DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederlandsche Marine bezet Martin Behrman Indonesische republiek steuni op net voik Zwarte' ondernemingen moeten sluiten Zijn eigen vrouw verraden Opstand in Paraguay mislukt „MAATREGELEN GEWETTIGD," ZEGT PROFVERZIJL Strubbelingen bij inbeslagneming Ch. Weiter contra Andriessen Geen haat tegen de Nederlanders Regeering gaat nu streng optreden Omdat hij verliefd was op een andere En in Honduras? Troebelen in de Pendsjaab duren voort Water in Limburg gezakt Overdag om het vriespunt Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag o Maart 1947 Nr. 589 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER iifi u n Hsu it* ü_b ff ren u a 9? Ba- Associated Press meldt uit tavia: '~7 ESTIG Nederlandsche mariniers, matrozen en politieagenten, gewapend met slcnguns, geweren en pistolen, zijn Vrijdagmorgen om 8 uur Nederlandschen tijd aan boord ge gaan van de Behrman". Kapitein Rudy Gray verliet het schip, nadat twee agenten de armen van den eer sten stuurman Alexander Theo Pha- nus uit New York hadden gebonden, toen deze trachtte een bevel van kapitein Gray uit te voeren om de loopplank weg te nemen voor d' mannen, die aan boord wilden gaan. „Ik constateer dat gewapende mannen mij het gezag over de Behr man met geweld hebben ontnomen," verklaarde de kapitein tegen den iuitenant ter zee J. Hamerslag van de Nederlandsche Marine, die aan het hoofd van een groep van 16 ma frozen aan boord was gegaan. „Ik heb geen gerechtelijk exploit noch een formeele toelichting op dezen stap ontvangen. Ik draag niet langer de verantwoordelijkheid voor het schip en verlaat het op aanra den van den vertegenwoordiger van de bevrachters," zei kapitein Gray. Luitenant Hamerslag gaf onmid dellijk bevel de loopplank op te ha len. De langszij liggende sleepboot verhaalde het schip daarop naar een andere haven, waar de lading gelost zou worden. Overeenkomstig de orders van kapitein Grav is de bemanning aan brood gebleven, maar zij weigerden de gewapende Nederlandsche matrozen te helpen bij het verhalen van het schip of het lossen van de lading. Zou vertrekken De langverwachte ontknooping, 48 uur na het protest van het Ame- rikaansche ministerie van Buiten- landsche Zaken te Den Haag, begon toen Ryan en kapitein Gray den Amerikaanschen consul om uitkla- ringspapieren verzocht hadden. Om 4.30 Nederlandschen tijd stelde kapi tein Gray den havencommandant ervan in kennis, dat het schip over een uur zou vertrekken, tenzy een S5lf?®Cnemdcv5er^y?teliftSg&: Dit geschiedde niet, maar een uur later pingen 29 gewapende leden van de ^burgerlijke en militaire poli tie aan boord. De stuurman Theo- phanus worstelde tevergeefs met twee politieagenten, die hem ver hinderden de loopplank weg te ne men. Later gingen 16 gewapende matrozen aan boord cn een korten tijrl daarna nog twee officieren en 13 mariniers, gewapend met gewe ren. Marine had het recht Naar aanleiding van de inbeslag neming van de lading van de „Mar tin Behrman" en de in verband hier mede door James Ryan aangevoerde argumenten, dat deze inbeslagne ming volkenrechtelijk onwettig zou zijn, heeft prof. Verzijl, rechtskundig adviseur van de commissie-generaal, aan Aneta een schriftelijke uiteen zetting doen toekomen. „Wij hebben 't recht van vrije klacht" De heer Ch. Weiter heeft na mens het „Voorloopig katholiek comité voor handhaving Rijks eenheid" geantwoord op de ver klaring, die de heer W. Andries^ sen, voorzitter van de K.V.P. pu bliceerde naar aanleiding van fle actie, die dit comité voert (deze verklaring publiceerden wij Don derdagavond). Hij zegt o.m., dat het