DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Republiek moet aan enkele voorwaarden voldoen Schendingen van 't bestand niet langer geduld Maximum groente - prijzen blijven gehandhaafd Neem onze troepen weg uit Griekenland, zegt Labour-lid Soekarno is geen dictator Waal en Schelde vriezen dicht Strijd duurt voort in Indonesië Lichtingen 1941, '42, '43 en '48 Staking opheffen, daarna praten Deensche zeep voor de babies Deputies trachten klaar te komen Donau-problemen le Londen Geen verandering Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING H ET PAROOL Vrijdag 21 Februari 1947 Nr. 576 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Onderteekening van Linggadjati f JP basis van het politieke accoord zal de Ncderiandsche regeering van de republiek eischen gestand te doen wat zij is overeengekomen. Evenwel zal de Ncderiandsche regeering niet tot onderteekening van „Linggadjati" overgaan alvorens door de republiek is voldaan aan die voorwaarden, welke de regeering haar thans op redelijke gronden meent te moeten stellen. A LDUS de minister van Over- zeesche Gebiedsdeelen in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer. Wii lezen daar ver der in: Behalve voor een economische crisis ziet de republiek zich als gevolg van de krachten, welke in haar werkzaam zijn, gesteld voor de oplossing van moeilijkheden van binnenlandschen politicken aard. Strijd om macht Het is de Nederlandsche regeering niet onbekend, dat door de partijen in de repu bliek een tweevoudige strijd wordt gestreden: één om na tionale vrijheid en een om de binnenlandsche macht. Het kan niet worden ontkend, dat deze strijd op den duur het gezag, dat de republikeinsche re- gccring moet uitoefenen, meer of minder ernstig aantast, mede in verband met het onmiskenbare feit. dat de tegenstellingen als ge volg van diepgaande verschillen van meening over ..Linggadjati" zeer blijken te zijn toegespitst. Al deze factoren, gepaard aan de onvolkomen, slroef- werken de overheidsorganisa ties. die zij heeft opgebouwd en den vaak ongehreidelden onafhankelijkheidszin barer ambtenaren, stellen de regee- ring der republiek ten slotte, voor een derde crisis, de moei lijkheid namelijk zich door haar organen te doen gehoor zamen. Dat hieraan nog zeer veel ont breekt wordt door de stelselma tige schendingen van het met de republiek gesloten bestand door de TR-I. en de overige republi keinsche strijdorganisaties in het volle licht gesteld. Geen communisten Do relaties, die de heeren Soe karno. Ilatta en Sjahrir onderhou den met vooraanstaande commu nisten, kunnen mede worden ver klaard door den steun, dien zii gedurende ruim een kwart eeuw van communistische zijde hebben genoten in hun streven naar na tionale vrijheid. De sympathie, dio zij uit dien hoofde voor het communisme voelen cn waaraan zij meerdere malen in woord cn geschrift uitdrukking geven stern- pelt hen daarom echter nog niet tot communisten. Dat de republiek dictatoriaal zou worden gei egeerd cn faseis. Amerikaansche. hulp tisch zou zijn, strookt niet met het voorzichtige oordeel van de Nederlandsche regeering. De re- publick schijnt thans nog in een prae-constitioneel stadium te ver- keeren. gedurende hetwelk de pre sident. in afwachting van de ver kiezing van een volksvertegen woordiging. het bewind voert met behulp van een voor|oopj.g repre sentatief college: het Komite Na- sionnl Indonesia Poesat (K.N-I.P.) Do Nederlandsche regeering heeft niet verzekerd tot gee nerlei prijs geweld te willen gebruiken. Zij is er van over tuigd, dat voor herstel en handhaving