DAGBLAD VOOR AMERSFOOR Bijzondere rechtspleging zal op 1 Jan. 1948 eindigen Engelsche regeering publiceert plan-'47 nr Heropvoeding in de kampen is een mislukking Bezettingsleger ongeschikt voor regeeringscontröle Nog ruim 28.000 gedetineerden Mooyman vluchtte over het ijs Zilveren echtpaar treedt in het huwelijk Alles gaat goed in Soestdijk Mac Narney neemt afscheid Groote aanval van TRI op Medan afgeslagen Somber rapport Zware sneeuwval in Europa en Amerika Weinig hoopvolle vooruitzichten Parade van de week E Gironummer 510330 Bank. R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse oummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 22 Februari 1947 Nr. 577 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE minister van Justitie deelt in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer mee, dat liet in zijn voornemen ligt de werkzaamheden der Bijzondere Gerechtshoven. Tribunalen en politieke recherche met ingang van 1 Januari 1948 te doen beëindigen. Hij treft voorbereidende maatregelen om de op dien datum nog te behandelen gevallen door de organen der gewone justitie te doen overnemen. berechting, die zich. naar zich liet aanzien, nog over een tijdsverloop van vele jaren zon uitstrekken. Het algemeen belang eischtc. dat hier krachtig ingegrepen werd. Daarom heeft hij het vraagstuk van twee zijden aangevat: een er- zij ds door met gebruikmaking van de voorwaardelijke buitenvervol- gingstelling het aantal gedetineer den tc verminderen, anderzijds door de wettelijke basis voor te bereiden om do berechting sneller te doen verloópen. Hij is van overtuiging, dat de massale inbewaringstelling tot ontwrichting van vele gezinnen heeft geleid. Hoewel in de bewarings- kampen loffelijke pogingen tot heropvoeding zijn onder nomen. moet de minister er kennen. dat behoudens uitzonderingen in het al gemeen de kampen als insti tuut van heropvoeding zijn mislukt. Dit kon niet anders worden verwacht. De wederopneming in het arbeidsproces heeft in bet al gemeen geen groote moeilijkhe den opgeleverd. Behalve aan de gunstige arbeidsconjunctuur is zulks ook te danken aan hot ver manend woord der kerkgenoot schappen en de medewerking der vakvereenigingen. Jeugdige delinquenten De minister streeft er naar, dat vóór 1 Juni 1917 alle jeugdige de linquenten berecht of voorwaar delijk dan wel onvoorwaardelijk huilen vervolging zullen zijn ge steld. Bij de beoordeeling hunner za ken zal er van worden uitgegaan, dat in het algemeen niet alleen de mate hunner schuld, doch vooral ook opvoeding en milieu mede zullen bepalen, op welke wijze hun zaak zal worden afgc» daan. Bij deze afdoening zal naast het strafei,ement vooral het te verwachten pacdagogischc gevolg van de op tc leggen maatregelen op den voorgrond staan. Ongelijke strafmaat Een zekere ongelijkheid van de strafmaat, aangelegd door de ver schillende Bijzondere Gerechts hoven en Tribunalen, valt niet tc ontkennen. Ook bij de gewone rechtspraak is dit verschijnsel niet ongewoon. De minister is bereid in sprekende gevallen gratie- verleening te bevorderen aan degenen, die vóór of kort na de volledige bevrijding van Nederland veel ernstiger zijn gestraft, dan thans het geval zou zijn. Het was, naar de meening van den minister, reeds op morcele gronden niet mogelijk de detentie van meer dan zeventig duizend politieke delinquenten te conti- nueeren in afwachting van een „Al regent 't gouden klompen Be sultan van Deli, die om gezondheidsredenen in ons land vertoefde, zal met de „Oranje' weer tiaar de Oost vertrekken. Toen een