DAGBLAD VOOR AMERSFOORT In Zuid-Limburg dreigt watersnood Nog 450 bruggen te herstellen Geen geweld gebruikt „Zeerooverij", zeggen Ryan en kapitein Gray W A,NNI Vele dorpen reeds onder water Groentehandel is weer normaal Nog 4337 jeugdige gedetineerden L. N. Palar naar Indonesië John Lewis' vonnis bevestigd Scherpe nota van de V.S. over Hongarije Als gevangenschip gebruikt Wollen goederen goedkooper Waterstaat moet samenwerken met Genie Frankrij k wil vrede in Indo-China Het blijft winter 's Morgens vorst Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per weck of 4.«— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 7 Maart 1947 No. 588 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. odminlstratlc 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ZUID-LIMBURG ondervindt den last van een paar dagen dooi, dio gepaard ging met urenlaugen regen. Als gtjvolg daarvan heeft, het smeltwater van ijs en sneeuw, dat over den hard-bevroren grond in mas sa's naar de lager gelegen stre ken stroomde, vele dorpen ge heel onder water gezet. In Meersen is zelfs 'n nieuwe beek gevormd, die, komende van den Ulestraterbcrg, dwars door deze plaats liep. Valkenburg, dat diep ligt tusschcn dc omringende heu vels, kreeg het al heel zwaar tc verduren. Hier stroomde het water van alle kanten langs de hellingen het stadje binnen, terwijl ook de Geul door deze wateroverdaad gis teren met het uur steeg. Het Walramplein en enkele stra ten waren totaal overstroomd. In de mijnstreek Ook in de mijnstreek, o.a. in Klimmen-Ransdaal, dat eveneens in zeer heuvelachtig terrein ligt, dreigde het water de boci'dcrijen en woningen te overstroomn, zoodat met man en macht gewerkt moest worden om het water van de erven en uit de kelders te weren. In Mesch en Gulpen stonden de wegen blank, terwijl het wa ter de huizen binnenstroomde. In Sittard stegen de Molenbeek De minister van Landbouw, Vis- scherij en Voedselvoorziening heeft de schorsing van enkele verordenin gen van het Bedrijfschap voor groen ten en fruit, en de uit hoofde van die verordeningen gegeven uitvoe ringsvoorschriften, met ingang van 7 Maart ongedaan gemaakt. Hier door worden de veilplicht, de con trole op het vervoer van tuinbouw producten en de erkenningsregeling van groot-, tusschcn- en kleinhan del in groenten en fruit weer inge voerd. Met ingang van denzelfden datum zal tevens de handel in groenten en fiuiL niet meer zijn uitgezonderd van de algemeen geldende regeling, vol gens welke voor de vestiging van nieuwe bedrijven een vergunning van de overheid noodig is. Oude toestand Minister Mansholt heeft bij deze maatregelen overwogen, dat nu de ondervakgrocpcn van han delaars in groenten en fruit zijn teruggekomen op haar besluit om dc leden te verzoeken geen handel meer te drijven in de onder de re geling der maximumprijzen vallende groenten dc oude toestand weer is hersteld. Degenen, die op goede gronden aannemelijk kunnen maken, dat zij tijdens het z.g. groentcnconflict een handel in groenten en fruizijn be gonnen, dienen het. bedrijfschap voor groenten en fruit, Laan Copes van Cattcnburch 62, 's-Gravenhage uiterlijk 13 Maart daarvan schrifte lijk in kennis te stellen. De minister van Justitie heeft de Eerste Kamer een overzicht gege ven van het aantal jeugdige gedeti neerden. Het aantal van hen. die geboren zijn tusschen 1 Januari 1923 en 31 December 1924 bedraagt 2323 en van hen. die nè. 1 Januari 1925 ge boren zijn: 1818. Totaal 4141. Het totaal aantal gedetineerde jeugdige vrouwen bedraagt 196. L. N. Palar, Indonesisch