DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Prins Bernhard gaf zijn dochter aan Constellation vloog met panne boven Oceaan Vreugde in de Kamer over blijde gebeurtenis Kleine prijsverlaging voor akkerbouwproducten Waschpoeder en soda Marijke lag lief op een kussen 't Is stil geworden in Baarn Tien jaar geëischt tegen Von Papen TOCH EEN PRINS! w ier\ W~ sX?'* Landbouw vraagt bescherming Nog geen resultaat bij onderzoek Ned. missie te Berlijn V ervoerprobleem aan de orde Toch veilig in Casablanca geland Schoenenbonnen van nieuw model Drie kleine kleutertjes, I Onze nieuwe feuilleton Nederland wijkt af van Linggadjati, „Bezoek aan de West een succes", Gironummer 510330 Bank: R'damsehe Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING. H ETPAROOU Donderdag 20 Februari 1947 Nr. 575 6e Jaarg. Red. en A dm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER pRINS BERNHARD heeft hedenmorgen ons jongste prinsesje aangegeven. Voor de plechtigheid een aan vang nam waren de aanwezigen getuige van een huiselijk tafe reeltje. In de gang, die rondom was geflankeerd met talrijke bloemstukken, speelden de prin sesjes, die wat met de aanwezi gen babbelden. De plechtigheid had plaats in de eetkamer, die aan de achterzijde van het paleis is gelegen en die uitziet op het terras naast de bibliotheek. I7ERST leidde baron Baud de 'Betuigen ilir. mr. F. G. Bee- laerts van Blokland en minister president dr. L. J. M. Beet liet ver trek binnen. Zij werden eevolsrd door jhr. mr, F. J. van Beeck Cal- koen, burgemeester van Baam. die zijn ambtsketen niet droeg, omdat hij niet als burgemeester maar als ambtenaar van den bur gerlijken stond fungeerde. Geboorte-acte In een hoek van het vertrek stond een ronde mahoniehouten tafel, waaromheen vier stoelen waren geschaard, de burgemeester legde de geboorto.acte die in gei tenleer gebonden is, od tafel waar reed3 een gouden inktstel was ge plaatst. Vervolgens kwam prins Bern hard. gekleed in het generaals uniform der Blauwe Huzaren, het vertrek binnen. IIii droeg ziin dochtertje op een kanten kussen, op haar borstje had zij een rozet van juweel en met een zeer groo- ten parel in het midden, welke rozet den vorm had van een mar griet. Marijke was wakker en huilde niet. De prins toonde het prinsesje aan de getuigen en aan den ambtenaar van den burgerlij ken stand. Do fotografen kregen gelegenheid een plaatje te maken en daarna verliet hij het vertrek om zijn dochtertje aan zuster Hui dekoper toe te vertrouwen en kwam oven later weer binnen voor het verlijden van de acte. Naam behead De prins nam daartoe plaats achter de tafel. jhr. Beelaerts van Blokland was rechts en dr. Beel Journalisten zijn ook vertrokken Reeds Dinsdagavond hebben ve le journalisten, van wie sommigen meer dan twintig dagen in Baarn hebben doorgebracht, het Astoria Chalet verlaten. Gisterochtend vertrokken de laatsten. De lounge en de bar, die anders op elk uur van den dag een meer dan vollen aanblik borlon, waren verlaten. Door de luidsprekers klinkt niet meer het onophoudelijke: rijks- telefoon voor den heeren dan volgde de naam van den journa list- Ook in de telexkamer van het A-N.P. is het stil geworden- He denmorgen zullen de P.T.T.