verslaggever van het ANP hem vroegof zijn bezittin gen voor de extremisten veilig zijn. antwoordde de sultan: „Er is een Maleisch spreekwoord dat zegt, al regent het gouden klom pen bij mijn buurman en stee- neti in mijn eigen huis, dan zou ik toch liever thuis willen zijn. Zoo is het ook wet mijn vader land." Het onderzoek naar de ont vluchting van Mooyman is nog in vollen gang. Aangenomen wordt, dat hij bij zijn orttsnappingspo ging hulp beeft gehad. Bij een der deuren heeft men splinters op den grond aangetroffen, die van het hout zijn los gesprongen bij een poging om het sloj ie forceercn. In het interneeringskamp is men bezig de verdachten, die Mooyman waarschijnlijk bij zijn vlucht behulpzaam zijn geweest, te ondervragen. Eenigen hiervan heeft men in aparte cellen opge sloten. Door de strenge vorst wa ren de grachten, die het gebouw omringen, geheel dichtgevroren, zvodat de weersomstandigheden de vlucht bijzonder bevorderden. Dc-ze week heeft men een groot «antal gedetineerden naar het ar mamentarium overgebracht zon der de bewaking daar uit te brei den Hierdoor werd deze overbc last. Bovendien had zij dezen eer sten dac nog geen volledig over zicht o\o. de zoo juist gearriveer de gedetineerden. Mooyman hoef 1 van deze situa tie listig gebruik wélen te maken. Kleine klachten Het aantal bij de politieke re cherche aanwezige dossiers is niet gelijk aan het aantal nog tc berechten gevallen. Talrijke dos siers bevatten immers niet anders dan klachten over feiten of ge dragingen, die niet alleen geen aanleiding tot vervolging of bui tengerechtelijke afdoening zullen zijn. maar zelfs niet het instellen van een politic-onderzoek recht vaardigen. Waar het aantal gedeti neerden. die de grootste ca tegorie van te berechten ge vallen vormen, op 1 Januari 1917 nog 28.355 bedroeg, schijnt de schatting van 45.000 te berechten zaken eer- dor aan den hoogen dan aan den lagen kant. Wanneer thans nog uitslui tend op last van den procureur fiscaal arrestaties worden ver richt. behooren zij personen te betreffen, wier zaken niet tot de „lichte" moeten worden gerekend en waarin hetzij door de ingewik keldheid der feiten of om andere redenen bet opsporingsonderzoek eerst thans aanwijzingen heeft opgeleverd, welke tot aanhouding hebben doen besluiten. Licht vaardige arrestaties, uitsluitend op verklaringen van gedetineerden, mogen niet meer voorkomen. Nadat de vorige week de wegen en de trambaan naar Volendam sneeuwvrij waren gemaakt, zijn ze tengevolge van de sluifsneeuw weer onbegaanbaar geworden Twee com pagnieën territoriale troepen zijn thans bezig, om met behulp van een bulldozer voor de tweede naai trambaan en wegen vrij te maken. Hedenmorgen treedt op het stad huis tc Amsterdam een bruidspaar in het huwelijk. Op zichzelf niets bijzonders maar '1zelfde bruids paar viert vandaag zijn vijf-en- twintig jarig huwelijksfeest! zoo schrijft „Het Parool' Bat lijkt op een ingewikkelde fa- milicpuzzlc, maar het geval. is. hoe vreemd het ook klink', niet zoo erg vreemd. Op 22 Februari 7.922 trouwde de heer H. I GAZAN met me]. M. IjAIINSTEIN. Het icerd een goed gelukkig huwelijk dat werd geze gend met drie kinderen. Er zon niets bijzonders zijn gebeurd, van- neer de oorlog niet was uitgebro ken en met de Buit scheis niet ook de Gdrmaansche terminologie haar intrede had gedaan. Volgens de be grippen van den vijand immers nas de heer Gazan geiiienqdgehuwd en om nu de ..Grüne Polizei" om den tuin te leiden. Het hij zich formeel at hans scheiden. HU kon toen in zijn eigen woning. Fraun- hof er