DAGBLAD VOOR AMERSFOORT BRITSCH - FRANSCII VERDRAG TE DUINKERKEN GETEEKEND Gunstiger regeling voor enkele categorieën In Moskou wordt geen verdrag gemaakt Verkeerswereld is vóór geleide economie Verdrag voor 50 jaar ,,H' Engeland en Frankrijk willen verdragen met USA en USSR Lentz komt voor Ook met België? W achtgeldr egeling voor werkeloozen? Holdert 20 jaar uitgesloten Heffing-in-eens Tarief eveneens gewijzigd Slechts principes ter sprake aanvaard Mijnwerkers gaan Zondag delven Arnhems brug in gevaar! IJsbrekers brachten echter hulp Eieren blijven op den bon „lederen Duitscher onwaardig," Tr. Lie bemiddelt in Palestina Depressie nadert Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.-— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING H E T P A R O'O L Woensdag 5 Maart 1947 Nr. 586 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. ndmlnlstratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER 1 N Duinkerken, tvaar in 1940 clc Entente cordiale werd afgebroken, is gistermiddag het Britsch-Fran. sche bondgenootschap onderteekend. De plechtigheid had plaats op het bureau van den onder gouverneur van het departement. Voor Uroot-Brittannië teekenden Bevin en Duff Cooper (ambassadeur in Parijs), voor Frankrijk Bidauit en Massigli (ambassadeur in Londen). Het regende, toen Bevin per auto in Duinkerken arriveerde. Hij werd door Bidauit verwelkomd, terwijl een groote menigte het Engelsche volkslied zong. Nadat de Britsche en Fransche functionarissen elkaar hadden begroet, speelde een Fran sche militaire kapel het „God save the King". Bevin en Bidauit in specteerden daarna een c rewacht en traden vervolgens he kantoor van den onder-gouverneur binnen. Achtereenvolgens teekenden Bi dauit, Massigli, Bevin en Duff Coo per. Historisch gebeuren Bevin zei: „Ik erken? dat dit een waarlijk historisch gebeuren is en het stemt tot groote dankbaarheid te weten, dat de Entente Cordial, die bij de eeuwwisseling werd gesloten, in feite nooit is verbroken. Integen deel kan gezegd worden, dat het verdrag van die dagen in twee groote oorlogen met bloed is beze geld. Ik geef toe, dat tusschen deze beide oorlogen misschien misver standen zijn ontstaan, die het we- deropkomen van een agressief Duitschland in de hand hebben ge werkt. Namens het nieuwe socialis tische Engeland verklaar ik: „Wij zullen er naar streven misverstan den te vermijden en wij zullen er naar streven het nieuwe Frankrijk te begrijpen." Bijdrage tot vrede Bidauit sprak: „De alliantie is een belangrijke bijdrage tot het tot stand komen van een rechtvaardigen en duurza- men vrede. Uit historische overwe gingen is het juist, dat zij te Duin kerken wordt geteekend, de plaats, waar temidden der vele puinhoopen de phoenix van een betere toekomst voor onze beide volken herrijst. Door de alliantie hebben Engcand en Frankrijk hun beider toekomst aancengeklonken. Hun doel is het bevorderen van vrede en veiligheid. Het is van zeer groot belang, dat onze volken vriendschap voor el kander gevoelen en weten, dat zij dezelfde idealen van vrijheid en rechtvaardigheid nastreven. Nadat zij tezamen zoo zwaar zijn beproefd zullen zij tezamen herrijzen." Meer verdragen Tegelijk met de bekendmaking van de bepalingen van het Fransch-Britsche bondgenoot schapsverdrag hebben de re geeringen van Engeland en Frankrijk een verklaring gepu bliceerd. waarin zij uitdrukking geven aan haar verlangen een verdrag tot stand te brengen tusschen de USA, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie met het oog op de ontwapening en demilitairiseering van Duitschland. De president der Fransche repu bliek. Vincent Auriol, heeft een boodschap gezonden aan