DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C GEEN BRITSCHE INMENGING INZAKE INDONESIË Taak der Tribunalen wordt uitgebreid Tweede Zondagsdienst een groot succes! Conferentie te Moskou vandaag begonnen Winter vlucht voor de lentelucht Tegenspraak van vele zijden Bevins rede was de laatste verklaring Vermogens niet geheel verbeurd verklaard 35.000 ton kolen naar boven gebracht Molotof presideert Overval op hoofd kwartier in Tel Aviv Rijk neemt deel in KLM-emissie Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 pêr week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 10 Maart 1947 Nr. 590 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoof dredacteun TJ. DE BOOR DER IN het afgeloopen week-einde circuleerendc berichten dat Groot- Brittannië bij de Nederlandsche en de Republikeinsche regee ring zou hebben aangedrongen op spoedige onderteekening van het accoord van Langgadjati, worden uit dc meest bevoegde bron tegengesproken. Woordvoerders van het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken, van de Nederlandsche ambassade te Lon den en de Britsche ambassade in Den Haag hebben verklaard dat de Britsche regeering geen enkel initiatief heeft genomen inzake de Indonesische kwestie. aardverschuiving uitgestelde confe rentie over het bestand, zoo heeft de militaire woordvoerder te Batavia meegedeeld. Bij de besprekingen bleek, dat de republikeinsche delegatie vasthield aan de interpretatie dat beide par tijen zich op een afstand van 2 km van de demarcatielijn zouden terug trekken. De delegatie ging accoord met de vastgestelde demarcatie-lijn. Van Nederlandsche zijde werd op gemerkt. dat men nog geen instruc tie had ontvangen om zich terug te trekken, doch blijkens verklaring heeft TRI deze instructie van het hoogste gezag wel ontvangen. Op de vraag van de Nederlanders waarom zij dez.c instructie éan nog niet had den uitgevoerd, antwoordden de repu blikeinen: „Ook de Nederlanders moeten zich terugtrekken." Van Nederiandsche zijde werd er op gewezen, dat in dc instructies wel wordt gesproken over het terug trekken van dc republikeinsche troe pen doch niets wordt gezegd omtrent de Nederlandsche troepen. De repu blikeinen deden toezegging deze kwestie te Batavia te zullen bespre ken. Het standpunt van de Britsche re geering, aldus de Engelsche woord voerder, is wel tot uitdrukking ge bracht door den minister van buiten- Jandsche zaken in een rede op 27 Februari tijdens het debat over de buitenlandsche politiek in het Lager huis. Daarin zei Bevin het te betreu ren, dat de overeenkomst niet getee kend was. Bevin voegde hier aan toe, dat dc voedsel- en grondstoffenposi- tie van dc wereld zoodanig was, dat, indien deze overeenkomst zou wor den geteekend en uitgevoerd en de stroom van goederen uit Indonesië weer voor de wereldmarkt ter be schikking zou komen, dit een aan zienlijke verlichting zou brengen voor de velen, die thans gebrek lijden, Daarom, zonder zich te willen men gen in andermans rechten, gaf Bevin uitdrukking aan dc ernstige hoop, dat deze regeling, die zulk een weldadi- gen invloed zou hebben op vele mil- lioenen, niet alleen in het Westen, doch ook in het Oosten, spoedig zou worden voltooid. JVèl over ..Mayrover'1 Ook de Britsche ambassade in Den Haag heeft bevestigd, dat er geen stappen zijn gedaan met betrekking tot Linggadjati. Wel is, aan de Nederlandsche regee ring een nota overhandigd be treffende de kwestie van de „Empire Mayrover", het Brit sche schip waarvan de Neder landsche Marine in Batavia dc