DAGBLAD VOOR AMERSFOORT ImmËÈM Felle debatten in het KNIP over Soekarno's decreet ÜH Gezag is betrekkelijk Deviezensmokkel kent vele variaties OPPOSITIE ZWICHT VOOR REDE VAN MOHAMMED HATTA Bevin hoopt op spoedige onderteekening Nieuwe spelling 1 Mei officieel Britsch-Fransch verdrag nog niet klaar Geen direct gevaar voor Bailey-brug bij Arnhem Eerste Kamerdebat over Indonesië mMW FRANSCH COALITIE-KABINET ONTKWAM AAN EEN CRISIS Probleem grooter dan men denkt Enorme zwendel in geldsoorten Smokkelaffaires D Temperatuur zal weer dalen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 28 Februari 1947 Nr. 582 6e Jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER IN het K.N.I.P. zijn gisteren langdurige, heftige en zeer bewogen debatten gevoerd over de wettigheid van Soekarno's decreet nr. 6 over de uitbreiding van het college. Er bleek een sterke tegenstand tegen de uitbreiding te zijn, en eerst toen drs. Mo hammed Hatta, de vice-president, had verklaard dat Soekarno en hij zouden aftreden wanneer het K.N.I.P. het decreet weigerd- tc aanvaarden zwichtte de oppositie. Op het hoogtepunt der debatten, toen bleek dat de meerderheid der afgevaardigden in het voor- loopige parlement het decreet wenschten te verwerpen, greep Mohammed Hatta in. Hij hield een hartstochtelijke rede vin twintig minuten, die de stemming in de vergadering deed omslaan Indien het decreet door het K.N.I.P. wordt verworpen, aldus Hatta, en er dus een conflict tus- schen den president en het KNIP ontslaat, dan zijn er maar twee mogelijkheden: ofwel de presi- cVnt gaat over tot ontbinding van het K.N.I.P., ofwel de president en de vice-president treden af. Hatta voegde er nog aan toe dat "de president niet bereid was con cessies te doen. Soekarno cn hij hadden hun houding reeds be paald. Als het decreet verworpen werd zouden zij aftreden, want zij zouden dit beschouwen, als het bewijs dat zii niet "meer het ver trouwen \an het K.N.I.P. zouden hebben. Een motie Op dit kritieke moment werd door tien leden van het K.N.I.P. (allen leden van Masjoemi cn P.N.I.) een motie ingediend, waar in werd voorgesteld om het de creet te verheffen tot wet cn om een grooter aantal leden van de Masjoemi cn de P.N.I. in het oude K.N.I.P. te benoemen, vóór het zou worden uitgebreid volgens Soekarno's decreet. Zij betoogden dal deze heide grootste partijen Soekarno zouden stemmen wanneer zij een ruimer vertegenwoordiging in het KNIP zouden krijgen. Hierna werd de zittincr geschorst. Tijdens de schorsing deelde Ilatta nog mee dat hij niet bereid was concessies to doen. Na de hervatting deelde het werkcomité mede dat zij haar initiatief-!oorstel orn het de creet onwettig te verklaren had ingetrokken. Vandaag zou het K.N.I.P. in zijn nieuwe samenstelling bij eenkomen. vermeerderd dus met do 232 krachtens decreet no. 6 benoemde nieuwe leden. Tijdens debatten in het La gerhuis heeft Bevin. Engelands minister van buitenlandsche zaken, verklaard: ..Ik betreur het rlat de over eenkomst tusschen Indonesië en Nederland, die in October j.l. werd geparafeerd, niet is on- derteekend. De voedsel- en grondstoffonppsitic is zoodanig, dat tallnoze menschen. die op het oogenblik in nood verkee- ren, er mee geholpen z.ouden zijn. indien slechts deze over eenkomst kon worden oncWteP- kend en in practiik gebracht en indien Indonesië voort kon gaan met den \i toevoer van handelsartikelen uit ''if zeer waardevolle gebied naar de wereldmarkt. Dn: mm heen ik van harte, zonder te wagen mij met de rechten van anderen in te laten, dat deze overeen komst. die zulk eon zegenrijke uitwerking on zoo vele milli- oenen niet alleen in het,Oosten, maar ook in bet Westen, zal hebben, spoedig gesloten zal w orden.1' Ook 125 gram soda op den bon verkrijgbaar