van orde en rust gebruik van geweld noodig kan zijn- Militair optreden Zij is niet voornemens langer schendingen van het bestand te dulden ten koste van haar troepen van de bevolking cn van het wel zijn van Indonesië en Nederland- Wanneer dit standpunt onver hoopt tot militair optreden mocht nopen, zal dat uiteraard in haar politieke doelstellingen geen wijzi ging brengen. Programma linksche partijen in Indonesië Naar bet Fransche persbureau AFP meedeelt, hebben de links-ge oriënteerde politieke partijen in de republiek, nl. de Partai Sosialis, de communistische partij, de christelijke partij en dc katholieke partij, een nationaal programma in vier punten voor den tijd van twee jaar opge steld. om het accoord van Linggad jati te verwezenlijken. De vier punten zijn de volgende: 1. Nationalisatie van de voor naamste productie-apparaten. 2. Uitrusting en opleising van een leger volgens moderne metho den: democratiseering van het leger en uitroeiing van elk spoor van fas cisme. opvoeding van de soldaten in een anti-kolonialen geest, en het zoo spoedig mogelijk terugtrekken van de Nederlandsche troepen uit Indo nesië. 3. De regcering de noodzakelijk heid aan te tooncn om vooral op ad ministratief cn economisch gebied de revolutionnaire en progressieve krachten tc gebruiken. 4. Er voor te waken, dat de vor ming van de Verecnigde Staten van Indonesië overeenkomstig de ont werpovereenkomst van Linggadjati niet in strijd komt met het unitari- sclie karakter van dc republiek. Afgevaardigden van alle politieke partijen hebben een bijeenkomst ge had met vertegenwoordigers van de republikeinsche regeering waar de ontwerpovereenkomst van Lingga- djati werd besproken. Ook Ir. Soekar no. Mohammed Ilatta cn Generaal Socdirman waren aanwezig. Het irii tiatief tot deze bijeenkomst was ge nomen door dr. Soekiman. voorzitter van de Masjoemi. Men is tot geen enkel besluit gekomen. Het tn.s. Prins Willem 1J" vnn de. Oravjelijn dat na dc 'bevrijding in desolalen toestand te Hamburg werd teruggevonden is na grondige revi sie en reparatie weer in dc vaart gebracht Het schip vaart nu in geregel- den dienst van JlotterdamAntwerpen naar Canada en Montreal en de voornaamste havens aan de Amerikaansche en Canadeesche havens. De Prins Willem IV" passeert vanaf de werf Boele ie Bolnes de bruggen over de Maas Anefo noot' Urk Do uur» •utorata.nd van de Waal '«uMchen <J» dorpje* heest en Wins ten b 3* -HirTaak. dat de vier ijs- brokoci.. -*.o de ..Siberie" en de „Christiaan Brunnings", welke thans de ijsmassa's in de rivier helpen verwijderen, het werk moeten sta ken. Ook moet zich op deze hoogte in dc rivier een ijsdam van enkele honderden meters lang bevinden. Ijslaag van 50 cm. De veerdienst Vlissingen—Bres- kens op de Schelde is gestaakt, wat sinds menschenheugenis niet is voorgekomen. Er bevindt zich in de Schelde een ijslaag van meer dan 50 cm dikte, terwijl de haven van Breskens dichtgevroren is. West-Zecuwsch-Vlaandercn is thans geheel geïsoleerd cn alleen van uit België to hereiken. Dc verbinding van Zeeland met Schouwen en Duivcland loopt ge vaar heden opgeheven tc worden. Het kanaal door Zuid-Beveland het drukst bevaren kanaal \an Europa, is dichtgevroren en wordt reeds door schaatsenrijders bereden. Vrijdagmorgen zal van de Ame- rikaansche organisatio voor hulp verleen ing ..Gare" een truck naar Urk vertrekken met 135 voedselpak ketten, geschonken door het Ame- rikaansclie volk. De laatste dagen werd hotel v. d. Werff op Schiermonnikoog door meer dan 200 personen, die wandel den over het ijs. bezocht. Zii