lid van dc Tweede Kamer voor de P- v. d. A., is naar Indonesië vertrok ken. Deze reis vindt plaats op verzoek en initiatief van de P. v. •i. A. De heer Palar zal zijn ver blijf in Indonesië benutten om zich van den toestand op de hoog te te stellen en contact te zoeken met de republikeinsche leiders. Hij wil hun een indruk geven van de verhoudingen in Nederland en trachten het vertrouwen in de Nederlnndsche bedoelingen te herstellen en te versterken en de Keutclbeek zienderoogen, bier werd o.a. het villapark voor een gedeelte onder water gezet. In Broek-Sittard bedreigden groote watermassa's woningen en boerde rijen. De Limburgsche Tramweg Mij. zag zich genoodzaakt de tram- rerbinding van Sittard naar Hoens- broek stop te zetten. De reizigers worden nu met bussen vervoerd. Maas fatsoenlijk De Maas en haar zijrivieren le veren tot nu toe nog geen moeilijk heden op. De rivier stijgt slechts zeer langzaam en is nergens buiten haar oevers getreden. In dc onmid dellijke omgeving van Maastricht, o.a. in Scharn en Wittevrouwen- veld, kreeg men wel veel last van het smeltwater, dat van dc heu vels vloeide. Zwitsersche barakken naar ons land De legcrbarakkcn, die Zwitser land over heeft, worden naar de door den oorlog getroffen gebieden gezonden om dienst te doen als ker ken, pastorieën, centrale keukens, kindertehuizen, apotheken e.d. Gedurende de laatste twee jaar zijn 119 van dergelijke barakken aangekocht door de afdecling We deropbouw en Interkerkelijke Hulp van den Wereldraad der kerken. De barakken zijn geplaatst in Frank rijk (39), Nederland (31). Duitsch- land (34). Oostenrijk en Bel gië. Hongarije en Polen elk twee. De kosten bedroegen tot nog toe ongeveer drie millioen Zwitsersche francs. Twee-derde van dit bedrag is bijgedragen door Amerikaansche kerken. De rest is voornamelijk af komstig uit Zwitserland. Zweden, Canada, Gropt-Brittannië, Nieuvv- Zeeland en Denemarken. Het hooggerechtshof der U.S.A. heeft dc uitspraak tegen John Le wis. die door dc rechtbank schuldig was bevonden aan ongehoorzaam heid jegens het hof. juist bevonden. Lewis en zijn mijnwerkersorganisa tie waren destijds veroordeeld tot het betalen van boeten van resp. 10.000 en 3.500.000 dollar. Het hooggerechtshof handhaafde de tegen Lewis goëeischte boete, maar oordeelde, dat de boete ten laste van de mijnwerkersorganisatie verlaagd moet worden tot 700.000 dollars. De president van het hoogge rechtshof, Vinson, verklaarde, dat de bond alleen op clementie kon re kenen, indien hij Lewis' verklaring aan den minister van binnenland- sche zaken. Krug, gedaan op 20 November 1916, geheel terugnam. Hij voegde er aan toe, dat de weg, dien de vakvereeniging had inge slagen, ,,een zoodanig ernstige be dreiging vormde voor een normaal constitutioneel bewind en voor de economische en sociale welvaart van dc natie" dat een zware boete gewenscht was om den nadruk te leggen op den ernst van de daad. Het hooggerechtshof nam zijn be slissing met zeven tegen twee stem men. Lewis zal nu de verklaring aan Krug. waardoor in November j.l. het arbeidscontract werd beëin digd, moeten intrekken. De uitspraak houdt tevens in, dat, indien dc mijnwerkersbond vóór 31 Maart opnieuw staakt, de 2.800.000 dollar, die voorwaardelijk in mindering worden gebracht, bij betaald moeten worden. De beslissing van het hooggc rechtshof schept een precedent, want zij wil zeggen, dat dc wet Norris-Laguardia van 1932, die elke rechterlijke uitspraak tegen stakin gen in conflicten met werkgevers als onrechtmatige daad