DAGBLAD VOOR AMERSFOORT U.S.A. protesteeren over de „Martin Behrman" Mr. Trip overleden K.V.P.-leiding steunt Weiter c.s. niet Hij was vele jaren president der Nederlandsche Bank Oppositie verwijt regeering on verzoenlij kheid REGEERING IS SOUVEREIN", ZEGT BATAVIA Reeds met lossen begonnen Gromyko verwerpt atoomplan Massa-arrestaties in Athene Belgen bij Bat'a in staking Vijftien jaar voor Cor Wals Motie voor Sjahrir in het K.N.I.P. Ieder eerde hem Weiter passeerde in 1939 twee Indonesiërs Zij brengen partij in gevaar Vijf milliard nog geblokkeerd F 200.- verdiend C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonucraentsprljs: 031 per weck of 4.-— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING "HET PAROOL Donderdag 6 Maart 1947 Nr. 587 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE regeering der Vereenigde Staten heeft haar ambassadeur in Den Haag opdfacht gegeven, zoo wordt uit Washington gemeld, te protesteeren tegen de maatregelen van de Nederland- sche regeering inzake den Indonesischen export. De directeur van de reederij, waartoe de „Martin Behrman" behoort, heeft in Bata via geprotesteerd. Het inbeslagncmen van de lading van de „Behrman" noemde hij schending van het volkenrecht. als Nederland op de Indoncsi sche Republiek. Ryan eindigde met te zeggen, dat deze aangelegenheid onder de competentie van den Veiligheids raad viel en dat zij aan het Ameri- kaansche congres moet worden voorgelegd. Het protest van de Vereenigde Staten richt zich tegen de maatre gelen van de Nederlandsch-Indischc legeering van 29 Januari, waarbij bepaald werd dat zekere producten, die de Indonesiërs willen uitvoeren, het land niet zonder verder onder zoek kunnen verlaten, aangezien die producten wellicht het eigen dom zijn van niet-Indonesischc bur gers. In verband met deze beslis sing is, zooals bekend, de „Martin Behrman" onder Nederlandsche militaire bewaking van Cheribon naar Tandjong Priok gebracht. De woordvoerder van het Ame- rikaansche ministerie van buiten- landsche zaken, die van het pro test mededeeling deed, voegde er aan toe, dat in het protest zal wor den gewezen óp de omstandigheid, dat de maatregelen der Neder- landsch-Indische regeering niet al leen den handel op Nederlandsch Oost-Indië verlammen maar tevens de wereld berooven van artikelen, vooral levensmiddelen, waaraan in de geheele wereld gebrek bestaat. Ryan's protest James Ryan, directeur van de 'Amerikaansche scheepvaartmaat schappij „Isbrandtsen", tot welke maatschappij de „Martin Behrman" behoort, heeft Woensdagochtend aan de pers verklaard, dat „het in beslagnemen van de lading van het schip door de Nederlanders een flagrante schending van het vol kenrecht beteekent". Hij protes teerde tegen het feit, dat hij eerst gisterochtend hiervan in kennis was gesteld, tèrwijl de pers reeds Dinsdagavond op de hoogte was. Mr. Ryan legde er don nadruk op, dat de lading van het schip eigen dom was van de Amerikaansche re geering en dat het hier een van de transacties betreft, die geregeld met de republikeinsche regeering plaatsvinden. Hij voegde er aan toe, dat de Amerikaansche regeering niet de bedoeling had wapens naar Indonesië te zenden, doch slechts handel wenschte te drijven. Geen land ter wereld Geen land ter wereld, zoo zeide Mr. Ryan, oefent op het oogenblik op een ander land een zoo strenge blokkade uit In een officieel communiqué wordt te Batavia het volgende me degedeeld: De directeur van dc Amerikaansche scheepvaartmaat schappij „Isbrandtsen" Ryan heeft Woensdagmorgen in een onderhoud met mr. J. E. van Hoogstraten, di rectcur van het departement van economische zaken te Batavia, er op aangedrongen, dat een gemeng de ftederlandsch-Indonesische han delsorganisatie