DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Alarmeerende berichten over een sneeuwfront Directeur-generaal der PTT tot minister benoemd Britsch-Fransch verdrag wordt 4 Maart geteekend UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Stagnatie in den treinenloop Ingesneeuwd! Schoenen, kolen en rijwielbanden nog niet van den bon Radio-omroeptijden verkort „Mr. Zaaijer, wij danken U" Hij is belast met de leiding van openbare werken en wederopbouw TTüT minister van Openbare Werken en Wederopbouw is met ingang van heden benoemd den heer L. Neher, directeur- generaal van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Nieuwe namen der departementen Frankrijk wil ook verdragen met België en Nederland Enthousiasme in de Assemblée Gratieverzoeken afgewezen Vorst houdt aan Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. Zaterdag 1 Maart 1947 Nr. 583 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ZOUDEN wij toch nog te vroeg hebben gejuicht, toen na enkele sneeuwvrije en bijna vorstlooze dagen, al spoedig de meening postvatte, dat het met de macht van den Winter wel eens gedaan kon zijn? De teekenen wijjen er in ieder geval op, want ons bereikt het bericht, dat er een sneeuwfront is waarge nomen van Denemarken tot Noord-Frankrijk. Op tal van plaatsen werd de grond opnieuw bedekt met een dikke, witte laag van plakkende sneeuw. Ameland ondervindt dc onaan gename gevolgen van den hevi- gen sneeuwval. De communicatie tusschen de verschillende dorpen wordt ernstig bemoeilijkt, zoodat ploegen sneeuwruimers den hee len dag bezig moeten zijn de op gewaaide sneeuwhoopen weg te ruimen. De verbinding met het vaste land. die reeds geruimen tijd over het ijs kon worden onderhouden, wordt ernstig belemmerd. De sneeuw en het slechte zicht ma ken een tocht over hot ijs gevaar lijk, in het bijzonder omdat het bekende pad naar Hol werd na drie dagen sneeuwen niet meer zichtbaar is. Ondanks deze gevaren hebben toch veel personen den tocht naar of van het eiland gemaakt. Zoo vertrok gistermorgen een gezel schap van ongeveer dertig Gro r.ingsche studenten naar I-Iohverd. Het vliegtuig kon gisteren niet landen en dientengevolge zit het eiland sedert Dinsdag weer zon der post. De zware sneeuwval van giste ren. die in den namiddng in he vigheid toenam, is oorzaak ge worden van vrij ernstige vertra gingen bij de spoorwegen. Hoewel allerwege de sneeuwploegen uit rukten om de wissels vrij te ma ken. groeiden de sneeuwmasa's. Artikelen voorloopig gedistribueerd AAR aanleiding van enkele circuleerende berichten over een spoedige, normale voorziening van kolen, rijwielbanden en schoe nen. heeft, de minister van Econo mische Zaken, ir. Huysmans. hel volgende medegedeeld: Op grond van de huidige pro ductie en bestaande importtrans acties van rijwielbanden mag wor den verwacht, dat binnen enkele weken de achterstand in liet ho- norceren van de aanvragen van tot dusver geldende voorrancs- groenen (artsen, wijkverpleegsters, arbeiders, werkzaam bij den we deropbouw. enz.) grootendecls zal zijn ingeloonen. Een verruiming in de voorziening van rijwielban den kwam reeds tot uitdrukking in de onlangs plaats echad heb bende verlaging van dc afstands normen. Opheffinq van deze distributie zal echter voorshands wel niet mogelijk zijn. Schoenen Hoewel do huidige productie van schoenen het wellicht moge lijk zou maken de distributie op te heffen, is bet in het bijzonder in verband met do zeer moeilijke deviezenposifie nog zeer de vraag ol deze productie op het huidige peil kan worden gehandhaafd. In