DAGBLAD VOOR AMERSFOORT GROENTECONFLICT GEËINDIGD Minister Mansholt accoord met voorstellen van de vakgroepen lp Demonstranten sloegen beleg om parlement Pool-hoogedruk nam in beteekenis toe Steenkolenproductie ook dit jaar niet voldoende 250 gr. boter en een ei Groot offensief in Mandsjoerije m WÊ Oud-krijgsgevangenen eischten sociale maatregelen Tekort van bijna 3 millioen ton Zon moet winter overwinnen Rumoer in Tuschinski Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4-per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING',HE T P AR 0 0 L Donderdag 27 Februari 1947 Nr. 581 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER NA de Maandag in Utrecht gehouden geheime ver gadering van organisaties uit den groentenhan- del heeft minister Mansholt gisteravond meegedeeld, dat hij met de voorgestelde regeling accoord kan gaan. De handel wordt met ingang van Vrijdag a.s. hervat op basis van een drie-prijzenstelsel: er komen maxi mumprijzen voor de veiling, voor den grossier en voor den detailhandel. De verdeeling van den aanvoer zal op de veilingen geschieden onder toezicht van com missies uit den groot- en kleinhandel. De minister had na de interpellatie-Van den Heuvel in de Tweede Kamer meegedeeld dat hij de moeilijkheden van het tot dusver geldende systeem niet onderschatte, maar alleen tot overleg bereid was wanneer de vakgroepen de staking zouden opheffen. In de Maandag in de Jaarbeurs te Utrecht gehouden vergadering werd daartoe besloten. Het overleg, dat hierna plaats had, leidde tot het resultaat, dat met ingang van Vrijdag 28 Febru ari een nieuwe .prijsregeling zal worden ingevoerd, waarbij tevens maximum-veilingprijzen zullen gel den. Deze regeling houdt geen ver plichte afname tegen maximum- veilingprijzen voor den handel in. Indien op een veiling verschillende handelaren de aan maximum prijzen gebonden producten wen- schen af te nemen tegen den daar voor vastgesteldcn maximum-vei- lingprijs, zullen de partijen aan de veiling moeten worden verdeeld ter wijl dan eveneens een ver deeling in de consumptiegebicden onvermijdelijk is. Voor de verdee ling aan de veilingen zal per veiling een commissie worden benoemd, be staande uit een vertegenwoordiger van de veiling, 'n groothandelaar en een kleinhandelaar deze laatsten slechts voor zoover op de veiling normaliter groot- resp. kleinhande laren inkochten. Koppelverkoop van producten of partijen, in welken vorm ook is ten strengste verboden. De communistische troepen heb ben in Mandsjoerije een lente-of fensief ingezet, dat volgens be richten uit regeeringskringen ie grootste communistische operatie is sinds de Japanschc capitulatie. De communisten zouden Loengan (50 km ten NW van Tsjangtsjoer.) hebben veroverd. De spoorwegver binding tusschcn Tsjnngtsjocn en Kirin is verbroken, daar de com munisten het fusschengclegen ter rein in handen hebben. Toch ge looft rncn niet. dat de communis ten een ernstigen aaval op Tsjang- ts.ioen zullen richten, waar e»:n aanzienlijk aantal regeeringstroe- pen gelegerd ligt. Tegen de veelvuldige echtscheidingen Eenige dagen geleden heeft de minister van justitie een commis sie geïnstalleerd, die tot taak heeft de vraag tc bestudeeren welke wettelijke maatregelen zou den kunnen worden genomen teneinde het euvel der veelvul dige echtscheidingen tegen te gaan. Kris-kras door de wereld! Pas op voor fascisten!, zegt De Gasperi De Italiaansche minister-presi dent, De Gasperi wees in de consti- tueerende vergadering op de nood zaak van een onderzoek naar ver borgen wapenen over het