DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Conferentie te Londen weer vastgeloopen Negen-en-dertig dooden bij vliegongelukken Nazi-organisatie door Engelschen opgerold Monty deed alles om ons land te sparen Ontvluchting uit de kampen schijnt niet moeilijk Engeland kende in '39 al de vliegende bom Geen accoord over raadpleging der kleine mogendheden Vermiste Dakota gevonden Koopvaardij vloot herstelt zich Gerbrandy bleek teleurgesteld Bacterie-oorlog in voorbereiding... Deviezen uit Duitschland Meer dan honderd Amsterdammers ontsnapt Zij sneuvelden in Indonesië Nog niet veel warmer Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 24 Februari 1947 Nr. 578 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER T\E plaatsvervangers voor Duitschland hadden Zaterdag hun langste en meest teleurstellende vergadering. Zij confereer den vijf uur, maar kwamen weer niet tot overeenstemming over de in Moskou te volgen procedure. Men is thans zoover gevorderd dat het eerste deel van het ont- werp-verslag naar de commissie van rapporteurs zal worden gc zonden. I-Iet ontweyp bevat alge meene lijnen voor rlc procedure der conferentie te Moskou, maar niet het groote struikelblok: de samenstelling der commissies door middel waarvan de kleinere mogendheden zullen worden ge raadpleegd. De U.S.A. maakten bij het ontwerp nog een voorbe houd. omdat de delegatie het re gelen van de laatste stadia der besprekingen te Moskou voorbarig achtte. Vervolgens ontwikkelde zich een lang debat over het Fransche compromis-voorstel met betrek' king tot do structuur der verschil lende te vormen commissies. Hierbij deed Amerika een con cessie, door ermee accoord te gaan, dat de vier permanente commissies (de politieke-, econo mische-, territoriale- en militaire commissie) zouden bestaan uit vertegenwoordigers der Groote Vier. Oostenrijker luchtmacht De plaatsvervangers voor Oostenrijk zijn overeengekomen, dat Oostenrijk een luchtmacht zal mogen hebben, bestaande uit ne gentig vliegtuigen en vijfduizend man personeel. Slechts zeventig vliegtuigen mogen gevechtsvlieg tuigen zijn. Geen bommenwerpers zijn toegestaan. Over den omvang van het Oostenrijkschc leger werd geen overeenstemming bereikt, Frankrijk en de Sow jet-Unie stelden een totaal van vijftigdui zend voor, Groot-Brittannië en dc Vereenigde Staten vijf-en-vijftig duizend man. De Sowjetrussische afgevaar digde stelde voor. dat de Oosten- rijksche strijdmacht slechts met wapens van binnenlandsch fabri kaat uitgerust zou worden. De anderen verklaarden zich hier tegen. Men werd het eens over de aan beveling, dat de bezettingstroepen uiterlijk negentig dagen na het van kracht worden van het ver drag zullen worden teruggetrok ken. Geen overeenstemming werd nog bereikt over liquidatie van den geallieerden bestuursraad voor Oostenrijk. Verdrag van Bulgarije De onderteekening van een vredesverdrag tusschen Bulgarije en Duitschland zal het onderwerp vormen van een verslag, dat zal worden opgesteld door het Bul- gaarsche ministerie van buiten- landsche zaken. Op voorstel van den premier, Georgi Dimitrof, heeft het Bulgaarsche kabinet be sloten het ministerie van buiten- Candidaten voor „het moeilijkste ambt ter wereld"? Engeland, Frankrijk en do Ver eenigde Staten hebben informeel eenige namen naar voren gebracht voor het gouverneurschap van Triest dat beschreven wordt als „het moeilijkste ambt te wereld". Deze zijn: generaal Bengt G. Nordenskjold, de commandant van de Zweedschc luchtmacht, Alfred Emil Sandstrom, voor malig lid van het Zweedsche hoog gerechtshof, Generaal Henri Gui- san, opperbevelhebber van het Zwitsersche leger, N. Leif Ege land, dc Zuid-Afrikaansche ge zant in Nederland en Alberto Cumargo, voormalig premier van Columbia. De naam van Mr. E. N. van Kleffens is niet genoemd, aangezien hij, de voordracht ge weigerd heeft. Doch welingelich te kringen gelooven dat hij