-men- schen de toestellen weer verwijde ren en de directe telefoonlijnen met Amsterdam en met het secre tariaat van de prinses afsluiten- Donderdag vertrekt de saluutbat- terij. Nog de geheele week be staat de gelegenheid de felicitatie, registers in Baarn en Soest te teckencn, daarna zullen alle uiter lijke kenteekenen van de weken lange spanning zijn uitgewist. Veertig kinderwagens ten geschenke Een kinderwagenfabrikant te Nun- speet heeft aan de ouders van veer tig babies, die kort voor of na de geboorte van prinses Marijke ter wereld kwamen, 'n kinderwagen ten geschenke aangeboden. De afdee- ling Utrecht van de vakgroep Goe derenvervoer langs den weg deelde mede, dat zij besloten heeft deze wagens gratis te vervoeren naar de daarvoor in aanmerking komende gezinnen, waar deze ook wonen. links van hem gezeten. Daarop heeft jhr- Van Beeck Calkoen staande de geboorte-acte voorgele zen, waaruit voor het eerst de na men \an het nieuwe prinsesje ble ken. Na voorlezing werd de acte getcekend door den prins, vervol gens door mr- Beelaerts van Blok land, daarna door dr. Beel en ten slotte door jhr. Van Beeck Cal koen. Een aardig moment was het toen de ambtenaar van den burgerlijken stand uit zijn tasrh het trouwboekje te voor schijn haalde, waarin het nieuwe prinsesje was inge schreven cn waarin de stam kaart cn de distributiebeschei den waren ingevouwen. Uit een aangrenzend keukentje werd vervolgens in fijne kopjes kandeel geserveerd en daarna was de plechtigheid geëindigd. Om den klank De prins heeft den aanwezigen journalisten en fotografen mede gedeeld dat de naam alleen geko zen was om den klank en omdat hij een zinvolle beteekenis heeft. Zooals Beatrix Trix wordt go- noemd. zal de nieuwe prinses Ma rijke genoemd worden. „Er ziin geen peters en meters, die kunnen denken dat het prinsesje naar hen genoemd is." voegde de prins er lachend aan toe. Vervolgens begaf hij zich met de aanwezigen, waartoe ook de adjudant van den prins* ritmees ter Geetsema en kapitein Ruttgp behoorden, zich naar de biblio- theek. waar champagne werd ge schonken. Aantal 18 Febr.-babies in Maart bekend De afdeeling ..Bevolkingsstatis tiek'' van het Centraal Bureau voor dc Statistiek deelt mede. dat men eerst in de tweede helft van Maart een overzicht zal hebben van alle geboorten op IS Februari. Het bureau ontvangt deze gege vens namelijk éénmaal per maand van de diverse gemeenten, waarbij dan nog rekening moet worden gehouden met vertraagde aangif ten. enz. De uitgifte der babvpak. ketten behoeft hierop niet te wachten. Truman liquideert de oorlogseconomie President Truman is overgegaan tot het opheffen van maatregelen, die werden genomen, nadat presi dent Roosevelt in het begin van den oorlog den „noodtoestand" had af gekondigd. Truman heeft het con gres verzocht 100 tijdelijke wetten, die tjjdens den noodtoestand van kracht waren, af tc schaffen of te wijzigen, teneinde het economische leven van Amerika te bevrijden van belemmerende oorlogsmaatregelen. Een van de wetten, die volgens Tru man afgeschaft moeten worden, is die. waarbij schepen aan buiten- landsche mogendheden volgens de leen- en pachtwet ter beschikking kunnen worden gesteld. Trumans actie wordt beschouwd als de tweede fase van de opheffing van dc oorlogswetgeving. De eerste geschiedde op 31 December 1946, toen de president verklaarde, dat de toestand van vijandelijkheden ten einde was. maar er den nadruk op legde, dat hierdoor geen einde kwam aan den nationalen noodtoestand of toestand van oorlog. De volgende fase zal zjji* de in trekking van Roosevelt's proclama ties inzake den noodtoestand van 1939 en 1941. Het slot zal z\jn, dat Truman officieel verklaart, dat de toestand van oorlog beëindigd is. Voor het zuiveringsgerecht van Neurenberg heeft de openbare aan klager de hóógst mogelijke straf ge- eischt tegen von Papen, oud-vice- kanselier in Hitler's kabinet: n.l. tien jaar werkkamp, volledige confiscatie van goederen en verbod om een openbare betrekking te bekleeden en een vrij beroep uit te oefenen. Von Papen's verdediger, dr. Kubo- schok. hield een pleidooi van vier uur. waarin hij betoogde, dat Von Papen een der eersten was ?eweest, die stelling nam tegen -de leer van het nationaal socialisme. f*.