plaatsten hun handteekening in een boek. dat door hotel v. d. Werff speciaal voor deze bezoekers werd aangelegd. Onder deze bezoe kers bevond zich ook mr. .1 Lint horst Hornan de vroegere.commissa ris der Koningin te Groningen. De tocht werd tevens door wielrijders, motorrijders en een kleine auto ge maakt. Linggadjati eischt aanvulling De regeering ei kent. blijkens haai Memorie \an Antwoord aan de Eer ste Kamer, ten volle het groote ge- wicht oor de duurzaamheid van den hand t.usschcn Nederland en donesie. de cultureels banden tus- schen beide gebiedsdeelen tc besten digen cn uit te breiden en het Neder- landsch als voertaal, althans als eer ste n iet-Indonesische taal te houden Zij is echter \nn oordeel, dat het niet noodig is daartoe een cultureel ex pert als lid in de commissie-generaal op te nemen. Dc receding streeft er naar het politiek aceoord met een fi nancieel en economisch accoord aan te vullen. „Wat is nu de taak van onze troepen?" Donderdagavond hield generaal Winkelman emi radiorede over ..Onze troepen in Indonesië". Het feit. dat de Republiek zich tot nu toe niet had gehouden aan de be palingen van den wapenstilstand, wekte volgens spreker, ernstigen twijfel op aan de waarde van het gezag in de Republiek. De generaal vraagt zich af, wat nu do taak van de Nederlandsche troepen wordt, of zii werkloos moeten blijven, terwijl nog vele gewapende Japanners met de re- hellen gemecnc zaak maken en nog vele duizenden landgenooten Indo-Europeanen en goedgezinde inheemschen in de kampen zitten. Tenslotte riep spreker het pu bliek op zich uit te spreken over deze kwesties voor het te laat is- Frankrijk sluit anti- Duitsche verdragen Frankrijk zal onderhandelingen beginnen inzake een soortgelijk verbond met Polen, als Engeland met dc Sowjct-Unic heeft. Reeds worden onderhandelin gen gevoerd inzake een dergelijk verbond met Tsjccho-Slowakiie. Het doel van liet Fransche de partement van buitenlnndsche zaken is het sluiten van anti- Duitschc verdragen van hondge nootschap met alle nabuurlanden van Duitschland. Naar hel Fransche persbureau A-l* P. mededeelt, zijn zoowel van Nederlandsche, als van Indonesi sche zijde, nog verschillende inci denten gemeld, ondanks het feit, dat ook aan de Indonesische strijd krachten thans het bevel tot liet staken van het vuren is gegeven. Zoo deelt het republikeinsche persbureau Antura mede, dat op 17 Februari Nederlandsche een heden, die ten Oosten van Padung ondersteund door artillerie opruk ten, door Indonesische troepen zij n teruggeworpen. Verder deelt dit persbureau me de. dat Nederlandsche troepen de Indonesische posities ten Zuiden cn ten Zuid-Oosten van Buiten zorg cn ten Zuiden van Batavia hebben aangevallen, waarbij dc republikeinsche troepen na hevi ge gevechten waren genoodzaakt op een punt terug tc trekken. Anderzijds deelt de Nederland sche militaire woordvoerder mede dat zich incidenten hebben voor gedaan in de omgeving van Ban doeng, «Batavia, Buitenzorg. Soe ra baja en Padang. waarbij een' aantal slachtoffers gevallen zijn. worden ingeschreven Het ministerie van oorlog zal overgaan tot de inschrijving voor de dienstplicht voor de lichtingen 1941. 1942, 1943 cn 1948. Voor de eerste drie van deze lichtingen en voor de laatste zullen de te verrich ten werk raam heden echter niet ge heel gelijk zijn. "oor de lichtingen 1911. 