zou worden opge richt om de producten van Indone sië voor de wereld toegankelijk te maken. Ryan was van mcening, al dus het communiqué, dat de Ne- dcrlandsch-Indische regeering hier mede accoord ging. maar mr. Van Hoogstraten gaf hem te verstaan, dat dit op een misverstand moest berusten. Gestolengoederen Nadat Rvan geprotesteerd had tegen het in beslag nemen van een Amerikaansch schip voor anker, heeft mr. Van Hoogstraten geant woord, dat de goederen, die werden geladen, „gestolen" goederen waren en dat de scheepvaartmaatschappij dooY het ministerie van buitenland- sche zaken te Washington was ge waarschuwd, dat zij geheel voor eigen risico handelde. Mr. Van Hoogstraten voegde hier nog aan toe, dat de souvereiniteit van de Ncderlandsch-Indische regeering over het Ncderlandsch-Indische ge bied en de territoriale wateren van dit gebied internationaal erkend is, hetgeen nog onlangs door de regee- De Sowjet-gedelegeerde in den Veiligheidsraad, Andrei Gromyko, heeft tijdens de Woensdag gehouden vergadering de Vereenigde Staten beschuldigd dc belangen van de UNO aan hun c-igen politieke be langen ondergeschikt te maken. Gromyko verklaai-de, dat de Sow- jet-Unie contróle op de atoom-ener gie onmogelijk acnt zoolang alle landen nog geen overeenkomst heb ben geteekend, waarbij* atoomwa pens worden verboden. Gromyko verwierp het plan-Ba ruch er. noemde als ernstig bezwaar tegen het plan, dat het voorziet in organen met groote controleerende bevoegdheid, wat „inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden van andere landen" zou beteelcenen. „Het Amerikaansche plan komt hierop neer, dat het voorgestelde internationale controleerende or gaan een geweldige internationale trust wordt," aldus Gromyko. Gromyko bracht het Sowjet- standpunt naar voren, volgens het welk het controle-orgaan: 1. Beperkte toegang voor inspec tie zal nebben: 2. Geen recht om atoomenergie fabrieken te sluiten; 3. Geen bevoegdheid om te inter- venieeren in den normalen mijn bouw en fabricage en geen recht om licenties Voor atoomenergiefa- brieken uit te geven. De raad verdaagde het debat over de atoomenergie tot Maandag. Bij de arrestaties, welke Dinsdag ochtend in Athene werden verricht, zijn ongeveer 500 communisten en andere linksgezinde personen ge vangen genomen. Do razzia werd door generaal Napoleon Zervas, den nieuwen mi nister van Openbare. Veiligheid per soonlijk geleid. Het Amerikaansche ministerie van buitenlandsch zaken Leeft de Griek- 6che nota gepubliceerd, waarin wordt gezegd, dat Griekenland om te kunnen bestaan geld noodig heeft voor den aankoop van voed sel, kleeren, brandstof en zaaizaad. Verder moet. de regeering in de ge legenheid zijn, om de orde en rust in het land te herstellen. In de der de plaats moet Griekenland worden geholpen aan de financicele midde len om in de toekomst voor zich zelf zore: te kunen dragen. Om de hulp efficiënt te doen zün is, in de vierde plaats, ervaren Amerikaansch administratief, economisch n tech nisch personeel noodig. dat tevens de jonge Grieken kan leiden, op dat dezen later zelf de verantwoor delijkheid op zich kunnen nemen. Bij de Bata-fabrieken tc Best is een groot deel van dc daar werken de Belgen in staking gegaan. Even als bij Philips komen deze arbeiders- 's morgens per bus naar Eindhoven cn vertrekken 's avonds weer. Gis termorgen zijn zij echter niet aan het werk gegaan. Na dc directie een verklaring te hebben gegeven van hun houding, hebben zij dc fa brieksterreinen per bus weer ver laten. De staking is een gevolg van het feit. dat de grens, waar voor de Belgische arbeiders in Nederland van hun verdiende geld goederen mogen koopen en in België vrij mogen invoeren te laag geacht wordt. De waarde