DAGBLA» VOOR AMERSFOORT Britten kondigen staat van beleg af in Palestina Decentralisatie bij den Wederopbouw? Sjahrir geeft uitleg van zijn beleid NIEUWE REEKS AANSLAGEN EISCNT 13 DOODEN OperatieHippo op til? Superfort in brand boven Alaska Minister Nehers plannen zijn nog niet scherp omlijnd Lid van de Partij van den Arbeid Republiek vraagt slechts vertrouwen Inbrekers strijden tegen de kou Arnhem is grondig geplunderd Heeren krijgen extra tabak Handelsaccoord met Indonesië? Hooge luchtdruk stationnair WACHTER, wat is er van den nacht? Gironummer 51Q330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs; 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 3 Maart 1947 Nr. 584 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER NA een dynamietaanslag op een officieren-clnb in Palestina, waarbij Zaterdag tien Britten en negen Palestijnsche burgers werden gedood, en de ongeluk ken met jeeps die op mijnen zijn geloopen en waarbij drie soldaten werden gedood, hebben de Britsche autoriteiten scherpe tegenmaatregelen genomen. In de Mea Sjearim-wijk in Jeruzalem, in Tel Aviv, Peta Tiqvali, Ramat Gan en Bnai Brak werd den „wettelijken staat van beleg" afgekondigd. Het was den bewoners verboden hun huizen te ver laten, er was een militair cordon om het gebied gelegd en het telegraaf- en postverkeer werd stopgezet. Het uitgaansverbod is inmid dels voor de meeste plaatsen weer opgeheven. Alleen in de Mea Sjearim-wijk mogen de bewoners vandaag maar drie uur op straat om inkoopen te doen. In het officieele communi qué, waarin de staat van be leg wordt afgekondigd, werd verklaard, dat deze strenge maatregelen noodzakelijk zijn door de weigering der Jood- sche gemeenschap om met de Britsche autoriteiten in haar actie tegen de geweld daden samen te werken. Sinds de waarschuwing aan dc Joodschc autoriteiten een maand geleden zijn er 48 aanslagen ge pleegd, waarbij twintig personen werden gedood en 31 gewond. „Terrorisme uitroeien' Generaal-majoor Gale, com mandant der troepen in het ge bied van Tel Aviv. verklaarde: „Wij zijn hier om het terrorisme uit te roeien. Deze illegale activi teit moet worden lamgelegd, het doet er niet toe, hoe lang het zal duren." De eerste Britsche infantcrie-di- visie, die Zondagavond in Tel Aviv patrouilleerde, had opdracht te schieten op ieder, die zich niet aan het uitgaansverbod hield. In Rehavia, een Joodschc wiik van Jeruzalem, zijn 60 Joden voor een nader vérhoor gearresteerd. Joodsche verklaring Het Joodsch Bureau en de Joodsche Nationale Raad hebben deelneming betuigd met het ver lies, dat Britsche, Arabische en Joodschc gezinnen tengevolge van de jongste gewelddaden hebben geleden. Verder wordt betreurd, dat de Engelschen hun strenge maatregelen hebben genomen in verband met het gebrek aan sa menwerking van de zijde der Joodsche nationale organisaties. „Reeds gerüimcn tijd geleden heb ben gedisciplineerde elementen Nazis zouden ziekten willen verspreiden De internationale commissie voor het bestudeeren van Euro- peesche vraagstukken heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de ondergrondeche beweging in Duitschland. Volgens dit rap port ontsnappen nog steeds vele Duitschers met vervalschte pas poorten via Zweden en Italic naar Zuid-Aïika. Ondanks de her haalde tegenspraken is een groot deel van het economische poten tieel der nazi's in het buitenland nog steeds niet aan de geallieer den uitgeleverd. Argentinië heeft definitief geweigerd Duitsche ac tiva aan de geallieerden te over handigen. Duitsche tegoeden in Zwitserland zijn in de handen der Duitschers gebleven, die kans hebben gezien naar Zwitserland te ontsnappen, zelfs indien deze activa lijdelijk geblokkeerd zijn". De secretaris-generaal van de commissie. Dr. Robert Borel. ver klaarde, dat dc iniichtinngen, waarover