later van gedachte zal veranderen. Berechting Duitsche oorlogsmisdadigers De Bijzondere Raad ^ran Cassatie heeft beslist, dat de Nederlandsche strafwet niet van toepassing is op misdrijven, door Duitsche militairen tijdens de bezetting in Nederland gepleegd. Nu bepaalt artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht, dat de Nederlandsehe strafwet toepasselijk is op ieder. die zich in Nederland aan eenig strafbaar feit schuldig maakt. Nadat de procureur-fiscaal anders geconcludeerd had, nam de Bijzondere Raad van Cassatie ech ter aan, dat het volkomen een uit zondering op deze bepaling maakt voor leden van een vijandelijke be zettende macht. Naar het ANP verneemt, heeft de minister van Justitie maatregelen genomen om onge- wensc.hte gevolgen van het ar rest van den Bijzonderen Raad van Cassatie door een wettelij- ken maatregel te voorkomen, in verband waarmede een des betreffend wetsontwerp reeds in gevorderden staat van voor bereiding is. landsche zaken op te dragen voor een dergelijk verslag tc zorgen, nu na het teeltenen van het vredes verdrag van de geallieerden met Bulgarije de situatie om een der gelijk vredesverdrag vraagt. Bulgarije wcnscht ook te wor den gehoord wanneer het vredes verdrag van de geallieerden met Duitschland wordt opgesteld De regecringen der Groote Vier hebben voorgesteld dat Italië cn Joegoslavië commissies benoemen voor bet afbakenen van de nieu we 11 a liao nsc hoJ or gos I a visch c grijs, zooals bepaald bij het vre desverdrag met Italië. De Ita- liaansche cn de Joegoslavische regeeringen hebben bet voorstel aanvaard. De Groote Vier hebben tevens besloten een gemengde commissie tc benoemen om dc Italiaansche en Joegoslavische commissies met advies te helpen. Militaire situatie in Indonesië gunstiger Een Nederlandsehe militaire noordvoerder heeft medegedeeld, da. de situatie op Java. Vrijdag over het algemeen gunstig was. terwijl de inppoitcn van Sumatra thans even eens gunstiger luiden. Te Semarang zijn Vrijdagochtend besprekingen met een Indonesische delegatie aan gevangen. welke in een goede sfeer verliepen. Ned. pers zal zitting K.N.I.P. bijwonen De vergutlcring van het KNIP, welke op 25 Februari te Malang begint zal titans voor het eerst ook door Nederlandsehe journalisten, onder wie dc redacteur van Ancta, de lieer J. W. M. Martinot. uit Ba tavia wórden bijgewoond. Dc „Merdeka" beschouwt deze convocatie van de oude en nieuwe leden van het KNIP als een ma nipulatie om de oppositie voor een ..fait accompli" tc stellen cn haar over tc halen haar vastberaden houding tegen bet decreet van Soekarho tot uitbreiding van het KNIP op te geven. Het blad meent, dat dit een slechte politiek is, aangezien zij den weg opent tot het toetreden van leden, die tegen de huidige regecring uitsluitend ..amen" zeggen. Inmiddels behoudt Soekarno zich het recht voor om het parlement tc ontbinden, aldus besluit de „Merdeka". Een Franseh vliegtuig, dat in de Amcrikaansche zóne van Duitsch land is neergestort, is Zondagmor gen gevonden in een boschrijk ge bied in dc buurt van Neu Iscn berg, een kleine stad in Hessen ongeveer 15 km van liet vliegveld RijnMain. Het vliegtuig is ver ongelukt in den nacht van Vrij dag op Zaterdag. Het had contaci met het vliegveld RijnMain en rapporteerde dat het nog voor 15 minuten brandstof aan boord had, Daarna werd dc radioverbinding erbroken. Het vliegtuig was onderweg van Orleans naar Ansbach. Naar Radio Frankfort meldt had het vliegtuig, een Dakota, een bemanning van vier koppen aan boord. Het was vernield maar niet verbrand. Men heeft nog slechts drie liiken opgespoord, het vierde wordt nog vermist. Vrijdag is een transportvlieg tuig van dc Chineeschc lucht macht onderweg van Sistjang naar Ter herinnering aan de geboorte van Prinses Marijke is aan 's Rijks Munt te Utrecht een door do. Uaag- sche beeldhouwster G. J. W. Rueb ontworpen geboortepenning gesla