stempelt, niet van toepassing is op dc re geering als werkgeefster. Levering brandstof op tweede eenheid? Do Haagsche redacteur van ,,Het Parool" verneemt, dat waarschijn lijk reeds in den loop van de vol gende week den kolenhandelaren geadviseerd zal worden een tweede eenheid brandstof op de ingeleverde bonnen af te leveren. Herdenking van de bevrijding De commissie voor de viering van nationale gedenk- en feestda gen en de commissie nationale her denking 194045 hebben aan dc re geering adviezen uitgebracht over de aanstaande jaarliikschc herden- Icing van onze bevrijding, die door den ministerraad zijn aanvaard. Hot is dc bedoeling aan alle in richtingen van onderwijs tc verzoe ken op Zaterdagochtend 3 Mei oen speciaal lesuur tp wijden aan de be- teekenis van den strijd van ons volle. Op Zaterdagavond zal dc offi cieels algemeene herdenking plaats vinden van alle slachtoffers van den strijd in de jaren 194045. Naar de punten van herdenking, de militaire kerkhoven en de plaat sen waar de verzetsstrijders den dood vonden of begraven zyn. zal een z.g. stille tocht worden onder nomen. Des Zondags heeft dc ker- keliike herdenking plaats en Maan dag 5 Mei is dc nationale feestdag. Naar het Amerikaansche minis terie van buitenlandsche zaken me dedeelt, bedreigt de jongste politie ke ontwikkeling in Hongarije het recht van het volk om onder een regeering naar zijn keuze te leven. Een buitenlandsche mogendheid mengt zich in de binnenlandse he aangelegenheden van Hongarije door de voortdurende agressie van een minderheid te steunen. De tekst van de Amerikaansche nota aan de Sowjet-Unie is nog niet gepubliceerd, maar het ministerie deelde mede, dat dc toon der nota strenger is dan die van eenige vo rige nota. ,.Het Russische opper bevel in Hongarije heeft door zijn directe interventic een crisis ver oorzaakt," aldus het ministerie. Dit slaat op de arrestatie van Bela Ko- véics, den vroegeren secretaris-ge neraal van de partij der kleine boe ren. ..Ondanks het groote belang van de zaak is de Söwjet-CJnie op getreden zonder overleg met de Britsche en Amerikaansche afge vaardigden in de geallieerde be stuurscommissie. Overleg gevraagd De nota, zoo werd door het mi nisterie van buitenlandsche zaken verklaard, houdt een verzoek aan de regeeringen van dc Sowjet-Unie en Engeland in om haar vertegen woordigers in de geallieerde be stuurscommissie te instrueeren te zamen met den Amerikaanschen vertegenwoordiger en in overleg met de Hongaarsche regcering den toestand te bespreken. Verder wordt aan de Sowjet-autoriteiten verzocht geen verdere maatregelen te nemen zonder dc Britsche en Amerikaansche vertegenwoordigers te raadplegen. Kabinet van Oekraïne demissionnair Nikita Chroesjcf, president van den ministerraad der Ockrain- s«.lie Sovjetrepubliek, heeft bij de Oekrainsche opperste Sowjet het entslag van zijn regeering aange boden. De opperste Sowjet besloot eenstemmig hem op tc dragen een nieuwe reeecring te vormen Vermogen van Blokzijl verbeurd verklaard Het Haagsche tribunaal heeft de geheelc nalatenschap van wijlen Max Blokzijl, een bedrag van 30.000 tot 33.000 gulden verbeurd ver klaard. Open schoenen weer op den bon Schoenen met ,,open" teen cn of „open" hiel en of volledig „open verlengstuk", die tot nu toe vrij waren, mogen met ingang van 6 Maart slechts worden verkocht te gen inneming van een schoenen bon. Min. Drees ontving ouden van dagen Minister Drees heeft vertegen woordigers van ouden van dagen ontvangen, die hem o.m. verzoch ten inkomsten van inwonende