geheele land om ,de dreiging van een moge- lijken burgeroorlog" af te wen den. Hij verklaarde, dat de vroegere fascisten aan wie amnestie ver leend was, niet uit het oog worden verloren. PALESTINA EERDER VOOR V.N.? Naar van bevoegde zijde te Lake Succes werd vernomen, is het onmo gelijk, dat de Palestijnsche kwestie reeds, voordat de algemeene verga dering in September bijeen komt, zal worden behandeld. WIJ ZIJN JAtOERSCH! De Australische regeering heeft besloten de inkomstenbelasting met 23% te verlagen en dc laagste in komens geheel van belasting vrij te stellen, aldus de Sydney Herald. MASSA-MOORDENAAR Volgens radio Warschau zal het proces tegen Rudolf Hoess, com mandant van het concentratiekamp te Auschwitz in Polen, die toegege ven zou hebben verantwoordelijk te zijn voor het omkomen van meer dan twee millioen Joden in de gas kamers op elf Maart beginnen. VLUCHT VOOR DE ETNA In de dorpen op de zuidelijke hel ling van de Etna (op Sicilië) is de noodtoestand afgekondigd. De bewo ners maken zich gereed te evacu- eeren. De lava komt naar beneden met een snelheid van 70 meter per uur op een front van 150 meter. Hierdoor worden twee dorpen be dreigd. ALS HET DOOIT... De eerste dooi op groote schaal heerscht in Silezië (Westelijk Po len), waar 67 steden met overstroo ming worden bedreigd en een half millioen manschen zich op evacuatie voorbereiden. GENEZING KRANKZINNIGHEID De Japanschc chirurg dr. Masao Kitaoka, heeft een methode gevon den om door middel van een opera tic in de hersenen krankzinnigheid te genezen. Reeds is hij er in ge slaagd een twaalftal patiënten te genezen. WAAR HITLER SPRAK Hitiers beruchte hofbraukeller te Muenchen wordt thans in gebruik genomen als „supemachtclub" voor Amerikaansche soldaten. wordt de betrokken grossier zonder meer van iedere toewijzing aan een veiling uitgesloten. Handel tevreden Het behoeft geen betoog, zoo schreven de besturen der betrok ken vakgroep en ondervakgroepen aan hun leden, dat, hoewel ook wij het liefst hadden gezien, dat tot het vrijlaten van de prijzen kon worden overgegaan, het ons ten zeerste verheugt, dat het sinds 7 Februari 1917 bestaande conflict tot het verleden behoort. De bestu ren willen echter niet nalaten hun erkentelijkheid jegens de leden tc uiten voor de spontane wijze, waar op zrj aan het advies, dat uit bit tere noodzaak werd gegeven, heb ben voldaan. De besturen hopen 'tenslotte van harte, dat de samen werking die in het onderhavige ge val mogelijk is gebleken, ook ih dc toekomst zal worden bestendigd en dat iedere groot- en kleinhandelaar het voorbeeld, dat de organisaties in dezen hebben gesteld, ter harte zullen nemen door steeds meer te trachten, ook in kleiner verband tot een vruchtbare samenwerking te komen. Verdeelcommissics Ook voor de verdceling in dc con- sumentengebieden wordt een plaat selijke verdeelcommissie ingesteld, bestaande uit een evenredig aantal groot- en kleinhandelaren, eveneens tc benoemen door de plaatselijke organisaties. Deze commissie heeft tot taak toezicht tc houden op de verdeeling van de producten door den grossier, voor zoover deze voor zijn producten verschillende gega digden heeft tegen den vastgcstel- den maximum-grossiersprijs. In dit geval dient de grossier nl. deze pro ducten onder zijn klanten (klein handelaren) tc verdeelcn in dezelfde verhouding als in het meest recente jaar, waarin door den kleinhandel vrij kon worden ingekocht. Ook hier moet de plaatselijke commissie er ten strengste op toezien, dat geen koppelverkoop plaats heeft. Zoodra koppelverkoop