gen. De voorzijde van de penning. P Zooals bekend heeft rlc Neder landsehe regeering eenigen iijd geleden een aantal schepen uit dc surplus-tonnage van de Amcri kaansche koopvaardij aangekocht. Een eerste groep schepen is reeds afgeleverd. Zaterdagmiddag zijn duizend Nederlandsehe zeelieden mei het stoomschip „Tabinta" uit Rotterdam naar New York ver trokken. om de tweede groep schepen te gaan bemannen. Door den aankoop van deze groote vrachtschepen wordt onze zwaar gehavende handelsvloot be langrijk hersteld. Reeds is onze koopvaardijvloot op tachtig pCt der vooroorlogsche tonnagge ge bracht en binnenkort zal dit cijfer tot 85 stijgen. De schepen, welke thans gehaald worden, zijn allen gebouwd in de jaren 1943'44 en meten elk ruim 7000 ton. Het zijn de volgende schepen: Bcrlage. Boerhaave, Erasmus, Filips van Marnix. Ilernonv. Ilugo de Vries, Jacob Cats. Jeroen Bosch. Kamcr- lingh Onnes. Molengraaff, Robert Fruin. Simon Stevin. Spinoza. Sweelinck, Valerius. Van der Waals en Van 't Hoff. De tijdelijke sluiting van den nieuwen Rotterdamschen Schouw burg in verband met het gebrek aan brandstoffen is gebruikt om de zoo dringend noodige acousti- sche verbeteringen aan te bren- gen. De 76-jarige componist Franz Lehar heeft besloten niet naar Oos tenrijk terug te keeren, maar voor goed in Zwitserland te blijven. Tsjoengking neergestort, waardoor 21 personen om het leven zijn ge komen. Men gelooft dat de ramp door ijsafzetting op de vleugels veroor zaakt is. Nabij de grens van Mexico is een Anicrikaansch vliegtuig, dat onge- veer duizend kilometer had afge legd ,te pletter gevlogen. Tien van dc twaalf zich aan boord bevin dende personen zijn om het leven gekomen. Het was een „Mercv- Mission"-machine, die o.a. een zie ken visscher vervoerde, dien men van zijn schip had gehaald bij de Mexicaansche kust. Bij het te pletter vallen van een militair Hcinkel-vligtuig bij San Sebastian in Spanje kwamen vier personen om het .leven. DE KRANTENSTAK/NG in Parijs maakt het de bevolking onmogelijk van het loopende nieuws kennis te nemen. Als noodmaatregel laat dc regeering thans nieuwsbulletins in de stra ten ophangen. Gedeporteerden kwamen bijeen De internationale vereeniging van gedeporteerden kwam van 12 tot 18 Februari te Parijs bijeen. Hierbij wa ren vertegenwoordigd: België. Ne derland. Frankrijk. Griekenland. Po len Noorwegen cn Joego-Slavic. Doelstelling blijft versterking der vriendschapsbanden en het voorko men van nieuwe deportaties. Aangenomen werd Je Nederland sehe motie of eiken vorm van depor tatie ongeoorloofd te verklaren. Communisten vallen aar in Mandsjoerije Volgens berichten uit Tsjangt- sjocn ondernemen de Chineesche communisten drie aanvallen op gebieden in Mandsjoerije, die door de rcgccringstroepcn bezet wor den. De communisten bewegen zich in de richting van Tsjangt- sjocn uit het Noordoosten cn Noordwesten cn vallen steden aan op ongeveer 160 km ten Oosten van Mockdcn, aldus luiden de be richten. Ook zijn gevochten aan den gang in de provincie Sjan- toeng, waar de communisten langs den spoorweg naar Pciping aan vallen ondernemen Veldmaarschalk Montgomery was volslagen tegen het ondernemen van actieve operaties voor de be vrijding van Noord-West-Nederland Indien wij namelijk een campagne in dit gebied zouden uitvoeren zou het succes van onze operaties over den Rijn in gevaar worden ge bracht, daar de voor het doel noo dige reserves zouden moeten wor den gebruikt. Voorts wisten wij, dat de vijand gereed stond Neder land onder water te zetten om on zen opmarsch te belemmeren en een dergelijke actie zou Nederlands eco- nomischen wederopbouw met jaren vertraagd hebben Dit schrijft genaraal-majoor Fran cis de Guingand, die chef was van Monty's staf, sinds d?zc het bevel op het achtste leger op zich nam, in een bock „Operations Victory". De hierboven geciteerde zinsneden zijn een antwoord op de critick. die