koning George van Engeland, waarin hij uiting geeft aan de warme gevoe lens van het Fransche volk jegens den koning en het Britsche volk. ,,A1 mijn landgenootcn verheugen zich uit het diepst van hun hart over deze gebeurtenis." In een boodschap aan Bidauit, den Franschen minister van buiten- landsche zaken, brengt Auriol „de felicitaties en dankbaarheid van het gehcele volk en de Fransche Unie" over. Hij voegde hieVaan toe: „Gij zult door hun vertrouwen en unaniemen steun gesterkt naar Moskou vertrekken." Tot Blum, aan wien het verdrag te danken is zegt Auriol: Gij hebt Frankrijk goed gediend. Gij hebt den vrede goed gediend." Hij bevorderde den „arbeidsinzet" J. L. Lentz, voormalig hoofd van de rijksinspectie be volkingsregisters, zal op 18 Maart voor' het Bijzonder Ge rechtshof te 's-Gravenhage te recht staan. Lentz wordt er van beschuldigd, den burgemeesters opdracht tc hebben gegeven de bevolkingsregis ters ter beschikking te stellen van den „arbeidsinzet". De secretaris generaal van Binnenlandsche Zaken had namelijk geweigerd dit bevel tc geven, waarna Lentz, door het ont werpen van een verordening, deze bevoegdheid aan zichzelf trok. Hjj gaf verder bindende voor schriften aan de burgemees ters, waardoor provinciale en stedelijke „Beauftragten" van den „rijkscommissaris", de „Fachberater" en de hulppolitie vrij toegang Inlegvellen Lentz is het ook geweest, die, in tegenstelling met ir. Louwes, ver- llaard heeft dat hij wel kans zag reuwe inlegvellen voor stamkaar- n t.b.v. den „arbeidsinzet" te ver trekken. Verder heeft hij ontwerp voorschriften voor de tweede dis tributie-stamkaart-uitgifte ontwor pen. Ten slotte zou hij één van zijn ondergeschikten, den commies J. A. J. F. Roelin en diens cchtgenootc blootgesteld hebben aan vervolging door den S.D. DE tekst van de alliantie luidt verkort als volgt: Z.M. de Koning van Groot-Brit- tanni'è, enz. en de President van de Fransche Republiek wenschen de gevoelens van vriendschap en de gemeenschappelijke be langen, die tusschen Engeland en Frankrijk bestaan, in een bondgenootschapsverdrag vast te leggen, overtuigd als zij zijn, dat het sluiten van zulk een ver drag de regeling van alle kwes ties tusschen de beide landen zal vergemakkelijken. Beide landen zullen niet alleen teza men doch ook met de andere Vereenigde Naties streven naar het behoud van den vrede, ter wijl aan elke agressie in over eenstemming met het handvest der UNO weerstand zal worden geboden. In geval van een her nieuwde agressie van Duitsch land zullen de beide landen el kander bijstaan. Gezamenlijk optreden Artikel 1. Ingeval van agres sie van de zijde van Duitsch land, of wanneer Duitschland een politiek gaat voeren, ge richt op agressie ten aanzien van een der beide landen, zal gezamenlijk worden opgetre den in overeenstemming met artikel 107 van het Handvest der UNO. Artikel 2. Wanneer een dei- beide landen in een gewapend conflict met Duitschland wordt betrokken, zal het andere land alle mogelijke militaire en an dere hulp verleenen. Artikel 3. Wanneer Duitsch land in gebreke blijft aan ocni- ge economische verplichting jegens het ecne land te vol doen, zullen beide landen geza menlijk of zoo noodig met an dere landen overleggen, welke maatregelen dienen tc worden genomen. Economisch contact Artikel I. Rekening houdend met dc belangen der andere Vereenigde Naties zullen de beide landen de wedcrzijdsche economische betrekkingen zoo veel mogelijk uitbreiden en versterken. Artikel 5. (a) Geen der be palingen van dit verdrag moet worden uitgelegd als een afwij king van de door het Handvest aan contractanten opgelegde verplichtingen. (b) Geen der contractanten zal