verband hiermede kan ophef finq van de distributie thans nog niet worden overwogen. Kolen Wat betreft de kolen voorziening verwees dc minister naar de me- dedeeling. welke hij dezer dagen verstrekte. In deze me dedeeling vestigde hij er de aandacht op, dat, aangezien dc vooroor!ogsche productie van 12 milliocn ton on zim vroegst tegen het einde van dit jaar kan worden bereikt, er non qcen sprake van kan ziin. dat in het winterseizoen 1947/'48 de kolen van don bon zullen gaa. Nog steeds incidenten in Indonesië De Nederlandsch militaire woord voerder tc Batavia heeft heden verklaard, dat te Soerabaja nog steeds schendingen van het be stand plaats vinden. Ook te Pidang en omgeving hebben nog steeds beschietingen plaats, terwijl in het gebied van Medan de Nedorlaridsche troepen vrijwel langs de gehecle demarca tielijn worden beschoten. Schip gezonken bij aanvaring Naar A.F.P. meldt is Vrijdag bjj El Ferrol een schip met vijftig per sonen aan boord door aanvaring met een torpedojager gezonken. Zes lijken werden teruggevonden. Het aantal slachtoffers is nog niet be kend. Het schip, dat op de lijn El FerrolMugardos voer. zonk snel. Beide plaatsen liggen in de Spaansche provincie La Coruna. El Ferrol is een oorlogshaven. Vele vaartuigen zoeken de plaats des onheils af en eenige overlevenden zijn reeds naar bovengenoemde plaatsen overgebracht hoog opgejaagd door den feilen wind. tot zulk een omvang, dat op vele baanvakken vrij ernstige stagnatie ontstond. Bij Ooethuizen liep een reizi gerstrein vast in de sneeuw, eerst na ruim anderhalf uur kon h'j met assistentie van inmiddels aangekomen locomotieven weer op gang worden gebracht. Een record Wanneer men uitgaat van de gemiddelde overdagtemperatuur van de drie wintermaanden (De cember. Januari en Februari), neemt deze winter met —1.8 gra den Celciu6 op de ranglijst van koude winters in deze eeuw de eerste plaats in. zoo deelt het KNMI mede. De winter 1939/'40 komt met 1.6 graden op dc tweede en die van 1941/*42 met 1.2 graden op de derde plaats Dc normale waarde is +2,6 graden. Toch zijn geen bijzonder lage temperatu ren waargenomen. Dit blijkt wel duidelijk, wanneer wij het abso lute minimum met dat van den zeer kouden winter 1941/'42 ver gelijken. nl. —15,3 graden (21 De cember 19461 en —24.8 graden (27 Januari 1912). Gerangschikt naar het absolute 'minimum heeft deze winter nog acht winters boven zich (waaronder 1911/' 12. 1939/'40 en 1928/29). Bijzonder groot is het aantal ijs dagen in dezen winter, nl. 46 (nor maal 8). hetwelk dat in alle win ters van deze eeuw overtreft. Het record (40 ijsdagen) stond op naam van den winter van 1939/40. De veel besproken klassieke win ter van 1890/'91 telde er 36. Wij beleefden van 4 tot on met 24 Fe bruari (21 dagen) een onafgebro ken reeks van ijsdagen, hetgeen in deze eeuw niet eerder was voorgekomen. In verband met de kolensc.iaarschte zullen op last van den minister van onderwjjs de radio-omroeptijden zoo spoedig als mogelijk is, bekort worden. Er zal dan worden omgeroepen van des ochtends kwart voor tien tot des avonds kwart voor elf In totaal wordt dan 3'/» uur bespaard. Op deze beperking heeft dc minister van economische zaken aangedrongen. De besparing aan energie, welke ver kregen zal worden, wórdt niet zoozeer bereikt door het stilstaan van de zen ders dan wel door niet-functionneercn van de tallooze ontvangtoestellen en distributienetten. Deze regeling gaat Maandag in. IN een open brief van het provinciaal bestuur van het district Groningen der G.O.I.W aan mr. J. Zaaijer, proc.