- JPÉI f* Prins Bernhard, de trotsche vader van Marijke, het jongste prinsesje, toont haar aan den minister-president dr. L. M. Beel Mansholt kondigt aan: (Van onzen parlementairen redacteur NADAT de voorzitter van de Eerste Kamer, de lieer Adema, gisteren zijn vreugde had uitgesproken over de gebeurtenis in het prinselijk gezin, verklaarde minister Mansholt, dat het in het voornemen ligt zoo spoedig mogelijk met concrete plannen voor den landbouw te komen. „Wij moeten ons realiseercn, dat liet spoedig waarschijnlijk reeds over twee jaar zeer moei lijk zal zijn buiteniandsche markten voor onze producten te vin den, aldus de minister. Ongeveer een uur voordat prinses Marijke ter wereld kwam aan schouwde in Schagen een Prins het levenslicht. Moeder Prins met haar kleine Prinsje. De koopkracht van vele volken zal niet in dezelfde mate stijgen als de productiemogelijkheden en de behoeften. Onze landbouw zal claarom bescherming behoeven. Wij moeten dus streven naar een zoo goedkoop mogelijke productie, hetgeen de minister mogelijk acht met handhaving der kleine be drijven. Bedriifsvergrooting zal zooveel mogelijk worden nage streefd. hoewel samenvoeging van bedrijven niet in dc bedoeling ligt. Wel zal dit geschieden (slechts op vrijwillige basisj ais elders grond ter beschikking komt. De minister doelde hierbij op Walcheren cn de N.O.-polder. Kostprijzen Ten aanzien van priizen en loonen deelde de minister mede. dat het vast stellen der prijzen groote moeilijkheden meebrengt, daar de variatie der kostprijzen zeer groot is. Men is thans bezig de prijzen voor akkerbouwproducten van den oogst 1947 vast te stellen en de hoop is gewettigd, dat deze r>og deze week bekend gemaakt kunnen worden. Een kleine verla ging van deze priizen ligt waar schijnlijk in het vooruitzicht. Een melkprijs kan niet voor half April tegemoet gezien worden. Maatschappelijk tverh Naar aanleiding van de critiek van mei. Tiecnk Willink op de stichting „Maatschappelijk Werk ten Plattelande." gaf de minister toe. dat zij meer een departemen tale dienst is dan een stichting. Zoowel door „Huishoudelijke Voorlichting" en „Maatschappe lijk Werk" ziin fouten gemaakt. Het is niet zoo eenvoudig om tot samenwerking te komen. Intusschcn is het de bedoe ling. dat een nieuwe organisa tie tot stand zal komen onder leiding van het departement van Sociale Zaken, waarbij de provinciale organen zullen worden ingeschakeld. Na replieken, waarbij de minis ter de hoop uitsprak op een spoe- In verband met geruchten, die zouden kunnen duiden op onre gelmatigheden en ongewenschte toestanden bii dc Nederlandsche militaire missie in Berlijn, ver neemt het A.N.P-. dat het onder zoek door deskundigen nog niet tot bepaalde resultaten heeft ge- leid. Thans is besloten een com missie te belasten den arbeid der deskundigen waar noodig te coör- dinceren en in algemeenen zin den betrokken ministers van advies te dienen. De hecren mr. J. A. de Visser, procureur-generaal hü bet gerechtshof to Arnhem. B. J. de Leeuw, oud-thesaurior-generaal en A. Th. Lamping, buitengewoon ge. zant en gevolmachtigd minister zijn aangezocht in deze commissie zitting te nemen. Chineesche regeering meldt successen De Chineesche minister van voor lichting Peng Hsoeeh Pei heeft te Nanking bekend gemaakt, dat de re geringstroepen in de provincie Sjantoeng twee communistische le gers volkomen hebben vernietigd. Resten van