van de uit te voeren goederen bedraagt 10.per week Slechts een kleine groep arbeiders is aan het werk gegaan. Het totaal aantal Belgische arbeiders bij de Bata-fabrieken bedraagt ongeveer 300. Wals uit Tilburg stond heden voor het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch terecht. De publieke tribune was overvol. In 1041 had Wals zich in Den Haag gemeld voor de Waffen SS. waarop hij naar het Oostfront vertrok. In 1943 keerde hij naar Nederland terug. Lenigen tijd later echter ging hij, in dienst van een aannemersfirma uit Tilburg, naar Polen, waar hij de leiding kreeg o\er frontarbeiders. Zijn optreden aldaar was beneden peil. Voor de kleinste overtreding werden de arbeiders naar de bun kers verwezen. Sabotage werd on middellijk door hem bij de SS aan gegeven en hij liet zelfs arbeiders met steencn in hun' ransel marchee- ren. Uit het verdere verhoor bleek nog. dat Wals op ziin rennerstrai de SS-rune droeg. Tijdens de bezet ting had hij nog een wedstrijd ge reden in Zurich en in Amsterdam. De advocaat-fiscaal mr. Houbcn, legde in zijn requisitoir er den na druk op. dat verdachte actief had deelgenomen aan de vorming der Germaansche SS en de yydelersport voor politieke doeleinden misbruik te. Eisch 15 jaar gevangenisstraf met aftrek oorarrest. Uitspraak o^ er veertien dagen. Politieke crisis dreigt in Hongarije De onderhandelingen tusschen de Hongaarsche partij der kleine boe ren cn het linksche blok, die op 5 Maart hervat werden, zijn volkomen mislukt. Er dreigt een nieuwe poli tieke crisis in Hongarije. Welingelichte diplomatieke krin gen to Washington verklaren dat de I SA binnenkort, aan Groot-Brittan- nië en de Sowjct-ünie een nota zul len zenden, waarin op energieke wijze geprotesteerd zal worden te gen de onderdrukking van dc de mocratische vrijheid in Hongarije de zuiveringscompagne, die te- de oppositiepartij gevoerd wordt. Do nota zou Donderdag uf Vrijdag overhandigd worden. ring van de Vereenigde Staten bevestigd. Het inbeslagnemen van dc lading van het schip is slechts geschied overeenkomstig de wet en teneinde het particulier eigendom te beschermen, zoo besluit het of ficieel communiqué. Het A.F.P. verneemt nog, dat met het lossen van de lading van de „Martin Behr man" begonnen is. Naar het Franschc persbureau A.F.P. meedeelt, is tijdens de bijeenkomst van het K.N.I.P. van Woensdagmorgen door alle partijen, met uitzondering van de Masjoemi en de P.N.I., een motie ingediend, waarbij ver trouwen wordt uitgesproken in de politiek van de huidige re geering, in het bijzonder met betrekking tot de onderhande lingen met Nederland. Dc speciale correspondent van A.N.P.-Aneta seint uit Malang: Sjahrir heeft in zijn antwoord- rede in het K.N.I.P. met betrek king tot het probleem van dc Ma li no-gebicdcn o.m. verklaard, dat dit dc volle aandacht van zijn re geering heeft cn dat er voor hem geen Malino-gebied bestaat, doch slechts een Indonesië, dat gedeel telijk onder Nederlandsch en ge deeltelijk onder republikeinsch ge zag staat. Vobrzitter Franschc Senaat overleden Champclier de Bibcs. die twee maanden geleden gekozen werd lot voorzitter van den Franschcn raad van dc republiek (Senaat) doch door zijn ziekte nimmer ef fectief deze funlie heeft kunnen uitoefenen, is hedenmorgen tc Parijs overleden. Ilij was lid van dc M.R.P. Dit overlijden kan eventueel aanleiding zijn tot een polilick probleem. Champeticr de Ribes werd tot voorzitter van den raad van de republiek gekozen dank zii bet, overwicht van zijn Imogen leeftijd, terwijl Georges Marranc, communist, eenzelfde aantal stemmen bad behaald. AAr. L. J. A. Trip, oud-presi dent van de Nederlandsche Bank, is gistermorgen in den ouderdom van 70 jaar in Den Haag plotseling