den bocht naar de Korte Kade namen. Een van de auto's reed daarbij over den vluchtheu vel, waarop de 56-jarige ■mevrouw P. J. Janssen cn haar 2S jarige dochter H. P. Janssen op de tram stonden te wachten. Beiden wer den door de zwaarbeladen auto overreden, met het gevolg dat de dochter op slag werd gedood en de moeder een sleuleibeenfroc- luur en enkele gebroken ribben bekwam. Maandagavond brak brand uit in een pakhuis aan de Nieuwe Prinsengracht te Amsterdam. De artist Sylvan Poons, die aan den overkant van de gracht woont, keek toevallig uit zijn raam en zag de vlammen uit de zolderver dieping van het pakhuis slaan. Onmiddellijk spoedde hii zich naar den brandmelder en mank te alarm. Weldra rukte men uit met groot materiaal. Toen dit verscheen stond de zolderverdieping van de meubel fabriek J C. van Santen reeds in lichter laaie. Een regen van von ken en waterdruppels, welke on middellijk bevroren, daalden op dé brandweerlieden neer. Onder persoonlijke leidingen van com mandant J B. Schuitemaker streed de brandweer ongeveer een uur tegen het steeds weer viamvattende houten dak Om half elf was men echter den brand zocver meester, dat er geen ge vaar meer bestond voor uitbrei ding. Dp lager gelegen verdiepin gen liepen vrij ernstige water schade op terwijl aan den huiten- kant het bluschwater in groote stralen naar beneden gutste "n onmiddellijk tot glinsterende ijs pegels werd omgetooverd. Hon derden sloegen van de o vérzij de van de gracht het fantastische schouwspel gade. De oorzaak van den brand is nog niet bekend. Man vermoordde zijn vrouw in vlaag van waanzin Maandagmiddag heeft in zijn woning aan de Hudsonstraat te Amsterdam de 52-jarige P. W. vermoedelijk in een vlaag van vervolgingswaanzin zijn echtgcnoote J. C. W. M. van het het leven beroofd. Sedert z\jn ontslag uit de Vale- riuskliniek, 2 maanden geleden, leef de de man met zyn vrouw in voort durende onmin. Hij heeft de vrouw met een hamer zoo hevig op het hóófd geslagen, dat deze kort daar op aan de zeer zware verwondingen overleed. Toen de 27-jarige dochter ongeveer een uur na het gebeurde thuis kwam, vond zij haar vader, oogenschijnljjk rustig, bij het lichaam van haar gedoode moeder zitten. Onmiddellijk waarschuwde zij de buren, die terstond de polltic alar meerden. De man werd naar het politiebureau overgebracht. Hij leg de een volledige bekentenis af. Kris-kras door de wereld Prof. S. Brodctsky, voorzitter van, den raad van afgevaardigden der. Britsche Joden, heeft, naar aanlei-1'- ding van aanvallen op synagogen en het verbranden van heilige rollen^ in Engeland, verklaard, dat er in dat"! land door een kleine groep personen^ fascisme wordt gepredikt. „Wy Jo-* den. die in dit land, centrum van po- litieke en menschelijke vrijheden! leven, waarschuwen er tegen. Het1 kan leven en dood voor het Jood- sche volk beteekenen en vernietig, ging dit land." Platina gevonden Het keizerlijk instituut te Londen.) heeft de aanwezigheid van platina^) in specimina van grond uit het dis-i trict Njambe in Tanganyika beves- tigd. Werklust! Het Britsche ministerie van arbeid-^ heeft bekend gemaakt, dat er thans6 meer dan twee millioen personen ten! gevolge van de steenkoolcrisis werk»^ loos zijn. Nationalisatie De onder Britsche controle staan-, de Duitsche nieuwsdienst meldt, daty de firma Siemens en Halske to Weenen is genationaliseerd, Russisch radioprogramma Maandag heeft het Amerikaan- sche departement van Buiten land- sche Zaken zijn eerste radio-pro gramma voor het Russische volk uit gezonden. Het programma bestond uit nieuwsberichten cn swingmuziek. Mandaatgebieden Aan het secretariaat der organi satie van de V.N. is van Amerikaan- sche zijde verzocht om de ontwerp overeenkomst. volgens welke alle voormalige Japansche mandaat- eilanden in den Stillen Oceaan onder Amerikaansche hoede worden ge steld, op de agenda van den Veilig heidsraad te plaatsen. Het betreft hier 1500 eilanden, met name de Marianen, de Marshall-eilanden cn de Carolinen. Anti-stakingswet in Frankrijk Dc Fransche eerste minister, Paul Ramadier heeft in dc nationale ver gadering megegedeeld, dat maatre gelen zullen worden genomen tegen de ambtenaren, die Vrijdag hebben gestaakt. Hij zei voorts, dat het ^a* binet binnenkort een wetsvoorstel aar het parlement zal voorleggen, waarin het stakingsrecht wordt he- perkt. Deze eerste anti-stakingswet in Frankrijk zal hcpalen, in hoever re ambtenaren, van wie de open bare veiligheid afhangt, mogen sta ken Er zal een commissie worden benoemd, aldus Ramadier, die even- tueele klachten der ambtenaren aan hec parlement, zal voorleggen. In het weersoverzicht van de Bilt wordt gemeld, dat de algemeene luchtdrukverdeeling nog steeds wei nig verandering ondergaat. Een sneeuwzone beweegt zich langzaam in Noordelijke en Noord-Oostelijke richting onder invloed van den war men luchtstroom, afkomstig uit de Sahara. In onze omgeving kwamen geen tempcratuurwijzigingen van beteekenis voor. Onder invloed van de hier en daar optreden nachtelijke bewolking daalde de temperatuur in de afgeloopen nacht op sommige plaatsen wat minder laag dan gis ternacht. Hedenmorgen om 10 uuv werden de volgende temperaturen opgeno men: vliegveld Twenthc 6, Den Helder 5, Vlissingen 6, De Bilt 5, vliegveld Schiphol 6. vlieg veld Eindhoven 7, vliegveld Leeu warden 6. vliegveld Groningen 6 (Eelde); vliegveld Maastricht 11 (Beek); vlcigvekl Ypenburg 6; vliegveld Gilze-Rijen 5, Lichtschip Goeree 4. Matige vorst Weersverwachting van De Bilt, j geldig tot. H'bensdagavond i Op het midden van den dag matige tot lichte vorst. Over het j algemeen weinig bewolkingMa a tig tijdelijk krachtige oostelijke i wind. a 'i

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1