straat 2. onderduiken, zonder dat zijn vrouw gevaar liep te wor den meegenomen. wanneer hij mocht worden gezocht. Trucje hielp Het trucie hielp. Hef, echt naar Ga zan is den oorlog goed doorgeko men, ook al belandde de heer Ga zan nog in den Hollandschen Schouwburghij had nl. ook nog on. derduikers in huis en toen de „Grü ne" op zekeren dag een inval deed, kon hij zijn schuilplaats niet tijdig meer bereiken. Met behulp van de illegaliteit geluk'e het hem evenwel uit. den Schouwburg te ontsnappen. Toen de bevrijding kwam was ar voor het echtpaar geen reden om nog langer gescheidentc blijven', om echter opnieuw als man en vrouw door het leven te kunnen gaan was een nieuw huwelijk noo dig en beiden besloten deze nieuwe formaliteit tc. laten voltrekken op den 22sicn Februari 19i7. den dag. waar on zij hun zilveren huwe lijksfeest zouden hebben gevierd. I Prof. Gerbrandy onderscheiden Dc ambassadeur van de Fran- sche republiek beeft een bezoek gebracht aan den oud-minister president Prof. Mr. P. S. Gerbran dy en hem zijn benoeming mede gedeeld tot grootkruis in het legioen van eer, de hoogste Fran- sche onderscheiding. De ambassadeur heeft Prof. Gerbrandy de versierselen van deze orde overhandigd. Schoolverzuim wordt strenger gestraft Bij het ministerie van onderwijs zijn in oorbereiding maatregelen om te komen tot betere nale ving van de leerplicht. Het schoolverzuim heeft hier en daar verontrustende vormen aangeno men en hef is de bedoeling daar aan door strengere strafbepalin gen een einde te maken, „Lichte" gevallen geen fascistisch gevaar Dat de invrijheidstelling van de lichte gevallen onder de po litieke delinquenten een latent fascistisch gevaar zou aanwak keren, vermag de minister van Justitie, blijkens zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, niet in te zien. Juist het feit, dat de buitcnver- 'volgingstelling als regel voor- w a a r d e 1 ij k geschiedde, heeft, naar dc overtuiging van den mi nister, zeer gunstig gewerkt. Wel is het juist, dat in vrijheid ge stelde politieke delinquenten hun eigendommen, die niet (zooals hun meubilair) gevorderd of ver beurd verklaard zijn. terug- eischcn. Hoezeer dit voor de betrok ken gebruikers of beheerders 1 dezer goederen te betreuren is, dient niet uit het oog te wor den verloren, dat deze verhou dingen op rechterlijke beslis singen berusten. Hoewel uit den aard der zaak door een langdurig verblijf in een kamp veelal ook na hun invrij heidstelling een zekere verbitter de stemming tegen dc maatschap pij bij de politieke delinquenten tc verwachten zou zijn, is hun be reidheid om de democratische sa menleving te aanvaarden, vooral door de veelal spoedige inschake ling in het arbeidsproces, tamelijk gróót. Dat de heropvoeding op eenig ander doel dan op de we deropneming in de maatschappij gericht zou zijn, moet met nadruk worden ontkend, schrijft de mi nister. Vakcentrales vragen extra uitkeering De Raad van Vakcentrales heeft gisteren een brief gericht aan den minister van Sociale Zaken, waarin werd gevraagd om een extra-week- uifkeering voor de 100.000 arbeiders, die sinds half December 1946 in de zgn. „vorsf-verletregeling" zijn opge nomen. Als gevolg van de langduri ge vorstperiode zijn de normale ge zinsinkomsten van deze arbeiders gedaald tot. 80 pCt, van het loon. plus kinderbijslag. Daar de uitkee ring gemiddeld f 24.51 per man per week bedraagt, zijn vele arbeiders gezinnen in nood gekofrten. Dr. de Groot deelt mede, dat de gezondheidstoestand van Prinses Juliana in alle opzichten bevredigend is en dat ook