overleden. Mr. Trip is geboren op 20 No vember 1S70 tc Utrecht, hij stu deerde daar aan de Universiteit. Hij koos de ambtelijke loopbaan en kwam aan bet departement \*m Financiën, waar bij diversen rangen doorliep om in 1916 be noemd te worden tot thesaurier- generaal. Dit was voor hem bet beginpunt van een hoogst belang, rijke carrière, want in 1023 volg- cie zijn benoeming tot president van de Javasche bank. In 1931 trad mr. Trip op als voorzitter van den Ned. Ind. Ondernemersraad, maar deze functie vervulde hij slechts korten tijd. want reeds in Oc tober van dat jaar wérd hij geroepen om onder zeer moei lijke omstandigheden mr. Vis sering als president van de Nederlandsche Bank op te volgen. Moeilijke taak Dat was'een allesbehalve ge makkelijke taak. Engeland had zoo juist den gouden standaard losgelaten. Er hecrschtc onzeker heid over hetgeen Nederland zou doen en het gevolg was dal de gulden onder druk kwam te staan. Er was bovendien inflatie- vrees, dc crisis drukte zwaar op de overheidsfinanciën en het aan- Ja) moeilijkheden dit uit den weg geruimd moest worden was schier niet te overzien. Groote problemen Tijdens zijn presidentschap is mr. Trip voor groote problemen gesteld en sommige van zijn •maatregelen stonden aan felle crilick bloot. Dit nam niet weg, dat vriend en tegenstander hem konden hoogachten om de on kreukbaarheid van zijn karakter cn zijn enorme werkkracht. Her haaldelijk is bom van offieieele zijde dank betuigd voor betgeen hij in het belang van ons geldwe zen heeft gedaan en dc grootste dank voor zijn werk, dat hij ge durende den oorlog moest neer leggen, om het daarna tot 1946 weer ter hand te nemen, is wel zijn benoeming lot Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Tengevolge van hevige regens kwamen in Lissabon overstroo- iningen voor. Eveneens wordt melding .gemaakt van overstroo mingen in do voorsteden, .van Ma drid. na een regenval van vicr-cn- twintig uren achtereen. Linggadjatiin de Eerste Kamer (Van onzen parlementairen redacteur) Bij de replieken over het In donesische vraagstuk in de Eer ste Kamer hebben de sprekers der oppositie (o.a. de heer Stik ker) aan ffe regeering, die bij monde van minister Jonkman Vrijdag j.l. de mogelijkheid van nationale samenwerking had af gewezen, „onverzoenlijkheid" verweten. Daarbij herinnerde de beer Stikker (P.v.d.V.) eraan, dat 1939 de toenmalige minister van Koloniën, Weiter nu de aan voerder van de katholieke oppo santen tegen Linggadjati mr. Jonkman tot voorzitter van den Volksraad benoemde. De heer Kerstens (KVP) deed over deze benoeming echter een verrassen boekje open. De Volks raad had een voordracht opge maakt voor het voorzitterschap en liet is gewoonte, dat nummer één benoemd wordt. Maar minis ter Weiter passeerde nummer één dit was prof. Hoessein, een ge leerde Indonesiër. Ilij passeerde ook nummer twee. dr Moe* riah, een Christen-Batakker. En toen bleef alleen nummer drie over: mr. Jonkman, die dus be noemd werd. Nationaal kabinet De heer Pollema (CH) zei, dat •ie debatten hem luidden versterkt in dc overtuiging, dat een natio naal kabinet dc eenige mogelijk heid is voor ccn oplossing van het Indonesische probleem. Dc beer Stikker (PvdV) diende een motie in, waarin de regeering wordt uitgenoodigd, onverwijld clle maatregelen tc nemen om de levensomsandigbeden van de in- hecmsche bevolking tc verbeteren cn baar bestaanszekerheid te be vorderen. Prof. De Zwaan- (C.1I.) onder wierp dc jongste rede van Sjahrir in de K.N.I.P. aan een critick, die Het vervoer van steenkool naar de bedrijven ondervindt, doordat de ri vieren en kanalen bevroren zijn, groote moeilijkheden. Met een (/root aantal vrachtauto's, ter beschikking gesteld door de Vakgroep Goederen