-fisc. te 's-Gravenhage, wordt o.a. het volgende opgemerkt: Uw critiek op het beleid, ten aan zien van de vervolging en de be rechting van d£ politieke delinqu enten geuit, bij^relegenheid van uw re.quisitoir in de zaak Piek, be sproken. Ofschoon het bestuur de meening kan deelen, dat het vel licht niet juist wordt geacht, dat Uw critiek tot uiting gekomen is in Uw hoedanigheid van procureur fiseaal en dat zij is geuit ter gele genheid van Uw requisitoir, wil ons bestuur niet nalaten zijn volledige instemming to betuigen met den in houd van Uw critiek en met de door U geuite gevoelens. Genoemd bestuur wenscht IJ tc danken voor deze woorden en U zijn waardccring te betuigen voor den geestelijken- moed, welke U hebt getoond door U aldus tc ma ken tot tolk van het overgroote Ge deelte van ons volk, dat geenszins instemt met. hef. te dezen gevoerde regeeringsbeleiddoch geen weg ziet, waarlangs het van deze mee ning blijk moet geven. Het bestuur wenscht U kracht toe bij het streven naar verwerkelijking van de eischen van recht en ge rechtigheid, die U zelf in uw woor den hebt gesteld." Heinrich Tillessen, de moorde naar van den voormaligen Duit- schen Rijkskanselier Erzberger, is tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld. ZWART EN WIT, dc kleuren die in een sneeuwlandschap sterk naar voren komen, geven welhaast overal den indruk, dat wij in een droomland leven. Zeljs de prozaïsche trein - men is geneigd van treintje tc spreken wordt een romantisch begrip, als hij zich bijna geruischloos langs de besneeuwde baan beweegt jjE naam van het ministerie van verkeer is gewijzigd in minis terie van Verkeer en Waterstaat; de naam van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw in ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Het hoofd van het departement van Verkeer en Waterstaat is belast met de zaken van den Waterstaat: het hoofd van het departement van Openbare Werken en Wederopbouw is tijde lijk belast met dc zaken van het Staatsbedrijf der P.T.T. Hard werker De nieuwe minister, de heer L. Neher, werd op 18 September 1889 te Amsterdam geboren. Zijn levens loop is die van een eenvoudig en hard werker, die vrijwel onder aan de maatschappelijke ladder be gon, maar die zich al spoedig door zijn ambitie en technische vaardig heden onderscheidde. Bij den Amsterdamschen ge meentelijken telefoondienst begon hij als lijnwerker, in een tijd. waarin de eerste denkbeelden opkwamen tot automatiseering van het Am- sterdamsche telefoonnet. De jonge Neher wierp zich op de studie van dit systeem en werd daartoe als mont.eur-mechanicien gedetacheerd bij Siemens en Halske te Berlijn. In 1913 werd de heer Neher be noemd tot opzichter bij den Haag- schen telefoondienst, waar toen ook de automatiseering aan de orde kwam. In verband hiermee bracht hij eenigen tijd te Angers en Ant werpen door. in het bedrijf van de Western Electric. Van opzichter werd hij hoofdopzichter en in 1919 ingenieur tweede klasse. Spoedig daarop ingenieur eerste klasse, oen zeldzaamheid voor iemand, die niet de vorming van een technische hoogeschool achter den rug heeft. Deze benoeming was dan ook oen onderscheiding voor zjjn bijzondere technische kwaliteiten. In Den Haas, In 1935 werd hrj benoemd tot di recteur van den Gemeentelijken Telefoondienst te 's-Gravenhage. Gedurende den oorlog 19401945 werkte de heer Neher nauw samen met hen, die de voorbereidingen troffen om zoo spoedig mogelijk na de bevrijding van het land de tij dens de bezetting op ernstige wijze vernielde installaties van