de verslagen legers t.raehten over de Gele Rivier naar bet Noorden te ontkomen. dig einde van het conflict met den groenten handel, werd de he- grooting van Landbouw. Vissche- rij cn Voedselvoorziening, alsme de die van het Landbouwcrisis fonds, zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Vandaag komt dc bcgrooting van Oorlog aan de orde. (Van onzen parlementairen redacteur) De voorzitter van de Tweede Kamer opende gisteren de zit ting met een korte toespraak, waarin hij de vreugde van de Kamer vertolkte naar aanleiding van de geboorte van prinses Maria Christina. Onder applaus van de Kamer sloot min.-presi dent Dr. Beel zich, mede na mens zijn ambtgenooten, bij deze woorden aan. Ttvee stroomingen Ten opzichte van het vervoer probleem zijn in de Tweede Kamer duidelijk twee stroomin gen aanwezig. Aan den cenen kant wil men tot een zekere or dening komen, waarbij het alge meen belang de ovcrhcerschcnde factor is. aan den anderen kant staat men op dc bres voor de be langen van het particulier ver- voor, waarvan men vreest, dat het zal worden opgeofferd aan de be langen van dc Spoorwegen. Giste ren kwamen alleen vertolkers van de laatste opvatting. De lieer Algera (A.R.) drong aan op spoedige vervanging van de wettelijke maatregelen. Ilii vroeg of het juist was, dat bii een procedure voor den Raad van Rechtsherstel een vertegenwoordi ger van de A.T.O.. zich beroepend op een uitlating von den minis ter. den president had geadvi seerd om zich voor het doen van een uitspraak te wenden tot den minister. Drs. Korthals (P.v.d.A.) vreesde, dat met het stelsel der rijvergun ningen doeleinden van verre p EN Cor.s-.llation van dc Air France heeft gisteren een hache- lijken tocht over den Atlantischen Oceaan volbracht. Het had een motorstoring, op 544 km ten zuidwesten van Lissabon, en werd reeds als verloren beschouwd, maar is tenslotte veilig in Cassablanca geland. Het vliegtuig was Dinsdagmid dag van New York opgestegen en had reeds het grootste deel van de route afgelegd, zonder dat iets deed vermoeden dat dit de hache- lijkste vlucht van de geschiedenis der transatlantische luchtvaart zou worden. Toen kwam Bericht 1: Het hoofdkwar tier van de kustwacht te New York heeft van de Amerikaan- schc legerluchtmacht op de Azo- ren vernomen, dat een Constella tion van de Air-Franco waar schijnlijk in den Atlantischen Oceaan is gestort. Volgens de Amerikaansche leger-luchtmacht op de Azorcn heeft het vliegtuig SOS-signalen uitgezonden cn medegedeeld, dat het zijn lading had uitgeworpen en om een schip cirkelde. Volgens de kustwacht tc New York is het schip öf de Robert Fulton (U.S.A.) öf de Estrella (Noonvegen). Terwijl de marconisten van de stations aan de kusten van den Oceaan en in de buurt varende schepen van uur tot uur op hun post bleven om seinen van het vliegtuig op te vangen, kwamen daarop met lange tusschenpoo- zen dc volgende meldingen: Bericht 2: Functionarissen van de Air France hebben ver klaard. dat het vliegtuig nog niet in zee terechtgekomen is. Wel zou een der vier motoren defect zijn. Aan boord van het Fransche vliegtuig zouden zich 6 passa giers en 11 leden der bemanning bevinden. Weer verder Bericht 3: Volgens functio narissen van de Air-France te Parijs is de Constellation nog steeds in de lucht en op weg naar Casablanca. Een woordvoerder zeide nog, dat het vliegtuig in de buurt van Portugal seinde, dat het met motorstoring te kampen had. Het vloog daarna echter weer rustig op twee motoren verder. Bericht 4: Op het vliegveld van Lissabon is een SOS-bericht van een vliegtuig opgevangen, dat beschreven werd als een Skymas- ter