kinde ren niet langer in mindering te brengen op de ondersteuning van ouden van dagen. Dc minister heeft hen medege deeld, dat waarschijnlijk over veer tien dagen een wetsontwerp nood voorziening door de Tweede Kamer in behandeling zal worden geno men. Regeering antwoordt over ,,Behrman" De ,(Martin Behrmann" is door de Koninklijke Marine ge last de reede van Cheribon te verlaten, aangezien het voort gezette verblijf aldaar in strijd werd geacht niet dc openbare orde en 's lands belang, zoo wordt in Den Haag van bevoeg de zijde meegedeeld. Daarop is de „Martin Behr mann" op 2 Maait j.l. op eigen kracht te Tandjong Priok aan gekomen. Geen enkele vorm van geweld is daarbij gebruikt. In een op 2 Maart j.l. door de Nederlandsch-Indische regeering afgelegde verklaring wordt duide lijk aangetoond, dat de nieuwe in en uitvoerregeling het bevorderen van den wettigen export beoogt waarbij tcnvolle rekening wordt ge houden met dc behoeften van bui tenlandsche afnemers van Indische export-producten, zooals in de eerste plaats Amerika. Aangenomen mag worden, dat het departement van buitenland sche zaken de Amerikaansche re geering uitvoerig zal inlichten, zoodra nadere berichten over de onderhavige aangelegenheid uit Batavia zullen zyn ontvangen. Kovacks Lajos 18 Maart voor Tribunaal De radio-dirigent Louis Schmidt („Kovacks Lajos"), zal Dinsdag 18 Maart voor de achtste kamer van het Gooische Tribunaal terecht staan wegens zijn houding geduren de de bezetting. 'V H PER ARRESLEDE werden te Bussum de baby pakketten be zorgd, bestemd voor de kinderen, die gelijktijdig met prinses Marijke werden geboren. HET opbrengen van de „Martin Behrman" door Nederlandsche Mariniers was „zeerooverij", aldus de kapitein van het schip. Rudy Gray en James B. Ryan, advocaat van de reeders der scheepvaart maatschappij „Isbrantscn". Zij uit ten hun beschuldiging Donderdag in een gezamenlijk schrijven, een be roep via de pers op de regeering van de Vercenigdc Staten om het Amerikaansche schip en haar kapi tein en bemanning te beschermen tegen gebruik van geweld. Kapitein Gray en Ryan verkla ren: De directeur van economische zaken van Nederlandsch Oost-Indië J. E. van Hoogstraten heeft het Ryan op willekeurige wijze onmo gelijk gemaakt een protest in te dienen in verband met het optreden tegen dc „Martin Behrman". De „Martin Behrman" lag 3 k.m. bui ten de kust ter hoogte van Chcri- ben, toen het onder bedreiging in den grond geboord te zullen worclen Het feit, dat de kandgebreide goe deren zooals pullovers, wanten en/., slechts tegen buitsporig hooge prij zen te koop zijn, heeft de regeering genoopt prijsregelend in tc grijpen. De regeling, die over drie weken m werking treedt, beoogt ten eers'.c h a url gebreide wollen goederen tot redelijken prijs in .Jen handc! te brengen en ten tweede de verwer king van breigarens door anderen dan gebruikers zooveel mogelijk te beperken. Het komt namelijk zeer veel voor, dat fabrikanten en han delaren. dio over breigarens beschikken, deze in huisarbeid tot kleedingstukken laten ver werken en daarvoor een zeer lioógen prijs bedingen. In den prijs van handgebreide kleedingstukken mag nu voor brei- loon en algemeene kosten slechts een vast bedrag worden berekend boven de kosten van het mater!ri:. Tengevolge daarvan zal de ver koopsprijs van een wollen liecren- pullover, b.v. op ongeveer 22.— tot 25.komen, een paar effen wollen wanten op ongeveer 2.30 tot 3.50 en een wollen babycape op ongeveer 10.— tot 12.