een alliantie aangaan die gericht is tegen den anderen contractant of verplichtingen aangaan in strijd met de bepa lingen van dit verdrag. Artikel 6. Het verdrag wordt onmiddellijk na ratificatie van kracht en wordt aangegaan voor 50 jaren. Wanneer het niet een jaar voor den afloop datum door een der partijen wordt opgezegd, wordt het voor onbepaalden tijd verlengd. Op doorreis naar Moskou heeft Bevin te Brussel verklaard: „Ik heb zoocven een bond genootschapsverdrag met Frankrijk geteekend en ik hoop oprecht, met Eelgië een derge lijke overeenkomst te kunnen sluiten." Bevin vervolgde: „De socialisti sche regccnng zal alle mogelijke maatregelen nemen, opdat er nim mer een misverstand zal kunnen ontstaan die een nieuwe agressie zou kunnen veroorzaken. In het Westen heeft men genoeg ellende ondervonden. Groot-Brittannië is er zich van bewust, dat het een lei dende taak moet vervullen bij het vrijwaren van dc wereld van een niéuwen strijd in het Westen." Financieringsregeling woningbouw 1947 Van zekere zijde is de indruk ge wekt, dat de onlangs tot stand ge komen „financieringsregeling wo ningbouw 1947" slechts mogelijk heid biedt tot het bouwen van huur woningen. De minister van openbare wer ken en wederopbouw wijst cr even wel op. dat deze opvatting op een misverstand berust en dat ook de bouw van een woning, welke door den eigenaar zelf wordt bewoond, op den voet van evengenoemde re geling gefinancierd kan worden. Naar het A.N.P. verneemt wordt bij het departement van Sociale Zaken met voortvarendheid ge werkt aan «ie samenstelling van een ontwerp van wet voor een verplichte wachtgeld- en werk. loosheidsverzekering. De commissie voor de perszuive ring heeft „Hakkie" Holdert, direc teur van „De Telegraaf", voor twin tig iaar ontzet van het recht bij een dagbladonderneming werkzaam te zijn in eenige journalistieke of leidende niet-journalistieke functie. Voorts mag hij gedurende tien iaar geen leidende functie vervullen in een drukkers-'-of "uitgeversbedrijf. Teneinde tegemoet te komen aan verschillende bezwaren, die de Tweede Kamerleden tegen de heffing-in-eens op vermogens naar voren hebben gebracht, heeft de minister van Financiën, blijkens zijn memorie van ant woord, enkele wijzigingen in het oorspronkeli|ke ontwerp aange bracht, die wat de betalings-re- geling bij het aanspreken van bedrijfsvermogens, de belasting vrije grens voor pensioenen en de kleine vermogens een gunsti ger regeling-nrhonöen. MDAT de standpunten van de Grootc Vier over Duitschland zoover uiteenloopen, dat er slechts met moeite een gemeen schappelijke gedragslijn zal kunnen worden bepaald, zijn de Groote Vier niet voornemens op de conferentie van Moskou de voorwaarden van het vredesverdrag met Duitschland vast te ..stellen. Zij hopen slechts in staat te zijn fiet eens te worden over de richtlijnen, waarop tenslotte het uiteindelijke vredesverdrag zal kunnen worden gebouwd. Op de agenda van de conferen tie komen de volgende punten voor: 1) De politieke en economische problemen van Duitschland. 2) De Toekomstige status van Duitschland. 3) Plannen voor dc uiteindelijke Jitvocring der vredesverdragen. 4) Amcrikaansche voorstellen voor een viermogcnd lieden ver- el rag. 5) Het Ruhrgebied en zijn steen kool. 6) Het onafhankclijkheidsver- drag voor Oostenrijk. Hier aan zal mogelijk nog wor den toegevoegd het probleem van de toekomstige controle op de Dardanelles Behalve inzake het i i i i I het Instituut zal zijn theoretische 1/VGrhGldSlGIUlll? richtlijnen te geven voor de inves- O teering in het verkeerswezen". ET Nederlandsch Ver- keers-instituut is ont staan door het besef, dat de economische verzorging van de transportmiddelen van essen tieel belang is voor de Neder- landsche welvaart en het beleid, dat bij de betrokken bedrijven gevoerd wordt, op de meest hechte grondslagen moet be rusten." Deze woorden sprak dr. ir. M. H. Dammc, de voorzitter van den voorloopigen raad van beheer bij de cpeningsvergadering van het nieu we instituut. Minister i r. H. Vos betoog de o.m.