partij-reglement van de. K. V. P. het „recht van vrije klacht waarborgt". „Wat het recht is van cén lid", zoo zegt de heer Weiter verder, „is ook hel recht van duizend cn van tienduizend leden". Het comité tracht te weten te komen hoe de tachtig procent der Nederlandsche katholieken, die niet in de K.V.P georganiseerd zijn, denken over het Indonesisch beleid der K.V.P. „Gij. mijnheer Andriessen. spreekt over onze actie een machtswoord uit. De beslissing in deze aangelegenheid van een democratisch georgani seerde partij als de K.V.P. kali niet twijfelachtig zijn, tenzij de K.V.P. zou ophouden een demo cratisch georganiseerde partij te zijn", zoo besluit de heer Wel ter zijn brief. Verliezen Nederl. strijdkrachten De regeering maakt bekend, dat In de week van 25 Februari1 Maart 1947 is gesneuveld of over leden tengevolge van oorlogshan delingen K.N.I.L.: soldaat D. M a u t i m u. afkorn- ftig uit Indonesië. De eerste spinazie op de veiling Aan de centrale veiling Ter Aar (Z.H.werd vandaag de eerste spi nazie van ons land aangevoerd door den tuinder M. Keyzer uit Ter Aar. Ryan had de volgende artfumen' ten aangevoerd: a. Het schip is aan. gehouden in de Indonesische terri toriale wateren; b Het opbrengen van het schip in volle zee is met ge weld geschied, aangezien er gewa pende machf aan boord kwam, en c. Hef schip is dc Nederlandsche territoriale wateren binnengebracht Naar aanleiding hiervan wijst prof Verziil in zijn uiteenzetting erop, dat de regeering van de Vcreeniéde Staten de souvereinitcit van de Nc- derlandsch-Indische regecring over het geheel* grondgebied van Neder landsch Indië met inbegrip van de territoriale wateren erkent Dc Ne derlandsche marine had het recht een wachfDosf op het schip te plast sen en had ook het recht het schip in volle zee te escorteeren. aange zien het in de territoriale wateren gegeven bevel ook buiten die wa teren kan worden afgedwongen. Niet gevangen Als voorbeeld haalt prof. Verzijl aan. dat de Amcrikaansche regee ring dranksmokkelaars aangehouden Churchill's motie van wantrouwen Churchill heeft het amende ment op de rogeeringsmotie in zake de economische politiek ter tafel gebracht. Het amendement komt neer op een motie van wan trouwen en zal Woensdag wor den ingediend. Het zegt, dat de regeering in gebreke is gebleven en volledige gegevens over den cconomischen toestand te publi- ceercn en dat geen vertrouwen wordt gesteld in een regeering, die door haar beleid to tdusver dc nationale moeilijkheden steeds heeft vergroot en wier voorstellen voor de toekomst onvoldoende of schadelijk zijn. en vervolgd heeft tol ver buiten de territoriale wateren. Tenslotte wijst prof Verzij) cr op. dat dc gezag voerder en dc bemanning gedurende de geheele reis in vrijheid zijn ge weest Inmiddels zijn in een officieel communiqué dc mcdedcelingen van Rvan weerlegd inzake hef gebeurde voor de aankomst van de Martin Behrman" te Cheribon. Lading opgeëischt Uit, welingelichte bron wordt ver nomen, dat een expertise van de la ding van de ..Martin Behrman" on- omstootelijk heeft bewezen, dat de rubber voor een groot deel afkom stig is van dc Britsche maatschappij ..Anglo-British Plantations of Java Ltd." welke maatschappij ten tijde van dc Japonschc capitulatie gelijk soortige rubber in goedangs had op geslagen. De Britsche maatschappij „Francis Perk1' eischf een deel op van den tot de lading behoorenden kinabast, ter wijl een ander deel hiervan wordt opgeëischt door een Chineeschen ondernemer. Insiders mcenen, dat ook de overige producten gemakke lijk kunnen worden herkend. Margarine tijdelijk gevitamineerd Dezer dagen is dc