wordt geconstateerd, Helft van Frankrijk's tarwe-oogst vernield Een woordvoerder van het Fran- sche ministerie van landbouw heeft de berichten bevestigd, dat tenge volge van de vorst van de 3.8 mil lioen hectare tarwe 2 millioen geen oogst zal opleveren. De Franschc regeering heeft een beroep gedaan op de U.S.A., hoewel de internationale noodvoedselraad in December geweigerd heeft tarwe in Frankrijk te importceren, omdat dit land in 1946 een uitstekenden oogst heeft gehad. De noodvoedselraad heeft mede gedeeld, dat er een regeling op ba sis van ruil is getroffen, waarbij Frankrijk maximaal 200.000 ton tanvezaad voor planting in dc lente extra zal ontvangen. Nederland zal 4000 ton naar Frankrijk versche pen, die door de U.S.A. zullen wor den teruggegeven. Kleinhandelsprijs voor bruinkool Voor ruwe bruinkolen bestond tot nu toe slechts een prijsrege ling voor levering door de groeve aan verbruikers en aan den han del, evenwel niet voor levering door den kleinhandel. De brand- stoffcnschaarschtc is er echter oorzaak van, dat vrij groote hoe veelheden aan huisverbruikers worden geleverd. Dezer dagen is nu een maximumprijs van f 2,80 per 100 K.G. voor levering door den kleinhandel aan verbruikers vastgesteld. Voor gezeefde bruin kolen is deze prijs 3,80 per 100 K.G. Kolen volgend jaar nog niet van den bon Naar aanleiding van berichten en mededeelingcn. die misver stand kunnen wekken en waaruit de conclusie kan worden getrok ken, dat in den volgenden winter do steenkolen niet meer onder dc distributie zouden vallen, deelt men het A.N.P. van officieele zij de mede, dat dit in den volgenden winter nog niet mogelijk zal zijn. Geen incidenten op Java, wel bij Padang De Nederlandsche militaire woordvoerder heeft heden o.m. medegedeeld, dat zich op Java geen incidenten van beteckenis hebben voorgedaan. In den sector van Medan wer den patrouilles en pantserautos beschoten, terwijl nabij Padang een patrouille van de TRI moest worden verdreven. liet bericht van het republikein- sche persbureau Antara, dat de Nederlanders in het Soekabocmi- schc do order tot het staken van het vuren saboteeren en daar twee kampongs hebben beschoten is aan dc hand van dc fejten weer legd. ■R?* - *'W VIER PRINSESJES. De prinsesjes licutrU, Irene en Mar griel hebben veel belangstelling voor haar jongste znsje, prinses Marijke. ERNSTIG TUMULT IN BRUSSEL UEN groot aantal manifestanten, die voor een deel per extra- -l—trein en per autobus naar Brussel waren gekomen, hebben in de straten der Belgische hoofdstad ernstige ongeregeldheden veroorzaakt, waarbij vele personen werden gewond. Het waren oud-krijgsgevangenen en voormalige politieke gevangenen, die de regeering ervan beschuldigen, dat zij verzuimd heeft hun den status te verleer.en, waarop zij recht hebben. Personeel Stichting Radio Nederland Van de 900 man personeel der Slichting Radio Nederland zullen ongeveer 50 personen niet weer in dienst kunnen treden. De rest van het personeel zal in functie komen bij oe organen, welke dc taak van de Stichting hebben overgenomen. \\I AS de steenkoolproductie in 1946 gestegen tot een totaal van 8,4 millioen ton, op grond van de cijfers in Novem ber en December kan dit jaar een productie van 9,25 millioen ton steenkool uit de Limburg- sche mijnen worden verwacht, deelde dr. ir. Ch. Th. Groothoff, president-directeur der Staats mijnen, na het bezoek van eeni ge kabinetsleden, mede. Vol doende is deze hoeveelheid ech ter niet, aangezien in ons land 12 millioen ton wordt verbruikt. Drie mogelijkheden Om dit doel te