lading in beslag had genomen, doch hierin wordt niet gesproken over de overeenkomst van Ling gadjati. Van de zijde der Nederlandsche ambassade te Londen wordt nog ver klaard, dat de overhandiging van een Britsche nota naar aanleiding van het incident met het Engelsche schip „Empire Mayrover" het eenige con tact van de laatste weken tusschen het Britsche ministerie van buiten landsche zaken en de ambassade heeft gevormd. Ter ambassade werd met den meesten nadruk tegengesproken, dat deze nota eenigerlei verwijzing naar de overeenkomst van Linggadjati zou bevatten. Bespreking te Padang Te Padang zijn de Nederlandsche en Indonesische delegatie bijeen ge weest voor de in verband met een Twee vliegongelukken dit week-end Een Fransch militair vliegtuig is Zondag tijdens een oefenvlucht te Kouribga bij Casablanca neergestort. De beide piloten kwamen om het leven. Sinds Zaterdag werd een Douglas C 400 in Columbia vermist. Men heeft het verongelukte toestel thans op 20 kilometer van Bogota in de bergen waargenomen. Het toestel is geheel vernield. Naar het schijnt zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Tien jaar geëischt in oude moordzaak „Deze jonge man zal zijn gesloten heid moeten laten varen, wil er na zijn straftijd nog iets van hem terecht komen. Ik cisch tegen hem. met ver nietiging van het rcchtbankvonnis, 1U jaar gevangenisstraf, met aftrek van de preventieve hechtenis". Deze woorden sprak de procureur-generaal bij het hof te Leeuwarden, met be trekking tot den op het oogenblik van het misdrijf 16-jarigen P. R. K. te Wolvega die op 21 Januari 1043 in blinde woede twee vrouwen had ver moord. Om dezen jongen niet in handen van de Duitschers te spelen, wist de justitie de zaak slepende te houden Dr. Verweij vergeleek deze daad met amokmakerij en was van oor deel, dat verdachte op het rampzalige oogenblik tijdelijk minder toereke ningsvatbaar is geweest. Dr. P. L. Hulst was echter een geheel andere meening toegedaan. Deze deskundige was van oordeel, dat de jongen vol komen in koelen bloede heeft gehan deld. Nog nooit heeft hij in een moordzaak zulke afschuwelijke ver wondingen aangetroffen. Duitschers in Afrika willen niet naar Duitschland Trygve Lie, secretaris-generaal fer U N O. heeft twee petities ont vangen van vroegere Duitsche be woners van Tnnganjika, die verzoe ken om interventie van de Ü.N.O. „opdat de Britsche regeering ons niet naar Duitschland zal repatriecren" Beide petities zullen op de agenda geplaatst worden van dc eerste zit ting van den raad op 26 Maart a.s. Kapitein Markos gedood Volgens het te Athene verschij nende blad ..Acropolis" is kapitein Markos, „opperbevelhebber van het democratische leger" het Grieksche gucrillalegcr tijdens de jongste ope ratics in het gebied van het derde Grieksche legercorps gedood. Dit bericht wordt door het blad ..Embros" bevestigd. Generaal Markos 2ou door dc commissie van onderzoek worden gehoord In de haven Volo in Zuid.Thessalië is door de Grieksche militaire autori teiten een gedeeltelijk uitgaansverbod voor den nacht uitgevaardigd. Hier werden 100 aanhangers van ünksche partijen gearresteerd. Deze personen verleenden hulp aan gueril. lastrijders Geen KLM-vliegtuigen op vliegvelden van India? Op grond van speciale maatrege len welke door het parlement van India in werking zijn gesteld, zal aan passagiersvliegtuigen der K.L.M. ver boden worden te landen op Indische vliegvelden, aldus verklaarde de heer Kundan, tijdelijk' regeeringsvertegen woordiger van India bij dc Indonesi sche republiek, volgens Antara op een persconferentie te Djokjakarta. Kundan heeft Soekarno medege deeld, dat de regecring van India voornemens was elk aanbod om han delsovereenkomsten met de Ned.