van de Air-Franee. Een motor stond in brand. Alle Portugee- sche bases op de Azoren en Ma deira en alle schepen in dc buurt zijn gewaarschuwd. Vliegtuigen zijn van de Azoren opgestegen om het Fransche toe stel op te sporen. Tenslotte: Happy landing Bericht 5: Van het vliegveld Orly te Parijs wordt gemeld, dat de Constellation veilig te Casa blanca is geland. Een lesvliegtuig van de Fran sche marine is op de luchtbasis Hyeres bij Toulon neergestort. De piloot kwam om het leven. Het C.D.K. deelt mede. dat met ingang van 17 Februari schoenen bonnen van nieuw model in ge bruik zijn genomen. De oude bon nen blijven voorloopig nog geldig. In de maand Februari zullen dc distributiedienstcn aan hen, wier stamkaartnummcr eindigt op 3 6 of 9, voor zoover zij sedert 1 April van het vorig jaar tegen inleve ring van bon 614 van het inlegvel geen schoenenbon hebben ontvan gen, desgewenscht bij voorrang een schoenenbon naar keuzo van den aanvrager verstrekken. Voorts zal aan kinderen, gebo ren in de maand Februari van een der jaren 1932 tI'm 1946 een schoenenbon worden verstrekt. strekking worden nagestreefd. Dr. Kortenhorst (K.V.P.j was cr voor, do werkincsfeer der wet op een jaar te bepalen. Wettelijke regeling Minister Vos deelde mee. dat een wettelijke voorziening voor het eerste en vierde Uitvoerings besluit het departement reeds had verlaten, terwijl de wettelijke re geling van het tweede en derde in Mei gereed zou ziin. Hierdoor zou de werkingsduur van een jaar voor de wet onvoldoende zijn. Verder deelde hij mede. dat het niet onmogelijk was. dat dc import van vrachtauto's dit jaar van het programma zou worden afgevoerd. Neiging om in procedures voor den Raad van Rechtsherstel in te grijpen had de minister niet en hem was van een opdracht als waarvan dc heer Algcra had ge sproken niets bekend. Dc dc replieken stelde dr. Kor tenhorst voor den werkingsduur der wet te doen eindigen op 31 Dcc. van dit laar. Nadat de minis ter het amendement had overge nomen werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Hetzelfdo geschiedde met de wetsontwerpen Noodvoor ziening rechtsgelding van raads besluiten, goedkeuring van het Statuut van de Wereldgezond heidsorganisatie en een formeelc wijziging van Invaliditeitswet en Ouderdomswet. Dc heer Van den Heuvel (A.R.) heeft verzocht te mogen interpel- keren over het conflict in den groentenhnndel. Over dit verzoek wordt vandaag beslist. Plaatselijk sneeuw j-i Weersverwachtingmedegedeeld rr/oor het KR Ml te Dc Bilt, gcl- £j dig tot Vrijdagavond. Tijdelijk weer wal toenemende r wind overwegend nil Oostelijke p richtingMeest zwaar bewo'kt ij met plaatselijke sneeuwval. In [j het Zuiden van het land eenige S stijging van temperatuur, overi- yens meest matige vorst. L^r.; -Tïsiae&rx -----T izuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiii Depressies naderen In het weersoverzicht van De Bilt wordt gemeld, dat do algemeene luchtdrukverdeeling nu langzame veanderingen ondergaat. Het zwaartepunt van het hooge-druk- gebied dat van Rusland via Scandi navië cn IJsland tot Canada reikte, heeft zich verplaatst naar Groen land. Langs de kust var. Noorwegen ontstond later een gebied van lagen druk, dat tot het midden van de Noordzee reikt en waarin de baro meters nog langzaam dalen. Dit gebied verbindt de depressie in de Middellandsche Zee met het gebied van lagen luchtdruk ten noorden van Noorwegen. Van den oceaan nadert een de pressie de Golf van Biscaya. Do treksnelheid is echter vrij ge ring en het ziet er niet naar uit. dat deze storing onmiddellijk het vaste land van Europa zal beïnvloeden. Temperatuuroverzicht