DAGBLAD VOOR AMERSFOORT .DEPUTIES" KOMEN NIET TOT RESULTATEN Anna van Dijk verried honderden Joden berouw Centrale Veiligheidsdienst heeft informatieve taak Handel met Duitschland zal vrij beperkt blijven Nu toont zij Belangrijkste kwesties onbeslist Minder margarine, maar meer boter Poollandschap in Waddenzee Geen „moderne inquisitie" BonnenT,V,enX72 geldig t/m 8 Maart Meer steenkolen noodig Geen geweld in Indonesië! Nog dit jaar zouden Nazi's eischen hebben gesteld Spoedig Fransch- Poolsch verdrag Helpt de vogels! Winter duurt voort Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of Aper kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Dinsdag 25 Februari 1947 Nr. 579 6e Jaarg. Rc<L en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE plaatsvervangers der Groote Vier, die vandaag hun confe rentie zullen beëindigen, hebben gisteren vrijwel geen resul taten gebracht. Er bleek zoo weinig overeenstemming te zijn dat zij de belangrijke kwesties die nog op de agenda stonden naar de conferentie van Moskou verwezen. De beide vergaderingen (voor Duitschland en voor Oostenrijk) gingen grootendeels verloren met lange en vruchtelooze debatten. Dc grondstoffen-aanvoer in het binnenland voor de margarine-in dustrie is op het oogenblik door de weersomstandigheden moeilijk, aan gezien dit vervoer in hoofdzaak per binnenschip geschiedt. Daarom ligt het in dc bedoeling in het totale vet rantsoen voor de periode van 2 tot 15 Maart 125 gram margarine te vervangen door eenzelfde hoeveel heid boter. Het rantsoen van 500 gram bestaat dan voor dc helft uit boter en voor de helft uit margarine voor de hou ders van een A-, B-, of C-kaart. Dc kinderen met een D- of E-kaart bc houden het gebruikelijke rantsoen van 125 gram margarineO en 250 gram boter. De voor genoemde periode meer verstrekte boter zal later worden ingehaald door tijdelijke vergrooting van het deel margarine. Pooltochtennaar Urk en Ameland De hoog opgewaaide sneeuw op de kruin van den Kamperdijk heeft de verbinding tusschcn Urk en het Vasteland weer moeilijk gemaakt. Maandag is een vrachtwagen gela den met brandstof voor de bakkers bij het nemen van een hindernis op den dijk, de helling afgebuiteld. De inzittenden werden niet gewond, maar de briketten waren tot in den polder verspreid. Toen het ongeval op Urk bekend werd, vertrokken onmiddellijk red dingsbrigades. De bakkers moeten de brandstof hebben, daar er anders Woensdag niet gebakken kan wor den. Ter voorziening in de behoefte aan petroleum zijn Maandag 30 per sonen over het ijs van Ameland naar Holwerd getrokken en hebben 20 vaten olie per slede overgehaald. De weg was door de vele sneeuw zeer zwaar voor de sledcntrekkers. Communisten melden successen in China Naar de communistische radio te Yenan meldt, hebben de communis tische troepen bij Laiwoe, in de provincie Sjantoeng, een geheele regeeringsdivisi© vernietigd. Vol gens berichten uit de Chineesche pers hebben dc communisten hierbij 50.000 man in den strijd geworpen. De steden Laiwoe en Tsinan wer den eenige weken geleden door de regeeringstroepen veroverd. Kris-kras door de koude wereld. Zeventig dagen, van 14 December tot heden, is het eiland Ameland nu al in den greep van koning winter gevangen. Het lijkt de bewoners, alsof het tijdelijke „schiereiland" nooit meer van het vaste land ge scheiden zal worden. Alle post- en passagiersvervoer geschiedt nu over de bijna tot op den bodem bevro ren Waddenzee. De marinevliegtui gen, die een vrij geregeldcn dienst AmelandLeeuwarden onderhiel den, hebben nu hun vluchten je- staakt. Een stormachtige Noord-Ooster, gepaard gaande met een hevigen sneeuwval heeft Zondag het eiland in een waar poollandschap herscha pen. Als men op het Noorder strand staat, is, zoo ver het oog reikt de Noordzee een groote uitgestrekte ijsvlakte. Aan het Zuiderstrand geeft de Waddenzee een zelfde beeld, met hier en daar tot bergen van 7 A 8 meter hoog gestapelde ïjsschotsen. 