telegraaf cn telefoon te doen herstellen. Werd na de bevrijding in 1945 ir. Damme wederom* benoemd tot waarnemend directeur-generaal der P.T.T., dit besluit werd met ingang van 1 Augustus 1945 ingetrokken en van dien datum af trad de heer L. Neher op als directeur-generaal. In October 1946 bracht de heer Neher voor dienstaangelegenheden een bezoek aan Curasao. Voorts kan nog worden medegedeeld, dat hij voorzitter is van de fundatie „Werkeljjk dienen". De heer Neher is lid van de Par tij van den Arbeid. ÏJ EVIN en Bidault hebben gelijktijdig in het Lagerhuis en de •*-* Nationale Vergadering bekend gemaakt dat het aangekon digde FranschBritsche hondgenootschapsverdrag gereed is ge komen. Het wordt op 4 Maart tc Duinkerken door Bevin en Bidault onderteekend. bi het Britsche Lagerhuis wéhschte Anthony Eden (Conser vatief) den minister geluk met diens aandeel in de onderhande lingen. Nauwe en blijvende vriend schapsbetrekkingen tusschen bei de naties zullen, zoo zei hij, een bijdrage tot de wereldvrede Nor men. Bidault's mcdedeeling in dc Franschc Nationale Vergadering werd begroet met een stormach tig applaus en luid gejuich, dat vijf minuten aanhield. Toen de bijvalsbetuigingen bedaard wa ren, feliciteerde IMouard Herriot, president van de Nationale Vér gadei ing, Bidault cn voegde er aan toe: „Hiermee wordt een nieuw tijdperk van samenwerking tusschen twee gróóle van ouds geallieerden ingeluid een sa menwerking voor vrede en demo cratie." Bidault zei nog: „Wij zullen nog verder gaan. Elk der clausules van het Fransch-Britsche verdrag zal aan onze groote bondge- nootcn worden aangeboden". De minister gaf verder te kennen, dat voorbereidende besprekingen gaande zijn met België en Nederland, en met Tsjechoslowakije en Polen. Voor vijftig jaar De voornaamste bepalingen van het verdrag, dat voor 50 jaar zal gelden, luiden: 1. Frankrijk en Groot-Brit- tannie nemen de verplichtingen op zich, gemeenschappelijk maat regelen vast te stellen, die nood zakelijk zouden kunnen blijken, indien Dultschland een politiek Nan agressie zou gaan voeren. 1. Indien Frankrijk of Gioot- Brittanniê opnieuw in strijd niet Duitschland geNvikkèld zouden raken, zal de andere partij on middellijk volledige militaire hulp verleen en. 3. Frankrijk en Groot-Brit- tannië zullen met elkaar beraad slagen over liet nemen van alle noodige maatregelen in het geval Duitschland niet voldoen zou aan zijn verplichtingen. 4. Frankrijk cn Groot-Brit- tannic zullen met elkaar overleg plegen over alle economische kwesties, Nvaar zij belang bij hebben. Dc bekendmaking van het ver drag aan den vooravond van de conferentie van Moskou zal oen aantal interessante reacties ten gevolge hebben. 1. Het is bijna zeker, dat van Sowjot-Russische zijde argwanend gereageerd zal worden, tenzij po sitief bewezen kan Nvorden, dat het bondgenootschap niet gericht is tegen de SoNvjet-Unie. 2. Voor de houding van de Franschc communisten is liet een toetssteen voor de hinnenland- scho politieke. ontNvikkelingen in Frankrijk. 