Nederland sche margarine-industrie in op dracht van de regeering er toe overgegaan in hot belang van do volksgezondheid dc margarine tij delijk te vitamineeren m<ft vita minc-A. Vitamine-A. blijkt vooral in de wintermaanden in te geringe mate in ons voedsel aanwezig te zijn Het wordt namelijk in hoofdzaak verkregen uit boter, kaas melk, vette haring, levertraan, enz. Nu is weliswaar voor velen het boterverbniik van thans niet min der dan voor den oorlog, maar toen werd als regel de margarine ook gevitamineerd. Na dc bevrij ding slaagde men er niet direct in een voldoende hoeveelheid vita mine-A. prcaparaat aan te koopen, doch thans is een groot deel van do door de regecring gekochte hoeveelheid geleverd, zoodat met de vitamineering een aanvang kon worden gemaakt. Begin April zal een prijsregeling voor electrische verlichtingsartike len in werking treden, waardoor deze goederen aanmerkelijk in prijs zullen dalen. Het AmeriJcaansche schip „Martin Behrman" dat door de Neder- landsch'lndische regeering in be slag genomen is, op de recde van Cheribon tijdens het inladen van rubber door Indonesiërs. P Nederlandsche journalisten zagen: NEDERLANDSCHE journalisten, die de vergadering van het K.N.I.P. hebben bijgewoond, hebben een gemeenschappe lijke verklaring afgelegd, waarin zij constateeren, dat de Repu bliek Indonesië steunt op de brecde lagen van de bevolking. Er bestaat geen vijandschap tegenover de Nederlanders, zoo zeggen zij; wanneer het Indonesische volk van zijn vrijheid zeker is, kan Nederland rekenen op vriendschappelijke samenwerking. 1 gebied) werden de Nederlandsche Wij Nederlandsche journalisten van verschillende politieke en gods dienstige overtuiging, zoo luidt de uiteenzetting, verklaren op grond van onze waarnemingen en erva ringen, opgedaan tijdens een bezoek aan het gebied van de republiek Indonesia het volgende: 1) De nationale revolutie is niet uitsluitend een zaak van een dunne bovenlaag. Het verlangen naar vrij heid. belichaamd in de republiek, is algemeen in breedc lagen van de bevolking: 2> Er is voornamelijk onder de jongeren een treffende zelfbewust heid te constateeren, die zich uit in groote activiteit en dorst naar ken nis. Democratische geest 3) Vrijheidszin gaat over het al gemeen niet gepaard met haat te gen de blanken of vijandschap je gens de Nederlanders. Integendeel, wanneer de vrijheid van Indonesië verzekerd is, kan Nederland reke nen op vriendschanoelijke samen werking met een volk, dat -ieh zoo wel van zijn eigenwaarde als van zijn tekortkomingen bewust is. Wij hebben ons zonder geleide onder de bevolking bewogen en daarbij geen vijandschap ontmoet: 4) De aanraking met dit volk en het bijwonen van bijeenkom sten der KNIP leerden ons, dat men vastbesloten is om een nieuwen staat in democra- tischen geest op te bouwen. Deze geest is o.m. tot uitdruk king gekomen door het feit. dat vele vakvereenigingen, jeugd- en vrouwenorganisaties geleide lijk gaan functionneeren. Geen honger 5) In de door ons bezochte stre ken werd geen honger geleden. Er heerschte tcxtielschaarschte en er is een groot tekort aan verkeers middelen. Waar wij geweest zijn. vonden wij sawahs bebouwd. Niet overal wordt de beschikbare cul tuurgrond intensief gebruikt. 6) Nederlandsch wordt zonder tegenzin gesproken en aangehoord. 