DAGBLAD VOOR AMERSFOORT IJsbrekers, zwarte stippen in een onmetelijk wit veld N Linggadjati is een juiste basis", zegt Romme Romme G.G.? Geen Amerikaansch leger, wel economische hulp? In eindelooze reeksen schuiven de schotsen naar zee... Sprookjesachtig, doch triest Egypte definitief voor de UNO Voorlichting niet „overdadig" Holdert 20 jaar uitgesloten Grieksch probleem in nieuw stadium Gevechten bij Medan y Naar oplossing van havenkwesties? Nieuw tarief voor Ned. havens Het blijft koud C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 4 Maart 1947 Nr. 585 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen spedalen verslaggever) OG is de heerschappij van den Winter niet ten einde Slechts langzaam geeft hij het gebied, dat vast in den greep van zijn trawanten de sneeuw en het ijs ligt, prijs. Stukje voor stukje wordt hun macht echter beknot, tot eindelijk, na een grooten feilen strijd, waarbij de menschen slechts mogen toezien, de vijand van het water op de vlucht is gejaagd zwarte monsters in dit onmetelijke witte veld hun gevaarlijk werk. Want gevaarlijk blijft het breken altijd. Boeien en tonnen zijn uit de rivier verdwenen en het water, dat onder het ijs naar zee schuurt, heeft op de meest onverwachte plaatsen breede zandbanken opgeworpen, van wier bestaan de bemanningen A LLEEN de lange rijen kale tak- kendie een pad bakenen, dwars over de breededichtgevro ren riviersteken donker af tegen 'het 'eindelooze wit van sneeuw en ijs, dat het landschap sprookjesach tig, en meer nog, troosteloos maaktm 'Aan de oevers van deze roerlooze vlakte liggen de logge veerponten werkeloos te wachten op het oog en- blik. dat de eeuwige strijd tusschen de elementen in het voordeel van het water is beslist Dit is het beeld van den Rijn bij Wageningen, waar dc ijsbrekers nog niet zijn gearriveerd. Lang zullen zij echter niet meer op zich laten wachten, want bij Ophcusdcn bon ken zij zigzaggend in op de com pacte massa, die sinds weken elk leven op de rivier onmogelijk maakt. Ongelijke strijd Verbeten vechten zij tegen den machtigen tegenstander en met suc ces: meter voor meter vorderen de kleine schepen, het water kolkt ach- ter de schroeven, roetzwart wolken de schoorsteencn en in eentonigen regelmaat schuiven de enorme losge beukte schotsen door de open vaar geul rustig stroomafwaarts, een on bekende bestemming tegemoet. Onophoudelijk boren de brekers hun boegen in het ijs. dat krakend openscheurt. Doch de glanzende, oneffen spiegel is sterk en elke aan val loopt dood. dan liggen de boo ten, die diep voorover hellen, vast. Aan boord ratelen de signaalbel len, van de machines wordt het uiterste gevergd en langzaam stoo- men dc brekers terug om even later met nieuwe kracht naar voren te stormen. Dc strijd is gigantisch, hij lijkt welhaast wanhopig, maar dag in, dag uit, verrichten deze kleine Nokrasiy Pasja, minister-president van Egypte, heeft officieel bekend gemaakt, dat. Egypte heeft beslo ten, dc kwestie van het verdrag tus schen Engeland en Egypte aan den Veiligheidsraad der UNO voor te leggen. In zijn officieele verklaring zet Nokrasjv Pasja uiteen, dat de Egyp tische regecring na buitengewoon langdurige onderhandelingen tot haar leedwezen tot de overtuiging is gekomen, dat directe onderhan delingen geen kans van slagen bie den. Het afbreken van de Engelsch- Egyplische onderhandelingen schrijft de minister-president toe aan aan het feit. dat Egypte niet te vreden is gesteld in twee zeer be langrijke kwesties: dc onmiddellijke en volledige ontruiming van Egypte door de Britschc troepen zonder voorafgaande sluiting van een ver drag en het handhaven van de een heid tusschen Egypte en den Soe dan. zelfbestuur voor de Soedanee- zen en herstel van Egvpte's rech ten bij het bestuur van den Soedan ter voorbereiding van het zelfbe stuur Dc minister-president sloot met de woorden: „Dit besluit heeft de