3. Met belangstelling zal dc reactie van Amerikaanschc zijde afgewacht worden. Zal de Ameri- kaansche openbare meening het beschouwen als een versteviging van dc Britsch-Frarisch-Russischc handen of als een versteviging van de banden tusschen tNvec mo gendheden. die openlijk hun spe ciale positie als medium tusschen Amerika en Rusland erkennen? Vorder is men in beide landen bcniëmvd of het verbond door economische samemverking zal worden gevolgd. Het verdrag zal worden onder- teckend aan de Noordelijke haven van Duinkerken, waar de F.ngol- sche troepen in 1940 het vasteland moesten ontruimen. Critieke toestand van geïnterneerden Een correspondent van het ie Batavia verschijnende blad ..Nieuws gier" schrijft over zijn bezoek aan een kamp te Goentoer. waarin 1 58') Indo-Europeanen zijn geïnterneerd, het volgende: Ifet werd mij niet toegestaan foto's to maken, doch ik mocht, db bemiddeling \an Indo- Europeesche ka mr functionarissen, met de geïnterneerden Spreken, wat licht bracht in hun situatie die in vele opzichten, zeer critiek is. De circa 500 gehéél onbemiddel de kampbewoners worden door huu mede-bewoners, die zelf leven van den verkoon van hun bezittingen, ondersteund. Het rantsoen r+t be draagt 150 gram per dag. terw-ül slechts een geringe hoeveelheid uiker en in het geheel geen vetten worden gedistribueerd. De aankoop van voedsel op de zwarte markt kost het kamp dage lijks 2000 Toepiah (republikeinsche guldens). De kampbewoners leven volkomen afgesloten van de buiten wereld en zijn zonder radio cn kranten. De wanhopige financiccle toestand dwingt langzamerhand ve len tot het aannemen van het repu- blikcinsch burgerschap, aangezien zij dan liet kamp mogen verlaten HET HEEFT WEER GESNEEUWD! Het bekende sluisje in De Bilt in een schilderachtig winterlandschap Bij het ontsporen van de „Red Ar row" in Pennsylvania op 18 febru ari kwamen 17 personen om het le ven en werden 100 anderen gewond Dc Koningin heeft afwijzend be schikt op de gratieverzoeken van Boogaard en M. A. Ridderhof, die beiden tot de doodstraf Nverdcn veroordeeld bij sententie van het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam. Dc Koningin heeft gratie ver leend aan C. Harmse, tot de dood straf veroordeeld bij sententie van het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag. Ten aanzien van Harmse is dc doodstraf veranderd in levens lange gevangenisstraf. Boogaard bekleedde als SS-cr tij dens de bezetting de functie van bewraker van dc gevangenis aan de Weteringschans te Amsterdam. Hij heeft den dood op zijn geweten van acht vooraanstaande illegale strij ders en zeven gevangenen, aange zien hij een beraamden overval aan den 5.D. verried. Ridderhof werd ter dood veroor deeld, omdat hij, in de bezettingsja ren zestig Engelsche agenten van de B.I.S. hoeft verraden, tengevol ge waarvan vicr-en-vijftig agenten het leven verloren. Miss Wilkinson stierf door ongeluk Het gerechtelijk onderzoek naar den dood van miss Ellen Wilkinson, de vroegere minister van bnderwjjs in Engeland, heeft uitgewezen, dat dc dood door een ongeluk is ver oorzaakt. Ellen Wilkinson stierf door een medicament, waarvan zij een te groote hoeveelheid moet hebben in genomen. Tevens hebben een ge lijktijdig optredende hart-, keel- en longaandoening invloed gehad. Haar arst behandelde haar we gens bronchitis en asthma en gaf haar bovendien een middel tegen slapeloosheid. Men neemt aan, dat zij de voorgeschreven doses te ge ring achtte, wat bij patiënten met een krachtigen wil niet zelden zou voorkomen en dat zij daardoor te veel heeft ingenomen Groote veldslag in China verwacht Volgens tc Nanking ontvangen Chi- ncesche berichten verwacht men. (int de grootste veldslag van den Chinee- 3chen burgeroorlog spo-ciig zal begin nen Nabi.i T?