DAGBLAD VOOR AMERSFOORT BEVIN: PALESTINA KAN GEEN JOODSCHEN STAAT WORDEN Plaatsvervangers gaan uiteen zonder rapport Scherpe critiek op Truman „Zuid- en Midden Amerika, de wereld van morgen Emigratie is mogelijk Marine - officieren mogen niet aan politiek doen Mandaat is niet uitvoerbaar Noorsch tankschip gestrand 6000 telegrammen naar Soestdijk Nederland moet zich, economisch en, cultureel, daarheen richten Ontwerpverdrag voor Oostenrijk Geen maatregelen tegen Helfrich Vijftig gram extra kaas en één ei Ordening in de perswereld Februari-staking herdacht Kleine storingen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.-— per kwartaal Losse nummers 10 ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 26 Februari 1947 Nr. 580 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ER is nog wel een kans op een vergelijk in Palestina, indien belanghebbenden van hun zuiver persoonlijk standpunt zouden willen afwijken zonder zich tot de UNO te wenden' zoo heeft Bevin tijdens de Lagerhuisdebatten over de Palestijnsche kwestie gisteravond gezegd. Ik ben nog altijd graag bereid het te probeeren, volgde hij er aan toe. Bevin uitte scherpe critiek op de houding van Truman, die met zijn geruchtmakende rede over de toelating van 100.000 Joden in Palestina de destijds bereikte resultaten vernietigde. leiders tc Londen wat hoopvoller uitzag, hoorde Bevin den dag na zijn terugkeer naar de Parijsche Vredesconferentie, dat Truman een nieuwe verklaring over de toelating van 100.000 Joden zou af leggen. Den volgenden dag bracht hii daarom een bezoek aan Byrnes den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken, maar zijn verzoek om de verklaring te laten inhouden werd niet ingewilligd, waardoor de te Londen bereikte resultaten nietig werden. [Fat is het ..Tehuis''? Tijdens zijn overzicht verklaar de Bevin „terloops, maar in allen ernst", naar hii zeidc. dat naar ziir meening een oplossing gevon den zou kunnen worden, indien het er alleen maar om ging 100.000 Europcesche Joden onder tc bren gen. Van Zionistisch standpunt uit bezien is dit echter slechts een begin, aldus Bevin. het Joodscn bureau telt met milliocnen". Bevin is er op grond van zijn besprekingen over dit vraagstuk gedurende 5 jaar die hij in de coa- litieregeering heeft doorgebracht, absoluut zeker van, dat het nooit de bedoeling van Engeland is ge weest mandaatmogendheid te blij ven. Achtereenvolgens was het voorstel: dominion, bcheerschap voor 5 jaar, beëindiging van het mandaat en streven naar het ves- fBevin herinnerde eraan dat het nu niet meer gaat om een Natio naal Tehuis voor de Joden. Bevin ziet geen andere mogelijk heid fen gelooft, dat ieder, die mi nister van koloniën is geweest of die zich met dit vraagstuk heeft bezig gehouden, dit met hem trens zal zijn) dan de zaak als volgt te stellen: „de UNO moet van drie mogelijkheden één kiezen: zal de eisch van de Joden worden in gewilligd, dat Palestina een Joodschc staat moet worden, of d' eisch van de Arabieren, dat het een Arabische staat moet worden met waarborgen voor de Joden, of zullen de belangen van beide ge meenschappen zoo zorgvuldig mo gelijk in evenwicht gebracht en beschermd worden in een Pa- lestijnschen staat?" Bevin legde er den nadruk op. dat Engeland als Manda taris niet do bevoegdheid heeft te beslissen, welke van deze drie moglijkhedcn de ba sis zal vormen voor de toe komstige organisatie van Pa lestina. Maar ieder die met liet Pa lestijnsche vraagstuk in aan raking komt. moet steeds weer ervaren dat de vorming van een Joodschen staat onmoge lijk is. Trumans interventie Bevin's woorden werden mot applaus begroet, toen hij zei de dat Engeland meer voor de Joden had kunnen doen. indien men niet verbitterd was geworden door druk van Amerikaansche zijde om onmiddellijk tot toelating van 100000 Joden