7) Wij geven deze verklaring, om dat wjj een goede voorlichting voor beide volken noodzakelijk achten en om tegenover een onjuiste voorstel ling van zaken door bepaalde krin gen in Nederland, geconstateerde feiten en ervaringen te stellen. De verklaring is onderteekend door J. B. Brouwer, redacteur van den „Nieuwsgier", J. G. Gleichman. correspondent van de „Groote Pro vinciale Dagbladen", J. W. M. Mar- tinot, redacteur Aneta en corres pondent van „De Tijd". C. Corthuys. fotovcrslaggever, H. M. van Rand wijk, hoofdredacteur van „Vrij Ne derland", W. F. Schimmel, corres pondent van Reuter en F. M. Wel ter. fotoverslaggever van den R.V.D. Met de verklaring „Jullie komen allemaal van ddar" (republikeinsch en buitenlandsche journalisten die de K.N.I.P.-zitting hadden bgge- woond, aan de grens van de Neder landsche zone ontvangen op een wijze die twee buitenlandsche jour nalisten aanleiding gaf zich bij hun consuls te beklagen en de Neder landers om een protest bij dr. Van Mook in te dienen. Nederlandsche militairen, die weigerden mede te deelen van wien zij opdracht had den, doorzochten op het station vrandji den gereserveerden wagen der journalisten, braken hun kof fers open, inspecteerden den inhoud, namen kleedingstukken in beslag en gaven den passagiers een hond- sche behandeling. De legervoorlichtingsdienst deel de vanmorgen namens den chef-staf mede: Aanstonds is een onderzoek gelast. Verwacht kan worden, dat dit deze week beëindigd zal zijn, waarna eventueel de noodige maat regelen zullen worden getroffen. Dr. Koets verklaarde, dat, indien de feiten juist waren, de Nedcr- landsch-Indische regeering de toe dracht in de hoogste mate betreur de. aangezien dit vooral hoogst schadelijk zou zijn voor de Neder landsche zaak. Amerik. mailboot in brand Op de 16.552 ton metende Amc rikaansche mailboot „John Eric- son", die Zaterdag naar Le Havre zou vertrekken cn thans nog in de New Yorksche haven ligt, is brand uitgebroken. Dc Britsche mailboot „Queen Elizabeth", die slechts 40 meter van de „John Ericson" ver wijderd ligt. heeft van dc kust wacht bevel gekregen van haar aanlegplaats te vertrekken en in het midden van de Hudson rivier voor anker te gaan. De New Yorksche brandweer en de kustwacht rukten onmiddellijk met brandweerwagens en drijvende spuiten uit en slaagden er na drie uren in het vuur meester te wor den. Uitgebreide razzia's in Palestina Een zeer belangrijke Jooclsche terrorist zou zijn gearresteerd b'.j dc grootsclieepschc razzia's in de steden Rehovoth, Nathanya en H adera, waarbij zes bataljons Britsche infanterie cn vliegtuigen werden ingezet 32 personen wer- TcrcOt istejn i appt een poliliepost cn een militaire auto beschoten. De aanvallers wis ten te ontkomen. Een Britsch of ficier en een soldaat werden ge wond. toen een auto van den militairen staf op een landmijn reed op den weg van Haifi naar Tel Aviv. Het douanebureau en het sta tion tet Tel Aviv werden door een onbekend persoon opgebeld, die zei. dat in de gebouwen een springlading wa§ aangebracht. Volgens cIc distributiewet is de overheid verantwoordelijk voor de voorziening van de Ne derlandsche bevolking van dis tributiegoederen. Zij kan deze verantwoordelijkheid slechts dragen, indien de bij het pro ductie- en distributieproces in geschakelde ondernemingen ten volle haar medewerking verlee- nen. Zij moet cr dus op kunnen ver trouwen, dat de ondernemingen juiste opgaven doen van de haar verleende toewijzingen cn vergun ningen cn daarvan slechts op re gclmatige wijze gebruik maken en geen goederen in strijd met de listributievoorschriften koopen, vervaardigen of verkoopen, kortom fle gestelde voorschriften stipt na leven. Een dergelijk vertrouwen kan de overheid niet blijven stellen in ondernemingen, welke zich aan zware over tredingen van de voorschrif ten schuldig maken. De ge volgen van deze overtredingen zijn immers zoo ernstig, dat zij tot. een ontwrichting der voorziening kunnen