I-Iet Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat tot nader order op de rantsoenbonncn voor vvasch- pocder verkrijgbaar zal zijn: 250 gram waschpoeder benevens 125 gram soda. Van Mook's adjudanten treden af Majoor H Creutzberg en luite nant ter zee tweede klasse C C van der Star, adjudanten van Dr Van Mook. zullen hun ambt neer leggen. De reden van hun aftreden is gelegen in het feit, dat de dienstperiode, waarvoor zij hun ambt aanvaardden, is verstreken Tot opvolgers zijn benoemd ma joor E Steenhouwer en luitenant ter zee derde klasse Sutorius. Naar het A.N.P. verneemt, ligt het in de bedoeling van de regeering, met ingang van 1 Mei 1947 de nieuwe spel ling in te voeren voor alle ministerieele departementen, autoriteiten, officieele colleges en ambtenaren. Ook zal deze spelling dan gelden voor alle openbare en gesubsidieerde bij zondere scholen. Op grond van een door het Ne- derlandsclic en Belgische, ministerie van onderwijs gemaakte afspraak zal op de Belgische ministeries per 1 Mei do nieuwe spelling officieel worden ingevoerd. De Nedcrlandscb schrijvende dag. bladen in België zullen thans de be slissing afwachten van de „techni sche commissie" van het persagent schap „Belga", die binnenkort bij een zal komen ten einde de nieuwe situatie, die op 1 Mei zal ontstaan, opnieuw te bestudecren. Deze commissie zal zich waar schijnlijk voor het invoeren van de nieuwe spelling uitspreken cn ver wacht mag worden dat dc Nedcr- landsch schrijvende bladen 't. voor beeld van het Belgisch persburpau zullen volgen. In Mei treincontrole te Roosendaal In navolging van het goede voorbeeld der Belgische autoritei, ten, die van 27 Januari j.l. af de douanecontrole aan het Belgische grensstation Esschcn in don trein laten uitvoeren, is van NeJerland- sche zijde besloten de douanecon trole aan het Nederlandsche grensstation Roosendaal met in gang van 4 Mei eveneens in den trein te doen geschieden. De duur van het oponthoud blijft voorloo- Pig nog onverkort. Succes van Franschen in Indo-Cliina Volgens berichten van het Fransche hoofdkwartier te Hanoi o\er de Dinsdag gevoerde opera tics van het Fransche leger langs „het kanaal van de stroomversnel lingen" ten Noorden van Hanoi zijn ongeveer 1U0 Yictnaincesche nationalisten gedood en „enkele dozijnen" gevangenen gemaakt, benevens aanzienlijke voorraden aan wapens cn munitie zou door gepantserde eenheden, die op zwak verzet stuitten, succesvol zijn beëindigd. Andere Fransche troepen heb ben een dorp op 32 km ten Oosten van Hanoi bij verrassing ingeno men. Ook in de kuststreek van Hongav. nog verder naar het Oos ten, zouden de Fransche troepen gestadig oprukken. De onderteekening van het FranschEritsch verdrag is, vol gens A.F.P. uitgesteld, daar by de opstelling plotseling moeilijkheden zijn gerezen. Ramadier, dc Fransche eerste mi nister, heeft verklaard dat, of schoon nog op enkele punten ver schil van meening bestaat, de on derhandelingen over het verdrag met Engeland in een atmosfeer van sympathie en samenwerking ver- loopen. Ramadier zei alle reden tot opti misme te hebben wat betreft de samenwerking met Engeland en de Sowjet-Unie cn wat de komende conferentie te Moskou aangaat. Ra madier deelde mede, dat dc Sow jet-Unie aan Engeland had ge vraagd Frankrijk op de hoogte te stellen van de bepalingen van het Engclsch-Russische verdrag van 1942, opdat nieuwe verdragen tus schen de drie landen op vergelijk bare basis zouden kunnen worden opgesteld. Wij hopen thans, aldus de eerste minister, dat de besprekingen in de naaste toekomst voor elk der lan den tot vergelijkbare verdragen zul len leiden. Verbetering op komst in Duitschland? De plaatsvervangende militaire gouverneur van de Britschc zone, lt-genei'aal Sir Brian Robertson, heeft verklaard, dat er gegronde redenen zijn om