Ralph Ingersoll in zijn bock „Top ccret" leverde op de strategie van Montgomery. Verwoesting Een andere factor, waarmede wij rekening hadden te houden, was de verwoesting, dio een dergelijke operatie zou veroorzaken. De Ne derlandsehe steden zouden door bommen en granaatvuur woorden platgelegd, daar onze- troepen allen steun noodig zouden hebben, dien wij hen konden gevui. Er is geen twijfel mogelijk, dat de juiste tac tiek werd gebruikt, welke de snel ste beëindiging beteekende voor het lijden van het Nederlandsehe volk. Maar tot deze tactiek is niet zonder strijd besloten," zoo vervolgde Guin- ;and. Weinig hoop Terwijl de druk op Montgomery om de Duitsehers in Nederland aan tc vallen op zijn sterkst was, bracht :1e Nederlandsehe minister-president een bezoek aan De Guingand. Ik verklaarde de situatie", aldus gaat De Guingarj in zijn boek verder, maar gaf hem geen hoop op een spoedige bevrijding van de rest van zijn land. Toen ik hem in het kort uit legde, wat dergelijke operaties voor verwoestingen zouden kun nen veroorzaken, scheen hij eonigszins teleurgesteld te zijn en ik kreeg den indruk, dat hij had verwacht, dat de soldaten er zouden kunnen vechten zonder zijn geliefd land te be schadigen. Gedurende een bezoek aan het opperste hoofdkwartier werd De Guingand een document getoond, waarin men het hoofdkwartier be schuldigde niet voldoende rekening te houden met het gevaar dat de Nederlandsehe bevolking bedreigde. „Ik was hiermee alles behalve ge vleid, want wij hadden hard ten be hoeve van het Nederlandsehe volk gewerkt cn Montgomery's tactiek was toch zoo volkomen logisch. Het was daarom voor ons een aan zienlijke genoegdoening, dat de Ne derlanders. toen het einde gekomen was, royaal waren in hun erkenning, dat wij dit moeilijke probleem juist hadden opgelost." In de Britsch-Amerikaanscho be zettingszone zijn bij omvangrijke raz zit's, honderden personen gearres teerd. die deel uitmaakten van een organisatie, die het herstel van het nazi-regime voorbereidde. Onder de gearresteerden bevinden zich: Hans Georg Eidnian, functiona ris bij de bacteriologische afdeeling van het opperbevel der Wehrmacht Dr. Rolf Wilkenning. eon SS-offi- riet- en vooraanstaand lid van den Duitschei, inlichtingendienst. TTïj was de oprichter van de „Koelner Kreis", een organisatie van voor den oorlog, die zicli toelegde op penetraties in Nederland en België en het ann- knoopen van betrekkingen met de Belgische rexisten van Loon Degrcl- lc. Brigade-commandant der SS. Schimmelphing. een van Hitler's jeugdleiders in Polen. Kolonel Kling, voormalig comman dant van de SS in het gebied van Kassei on Hesse en later bevelhcbher vin het tweede pnntserregiment der SS. Generaal-nia.joor der SS Fllersich, een der voornaamste leiders, die door de Amerikanen te Fnlda werd gearresteerd terwi.il zijn vrouw door de Britten in Hamburg werd opge pakt Totalitair regime Het program van de organi satie behelsde de volgende pun ten: 1. Herstel van de Duitsche militaire macht; 2. Vrijlating van Duitsche militairen uit interneerings- kampen 3. Onmiddellijke vorming van een centrale Duitsche re geering op totalitaire leest ge schoeid. Voorts werd nog geëischt: onmid dellijke beëindiging van de ontman teling van oorlogsindustrieën voor herstelbetalingen, het stopzetten van den stecnkooluitvoer, herroe ping van de socialisatie der voor naamste industrieën en de onmid dellijke teruggave van Silizië en Oost-Pruisen. De organisatie zou zich voor bereiden op een bacteriologi- schen oorlog. Waakzaamheid noodig Dc razzia werd in nauwe samenwerking met dc Amerikanen uitgevoerd. De Russen cn Franschen werden van do plannen op do hoogte gestold, opdat zij een de; olijke actio oo>. in hun zones zouden kunnen on dernemen, aldus do Britschc zegs man. Hij zeiie tenslotte nog: „Naarmate de uitwerking van de militaire ne derlaag minder wordt, den Duit- schors meer vrijheid