to besluiten. Bevin voegde er echter aan toe. dat hij geen misnoegen tegen de USA wil de verwekken en dat hij natuur lijk naar beste vermogens goo goed mogelijk betrekkingen met de USA heeft bevorderd, maar dat hij graag had gezien, dat de USA hadden beseft dat Engeland een mandaatmogendheid is en de ver antwoordelijkheid draagt. Toen de toestand er na de be sprekingen met enkele Joodsche Kris-kras door de wereld. Oostersche Mata Hari gearresteerd Dc docher van een Mandsjoc- prins, die in Chineesche berichten als de Mata Hari van het verre Oosten wordt beschreven, en bi kend is onder den naam. Kawasjima, is in het geheim van Peking naar Nanking vervoerd om getuigenis af te leggen in het aanstaande proces tegen 16 Japanners, verdacht van oorlogsmisdaden Kawasjima werd als kind te Peking door een Japan ner geadopteerd en opgevoed in Ja pan. Zij zou een groote rol gespeeld heb ben als spionne tijdens de inciden ten, die geleid hebben tot den Chi- neeschJapanschcn oorlog. Haar activiteiten zouden zich over heel China uitgestrekt hebben tot aan Hongkong en Fransch lndo-China toe. CHINEESCHE FELICITATIES Zondagochtend is te Batavia aan den Luit. G. G. door de Chineezen een oorkonde aangeboden. In de oorkonde staat in Chi neesche letters: „de geheele wereld verheugt zich cn viert feest ter ge legenheid van de geboorte van d kleindochter van de koningin van Nederland". NAAR URUQUAY De regeering van Lhuguav heeft goedgekeurd, dat 100 Nedcrland- sche gezinnen in Uruguay kunnen immigreeren, die werkzaam zullen zijn in melkbedrijven. STAKENDE LEERAREN Meer dan 1972 leeraren te Buffa lo zijn in staking gegaan, Zij eischen een salaris van 2.400 a 4.000 dollar per jaar. 70.000 leerlingen zullen door deze staking niet. naar school kunnen gaan. POST VOOR ELISABETH! Prinses Elisabeth van Engeland ontvangt dagelijks een 50-tal brie ven van postzegelverzamelaars over de geheele wereld, die haar vragen in gesloten enve loppen terug te sturen met her denkingszegels en het poststempel van den specialen trein, waarmee de Engelsche Koninklijke Familie door Zuid-Afrika reist. TREINRAMP Ongeveer zestig kilometer ten westen van Tokio is Dinsdagmorgen een trein onlspoortl 178 personen werdén gedood en 800 gewond BUISSERET CANLIDAAT De Belgische minister van bin- nenlandschc zaken, Augustc Buisse- ret, is officieel als candidaat voor het gouverneurschap van Triest voorgedragen. Het Noorsche tankschip „Vild- kat", 456 brt., dat met olie op weg was van Pernis naar Amsterdam, is Dinsdag tijdens den dikken mist drie mijl ten Noordwesten van IJmuiden. aan den grond geloo- y.en. Dc sleepboot ..Stentor" heeft getracht de tankboot vlot tc sloe pen. Dc eerste pogingen z.jn ech ter niet niet succes bekroond, hoe wel de tanker reeds in een gunsti ger richting is gedraaid. Vandaag zal de „Stentor" bij hoog water een nieuwe poging in het werk stellen. tigen van onafhankelijkheid door het geien van zelfbestuur. Naar aanleiding van een vraag van een lagerhuislid over de beteckenis van den term „Nationaal Tehuis" verklaarde Bevin. dat hii noch in dc Balfourverklaring noen in vol gende uitvaardigingen een nadere uiteenzetting had gevonden. wan neer dit nationaal tehuis een feit zou worden, hoeveel Joden er in toegelaten zonden worden en of het een Joodsche staat zou zijn. (Vervolg op pag. 4) Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Marijke stroomden in het postkantoortje te Soestdijk de telegrammen binnen. Nu de groot ste drukte voorbij is kan gezegd worden, dat ongeveer zes duizend telegrammen uit binnen en buiten land naar het paleis zijn verzonden. Op IS Februari, de geboortedag van prinses Marijke zijn te Amster dam geboren 55 babies, op 17 Febr. 65 en op den negentienden 52. Geen van deze kinderen kreeg dezelfde naam als het prinsesje. In Utrecht zijn geboren: op 18 Februari 21 babies, op den zeven tienden 15 en den negentienden 20. In beide steden heeft de U.V.Vjg reeds alle babypaketten aan de giss lukkige moeders uitgereikt. Noordzee bij Katwijk dichtgevroren De Noordzee, die Zondag bij Kat wijk nog slechts een dikke brei was van doordrenkte sneeuw, be weren schuim cn kleine stukjes ijs, waarin groote schotsen dre ven, is Maandag tot 100 meter uit ce kust dichtgevroren. Het ijs reikte Dinsdag tot zoover 'men zien kon. Voor het eerst in de geschiede nis is een auto over het ijs van de Zandkreek van Noord- naar Zuid Beveland gereden tusschcn Kortgcne en Wolphaartödijk. Het voorbeeld is daarna ge volgd door dc bodediensten, die thans de vrachtgoederen in jeeps over bet ijs vervoeren, nadat ge durende drie weken geen vervoer mogelijk wis geweest. Naar bet A. N. P. van bevoegde zijde verneemt, zal prof. dr. ir. E. de Vries benoemd worden tot lioofd van de vierde afdcclmg Economische Zaken) \an het mi nisterie van Overzeesche Gebieds deelen Slechte salarissen bij kleuter-onderwijs Op een persconferentie van den Nederlandschen Onderwijzersbond zijn medcdeelingen gedaan over dc salarieering van de leerkrachten bij het Openbaar voorbereidend Onder wijs. De bond is van meening, dat, indien er niet spoedig verbetering komt, nog meer leerkrachten dan tot nu toe reeds het geval was, dit on derwijs den rug zullen toekceren. Het gemiddelde salaris is f 130 k f 140 per maand, de oudste onder wijzeressen met 30 cn meer dienst jaren een maximum van f 155 ter wijl de hoofden als beginsalaris f 155 ontvangen en als maximumsalaris f 178. Velen aldus het bestuur van den Onderwijzersbond, zijn door de ze sajarieering gedwongen hun moeien werkkring te veriaten. „Periode van concrete zaken begonnen", zegt Soekarno Ir. Soekarno heeft de vijfde ple naire vergadering van het KNIP met een rede van drie kwartier ge opend. Verder warén onder de aan wezigen o.m. dr. E. F. E. Douwes Dekker. Soekarno zei o.a,: „Na IS maan den \an strijd voor onze onafhan kelijkheid en vervolmaking van on zen staat is de periode aangebroken van concrete zaken", waarbij hii wees op de onderhandelingen met de Engelschen en do. Nederlanders. De republiek is thans de facto erkend ook door de buitenwereld. De leuze, „eens onafhankelijkheid altijd onaf hankelijkheid", heeft thans meer vorm gekregen. De strijd moet ver der gevoerd worden op basis van wat in de achter ons liggende 18 maanden is bereikt. Dakota van K.N.I.L.M. verongelukt Een Dakota-transportvlieg- tuig van de K.N.I.L.AA. is bij Brisbane in zee gestort. Zes le den van de bemanning worden vermist. Prof. Mr. C. P. M. Romrae, die in zijn kwaliteit van voorzitter van de K.V.P. een bezoek aan Indonesië heeft gebrachl, is per Skymaster uit Batavia naar Nederland vertrokken. *7IJN de Vcreenigdc Staten dc wereld van heden, de Zuid- en Midden Amerikaansche landen magen wij de wereld van morgen noemen. Reeds vóór 1939 toonden :ij verschijnselen van toekomstigen bloei, de oorlog heeft dit proces verhaast Tijdige aansluiting aan deze rijke gebieden acht ik daarom zoo wel economisch als cultureel voor ons land van het grootste belang." Zoo luidt het oordeel van oud minister Ch. J. I. M. Welter die gisteren in Den Haag voor een groot aantal journalisten een uit eenzetting gaf van den arbeid van het NederlandschZuid-Amcri- kaansch Instituut. Reeds is Zuid-Amerika één der meest koopkrachtige afnemers op de buitenlandsche markten. Voor den oorlog voorzag Duitschland in deze vraag. Na 1940 hebben Noord- Amerika en Engeland getracht de vrijgekomen plaats op deze markt in te nemen en zij zijn daarin voor een groot deel geslaagd. Maar nog altijd is er een la cune en deze zou door cuze in- DE GEMEENTE ALS O ROE NT E HOER. Het. Gemeentebestuur vuil Den Ilaae/ is Maandag begonnen met den verkoop