-In dische regeering te sluiten te weige ren en bereid was om handelsrcla ties met de Indonesische regeering te vestigen. Soekarno heeft den wensch te kennen gegeven een bezoek aan India te brengen. Voor de Tribunalen zullen in de naaste toekomst naast de „eenvoudige" N.S.B.-ers de volgende politieke delinquenten terecht staan: 1. Diegenen, die in Duitschen krijgsdienst zijn geweest zonder zich aan andere misdrijven te heb ben schuldig gemaakt; Vice-admiraal Pinke die uit Indonesië per vliegtuig op Schiphol arriveer de, bevond, dat dc temperatuur niet van aangenamen aard wasHg schoot haastig zijn winterjas aan, welke door zijn dochters, die ter verwelkoming aanwezig waren, was meegebracht. (F.) Met een opkomst van gemid deld 73 procent van het vaste personeel hebben dc Limburg- sche mijnen bij den tweeden Zondagsdienst een productie chad van 35.100 ton. Deze hoeveelheid is gelijk aan die van een normale dagproductie en ligt rond 9.000 ton hooger dan die van den eersten werk- Zondag op 2 Februari. Er is weer ontzettend hard gewerkt. De individueele prestaties lagen stukken hooger dan normaal, leder mijnwerker gaf het uiterste tot leniging van den kolennood in het land. Gisteren hébben rle spoorwegen van middernacht tot 's avonds 8 uur •ht en twintig treinen met in totaal 1170 wagons van gemiddeld negen tien ton van de mjjnenstations het land ingevoerd. Op normale Zonda gen lijden slechts zeven kolentrei- nen, zoodat tot 8 uur reeds 21 extra cinen hadden gereden. Tot Maan dagmorgen 6 uur reilen nog elf trei nen uit de mijnstreek. Zes en twin tig treinen met 1300 leege wagons zijn teruggekeerd naar de mijnen. De reizigersdienst ondervond nau welijks eenige vertraging van dit zeer drukke kolenvervocr. Geen geschenken meer Dc samenwerkende mijnwerkers honden hebben na den eersten werk. Zon lag met grootc genoegdoening asigesteld. dat overal in het land behoefte.bestond om blijk te geven van waardeering voor het vrijwillig werken in de mijnen. Niet alleen schriftelijke, maar ook stoffelijke blijken van dank kwamen in veler lei vorm binnen. De mijnwerkers stellen deze waardeering op hoogen prijs, doch nu er gisteren nogmaals vrijwillig een extra Zondags- Het ligt in de bedoeling dezen zomer in Oirschot een groot open luchtspel op te voeren waarvoor Jan Vriens te Brakel den tekst schreef. Kees van Iersel te Oister- wjjk zal de regie voeian. dienst is gemaakt, verzoeken de samenwerkende m ij n we r ke rs - honden dringend om niet over te gaan tot het zenden of toe zeggen van stoffelijke bewijzen van waardeering. De mijnwerkers brachten het of fer van hun vrijen Zondag zooals goede Nederlanders een offer zou den brengen als -daarmee een groot volksbelang kon worden gediend. De blijvende belangstelling voor liet zware vak van den mijnwerker, ook in de toekomst., is het eenige, dat de mijnwerkers met aandrang willen vragen. I 2. Collaborateurs; 3. Functionarissen van de N SB; 4. Zij, die op grond van hun tionaal-socialistische gezindheid tij. dens de bezetting een positie in het openbare leven hebben vervuld. Dit deelt de minister van Justitie mede in zijn memorie van antwoord over het wetsontwerp „Nadere voor zieningen met betrekking tot de Bijzondere Rechtspleging". Verbeurdverhlarins. Mr. Van Maarssevecn acht een al geheel© verbeurdverklaring van ver mogens