aan tc nemen, dat wii het dieptepunt bereikt hebben in liet westelijk deel van Duitsch land cn dat cr in de lente een ver betering van den toestand zal in treden. Robertson gaf een over zicht van de ontwikkelingen in dc gecombineerde Britsch-Ameri- kaanscke zone van het oogenblik af, dat groote verantwoordelijk heid in handen was gelegd van Duilsche bestuurders twee maan den geleden. Steenkolen, dc voed selvoorziening cn 't vervoer noem de Robertson de drie noodzakelij ke voorwaarden voor het herstel van Duitschland. In het.algemeen was de voedselpositie bevredigen der dan ooif. sinds hij in Duitsch land vertoefde. In de havens ko men voldoende hoeveelheden le vensmiddelen aan om dc huidige rantsoenen te handhaven. Do pro ductie van steenkool blijft in stij gende lijn. Robertson deelde mee. dat hij met den Amerikaanschcn militai ren gouverneur Lucius Clay aan het berekenen was. hoeveel Duil sche steenkool bij een bepaald pro ductieniveau voor export beschik baar zal komen. Op het oogenblik ligt V/2 milliocn ton steenkool boven den grond op vervoer te wachten. De spoorwegen zijn over belast tengevolge van het dicht vriezen der rivieren. Een overzicht tijdens het defile, dot op dc Groote Markt te Breda werd gehouden ter gelegenheid van het bezoek van Prins Bernhard aan de School voor Reserve-Officieren der Infanterie te Breda. (P) Negrin in 't geweer tegen Llopes Een nieuwe groep Spaanscho repu blikeinsche socialisten, genaamd ,,E?_ pana Combatientc". die een campagr.c is begonnen togen dc republikeinsenc rcgcering in ballingschap \an Rodolfo Llopes, beeft een vlugschrift uitge geven, bestemd voor verspreiding in Spanje, waarin dc republikeinen er van worden beschuldigd een pro.monar. chistischc houding te hebben aangeno. men De nieuwe groen, die is opge richt door dr. Juan Negrin. socialis tisch premier van Spanje, tijdens don burgeroorlog, is tegen iedere samen werking van dc republikeinsche rcgce ring met de uiterst rcc'it-sche ant'. Franco_elcmenten in Spanje Onder dc vele onricrtcckonaar.s van het vlug schrift bevindt zich Alvarez del Vayo, dc vroegere republikeinsche minister van buitenlandsche zaken. Boston zendt weer uit naar Nederland Maandag a.s, zullen de uitzendingen op dc korte golf in dc Nederlandsche taal door het station Wrul (Boston) worden hervat. Deze uitzendingen wcr. den in cc eerste jaren van den oorlog door Hendrik van Loon geleid en in 1942 afgebroken, toen het ministerie van oorlogsvoorlichting begon met dc uitzendingen van „De Stem van Ame rika". Het Nederlandsche programma zal dagclyks van 11.30 tot 11.45 uur Ned tü'd op dc golflengten 19.6 en 25.5 meter worden uitgezonden oneer lui ding van den heer Lieberl. die van Java is teruggekeerd, waar hij na de tcvru'ding programmaleider van Ra dio Bandoeng was. liet alarmcercntlc gerucht «leed in de laatste weken de ronde, dat :il;- hot ijs in den Run gaat kruien, de Bnilvbrug hij Arnhem groot gevaar loopt. Zoo ver is het ech ter nog niet. Deze geiuchten wer den veroorzaakt door een grootcn was van den Rijn in Duitschland. Ook daar is het directe gevaar nu weer geweken. De zijrivieren had den n.l. nogal veel water en ijs aangebracht cn lui Wescl had zich een ijsdam gevormd, welke het water ophield. Zoo meldde Keu len gisteren een was van 1 HO me ter. maar daar inmiddels deze ijs- dam bij Wezel weer verdwenen is. kv\am vanochtend het bericht, dat het water hij Keulen 38 cm was gevallen. In Nederland lag het ijs op den Rijn voor een groot gedeelte muurvast, o-a. bij Arnhem, van Pannerden of tot Ophcusdcn. daarna komt ccn blank stuk Yd Beusichcm en van daar af dan weer ccn gedeelte vast. IJsbrekers zijn bezig zich rivierafwaarts te werken, maar zii ondervinden na tuurlijk moeilijkheden. Als zii tijdig Arnhem bereiken, voordat