„De vraag waarvoor wjj staan is: hoe besteden wij de ar beidskracht en de buitenlandsche betaalmiddelen, die ons ter beschik king staan, zoo voordeelig mogelijk voor den wederopbouw van onze nationale economie. De taak van teering in het verkeerswezen „Moeder-wetenschap" Prof. d r. P. K u i n, die minis ter dr. Huysmans verving, wees op het onverbrekelijke verband van de verkeers-cconomie met de weten schappelijke economie, die hij als de „moeder-wetenschap" betitelde. Ir. D. de Jong Wzn.. spre kend over het belang, dat het be drijfsleven heeft bij het nieuwe In stituut, zei: „In de verkeerswereld is de strijd om geleide economie al uitgevochten. Men is 't er in 't algemeen over eens, dat er lei ding moet zjjn, want het ver keerswezen kan zich zonder be hoorlijke regeling niet naar wensch ontwikkelen. Op het oogenblik wordt voor een groot aantal verkeersondernemin gen door de overheid vastgesteld welke trajecten zjj hebben te rijden en welke tarieven zij mogen bere kenen. In de verkeerswereld be staat tegen dit overheids-ingrijpen weinig oppositie. Wat de verkeerswereld alleen wil Is, dat deze regeling niet ontaardt in dictatuur. onafhankclijkheidsverdrag voor Oostenrijk bestaat op alle genoem de punten een groot verschil van n.pening tusschen de Sowj r l'nie en de westelijke mogendheder Geduld noodig Wat dc inleidende besprekingen betreft is bet belangrijkste vraag stuk, welke rol de kleinere mo gendheden moeten spelen lnj het opstellen van het vredesverdrag met Duitschland Op dit punt heb ben in de eerste plaats dc Brit sche dominions hun aanspraak op een zoo groot mogelijk aandeel in dit werk krachtig naar voren ge bracht. De oplossing van het Duitsche probleem zal een eindeloos geduld en een groot staatsmanschap ver- cischen. Momenteel bestaat het gevaar, dat Duitschland in tweeën zal worden gedeeld, waarbij dc oostelijke liclft onder Russischen invloed zal komen. Rusland staat een gecentraliseerd Duitschland voor. terwijl dc westelijke mo gendheden zullen aandringen op dc vorming van een soort staten bond. Voorts zal nen niet kunnen ont komen aan een zvvaren strijd over dc oostelijke grens van Duitsch land. welke aangelegenheid door dc Sovvjet-Unie als in feite reeds geregeld wordt beschouwd. liet Rijnland en bet Ruhrgebied vor men op zichzelf reeds groote en belangrijke problemen. Nazi-processen drie maanden uitgesteld De processen die oorspronkelijk in Februari of Maart in de Britsche zóne van Duitschland tegen de 20.000 leden van het NSDAP-be- stuur, de S S., de Gestapo en den Sicherheitsdicnst zouden worden gehouden, zijn tot eind Mei of be gin Juni uitgesteld. De administratieve voorbereiding van dc processen tegen deze orga nisaties, die door het internationaal tribunaal tc Neurenberg schuldig werden verklaard, neemt zooveel tijd in beslag, dat men tot uitstel moest overgaan. Citroenen op den bon Donderdag a.s. wordt in de bon- nenlijst voor alle leeftijdsgroepen een voorinlcvcringsbon bekend ge maakt voor 250 gram citroenen. Belastingschuldigen, wier vermo gen voor tenminste één derde als bedrijfsvermogen moet worden aan gemerkt. krijgen n.l. het recht het gedeelte van den aanslag, verband houdende met het bedrijfsvermogen, te voldoen in vijf geljjkè jaarlijksche termijnen. Deze regeling geldt niet voor dc geblokkeerde