vervoer langs den weg", tracjit men het transport zoo goed mogelijk over land ie doen geschiedenIn de Rotterdamse/ie havens wordt de steenkool uit aken in de vrachtwagens overgeladen. DE voorzitter van de K.V.P., W. J. Andriessen, deelt mede: „Het voorloopig katholiek-comité van actie (tegen Ling gadjati. Red.) plaatst thans advertenties, waarin o.m. gezegd wordt, dat deze actie gevoerd wordt „met inachtneming van het verband der K.V.P.". Wij verklaren met nadruk, dat deze actie geheel cn al buiten het KA'.P-verband om gevoerd wordt, en dat dc leiders dezer actie tot nog toe niet hebben witten ingaan op ccn onzerzijds gedaan voorstel om dc Indische kwestie op ccn spe ciale partijraadsvergadering andermaal aan de orde te stellen. sterkste stelling moet worden ge nomen. Hier zal bet hoogste wetgevende orgaan in de partij, de partijraad, het beslissende woord moeten van dien aard was, dat de heer Kerstens (K.V.P.) hot ccn geluk achtte, dat de woorden van den professor slechts zouden worden gedrukt en dat zij niet op een grammofoonplaat waren, opgeno men. omdaj z.i. de smalende toon kwetsend was voor de Indone siërs. Kicart eeuw te laat Naar aanleiding van de motie van den lieer Stikker merkte do lieer Koejemans (C.P.N.) op. dat deze en de zijnen zich bun ver antwoordelijkheid tegenover de bevolking van Indonesia vijfen twintig jaar eerder bewust had den moeten zijn. Van partij-dicta tuur sprak dc heer A'gra (A.R.) in verband met het voornemen der regeering ten opzichte van in Indonesië werkzame ambtenaren Bii dc voortgezette behandeling van de begroeting voor Overzee sche Gebiedsdeelcn in de Eerste Kamer schaarde dc heer N. Stof keus (P.v.d.A.) zich aan dc zijde van minister Jonkman, die in zijn repliek vaststelde, dat in de woorden van de sprekers der op positie dc oude koloniale mcnlali teil valt tc beluisteren. Sommige hunner uitlatingen over de republiek, dc wederpartij rlcr regeering ondermijnen iedere poging om tot samenwerking te komen. Bij de beoordccling van do figuur Soekarno moet men, aldus de minister, in aanmer king nemen dat bij altijd een na tionalistisch voorvechter is ge weest en dat critick 6p zijn per soon zijn positic bij zijn eigen volk slechts kan versterken. EVACUATIES Aan de motie van den lieer Stikker (P. v. d. V.) bleek de re geering geen behoefte tc hebben, De evacuaties uit het binnenland zullen vermoedelijk over twee en halve maand haar beslag hebben gekregen. Dc regeering vraagt zich ach teraf wel eens af of het niet be ter ware geweest het accoord maar meteen te onderteekenen. Nadat dc heer Stikker zijn mo tie had ingetrokken heeft dc Kamer de begrooting z: li. s. goedgekeurd. Mr. L. J. A. TRIP Neerlands financier in crisisjaren. Zaterdag 8 Maart a.s. zullen onrlcr auspiciën van de KNMV op het Vennemcer, gelegen aan de Kaag. gemeente Alkemade, nationa le wedstrijden worden gehouden op het met sneeuw bedekte ijs. Hieraan zullen o.a. deelnemen Piet Knijnen- burg, Aartsen en Hartman. Zooals de actie nu gevoerd wordt, is ze in strijd met dc partijreglementen cn derhalve onorganisatoriscli, ook omdat de heeren Wel ter c.s. cr niet tegen opzien plaatselijke co- mité's voor het bereiken van liun doel op te richten. Indien een partijreglement de door de heeren Weiter c.s. gevoer de actie partij-organisatorisch zou toelaten, dan zou een partij zich zelf ontbinden. Immers daardoor zou èn princi pieel èn practisch dc mogelijkheid aanwezig, zijn om voor elk pro grampunt, dat naar het oordeel van een aantal leden niet juist zou worden uitgevoerd, een actie gelijk aan 'die van de heeren Wel ter c.s. te ontwikkelen. Dan was van 'n duurzame leiding, die toch voor een partij onont beerlijk is. geen sprake, dan was het met die