—, door den Nedcrlandschcn torpedo- bootjager „Kortenaer" en Neder landsche mariniers gedwongen werd de territoriale wateren te verlaten, ruim 250 k.m. in volle zee te stoomen en de territoriale wate ren van Tandjong Priok weer bin nen te varen. Onwettig Van het oogenblik af, dat de „Martin Behrman" in volle zee kwam. wat de „Kortenaer" een zee- rooversschip, dat oen Amerikaanseh schip onwettig gebruikte als Neder landsch gevangenenschip om den kapitein en bemanning der „Mar tin Behrman" vast te houden, die niet beschuldigd of veroordeeld wa ren wegens eënig vergrijp. Een Nederlandsche marine-offi cier aan boord deelde aan Gray me de, dat zijn mariniers het consigne hadden den Amerikaanschen roer ganger neer te schieten indien deze trachtte af te wijken van zijn koers. Kapitein Gray zei, dat de Neder landers nog geen poging hadden gedaan het schip uit te laden. In een rcgeeringscommuniqué van Woensdagavond werd echter be toogd, dat men bezig was het schip te lossen. Prof. Verzijl, deskundige op vol kenrechtelijk gebied en adviseur van de commissie-generaal, heeft verklaard dat Ryan's opmerkingen, volkenrechtelijk gesproken, kant nog wal raken. Visscherij op Noordzee niet zonder gevaar Uit bekendmakingen van de af- deeling visscherijen van het mi nisterie van landbouw, visscherij er. voedselvoorziening aan de reeders en opvarenden van de Nederland sche visschersvloot blijkt, dat het visschen op de Noordzee nog steeds niet van allo gevaren ontbloot is. Tengevolge van den winter heb ben zich in de Noordzee groote ijs velden gevormd, die niet alleen een belemmering voor de scheepvaart en de visscherij vormen, doch die ook verscheidene route-boeien uit haar positie hebben gebracht ot wel geheel hebben doen verdwijnen. Invalide ex-illegalen gaan poppen maken Poppen in nationale costuums, waarvoor m het buitenland groote belangstelling bestaat, zullen bin nenkort in grooten getale worden gefabriceerd v.n.l. door invalide ar beidskrachten uit de illegaliteit. Uit Zwitserland is een order geko men voor 30.000 en uit Zuid-Afrika voor 20.000 poppen. t v v dat i \NNEER men bedenkt in totaal niet ntin- ons land moeten worden her steld, kan men zich eenigszins een voorstelling maken hoe lang liet nog duren zal vóór alle moeilijkheden letterlijk en fi guurlijk overbrugd zullen zijn." Aldus ir. H. C P. de Bruyn, hoofdingenieur van den Rijkswater staat in een inleiding over dc scha de aan- en het herstel van de be langrijkste bruggen in Nederland, die hij hield tijdens de buitenge wone vergadering van het Wegen congres, welke Donderdag in „Es planade" te Utrecht is gehouden. Wat de schade aangaat wees ir. De Bruyn er op dat de Duitschers, in tegenstelling met de Nederlan ders, veelal ook de pylers der brug gen hadden laten springen, waar door het herstel veel meer tyd vergt dan in 1940. Een tweede fac tor is hier natuurlijk dc slechte matcriaalpositie. Definitief hersteld Definitief hersteld zijn thans dc IJsselbruggen bij Kampen en Zutphen, en de Wilhejmina- brug te Maastricht. Het spoe dig herstel der beide laatste bruggen was te danken aan de aanwezigheid van overspannin gen, tijdens den oorlog ge bouwd, doch eerst na dc bevrij ding voltooid. Ook de Rijkswa terstaat saboteerde! De getroffen noodvoorzieningen verdeelde ir. De Bruyn in drie groe pen: pontveeren, schip- of ponton bruggen en vaste brugen. Het be hoeft geen betoog dat deze laatste de voorkeur verdienen. De bekende Baileybruggen en de in Engeland aangekochte Calendar-Hamilton- bruggen (waarvan cr twee in ge bruik zijn als overspanningen bij Moerdijk) behooren