van groenten aan particulierenTijdens den verkoop in dr hal van den Groenten- en Fruitmarkt aan den Grocntewg. De plaatsvervangers voor Duitschland van de ministers van buitenlandsche zaken heb ben Dinsdag hun laatste zitting te Londen gehouden zonder er in geslaagd te zijn een ge zamenlijk rapport op te stellen, of zij het al of niet eens gewor den zijn over de punten, die zij moesten behandelen. Er zal slechts een rapport aan de con ferentie te Moskou worden ge zonden, dat de plaatsvervangers de verklaringen van een aantal geallieerde landen hebben aan gehoord, het eens zijn gewor den over zekere algemeene voor zieningen betreffende de proce dure en geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de voorzieningen voor het raad- Van onzen parlementairen redacteur \TOORDAT vandaag in de Eerste Kamer dc debatten over de begrooting van Over zeesche Gebiedsdeelen zullen beginnen, moest nog een ruime agenda worden afgewerkt. De debatten, waarbij behalve de Marinebegrooting en het restant van de Oorlogsbegrooting ook verschillende kleine begrootin gen betrokken waren, hadden weinig om het lijf, zoodat wij met een korte samenvatting kunnen volstaan. Bij de behandeling van de begroo ting van het Zuiderzeefonds vroeg de heer Rip (A.R.) waarom in den Noordoostpolder nog plm. 30 0U0 H.A. niet in cultuur gebracht \va- en. Minister Vos was van meenitig, dat het onjuist zou zijn die 30.000 H.A. in eens in cultuur te brengen. Om verschillende redenen moet dit geleidelijk geschieden. Prof. Donkersloot (P. v. d. A.) maakte er zich ongerust over, dat voor de principieele dienstwei geraars op het oogenblik een af wij. kende procedure gevolgd wordt Minister Fiévez zette uiteen, dat het met groot verlof zenden var. dienstweigeraars zou kunnen wor den aangegrepen om aan uitzending naar Indonesië te ontkomen Daar om gaan de dienstweigeraars nu mee naar Indonesië, al behoeven zij geen dienst te doen. Naar aanleiding van enkele vra gen verklaarde min. Schapen van Leeuwen, dat de officieren der Marine steeds de meest loyale gezagsdragers waren geweest, die geen eigen politiek bedrijven. Zij weten, dat hun beroep een beper king van burgerrechten insluit. Dat enkele ouderen zich hier aan niet nebben gehouden, is te betreuren. Doch de abnormale omstandigheden en de tenden tieuze voorlichting in de pers verontschuldigen veel. De mfciister bleef als onverzwak ten eisch stellea, dat marine-officie ren zich van politieke inmenging onthouden. Tegen luit. adm. Hel frich zal hij geen stappen onderne men. Deze is geen lid van Rijkseen heid doch heeft slechts één verga dering bijgewoond. Bovendien heeft hij zich in den oorlog uitstekend ge dragen. Ten slotte werd de begrooting z.h.s. aangenomen. plegen van de overige geallieer den. De memoranda van de kleinere mogendheden zijn aan dit rapport toegevoegd. De plaatsvervangers kwamen nog overeen dc tweede nota van de Per zische regeering, waarin deze ver zocht op de hoogte te worden ge houden van de besprekingen, naar .Moskou door te zenden. Tevens werd besloten een nota van <len Au'stralischcn hoogen com missaris te Londen, waarin de re sultaten. die door de plaatsvervan gers zijn bereikt, scherp becritiseerd werden, naar de conferentie te Mos kou te verwijzen Laatste zitting De plaatsvervangers voor Oosten rijk zijn het eens geworden over hun rapport, dat in feite een eerste ont- werp-verdrag voor Oostenrijk is en een aantal clausules bevat, waarom trent. nog geen overeenstemming is bereikt. Het rapport komt nu in handen van den secretaris-generaal die het tezamen met afgevaardigden van de plaatsvervangers zal verifi ecren. De laatste bijeenkomst duurde 7" minuten. De Britsche afgevaardigde Lord Hood zoide tc veronderstellen dat door het indienen van liet rap- nort bij de ministers van buiten landsche zaken, de