bereiken heeft men de keus uit drie mogelijk heden: den werktijd verlengen, de individueelo prestatie verhoo- gen of het aantal menechen ver- grooten. Over werktijdverlenging praten wij niet. aldus ir. Groot hoff, ook niet over Zondagswerk, maar toch moet er alles op wor den gezet om de productie op tc \ocrcn. Verschillende maatrege len zijn de laatste weken genomen en zij hebben elk op eigen wijze tot verbetering van het productie cijfer bijgedragen. Het stopzetten van het voorrangswerk, d© in schakeling van studenten en ma- rinemenschen en dc extra Zon dagsdiensten, die d© mijnwerkers hebben gemaakt, hebben elk daartoe bijgedragen. De huidige individueele presta tie blijft nog 300 kg. beneden het doel. dat wij ons hadden gesteld. Overeengekomen was, dat S0 pro cent van de productie per man en per dienst in 1938. of ongeveer 1900 kilogram, redelijk was. Do productie bedraagt op het oogen- blik nog slechts 1G00 kilogram per man cn per dienst. Nu heb ik van den minister van justitie alle mogelijke medewer king gekregen, waardoor nog een aantal politieke delinquenten naar de mijnen kan komen. Ook heb ik toestemming gekregen om 4500 Poolsche arbeiders naar ons land to halen en \oor dc noodige huis vesting hiervoor is inmiddels ge zorgd. Nieuwe machines Voor de verhooging van de ko- lenproductie op langeren termijn zijn machines in Amerika besteld, w elke bestelling ecliter eerst over eenige jaren een resultaat te zien kan geven. Voorts zal door de nieuwe metbode van werken in 'net mijnbedrijf de productie eveneens stijgen. Ik heb nl cenir/cn tijd geleden lot de opzichters een toespraak gehou den. waarin ik heb gezegd, dat de opzichter niet langer is de baas. die dc mcnschrn zacht handig of hard handig tot harder werken kan dwin gen, maar dat hij nu als vriend van de arbeiders cn in samenwerking met de arbeiders cn tot beider voordeel tot grootcre prestaties moet komen. De Rijkswaterstaat deelt mede, dat de Afsluitdijk weer voor alle verkepr is opengesteld. Reeds spoedig werd hot verkeer door dc optocht geblokkeerd en de ongeveer 50.000 personen, leden van het onlangs gevormde ..natio naal verbond der krijgsgevange nen" rukten snel op naar de z.g. neutrale zone om het parlements gebouw. In de Koninklijke Straat kwam een groote groep m botsing met een groep van de rijkswacht, die werd overrompeld. De manifestanten trachtten tenslotte de ministerieele gebouwen binnen te dringen, waar op de rijkswacht krachtdadig rea geerde door een charge met de blanke sabel. Er werden enkele schoten gelost, straatkeien werden opgebroken en stokken van span doeken werden naar de agenten ge worpen. De omheining voor den Parkschouwburg werd over een gTOote lengte omvergeworpen on der den druk van de massa. Een mitrailleurauto van de rijkswacht kwam opdagen doch verdween snel. De overrompelde ordedienst op den Leuvcnsehewcg deed een be roep op den nabijgelegen brand weerpost. De brandspuiten werden in werking gesteld en besproeiden zonder onderscheid politieagenten, gendarmes en manifestanten. Enke le manifestanten slaagden er in een brandweerspuit te bemachtigen en keerden deze tegen de rijkswacht tc paard. Auto's vernield De manifestanten wierpen ruiten van de ministerieele gebouwen in. Het rijkswachtcordon moest toege- gen onder den druk van dc mani festanten. die zich meester gemaakt hadden van een vrachtauto van het leger. Dc gendarmes wisten toch het verloren terrein terug te win nen en de vrachtauto in hun bezit te krijgen. Een der gendarmes werd bebloed en bewusteloos door zijn makkers