1942 en 1943 zal het inschrijvingswerk Giet in vollen omvang behoeven plaats te hebbci,. Wel zullen de inschrij vingsregisters volledig moeten wor den samengesteld. Het voornemen bestaat voor deze lichtingen geen algemeenc keuring tc houden, tenzij de omstandigheden zich belangrijk mochten wijzigen. Uit deze lichtingen zullen voor- loopig alleen enkele kloine cate gorieën van personen tot ge woon dienstplichtige bestenul worden. Dit geldt v mamclijk voor hen, dio studeeren voor arts, tandarts, apotheker of in genieur of dio deze studie heb ben volbracht. Dc groote massa van de voor deze lichtingen in te schrijven nersonen zal tot bui tengewoon dienstplichtige wor den bestemd niet. de bedoeling om hen niet anders dan in «reval van nood tot wcrkelijken dienst te verplichten. Lichting 1941 Van de lichting 1941 heeft reeds voor den oorlog inschrijving plaats gehad, doch do toen opgemaakte registers zijn in vele gemeenten ver loren gegaan. Dit heeft geleid tot het besluit om de geheele inschrij ving voor die lichting te vernieu wen. Dc keuring van de lichting 1948 zal een aanvang nemen dade lijk of althans kort. nadat de loo- pende keuring voor de lichting 1941 geëindigd zal zijn". Weer geen veldspelen Alle voetbal-, korfbal- en hockey wedstrijden voor Zondag a.s. zijn wederom afgelast. DE regeering kan niet toelaten dat de verbrui kers de dupe worden van het omhoogdrijven der groenteprij- zen. De vastgestelde prijzen la ten een redelijke winstmarge toe, maar wij kunnen de veilingprij- zen niet in de hand houden zon der een verdeelings-apparaat. AAet meef goeden wil van de zijde der groentehandelaars en de veilingbesturen is echter een behoorlijke regeling te treffen. Als de organisaties van groente handelaars haa/ stakingsadvies intrekken ben ik tot overleg ten volle bereid." Dat is het kernpunt van minis ter Mansholts antwoord op dc in terpellatie van liet a.r.-Twoede Kamerlid Van den Ilcuvel. die zich tot tolk maakte van de handelaars in groenten. Ilij stelde den minister enkele vragen, o.m. inhoudend: Is dc minister bereid de motie ven voor zijn ingrijpen mede te declen? Is het vrij laten van den handel in groenten niet in strijd met de regeling voor vestiging van kleinbedrijven? Hoe denkt dc minister de maximum-prijzen te handhaven? Wat wil de minis ter doen, om aan don onhoudba- ren toestand een einde te maken? cn daarom is, na dc opheffing der verordenende bevoegdheden, aan ieder vrijheid gegeven om in groenten ie handelen. Deze maat regel is genomen in overleg met den minister van Economische Zaken. Op dc handhaving der maximum-prijzen wordt op dc gebruikelijke wijze controle uit geoefend. Ten slotte verklaarde dc minister, dat hij niet bereid was om de maximum-prijzen los tc laten. In zijn repliek gaf dc lieer Van den Heuvel toe, dat liet optreden van de organisaties niet toelaatbaar was, doch voor zulke drastische maatregelen, als de minister heeft toegepast, was z.i. geen aanleiding. Een groot aantal sprekers van diverse politieke kleur uitten eveneens hun opvatting over deze kwestie. Op 5 en 0 April a.s. zal te Amsterdam dc landen wedstrijd NederlandEngeland worden ge speeld waarin voor elk land tien schaakmeesters uitkomen. Het Nederlandsche team zal het zender Eu we moeten doen omdat onze cx.wereldkampioen zich waarschijnlijk begin April in Ar gchiinïë zal bevinden" Geen stakingsadvies? Interpellant betwijfelde of in derdaad tot staking was opge wekt. Hij ontkende, dat de consu- menten-prijzen voor* groenten te hoog waren. De maximum-prijzen moeten losgelaten. De regeling van dc groenten-voorziening gaat nu eenmaal boven de macht van dc Overheid, zei spr. Minister Manshol-t acht te het onaanvaardbaar dat bedrijfsorganisaties, die van de Overheid bepaalde be voegdheden hebben gekregen, ingaan tegen het Overheids beleid. De regcering moet zorgen, dat dé consumenten groenten krijgen Bezocht verzetsleider Markos Waarschijnlijk zal in Maart a.s. voor kinderen van 0 cn 1 jaar een bon kunnen wórden aangewezen voor een stukje toiletzeep van Deensch fabrikaat. In April as- zal dan een bon volgen voor de kinderen van 2. 