liet ijs gaat kruien, zou liet meeste gevaar geweken zijn. Reden voor onmiddellijke onge rustheid is niet aanwezig, zoo deelde de Rijkswaterstaat mede. (Van onzen parlementairen redacteur) I N een diepgaand en subtiel betoog heeft het Eerste-Kamerlid N. Stufkens (P. v. d. A.) Donderdag gereageerd op de critiek die door sommige tegenstanders van Linggadjati op het regee- ringsbeleid wordt uitgeoefend. Prof. Molenaar (P. v. d. V.) liet dezelfden verzoenenden toon hooren die ook zijn aan 't Voorloopig Verslag toegevoegde nota kenmerkte, maar verzette zich tegen de z.i. te ver gaande concessies aan de republiek. De Chinecsche minister van voor lichting. Peng-Hsoeeh-Poi. heeft op een persconferentie medegedeeld, dat China den militairen dienst plicht heeft goedgekeurd. De rijp geeft aan dc boomen in de hoofdstad een sprookjesachtig cachet Prachtig steken de wit bedauwde takken af tegen dc donkere gevels van de gebouwen (P.), De Fransche i*egcering beleefde gisteravond ccn critick oogenblik. toen in de Nationale Vergadering een wet op het uilgeven van boe kon en periodieken in stemming werd gebracht, waarbij voorge steld wordt, de bcpalintr dit goed keuring der regeering wordt ver- eischt voor het oprichten van nieuwe uitgeversfirma's te schrap pen. Het voorstel beoogde alle contiólc on het uitgeven nf te schaffen, behalve de noodzakelijke beperkingen van dc papierrant- soeneering. In hun verzet tegen dit voorstel vonden merkwaardigerwijze de communistische partij en de anti communistische MPR elkaar, die samen over de meerderheid in de Assemblée beschikken. Zij achtten liet beter met de opheffing van alle controle te wachten tot de conflicten over de loonon cn ande re industrieele aangelegenheden zijn bijgelegd, en verwierpen het wetsontwerp. Na de stemming gaven de radi calen in de wandelgangen uiting aan hun groote ontevredenheid. Volgens een woordvoerder wilde minstens 85 der radicalen uit de regeeriug treden. Ramadier grijpt in Toen Edouard I-Ierriot, de voor zitter van dt Nationale Vergade ring. op het punt stond dc verga dering te verdagen, betrad Paul Ramadier. de socialistische eerste minister, plotseling het spreekge stoelte cn verklaarde, dat de re geering onmiddellijk het gedeelte der voorstellen, dat over het ver gunning verleenen aan nieuwe uitgevers handelt, opnieuw m stemming wilde brengen, llij wees cr op. dat de persvrijheid hier ook mee gemoeid was. De verkorte voorstellen werden daarop in stemming gebracht en met alge- meene stemmen aangenomen. En kele andere beperkingen blijven bestaan. 's Morgens had de heer Rcjjcrs (C.H.) nogmaals alle bezwaren van zyn fractie tegen het Indonesisch beleid van de Regeering uiteen ge zet. De heer Stufkens (P.v.d.A.) erkende dat de oplossing van het Indonesische vraagstuk een natio nale zaak is, maar het kan noodig zyn, dat enkele groepen de verant woordelijkheid voor den gang van zaken op zich nemen in het natio naal belang. Alleen de wensch naar eenheid is niet voldoende. Doch de uitingen van de sprekers der oppo sitie hebben niet de sfeer voor sa menwerking geschapen. Men heeft zich op prof. Gcrret- son beroepen en dit is op zichzelve reeds verdacht. Het vraagstuk, dat ons als volk beroert, zou volgens den heer Pollema zijn kern vinden in de kwestie van de Kroon. Deze opvatting is verbijsterend, omdat wij in de eerste plaats het vraag stuk van Indonesië moeten zien in het groote verband van de natio nale ontwaking van het Oosten, het grootste probleem van den moder nen tijd. Er is over een gedeelte van ons volk een legalisme vaardig geworden en een gezagsvergoderij, die spotten met iedere diepere wer kelijkheid. Het gezag is relatief en onderworpen aan de vergankelijk heid als alle menschenvvcrk. Het is niet zoo, dat in den Bijl/1 het gezag