de jonggeborene het uitstekend maakt. Prins Bernhard zal bedanken per radio Omdat het onmogelijk is alle ge- JuKwenschen, die het prinselijk paar b'j de geboorte van prinses Marijke ontving, schriftelijk tc beantwoor den, zal Prins Bernhard binnenkort, cok namens Prinses Juliana, voor de radio enkele persoonlijke woor den zeggen. Soekawati ten paleize Soestdijk Vrijdagmiddag heeft de president van Oo3t-Indonesië, Soekawati, met zijn echtgonoote oen bezoek ge bracht aan Prins Bernhard ten pa leize Soestdijk. De heer Soekawati feliciteerde den Prins hartelijk met dc geboorte van zijn dochter. Het bezoek duurde ongeveer anderhalf uur. Geldige en ongeldige textielpunten Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat met ingang \an 1 Maart de speciale textielpun ten, met g r ij z e n ondergrond, waarop in b 1 a u w o letters dc woorden „textiel een punt" of in roode letters „textiel tien punten" voorkomen, niet meer geldig zijn- Van 1 Maart af zijn uitsluitend nog geldig do volgende soorten textiel punten: 11 van de textiel/lcdêrkaart VA 510: bonnen 1 t.m. 25; 2. Van de textielkaartcn VA tm. VE 60o; bonnen 101 tm. 140 (waarde 1 punt) en bonnen B. C, D. E, F (waarde 5 punten): 3 Van de baby-textiel- kaaxt VF 605: bonnen 101 tm. 200; 4 De speciale punten met opdruk „B82" cn „een punt' op een grijs- oranjen ondergrond; 5. De speciale puDten met opdruk ,.B 82" cn tien punten" op een grijs-groenen onder grond. Overal is gebrek aan huisraad In de gezinnen van vele poli tieke delinquenten heerscht ge brek aan het noodige huisraad en de noodige kleèding. De minister \an Justitie is bereid de stichting Toezicht Politieke Delinquenten te «steunen bij baar pogingen om in dit opzicht verbetering te ver krijgen. Daarbij kan men echter niet blind zijn voor het feit dat op liet gebied van behui zing. huisraad cn kleeding c-ok builen de gezinnen der politieke delinquenten nog zeer veel nood moet gelenigd worden, aldus ministers Me morie van Antwoord aan de Eerste Kamer. Drie doodvonnissen uitgesproken Het bijzonder gerechtshof te Amsterdam heeft drie doodvon nissen uitgesproken over Neder landers die in Duitschen krijgs diénst zijn getreden. Het zijn de 23 jarige II. J. Veenstra. de 38 jarige P. M. C. America en dc 48 jarige J. M. van der Bijl. Twee anderen kregen 15 jaar gevangenisstraf. Generaal Joseph P Mac Narney, die op 15 Maart zijo werkzaamheden als militair gouverneur van de Ame- rikaansche zone zal beëindigen, en opgevolgd wordt door generaal Clav, heeft verklaard dat de geallieerde bestuursraad te Berlijn (de ACA) ni t aan dc opdracht heeft voldaan. De doelstellingen van de ACA zijn bevredigend, aldus McNarney. maar dc praktijk is niet goed. McNarney zei de. na 15 maan den verblijf in Duitschland er meer dan ooit van overtuigd te zijn. dat Duitschland beter door een lioogcn commissaris, ressor- tecrend onder het ministerie van buitenlandschc zaken, zou kunnen worden bestuurd, daar de organisatie en opleiding van het leger niet op regeeren is in gesteld. MacNarncv verklaarde tijdens de persconferentie, die hij ten afscheid hield, dat de vakbonden beter dan dc politieke partijen de democrati sche vernieuwing van het Duitsche volk zouden kunnen bewerkstelli gen. De politieke leiders streefden soms te veel naar persoonlijke macht. Opleving vertraagd MaqXarney ontkende ten stellig ste, dat dc Amerikanen het plan zou den hebben door samensmelting van zones een nieuwen staat. West- Duitschland.. te vormen. Er hadden volgens den generaal al lanrr centrale Duitsche instanties moeten