3 en jaar Deze Deensche toiletzeep is kenbaar aan den opdruk ,.made in Den mark" Dc detailpriis zal 0-37 per stuk je van 90 gram bedragen wat hoogcr is dan de prijs van de hier te lande vervaardigde toiletzeep. De wereldschaarschte aan zeep is hiervan dc oorzaak. In verband met liet groote te kort aan grondstoffen voor de zeepfabricage is de regeering er toe overgegaan een partij toilet zeep in Denemarken aan te koo. pen. Deze zeep heeft het normale gehalte aan vetzuren vau SO pet. T. G. Thomao, Labour-lid van hel Britsche parlement, die na een bezoek van drie maanden aan Griekenland te Londen is terug gekeerd, heeft verklaard, dat het terugtrekken van dc Britsche troepen de Grickschc regeering zou helpen bij liet oplossen der moeilijkheden en het tot stand brengen van een betere verstand houding met de oppositie. „Er heerscht geen orde en recht in Griekenland cn het zou geen reclame voor onze troepen zijn, hen daarvoor nog langer verant woordelijk tc stellen. De ecnigc oplossing is. dat de Grieksche ko ning van zijn grondwettelijke be voegdheid gebruik maakt en een beroep op de mmderheidspartij van Sophoulis doet om voor den duur van 10 dagen een regeering vormen, die de algemeone ver kiezingen kan voorbereiden. Deze egcering zal ook vertegenwoordi gers van de E.A'.M. (linksche coa litie. meest cojrimunislcnl moeten bevatten. Aan een' dergelijke coa- litieregcerine zou het volk Zijn vertrouwen kunnen schenken en zou kunnen worden begonnen met de zuivering van collabora teurs. Soort fascispie Thans heeft Griekenland veel ïii een fascisfischcn staat. De pers heeft slechts beperkte vrij heid cn men bracht herhaalde ma len tc mijner kennis, dat de hui dige regeering gebruik maakt van een politic-apparaat, waarvan 1250 leden deel hebben uitge maakt van door de Duitschers gevormde organisaties", aldus Thomas. Thomas heeft ook een bezoek gebracht aan den qucrilla-gene- raa| Markos die hern zeidei dat hii geen steun verlangde van wcik land ook bij den strijd om de vrijheid. Elf Grieksche parlementsleden nir Macedonië hebben naar aan leiding van het bezoek van Tho mas aan Griekenland een tele gram aan het Britsche Lagerhuis gezonden. Reeds eerder hadden zij Thomas zelf getelegrafeerd, dat zij met verbazing hadden kennis genomen \an de berichten, dat hij met „den handietenleider Mar kos" had geluncht. ..een arbeider uit een tabaksfabriek wiens ban den met Macedonisch bloed zijn be\ lokt." Alle geïnterneerden nog niet vrij De regeering betreurt, dat de be vrijding van alle gein terneer den nog niet is voltooid en is van oordeel, dat hun veiligheid in ieder geval zoo spoedig mogelijk behoort te worden verzekerd. Zij heeft dc com missie-generaal uitgenóodiqd ook hieraan haar volle aandacht te wij den. De afvoer van geïnterneerden uit republikeinseh gebied heeft \erdcr voortgang. De regeering heeft ge meend de onderteekening der basis overeenkomst van de voltooiing daarvan niet afhankelijk tc moeten stellen, zoowel omdat de uitvoering helaas ook practische moeilijkheden oplevert, als vooral omdat verwacht mag worden, dat de afwikkeling dezer aangelegenheid na. sluiting van het politiek accoord gemakke lijker zal vallen. Dc plaatsvervangers voor Oosten. rjik hebben de politieke