17 SLACHTOFFERS Zeventien personen werden het slachtoffer van een sneeuwstorm, die gedurende 24 uur te New York heeft gewoed. IJSBERG Op de Noordzee voor de Walcher- sche kust drijft momenteel een ijs berg. Het gevaarte is eenige scheepslengten lang. Het ontstaan van ijsbergen in open zee is op onze hoogte een zeldzaam verschijnsel. GASCRISIS? Het Britsche ministerie van brandstof- en energievoorziening deelt rpee, dat een nieuwe crisis, nameljjk gebrek aan gas, gaat drei gen. Op de verbruikers is een drin gend beroep tot zuinigheid in de eerstkomende acht-en-veertig uren gedaan. MINDER PAPIER Tengevolge van productie-moei lijkheden door het koude weer zal de papiertoewijzing aan de Tsjccho- slowaaksche kranten verminderd worden. De Duitschland-conferentie is ge strand op de vraag in welke mate de kleine mogendheden bij het op stellen van het vredesverdrag zul len worden geraadpleegd. De gede legeerden hebben niet meer ge tracht dit probleem op te lossen, maar hielden een scherp debat, dat vijf en een half uur duurde, en geen enkel resultaat opleverde, over de vraag of zjj deze mislukking al c' niet aan den Raad van Ministèrs zv'ien rapporteeren. Tenslotte verwezen zij de zaak te rLg naar de ontwerpcommissie. Het rapport van de standpunten der geallieerde regeeringen werd zonder commentaar aangenomen. Terzijde gelegd De plaatsvervangers voor Oosten rijk hebben de economische clausu les van het Oostcnrijkschc vredes verdrag vliegensvlug behandeld. Daar gebleken is, dat zjj de meeste moeilijkheden opleverden, werden zij snel terzijde gelegd. Er bestaat bijna hoegenaamd geen overeen stemming tusschen dc afgevaardig den over deze kwesties, die naar de conferentie van Moskou zullen wor den verwezen. Zooals men reeds verwachtte bleek een definitie van Duitsche ac tiva in Oostenrijk en de compensa tie, die Oostenrijk voor eigendom men der UNO moet geven, het grootste struikelblok te zijn. Drie ontwerpen inzake de Duitsche ac tiva zullen naar Moskou gezonden worden. Tijdens een kort dispuut beschuldigde Gocsef den Britschen plaatsvervanger, dat deze zijn standpunt niet baseerde op dc over eenkomst van Potsdam en op de gedragslijn, die voor dc Finsche en Balkanverdragen wei-d gevolgd. Lord Hood (Groot-Brittannië) be toogde, dat het Britsche ontwerp wel degelijk op de overeenkomst van Potsdam gebaseerd was. Om Potsdam Generaal Mark Clarke (U.S.A.) gaf te kennen, dat dc oneenrghcid een gevolg was van de verschil lende interpretaties van dc overeen komst van Potsdam. Volgens gene raal Clarke had het Sowjet-Russi- sche militaire bestuur in Oostenrijk in de afgeloopen 18 maanden de overeenkomst van Potsdam vele male verkeerd uitgelegd. De kwestie van de Duitsche ac tiva in Oostenrijk evenals andere artikelen betreffende restitutie van eigendommen der UNÓ, dc alge- meene economische verhoudingen eigendomsrechten, belangen van minderheden en de scheepvaart op den Donau waarover eveneens geen overeenstemming werd bereikt, zul len door dc vier ministers moeten worden behandeld. Besluit Het eenige punt, waarover men het eens werd, betrof de definitie voor burgers der UNO die aan spraak kunnen maken op schadever goeding. n.l allen, die op 8 Mei 1945 de nationaliteit van een der Ver- cenigde Naties hadden. Het laatste onderwerp dat besproken werd het Ameri- kaansche voorstel inzake ver plaatste personen in Oostenrijk werd snel afgehandeld. Generaal Clarke trok het in, maar zcide een ander aan de conferentie van Mos kou te zullen voorleggen. De militaire commissie van de plaatsvervangers heeft opdracht