spontane ondersteuning van het geheele Egyptische volk ontvangen. Egypte heeft een vast vertrouwen in de U.N O. en is er volkomen ge rust op, dat recht zal gedaan wor den aan een klein land, dat altijd de grondbeginselen van de oppermacht van het internatinale recht heeft hoog gehouden Dr. de Groot heeft Soestdijk verlaten Maandagmiddag heeft dr. de Groot Soestdyk weer verlaten. Na een moeilijken tocht per auto arri veerde hij te 's-Gravenhage, waar hij zijn praktijk aan de Emma-kli- niek zal hervatten. niet afweten. Hoe gemakkelijk kan een sleepboot bij het wenden van den steven vastloopen. Natuurlijk zullen de andere brekers trachten hun „college" vlot te trekken Mocht er echter een scherpe schots komen aandtijvcn. dan is iedere hulo reeds tc laat. Dat ondervonden vorige week de opvarenden van de „Zijpe". die een iisveld in de Waal openbrak. Het ijs kraakte het schip zoo grondig, dat het in korten tijd geheel onder de oppervlakte was verdwenen. Watermassa' s In onze groote rivieren stijgt het water. Van over dc grenzen komen berichten binnen, dat stroomop waarts de dooi is ingetreden, met het gevolg, dat enorme water^s- sa's ons land naderen cn bij Wes tervoort. Lobith cn Nijmegen een sterke was is geconstateerd. Terwijl dc brekers tusschen dc grillige ondiepten de ijsdammen rammen, werkt het wassende water met onstuimig geweld in op de ijs velden. Het historisch gevecht met het ijs is begonnen en dan kan de mensch alleen maar toekijken. Dc wakkere sleepbooten kceren terug naar dc havens, waar zij wachten, tot hun hulp in gevallen van nood weer wordt vereischt. Constant stijgt het peil in de ri vieren, doch direct gevaar voor dc dijken is gelukkig voorloopig niet aanwezig. De uiterwaarden staan droog en het zal nog geruimen tijd duren voor het water den voet van de dijken bereikt. Alle voorbereidingen zijn echter getroffen en de oude schippers de beste stuurlui aan wal die da gelijks een tocht naar de rivier on dernemen, zien met vertrouwen de toekomst tegemoet '^ZAËtèmi Na het overwinnen van talrijke moeilijkheden zijn ijsbrekers op dc Waal tot Nijmegen doorgedrongen. Dc ijsbrekers werken zich door het ijs onder groote belangstelling der Nijmecgsche bevolking. (P.) 99 A TIJN indrukken over M *- mijn reis door Indone sië kan ik in hoofdzaak in twee punten samenvatten: in velerlc opzicht is mijn overtuiging be vestigd, dat het goed is geweest de overeenkomst van Ling- gadjati te aanvaarden en in de tweede plaats: Linggadjati be vat vele elementen, die een duurzame samenwerking tus schen de volkeren van Indonesië en ons kunnen bevorderen." Aldus prof. mr. C. P. M. Rom me. nadat hij Zaterdagmiddag, tusschen twee sneeuwbuien in, op Schiphol was teruggekeerd. Di plomaat genoeg om niet te veel te ertcllen er was ook weinig tijd voor deed prof. Romme toch wel enkele mededectingen. die de moeite waard waren aan te hooren. Juiste werkbasis „Linggadjati is de juiste werk basis, waarop wij moeten voort bouwen." zei hij; „want zelfs in die streken in den archipel, waar men niet bepaald pro-republiek is. aanvaardt men deze overa in komst als een symbool van de realiteit, dat men in Nederland de Koninklijke rede van Decem ber 1942 niet wil loslaten." „Wordt de autoriteit van de re publiek in Indonesië zelf aange tast?" „Zeer zeker. Er zijn groepeerin gen b.v. in den Preanger die naar afscheiding van de re publiek streven. Maar het is moeilijk baar invloed te bcoordee- lcn en haar kracht te leeren ken nen." Niet teekenen? Of Linggadjati zal worden on derteekend? De algemcene ver wachting in Indonesië was, toen prof. Romme terugkeerde: de overeenkomst zal niet worden onderteekend. Prof. Romme ves tigde er voorts de aandacht op. dat men zijns inziens radicalisme en „republikanisme" niet mag vereenzelvigen. En dan: „Dezen indruk kreeg ik wel heel sterk: Indonesië ligt ver van Nederland cn Nederland ver van