clausules \an het Oostcnrjjksche onafhankelijk, '-.eidsverrirag afgehandeld Van de li" tot dusverre geformuleerde artikelen zullen zeven aan de ministers van huitenlandsche zaken tc Muskou wor den voorgelegd. Inzake de restecron. de acht bestaat nog verschil van mee. ning, hoofdzakelijk tusschcn dc Sow. jetrussischc delegatie eencrz\jds en dc drie Westersche mogendheden ander zijds. De clausules waarover men het eens is zijn o.m die. welke betrekking hebben op do stichting vnn een vrij en onafhankelijk Oostenrijk, rechten van een menseh cn dc erkenning door democratische instellingen van dc vre desverdragen met dc satellieten, dc li quidatie van den Volkenbond cn enkele z'u'ncr organen, bilaterale verdragen cn de wcdcrzjjdschc teruggave van ar. chieven door Oostenrijk en Duitsch land. Over de clausules betreffende waar. borgen voor ric Oostcnriiksche onaf hankelijkheid is men het niet eerrs ge worden De USA en Frankrijk achten zo overbodig, dc Sowjet.Unic niet. Nog grenskwesties Voorts wenschen de dri.- Westersche mogendheden de Oostcnriiksche gren zen van 1933 hersteld tc zien. De Sowjet.Unic zal echter een memoran dum indienen inzake de Joegoslavische eischen betreffende. Slowcensch Ka. rinthië. De "Sowjct-Ünic wil." dat hef iederen Duitschef verboden wordt Oostenrijker te worden terwijl Groot. Brittannic cn de USA zulks liever riet wenschen Frankriik wil het ver bod slechts laten gelden voor voor malige leden van dc nazi.partij De clausule inzake nazi-organisa ties moet volgens de Sowjetru* ischc delegatie ook van toepassing z«in op organisaties die dc UNO vijandig ge zind zijn. Tensloitc verklaarde Gocsef (USSR) een artikel te zullen opstellen, waar bij het Oostenrijk verboden zal we den diegenen tc vervolgen, die de ge allieerde zaak gesteund hebben De plaatsvervangers hebben nu een rooster samengesteld voor hun res_ tccrendc werkzaamheden, in dc hoop deze op ten vastgestclden datum de volgende week Dinsdag voltooid te hebben. Irgoen erkent jongste aanslagen De Irgoen Zwai Leoemi heeft be kend gemaakt, dat dc organisatie verantwoordelijk is voor dc jongste aanslagen in Palestina gepleegd. Op Woensdagavond hebben leden van de Irgoen een kamp van de RAF aangevallen en dc pijpleiding van Kiikoek naar Haifa op vier plaat sen verniel d.- AFP meldt nog, dat 12 gewapende joden in de buurt van Jaffa een Britsch militair entrepot geplunderd hebben. De Engelschen zouden thans van plan zijn de haven van Haifa als haven oor oorlogsschepen en de Egyptische havens voor het lossen van goederen bestemd voor Palesti na te gebruiken. ER wordt door de Nederlandsche kranten in het algemeen niet zro heel veel aandacht gegeven aan de Conferentie van de gedelegeer den der Groote Vier, die sinds ceni- gen tijd in Londen vergadert. Met name geldt dit voor het gedeelte van de agenda ervan, dat dc voor bereiding van het vredesverdrag met Oostenrijk inhoudt. Dit gebrek aan belangstelling moge in vele en veelsoortige redenen, ruimtegebrek, overmaat van ander nieuws en niet tc vergeten de by vroegere confe* renties van dc laatste maanden op gedane teleurstellende ervaringen zijn verklaring vinden cn zelfs be grijpelijk zijn, dit neemt niet weg, dat aan den Nedcrlandschen kran tenlezer op deze manier menige treffende en belangwekkende con troverse in het internationaal ge beuren dezer dagen ontgaat. De vorige weck Dinsdag werd de Conferentie na een vrij lange pauze in dc besprekingen hervat (by kaarslicht cn bij een koude kachel, o teeken des t(jds!) cn nadat eerst dc agenda voor de resteerende we ken was vastgesteld, kwamen al spoedig de eigenlijke pz'oblemen aan de orde en wel allereerst een vraag stuk van primair belang: de onaf hankelijkheid van Oostenrijk. 