zijn, maar tof. liet instellen daarvan zijn we niet in staat ge weest, zoo zei hij. De regeering door vier mogendhe den heeft de economische herleving ertraagd °n heeft ook do verbrei ding der democratische gedachten belemmerd. Terwijl in de Amerikaan sche zone do grondwetten den Amc- rikaanschen geest ademen, volgen zij in de Sowjet-zono vlo politieke ge dachten der Sowjet-Unie. Weinig meeningsverschil Op do vraag, of in dc vijftien maanden bezetting de verhouding tusschen Amerikanen en Russen slechter was geworden, antwoordde MacNarncv, dat hij dat niet kon be vestigen. Ér was slechts weinig mee ningsverschil merkbaar geweest. liet was moeilijk om hot eens te worden over grondbeginselen. Het beste zou zijn. dat alle geallieerde vertegen woordigers in den bestuursraad do opdracht zouden krijgen de overeen komst van Berlijn uit tc voeren. B VTA VIA, 22 Febr. (Aneta). De Nederlandsche militaire woord voerder maakte gistermiddag be kend, dat Vrijdag H Februari en in den nacht van Vrijdag op Za terdag Nederlandsche posten tc Medan een grooten aanval van de T.R I. en de Lasjkar Raljal te verduren hebben gehad. Dozc aanval werd afgeslagen met gevoelige verliezen voor de aanvallers In den 'middag van 15 Februari werd een groote aanval ingezet tegen dc Nederlandsche stellingen in den westelijken sec tor. DÏenzelfdcn nacht werd op nieuw een aanval gedaan, waarbij infiltreerCndc benden een treffen met Nederlandsche troepen ver meden, doch waarbij in een kam pong ecnige Indonesiërs op af grijselijke wijze werden afge slacht. terw.ji veertig personen door de aanvallers werdeja gekid napt. Een groot aantal vrouwen en kinderen week tijdig uit naar Xc'derlandsch gebied. Aan Neder landsche zijde wérd een man ge wond. De tegenpartij verloor vijf dooden. TERUG NAAR DUITSCHLAND? Volgens een gezaghebbende Rrit- sche officier hebben 5.000 Joden in Palestina zich' opgegeven voor te rugvoering naar Duitschland wegens slechte huisvesting. De Britsche regeering heeft gis teravond een Witboek gepubliceerd, dat de plannen bevat voor het eco nomisch beleid gedurende het jaar 1947. In dit Witboek wordt de regee- ringspolitjék uiteengezet, wat be treft in- cn uitvoer, dc dollarpoli- tiok, alle takken van het bedrijfs leven cn dc ontwikkeling der ar beidsmarkt. De regeering toont zich gekant tegeu een verdere verminde ring. van het aantal arbeidsuren of van eenige verdere algemccne loonsverhooging, tenzij hierdoor de productie wordt vergroot. Het Centrale feit voor 1947 is al dus het rapport, dat Groot-Brittan- nië niet er voldoende hulpbronnen beschikt om al hetgenc te doen. dat men zou wenschen. Men heeft nau welijks genoeg om datgene te doen, wat gedaan moet worden. Wij kun nen, aldus het rapport, niet leven zonder voedsel in te voeren. Ons nationale bestaan wordt geheel on mogelijk, indien wij niet voldoende kolen en electrische kracht kunnen produceercn. Het ligt in de bedoeling voor het einde van 1947 minstens 100.000 buitcnlandsche arbeidskrachten in Engeland te werk te stellen. Wat de industrieele productie betreft, wenscht dc Britsche regecring voor 1947 een kolenproductie van min stens 200 millioen ton tegen 189 millioen ton in 1946. Om deze groo- tere productie te bereiken, wil de regecring het aantal mijnwerkers aanzienlijk uitbreiden. Het minder essentieel verbruik van kolen, «ras cn elcctriciteit zal drastisch worden beperkt. Voor alles streeft de regeering echter naar een grooterc kolenpro ductie per mijnwerker. Het geheele industrieele plan hangt af van de mijnwerkers. De ondergrondsche