middelen waarover een belastingschuldige be schikt. Bovendien wordt, indien bij of vóór den eersten termijn op andere wijze dan uit geblokkeerde middelen meer wordt betaald dan bij den eer sten termjjn verschuldigd is. over dat hoogere bedrag een korting van 4 per jaar toegekend. Grens verhoogd De belastingvrije grens voor pen sioenen is verhoogd van 4.000 tot t 6 000. Voorts is voor hen. die geen piofijt hebben van de vrijstellingen voor de oudendagsvoorziening oen extra vrijstelling opgenomen ten bedrage van een vierde van de nor male vrijstelling. De normale vrij stelling bedraagt voor ongchuwderi 8.000, voor gehuwden 12 000. In dit geval bedraagt de extra-vrijstel ling dus voor ongehuwden 2.000 en voor gehuwden f 3.000. Dc kinderaftrek wordt van f 4000 tol f 5.000 verhoogd, indien het kind geen recht heeft op al dan niet in gegaan wezenpensioen. Voorts is de kinderaftrek uitgebreid tot meer derjarige kinderen, die door gebre ken van lichaam of geest onvol waardig zijn. Hij is anderzijds be perkt tot kinderen, die zelf niet in de heffing worden aangeslagen. Kleine vermogens Voorts is voor bezitters - van 40 jaar en ouder van kleine vermo gens een gunstiger regeling getrof fen. De vrijstelling ^ten bedrage van 50.000 volgens het oorspron kelijk ontwerp slechts verleend, in dien het gemiddeld zuiver inkomen van den belastingplichtige over de belastingjaren 1941 tot en met 1945 een bedrag van 1500 niet te bo ven gaat. Thans wordt deze vrij stelling verleend, indien het gemid deld zuiver inkomen over die jaren of, als dit voor den belasting plichtige voordccliger is over ele belastingjaren 1943 tot en met 1945, niet meer bedraagt dan 2000. Be draagt het inkomen méér dan 2000, doch niet meer dan f 3000, dan wordt de vrijstelling slechts ten deele verleend. Bovendien wordt deze ver mindering toegekend aan hen. die door gebreken van lichaam of geest onvolwaardig zijn. on geacht hun leeftijd. Nieuw tarief Ook het tarief heeft een wijziging ondergaan. Het thans voorgestelde tarief omvat de volgende heffings percentages over het gedeelte van de belastbare som. d.i. het vermo gen na aftrek van de vrijstellingen: tusschen 0 10.000 5 10.000 30.000 60.000 100 000 200.000 360.000 520.000 1.000.000 of meer 25 Vergeleken bij het oorspronkelijke voorgestelde tarief verloopt de pro gressie regelmatiger. Het belasting bedrag is nergens verhoogd, voor de lagere vermogens is het ver schuldigde bedrag iets lager gewor den. Kunst voorwerpen Voorwerpen van zoodanige kunst- of wetenschappelijke waarde, dat zij in een openbaar museum of open bare wetenschappelijke verzameling zouden kunnen worden opgenomen, zullen, mits de belastingplichtige bereid is deze voorwerpen daartoe gedurende een bepaalden tijd in bruikleen af te staan, en indien hij aannemelijk maakt, dat hij reeds op 9 Mei 1940 eigenaar van de voor worpen was. onder bepaalde voor waarden buiten de herfing blijven. Maatregelen van USA tegen Rusland Bradley, de voorzitter van de subcommissie voor de koopvaardij van het Amcrikaansche Huis van Afgevaardigden, heeft een wets voorstel ingediend om allen Ameri- kaanschen uitvoer naar de Sowjet- Unie stop te zetten tot Moskou een bevredigende regeling treft inzake de 95 koopvaardijschepen, die de USA onder de bepalingen van de leen- en pachtwet aan de Sowjet- Unie hebben geleend. 