gekregen de Oostcnrijksche delega tie te interpclleeren, of een staand leger van 50.000 man waaronder be grepen grenswachten en gendarme rie, voldoende zal zyn, of dat 55.000 man vereischt zijn. Hiermede is de discussie over het Oostenrijk sche verdrag gesloten. PADVINDERS DEElLEEREN in het poleis Soestdijk. Ruim 500 padvinders, die Zaterdag naar het paleis Soestdijk waren ge wandeld, om een felicitatie-register aan te bieden, defileerden voor de drie prinsesjes. Dit geschiedde op verzoek van Prinses Juliana, in verband met dc koude, in de gangen van het paleis. Ilij wilde Gen. de Gaulle arresteeren Het proces tegen Paul Baudoin, die na den val van Frankrijk aan het hoofd van het ministerie van buitenlandsche zaken van Vichy stond, is te Versailles begonnen. Hij wordt er van beschuldigd op dracht te hebben gegeven tot arres tatie van generaal De Gaullc. Ver der van dc ondertcckening van te gen de Joden gerichte wetten en van dc wet op de arrestatie cn intcr- ncering van „gevaarlijke personen", die de veiligheid van Vichy in ge vaar zouden kunnen brengen. Prof. Romme naar de Republiek? Naar de (Republikeinsche) ..Beri- ta Indonesia" meldt, is Prof. Romme uitgcnoüdigd een bezoek aan de re- publick te brengen. DE opheffing van liet Bureau Na tionale Veiligheid heeft, blij kens de. Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, de volledige in stemming der Kamer. Dit bureau had tot taak de personen, die gedu rende den oorlog in contact hadden jestaan met. de Duitsche spionnage- en sabotagediensten. op te sporen en te voorkomen, dat zij hun onge- wenschte activiteit zouden kunnen voortzetten. Aangezien thans inzicht is ver kregen in de wijze, waarop de vijand tijdens de bezetting op deze terreinen zijn werkzaam heden ontplooide en de namen van de personen, die daarbij be trokken zijn geweest, bekend zijn kon do verdere afhandeling en de voorbereiding voor de be rechting der schuldigen aan de P.R.A. worden overgelaten. Ander terrein De taak van den Centralen Veilig heidsdienst ligt op een geheel ander terrein cn draagt een zuiver infor matief karakter. Dat een ongewenschte- verzame ling van allerlei gegevens over landgenooten die de sympathie van de moderne inquisiteurs" zouden hebben verbeurd, zou worden beoogd, ontkent de mi nister met stelligheid. Echter zou dc regccring, indien zij in gebreke zou blijven zich te oriën- teeren omtrent ongewenschte activi teit, welke tegen de belangen van den staat ia het verborgen wordt voorbereid hiervan terecht een ver wijt kunnen norden gemaakt. Dc Centrale Veiliigheidsdienst heeft tot taak bij de in dit opzicht op de regeering drukkende verplichting tot waakzaamheid van voorlichting te dienen De regeering geeft gaarne de verzekering, dat de werkzaam heid yan dit bureau zich niet verder zal uitstrekken dan de aard der om standigheden noodzakelijk maakt. Algemeen belang Aangezien het hier een zaak van 'algemeen landsbelang betreft en tic werkzaamheden van den Centralen Het centraal distributiekantoor deelt mede. dat de ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis jn het prinselijk gezin aangewezen bonnen T 72 voor een rantsoen tabaksarti kelen en V 72 en X 72 voor 100 gram versnaperingen geldig blijven t/m 8 Maart. Veiligheidsdienst ten behoeve van alle departementen van algemeen bestuur zijn. heeft het vorige kabi net. het gewenscht geacht, dat deze. dienst onder -den minister-president ressorteerde. Naar de meening van de regeering wordt door enkele Ka merleden. ten onrechte uitgegaan van de gedachte, dat de C V werk zaam zou zijn op het gebied van het ministerie van Justitie. Het zuiver informatieve karakter van den C V is bepaald anders van aard. Dit komt o.m. tot uitdrukking in het ge mis van opsporingsbevoegdheid