wordt onttrokken aan de menschelijke vergankelijkheid. De rechtsorde moet het leven niet kneuzen en verdrukken, doch die nen. Voor dc voortzetting van oen bepaalden vorm van gezag, kan men zich niet op den Bijbel beroe pen. Wijkt de regeering De heer Koe je mans (C.P.N.) stelde de vraag: Wie en wat zijn eigenlijk dc leiders van dc oppositie tegen Linggadjati? De heer Weiter is de man van den ondernemings raad en van het Bezuinigingsrap port: als minister van Koloniën in de Londensche regeering heeft hij alle tegemoetkomingen aan het In donesisch nationalisme afgewezen. Dat hij den algemeenen dienstplicht van de hand wees. door dc Indone siërs voorgesteld, is mede oorzaak van de snelle nederlaag tegen Ja pan. Van den heer Gerbrandy zei spreker, dat deze in Londen een Koninklijk Besluit klaar had liggen waardoor met één slag de demo cratie in Nederland zou zijn wegge vaagd. Als er in Indonesië een eco nomische ineenstorting dreigt, is de schuld daarvoor te zoeken bij de hoeren, die nu zoo hoog van den toren blazen. Dc regeering is bezig voor de reactie te wijken, dat blijkt duide lijk uit dc aanvulling van de Com missie-Generaal en de a.s. vervan ging van Van Mook. By het nu ge rezen geschil mogen prestigc-kwcs- ties geen rol spelen, betoogde spre ker. Gematigde critiek Prof. Molenaar (P.v.d.V.) gaf nog eens uiting aan de gedachten, die hem gedreven hadden tot het schrijven van zijn nota bij het voor loopig verslag. Hërinnerend aan de mislukking van dc besprekingen op de Hooge Veluwe en de daarop ge volgde Regeeringsverklaring van minister Logemann, wees hij erop, dat toen oen horvorming binnen het Koninkrijk toch wel mogelyk scheen. Met oen dergelyke hervor ming zou spreker hot eens kunnen zijn. Doch daarna is de Republiek gekomen met eischen, die dc toen malige regeering een „terugtred" noemde. Men heeft nagelaten dien terugtred ongedaan tc maken, doch heeft integendeel aan ac Republiek te voel relief gegeven. Zoowel Re geering als Commissie-Generaal hebben zich daaraan schuldig ge maakt. WANNEER men ?ich de moeite getroost, zelfs maar opper vlakkig na te gaan lioc Neerland's opbouw wordt geremd door egoïstische smokkelhandel en dan speciaal die van de onmis bare deviezen, komt men tot ontstellende ontdekkingen. Het is zelfs voor een ingewijde niet altijd eenvoudig zich uit de nuchtere cijfers van inbeslaggenomen smokkelgoederen en van de vaak op zeer geraffineerde wijze naar het buitenland gesmokkelde Neder landsche valuta een juist beeld te vormen van het nadeel, dat ons land als staat daarvan ondervindt. EVIEZENSMOKKELAARS van formaat verdienen kapitalen. Immers, zy wisselen hun guldens op de zwarte markten in tegen bui- tenlandsch geld om er goederen voor te koopen, die zy Nederland binnensmokkelen en vervolgens zwart van de hand doen. Doch ook de guldens blyven in het buiten land niet ongebruikt. Zoo heeft men geconstateerd, dat Belgische zaken lieden zich voor hun zwart gekoch te Nederlandsche geld goederen verschaffen, die in hun land of ge distribueerd of schaarsch zijn. Anderen hamsteren de guldens, omdat zij toch wel vertrouwen heb ben in den opbouw van ons land cn daarmede in dc waarde die dc gul den in dc toekomst weer kan krij gen. Als ons land zich dan weer economisch opricht, zullen zij met hun guldens voor den dag komen op een voor ons zeer ongunstig mo ment. De variaties in den smokkelhan del zijn legio en stellen de doaunc- autoriteiten voor groote problemen. De vcesmokkcl is daarvan een voorbeeld. Dat dc smokkel een schrikbaren- den omvang heeft gekregen, bewij zen ook de faciliteiten, die den za kenlieden reeds geboden worden. In Amsterdam kan men op geheime zwarte clearing bureaux guldens deponecren, zonder risico do erens overgaan naar Brussel en daar een karige