de commissie beschikt afkomstig zijn van commissies van staatslieden, technici cn spe cialisten over geheel Europa, en bij zeide in een interview, dat zooals voor den vorigen oorlog een vijfde colonnne in vele lan den werkzaam is geweest, thans voorbereidingen worden getroffen voor een eventueelen oorlog legen de volksgezondheid. Hot versprei den van epidemieën als diphthe- rie en typhus, het vernielen van het gewas cn dc veestapel, door 't verspreiden van mond- cn klauw zeer. is zeer wel mogelijk. Wij hebben een man geen Duit- schcr die zich in de onder- grondsche nazi-beweging bevindt en die ons op de hoogte heeft ge bracht van de voorbereidingen voor het vervaardigen van dit ge- ruischlooze geheime wapen. Volgens dezen man is het mo gelijk dat personen 'met para- pluies en actetasschcn bacillen meevoeren cn deze in poedervorm in onder.grondsche treinen en an dere vervoermiddelen versprei den". Rorel geloofde echter, dat veel van deze beweringen blut van den kant van dc nazi's is. „Zij zijn nog niet gereed, maar de omvang van de ondergrondsche beweging in Duitschland is ont zaglijk". Reuter meldt „uit tot nog toe betrouwbaar gebleken bron" dat uitvoering van de operatie Hippo" op til zou zijn. Deze operatie, een plan dat door Maarschalk Montgomery is op gesteld om een eind-te makeru aan het terrorisme in Palestina, zou afkondiging van den staat van beleg medebrengen en massale razzia's in verdachte gebieden. der Joodschc gemeenschap, hoe wel gehinderd door het gebrek aan voldoende machtsmiddelen, getracht dc plegers van geweld daden te bestrijden en hun orga nisatie te ondermijnen," aldus de gezamenlijke verklaring. Joodsch Duinkerken" Haganah, de Joodsche militaire organisatie, heeft heden in een il legaal verspreid pamflet ver klaard verantwoordelijk te zijn voor het organisecren van dc ille gale Joodsche immigratie in Pa lestina. „Dit is het Joodschc Duin kerken". aldus het pamflet. „Geen beperkingen, geen po li tineelo of militaire opera ties, geen verklaring van Bevin zal deze grootscheep- sche operatie van Haganah kunnen stilzetten." Het pamflet verklaarde voorts, dat Haganah do schepen, waar mee dc' immigranten Palestina worden binnengevoerd, heeft ge charterd cn bemand." Haganah zal dc grootste offers brengen voor de immigratie", aldus het pamflet. Passagiers gered Naar radio New York meldt, is een Amerikaansche B-29 (Super- fort) in de Bristol Bay (Alaska) neergestort. De bemanning be stond uit 15 man. Radio New York meldt nader, dat liet vliegtuig in dc lucht in brand is geraakt. De bemanning kon zich door middel van para chutes in veiligheid stellen. Het is het derde Amerikaansche vlieg tuig van het Alaska-commando, dat binnen een week verongelukt is. Het thans neergestorte toestel zocht naar een andere B-29, die sinds Maandag vermist is. Een Deensch passagiersvliegtuig heeft tusschen Malmö en Lim halm een noodlanding moeten maken wegens motorstoring. Het vliegtuig werd licht bescha digd, doch de bemanning en de 15 passagiers kregen geen letsel Een York van de Skyways is Zondagavond met 32 passagiers, o.w. tien kinderen, veilig op Lon den Airport geland. Een der motoren van het toestel raakte, spoedig nadat Amsterdam verlaten werd. onklaar. Het meerendeel der passagiers, employe's van de Nederlandsche petroleummaatschappij te Cura cao met hun gezinnen, zal via Algiers naar Curasao verder vliegen. Ook Dardanellen in Moskou ter sprake? In Turksche politieke kringen wordt verklaard, dat het Turksche geschil met de Sowjet-Unie betref fende de controle over de Darcla- ncllcn „zeer waarschijnlijk" door de ministers te Moskou zal wor den besproken. De mogelijkheid van directe be sprekingen tusschen beide landen is thans uitgesloten, maar een conferentie van alle onderteke naars van de conventie