hiertoe. Spreker schetste vervolgens het opruim- en hcrstelwerk, waarbij hij bijzonderen lof toezwaaide aan het personeel van den Rijkswaterstaat, de aannemers en werklieden, en Bespreking te Padang uitgesteld Dc Nederlandsche militaire woordvoerder te Batavia heeft medegedeeld. dat de Neder- iandsch-Indonesische besprekin gen tc Padang op het laatste oogenblik door dc republikeinen zijn afgezegd in verhand met op onthoud wegens aardverschuivin gen. Tc Padang is hot verder rus tig. Bij Buitenzorg werd ten Noor den van Poentjak op een Neder landsche patrouille gescholen, waarop een zuiveringsactie \olg- de. Bij Pcngampom in de nabij heid va» Spcrabaja werd door republikeinen op een Nederland sche patrouille gevuurd; aan Ne derlandsche zijde telde men twee gewonden. In Zuid-Cclebes hebben ram- pokkers twee kampongs plat ge brand, waarna een Nederlandsche patrouille twee bendeleiders neer- hoot. In Noord-Bali werden acht terroristen gearresteerd. Proces tegen Duitsche advocaten in Neurenberg Woensdag is tc Neurenberg het pro ces begonnen, tegen 15 Duitsche advo_ eaten, die er van beschuldigd worden, onder het mom \an de wet op groote schaal mcnschen tc hebben vervolgd cn den dood te hebben ingejaagd De aanklager citeerde een artikel van Goebbels uit November 1934, waarin ,czc onder meer verklaart, dat dc nazi's wettig nan dc macht zjjn geko_ men om onwettige daden tc verrichten. Volgens den aanklager zijn tenge volge van een Weermachtsbevel tus schcn December 19-11 en November 1943 meer dan 5 200 personen aan spc_ ciale gerechtshoven uitgeleverd. In November 1942 vaardigde Himmlcr een bevel uit, dat Polen. Joden en Zigeu ners niet door gewone rechtbanken berecht zouden worden, maar aan dc politic zouaen worden uitgeleverd Gevaren bij dooi Na de langdurige en strenge vorst, die diep in den grond is gedrongen, richt de K.N.A.C. een ernstige waarschuwing tot alle weggebrui kers voor de gevaren bij dooi. Bij het verdwijnen van sneeuw en ijs zullen plaatselijk verraderlijke ver zakkingen en verhoogingen van de wegoppervlakten te voorschijn ko men. Dc grootste voorzichtigheid ls dus geboden. Voor fietsers zijn on der deze omstandigheden tramrails bovendien levensgevaarlijk. Ameland nu volkomen geïsoleerd Hevige sneeuwstormen over Ame land maakten het voor het leger vliegtuig, dat regelmatig de verbin ding met het vasteland onderhoudt, onmogelijk op het landingsterrein bij Hollum te dalen. Ook de weg over de Waddenzee is nu volkomen onbruikbaar. Sinds 24 Februari hebben de bewoners van het eiland geen post meer ontvangen. De ge heelc bevolking is opgeroepen voor het sneeuwvrij maken der wegen. vooral ook aan de duikers, die vaak onder de moeilijkste omstar.dighe den hun werk hebben verricht. Lof zwaaide hij ook toe aan den winter van 1945 19-16. Ir. Dc Bruyn durfde er niet aan tc denken wat gebeurd zou zijn Indien dc weersomstan digheden een jaar geleden de zelfde waren geweest als nu. Hy eindigde zijn voordracht met een overzicht over de tc verwach ten vordering der werkzaamheden aan de verschillende bruggen. Indien weer oorlog Nadat ir. De Bruyn zijn voor dracht had beëindigd, drong luite nant-kolonel J C. G. Nottrot, ver tegenwoordiger van het Departe ment van Oorlog, ten zeerste aan op nauwe samenwerking tusschen Rijkswaterstaat en Genie om mocht Nederland ooit weer verde digd moeten worden, mislukkingen, zooals in 1940 bij de Moerdijkbrug, te voorkomen. De voorzitter van het Wegen congres mr. dr. R. H. baron De Vos van Stcenwyk, heeft in zijn ope ningsrede den overleden secretaris- Kenningmecster De Jong-Bruin en et D.B.