partij spoedig gedaan. spreken. En dit zal nog deze maand ge schieden." Uitvoer van copra naar Nederland De Nederlandsch Indische regee ring is bezig met het charteren van een aantal kustvaartuigen, welke in Indonesië voor de copravaart zullen worden gebruikt. Men hooft in Nederland reeds een zestal sche pen kunnen charteren, welke deze weck naar Indonesië zouden ver trekken, terwijl voorts getracht wordt ook in het buitenland, o.m. in de Ver. Staten, dergelijke sche pen te charteren. Deze schepen zullen tot taak heb ben het verzamelen van dc copra van Celebes en andere eilanden in het centrale punt, dat tc Makassar is gevestigd. Van deze haven uit zal de copra door grootcre schepen naar Nederland worden vervoerd, om te worden gebruikt voor de Schuld in buitenland f 2100 millioen De huidige onwatig van het geblokkeerde tegoed meent de minister van Financiën, blijkens zijn memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, te mogen stellen op ruim vijf milliard. De bedragen, die in dc komende ja. ren met dc aflossing op de buiten, landschc schuld zullen zijn gemoeid, kunnen thans niet met nauwkeurigheid worden vastgesteld. Hot totaal van de büitcnlandsche staatsschuld bedroeg op 31 December 19-16 rond f 2100 millioen. Op deze schuld in dc periode 19*17 tot en met *958 f 1*170 millioen moeten worden afgelost Dc opbrengst van de vermogens, aanwasbelasting en van de vermo gensheffing ineens kan worden geraamd op ö'/g milliard gulden. Deblokkeering In het kader van dc geleidelijke af wikkeling van de geldblokkeering zul. len eenige maatregelen worden geno men, waardoor geblokkeerde tegoeden, welke door de houders niet worden ge_ bruikt tot betaling van hun eigen be. lastingschuld, worden toegelaten tot aankoop van vermogensobjecten (an. dere dan effecten). Verder ligt het in het voornemen dc mogelijkheid tc openen, om uit o\ertol)ig geblokkeerd tegoed effecten ter beurze aan tc koopen op welke effecten een tijdelijke gedwongen dc. ponecring zal worden toegepast margarinefabricage. De reeds gc- charterde Nederlandsche schepen Reden waarom tegen deze niet- I vertrekken in convooi naar Indone- reglemcntair zijnde actie ten I sië. Byrnes dringt aan op ratificeering James Byrnes heeft er in een ver klaring aan de commissie voor büi tcnlandsche aangelegenheden' van den Amcrikaanschen Senaat op aan- gedrongen, dal de Senaat spoedig de vredesverdragen zal ratificcercn. Volgens Byrnes is dc mogelijkheid van inmenging in de belangen van deze 'landen niet uitgesloten, zoo lang dc toestand van wapenstilstand blijft gehandhaafd. Byrnes is er van overtuigd, dat de normale toestan den in Europa niet kunnen tcrugkee ren, voordat de bezettingslegers zijn teruggetrokken en beseft, dat de be zettingslegers niet zullen worden tc- ruggetrokken voordal, de vredesver dragen zijn ondertcekend. B>rnes verklaarde zich te hebben verzoend met de compromisoplos sing voor Triest op grond van de zorgvolle overweging, dat er onlus ten zouden zijn uitgebroken indien Triest aan Italië was toegewezen, en de Amerikaansche en Britschc troepen zich haddpn teruggetrokken, waarop naar zijn meening Joego slavië zeker troepen naar Triest zou hebben gestuurd. Byrnes wees er op, dat de vier verslagen landen, indien zij sommige clausules der verdragen hard vin den, de meest bezwarende clausules misschien gewijzigd kunnen krijgen, wanneer zij van hun recht tot solli- citeeren naar het lidmaatschap der V.N. gebruik maken en worden aan genomen. Nu de doodstraf De Koningin heeft afwijzend be schikt op hot gratieverzoek van li. P. M. Bartclsnaan, dio tot de doodstraf veroordeeld is door het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam, Bartclsman heeft in 1943 te Am sterdam tijdens razzia's tegen do som „van f 5 per stuk" 'veertig Joodschc personen opgehaald cn ter beschikking van Duitschc in stantie gesteld. Deze week: Citroenen, cacao en meer tabak BONKAARTEN KA, KB, KC 703 (strook no. 2) 637 Algemeen: 500 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 1000 gr. jam, stroop enz. of 500 gr. chocolade of suiker werk. 638 Algemeen: 50 gr. cacao. 