verleend cn dc sterkte van do bczettingssti ijdkiach ten gereduceerd wordt, moet steeds meer gelet worden op revolutionnai- re bewegingen in weikon vorm ook. Dit is de teak van den inlichtingen dienst van de bestuurscommissie en verklaart, waarom het noodzakelijk is oen geschikt corps van gerouti neerde ambtenaren van dezen dienst te handhaven. Zoo lang zulk een corps bestaat ben ik vol vertrouwen, dat wij in staat, zullen zijn rcvolu- tionnuirc organisaties tc ontdekken en onschadelijk te maken, voordat zij gevaarlijk kunnen worden". Fransch schip liep op een mijn Zaterdagochtend is het Fransche 7.176 ton metende stoomschip „Gre noble" voor de Nederlandsehe kust ter hoogte van Vlissingen op een mijn geloopen. Hoewel men de schade nog niet heeft kunnen vast stellen wordt aangenomen, dat voor het schip geen direct gevaar be staat. Het maakt weinig water in de bakboordtank. woocodoooocodoocooixoooooogocooooooooooocvx*' De langdurige vorstperiode blijkt oorzaak, dat Duitschland zijns ondanks onze deviezen-positie gaat versterken. Groepen vos sen, welke dieren altijd den roep van groote intelligentie hadden, hebben ontdekt dot er bij onze Oostelijke buren niet veel eet baars valt te kapen en trekken daarom Limburg b'nnen, waar zij zich, waarschijnlijk als eerste, herstelleverantie. willig laten vangen. Hun velletjes zijn veel geld waard, minister Lief line k zal vermoedelijk dezen vossen- trek dan ook met vreugde aan schouwen. Ook wilde zwijnen komen in de Limburgsche contreien thans veelvuldig voor en helpen daar het vleeschrantsoen verhoogen. Als de beestjes door ondervoe ding maar niet te mager zijn. Enfin, dan kunnen zij altijd nog benut worden voor het fabricee- rrn van scheerkwasten. In Brussel is een internatio naal congres Nan hotelhouders ge. houden. Do deelnemers weiden officieel ontvangen op het Stad huis. Van Nederlandsehe zijde was o.m. aanwezig de heer Th. N. van Stigt, voorzitter van „Horeca" Guingard een document getoond. Poolsche voorloopige grondwet aanvaard Dc correspondent van do Pnw- da meldt uit Warschau, dat het Poolsche parlement een voorloo pige grondwet, waarbij dc samen stelling cn bevoegdheid van de hoogste colleges der Poolsche re publiek worden geregeld, met 330 tegen 17 stemmen heeft aange nomen. Alleen do boerenpartij, welker amendementen op do wet allo verworpen werden, stemde tegen. Dc Parijschc politic heeft meer din 30 loden van de stakende drukkersvak vereeniging goarros- tcerd wegens het molesteercn van krantcnvcrkoopers cn liet vernie tigen van hun kranten. In een vrachtauto, die den naam van het communistisch blad „niumanite" droeg, reed een groep van 20 sta kers meer din een uur lang. tot de politie hen arresteerde, door de stad en maakte het krantcnvcn- ters lastig. De Fransche regecring heeft gedreigd maatregelen te zul len nemen tegen de kranten, die, orn hun personeel weer aan het werk tc krijgen, zouden trachten dn door de regecring vastgestelde loonschaal te overschrijden. Complot ontmaskerd in Frankrijk In de gevangenis van Fresnes heeft men oen organisatio ontdekt van gedetineerden, die zich toeleg den op het in omloop brengen van valsche documenton. Negentien gevangenen van wie 14 Franschen. die voor de Duitsche in lichtingendienst. werkten, cn vijf Duitsehers zouden bij dit complot betrokken zijn. Dc leider was vroe ger agent van Darlan. Dc bedoeling was Fransche politici w.o. Bidault cn Gouin in discredict tc brengen. Olievervoer gestremd Tal van lichters, waarmee het ver voer van benzine, petroleum, gas- en stookolie naar dc opslagplaatsen in Nederland dient te geschieden, zijn onwrikbaar door het ijs ingesloten. Getracht wordt door middel van i.js- brekers die onmisbare vaartuigen te ontzetten, maar dit is in vele ge vallen niet mogelijk gebleken. Do schade door den ijsgang ver oorzaakt wordt op tienduizenden ge raamd. Inlichtingendienst had de teekeningen