mijnwerkers zullen in d eerstko mende 5 jaar vrij zijn van militai ren dienst, terwijl Polen als mijn werkers zullen worden aangewor ven. De landbouwpolitiek der Britsche regecring zal hierop gericht zijn om zoo spoedig mogelijk als de erraan- positie dit zal toelaten over tèscha kelen van de producti? van oogsten voor direct mcnscheli.jk verbruik op de productie van vee, voornamelijk varkens en pluimvee. Verhoogde export Wat de uitvoer- en dollarpolitiek betreft, wordt in het witboek ver klaard. dat 4e uitvoer in 1947 140 van den omvang van 1938 zal moe ten bedragen, terwijl op langen ter mijn het doel gehandhaafd blijft op 175 Vooral de uitvoer naar het westelijk halfrond en naar Zweden. Zwitserland en Portugal is van bij zonder belang. De invoercontrole moet gehandhaafd blijven, vooral voor producten van het Westelijk halfrond. Wij moeten minstens 25 van onze productiecapaciteit reserveo ren voor den uitvoer, zoo wordt in het Witboek gezegd. Indien Groot Brittanniö er niet in zou slagen zijn uitvoerhandel te handhaven, zou dit beteekencn een voortzetting van de levensmiddelen-rantsoeneering, min der tabak en minder auto's voor de Britsche bevolking, en een groote werkloosheid. liet invoerprogram ma voor 1947 is gebaseerd op een waarde van 1.450 millioen pond of 80 a 85% van de hoeveelheid van 1938, tegen 70% in 1946. Weer geen veldspelen Alle voetbal-, korfbal- en hockey wedstrijden voor Zondag a.s. zijn wederom afgelast. Ex-gedetineerden op arbeidscontract aan 't werk Het besluit politieke delinquenten 1945 verbindt aan dc voorwaardelij ke buitcnvervolgingstelling een verbod om gedurende tien jaar amb ten te bckleedcn. In het algemeen is het niet ongerechtvaardigd, dat een politiebeambte, die blijkt politiek on betrouwbaar tc zijn geweest, gedu rende dien tijd niet bij de politic mag dienen. Om in individueelo gevallen onrechtvaardigheden te vermij den wordt de mogelijkheid ge opend na vijf jaar (en in bijzon dere gevallen eerder) do ontzet ting van rechten ongedaan te maken. Bovendien stelt het ontwerp voor om onder het verbod om ambten te beklceden niet te verstaan het ver bod om op arbeidscontract, in over hcidsdienst werkzaam tc zijn. Gedetineerden, die onvoorwaarde lijk buiten vervolging- worden ge steld. ontvangen daarvan een ver klaring. De minister van Justitie ziet. geen mogelijkheid een andere wijze van rehabilitatie in te voeren. Wel ligt het in zijn voorne men een regeling voor te berei den die het mogelijk maakt een tegemoetkoming te verleenen aan hen. die ten onrechte gede tineerd blijken te zijn geweest. Van Belgrado tot het westen van Canada wordt melding gemaakt van zwaren sneeuwval. Sneeuw stormen hebben op uc Britsche eilanden het vliegtuig-, bus- en treinverkeer ernstig gestagneerd, wegen geblokkeerd en dorpen gc- isoleerd. In Zwitserland, enkele streken van Duitschland en te Pa rijs is bekend gemaakt, dat zach ter weer verwacht kan worden, terwijl het gevaar voor lawines in de Alpen niet denkbeeldig geacht wordt. Het weersovcrzicht van De Bilt meldt, dat de toestand er nog niet hoopvol uitziet. Het geweldige ge bied van hoogen luchtdruk, met het centrum over Groenland, houdt de depressie-activiteit beneden den 50en breedtegraad, dat wil zeggen de depressies verplaatsen zich ten Zuiden van ons land. De aanhoudende barometcrdaling die velen als een hoopvo'. toeken van een naderende depressie be schouwen, heeft voor ons land een verkeerde uitwerking. Deze barometerdaling houdt na melijk verband met de vrij actieve depressie in het Kanaal, die lang