van Mon- treux zal wellicht in do toekomst worden gehouden. Het is het ,^on veranderlijke" standpunt der Turksche regee ring. aldus officieele kringen, dat er geen enkele beslissing ten aan zien van de toekomst der Darda nellen zonder haar goedkeuring kan worden genomen. ZOO DEMONSTREERDEN Woensdag de Belgische oud krijgsgevangenen en ex-politieke gevangenen in de omgeving van de parlementsgebouwen te Brussel „Ik acht opvoering der ar beidsproductiviteit één der be langrijkste factoren om tot wer- kelijken wederopbouw te ko men." Dit verklaarde dc nieuwe minis ter van Wederopbouw en Volks huisvesting L. Neher aan een ver slaggever van het A.N.P. De minister legde er den nadruk op, dat hij groot respect heeft voor hetgeen dr. Ringers heeft gecreëerd „Ik weet," aldus de minister, „dat er critiek bestaat en ben mij er ook van bewust, dat wij te wor stelen hebben niet eenige factoren, welke niet altijd voldoende onder kend worden. De materiaalvoorzie ning bleef, door deviezengebrek, ver beneden de behoeften. Er is voorts een grens aan het aantal ge schoolde arbeidskrachten, en deze situatie, zal zich, hoewel geleidelijk in afnemende mate nog jarenlang voordoen." „Wanneer ik mij voldoende georiënteerd zal hebben, zal ik telkens wanneer dit mogelyk is, openhartig mededeeling doen van den exacten stand van za ken. en van de mogelijkheden. Het volk heeft recht op de waarheid, zelfs wanneer die somber is. Decentralisatie „In hoeverre het mogelijk zal zijn om van een strak gecentraliseerde organisatie tot decentralisatie over tc gaan kan ik nu nog niet zeg gen," aldus dc heer Nehcr, „maar het is voldoende bekend, dat ik de centralisatiegedachte niet als de eenig juiste beschouw. Ik heb daar voor teveel respect voor ae autono mie der gemeenten en provinciën. Wat het P.T.T.-bedrijf betreft, hoop ik de bedrijfs- en personeel- leiding te kunnen voortzetten. Waarom Neher? Een parlementaire medewerker van het A.N.P. jichryft: De nieuwe minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting be hoort tot de Partij van den Arbeid, zij het ook, dat hij in deze partij tot heden niet sterk naar voren kwam. De verhouding in het kabi net is desondanks door zijn toetre den thans gewijzigd: van de der tien ministers zijn nu zes lid vin de Partij van den Arbeid en vijf lid van de Katholieke Volkspartij. Men mag aannemen, dat de ka binetsformateur tot die verbreking van het evenwicht niet zoo maar is overgegaan, maar dat hij met vele interne moeilijkheden te kampen had. Aan den anderen kant is ons ter oore gekomen, dat met bepaald naar een Roomsch-Katholiek ge zocht is. De politiek is bij deze benoeming op den achtergrond ge steld, in de eerste plaats is iemand gezocht, die het moeilijke en ge compliceerde departement zou kun nen hanteeren. Van den heer Neher is boven dien bekend, dat hij zich niet zoo gemakkelijk in een bepaald gareel laat dringen, zoodat men verwachten mag. dat hij in het kabinet een zelfstandige posi tie zal innemen. DE OPSPORINGSVAARTUIGEN die de „Willem Barcndtsz vergezellen worden door den walvischvaarder van levensmiddelen cn medicamenten voorzien. Mondvoorraad wordt „gelijnd" naar dc „Catcher" A.M. 2 IN het nieuwe K.N.I.P. heeft Sjahrir met een rede van een uur een overzicht gegeven van de politiek van zijn regeering. Hij gaf een verklaring van het beleid inzake Linggadjati, dat hij „geen eeuwige wet" noemde, maar een phase in den strijd om de onafhankelijkheid van het Indonesische volk. De heftige reacties in Neder land werden floor niets anders veroorzaakt dan door dc vrees van de Nederlanders, dat zij hun bezittingen zouden verliezen, al dus Sjahrir. De Nederlanders wenschen niet te begrijpen en te aanvaarden, dat, wat hier te lan de is geschied, niets anders is dan een natuurlijke politieke ontwik