Indonesic. Dc wederzijdsche voorlichting is niet bepaald over dadig om het zoo maar eens uit tc drukken." Met tal van personen heeft prof. Romme tijdens zijn reis con tact gehad. Hij heeft den archipel van links naar rechts doorkruist en vele conferenties gehad. Hij be treurde bet den voorzitter van dc Indonesische Katholieke Volks partij niet tc hebben ontmoet. En de geruchten, dat hij zou zijn ui>- genoodigd om naar het republi- keinsche gebied te komen? „Uit de lucht gegrepen," verzekerde hij. „Een dergelijke uitnoodiging heeft mij nooit bereikt." („Het Parool") Maatregelen tegen inundaties bij Soerabaja In verband met de overstroomin- öen in den polder van Soerabaja, waardoor een tfroot deel van den oogst wordt bedreigd, heeft de com missie-generaal er bij de Indonesi sche delegatie die te Mclang ver- Indonesische zijde reeds maatregelen te nemen ter voorkoming van ver der onheil. Maandag heeft de secretaris der Indonesische delegatie Prof. Dr. Boediardjo medededceld. dat van Indonisische zijde reeds maatregelen ter verbetering van den toestand zijn genomen. Vliegtuig vermist Een vliegtuig van dc Eastern Air lines, dat van Bagdad naar Beiroet was vertrokken, wordt vermist. Er zijn zes passagiers aan boord. Men vermoedt, dat het toestel door een zandstorm genoodzaakt werd een noodlanding tc maken. Syrische mili taire vliegtuigen nemen aan het on derzoek deel. „Het Parool" weet uit politieke kringen te melden, dat de Katho lieke Volkspartvj tegen de benoe ming van den heer L. Neher, den nieuwen minister van Wederop bouw èn Volkshuisvesting, die de zesde P. v. d. A.-minister in het huidige kabinet is. geen bezwaar heeft gemaakt, indien hiertegen over zou staan, dat een katholiek opvolger van dr. Van Mook zou worden. Als gouverneur-generaal zou thans prof. Romme ernstig in aan merking komen. Zou deze inderdaad gouverneur-generaal worden, dan komt politiek gedacht bijzonder veel af te hangen van de vraag, wie hem als fractieleider in de Tweede Kamer zal opvolgen, zoo schrijft „Het Parool". Kesselring beschuldigt Victor Emmanuel De vroegere Duitsche veldmaar schalk Kesselring, die thans voor een Britschc militaire rechtbank terecht staat wegens het bedrijven van oorlogsmisdaden, heeft tijdens het verhoor ex-koning Victor Em manuel en maarschalk Badoglio van „verraad" beschuldigd. Kessel ring verklaarde, dat Badoglio hem na de gevangenneming van Musso lini in Juni 1943 had beloofd, dat Italië tot het einde toe aan de zijde van Duitschland zou vechten. Kesselring zeide verder, dat hij het Italiaansche volk steeds een goed hart heeft toegedragen en al les in het werk heeft gestold het te sparen. De gruweldaden zouden hoofdzaklijk het werk van Musso lini's neo-fascisten zijn geweest. Kwestie-Spitsbergen blijft aan de orde Volgens een rapport, opgestell door do commissie ïoor buitenland sche zaken van het Noorsche parle ment. heeft Noorwegen toegestemd in het voortzetten van de bespre kingen met. de Sowj "'-Unie over de voorbereidingen tot een mogelijke herziening van het verdrag 1929. waarbij de Noor<ehe souvereiniteit over de Spitsbergen-Archipel werd vastgesteld. Het rapport is op een geheime zitting van het Noorsche parlement in het midden van Febru ari met 101 tegen 49 stemmen goed gekeurd. De besprekingen moeten worden voortgezet mef toestemming van de onderteekenaars van het verdrag, met uitzondering van Ja pan. ..Volgens hpt verdrag kan Spits bergen nipt voor militaire doelein den worden gebruikt. Dit is echter niet langer in het belang van Noor wegen cn de Sowjet-T*nie. die een regeling wensehen tot stand te brengen, die -zoowel de veiligheid der beide landen als dp internatio nal© veiligheid bevordert" aldus het rapport. Guerilla's deden een vergeefschen aanval Honderdtwintitf guerillastriidcrs werden gedood bij een voortijdigen aanval op Naoussa in het westen van Macedonië, toen een groep yin