zaam in Oostelijke richting trekt en den wind in ons land dus in den Oosthoek zal houden en bovendien in kracht doet toenemen. OVERGANGSZONE Het front van deze depressie geeft aanleiding tot uitgebreiden sneeuwval. De regen, die verwacht wordt, houdt verband met het bin nendringen van warme lucht in hoogere niveaüx. Deze tijdelijke re gen zal tot het uiterste Zuiden van ons land beperkt blijven. De over gangszone tusschen de koude en warme lu^ht lien gisteren over mid den-Frankrijk. Het ziet er niet naar uit, dat deze overgangszone de grenzen van ons land meer dan eenige tientallen kilometers zal overschrijden. Temperatuuroverzicht van Vrij dagavond 10 uur: Twente 8; Den Helder 6: Vlissingen 5: De Bilt 7; Schiphol 7; vliegveld Eelde 7; vliegveld Beek vliegveld Gilze Rijen 5, lichtschip Goeree -4. Plaatselijk sneeuw Weersverwachting van Bc Bilt, I geldig tot Zaterdagavond. In het. Zuiden van het land Matige oostelijke windZwaar bewolkt met nu en dan sneeuw, tijdelijk overgaand in regen of motregen met plaatselijk nevel of mist. Temperatuur om het vriespunt. hl het Noorden van het land: Krachtige wind tusschen Oost en Noord-oost. Zwaarbewolkt met nu en dan sneeuw. Meest matige vorst. Zaterdag 22 Febr.: Zon op 7 03 i onder 77.25; maan op 8-06; on- der 19.30. LAAT ons eerlijk zjjn. Nu wij niet meer met spanning zitten te wachten op het oogenblik der blijde gebeurtenis te Socstdyk, is het in Nederland alleen de kou, die het gros van onze bevolking bezig houdt, de kou. de vraag wanneer zij zal wijken en het probleem hoe haar te bestrijden met een leege kolen kit. Bijna ieder zit in dezen feilen winter, misschien den strengstcn sinds honderd jaar, zonder brand stoffen en cr ontstaan in tal van gezinnen situaties, die aan den laat- sten oorlogswinter doen denken. Men zoekt naar een zondebok en vindt dezen natuurlijk in de regec ring, die niet voldoende voorzorgs maatregelen zou hebben genomen. Maar men vergeet, dat wat wy nu beleven nog een der naweeën van den oorlog is, men beseft nog steeds niet hoezeer wij zijn verarmd en met ons de geheele wereld; het is nog alty'd niet tot ieder doorge drongen hoe het waanzinnige, door Duitschland aangestichte, oorlogs bedrijf onmctclykc schatten aan grondstoffen cn kapitaal heeft ver nietigd. Niet alleen Nederland worstelt met een door v.ervoersmoeiliilche- den verergerd kolentekort. In Duitschland, zoo rijk aan kolenmij nen, is het veel erger. In de Brit sche zóne is nog slechts 40% der locomotieven in gebruik en het plunderen van kolentreincn wordt een alledaagsche gebeurtenis. In Berlijn zijn al 150 mcnschcn van koude omgekomen en de laatste da gen bedraagt het aantal sterfgeval len door verhongering of bevriezing er gemiddeld acht tot tien. ENGELAND, dat toch den oorlog gewonnen heeft, zit eveneens met een onstellend kolentekort, zóó ernstig, dat het geheele politieke leven cr door in beroering is geko men. Het electriciteitsgebruik is drastisch gerantsoeneerd cn zelfs bekende weekbladen als „Punch" en de „Economist" zullen eenige weken niet kunnen verschijnen om dat er geen elcctriciteit beschikbaar is om de machines te doen draaien. Ook in Engeland heeft dc regec ring het gedaan! Labour is aan het roer cn de conservatieven weten nu precies tc vertellen wat Attlee en zijn mannen hadden moeten doen om dezen bcnarden toestand te voorkomen. Ze hadden moeten voor zien, dat sneeuwstormen, abnormaal strenge vorst cn alle bijkomstige narigheden tot een totale ontwrich ting" van het transportwezen zou den leiden. Ze hadden al veel eerder