keling. Volgens dc rcactionnairen zouden de Indonesiërs niet geluk kig kunnen zijn, zonder dat Ne derlandschc troepen door het land patrouillccrcn cn zonder dat alles, wat voor de Indonesiërs van het hoogste belang is, door Neder landers wordt beslist. Dat dit on logisch is, is reeds door het 18 maanden lange bestaan van dc republiek bewezen. De republiek kan aan dc buitenwereld toonen, dat de eigen bevolking cn de bui tenlanders hier vreedzaam kun -n^i- leven en hu,-. lK-tfiUiagcn be houden. Waarom zouden dan bui tenlandschc troepen in dit land verblijven? Geen „Viet-Nam" Den toestand in Indonesië ver gelijkend rnet. dien in Viet-Nam vroeg Sjahrir: „Zouden dc Neder landers in dit land hun souverei niteit kunnen opleggen door mid del van soldaten en kanonnen" In Viet-Nam hebben de Franschen ten deelc hun souvereiniteit her steld ten koste van den rijkdom van het thans verwoeste land. In Indonesië met zijn zoo veel groo tere bevolking zouden de resulta ten waarschijnlijk veel rampzali ger zijn dan in Vict-Nam. Als de Nederlanders werkelijk hun eigen belang behartigen moeten zij Indonesië niet met de bajonet en met machtsvertoon bedreigen, terwijl zij tegelijker tijd beloven orde en rust te her stellen en de veiligheid van bui tenlanders cn hun bezittingen te garandèeren. Linggadjati toonde onzen wil om dit probleem op een vreedzame wijze op te lossen. Goede wil De republiek, aldus vervolg de Sjahrir, wil slechts, dat dc Nederlanders haar hun ver trouwen schenken en inzien, dat de Indonesiërs in staat zijn hun eigen land tc besturen zonder Nederlandsche troe pen cn leiders. Als dez.e goede wil bestond, zou den wrijvingen over woord cn formaliteiten futiel .worden. Doch zoolang er wantrouwen bestond cn Nederlandsche troepen haar activiteit handhaafden en de vei- igheid der republiek belaagden, zouden pogingen om hot geschil vreedzaam op te lossen geen vrucht dragen. In dat licht moet Linggadjati gezien worden; niet Fransche operaties bij Hanoi bevredigend De Fransche troepen zijn be gonnen met een nieuwe operatie in het gebied ten Westen van Ha noi. De troepen hebben tot taak Vietnamcesche verzetshaarden in alle belangrijke plaatsen te liqui deeren. Fransche berichten mel den een bevredigend verloop der operatie. Zaterdagavond hebben inbre kers zicb door opensluiting toe gang verschaft tot een groote bontzaak aan dc Keizersgracht te Amsterdam. Ilun buit bestaat uit zeventig bontmantels ter waarde van f 100.000.—. 50.000 textielpun ten. eenige coupons wollen stof en een bedrag van ongeveer f 4000.—. De buit is vermoedelijk met een drie-tons vrachtauto ver voerd. als een eeuwige wet voor dc be trekkingen met de Nederlandsche natie, doch slechts als een fase in den strijd van de Indonesiërs om een onafhankelijke zelfstandige natie tc worden en als een mid del, waardoor verwoesting van den Indoncsischcn rijkdom cn liet Indonesische volk kan worden voorkomen. Het K N.I.P. heeft mr. Assaat met groote meerderheid als voor zitter herkozen. Plannen voor een rijks- regeering in Duitsch land Max Reimann. leider van de commu. nistischc party in dc Britsche zóne van het bezette Duitschland. 'heeft tc Londen meegedeeld, dat het bloc van anti-fascistische partijen,in de Sowjct. zóne, om\altcridc dé socialistisch!» een. heidspartij. dc christen-democraten cn dc liberale demoeraten, een uitnoodi. ging naar all£ erkende part'yen in dc andere zones heeft gezonden tot het bijwonen van een congres inzake het bespreken van plannen voor de vor ming van een ryksregccring Reimann voegde er aan toe, dat zoo. wel dc christelijk-democratische lei der Adenauer als dc sociaaLdemocra- tische leider dr. Kurt Schumacher had" den verklaard, dat zij 't plan toejuichen. Het congres wil niet alleen voorstel, len tot het vormen van een Duitsche riiksrcgccring