van de ambtenaren van den C V. \7"OOR den oorlog is met één slag een einde geko men aan het economisch verkeer tusschen Duitschland en Neder land. AI krijgen wij de grootst mogelijke medewerking van de geallieerden, dan zal er toch geen sprake meer zijn van een hetstel van het handelsverkeer in zijn ouden omvang. Aldus dr. Hirschfeld in een inlei ding over ..Het economisch pro bleem Duitschland", die. hij op het congres van de Algemcene Katho lieke Werkgevers Vereeniging te Den Haag hield. Spreker meende, dat er nog fac toren zijn, die niet. uitgeschakeld kunnen worden; „Duitschland is onze huurman, en wij beschikken nog steeds over de monding van don Rijn, Dc*. V_r dels verhoudingen tusschen dc twee landen zuilen evenwel geheel opnieuw moeten worden opgebouwd." Voor de Nederlandsche eco nomie ziet dr. Hirschfeld in do toekomst belangrijke perspec tieven, wanneer na grenscorrec tie de steenkolcnbasis van ons land wordt vergroot. Dc ge vraagde mijnen producceren tien millioen ton steenkolen per jaar. Wel is de productie thans tot 25 pet. van het vóór-oorlog- scho niveau gedaald, maar de opbrengst zal zeker stijgen, wanneer Nederland de exploita tie zelf ter hand neemt. Niet nachten! ,,Wij kunnen wat, (l? verwezenlij king van de gestelde Nederlandsche verlangens betreft niet wachten op het herstel van Duitschland. Ook willen wij niet langer afhankelijk zijn van bepaalde Duitsche indus trieën," riep Spr. uit Hij achtte het voor West-Europa in hoóge mato ongewcnscht, dat Duitschland straks een groot con current wordt voor bepaalde ver- bruikgoederen zooals textiel, schoei sel. keramiek e.d. Wel bepleitte dr. Hirschfeld het herstel van een ze keren welstand in Duitschland, aan gezien die onmisbaar voor geheel Europa is. BIJ HET OPRUIMEN DER SNEEUW in Engeland maakt men gebruik van een motor met straalaandrijving, die een enormen luchtdruk veroorzaakt, en waarmede men dc sneeuw wegblaast PvdA steunt verklaring van het NVV \J U blijkt, dat de regeering van de republiek Indonesia wel bereid is de basis-overeenkomst van IAng- gadjat'i te aanvaarden, doch dat z'J tegen het eenzijdig binden van -Ie overeenkomst aan een officicele Ne derlandsche interpretatie bezwaar heeft, acht het partijbestuur van de Partij van den Arbeid, blijkens een officicele verklaring die het publi ceerde, in de eerste plaats noodig de erkenning, dat de regeering van dc republiek Indonesia eveneens ge- rcchtiqd moet worden aeacht bij de onderteekening van haar interpre tatie van het accoord, als essen tieel clement van de aanvaarding harerzijds, te doen blijken. Het partijbestuur is van oor deel, dat, waar beide partijen de tekst van het accoord als grondslag voor samenwerking aannemelijk achten, verschillen van interpretatie van dezen tekst geen onoverkomelijke hin derpaal mogen en behoeven te zijn om tot een gemeenschap pelijke oplossing te komen. Het spreekt de verwachting uit, dat de politiek van do regeering ook in dc toekomst zal worden ge kenmerkt door de brecde visie met betrekking tot. de staatkundige her vorming van Indonesia, welke ge leid heeft tot het ontworpen ac coord van Linggadjat.. als gevolg waarvan het aanzien en de waar deering van Nederland in het bui tenland belangrijk is versterkt. Het betuigt zijn instemming met de verklaring van het be stuur van het NVV volgens hetwelk dit bestuur het onver antwoord zou achten de voor- loopig te Linggadjati bereikte overeenstemming nog te doen mislukken op grond van presti- ge-overwegingen, laat staan de toepassing van geweld als mid del tot oplossing aan te grij pen. De gevolgen van zoodani ge gcweld-politiek zouden naar het oordeel van het partij bestuur rampspoedig zijn zoo wel voor Nederland als voor Indonesië. Vreedzame oplossing Het doet daarom 