weggedragen. Ook ande ren werden naar een hulppost over gebracht. Verscheidene auto's, waaronder wagens, die aan leden van het corps diplomatique toebehoorden zijn door de demonstranten ondersteboven gekeerd. Op diverse plaatsen loste de politie waarschuwingsschoten. Een auto. toebehoorende aan den oud-minister van koloniën, de heer Vleeschauer. is door dc menigte in brand gestoken. Regeering zegt toe In den loop van den dag heeft de premier Camille Huysmans een delegatie van dc bctoogers ontvan gen. De bctoogers eischten erken ning van den status van krijsge vangenen. Hierdoor zouden zij in aanmerking komen voor het ver krijgen van betrekkingen in 's lands dienst. Verder verlangen zjj een pensioen van 500 franken voor iede re maand, die zij in Duitsche ge vangenschap hebben doorgebracht. Huysmans deelde mede dat Vrjj- dag een wetsontwerp zal worden ingediend betreffende den status van krijgsgevangenen. Na dit onderhoud keerde de rust in het centrum van Brussel lang zamerhand weer terug. Tegen zes uur braken de bctoogers het beleg van het parlement op en keerden zij in de grootste orde huiswaarts. De minister van binnenlandschc zaken. Buisseret, verklaarde tegen over enkele journalisten, dat welis waar met karabijnen en mitrail leurs op de demonstranten is ge schoten, doch dat deze met los kruit waren geladen. Onder Rijkswacht en demonstranten waren dertig per sonen gewond. Dakota van K.N.I.L.M. verongelukt Een Dakota-transportvlieg- tuig van de K.N.I.L.M. is bij Brisbane in zee gestort. Zes le den van de bemanning worden vermist. Vacantiegangers zagen, hoe de machine op drie mijl buiten de kust in brand vloog en neerstort te Nederlandsche autoriteiten hebben verklaard, dat do machi ne een proefvlucht, maakte. Fransch vliegtuig in zee gestort Een Fransch militair vliegtuig, een Curtiss, is bij Bordeaux in zee gestort. De piloot is omgekomen. Een Dakota van dc R.A.F., die op weg was van Singapore naar Saigon, wordt vermist. Het vlieg tuig, dat het laatst buiten dc Oost kust van Malakka is gesignaleerd, heeft 6 passagiers en 4 personen bemanning aan boord. Opsporings- vluchten hebben nog geen resultaat gehad. Lavastroomen glijden langs de Etna Serdert enkele dagen is een ge vaarlijke uitbarsting van dc Etna aan den gang. Dc bewoners van Cisterna op ue zuidelijke helling zijn reeds geëvacueerd, daar een wit gloeiende lavastroom hun huizen nadert. Het geheele gebied is in dikken rook, afkomstig van bran dende bosschcn, en in asch uit den krater gehuld. Drie lavastroomen hebben zich thans tot een stroom vercenigd, die zich over een breedte van 300 me ter met een snelheid van 420 mc ter per uur voortbeweegt. Dc snel heid van de uitbarsting heeft zich sinds Woensdagmorgen verzes voudigd. Zal Noorsche tankboot vandaag vlot komen? Nadat de kapitein van het Noorsche tankschip „Vildkat". dat Dinsdag 5 km ten NW van IJ mui- den is gestrand, getracht had het zonder slccpboothulp te klaren cn de lieren o|> den ankerketting had gezet om op eigen kracht vrij tc komen, moesten later dc slcepboo- tcn „Stentor" van Wijsmuller °n „Maas" van L Smit en Co weer te hulp snellen. Met. vereende krachten zijn zij er in den looi; van gisteren in geslaagd het schip op rlc eerste zandbank Ie trekken. Men hoopt het vandaag vlot te kunnen sleepcn. Datum van inlijving uitgesteld De chef van den Generalcn Staf deelt mede, dat de inlijving als dienstplichtige op 3 Maart a.s. bij het 3e regiment infanterie te Bergen op Zoom, het 5e regiment infanterie te Schalkhaar cn het 8e regiment infanterie te Amers foort, wegens