meer dan 2000 man probeerde dc stad Ie bezetlen. Dit wordt medegedeeld in berich ten aan de bladen van Athene. Militaire woordvoerders hebben gezegd, dat de guerillastrijders zich met een groote macht op den berg Paikon verzameld hadden voor den aanval op Naousa. De autoriteiten waren goed geïn formeerd cn gaven meteen opdracht tot een tegenaanval, terwijl dc in- surgenten oprukten naar de stad. Deze werden bij verrassing over vallen. Er werden 40 kanonnen, 90 sten- guns, drie zware mortieren, 120 ge weren en 100 muilezels buitgemaakt. De commissie voor de perszuive ring heeft „Hakkie" Holdert, direc teur van „De Telegraaf", voor twin tig jaar ontzet van het recht bij een dagbladonderneming werkzaam te zijn in cenige journalistieke of leidende niet journalistieke functie. Voorts mag hij gedurende tien jaar geen leidende functie vervullen in een drukkers- of uitgeversbedrijf. Geldigheidsduur ei- bonnen verlengd Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat dc geldigheidsduur van de bonnen 612 en 622 Al gemeen voor twee eieren is ver lengd t.m. 15 Maart. Aan den ambassadeur der Vercenigde Staten, dr. Stanley K. Hornbeck, is in dc Pieterskerk tc Utrecht het ccre-doctoraat in dc rechtswetenschap pen verleend. De promotor, piof. dr. W. J. A. Rcinkamp, overhandigt den promovendus den doctorsbul. Geheel rechts de minister-president, dr. L. J. Af. Be el. F. plannon om dc Vercenigde Stateil te laten dcelcn in de bezetting van Griekenland schij nen reeds vasteren vorm tc heb ben aangenomen. A.F.P. meldt, dat de Gricksclic regcering overweegt om een mis sie naar de U.S.A. tc zenden, die dc autoiiteiten cn financicelc kringen in zal lichten over de on middellijke en latere economische behoeften van Griekenland. Tsal- daris, die in December j.l. tc Washington onderhandelingen beeft gevoerd, schijnt tot voorzit ter van deze missie tc zijn be noemd. In antwoord op berichten, als zou de Grieksche regecring heb ben doen weten, dat zij geen en kel bezwaar maakt tegen vervan ging der Britschc door Amcri- kaansche troepen, verklaart de regeering, dat zij geen enkel ini tiatief in dezen zin heeft geno men. Bespreking te Moskou Van gezaghebbende zijde te Londen wordt vernomen, dat de mogelijkheid bestaat, dat het Grieksche probleem door de mi nisters van buitenlandsche zaken van Engeland en de U.S.A. tc Moskou zal worden besproken. Het Amerikaansclic voorstel, dat dc Britschc troepen in Grieken land zullen blijven, indien dc U.S.A. Griekenland economische hulp vetiecncn, wordt thans door Bevin cn hooggeplaatste functio narissen van hel ministerie van buitenlandsche zaken overwogen. Een woordvoerder van liet mi nisterie wijst er op, dat volgens de laatste officieele verklaring over dc toekomst van de Britschc troepen in Griekenland hun sterk te aanzienlijk zal worden vermin derd. Er bestaat in politieke kringen te Londen geen twijfel over, dat dc door de Amerikanen opgeworpen kwestie om al dan niet dc beslissing die, naar in betrouwbare maar officieuze kna gen verluidt, reeds te Londen ge nomen is. nl. om alle Britschc troepen binnen drie maanden uit Griekenland terug tc trekken, tc wijzigen, er een van kritieke be langrijkheid cn moeilijkheid voor de Britsche regeering is. Marshall overlegt Generaal George Marshall, dc Amerikaansclic minister van bui tenlandsche zaken, cn Dean Ache- son, de onder-minister, zijn gedu- Dienstplicht in U.S.A. buiten werking President Truman heeft het Con gres aanbevolen de dienstplichtwet met ingang van 31 Maart buiten werking te stellen. Indien mocht blijken, dat de strijdkrachten met door vrijwilligers alleen op peil kun nen worden gehouden, zou een we der van kracht worden der wet kunnen worden aanbevolen, aldus president Truman. Dc dienstplicht is in September 1940 in Amerika ingevoerd. Tru man zei verder, dat het leger tot 1.070.000 en de marine tot 571.000 man zou worden