'n dringend beroep zoowel op Nederlanders als op In donesiërs de gedachte aan een pob- tiek van geweld terzijde te stellen, waar noodig te bestrijden en met kracht het streven naar een vreed zame oplossing, noodzakelijke voor waarde voor een duurzame en vruchdragonde samenwerking, te steunen en te bevorderen. Naar officieel vernomen wordt, is de klopjacht op leiders van een ge heime nazi-organisatie, die in den nacht van Zaterdag op Zondag werd ingezet „buitengewoon ge slaagd". Meer dan 80 pet. van de leiders der organisatie is tot dus- ven*e gearresteerd. De actie duurt nog voort en men koestert de hoop, dat de overige leiders eveneens ge vat zullen worden. De Britsche functionaris voeg de er aan toe, dat de organisa tie nog dit jaar eischen aan de geallieerden gesteld zou heb ben. Thans wordt te Londen bevestigd dat dc Britsche autoriteiten reeds sinds den zomer van het vorige jaar de illegale nazi-organisatie hebben geschaduwd. Welingelichte kringen voegen hier aan toe, dat de Britsche regccring echter eerst een maand geleden de activiteit van deze nazi's serieus begon te nemen. U.S.A. willen eilanden in de Oceanen De Californischc republikein Ber- trand Gcarhart heeft in het Ame- rikaansche Huis van Afgevaardig den voorgesteld dat de regecring onderhandelingen zal openen voor den koop van alle eilanden in den Grooten Oceaan, Atlantischen Oce aan en Caraibische Zee, die voor de verdediging van de U.S.A., hot Pa nama-kanaal en de Philippynen noodzakelijk kunnen worden ge acht. Tevens wordt in deze resolutie voorgesteld, dat IJsland zal worden uitgenoodigd om een staat van de Amerikaanschc Unie te worden. Reeds cci'der is door de Vereenigde Staten een plan aan de UNO voor gelegd, waarin verzocht werd de bijna 1000 eilanden in de Stille Zuidzee waarover Japan vroeger het bewind voerde als „strategische beheersgebieden" onder het beheer van de Vereenigde Staten te stel len. Kolenvervocr per spoor Zondag voortgezet Ondanks den sneeuwval hebben de spoorwegen ook Zondag 23 Fe bruari het kolenvervocr voor zoover noodig, uitgevoerd. Met 21 treinen werden 894 kolenwagens van de mijnstreek naar alle deelcn van het land vervoerd Zoowel Zondag als Maandag zijn de sneeuwploegen van de Ncd. spoorwegen weer voortdu rend in louw geweest met het ge volg dat de verlraging tot enkele incidenteele gevallen beperkt bleef. Rapport voor Moskou Het vicrraogeiulhedenrapport over Duitschland, dat door de vier mi nisters van buitenlandsche zaken de volgende maand te Moskou bestudeerd zal worden is door de coördinatiecommissie van den geal lieerden bestuursraad te Berlijn vol tooid. Het rapport, een dik pak docu menten onden erdeeld in 9 afdcclin- gen, zal vandaag ter goedkeuring door dc vier geallieerde, opperbe velhebbers aan den geallieerden be stuursraad «orden voorgelegd. Het rapport bevat een aantal aan bevelingen voor de toekomst van Duitschland. maar voor het over- groote deel is het een overzicht van hetgeen ieder der vier mogendhe den meent bereikt te hebben bij het nakomen van d© overeenkomst van Potsdam. „Je bent een duivel in menschen- gedaante. Nooit heb ik kunnen spre ken, maar nu kan ik het wel", riep getuige Mies van der Rcgt tegen de voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam terecht staande Anna van Dijk. Verdachte, die zelf Jodin is. was ten laste gelegd, dat zij van April 1943 tot September 1941. minstens honderd van haar Jrio.lschf land_r<-- nooton aan den SD had uitgeleverd Er waren twintig getuigen a charge verschenen. De president, mr. E II F van Schaoek Mathon. vroeg de 41-jarige verdachte hoe zij tot deze daden ge komen was. Zij antwoordde, dat zij in April 1943 door den SD-reeher- cheur Schaap wegens haar Joodsche afkomst gearresteerd was cn dat Schaap