_.ir.gl/sjocn in Zuid. Mancsjoerije wordt reeds verbitterd gevochten. De stad Tehswci, SO Km. ten Noorden van Tsjangt jocn is in handen van do communistische strijd, krachten gevallen. Volgens andere bc. richten houden de regecringstroepen in deze stad echter stand cn worden zij uit dc lucht van munitie voorzien. In het weerso verzicht van De Bilt wordt gemeld, dat in den toestan l maar weinig verandering komt, daar de depressie over Denemarken bijna niet meer beweegt. Bovendien handhaaft de pnolhoogedruk zich met een luchtdruk waarde van bijna 1050 m bar (787 mm) over Oost- Groenland. Van de zijde van den. oceaan is binnen enkele dagen geen nieuwen aanval op dc vorst te ver wachten. Een afsplitsing van de hoofditem die nu ten Westen van de Azoren ligt. drong door boven Portugal en trekt in diepte afne mond naar de Middellandsche Zee. Men kan dan ook verwachten, dat de toestand met over het alge meen lichte vorst aanhoudt. De wind 7.al daarbij waaien voorname lijk, uit richtingen tusschen West en Noord. Wel kan bij 'n opklaring als Ie w ind wat afneemt de temperatuur des nachts weer flink dalen. De eerste dagen hoeft niet op dooi te worden gerekend, alleen op enkele plaatsen in de zon gelegen kan de temperatuur tijdelijk boven nul ko men. Zonuagmiclilag worden in het heuvelland van Beekbergen bij Nijme gen ski-w&dstriwlcn "chouAen over 3 Km. jn gecombineerde afdaling cn afstand Zendag a.r>. zullen op vliegveld Ypenburg rki-wedstryden achter paar. den gehouden worden om r*.;n winter, prn? \nn Ypcnburg. een zilveren wis selbeker. uitgeloofd door Frits Diepen vliegtuigen N.V. DE conferentie te Londen, waar de plaatsvervangers dpr minis ters van Buitenlandschc Zaken van Rusland, Amerika, Engeland en Frankrijk bijeen waren om dc con ferentie van Moskou voor te beren den, is Maandag beëindigd. De con ferentie van Moskou, waar de mi nisters der Groote Vier zich in eigen persoon met het Duitsche probleem gaan bezig houden, begint de vol gende week. Dat zjj het al dadelijk zullen oplossen, is wel uitgesloten; daar zijn zij zelf ook van overtuigd. Dc Londensche besprekingen, dio weer tot heel wat gekibbel cn dik wijls vruchteloos gedebattcer heb ben geleid, waren trouwens niet in staat om op een spoedige overeen komst erg veel hoop te geven. Veel heeft Londen niet opgeleverd en met name voor dc kleinere mogend heden, die bij het Duitsche vraag stuk ton nauwste betrokken zijn, waren dc resultaten poovertjes. De kleinen, ook Nederland, hebben huil meening kenbaar gemaakt cn hun eischen geformuleerd. Maar of zij bij het opstellen van het vredesver drag met Duitschland een stem in het kapittel zullen hebben, is een open vraag gebleven. Wel is geble ken, dat vooral Rusland daar niets van wil Nvcten. Pessimisme is nooit goed maar het moet ons van het hart, dat wij van die „medezeggen schap" der kleinen, Nvaarmce de de mocratie ook internationaal in praktyk zóu kunnen Nvorden gc- biacht, bitter Nvcinig zien komen. Het zal wel weer zoo gaan, dat aan de verlangens der kleinen in zoo verre tegemoet gekomen wordt als het in den kraam der grooten to pas komt en dat deze in de eerste plaats zullen zorgen hun eigen eischen met elkaar in evenwicht to brengen. Hoe de stukken ongeveer ligger! cn Nvelke verlangens bij de betrok ken groote en kleine mogendheden leven, o.a. met betrekking tot het toekomstige Duitsche bestuursap paraat (centralisatie of decentrali satie). de Duitsche grenzen (an nexatie. Saargebicd. Roer), de her stelbetalingen en in verband daar mee het economisch evenwicht in Duitschland zelf, is op deze plaats herhaaldelijk besproken en dezer dagen heeft Dr. C. D. J. Brandt er in ons blad nog enkele verhelderen de artikelen over gepubliceerd. Wanneer men dit alles overziet moet 'men bij de geconstateerde be langrijke verschillen van meening wel tot deze teleurstellende con clusie komen, dat