bijzondere omstan digheden tot nader order is uitge steld. De datum van inlijving zal te zijner tijd worden bekend ge maakt. Het Amerikaansche schip ..Cedar Breaks" ligt buiten Wêst- Kapelle met onklare ankers en heeft sleepboothulp gevraagd- NOG GEEN DOOI IJSVELDEN VOOR DE NEDERLANDSCUE KUST. Tengevolge van de langdurige vorst over geheel Europa zijn op dc Noordzee voor de Nederlandsche kust groote ijsvelden ontstaan. Een overzicht, gemaakt vanaf de pier te IJ muiden, P Het wecroverzlcht van Dc Bilt meldt dat in de luehtdi ukverdee- ling slechts zeer langzame ver anderingen voorkomen. Na het aftrekken van de depressie over Italië cn Hongarije in de lichting van Roemenie viel ook in Polen cn Silczic de vorst weer in na een kortstóndigen dooi. In Enge land steeg de temperatuur tot enkele graden boven het vriés- punt, maar in Schotland en Ier land werd het weer iets kouder, waarbij zware sneeuwstormen voorkwamen. Inmiddels nam de Poolhoogedruk opnieuw in betee kenis toe cn breidde zich over Scandinavië uit. In Zweden. Noorwegen cn Denemarken komt nog buiten gewoon strenge vorst voor. Tot in de huurt van Kopenhagen kwam heden overdag de tem peratuur niet hoven —10. Hoe verder zuidelijk men echter komt, hoe meer de invloed van de steeds krachtiger wordende zonnestraling merkbaar wordt. In het Zuiden van ons land steeg de temperatuur tot één graad hoven nul. Nog verder Zuidelijk kwamen in Frankrijk maximumtemperaturen voor boven +5, hoewel ook daar des nachts nog een vorst van 510 graden voorkomt. Geen abrupt einde Het ziet cr steeds meer naar uit. dat deze winter geen abrupt einde zal vinden, doordat een warme luchtstrooming de koude weg vaagt cf door het instituut „dooi den gcheclen verwachtingstermijn. Wanneer de circulatie niet ingi ij- pond verandert cn er zijn nog steeds geen teekenen. dat dit op korten termijn verwacht kan worden dan zal het de steeds toenemende kracht van de zonne straling zijn, die dozen winter heel geleidelijk aan overwint. Dit zal dan Int uiting komen, doordat de dagelijksche maximumtempe raturen gemiddeld steeds hooger komen cn de nachtelijke minimum temperaturen minder laag. Schoksgewijze Een dergelijk proces verloopt echter altijd min of meer schoks gewijze, zoodat na dagen met wat hoogcre temperatuur weer dagen met lagere temperaturen volgen, vooral als de bewolking toeneemt en daardoor de kracht van de zon wordt onderschept of de wind wat meer naar het Noordoosten draait cn de kou dere lucht weer langs een kortere baan wordt aangevoerd cn dus ondertusschen minder is aangewarmd. In Maart kan ook nog strenge vorst voorkomen. Enkele van de beruchte strenge winters van vroeger werden pas tegen begin April door de zon overwonnen. Warmere luchtstroomingen zul len pas kunnen doorkomen als de depressie-activiteit oj) den Zuide lijken Allantischcn Oceaan ver mindert en het z.g. Azorcn-hoogc drukgebied zich herstelt. Er zijn echter nog geen teekenen, die er op duiden, dat dit zal geschieden. Integendeel, langs dc Azoren pas- seeren weer intensieve luchtdruk dalingen en in Zuid-Portugal j daalde de luchtdruk tijdelijk zelf.