30.000 7 60.000 10 100.000 12%% 200.000 15 360.000 17%% 520.000 20 1.000.000 22%% Nederland, en speciaal de Wad- deneinlanden, bevinden zich nog steeds in den greep van ijs en sneeuw. Door dc geweldige ijsmassa's die zich inmiddels weer van de kust los gemaakt hebben is een schip (links) op het Texelsche strand geduwd. De beheerder der Nederlandsche steenkolenmijnen heeft een bekend making doen ophangen bij de mijn bedrijven, waarin hij o.a. zegt: „Nu dc winter abnormaal lang duurt en daardoor ernstige gevol gen voor onze medeburgers heeft, hebben zoowel mijnwerkers per soonlijk als groepen van mijnwer kers mij verzocht nogmaals de ge legenheid open te stellen om een Zondag vrijwillig te werken. Aangezien mij verder bekend is, dat verschillende ziekenhuizen, sa natoria en tehuizen voor ouden van dagen geen kolen meer hebben voor verwarming, heb ik gemeend mij m verbinding te moeten stellen met de besturen van de vakorganisaties, die (lit ten volle ondersteunen. Na hiervoor toestemming te heb ben ontvangen van de kerkelijke overheid heb ik daarom besloten aan het ondergrondsche personeel en een deel van het bovengrondsche personeel de gelegenheid te geven cp Zondag 9 Maart vrijwillig te ko men werken". De laatslc dagen hebben pon tonniers en torpedisten de z.g. Baiiybrug over den Rijn bij Arn hem danig versterkt, omdat men \reest dat bij kruiing van het ijs de brug in gevaar kan komen. Tegen dit gevaar zijn vier ijs brekers uit Rotterdam .,in liet geweer" gebracht en. voorloopig tenminste, met cenig succes. Van lictoren tot Arnhem hebben zij een geul van dertig meter breedte in liet ijsdek geforceerd. De stroom voert dc losse schotsen lot weg. Vandaag zullen twee ijsbrekers trachten ook boven de brug de rivier „schoon" te maken. Als de vier „Rotterdammers" met hun taak geheel gereed zijn zullen zij hun „collega's" boven de brug assistentie gaan verleenen. Door deze felle actie tegen bet ..ijsfront" zijn de verwachtingen, aai dc Baiiybrug behouden kan blijven, sterk gestegen. Alle ge vaar is echter nog lang niet gc- v.cken. want als de dooi goed in valt komt er nog wel „wat" los. In tegenstelling met de eeni- gen tijd geleden bestaande ver wachting, dat de cierdistributie in dit voorjaar zou kunnen wor den opgeheven, is thans komen vast te staan, dat dit niet het geval zal zijn. Ilocwel in het voorjaar vol doende eieren ter beschikking zullen komen om aan do binnen landsche vraag te kunnen vol doen, zou een opheffing van de distributie een zeer sterke stij ging van dc eierprijzen in den na zomer en herfst veroorzaken. Opheffing van de distributie zou dan ook over eenige maan den tot ongewenschte span ningen aanleiding kunnen ge ven. Bovendien heeft men nu een beperkte eiercnexport om ver schillende redenen gcwenscht is bij een opheffing van de dis tributie van eieren geen enkele zekerheid, dat de afgesloten ex portcontracten uitgevoerd kunnen worden zonder verstoring van de binnenlandsche markt te veroor zaken. zegt Kesselring Tijdens dc zitting van het En gelsche militaire tribunaal te Ve netië, dat het proces voert tegen veldmaarschalk Kesselring heeft de beschuldigde dc wijze, waarop 335 Italianen in 1914 in de kelders te Ardea ten Zuiden van Rome werden doodgeschoten „lederen Duitscher en boven al lederen Duit- schen officier onwaardig" genoemd. Naar aanleiding van getuigenver klaringen, dat slachtoffers bjj vijf tcgeljjk zonder tc weten wat hun te wachten stond een schot in den nek kregen, verklaarde Kesselring luide, terwjjl hij met zijn vuist op dc open handpalm sloeg: „Ik zou werkelijk in deze gerechtszaal de woorden niet kunnen gebruiken, die ik noodig acht om mijn mee ning over dit gedrag te beschrij ven". Geen Nero Kesselring, zeidc toestemming te hebben gegeven tot het doodschie ten van 10 Italianen voor iedcren Duitscher, die tengevolge van de bomexplosie tc Rome werd gedood, omdat dit uit geschiedkundig, mo reel en menschelijk oogpunt een veel eerlijker oplossing was dan bij voorbeeld het bevel