28 Jaar geleden, toen dc vrede van St. Germain werd voorbereid, was dit vraagstuk eveneens aan de orde cn toen, zoo als nu, heerschtc er onder de Geallieerden eenstemmigheid over één ding, dat de „Anschluss", dc aansluiting van Oostenrijk by Duitschland, in het verdrag diendo te worden verboden. Bij de formuleering van deze eensgezindheid der Groote Vier over de onafhankelijkheid van Oosten rijk, bleek er echter toch een con troverse te bestaan. Er lag nl. een Russisch ontwerp ter tafel, dat niets minder, maar ook niets meer inhield dan een verbod van de Anschluss aan Duitschland en een Engclsch-Fransch voorstel, dat be doelde om de territoriale ongerept heid cn uc politieke en economische onafhankelijkheid van Oostenryk in den meest algcmcenen zin dezer woorden nadrukkelijk in het trac- taat vast tc leggen. HET verschil in opvatting, dat uit deze beide voorstellen, het negatieve in beperkten zin van de Russen, het positieve in algcmcenen zin van de beide Wcstelykc mogend heden, spreekt, is duidelijk. Tcrwyl dc Russen uitsluitend de aanslui ting van Oostenrijk by Duitschland willen verhinderen, maar daarente gen de mognüjkhetd, dat Wccncn zich vroeg of Iaat bij een Donau- federatie zal aansluiten, respectie velijk met een of meer van dc Do- naustaten een nadere unie zal aan gaan, en daardoor direct of indirect in de politieke en/of economisch© invloedsfeer van dc Russen zal wor den getrokken, willen open houden, wenschen Engeland en Frankryjt bewust en opzettelijk aan deze laat ste mogelijkheid den pas af tc snij den. Met andere woorden, in deze for- mulcering ligt dc strijd tusschen Oost en West over het Donaugebied opgesloten. Oostenrijk is hierbij voor Moskou dc cventuecle sluitsteen van het gebouw, dat zij na den oor log hebben opgetrokken, terwijl het voor het Westen het laatste (cn daarom bijzonder belangrijke!) bruggenhoofd in die streken is. Het gaat dus om heel wat meer dan om een formule, het gaat om een zeer essentieel probleem van de machts verhoudingen in de toekomst. En het is dan ook geen wonder, dat de gedelegeerden in Londen niet aan stonds tot een oplossing zijn geko men voor ons is het de vraag, of die wel spoedig te vinden zal zijn en dat de heeren er na het eerste bepalen van de onderscheiden posi ties de voorkeur aan hebben gege ven om tot een ander onderwerp over tc gaan. Dr. C. D. J. BRANDT Bestuurshervorming in West-In dië De regeering deelt in haar Memo rie van Antwoord over „Overzee- sche Gebiedsdeelen" mee, de volle dig uitgewerkte voorstellen van wet voor de, bestuurshervorming in Suriname cn de Nederlandsche An tillen den gouverneurs zijn toege zonden voor advies. De gouverneur van Suriname heeft bij de Staten een voorstel in gediend tof liet verleenen van een houtconcessie aan de firma Bruijn- zeel. Binnenkort zal een beslissing worden genomen Tn liet weêrsoverzicht van Dc B'lt wordt gemeld, dat dc wijzigingen in de algemeene luchtdrukverdeeling, lie zich sedert gisteren langzaam voltreken, echter nog niet on middellijk belangrijke wijzigingen n het weersverloop in onze omge ving tot gevolg hebben. Wel neemt het gebied van hoogen luchtdruk over Scandinavië in betcekcnis af, maar het maximum over Groenland breidde zich gelijktijdig geweldig uit. Onder invloed daarvan ent- wikkelde rich een krachtige noord oostelijke luchtstroom over de noor delijke iiszee, die direct koude lucht uit dc Poolstreken in de