onjuist. Daarom zal het Tri bunaalbesluit gewijzigd worden in dier voege, dat slechts drie-vierde van het vermogen of de nalaten schap voor verbeurdverklaring vat baar, zal zijn. De minister is van oordeel, dat het verleenen van gratie van de door de Tribunalen opgelegde maat. regelen niet mogelijk is. De inter- neering kan echter, te allen tijde beëindigd worden. Een regeling, die bet moge lijk maakt een tegemoetko ming te verleenen aan hen, die ten onrechte gedetineerd wa ren, is in voorbereiding. Nieuwe taak Het ligt in het voornemen van •den minister, hen, die bij eenig on derdeel der Bijzondere Rechtsple ging werkzaam zijn geweest voor e-hn met hun verdienste evenredige plaats in de rechterlijke macht in aanmerking Lc doen komen'. De minister heeft een wetsont werp ingediend dat het mogelijk zal maken dc bezoldiging van sommige leden van en ambtenaren bij de Bij zondere Gerechtshoven te veihoo. gen. Hij deelt verder mede, dat nog steeds meer dan 200.000 nog niet onderzochte klachten tegen niet-gedetineerden zijn. Slechts in een klein aantal van deze gevallen zal or aanleiding zijn tot vervolging. In het bijzonder zul len nog enkele gevallen van econo-, rnischc collaboratie en oorlogsmis drijven moeten worden berecht. Doodstraf geëischt tegen Moens Tegen den bekenden Belgischen schrijver Wie-s Moens cn zeven andere medewerkers van het radio_station Brussel, dat tijdens den oorlog pro- Duitsche berichten en reportages uit. zond, is dc doodstraf geëischt. Alle beklaagden zijn voortvluchtig. rr*E Moskou is do conferentie van de vier ministers van buiton- landsche zaken, die zich zal bezi; houden met de toekomst van Duitschland cn Oostenrijk vanmid dag om drie uur geopend in het ge. bouw van de Moskouscho lucht vaartclub. Als voorzitter treedt Mo lotof op. Naar men verwacht zouden vandaag slechts dc agenia en de werkwijze aan de orde komen. Men is in beginsel overeengeko men dagelijks twee bijeenkomsten te houden, om 11 en 5 uur plaatselijke tijd (9 en 3 uur Nederlandsche tijd). Bevin was de eerste 'buitenland sche minister -die in Moskou arri veerde. Bij zijn aankomst op het station in Moskou zei hij voor de radio: „Ik ben zeer verheugd weer in Moskou te zijn en de groeten te kunnen overbrengen van de volkc ren van Groot-Brittannië cn het Britsche gcmeenebcst. Wij zullen de komende dagen wijden aan pop gen tot het tot stand brengen van een duurzamen vrede, die een her haling van agressie zal voorkomen cn het mogelijk zal maken, dat de geheele wereld veilig leeft. Ik breng de beste wensohen over voor het volk van -de Sow jet-Unie". Volkomen vertrouwen Zondag kwam Marshall met zijn gezelschap aan op het vliegveld van Moskou. Hij werd door Wisjinsky welkom gcheeten, die ook de Fran sche delegatie onder leiding van Bidault, die per trein arriveerde, verwelkomde. Bidault zeide: „Gedurende den oorlog kwam ik naar Moskou om een verdrag van vriendschap en mi litairen bijstand te telkenen. Nu is het doel van mijn komst, den vijand, legen wien ons verdrag was gericht, te beletten ooit weer op te staan. Ik heb dezen aangenamen reis volbracht met volkomen vertrouwen in het gunstige verloop van de conferen tie." M a r s h a 11 had voor zijn ver trek uit Berlijn verklaard: De Ver- Mr. L. J. A. Trip ter aarde besteld Vrijdagavond is het stoffelijk overschot van mr. L J A Trip, oud president der Nederlandsche Bank naar dc St. Jacobuskcrk overge bracht, waar de kist. bedekt met het rouwkleed op het priesterkoor weid opgebaard. Tal van fraaie bloemstukken