van Woens dagavond 10 uur: Vliegveld Twente 7. Den Helder 4, Vlissingen 1, De Bilt —6, Vliegveld Schiphol 5, Vliegveld Eeldo 5, Vliegveld Beek 6, Vliegveld Gilze-Rijen 5, lichtschip Goerree 3. j j T EZERS en niet te verge- L* ten lezeressen, wij gaan een j nieuw feuilleton beginnen. We j hebben daarvoor de hand kun- tien leggen op een Amerikaan- j sche detectiveroman. Neenzegt j U nu niet: „Ajakkes alweer zoo n detective-romanWant dit is geen detectiveromanzooals er zoo heel veel zijn met een be roemden particulieren speurder, die alles weet of althans alles te weten kan komen en die de ge wone politie altijd minstens een slag voor is of voor komt of die zoo ijselijk sterk en vindingrijk is, dat hij tenslotte tegen alle soorten van boosdoeners altijd aan het langste einde trekt. De speurders in dit verhaal zijn drie kinderen, respectieve lijk veertien, twaalf en tien jaar oud, de twee dochtertjes en het eenig zoontje van Marian Car- stairs, schrijfster van detective verhalen. Drie doodgewone, ge zellige kinderenneen, dat is niet waar, doodgewoon zijn ze niet, zeker niet de middelste dochter, April geheet en. die om met den vader van Dik Trom te spreken „een bijzonder kind is, dat is ze". Wij zijn ervan overtuigd, dat U de capriolen van dit drietal op het glibberige pad van 't speur dersvak met spanning en ieder geval met genoegen zult volgen. Zelfs als V niet van de tectiveverhalen houdt, zult U er misschien toch nog wat van Uw gading in vinden, want deze his torie is er niet alleen een van Moord, maar ook van Liefde >aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiaaaaaaai En de schrijfsterCraig Rice, heeft evenveel spanning weten te brengen in het verhaal van DE vrouw en DEN man als in dat van den onbekenden dader en zijn drie jeugdige vervolgers. En tenslotte, wat niet het minst belangrijke is, deze geschiedenis van Dinah, April en Archie Carstairs, van hun moeder, van den inspecteur van politie. Bill Smith, van brigadier O'Hare, „die zélf negen stuk van dat grut heeft groot gebracht" en van zoovele anderen is goed 0e' schreven, kostelijk van teeke- ning, met 'n geestigen dialoog, voi malle situatiesWij noemen dit ontspanningslectuur in den bes ten zin van het woord, juist om dat bet geen PRETENTIE heelt meer te zijn en dus net, wat voor een feuilleton noodig is. Nog een kleine technische toe- lichtinq De drie kinderen praten nu en dan met elkaar in een ge heime taal, de PEE-TAAL, die U zich misschien uit Uw jeugd nog zult herinneren. Achter lede ren medeklinker van 'en woord of I iter greep zetten zij een p en als het woord met een klinker begint, komt de p ervoor, op zijn beurt voorafgegaan door een toonloozen u-klank. ,jAlles in orde", wordt dus b.v. „Upallupes upin uporaupe". Begrijpt U het? Misschien niet., maar dat is ook de bedoeling van een geheime taal. Laat U zich door deze kleine moeilijk heid niet afschrikken, want de pee-taal wordt maar een dood- enkelen keer in het verhaal ge bruikt, Wij wenschen U veel ple zier, net zooveel als wij zelf ge had hebben, met DRIE KLEINE KLEUTERTJES door Craig Rice Vertaald, door Ada Campers. DEZE WEEK: Bonkaarten KA, KB. KC 703 (strook no. 1) 61—4 Algemeen 250 gr. waschpoe der cn 125 gr. soda 615 Algemeen 3 eieren 616 Algemeen 750 gr suiker, bo- torhamstrooiscl o f 1500 gr. jam, stroop enz. of 750 gr. chocolade of suikerwerk Bonkaarten KD, KE 703 (strook no. 1) 62i Algemeen 250 gr. waschpoe der en 125 gram soda 625 Algemeen 3 eieren 626, 627, G28 Algemeen 250 gr suiker, boterhamstrooisel enz. o f 500 gr. jam, stroop enz o f 250 gr. chocolado of suiker werken