hoeveelheid francs opnemen. In één maand Drie instanties vechten tegen de handelingen van deze onvaderland- sche practijkcn: de douane-recher che cn de marechaussee aan de grenzen en de C.C.D. in het land zelf, maar zij zelf zh'n er zich wel van bewust, dat ze slechts op een zeer gering percentage van de smokkelaffaires de hand kunnen leggen. Dit zeer geringe percentage geeft een goeden indruk van de be dragen. waar het hier om gaat. In één maand werden aan dc grens posten te Eindhoven, Tilburg. Bre da. Roosendaal, Terncuzen. Maas tricht. Sitlard, Roermond cn Venlo o.m. in beslag genomen: 42.000 gul den. 102.000 Belg. francs, 39.000 Fransche francs, 300 Zvvltscrsehe francs, 14 Pond Sterling, 31 dollar cn 27.000 Duitsche marken. Onze export wordt officieel door een aantal firma's verzorgd. Bui tenlandseho koopers verzoeken dik wijls genoegen te nemen met direc te betaling in Nederlandsche valu ta. Zoo komt het voor. dat firma's in ons land hun vorderingen in het, buitenland betaald zien, doordat hun buitenlandsche afnemer een voudig een aangeteekendo envelop pe stuurt met Nederlandsch bank papier erin. Dc transactie is wel duidelijk: de buitenlandsche afne mer kan de goederen goedkooper betalen, wanneer hy ze voldoet met de befaamde „goedkoope guldens". In het belang van het gchcelc volk behooren Nederlandsche fir- Commissie ingesteld voor Ivorfoe-kwestie Dc Veiligheidsraad kwam Don derdagavond opnieuw bijeen ter verdere behandeling van de kwes tie der mijnen in het kanaal van Korfoc. De Australische afgevaar digde. Hasluck. herhaalde in den loop der besprekingen zijn voorstel voor benoeming van een subcom missie van onderzoek, die tegen 10 Maart aanstaande rapport zou moeten uitbrengen. Na disputen over de vraag, of de benoeming van een dergelyke commissie een kwes tie van louter procedure was, het geen door Gromvko werd ontkend, werd het Australische voorstel aan vaard met acht stemmen voor, ter wijl de Sov/jet-Unie, Polen en Syrië zich van stemming onthielden üc voorzitter. Fernand van Langen- hove (België) had tevoren uitge maakt. dat het hier slechts een kwestie van procedure betrof. Gro mvko verklaarde daarop dat hij niet tegen dc benoeming van een subcommissie wilde stemmen, doch weigerde accoord tc gaan met de mcening van den voorzitter. Na vele voorstellen en tegenvoorstellen werden Australië. Colombia en Po len tot leden van de subcommissie benoemd. 1H Het Noorsche tankschip Vxldkat dat op weg was van Oslo naar Am sterdamis bij Wijk Gen Zee op liet strand geloopcn. Met cb is het. schip dicht tc naderen. Drie sleepboot en houden zich in de nabijheid op. Ve len hadden cr een wandeling voor over, om de „Vildkat" van een op hot strand liggende ijswal af te be kijken(P.) Egypte aanvaardt geen bemiddeling Het antwoord der Egyptische re geering op het aanbod van de re- gecringen van Syrië en den Liba non, bemiddeling te verleenen in de onderhandelingen tusschen En geland en Egypte, is aan Londen medegedeeld, Men is van meening, dat de Egyptische regeering, die dc Lc- vantijnsche staten bedankt voor hun aanbod, niet op haar beslissing om de kwestie aan de V.N. voor te leggen terug zal komen, tenzij nvm er van verzekerd is, dat Groot-Brit- tannië bereid is zijn standpunt met betrekking tot het Egyptische vraagstuk in het algemeen cn den Soedan in het bijzonder te wijzigen. ma's in dergelijke gevallen dc dou anerecherche te waarschuwen, die het geld in beslag neemt op den buitcnlandschen afnemer, zooclat dc rekening open blijft staan en de koopcr deze en dan langs offi- cieelen weg opnieuw moet ver effenen. Wat doet onze regeering tegen dit gezwel in de Nederlandsche sa menleving? Aanvankelyk waren het verhoogingen van de gebruike lijke boeten, naast een zoo groot mogelijke verscherping van dc con