haar gezegd had. dat. als zij adressen van ondergedoken Joden opgaf, zij weer op vrije voeten ge steld zou worden. Zij beweerde voor April 1943 illegaal werk te hebben verricht en wel speciaal ten behoeve, van ondergedoken Joden, waardoor zij op de hoogte was van velo schuil adressen. Angst! „Ik had een krankzinnigen angst en toen heb ik adressen opgegeven", riep zij uit. Schaap verklaarde, dat zij z'n beste „V-vrouw" was. Getuige Kaper, die administratief werk voor den SD verrichtte, vertelde: „Ver dachte heeft zeker 500700 Joden aan den SD uitgeleverd". „lli beken' Toen uit de getuigenverklaringen de schuld zich opstapelde, riep ver dachte uit: „Er behoeft niet zooveel overgesproken te worden. Ik bob het gedaan en ik heb cr genoeg berouw van". In zijn requisitoir sprak mr. M II Gelinck speciaal over de terreur te gen de Joodsche bevolking, waar voor mcnschen worden gebruikt als verdachte, die een duivclsch jachtin- Modzclewski. de Poolsche minister van buitenlandsche zaken, heeft te Warschau tijdens eon uiteenzetting aan de pers over het resultaat van zijn besprekingen te Parijs ver klaard. dat een verdrag tusschen Frankrijk en Polen waarschijnlijk spoedig cn misschien zelfs voor dc definitieve vaststelling van do Pool sche grenzen, geteckend zal kunnen worden. Volgens Modzclewski zijn de Fran- scho en Foolsche autoriteiten het, er over eens dat het nieuwe verdrag gebaseerd zal worden op de reeds bestaande Poolsch-Sowjetrussische cn Fransch-Sowjetrussischc overeen komst. Het voornaamste doel van dit ver drag. aldus Modzclewski, zal zijn het vinden van een waarborg tegen de mogelijkheid van een herleving der gevaren van Duitsche zijde. Frank rijk en Polen hebben volgens Modzc lewski met uitzondering van enkele meeningsverschillen over fedcrali- satic of centralisatie, gelijksoortige zienswijzen ton aanzien van Duitsch land. vooral waar het betreft be scherming tegen het Duitsche ge vaar cn Duitsche herstelbetalingen. Frankrijk heeft er geen bezwaar te gen, dat de grenzen van Polen wor den vastgelegd, zooals zij nu zijn en Polen heeft zijn standpunt inzake het Saargebied reeds bepaald. Tenslotte deelde Modzclewski nog mede. dat een handelsdelegatie zich binnenkort naar Londen zal begeven om besprekingen te voeren over een BriLchPoolsch verdrag. Weer onderhandelingen met Egypte? Zonder een oficicele bevestiging te geven is mén te Londen toch wel van meening, dat het ooricht uit Cairo, dat dc regecriagen van Syrië en Libanon hebber aange boden haar bemiddeling te ver- leenen aan Engeland en Egypte bij hun onderhand.-lingou over de herziening van het Engclsch- Egyptische verdrag van 1930. waarheid bevat. Dij zou een nieu we fase Kunnen betenkonen in do onderhandelingen, die reeds eer jaar lang gevoerd zijn cn de vo rige maand werden afgebroken. ITct aanbod van de Levantsta- ten zal waarschijnlijk niet worden gepubliceerd, voordat het zoowel door Engeland als door Egypte is aangenomen. Naar verluidt heb ben de regeeringen van beide lan den deze aangelegenheid thans in ernstige studie. Indien het aanbod wordt aanvaard, zou de kwestie niet meer voor den Veiligheids raad behoeven te worden ge bracht. Faris al Khoery, Syrisch lid van den Veiligheidsraad der UNO en een van de leiders der Arabische Liga. héefi te I.akc Success beves tigd. dat Syrië en Libanon hun bemiddeling hebben aangeboden in de hoop. dat deze kwestie daar door niet op de agenda van den Veiligheidsraad zal komen. stinct ontwikkelden, waarvan tien duizenden als slachtoffer zijn geval len. Gezien dc satanische wellust cn do koele berekening, waarmede ver dachte te work ging. kan ik slechts dc doodstraf eischen. Mies de Regt- Tegen de eerste getuige, Johanna Maria do Rcgt. die later terecht stond eischte mr. Gelinck