leiden. Processen-verbaal In de afgeloopen maanden was liet noodzakelijk tegen verschei dene ondernemingen proces-ver haal op te maken wegens liet ple gen van distributiedelicton van ernstigen aard. liet betrof hier veelal het niet opgeven van groote voorraden distributiegoederen, waardoor deze aan de normale distributie werden onttrokken, het „zwart" koopen van grondstoffen en het vervaardigen van goederen zonder de daartoe vereischte ver gunning. De verkoop van die rondstoffen en goederen ge schiedde vrijwel steeds tegen prij zen. welke ver boven de wettelijk geoorloofde lagen. voor al deze overtredingen zullen dc betrokkenen zich te ziener f.iid voor den Knvrvor-u., Uitsluiten Inlusschen heeft de ernst van dc bij de onderzoeken aan het licht gekomen feiten dc overheid Bjj de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot goed keuring van een hernieuwing van het vriendschapsverdrag met Je men. dat op 12 April 1939 te Sana gesloten w*rd. Doodstraf geëischt tegen SS-er Tegen C. J. W. (Wentzel) uit Am- terdam eischtc dc advocaat-fiscaal mr. P. N. Janssen, dc doodstraf. Verdachte had in Juli 1942 dienst- genomen bij het Legioen Nederland. Hij had aan de belegering van Le ningrad deelgenomen en zich daar bij zoo onderscheiden, dat hij gede coreerd werd met het IJzeren Kruis tweede klasse. W. A. Ch. Jung heeft in Juli 1944 den S.D. de verblijfplaats van vijf Joden meegedeeld. Het walgelijkste van dit verraad is wel, dat... zijn eigen vrouw daarbij was. Volgens getuigenverklaringen kwam .Jung veel bij den S.D. op be zoek. Het ge\olg van zijn bezoeken was veelal, dat Joodsche personen werden gearresteerd. De SD-agent Out deelde mee, dat Jung z'n vrouw heeft aangebracht omdat hij ver liefd was op een andere vrouw. Voor ivat kleeren Met veel u-oorden en herhaalde afdwalingen vertelde verdachte op pathetische wijze hoe hij het ver raad had gepleegd. „Ui ben slechts één keer naar den SD geweestzoo riep hij uil, „ik heb alle vijf Joden in één heer verraden". De SD-re chercheur Schaap had mij een pak, een paar schoenen en een overjas beloofd als ik i-ijf Joden aangaf. Ut heb het gedaan, ook mijn vrouw heb ik aangegevenmaar het pak heb ik niet gekregen. Niemand kan mij ooit bewijzen, da ik geld of (N Asuncion, de hoofdstad van Paraguay is een militaire staats greep mislukt, die ten doel had een einde te maken aan het president schap van generaal Higinio Mori- nigo. Er werden schietpartijen ge meld in de straten van Asuncion. Alle verkeer in de stad is ge stremd en het ministerie van mari ne is door een cordon van bewakers omgeven. Generaal Morinigo heeft den steun van de nationale republi- keinschc partij en het leger. De revolutionnaire uitbarsting zou te Asuncion hebben plaats ge had. Na een hevig vuurgevecht hebben dc aanhangers van de „Fe- bereista" ("de anti-Morinigo-partij) het hoofdbureau van politic bezet. De politie heroverde het bureau in een tegen-aanval en alle daders zouden in hechtenis zijn genomen. Oud-president De „Febeirista" wordt geleid door kolonel Rafael Franco, een leidende figuur in den oorlog van dc Gran Chaco met Bolivia. Franco is president van Paraguay geweest tusschen twee revoluties. In 1937 werd hij verbannen. Eenige maan den geleden was hij na amnestie naar Asuncion teruggekeerd. Reizigers, die uit Honduras te San José in Costa Rica zijn aange komen, verklaren dat een aanslag is gepleegd op Abraham Williams, vice-president van Honduras, en dat generaal Rufino Solis, die het bevel voert over de troepen te La Ceiba aan de Caraibische zee. te gen den president van Honduras, dr. Carias Andino in opstand is ge komen. kleeding