bespreken maar ook zien te komen tot de formulcering van een algemeen Duitseh standpunt in zake een vredesverdrag, welk stand punt dan in Moskou ter sprake kan worden gebracht Reimann gaf te kennen, dat zijn party tegenstandster is van de territo. riale oischen van België. Luxemburg cn Nederland. Ook zy'n de Duitsche communisten tegen de splitsing var. Slceswy'k cn Holstein. „Arnhem is niet alleen door de Duitschers geplunderd, maar het 't slachtoffer geworden van den gemeencn mensch, of die nu een Duitseh of een geallieerd uniform of een burgerpakje droeg", zoo zei overste W. dc Vries, auditeur-militair bij den Krijgsraad te Arnhem tijdens de behandeling van de zaak tegen de helers van de plundering bij Ranzows Bank. „Na de bevrijding van Arnhem klonken nog van alle zijden ex plosies van de springstoffen, die gebruikt werden om brandkasten, safes e. d. te openen. Alles wat waarde had narnen de plunde raars mee. En liet waren belaas vele Nederlanders, die bereid wa ren de buit verder tc werken. Ik eisch daarom tegen beide verdach ten, die effecten, zilveren en an dere waardestukken heelden, een 24-jarigen vertegenwoordiger cn een 46-jarigcn automonteur beiden uit Nijmegen, vier jaar gevange nisstraf met aftrek. De verdediger mr. Jansen uit Nijmegen vertelde, dat hij een ge deelte van den veldt'ocht in Duitschland heeft meegemaakt. Vooral de Canadcezen ineenden. dat zij alles wat zij op den vijand veroverden, behouden mochten. De beide verdachten, die hun loot" (zooals do geallieerde sol daten hun buit noemden) van hen gekregen" hadden, hebben bui len hun schuld een deel van hun 'moraliteitsbesef verloren", betoog de pleiter. Dc krijgsraad veroordeelde efe vertegenwoordiger tot 2y2 jaar en de monteur tot l/> jaar gevange nisstraf. Een Arnsterdameche ma kelaar. die effecten, welke de ver dachten hem ter hand stelden, verder had verhandeld zal voor een burgerlijke rechtbank terecht slaan. Donderdaa zal voor de oerstko mende veertien dagen een extro rantsoen tabak worden verstrekt. In plaats van vier rantsoenen voor twee weken zullen vijf rantsoenen worden aangewezen. Dit geldt al leen voor tabakskaarten- Zaterdag is de Republiek Indo nesië begonnen met het treffen van voorbereidende maatregelen om tc komen Vot een economische over eenkomst me: Nederland. Dc republikcinsche minister voor Economische Zaken. dr. A. K. Gani heeft in ccn brief uit Malang aan dr. Van Mook formeel voorgesteld ccn gezamenlijk Nedcrlandsch-Indoncsischc handelsorganisatie op te richten ter bevordering en het voeren van dc in tcrnationale handel van Indonesië, waaronder begrepen de uitvoer van plantageproducten (rubber, suiker etc. cn de Import van noodzakelijke goede ren op coöperatieve basis, waarbij dc partners gelijkwaardig zullen zijn. De Amerikaansche consul heeft verklaard dat dc kapitein van het Amerikaan schc schip „Martin Behrman'' dat in Cheribon lag om door dc Nederland schc rcgccnng verboden export-artlkc- len tc laden, er accoord mee gaat op vreedzame wijze de nationalistische haven Cheribon tc verlaten. Zondag wordt het schip in Batavia verwacht, De „Martin Behrman" heeft dus zijn pogingen om de blokkade te breken opgegeven. Gesneuveld in Indonesië De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in dc weck van 21 t/m 27 Februari 1947 in Indonesië de volgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: sol daat J. van Erven uit Zwoller karspel, officier van gezondheid lp klasse A. Cornelius, uit 's-Gra- venhage. marechaussee 2e klasse 'J' van Dijk. uit Kampen, soldaat J. Hoving, uit Borger. Pruisen bestaat niet meer Dc geallieerde bestuursraad in Duitschland heeft een wet gepubli ceerd, waarin wordt bepaald dat „dc Pruisische -staat dksss;^ J.. vc .