enz. Bonkaarten MA, MD 703 (strook no. 1) 61—4 Suiker 250 gr. suiker, botcr- hamstrooiscl o f 500 gr. jam, stroop enz. o f 250 gram cho colado of suikerwerk Tabakskaarten enz. QA, QB, QC 703 61—1,61—2,61—3 Tabak 2 rantsoe nen tabaksartikclen 611 Versnaperingen 200 gr. choco lado en/of suikerwerk o f 200 gr. suiker, botorhamstrooisol enz. o f 400 gr. jam. stroop enz. 613 Veisnaperingcn 100 gr. choco lado en/of suikerwerk o f 200 gr. jam. stroop enz. o f 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. De volgende bonaanwijzing voor suiker, vorsnapering en tabak zal op Donderdag 6 Maart plaats vinden. zegt republikein Indien de Indonesische delegatie thans zou ingaan op minister Jonk- man's uitnoodiging om de betwiste punten in een nota neer te leggen, zoo heeft een rcpublikeinscho woordvoerder verklaard, dan zou deze het onderwerp van langdurige besprekingen worden, in de eerste plaats door dc commissie-generaal en in dc tweede plaats door de Ne- derlandsche regecring en zelfs in dien zoowel de commissie-generaal als de Nederlandsche regeering ac- coord gingen met de republikein - sche bezwaren, zou het dispuut hierdoor niet opgelost zijn, omdat de Nederlandsche regeering gebon den is aan de motie-Rommc, waar bij de aanvaarding van de Neder landsche interpretatie door de In donesische regecring als conditio sine qua non voor de ondcrteekc- ning van het basisaccoord is ge steld. Volgens den woordvoerder moe ten dus alle amendementen een wij ziging van de officiecle Neder landsche interpretatie aan het Ne derlandsche parlement worden voor gelegd. Overigens zou een omstan dige formuleering door de Indo nesische delegatie van alle betwiste en vage punten veel tjjd kosten. Niet volgens accoord Over Nieuw-Guinea verklaarde deze woordvoerder, dat minister Jonkman's mededeelingen inzake den bijzonderen status voor dit ge bied rechtstreeks strijdig zijn met Linggadjati en wel in het bijzonder met de artikelen 3 en 4. In artikel j 3 wordt immers gezegd dat de Ver- eenigde Staten van Indonesië het j geheele gebied van Ncderlandsch-1 Indië zullen omvatten en in artikel 4 wordt vervolgens het recht er- kend „van de bevolking van eenig gebiedsdeel om langs democrat tischen weg te kennen te geven, j dat zij haar plaats op een anderen voet wenscht geregeld te zien." Nieuw-Guinsa is nooit ter sprake gekomen, direct noch indirect, wes- 1 halve de Nederlandsche verklaring omtrent den nieuwen status van* Nieuw-Guinea een duidelijke afwij king met betrekking tot een essen- tiëel punt is. zegt Prof. Logemaan Na een verblijf van zos weken in West-Indiö is de parlementaire com missie. uit de West teruggekeerd. Zoowel op Curasao als in Surina me is de commissie met de grootste hartelijkheid ontvangen. Op de vraag of -Je leden van do staten van Suriname wantrouwen koesteren ten opzichte van de demo cratische bedoelingen van de Neder landsche regeering, antwoordde prof. Logemann: „In het begin wel, toen wij weggingen niet meer. Onze missie naar de West is een succes te noemen. In het algemeen lieten de commis sieleden zich optimistisch uit over Je toekomstige samenwerking tus- schen Nederland en de overzeesche gebiedsdeelcn in de West. Gratis bewijs van inschrijving De directcur-eigenanr van een bureau te Den Haag heeft voor 50 vaders van die gezinnen, waar Dinsdagnacht tusschen 2.15—2.45 uur 'n kind is geboren, ter beschik king gesteld een gratis bewijs van inschrijving met recht op onge- \allcnverzckering met uitkeerin- gen van resp. f 1000.—. f 500.— en f 100.cn lagere bedragen, gedu rende den tijd van 1 jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1