voor mijn verraad heb ge kregen. Als ik gewild had, zou ik nog meer Joden hebben aange bracht, maar toen ik zag, Ja' Schaap mij bedrogen had viel de kleeding stukken, had ik er geen zin meer in.'' Dc advocaat-fiscaal mr. P. N. Jans sen releveerde, dat verdachte zich herhaalde malen op de gemeenste wijze trachtte te ontdoen van zijn echtgenoote. Zoo heeft hij eens ge probeerd haar met rattenkruit ic vergiftigen. Twee van de verraden Joden \onden in een concentratie kamp den dood. Mr. Janssen eischtc tegen verdachte twintig laar gevan genisstraf. Bij gevechten te Rawalpindi in de Pendsjaab 250 km. ten noorden vart Lahore, werden 27 menechen gedood en 175 gewond. In Amrit- sar, wiarhcen thans twee batail- lons Britsche troepen gezonden zijn, bleven dc branden den ge- bcelcn nacht door woeden en vier winkelwijken zijn reeds in de asch ïolcgd. Vrijdag werd het be vel uitgevaardigd brandstichters cn plunderaars, die op heeterdaad worden betrapt, zonder pardon neer te schieten. Er werd ce.n uit gaansverbod voor twee dagen afgekondigd, terwijl vergaderin gen, optochten en samenscholin gen voor 15 dagen werden verbo den. In Muitan is gedurende 20 uur avondklok afgekondigd en de branden zijn hier. na zeven stra ten en aan aantal winkels ver woest te hebben, onder controle. Ook elders in de Pendsjaab duren de troebelen voort cn in verschil lende steden is een uitgaansver bod uitgevaardigd. Te Taxila, 80 km. van Rawalpidi, is een trein aangehouden en een aantal pas sagiers werd met bijlen cn staven mishandeld. doen besluiten thans op krachtige wijze op te treden tegen onderne mingen. welke ernstige distribu tic-overtredingen begaan cn hnar voor onbepaaldcn tijd uit te slui ten van deelneming aan het pro ductie- en distributieproces. Dit zal in de moeste gevallen medebrengen, dat deze onderne mingen komen stil tc liggen. Met dc belangen der worknemers zal bij het nemen van dezen maatre gel vanzelfsprekend zooveel mo gelijk rekeni- g worden gehouden. IJs in Julianakanaal 40 c.m. dik Gisteren was dc toestand in de Zuid-Liniburgschc dorpen, die door het van de heuvels af- stroomende smeltwater waren overstroomd, vrijwel weer nor maal. Slechts op enkele plaatsen is nog wat water achtergebleven. Een gelukkige omstandigheid was, dat het in don nacht van Donderdag op Vrijdag heeft ge vroren, zoodat niet nog meer smeltwater is afgevoerd. Welis waar heeft liet gisteren overdag licht gedooid, maar tengevolge van het feit dat het gisteravond weer is gaan vriezen, had deze dooi geen nadecligc gevolgen. Dc Maas heeft in Limburg, door den watertoevoer der laatste dagen, het normale stuwpeil overschreden. Er is echter geen direct gevaar voor hoog water. Op hel Julianakanaal wordt ijs gebroken in de sluispanden Maas- brachtRoosteren en Roosteren Born. Bij Born waren twee slccp- booten aan den slag. die beiden echter averij hebben opgeloopen. Het ijs heeft daar een dikte van ongeveer 40 cm. Scheepvaart De scheepvaart op dc Maas heeft, in verband met den toe- toestand der aangrenzende water wegen. nog weinig te bcteckencn. j geval gaat liet kólcnvervoer per schip naar hel Noorden eerst vol gende week beginnen. Dit vervoer zal dan verder afhankelijk ziin van den toestand op de Beneden- Maas. het Maas-Waalkanaal en dc Waal. Do scheepvaart op de Waal is gevaarlijk in verband met ijs gang. Het weersoverzicht van De Bilt deelt mee: De luChtdrukverdeeling •/.iet er nu ongeveer als volgt uit. over Groenland lig' het centrum van een gebied van hoogen lucht druk. dat tc halverwege den Aï- lantischen Oceaan reikt. Een ♦wee- de maximum ligt over Scandinavië en een derde over onze