richting van IJsland transporteert. Deze koude luchtstroom kan West-Euro pa nog niet bereiken, aangezien de lage luchtdrukgordcl, die van den Balkan via Frankrijk cn den Atlan- tischen Oceaan naar liet Noorden van de Vereenigde Staten reikt, :lcn weg verspert. Depressies In dezen lagen luchtdrukgordcl bevinden zich over de Golf van Bis kaye een tweetal actieve depressies die langzaam naar West-Europa doordringen. Deze storingen zullen den wind voorloopig in onze omge ving nog in den Oosthoek houden en tijdelijk doen toenemen De bin nendringende frontstelse's doen de kans op sneeuw sterk toenemen. Het ziet er echter riet naar uit. dat de warme lucht, die met deze depressies in Zuid-Frankrijk bin nëndringt er later in zal slagen ook in ons land de temperatuur belang rijk te doen stijgen. Temperatuur- overzicht van Donderdagavond 9 uur: Twente 7. Den Helder 6, Vlis singen —4, Dc Bilt —5, Schiphol —5. Eeldo 8. Beek 4, Gilze- Riien 5. Lichtschip Ooeree 4. Geheele Noordzee beneden vriespunt Vier Britsche vliegtuigen zoeken de Noordzee af naar d rijf ijs. Volgens een bericht van het schip de .,Sir Lancelot" is de temperatuur van het zeewater bijna tot op den bodem twee graden onder het vriespunt. Deskundigen zijn van meening dat dientengevolge het aantal visschcn drie of vier jaar lang sterk zal ver minderen. Tengevolge van ijsgang in de Fransche havens aan het kanaal konden de yisscliersbooten niet uit varen en dreigen een aantal in de havens gelegen schepen averij te kiijgen. Aan de kust boven Duinker ken is een ijsberg, die bijna 15 meter boven het water uitsteekt, op het st-and gel nopen. Plaatselijk sneeuw g Weersverwachting van De Bit'. geldig tot Vrijdagavond. Weer toenemende wind uit Oostelijke richtingen. Meest 7, zwaar bewolkt met plaatselijk sneeuwval In het Zuiden van het land ecnigc stijging van temperatuur. Overigens meest c matige vorst. Vrijden 21 Fcbr.: Zon op 7.Oh. onder 17 27. maan op 7 50. on- te. 1U Groote ontploffing in Los Angelos In een galvanisccrbcdrijf te Los Angelos heeft een explosie het ge heele gebouw van twee verdiepingen, verwoest en omringende gebouwen binnen een afstand van 2J/> km be schadigd. Naar schatting zijn 30 per sonen om liet leven gekomen en 300 gewond geraakt. Voor 45 der gewon den is er geen hoop meer. Onmiddellijk na ie ontploffing, die gepaard ging met een verblin dend licht en "zware slagen, die de den denken aan een aardbeving, rukten politio on eerste hulp met groot materiaal uit. De politic-auto riteiten kondigden den noodtoestand af cn automobilisten werd met hun wagen gcrcquircerd voor het vervoer van de gewonden. Tot op honderden meters van de plaats van de ramp werden dooden cn gewonden gevonden en vier uur later waren politie cn brandweer nog koortsachtig in dc* puinhoopen naar slachtoffers aan het zoeken. Men vond nog lijken onder meer dan drie meter puin en terwijl de reddings brigades groeven, hoorden de dui zenden ontdane toeschouwers do kreten van de stervende en gewonde slachtoffers, die nocr bedolven lagen. De politie noemde het de grootste ramp in de geschiedenis der Stad. Ongeveer 30(7 huizen cn 25 auto's, die hij de fabriek geparkeerd waren, werden vernield. Men vermoedt, -dat de explodeerende stof butaan was. De ontploffing gebeurde aan oen drukken verkeersweg, die op dat oogenblik overvol wag met voetgan gers en rijdend verkeer. Ko Arnold! beeft het verzoek ontvangen een eigen Rott. gezel schap voor d*;n Rott Schouwburg te vormen Paul Storm ie ook gevraagd als regisseur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1