Prof. Jones, voormalig directeur van den inlichtingendienst der re- search-afdeeling van het Britsche ministerie van luchtvaart, heeft Woensdagavond in een lezing mede gedeeld, dat -de Duitsche plannen oor dc vliegende bommen reeds in de tweede maand van den oorlog in Groot-Brittannië bekend waren. De Britsche marine-attaché te Os- aldus prof. Jones, ontving in Oc tober 1939 een anoniem schrijven, waarin stond, dat, indien Groot-Brit tannië er prijs op stelde op de hoog te tc worden gesteld van verschil lende Duitsche technische ontwikke lingen. wij slechts de redactie van de inleiding tot ons Duitsche nieuws bulletin op een zekeren avond moes ten veranderen. Dit werd gedaan cn wij kregen dc gewenschte informa ties. liet waren o.m. inlichtingen over twee soorten van radar, waar van er een reeds werd toegepast. Te vens werden wij ingelicht over be langrijke proefstations, de ontwikke ling van raket-bommen cn bommen voor zweefvliegtuigen. De gegevens waren zoo uitvoerig, dat velen de be trouwbaarheid ervan betwijfelden. Naarmate Je tijd verstreek en het rapport van Oslo in alle bijzonder heden juist bleek te zijn, moest men er wel geloof aan hechten. Raket-spoor Prof. Jones vertelde hoe men in Engeland te weten kwam, dat te Peenemunde belangrijke experi menten verricht weiden. Een kan toorbediende te Berlijn, zoo vertelde hij, die instructies moest opstellen voor liet aanvragen van benzinetoc- wijzingen, hechtte aan het document, een lijst met namen van plaatsen waarheen -de instructies moesten worden gezonden. Eon copie van de ze lijst, waarop de plaatsen in volg orde van belangrijkheid waren ver meld, kreeg men ook in Engeland in handen. De tweede plaats op de lijst was Peenemunde. Een luchtaanval op Je stad volgde, waarbij dc voor naamste Duitsche raket-ontwerper den dood vond. De productie moest voortaan ondergronds worden voortgezet en het wapen kon pas enkele maanden later gebruikt wor den. Rechtsche organisaties in Griekenland ontbonden De Grieksche parlementaire commissie van justitie heeft het wetsvoorstel van de regeering. waarbij organisaties, wier streven gericht is op vernietiging van het gezag van den Staat, verboden worden, goedgekeurd. Volgens het wetsvoorstel is de regeering ge machtigd om bv. de rechtsche „X"-organisatie en andere, die ten doel hebben de communisten te bestrijden, tc ontbinden. Ook het wetsvoorstel tot een revisie van alle deportatieorders, die tot op heden zijn uitgevaardigd, werd goedgekeurd. Hierbij is het minis terie van openbare orde tevens ge machtigd om ieder nieuw deporta- ticbcvcl te annuleeren of op te schorten. Voor de volgende weck Woens dag zal de commissie een wets voorstel aanvaarden, waarbij am nestie verleend wordt aan alle fiuerillastrijdcrs, die binnen een maand hun wapens inleveren. De voormalige opperbevelhebber van het rechtsche nationale bevrij dingsleger. generaal Napoleon Zer- vas. werd heden beëedigd als mi nister van openbare orde. (Van onzen specialen verslaggever Tj E bewaking in de bewa- ringskampen van politieke delinquenten schijnt niet zoo goed te zijn als het Nederland sehe volk mag verwachten, ge zien het vele personeel en de groote kosten, die met deze kampen zijn gemoeid. Want het aantal vluchtelingen is ontstel lend groot. Wij hebben een optelsommetje ge maakt naar aanleiding van gege vens. welke in Amsterdam ter be schikking zijn. liet betreft hier de periode van 9 Januari tot 3 Februari. Hier zijn de cijfers: totaal ontsnap ten 102 Uit kamp Laren ontvluchtten 43 gedetineerden, uit de mijn streek 25, uit Da Costastr. te A'dam 9. uit fort Erfprins, Den Helder 3. uit Vught 7. uit Val kenburg 2 en uit nog 14 andere kampen telkens 1. Op twee na zijn al deze ontsnapten uit Am sterdam afkomstig. Deze twee komen uit Naarden en Diemen. Wij kunnen moeilijk aannemen, dat de Amsterdamsche gedetineer den vlotter zijn in de kunst van vluchten, dan