omgeving. en Zuiden van deze hoogedruk- eentra strekt zich oon gordel van lagen druk uit van Midden-Rusland via Duitschland. Frankrijk, Spanje en den Atlantischen Oceaan naar New-Foundland. In de buurt van dezen lagen luchtdrukgordel ligt de frontlijn tusschen de warme en koude lucht. Doortrekkende depressies in den gordel veroorzaken golfvormige storingen in de frontlijn, die ";n West-Europa veschillendt gebieden afwisselend in vorst en dooi bren- gcn. Frontlijn In haar geheel ligt de frontlijn echter te zuidelijk om ons land voor langoren tijd aan den warmen kant vai. de grenslijn to brengen. Onder invloed van het hoogedrukgebied boven Dnze omgeving is de wind in ons land zwak cn veranderlijk ge worden en de bewolking op vele plaatsen vannacht bet-ekkelijk ge ring geweest De omstandigheden voor sterke nachtelijke uitstraling waren dus vrij gunstig en de temperat ïr daal de daardoor op vele plaatsen zeer aanzienlijk. De temperatuur kan overdag oploopen tot zelfs even boven het vriespunt Temperatuur-overzicbt van Don derdagavond 10 uur: Twente fi. Den Helder 2, Ylissingen 1, De Bilt —6, Schiphol Weinig wind Weersverwachting van De Bilt, geldig tot. Zaterdagavond.. Wisselend bewolkt met plaat selijk enk:lc sneeuwbuien. In den oentend matige tot strenge vorst en hier en daar nevel of mist. Overdag temperatuur op loopend tol om het vriespunt en daar waar de zon schijnt tijdelijk even dooi. Zwakke en verander lijke wind Zateidag S Maart: Zon op 'Lil, onder IS.30; maan op 20.10, on- der 8.10. r. ■- r.vw.- .QfaOMBg.: .i- liUUIIIIIlllMlllllliPlW P) E internationale politiek van dezen tijd wordt bepaald dooi den machtsstrijd tusschen de vier groote mogendheden, welke zich steeds meer concentreert om het probleem Duitschland. De kleine landen spelen in dit spel slechts in zoo. verre mee als de belangen der grooten daartoe ruimte laten. Een klein voorbeeld daarvan is weer, dat dc vier grooten, die tc Moskou het Duitsche vredesverdrag zullen voorbereiden, de kleine buurlanden van Duitschland maar niet eens uitgenoodigd hebben aanwezig te zijn. Dit is het teleurstellende van deze eerste jaren na den oorlog, dat de overwinnaars cr niet toe geko men zijn hun eigen belangen onder geschikt te maken aan het wereld belang cn er niet aan meewerken om door gemeenschappelijk, waar lijk intcrnationaai-dcmocratisch overleg tot een betere wereldorde ning te geraken (waarbij zij ook zelf op den duur toch het meest ge baat zouden zijn). Het verdrag van Duinkerken, dat Frankrijk en Engeland deze week gesloten ^hebben, kan zeker van groote waarde zijn en het is dat momentcel alleen psychologisch al. Maar wij hebben er reeds eerder op gewezen, dat wanneer de U.N.O. voldeed aan de cischcn, die men er in dezen tijd zeker aan moest kun nen stellen, verdragen als het Fransch-Engelschc niet noodig zou den zijn om den wereldvrede te waarborgen. OP zichzelf bezien beteekent het Fransch-Engelsche verdrag van Duinkerken in ieder geval ech ver betering bij hetgeen wij na den vo- rigen oorlog tc zien kregen. Toen werd bij het verdrag van Locarno in 1925 ook de Fransch-Duitschc grens gegarandeerd (behalve door dc betrokken landen zelf ook door Engeland en Italië) en kwam men in 1928 te Parijs tot het z.g. Ke- 'ogg-pact, dat oorlogshandelingen verwierp om geschillen te beslech ten en waarbij de meeste Europec- sche regeeringen zich aansloten. Het klinkt allemaal erg mooi, maar deze verdragen waren in de practijk van weinig beteekenis om dat zij geen bepalingen inhielden die het Duitschland onmogelijk den maken zich op ccn nieuwen oorlog voor te bereiden. Zoo kon Duitschland zich langzamerhand van het verdrag van Versailles los maken en eerst bedekt, later open lijk, op een oorlog aansturen zon der dat een der bedreigde staten er toe kwam een hand uit te steken om het snel groeiend monster nog bijtijds onschadelijk te maken. Het verdrag van Duinkerken heeft nu het preventieve element, dat de verdragen tusschen de beide wereldoorlogen misten. Engeland en Frankrijk zullen elkaar n:et al- r«?ZLifity?R(?