acht. jaar gevangenisstraf. Mies de Regt had met Anna van Dijk samen golccfd en Joden onderlak verschaft, dio later aan den SD werden „afgeleverd". Omdat duidelijk tot uiting kwam dat deze verdachte volkomen ónder psychischen dwang van Anna van Dijk stond wilde mr. Gelinck niet do volle verantwoordelijkheid van dit verraad „en gros" op haar schouders laden. Weer hevige strijd in Indo-China Na een betrekkelijke rust van 24 uur ig in Indo-China dc strijd weer opgelaaid. To Namdinh, 100 km. ten zuiden van Hanoi, waar het Fransche garnizoen reeds ge durende zeven weken omsingeld is, ontstonden verbitterde gevech ten van man logen man, die voort durend in hevigheid toenamen. In het noorden bestormden Franöche troepen met succes een post van de tegenstanders, aan wie zware verliezen werden toe gebracht, zoo wordt uit Fransche bron gemeld. In dc omgeving van Hanoi blijven de Viotnameoschcn de tactiek der verschroeide aarde volgen. Een inheemsch dorp werd platgebrand, terwijl patrouilles kleine aanvallen Op de westelijke buitenwijken van Hanoi deden. De spoorweg tusschen Hanoi en Haiphong is weer geheel in Fran sche handen. Volgons oen bericht van het Fransche persbureau A'.F.P. uit Hanoi hebben Fransche patrouil les, die van Hanoi uit naar allo zijden over een afstand van ruim 9 kilometer een uitval hebben ge daan. met gebruik van tanks he vige gevechten geleverd met Yiet- namccache troepen. Sinds het be- 'gin v:in do govcclihm op 19 De cember hebben dn Fransche (roe pen getracht den cirkel om Hanoi, dc- groote naar Europeesch voor beeld gebouwde hoodslad van Tonking, te vergrooten. Volgens Fransche autoriteiten zullen de weg en de spoorweg van Ilanoi naar Haiphong spoedig voor het verkeer opengesteld kunnen wor den. Dc lange en slrcnge winter ver oorzaakt een ernstige sterfte onder de in het wild levende vogels, zoo wel onder de kleine zangvogels als onder de groote soorten, tot wilde zwanen loc. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche vereeniging lot de bescherming van vogels doet een ernstig beroep op alle Nederlanders om den nood onder de vogels tc lenigen door zooveel mogelijk te voeren, niet alleen in tuinen, doch ook in polders, op plassen en elders, opdat hef verlies aan vogellevens zoo beperkt mogelijk blijft. In het wcersovcrzicht van Do Bilt wordt gemeld dat de wind zwak en veranderlijk blijft. De lage nachtelijke temperaturen, die op vele plaatsen worden geregistreerd, zijn een gevolg van nachtelijke uit straling boven het sneeuwdek hij helderen hemel en geringen wind. Een klein lagedruk-kerntje bij de zuidpunt van Noorwegen dcerl den wind op vele plaatsen in ons land naar het. Westen draaien. Nieuwe storing Inmiddels neemt de bcteckenis van do storing over Spanje ook voor onze omgeving toe. Deze sto ring doet over een groot gebied de barometers weer dalen. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk, dat later de wind in ons land tijdelijk weer naar den Oosthoek zal terugdraaien. De winter duurt dus nog voort en klimt eiken dag hooger in de ranglijst van strc-ngc winters. Temperatuiirsoverzicht van Maan dagavond 22 uur: Vliegveld Twen te 6, Den Helder 15. Vlissingen —2, De Bilt 7, Schiphol 3, Eindhoven 6, Vliegveld Eelde 13, Vliegveld Beek 6. Gilzc- Rijen 5, lichtschip Goeree 0. -z. -ivözUtar?*-r j Zonnig weer Weers vericachting van De Bilt, geldig lot Woensdagavond. In den nacht en vroegen och- i tend nevel of mist en strenge vorst. Overdag hier en daar overdrijvende wolkenbanken. H Overigens nog vrij zonnig weer 4 met tot om het vriespunt oploo- p pende temperatuur. Vrijwel j s* overal droog. Weinig wind. Dinsdag 25 Febr.: Zon op 6.57, A i onder 17.31maan op S.51, on- H der 22.52.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1