-p.G tor is gwecst van militarisme cn reac tie in Duitschland. de facto heeft op gehouden tc bestaan". De wet no 4 zegt „Gedrongen door het ver langen vrede en veiligheid voor de volkeren tc waarborgen cn het verdere herstel van het politieke leven in Duitschland op een democratische ba sis veilig tc stellen, vaardigt de be stuursraad het volgende decreet uit 1 Dc Pruisische staat met zijn centra le regecring en al zijn bur:aux heeft opgehouden te bestaan Dc gebieden die deel uitmaakten van den Pruisischen staat cn die thans onder gezag staan van den bestuursraad, zullen den status van „laendcr" krijgen of worden opgc nomen in andere staten. 3. Functies en eigendommen vén den Pruisisclicn staat zullen naar boven genoemde staten overgaan". Prestatie-loon voor boeren in USSR Als gevolg van door ccn voitalli vergadering van het centrale comste van dc Sowjet_Ru' ische communisti. schc party genomen besluit zullen boeren van collectieve bedrijven ,.nnar prestaties betaald worden". Door deze maatregel wil men dc productie op voeren cn den landbouw „een noodza. kelü'ke uitbreiding" geven, aldus word1 bekend gemaakt De boeren zullen niet langer alleen hetzelfde loon uitbetaald krijgen voor gciykwaardigen arbeid. Voor het eerst zal rekening gehouden worden met het initiatief en den werklust dor boeren, die op basia van hun productieve prei tatieo betaald zullen worden. In hot wecroverzocht van Dc Bilt wordt gemeld, dat do depres sie. die gedurende enkele dagen in ons land zware sneeuwbuien ver oorzaakte, zich naar West-Rus land l eeft verplaatst- Boven Euro pa bewoog zich een rug van Imo gen luchtdruk in beteekenis toe nemend naar onze omgeving, waardoor de wind afnam cn in den afgcloopen nacht zeer lage temperaturen werden gemeten- In Den Helder daalde daarbij de temperatuur tot 13,3. wat al daar nog nooit eerder in Maart is voorgekomen- De laagste tot dus verre waargenomen waarde was —9.9 op 6 Maart 1942. Ook in de omgeving van Den Haag cn Am sterdam daalde dc temperatuur tot onder 10, terwijl Ecldc zelfs 14 graden registreerde, bijna overal vormde zich een dikke mist. Ons land bevindt zich nu juist op den genoemden rug van Imo gen luchtdruk, die llians vrijwel stationnair is geworden. Er zal dan ook weinig verandering in het heerschende weertvpe komen- Des nachts zal bijna overal weer strenge vorst voorkomen mot vor ming van uitgebreide mistvelden en in den namiddag zal de tempe ratuur oploopen tot om het vries punt met dooi op plaatsen, waar de zon schijnt. M nieuwe agressie in Europa te voorko- men. willen wij een viermogendhe- denpact tusschen dc Vercenigde Staten, de Sowjet-Unie, Frankrijk en ons land", zoo verklaarde Bevin in het jongste debat over de bui- tenlandsche politiek in het Lager huis en hij gaf te kennen, dat het totstandbrengen hiervan ccn van dc agendapunten van de Conferen tie van Moskou vormde. Ziehier een uitspraak van den Britschcn minister, waarover een ieder, wien dc vrede in de wereld ter harte gaat en wien onzer doet dit niet zich zal kunnen verheugen. Ook wij wenschen niets liever clan dat dc C.rootc Vier het eindelijk eens zullen worden, ook wij zijn ons ter degc bewust, hoe geweldig veel hiervan afhangt. En toch zyn wij niet hcele- maal tevreden met wat Bevin ge zegd heeft, omdat hij zelfs niet met één woord heeft aangeduid, in wel ken geest zyn regeering zich dit eventueele viermogendhedenpact heeft gedacht. Is het haar bedoe ling, dat het iets wordt als de Quadruple of Groote Alliantie, die in 1815, dus na dc liquidatie van het Napoleontisch tijdvak werd opge richt, om de status quo, dat wilde toen zeggen: de door het Wcener Congres geschapen orde, te hand haven Nu is het allerminst onze bedoe ling om te vervallen in de fout die vroegere historische beschou wingen onder 19dc-ec-uwschen libe ralen invloed vooral heeft aange kleefd, en van deze