- verwacht zal kunnen worden voor I tot 900 millibar (743 millimeter) In het. bioscooptheater Tu- 5' schinski treedt thans door de vijfde achtereenvolgende toeek cm acrobatische danseres op, Betty Gr oner, die in den loopn van haar kronkelingen op eenigszins uitdagende manier uH haar japon stapt cn dan haar j optreden in zeer ontklceden j staat voortzetDc Amsterdam- j sche studenten hebben hieraan ;j aanstoof, genomen cn uit. protest is Woensdagavond bij dc eerste voorstelling een aantal hunner, volgens dr studentenorganisatie s| ongeveer 130, volgens de politic sj echter ruim 000, naar dc bios- jjj coop getrokken. Dc directie had een waarschuwing ontvangen cn si had haar maatregelen getroffen: ij extra zaalwacht en agenten in i burger. Aangezien ditmaal da verklecdscène achter de coulis- -j sen geschiedde werd liet afge- ;i sproken fluitsignaal niet gege- j ven. Desondanks begonnen de studenten na afloop van het op-, 5 treden der danseres aardappelen 3! j cn andere projectielen op het sj tooneel af te vuren onder 't aan. sj heffen van een oorVcrdoo vend gebrulDc politic greep in, maar alvorens de rust hersteld kon s worden, bleek het, noodig een overvalwagen met tuintig poli- ticmannen van het bureau Sin- ;i gel tc laten aanrukken, die met -j don wapenstok orde schiepen. Een dertigtal arrestaties werd Ji j verricht. Van 2 t.m. 15 Maart zijn d* volgende bonnen geldig: Bonkaarten KA, KB. KC 703 (strook no. 2) 63—1 brood: 800 gr brood 632 brood: 400 gr brood 63_1 boter: 250 gr boter 632 boter: 250 gr margarine of 200 gr vet 63—1 melk: 4 liter melk 63—2.63—3 melk: 7 liter melk 631 vlcesch: 100 gr. vleesch 632 vlcesch: 400 gr vleesch 631 Algemeen: 250 gr kaas 03—2 Algemeen: 1 ei 633 Algemeen: 500 gr sinaasap pelen (voorinlevering) 634 Algemeen: 100 gr bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid) 6.°5 Algemeen: 125 gr. koffie 63—6 Algemeen: 50 gr. thee 63—D Reserve: 1600 gr. brood 63K Reserve: 800 gr. brood Bonkaarten KD. KE 703 (strook no. 2) 011 brood: 300 cr. brood (if1 boter: 250 gr. boter G42 boter: 125 gr. margarine of 100 gr. vet Of2,Ui3 melk: 12 liter melk 64—1,012 vleesch: 100 gr vleesch! Of1 Algemeen: 100 gr. kaas 042 Algemeen: 1 ei üi3 Algemeen: 1 kg sinaasappe len (voorinlevering) 64R Reserve: 800 gr. brood 64S Reserve: 100 gr. bloem of kindermeel .niet uit rijst be reid) 64U Reserve: 600 gr. bloem of kindermeel (niet uit rijdt bereid) 61V Reserve: 90 gr. Deensche toiletzeep (voorinlcvering) Bonkaarten MA. MB, MC, MD, ME, MF. MG 703 i (strook no. 2) 63-1 brood: 800 cr brood 634 boter: 250 cr. boter 634 margarine: 250 gr. margari- i nc of 200 gr. vet 634 melk: 5 liter melk 634 vleesch: 300 gram vleesch 635 vleesch: 100 gr. vleesch 634 kaas: 200 gr. rv.aas 63f eieren: 5 eieren- Op 6 Maart zullen bonnen wor den aangewezen voor cacao, sui ker, versnaperingen cn tabak. De bonnen voor sinaasappelen moeten uiterlijk op Woensdag 5 Maart worden ingeleverd. Bon 64V Reserve voor Deen sche toiletzeep moet uiterlijk op 8 Maart worden ingeleverd. Afleve ring zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. De niet-aangewezen bonnen van frook no. 1 kunnen worden ver nietigd. Petroleum De onderstaande bonnen van de kaarten voor petroleum voor kookdoelcindcn geven gedurende de maand Maart 1947 elk recht op het koopen van vier liter petro leum. Kaarten UA 611bon A 17 t.m. A 20 Kaarten UB 611: bon B 09 en B 10 Kaarten UC611: bon C 05 Voorts geeft bon D 10 van do kaart l D 611 voor verlichtings- docleinden, recht op 6 liter petro leum. Depressie in aantocht I Aanvankelijk nog oostelijke wind, later veranderlijk. Toene- mende bewolking met later nu \en dan sneeuw of regen. In den 1 nachmeest lichte vorst, morgen overdag temperatuur om het vriespunt, maar op sommige I plaatsen vooral aan de kust tij- del ijk lichte dooi. Donderdag 27 FrljrZon op I 0.33. onder 17.31: maan op 9.20. 1 on dor 0.11. ~J- TIJ :ill|i|il|i|lilllll|l|i niHliimilUi

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1