teruggebracht. rende twee uur in besloten ver gadering bijeen geweest met dc begrpotingscommissic van het Huis van Afgevaardigden. Van bevoegde zijde wordt medege deeld. dat o a, het overnemen van de Engelsche financicelc verplich tingen in Griekenland is bespro ken. Dc E.A.M. de Grieksche coa litie van linksgeoriënteerde par tijen heeft besloten bij dc re gecring der U.S.A. een protest in tc dienen tegen „de nieuwe bezet ting van Griekenland", die voort vloeit uit de Britsch-Amerikaan- sehc besprekingen over de politiek ten aanzien van Griekenland." Dc E.A.M. zal blijven strijden voor dc volledige vrijheid van het Grieksche volk en Giickenland's onafhankelijkheid". Aldus het protest. De Nederl&ndschc militaire woordvoerder tc Batavia heeft he den over den militairen toestand het volgende medegedeeld: Dc inundaties m het gebied van Soerabaja worden steeds zorgwek kender, indien de republikeinen een bepaalde sluis op hun gebied zou den openzetten, zou alles zich nog tijdig ten goede kunnen keeren. Ingevolge een overeenkomst heb ben de republikeinen gebied binnen de demarcatielijn van Semarang ontruimd. Hierbij werd de bevolking van dit gebied onder dwang wegge voerd, zoodat dc groote oogst hier zal mislukken. Te Medan ontstond een zwaar vuurgevecht, waarbij de Nederlan ders van artillerie gebruik maak ten, nadat zwaar gewapende benden Ncderlandsch gebied waren binnen gedrongen. De aanvallers werden, met achterlating van cenige doo- den, verdreven. Twee Nederland schc militairen werden gewond. De politieke adviseur op Sumatra, dr. J. J. van rle Velde heeft erop ge wezen. dat dc toon van de republi- keinschc pers op Sumatra fel anti- Nedcrlandsch blijft. terwijl de schendingen van het bestand in het, bijzonder bij Padang en Medan voortgaan. \4jm 4 r - - jtme&S&Zri.-J MET BUL EN HENGEL TER VISCHVANGST. Met een bijl worden cr bijten in 't ijs gehakt. Met den hengel wordt dan menig vischje verschalkt. Haagsche Conventie ter sprake op proces in Tokio Het internationaal tribunaal tc Tokio heeft geweigerd dc documen ten van de verdediging betreffende beweerde schendingen van interna tionale verdragen door landen, die over Japan recht spreken, als be wijzen aan te nemen. Het gaat vooral om vcroordecling door den Volkenbond van den Sowjct Russi- schcn aanval op Finland en van ander Sowjet-Russisch optreden in dc Baltische landen en in Polen, waaruit volgens advocaat Blakeney zou blijken, dat het Kellogpact door de ondertcekende mogendheden ver schillend is uitgelegd en niet als basis zou kunnen dienen voor ge rechtelijk optreden tegen Japan. Dit besluit werd met absolute meerderheid genomen. De verdedi ging was van oordeel, dat het wer pen van een atoombom op Nagasa ki en Hirosjima en schending be- teekent van de Haagsche conventie, op grond van welke conventie de Japanners wegens oorlogsmisdadep worden berecht, en den Japanners het recht heeft gegeven tot het ne men van rcpressaillemaatregelen. Het tribunaal besloot echter, dat het gebruik van dc atoombom den geallieerden niet het recht ontzegt Japan te berechten. De Bclgisch-Nedcrlandsche commissie voor haventarieven heeft een voorloopige oplossing voorgesteld ter overbrugging van de moeilijkheden, die tus schen Belgische en Nederland schc havens in het verleden zijn gerezen. Deze regeering komt hierop neer, dat do Nederlandschc havens het peil van hun tarieven voor haven rechten in aanmerkelijke mate zul len verlioogen, zoodanig, dat het huidig verschil met België aanmer kelijk verminderd wordt. Waar do tarieven zich nu. voor schepen in do wilde vaart, verhou den als 300 voor do Belgische tot 100 voor dc Nederlandscho havens, 7.011 dit met. ingang van 1 April wor den teruggebracht op 168 tegenover 100. Voor schepen, varende in gere gelde» lijndienst, zou de verhou ding van 218/100 tot 117/100 her leid worden. Tegen 1 Januari 1918 zou de go- mengde commissie