tot het ontrui men van Rome. „Ik wilde mij geen plaats in de geschiedenis naast Nero verove ren", aldus Kesselring. Kesselring verklaarde zich verzet te hebben tegen den ondergrondschen strijd van Italiaanschc partisanen, even als hij als opperbevelhebber aan het Westelijk front gekant was tegen dc Duitsche Wehrwolfbeweging. Noorsch schip op zijn eerste reis gestrand Op de North Kish-bnnk bij Du blin is het Noorsche schip Bolivar, dat met graan van Buenos Aires naar Dublin onderweg was. aan den grond geraakt. Men vreest, dat het schip door de zware zeeën zal wor den gebroken. Alle opvarenden zijn gered. De Bolivar is een dubbclschroefschip van 5230 ton, dat eerst na clen oor log voltooid werd en thans zjjn eerste reis maakte. Trygve Lie, secretaris-generaal der UNO heeft aan dc delegaties der Groote Vijf te Lake Success voorgesteld een speciale commis sie van onderzoek inzake de Pa- lestijnsche kwestie in tc stellen. De delegaties hebben het voorstel aan hun regeeringen doorgegeven en wachten thans op instructies. Men neemt aan, dat Engeland bereid is het voorstel te aanvaarden. Naar vernomen wordt, overweegt Lie de vorming van een commissie an twaalf man voor het verzame len van feiten. Daar geen Joodsche officicele lichamen lid van deze commissie kunnen zijn, zullen ter wille van de onpartijdigheid ook de Arabische landen niet in de com missie worden vertegenwoordigd. Beide partijen zullen echter volle dige gelegenheid hebben hun zaak aan de commissie voor te leggen. Deskundigen verwachten niet, dat de commissie, indien zij mocht worden opgericht, voor einde Maart met haai werk zal beginnen. Oifi- cieele zionistische kringen tc New York zijn van meening, dat de in stelling van een werkelijk onpartij dige commissie geen tegenstand van de Zionisten zal ondervinden. Men verwacht echter nog geen be slissing voor het bestuur van het Joodsche Bureau dit weekeinde tc Jeruzalem bijeen zal komen. Het weersoverzicht van Do Bilt meldt: Langzaam voltrekken zich thans wijzigingen in de algemeen© circulatie, die wijzen op een stijging van temperatuur. De rug van lioo- gen luchtdruk, die de depressies op den oceaan en boven Zuid-Noorwe- gen scheidt, beweegt zie li geleide lijk verder in Noord-Oostelijke rich ting. Dinsdagavond lag de as van dezen rug juist ten Noorden van ons land. Hier bleef bij zwakken wind de temperatuur ook overdag voortdurend beneden het nulpunt. In liet Zuiden van het iand werd do wind bij nadering van de Oce aan-depressie opnieuw Oostelijk cn bracht liet, met deze depressie ver bonden, frontensysteem zwaro be wolking. Storingsfronten De storingsfronten deden de baro meter boven Noord-Frankrijk, En- eland. België cn ons land zeer «mei dalen cn veroorzaakten in Zuid- Limburg Dinsdagavond reeds regen. Achter de fronten liepen dc tem peraturen in Frankrijk op tot 10 A 12 graden boven nul. Het is echter niet te verwachten, dat na front passage in ons land dc temperatuur dadelijk deze hooge waarde zal be reiken. De onderste luchtlagen blij- vcn voorloopig nog betrekkelijk koud, als gevolg van de aanwezig heid van een dikke sneeuwlaag, ter wijl ook het koude Noordzeewater zijn invloed doet gelden. Temperatuuroverzicht van Dins- lagavond 0 uur: Twente t. Den Helder 2. De Bilt 0, Schiphol 1. Vliegveld Ecldo 4. Vliegveld Beek 0. Oilze Rijen 0. Temperatuur stijgt Weersverwachting van Dc Bilt, geldig ran Woensdagochtend tot Wncnsdaga vond. Krachtige, nu cn dan harde wind overwegend tusschen Oost r en Zuid. Meest zwaarbewolkt niet regen, in het Noorden en midden van het land tijdelijk flOg sneeuw. Langzaam stijging van temperatuur

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1