wij in de inter nationale politiek nog steeds niet zoo ver gekomen zijn, dat bij de be- t lokken mogendheden het Euro- pceschc* belang op den voorgrond staat. Ieder komt op voor zijn eigen belangen. Nog steeds is het besef niet door gedrongen (men handelt er althans niet naar) dat men eerst het groote geheel (Europa, de we reld) gezond moet maken vóór een der onderdeden tot een Nvcrkelijke en niet door oorlog bedreigde bloei kan geraken. In onze moderne we- reld met haar wijdvertakte econo mische betrekkingen, Nvaarin ieder land practisch op het andere aan gewezen is, is het op den duur on bestaanbaar dat het cene land nvcI- varend is terwijl het andere in armoe verluvynt. Slechts in een harmonisch opgebouwde wereld is in onzen tijd welvaart (en dan voor allen) te verwezenlijken en kan de vrede duurzaam zijn. De grootsche visie, die noodig is om deze wereld te scheppen, is bij de gezaghebben de regeeringen van onzen tijd he laas nog niet aamvczig. WAT de Ncderlandsche eischen ten aanzien van Duitschland betreft hebben Nvij iets kunnen ver nemen uit de groote rede, die Bevin Donderdagmiddag in het Lagerhuis heeft gehouden. Behalve dat hij in beleefde termen Nederland aan spoorde haast te maken met het oplossen van het Indonesische pro bleem liet hij zich uit over do an- ncxatie-cischcn, die zijn gesteld, be halve door Nederland ook door Bel gië, Luxemburg cn TsjcchosloNva- kijc. Engeland is niet bereid aan de inwilliging daarvan mee' te Nverken rils hot er financieel nadeel bij beeft. In dat geval zullen er geldelijke voorzieningen moeten worden ge- troilcn Van welken aard die zou den moeten zijn heeft Bevin er niet bij gezegd. Engeland klaagt steen en been, dat het zoo veel geld aan dc Duitsche bezetting kNvijt raakt cn het is mogelijk, dat het ons een evenredig deel van het tekort nviI laten dragon indien nvjj een stuk van Duitschland annexccren. Over onze economische eischen heeft Be vin niets gezegd. Daar hadden wij liever iets over gehoord, Nvant dat van de annexatie veel terecht komt, geloovcn wfi niet. En Nvij hopen het evenmin. Een „Duitsch probleem" in Nederland willen wij ons in de toekomst liever besparen. IN Parijs komen nog steeds geen A kranten uit en het eenige goede daarvan is dat men nu eens duide- l\lk gedemonstreerd ziet welk een onmisbaar clement de pers is in onze moderne samenleving. De ra dio-berichtgeving en de aange plakte nieuwsbulletins der regee ring kunnen het gemis aan de nor male nieuNVSVoorzicning en voor lichting niet vergoeden en het ge volg is, dat in Parijs vrijwel nie mand weet Nvat er precies in de we- reld en in dc eigen stad tc koop is, dat het gerucht dc plaats van het dagblad is gaan innemen en daar door de meest Nvonderlijke voorstel lingen van zaken ontstaan. Dc achtergrond van de staking der Parijsche typografen is nog be langrijker omdat deze eenerzijds verband houdt met den politiekcn strijd, die in Frankrijk nog steeds voortduurt, anderzijds met den strijd die het land zelf voert om op de been te blijven. Het gaat om het evenwicht tusschen loonen en prijzen, hetzelfde probleem, waar wij ook hier tc lande, zij het in min der hevige mate, mee te worstelen hebben. (Zie veder prtrj. 2 Lichte vorst Weersgesteldheid van De Bilt, geldig Lot 'Zaterdagavond Tijdelijk nog krachtige wind tusschen West cn Koord. Zwaar bewolkt met enkele tijdelijke op klaringen. Enkele sneeuwbuien. Overdag meest lichte vorst. Zaterdag 1 Maart: Zon op 7.28, under 18.18; maan op 11-10, on- let 3.39.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1