opnieuw bijeen komen om don toestand opnieuw to onderzoeken en eventueel nieuwe voorstellen tc doen. Verder zij opgemerkt dat deze besprekingen, die in een bijzonder goeden geest van verstandhouding en wederziidsch begrijpen gevoerd werden, in feite een basis geleed hebben voor een accoord op langen termijn. De gemengde commissie heeft inderdaad eenparig de, begin selen van het ..self supporting" zijn der havens, en van gelijkwaardig heid der tarieven in ^e groote Bel gische en Nederlandsrhn havens aanvaard. Het mag onderstreept worden, dat het resultaat van de werkzaam heden der commissie een belangrij ken stap hetoekent op weg naar een steeds betere verstandhouding tus schen de Belgische en Nederland schc havens Bevin via Duinkerken naar Moskou Bevin de I ritsohe minister van buitenlandsche zaken, zal vandaag vergezeld van A. V. Alexander, mi nister van defensie, naar Du in Ker ken vertrekken, alwaar hij 't Britsch- Fransche hondgen »otschapsverdrag zal teekenen. Later op den dag zal hij naar Tournai gaan. om met een speciale» trein naar Moskou te ver trekken Ofschoon er geen bepaalde rege lingen zijn getroffen om den zos- daagschen treinreis naar Moskou ?c onderbreken, acht men het mogelijk, dat Bevin enkele ure in cenige der belangrijkste steden, welke hij pas seert, zal doorbrengen. Deze steden zijn: Brussel. Berlijn, Warschau on Brest-Litofsk Verjaardagen Kon. familie Voortaan zal als de verjaardag van de Koningin op een Zondag valt, den daarop volgenden Maan dag den geheelen dag vrij van dienst worden verleend. Indien de verjaardag van Prinses Juliana of van Prins Bcrnhard op een Zondag valt, den daarop volgenden Maan dag na den ochtenddienst vrij ge geven worden. Piek in cassatie C. Piek, in oorlogstijd directeur- generaal van Winterhulp, die door het Bijzonder Gerechtshof tc 's-Gravenhage wegens hulpvcrlee- ning aan den vijand is veroordeeld tot 8 jaren gevangenisstraf, is van deze uitspraak in cassatie gegaan. Belgisch - Russisch verdrag? Volgens welingelichte kringen overweegt men reeds sedert ver scheidene maanden te Brussel de mogelijkheid om met Moskou een verdrag tc sluiten, overeenkomstig het Fransch-Sowjet verdrag. De politiek, die door den Belgischen minister van buitenlandsche zaken. Spaak, sedert de bevrijding wordt gevoerd, wordt geleid door de over weging geen der vier groote mo gendheden te kwetsen. Het weersoverzicht van Dc Bilt meldt: Dc veranderingen in de luchtdrukverdceling voltrekken zich uiterst langzaam. De rug van hoogen luchtdruk, die gistermorgen over het Zuiden van ons land lag, bevond zich hedenmorgen boven het Noorden van het land. Bij een windstillen onbewolkten nacht met mistvelden traden weer zeer lage minimum temperaturen op. Den Helder overtrof de gisteren geme ten record-temperatuur van 13.3 cn registreerde in den afgeloopen nacht 13.9. Ook in Noord-Engeland, Schot land en Duitschland kwamen bij windstilte op genoemden rug van hoogen luchtdruk zeer lage tempera turen voor, in Engeland tot —15, in Duitschland tot 20. Dc Oceaandepressie, die by de Azoren ligt, breidt zyn invloed lang zaam uit over West-Europa. Oostenwind De wind zal dan ook aanvanke lijk in ons land weer uit Oostclyke richtingen gaan aanwakkeren. Dit heeft echter tot gevolg, dat de nachtelijke minimum temperaturen minder laag zullen worden, daar bovendien dc bewolking geleidelik verder zal gaan toenemen. De minimum temperaturen van den afgeloopen nacht waren de vol gende: Dc Eilt —10. Den Helder 14. Vlissingen 5, vliegveld Gro ningen (Eelde) 12. Tijdelijk sneeuw Weersverwachting van Dc Bilt: Verder toenemende bewolking met tijdelijk sneeuw of regen. Afnemende vorst en later plaat- - s el ijk lichte dooi. Aanvankelijk aanwakkerende cn veranderlijke (- windm Dinsdag 4 Maart: Zon op 7.22, m onder 18.23maan op 14.40, on- rtr-T r, .39.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1