Groote Allian tie van 1815 alleen maar kwaad te spreken; wij zijn integendeel bereid haar aanvankelijke verdienste voor de Europecsche vrcdesgedachte van die dagen volmondig tc erkennen. Iets anders is echter, of wy een herleving ervan voor onzen eigen tijd (in gewijzigde» vorm natuur lijk) zouden toejuichen. Ruim 130 jaar geleden was die Quadruple AlHantie factiseh dc eenige inter nationale organisatie, maar thans hebben wy' de Uno. Ziet en dat is nu juist een van de dingen, waarop wij niet hcelemaal gerust zijn na Be- vins „vromen" wensch. wat zal dc verhouding tusschen Uno en het geprojecteerde Viermogendheden pact zijn? MOGEN wij nog eenmaal den spiegel der historie voorhou den? Ook in 1815 bestond er naast het Verbond der Groote Vier een alliantie, die, op de basis van chris tendom en vorstelijke solidariteit gegrondvest, alle christenvorsten van het Europceschc continent (met uitzondering van den Paus!) omvatte, de zgn. Heilige Alliantie. Maar deze heeft in werkelijkheid nooit iets beteekend en een van de ministers der toenmalige Groote Vier, dc man in wien de machts politiek der Qaadrüpie A-JIiarAiw-alc het ware belichaamd was. Metter- nich, heeft bij dc geboorte van dit Heilig Verbond reeds het graf schrift ervan geformuleerd, toen hH het „ccn luid klinkend niets" noemde. Wanneer wij daaraan denken, dan vragen wy ons niet zorder bezorgdheid af, of de rol van do Uno naast die van het Viermogendhedenpact wellicht ook ccn van „het luid klinkend niets" zou kunnen, ja erger in de oogen van onze Groote Vier zou moeten worden. Vanwaar dpze bezorgdheid, van waar deze twijfel, of de gedachte van de collectieve veiligheid, be lichaamd in de Uno,, wel de priori teit in de politiek van alle kabinet ten heeft? Wel, omdat wy de laat ste weken kleinere of grootere symptomen hebben meencn op to merken, die onzen twijfel recht vaardigen. Om te beginnen is het, dunkt ons, een feit, dat de Russen de heele idee van dc Uno niet dan met groo te terughoudendheid cn onder zeer veel openlijk en geestelijk voorbe houd hebben aanvaard. Hun taaie strijd voor de instelling cn het be houd van het vetorecht is hiervan reeds een bewijs. Gedeeltelijk is deze houding te verklaren uit het jongste verleden: hun ervaringen met wijlen den Volkenbond zijn geen gelukkige geweest. Wie dit Russische standpunt vergeten mocht zijn. dien is het weer te bin nengebracht in Januari jl. met den aanval, die dc Prawda drie weken na dato richtte tegen Bovins radio rede van 22 Dec., waarin de Engel- sche minister wel aldus het Rus sische blad de Uno als basis voor zijn politiek, maar niet het En- gc-lsch-Russische verbond had ge noemd. Zoodat Prawda concludeer de, dat dc Engelsche regeering kennelijk geen prijs meer stelde op dit verbond. De lezer weet, wat het resultaat van dezen aanval is ge weest: Londen en Moskou zijn op het oogenblik op initiatief van Sta lin aan het onderhandelen over een itbreidir.g. respectievelijk verdie ping cn versteviging van hun ac coord. (Vervolg op pag. 3, Engelsche industrie draait weer De regeering heeft Vrijdagavond bekend gemaakt, dat de Engelsche ndustrie in het gansche land Maan dag weer draait. Het ..Kolcnkabinet" van Attlee heeft Vrijdag besloten de op 10 Fe bruari ingestelde stroombesparingen n te trekken. De strooinbeperkingen voor do huishoudens blijven inmiddels van kracht. 'sNachts vorst Weersverwachting van De Bilt, geldig tot. Dinsdagavond In den nacht en vroegen och- tend matige tot strenge vorst niet opnieuw vorming van uitge breide. mis'velden die op de meeste plaatsen morgen overdag weer oplassen, waarbij de tem- pcratuur oploopt tot om het vriespunt met dooi in de zon. Weinig wind. Maandag 3 Maart: Zon op 7.24, onder 18.22maan op 13.IS, on- 53*. :iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1