degenen, die uit ande re groote steden of van het platte land komen. En daarom moet wor den aangenomen, dat het aantal ont vluchtingen aanzienlijk hooger is, dan de verontrustende cijfers, die Op 24 dezer wordt de kunst schilderes mevr E. F. Roelofs Bleckmann 70 jaar. Zij heeft prin ses Juliana les gegeven in teeke nen en kunstgeschiedenis van 1920 tot 1936. De regeering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de afgc- loopen weken in Indonesië de vol gende verliezen zijn geleden: Koninklijke marine: marinier 2e klasse O.V.W. C. v. d. Pijl uit Nieu- wendijk. Koninklijke Landmacfttsoldaat H. den Hartosr, uit Noordeloos: sol daat le klasse N. C. L. Gemmeke, afkomstig uit Maastricht; soldaat S. Klaassen, uit Schaesberg; sol daat M. A. Cornelissen uit Woens- drëcht; korporaal J. van 't Hout uit Hoogcveen; soldaat H. Kroon uit Papendrecht; Koninklijk Nederlandsch Indisch leger: soldaat Petrus Hadjoe; sol daat Masang; soldaat le klasse Soeradyo. alle drie uit Indonesië. Thans is definitieve bevestiging verkregen, dat de volgende inzit tenden van de Mitchel-bommenwer- per, die op 2 Juli 1946 een nood landing bij Pakenbaroe moest ma ken. zijn gesneuveld: res. kapitein vliegerwaarnemer J. L. M. Theu- nissen uit Vught; soldaat leerling radiotelegrafist J. G. Kisman uit Gouda; adjudant onderofficier M. Sonneveld, uit 's-Gravenhage; mili tie sergeant J. C. van der Turjn, uit Leiden. wij publicceren omtrent do Amster dammers. Want in Amsterdam woont slechts ongeveer tlon procent van de Nederlandsehe bevolking. Er zijn in de afgeloopcn maanden heel wat „zware gevallen" ontko men. Als het ontvluchten in het huidige tempo mogelijk blijft, kan verwacht worden, dat do kampen zichzelf zul len liquideeren zonder verdere re- geeringsmaatrcgeleii; Hetgeen toch niet de bedoeiing kan zijn. De stroom van warme lucht, die in Zuid Europa aanleiding gaf tot aanzienlijke temperatuurstijgingen, is tot midden Rusland doorgedron gen. Moskou meldde Zondagmiddag lichte dooi. De temperatuurtegen- stcllingen aan dc grenslijn tusschen de koude en de warmere lucht zijn nog steeds bijzonder groot. In de omgeving van Minsk kwamen aan de frontlijn temperatuurverschillen van meer dan twintig graden voor. Boven Frankrijk en ten dcele ook boven Zwitserland is de warmo luchtstroom weer naar het Zuiden teruggedrongen. Ook in Z. Duitsch land is de vorst teruggekeerd. Het wassen van het water in den boven loop van de groote rivieren zal daar door spoedig een einde nemen. Onder invloed van de barometer stijgingen boven Frankrijk en Duitschland is dc wind in onze om geving zwak en veranderlijk gewor den. Dc aanvoer van lucht uit an dere streken is dus tijdelijk gestopt. Zonnestraling Hoewel de zonnestraling overdag niet zonder beteekenis is, kan dc temperatuur toch nauwelijks boven het vriespunt uitstijgen, omdat de lucht een zoodanige opbouw heeft, dat een verwarming tot meer dan een a twee graden onder het vries punt aanleiding geeft tot wolken vorming met sneeuwbuien, die ver der oploopen van dc temperatuur verhindert. Bovendien is de nachte lijke uitstraling van het sneeuwdek bij heldere hemel zoo groot, dat de temperatuur tot laat in den ochtend zeer laag blijft. De invloed van de Noordzee op het temperatuurver- loop aan de kust is na deze lange vorstperiode ook gering geworden, aangezien het zeewater tot onder hot vriespunt is afgekoeld, hetgeen uit de berichten, die melding maken van uitgestrekte ijsvelden, duidelijk blijkt. Een temperatuurstijging van beteekenis is dus nog niet te ver wachten. Plaatselijk sneeuw Weersverwachting van De Bilt. geldig tot Dinsdagavond. Wisselend bewolkt met plaat- -j selijke sneeuwbuien. Verander lijke wind. In den nacht op vele plaatsen strenge vorst. Morgen overdag meest licht vorst. Maandag 24 Febr. Zon op 6.59. onder 17.29; maan op 8-36; on- der 2133.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1