trole. Tegenwoordig, nu het euvel een gevaar voor den ongestoorden opbouw van ons land is geworden, beginnen de rechtbanken iijet tc on derschatten gevangenis- en riiks- werkinrichtinesstratfen op te leg gen. In de toekomst zullen die waarschijnlijk nog strenger worden, al zal het ook in vele gevallen voor dc betrokkenen lijken alsof dc strafmaat in verhouding tot het ge pleegde feit te hoog is. Geen kerkelijk huwelijk na scheiding Naar aanleiding van vragen van de kerk Graden der Ned. Herv. ge meenten van Zeist cn C.harlois over de inzegening van ccn hu welijk, waarbij een der partijen gescheiden i<*, heelt dc Gen. Syno de der Ncd. Herv. Kerk haar standpunt bepaald. Zij is van oor deel, dat naar bijbelsch besef bet huwelijk slechts door den dood ontbindbaar is. Zij heeft oog voor den huidigen huvvelijksnood cn wil juist daarom dit uitgangs punt onverkort handhaven Daar om verklaart zij dat een tweede huwelijk na echtscheiding niet kerkelijk ingezegend dient tc wor den. Zij besluit een reglcmcnts- vcrandcring aan dc classicaio ver gaderingen voor te leggen, waar door zulk een inzegening niet meer kan plaats hebben. Dit be sluit viel met groote meerderheid van stemmen na ampele bespre king. waarbij o.a. de rapporteur D<i. J. G. Woolderink cn Dr. M. ten Cate zich voor dit standpunt en Ds. M. A. Krop en Ds. F. J. Pop zich er tegen verklaarden. In een volgende zittincr is met 23—17 stemmen besloten geen dis pensatie te verleenen. Tevens werd een verplicht hulp- predik erschaip gedurende den tijd van 1 jaar voor de candidaten tot den heiligen dienst aanvaard. Zendelingen, oud-zendelingen en Indische predikanten kunnen indien zij aan dc zendingsschool zijn opgeleid cn 10 jaar dienst hebben gedaan, de bevoegdheid krijgen zich als predikant beroep baar te stellen. Dit noodrcglement z.al geldig zijn tot 1 Januari 1953. NOORWEGEN OPENT DE DEUR Een Noorsche delegatie heeft zich naar kampen voor verplaatste personen in de Britsche zóne van Duitschland begeven om driehon derd Joden verbluf in Noorwegen aan te bieden. Zij kunnen na vijf jaar de Noorsche nationaliteit ver werven. Kantoor uitgebrand in Amsterdam Een gebouw van vier verdiepingen aan rJc Keizersgracht te Amsterdam, waarin o.a, het kantoor van de prjis- beheersclnng was gevestigd, is Don_ derdagnacht totaal in vlammen opge gaan. Waarschijnlijk is tc groote hitte- ontwikkeling van dc centrale verwar ming dc oorzaak. In liet weersovcrzich! van De Bilt werd medegedeeld, dat de depressie, die zich gif-teren van de depressie voor Portugal af splitste naar oils land trok. In groote doelen van ons land kwam langdurige sneeuwval voor. liet sneeuwgehied heeft een bui tengewoon grootcn omvang en strekt zich uit van Denemarken tot in Midden Frankrijk. De de pressiekern wordt geleidelijk ge vuld 'met de zeer koude lucht, die over Denemarken, dc Noord zee en Engeland, dus langs een grootcn omweg, België en Frank rijk bereikt. liet hooge drukgebicd in de poolstreken breidde zich over IJs- lund uit in zuidelijke richting en een uitloopcr reikt tot hoven Nöord-Spanje. Na de tijdelijke vorstvermindering en den plaat selijk lichten dooi. moet dan ook op een nieuwe deling van de tem peratuur worden gerekend. Ook deze laatste aanval van den dooi op het vorstgebied is althans voor 0115 land weer mis lukt. I Opnieuw kouder Weersverwachting van Dc Bilt. Geldig tot Zaterdagavond. Aanvankelijk op vele plaatsen sneeuw, later brekende cv afne- mende bewolking, doch nog cn- hele plaatselijke sneeuwbuien. Tijdelijk kracht i//c 'later geleide- lijk afnemende uind, hoofd zake- lijk tusschen Noord-Oost en Noord-West, Opnieuw dating van temperatuur. I Vrijdag 28 Februari: Zon op 6.61. onder 17.36: maan op 9.58, onder 138.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1