-lid Wentholt herdacht. Hij drukte er zijn vreugde over uit dal Edo Bergma, oprichter en oud voorzitter van aen A.N.W.B., aan wezig was. Paul Ramadier, de Fransche eer ste minister, heeft op een perscon ferentie, belegd in verband met dc kwestie Indo-China, die vandaag door de Nationale Vergadering be sproken wordt, verklaard: „Wij gaan naar Indo-China mot een boodschap van vrede, met van zwakheid. Wij willen de veiligheid, zoowel van de Indochineesche als van de Fransche bevolking verzeke ren." Als voornaamste reden voor het vervangen van admiraal Thierry d'Argcnlieu door een burger (Emile Bollaert) noemde Ramadier het vraagstuk van het organiseeren van de Indochineesche federaties. Hij voegde cr aan toe. dat hoewel Bollaert als hooge commissaris op perbevelhebber van alle Fransche troepen in Indo-China zal zijn, dc militaire staf toch in de practijk de supervisie zal hebben over het be vel van dc troepen. Ramadier deel de tenslotte mee, dat Bollaert en d'Argcnlieu samen naar Indo-China zullen vertrekken en dat dc offici- eele overdracht daar zal plaats heb ben. Grijs mannetje bleek ,,zü}art" Een onschuldigd uitziend man- j netjedie den bijna aartsvader lijken leeftijd van 75 jaar heeft- bereiktis tijdens een .,razzia" in een Rotterdamsch café opge- pikt. Het grijze kereltje bleek verschrikkelijk zwart te zijnHij had bij zich. 1000 boterbonnen, G20 vlceschbonnen700 viargari- nebonnen, thie versnapcrings- kaarten, ïO.i punten voor keu- kengerei. 142 textielpunten100 diverse losse bonnen en een toe- j slag kaart voor aanstaande moe- z ders. plus een zancentjevan j 630.Toen de economische recherche ecus bij hem thuis ging kijken vond zij 23 kazen. Britsch-Ned. alliantie niet uitgesloten Een woordvoerder van het Brit sche ministerie van buitenlandsche •/aken heeft verklaard, dat dc raoge- liikheif] dat Engeland ook met N e d e r I a n d een alliantie wil sluiten, ingeval van een Britsch- Belgische alliantie ,.zeker niet uit gesloten is". Studenten-sanatorium geopend De minister van onderwijs kun sten en wetenschappen .J. J, Gie- Ien heet het «ludenten-sanato- rium van de stichting ..Het Ne derlandsche Studenten-Sanato rium., te Laren geopend. Aanwe zig was o ni. Baron Baud, secre taris van Prinses Juliana. I-Iet sanatorium biedt voorloopig plaale aan 15 paiiénten. Openstelling handel Am. fondsen De vereeniging voor den effec tenhandel heeft bepaald, dat met ingang van 10 Maart 1947 de han del in Amerikaansche certificaten van aandeelen wordt opengesteld De betreffende fondsen worden alle met namen genoemd en omvatten Amerikaansche industricele onder nemingen, openbare nutsbedrijven, petroleumondernemingen, rubber- ondernemingen, diversen, spoorwe gen en voorts Canadeesche onder nemingen. De handel zal geschieden over eenkomstig de daarvoor afgekon digde bepalingen. Nederland dringt aan op snellere evacuatie in Indonesië Officieel wordt vernomen, dat dc Nederlandsch-Indische regeering bij dc republikeinsche autoriteiten met nadruk aangedrongen heeft op een versnelling van dc evacuatie, een betere regeling van dc geldver- strekking voor het levensonder houd cn een verbetering van de voedselvoorziening voor de geinter- neerden. DAAR SCHIJNT DE ZON! Dc Engelsclic koninklijke fa milie op een tuinfeest in Zuid- Afrika. „Gezond verstand zal overwinnen" „Het gezond verstand zal over winnen", zei generaal Spoor tijdens een onderhoud van twee uur met een correspondent van het republi keinsche blad „Ra'jat". Generaal Spoor onderstreepte dat de oplos sing van het Indonesische probleem gelegen is in vrede en niet in oor log. De generaal deed een beroep op den goeden wil van de republikein sche pers om de moeilijkheden uit den weg te ruimen. Hij verklaarde dezen goeden wil in talrijke secto ren van het republikeinsche leger te hebben ontmoet, maar merkte ook op, dat de republikeinsche troe pen te Padang cn Mcdan weinig be grip toonen. Dc Nederlandsche troepen nemen uitsluitend toevlucht tot gev/eld, wanneer zy daartoe gedwongen worden. Zoo heeft het ingrijpen van de Nederlandsche troepen tegen het republikeinsche „Lasjkar Ra'jat" te Medan op 31 December slechts plaats gehad nadat oen overeen komst met den opperbevelhebber van de rc-publikoinschc troepen op Sumatra was bereikt. Tachtig paarden over de grens In samenwerking met do rijks politie stelde de C.C.D. tc Hilvaren- beek een onderzoek in op het be drijf van een bekend paardensmok- kelaar. Nadat de man in voorloo- pige hechtenis was gesteld, beken de hij zijn medewerking tc hebben verleend bij het smokkelen van on geveer 80 paarden naar België. Graanoogst leed zwaar door strengen winter D. A. Fitzgerald, do secretaris generaal van den internationalen noodvoedsclraad, die onlangs een onderzoek hoeft iogeslcl 1 naar de voedselpositie in dc land-n van West-Europa, deelde gisteren t iede, lat de strenge winter enorme ?cba- le heeft berokkend aan den tarwe oogst van Frankrijk, België cn Ne derland. Do situatie wordt nog ern stiger gemaakt door dc omstandig heid, dat het graanareaal kleiner >s dan een jaar geleden, terwijl er te vens een algemeen gob.*' k is aan stikstof houdende kunstmest. Het wccrovcrzicht van het K.N. MI. te De Bilt meldt: De tijdelijke temperatuurstijging, die in het grootste deel van ons land gisteren dooi heeft gebracht, is slechts een gevolg geweest van een golfvormige storing in de over gangslijn tusschen dc warmere en koudere lucht. Deze storing hing samen met dc depressie, die van het Kanaal, via ons land naar N.VV. Duitschland trok. Achter deze de pressie drong de koude lucht op nieuw ons land, België en Frank rijk binnen. Te Parijs vroor het van morgen weer 1 graad. In Engeland daalde te tempera tuur hier en daar tot 14 graden on der nul. Onder invloed van den rug van hoogen luchtdruk zal de bewol king geleidelijk gaan breken. In verband daarmede moet vooral re kening gehouden worden met da ling van de nachtelijke temperatu ren. Hooge luchtdruk Boven Groenland bevindt zich nog altijd een uitgebreid gebied van hoogen luchtdruk, die dc depressie- activiteit op lage breedte houdt. Do overgang tusschcn dc warme en dc koude lucht ligt daardoor ten Zui den van ons land. Storingen kunnen nu (zooals b.v. gisteren) de warmere lucht wat meer naar het Noorden brengen, maar deze temperatuurssttfgingen zijn steeds van tijdelijken aard aangezien dc koude lucht onmludel- lk achter dc storing om terugkeert. Voor het intreden van het voorjaar moet dc algemeene circulatie zich geheel wijzigen. Er zijn echter nog geen aanwijzingen dat dit binnen kort het geval zal zijn. Overdag om het vriespunt Weersverwachting van het K.\MI te De Bilt, geldig tot Za- terdaga vond. Wisselende bewolking met hier en daar een sneeuwbui. Tegen den ochtend op sommige plant sen weer strenge vorst. Morgen- o verdag temperatuur óploopcna tot om. hef, vriespunt en dooi, waar dc zon schijnt. Afnemende wind. Vrijdag 7 MaartZon op 7.13, onder 18.29maan op 18.56, on- -j der 7Ai.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1