plaatsvervan gers later nog andere punten, die in het verdrag zouden willen zien ingelascht, eraan zouden kun nen toevoegen. De Amerikaansche afgevaardigde Generaal Mark Clark was van meening. dat de plaatsver- ers of de ministers van buiten landsche zaken te allen tijde ideeën konden opoeren, die in het \erdrag zouden kunnen worden opgenomen. De Russische afgevaardigde Goesef zeidc, dat de Russische delegatie niet van plan was nieuwe voorstel len te doen en hij hoopte, dat indien de andere delegaties nieuwe denk beelden hadden, zij deze zoo spoe dig mogelijk bekend zouden maken. Helfrich spreekt over de slag in de Javazee Ter herdenking van den slag in de Javazee. zal de bevelhebber de? zee«?trijdkrachtcn, luitenant admiraal C. E. L. Helfrich, Por- derdagavond om half zeven het. woord voeren in een speciaal pro gramma voor de Nederlandsche strijdkrachten over den zender Hilversum. Daarna spreekt een eer overlevenden van dezen slag Je kapitein-luitenant ter zee J. Beckering VincVers,. destijds per ste officier aan boord van den kruiser „Java", I ord Ilood stelde voor, dat de plaatsvervangers de Oosten rijkschc regeering op de hoogte zouden stel len van het besluit, dat Oostenrijk een landleger moet hebben van naar schatting 50.000 a 55.000 man. De Oostcnrijksclie regeering zou dan op papier plannen kunnen uitwer ken voor een dergelijk leger. Gene raal Clark was 't hiermede in prin cipe eens, maar vond, dat do kwes tie moest worden opgeschort, totdat de raad van ministers een desbe treffend besluit had genomen. Goe- sef zeidc, dat de plaatsvervangers geen stappen zoujfen moeten ne men. daar men over deze clausulo nog niet definitief tot overeenstem ming gekomen was. Medegedeeld werd, dat Joegosla vië om toestemming verzocht had voor het zenden van een delegatie naar.de conferentie van Moskou. Ook was een hrief ontvangen van de Oostcnrijksclie delegatie in ant woord op de vraag, hoeveel Oos tenrijkers tijdens den oorlog in het Duitsehe leger dienst gedaan had den. In dezen brief verklaart dr. Karl Gruber. de Oostenriiksche mi nister van buitenlandsche zaken, dat 800.000 Oostenrijkers in het Duitsehe leger hebben gediend, van wie 55.000 in frontdienst. Soekawati tevreden over Ned. belangstelling Soekawati, president van Oost Indonesië heeft in een radiorede zijn dank betuigd voor de eerlijke belangstelling der Nederlanders in de toestanden der jonge repu bliek. Fcn belangstelling, aldus dc president, die niet voorkomt uit zelfzuchtige motieven, zooals zekere kringen in Indonesië dit wel eens doen voorkomen dustrie, die door het wegvallen van de Duitsehe cn Indonesische afzetgebieden gedwongen is naar andere markten om te zien, aangevuld*kunnen en moe ten worden. Want moer dan ooit geldt voor ons thans dc leuze „exporteeren of sterven"! Groote belangstelling In 1945 bereisde oud-minister Welter in opdracht van onze regee. ring Zuid-Amerika. Hij vond daar in de kringen, die zich inet den im. port bezig houden, groote belang stelling voor Nederlandsche indus trie- landbouw- en veeteeltproduc. ten. Naar Nederland teruggekeerd wees hij onzen landgenooten in tal. rijke voordrachten op de rijke mo gelijkheden voor export. En niet zonder succes. Want meer dan 130 industrieën heb ben gelden gefourneerd om het Nederlandsch-Zuid-Amerikaan sche Instituut in staat te stel len de Zuid-Amerikaansche markt voor de afname van onze producten rjjp te maken. Van veel belang daarbij is, dat wij in Curasao reeds een steunpunt in dat deel van de wereld bezitten, Cultureele contacten Prof. Van Dam, die na den heer Welter over deze materie sprakt legde er den nadruk op, dat wij het leggen van cultureele contacten niet mogen verwaarloozcn. In Zuid- Amerika schort het in dit opzicht niet aan tegemoetkomendheid. In de boekenzaken der groote steden vindt men