rantsoeneerend moeten optreden met betrekking tot dc brandstof verslindende elcctriciteit. Nu zijn ook wij van mcening, dat de Labour-regeering door deze si tuatie is overrompeld en dat zij te weinig met dc mogelykheid van een zeer strengen winter heeft rekening gehouden. Maar dc vcrwyten van de conservatieven doen wat ko misch aan. Toen de regecring een half jaar geleden, bij wijze van voorzorg, tot rantsoenering van, het brood overging, kwamen dej conservatieven daartegen heftig in verzet. En wie zijn schuldig aan de, betrekkelijk geringe productiviteit der Engelsche kolenmijnen? Het is algemeen bekend, dat de exploitatie der Engelsche mijnen al vele jaren als het ware schreeuwt om moder niseering, waardoor dc productie aanzienlijk opgevoerd zou kunnen worden. Den conservatieven regee ringen van het verleden kan met, recht verweten worden dat zij het- Engelsche mynbedryf technisch niet op de hoogte van den tijd hebben gebracht, waardoor het thans ook veel beter in staat zou zijn geweest dc arbeidskrachten, die het in den, oorlog verloor, terug te winnen of' tc vervangen. Hoe het ook zij. deze sneeuwv/intcr is voor Engeland een] duchtige les, zooals hij ook ons Ne derlanders wel iets te lcercn heeft gegeven. NGELAND heeft moer moei lijkheden dan het kolentekort. A! dertig jaar sukkelt het met het Palestijnsche probleem en na aller lei onvervulde beloften aan Joden en Arabieren en tal van mislukte besprekingen krijgt nu de LT N.O. het vraagstuk op te lossen. Gemakkelijk zal het niet zijn. Soortgelijke moeilijkheden maar op veel grooter schaal - had Fingeland in India. En nu, plotse ling, schijnt de Labour-regeeringt een oplossing van het Indische pro bleem te willen forceeren. Zonder een slag om den arm te houden heeft Attlee aangekondigd, dat het de bedoeling zijner regecring is in Juni 1948 de macht aan dc Britsch- Indiërs over te dragen. Aan wiè precies Engeland indien het j ir- lement accoord gaat de macht! zal overgeven, is nog niet duidelijk. Want men weet, dat in India tus schen de Hindoes cn de Mohamme danen soortgelijke geschillen be-< staan als in Palestina tusschen de Arabieren en de Joden. De Hindoes hebben dc meerderheid cn willen het overal voor het zeggen hebben. De Mohammedanen eischen in be paalde gebieden dc macht voor zich op en willen een Mohammcdaan- schen staat (Pakistan) naast die der Hindoes. Als Engeland zich vandaag zonder meer uit India te rug trok, zou er morgen burgeroor log uitbreken, waarbij vergeleken de twisten en botsingen van den laatsten tijd kinderspel zouden zijn. Wanneer Engeland over zestien maanden dus inderdaad India los laat, zullen de Mohammedanen en Hindoes tot overeenstemming ge komen moeten zijn. Of Engeland daar toe middelen aan de hand kan doen is ons niet bekend. Moest daarom Wavell als onderkoning door Mountbatten vervangen wor den? Wordt deze een geschikter bemiddelaar geacht? Of kan Wa vell zich niet vcreenigen met het los laten van India cn heeft hij zich daarom teruggetrokken? Eén ding is zeker: zoo eenvoudig als dc mededeeling gedaan wordt zal het terugtrekken der Engel- schen uit India met gaan. Er zullen eerst nog heel wat moeilijkheden uit den weg geruimd moeten wor den. Februari-herdenking Op Dinsdag 25 Februari a.s. zal de Amsterdamsche bevolking den dag kunnen herdenken, waarop precies 6 jaar geleden het Amsterdamsche be drijfsleven in spontane verontwaar diging over de Duitsche deportatie- maatregelen tegen de Joodsche bur gers van dc hoofdstad, in staking ging.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1