639 Algemeen: 250 gr. citroenen (vóórinlevering). BONKAARTEN KD, KE 703 (strook no. 2) 644,64Algemeen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk. 646 Algemeen: 50 gr. cacao. 647 Algemeen: 250 gr. citroenen vóórinlevcring BONKAARTEN MA, MD 703 (strook no. 2) 634 Suiker: 250 gr. suiker, boter- hamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk. TABAKSKAARTEN ENZ. QA, QB, QC 703. 681 Tabak: 3 rants, tabaksarti kelen. 63—2. 63—3 Tabak: 2 rants, ta- baksartikclcn. 631 Versnaperingen: 200 gr cho colade en'of suikerwerk of 200 gr. suiker, boterham strooisel enz. of *100 gr. jam, stroop enz. 633 Versnaperingen: 100 gr cho colade en of suikerwerk of 100 gr. suiker, boterham- strooisel enz. of 200 gr. jam, stroop enz. De bonnen voorciti* i moeten uiterlijk op Woensdag 12 Maart bij een detaillist ir» groente en'of fruit ingeleverd worden Opniei'-v aanslagen in Palestina Woensdagochtend werd te Jeru zalem ccn enorme explosie waarge nomen Onmiddellijk daarna begon nen dc sirene.^ tc loeien» Men neemt aan. dat de ontploffing heeft plaa's gevonden in de door troepen om singelde Mea--Sjearim\vijk. Het '- hecle verkeer in de stad is gestremd. Woensdagavond hebben vijf le den van de Irgocn Zwai Leoemi op nieuw een aanslag gepleegd in de nabijheid van „Goldsmith British Officers Club" tc Jeruzalem. Tegelijkertijd ondernam dezo or ganisatie een tweede aanslag in do buurt van het gebouw van 't Jood- selie bureau. In een Joodscho buitenwijk van Haifa is ccn belastingkantoor ten gevolge van een ontploffing geheel verwoest. De verzetsorganisatie Irgoen Zwai Leoemi heeft een verklaring aan de pers te Tel Aviv doen toekomen, waarin zij haar voornemen te ken nen geeft drastische maatregelen te nemen tegen zwarte handelaren, :lic Nan den staat van beleg profi- teeroïi Joodschc Republiek in Palestina? Peter Bergson, voorzitter van do Joodschc commissie voor nationale bevrijding, zal per vliegtuig uit Parijs naar New York vertrekken» om een petitie van deze commissie aan den Veiligheidsraad tc overhandigen. In deze petitie wordt verzocht om steun van den Veiligheidsraad aan het ver_ oek der commissie om interventie van dc U.N.O., opdat dc staat van beleg in Palestina wordt opgeheven Bcrgson zal pogen in de Vereenigde Staten aanhang tc krijgen voor het vormen van een voorloopigc regeering van de Joodschc republiek in Palestina en* voor het bijeenbrengen door .mid. del van ccn openbare actie van 6 mil lioen dollar ter financiering van Je eerste werkzaamheden dezer regee ring. Dc door oen Haagschcn scha ker uitgeloofde schoonheidsprijs ter waarde van f 50, is gewonnen door don Belgischen kampioen O'Kellv voor zijn partij tegen den Haarlemmer Marwitz. Opnieuw kouder. Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Vrijdagavond. Matige, in het Noorden van het land lijdelijk nog krachtige wind. Aanvankelijk tusschen Noordwest cn NoordoostAan- vankelijk zwaar bewolkt met op vele plaatsen nevel of -mist en ecnif/cn regen of sneeuw, later opklarend. In Noord-Hollandfriesland en Groningen meest, lichte torst, in de overige provincies op nieuw daling Van temperatuur, r> tof om het vriespunt, overdag en tot enkele graden onder het {j vriespunt in den nacht. Donderdag 6 MaartZon op 7.17, onder 18.27; maan op 17.33, t onder 7.33

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1