talrijke uit het Neder, landsch in het Spaansch of Por- tugeesch vertaalde werken, die graag gekocht worden. Anderzijds eischen do jonge en daarom super, nationalistische Zuid-Amerikaan sche staten, dat men waardeering voor hun cultuur toont. Gebeurt dat dan is vriendschap spoedig gesloten cn met vrienden doet men gemakke lijker zaken dan met vreemden Helaas is de belangstelling in ons land voor de cultuur van deze gebieden nog niet zeer groot. Boeken van goede Zuid- Amerikaansche auteurs er is een Nobelprijswinnaar onder vindt men hier zoo goed als niet. Ook is het gebrek aan kennis van de Spaansche taal- na Engelsch dc tweede we reldtaal een beletsel tot cul tureele toenadering. Emigratie De heer Weiter meende nog te moeten waarschuwen tegen emigra- tie-in-het-wilde-weg naar Zuid- Amerika. Zeker, er zijfi daar kan sen genoeg voor den Nederland schen emigrant, maar eenig kapi taal. om een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen, is noodzakelijk, Zonder geld is de Nederlander in Zuid-Amerika wel is waar welkom, zelfs bij tienduizenden te gelijk, maar hij is gedwongen arbeid te verrichten, waarvoor hij. naar het oordeel van den heer Welter, in d< meeste gevallen te hoog staat. De kaasbon welke Donderdag a.s. in de bonncnlijst wordt gepubliceerd zal voor de leeftijdsgroepen, die een A-, B- of C-kaart hebben gelden voor een rantsoen van 250 gram, dus 50 gram extra. Eveneens zal Donder dag voor alle leeftijdsgroepen een bon voor 1 ei worden bekend ge maakt. „Telegraaf'-personeel protesteert tegen Vara-uitzending Het personeel van „De Telegraaf" heeft in een telegram, gericht aan den minister van O., K. en W., den regceringscommissaris voor den Radio-omroep en den programma commissaris van de Nederlandsche Radio Unie geprotesteerd tegen de VARA-uitzending, gewijd aan de Februari-staking. waarin het per soneel van „De Telegraaf" er van beschuldigd wordt te hebben gewei gerd aan deze actie deel te nemen. Het tegendeel, aldus het telegram is waar. Het personeel van „De Te legraaf" verliet als één man het bedrijf, waarop een delegatie van dat blad zich naar het „Handels blad" begaf met het verzoek deel te nemen aan deze massale staking. Het personeel van het Handelsblad weigerde, zoo wordt in het tele gram gezegd, op dit voorstel in te gaan. Het Telegraaf-personeel werd op gevangen door SS-ers, die het met revolvers dwongen, de straat te verlaten, en onder dezen druk is het gedeeltelijk aan het werk ge gaan. („Het Parool") Nieuwe prijsverlaging in Frankrijk De Fransche premier. Paul Rama- dier heeft aangekondigd, dat met in gang van Woensdag een nieuwe ver laging van het prijspeil van vijf pro cent door de regeering zal worden gelast. Deze nieuwe verlaging zal geen betrekking hebben op graan, metaalproduclen, bepaalde alliages en bepaalde chemische producten. Afgezien van deze uilzonderingen zal de verlaging op alle goederen toegepast worden, zelfs indien dc verkoopprijs van de goederen lager zou worden dan de inkoopsprijs. Sovjets gaan accoord met Am. beheer over Japansche eilanden Op een persconferentie heeft de minister van buitenlandsche zaken der V.S., generaal Marshall, meege deeld. dat de Sovjet-Unie zich ac coord heeft verklaard met het in stellen van een Amerikaansch be heer (trusteeship) over de Japansche eilanden in den Stillen Oceaan. Volgens Marshall heeff de regee ring der Sowjet-Unie rekening ge houden met de belangrijke rol, die de Amerikaansche Iroepen hebben gespeeld in den oorlog tegen Japan, waarin zij grooter verliezen hebben geleden dan cenig ander land. Tuchtmaatregelen tegen journalisten? Binnenkort is de instelling to verwachten van een interdeparte mentale commissie onder voor zitterschap van prof. dr. W. P. J. Pom pc uit Utrecht, die de mi nisters van Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen en Justitie van advies zal dienen over: 1. Of cn in hoeverre hot aan beveling verdient bij de wet rege len tc stellen met betrekking tot het uitgeven van dag- cn nieuws bladen en andere periodieken en het exploitcercn van persburcau.x, zulks in aansluiting aan hetgeen dienaangaande door den persraad werd voorbereid; 2. Of en in hoeverre er aan leiding beslaat de bestaande strafrechtelijke bescherming te gen misdragingen door middel van dc drukpers begaan uit te breiden; 3. Of het wenschelijk wordt geacht de strafrechtelijke bescher ming, bedoeld onder 2, aan to vullen met een tuchtrechtelijke, in dier vöógp, dat aan een in te stellen of tc erkennen organisatie van journalisten de bevoegdheid wordt toegekend tot het in eigen kring opleggen van tuchtmaat regelen met bindende kracht. Naast enkele hoofdambtenaren van Onderwijs. Kunsten en We tenschappen cn Justitie zullen le den van den persraad en repre sentanten van organisaties van journalisten en uitgevers in deze commisise zilting hebben. Bloemen bij rouwmast op Waterlooplein Manschappen van de voor malige B.S. hadden gisteren de wacht betrokken bij den zwart omfloersten mast, die midden op het gehavende Waterlooplcin tc Amsterdam was opgericht. Gistermiddag was dit plein vol gestroomd met de Amsterdam mers, die zes jaar geleden voor het eerst openlijk appèl aan den verzetsgeest van ons volk de den. Verschillende sprekers hebben woorden ter herdenking van do Februari-staking gesproken, o.a. het gemeenteraadslid mevrouw II. Hcyermans, A. Diamant na mens den Bond van Oud-Illegale Werkers en W. van Wijk. voor de Vereeniging van ex-politieke ge vangenen. Zij drongen aan tot waakzaamheid, omdat steeds weer blij kt dat dc nalionaal-eocialisti- scho geest niet dood is. „Dit blijkt vooral", zoo zei de heer Van Wijk, nu het feit, dat oen Ainsterdamsche roci- vereeniging weigert Joelen als lid te aanvaarden." De zuivering noemde deze spre ker een paskwil en met grooten bijval citeerde hij dc woorden, die mr. Zaayer bij het proces-Piek beeft gesproken. Namens de B. S. sprak de heer B. van Dorp. Tot slot van de plechtigheid iegden vertegenwoor digers van vele verecnigingen en instellingen kransen aan den voet van den rouwmast. Eén minuut stilte In alle gemeentebedrijven heeft men gistermorgen één minuut stille in acht. genomen. Een depu tatie van het trampersoneel, dat het eerst in staking ging, legde bloemen bij den rouwmast op het Waterlooplcin en de gedenktee- kcii6. die in de stad opgericht zijn op plaatsen, waar illegale wer kers gefusilleerd zijn. Hel weeroverzicht van De Bilt meldt, dat in dc luchtdrukvcrdee- ling slechts weinig verandering kwam. zoodat gisteravond de tem peraturen na zonsondergang bui tengewoon snel daalden en op de meeste stations reeds voor 10 uur beneden 10 waren gekomen. In den nacht begon een kleine de pressie. die de laatste dagen ten Westen van Ierland was gevormd, in Oostelijke richting door te drin gen. Deze depressies zijn meestal onregelmatig. Zn breiden zich vaak plotseling uit en veroorzaken lan in een betrekkelijk klein ge bied zware sneeuwstormen. Dit was in Engeland cn Ierland, terwijl n het Zuidwesten van de Britsche eilanden de dooi tijdelijk inviel. Boven Scandinavië ontwikkelt zich oen nieuw krachtig hooge- lrukgebied. waarin uiterst lage temperaturen voorkomen. 's Nachts minder koud g Weersverwachting van Dc Bilt, geldig tot Donderdagavond. 1 Matige, aan de Lust tijdelijk krachtige wind tusschcn Zuid en Oost, In den nacht en vroegen 1 I* ochtend meest matige vorst, en i plaatselijk nevel of must. Over- dag: lichte vorst tot temperatuur g om het vriespunt. Tijdelijk toe- H nemende bewolking, doch vrij wel nergens sneeuw, 's Nachts minder koud. JtllIIIIIIIIIUIIIIIIIIillllllMllliÜl

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1