/xVerlcupen wanneer een Duitschland een politiek gaat voe ren. die op nieuwe agressie is ge richt en eveneens, wanneer het de ontwapeningsvoorwaarden of de economische voorwaarden, die het opgelegd krijgt, gaat schenden. Zij zullen dus niet meer afwachten tot Duitschland weer sterk genoeg is om zijn vroegere vijanden naar cie keel te grijpen. Zij zullen eventueel toeslaan als het nog tijd is. Engeland en Frankrijk hebben beide al een verdrag met Rusland, dat nog wel met zoo ver gaat als dat van Duinkerken, maar dat voor uitwerking vatbaar is. Het ligt in de bedoeling ook Amerika in den ketting op te nemen en te komen tot een defensief verbond tegen Duitschland. waarbij ook dc kleine landen zich kunnen aansluiten. Op de conferentie van Moskou komt het sluiten van een Viermogendhc- denverdrag aan de orde. DE bedoeling van al deze ver dragen, een nieuwen Duitschen aanval voorkomen, kan zeker sla gen. Maar belangrijker dan ieder verbond is de vraag of de Groote Vier cr in de toekomst toe kunnen komen hun eigen belangen onderge schikt tc maken aan het algemeen belang. Indien ieder voor zich zijn houding ten opzichte van Duitsch land laat bepalen door zijn eigen politieke of economische belangen, dan zal evenals na 1918 gebeur de Duitschland na verloop van tijd zelf weer het initiatief nemen en den eenen vrocgeron vijand uit spelen tegen den ander. En waar toe dat leiden kan is nu wel be kend. Duitschland kon 111 den oorlog verslagen worden doordat de sa menwerking tusschen Amerika, Engeland en Rusland niet werd verbroken. Een nieuwe oorlog kan op den duur alleen voorkomen wor den indien de vier groote mogend heden. dc twee grootste vooral, wederzijds het wantrouwen kunnen afleggen. In Moskou zal Bevin den Russen dan ook duidelijk moeten maken dat het verdrag van Duin kerken niet bedoeld is als het be gin van een togen Rusland gericht Westersch blok. Maar dan zal het Russische misnoegen blijven in ver band met wat misschien in Grie kenland gaat gebeuren. Engeland, dat massa's geld in Duitschland kwijt raakt, heeft ook nog steeds troepen in Griekenland. Dit kost Engeland zestig millioen pond per jaar en daarom wilden de Britten zich toch maar uit Griekenland te rug trekken. Nu heeft Amerika echter aangeboden om de kosten te dragen, niet uit philantropie na tuurlijk. maar omdat het vreest dat Griekenland anders onder den in vloed van Rusland zou komen en een springplank zou worden voor de Russen naar het strategisch zoo belangrijke en olie-rijke Nabije Oosten. Men ziet, dat evenals in Duitsch land ook in het Middcllandsche Zeegebied de belangen der Groote Vier niet parallel Ioopen. Er be staat op tal van punten verschil van meening. dat wil zeggen: ver schil van belang. En op al deze punten zal men elkaar toch eens moeten vinden, wil men den we reldvrede gewaarborgd zien en ver grooting der welvaart voor alle vol keren 'mogelijk maken. Wij willen hopen, dat men deze overeenstem ming eenmaal bereikt. Maar op de confei'entie van Moskou zal men zoover nog wel niet komen Komenden Zondagavond zal een dochter van president Truman, Margaret, voor do microfoon haar debuut als zangeres maken.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1