lagen rondom de lijk- 1 aar. waaronder kransen van de Koningin, het ministerie van finan. cien, dc directie Aan de Nederland sche Bank. het personeel der Neler 'andsche Bank, den president-direc teur der Javasche Bank, van het college van curatoren van het fonds ten behoeve van Indologische stu- lien aan de Utrechtsche Universi teit en vele anderen. Hedenochtend droeg kanunnik- leken W J Pompe, mot assistentie an de parochiekapelaans de plech tige uitvaart op, waarbij tal van utoriteitcn aanwezig waren. De" Koningin had zich laten vertegen- uoordigen door haar Kamerheer, j Jhr. Mr. E W Rocll. Voorts werden opgemerkt de minister van finan ciën. prof. Lieftinck, en die van eco nomische zaken, dr. Huysmnns, de president-directeur der Nederland- cho Bank, dr. Holtrop. eenigde Staten beschouwen als het belangrijkste doel van de confercn tie, een viermogendhedonverdrag zooals Bevin heeft voorgesteld. In. dien zulk een verdrag tot stand zou komen, aldus Marshall, dan zouden vele moeilijkheden met betrekking tot Duitschland en Oostenrijk uit den weg geruimd zijn. Bij pers on radio in de Sowjet- Unio hcerscht een volledig stilzwij gen aangaande do conferentie, afge zien van een radiomededeeling over de aankomst van Bevin. Geduren de de laatste weken is er slechts zeer weinig gepubliceerd omtrent de schitterende voorbereidingen, die de stad treft in verband met de komst der delegaties. Opkomst dienstplich tigen zeemacht De marine-voorlichtingsdienst meldt, dat de opkomst van dienst plichtigen voor de zeemacht in hel marine opkomstcentrum te Voorscho. ten op 18 Maart a.s. in verhand mei de moeilijkheden ten gevolge van dc vorstperiode is uitgesteld tot 20 April a.s. Zij, die voor den eerstgenoemden datum een oproeping hebben thuis gekregen, zullen een nieuwen oproep ontvangen. Export van kool naar Engeland Het Britsche ministerie van handel heeft bekend gemaakt, dat met ingang van 10 Maart tot 6 April een aantal landen, w.o Nederland, zonder indi vidueele invoervergunningen spruit, kool, bloemkool, kool en prei, mogen importeeren. Dc geldigheidsduur van de alge. mecnc vergunning voor invoer van 7000 ton bloembollen, gerokte knollen en knollen uit Nederland is tot 30 April 1947 verlengd Czaar Peterfeesten in Zaandam In Augustus zal het 250 jaar gele den zijn, dat czaar Peter een bezoek aan Zaandam bracht. Op feestelijke wijze zal Zaandam dit feit in de week van 1824 Augustus herdenken. De schrijver A. den Doolaard heeft zijn medewerking toegezegd. Hij zal een spel schrijven, dat onder iegie yan Carel Briels zal worden opgevoerd Duizend personen uit de secties tooncel, muziek cn jeugd van de Zaandamschc gemeenschap zullen hieraan medewerken. Burgemeester in 't Veld heeft een verzoek tot dc Russische regcering gericht om een voetbalteam naar Holland te laten komen. Het ministerie van buiten landsche zaken heeft zijn medèwer- king toegezegd. IJ ET begint er op te -* lijken, dat „de win ter vlucht -Joor de lente lucht" want. het KNMI weet te melden, dat het gebied van hoogen lucht, druk boven Groenland, belangrijk in beteekenis is afgenomen. Boven Spanje is de luchtdruk belangrijk gestegen. On der invloed daarvan ont wikkelde zich een krach, tige en warme Zuid-W es. lelijke wind, die Zuid- West Engeland reeds heeft bereikt. Ons land staat nog gedeeltelijk on der invloed van den hoo gen luchtdruk tusschen Oceaandepressie en het lage drukgebied boven Finland. Het KNMI deelde ver. der mededat de aanvoer van koude lucht is opge houden, we zijn dus een stap in de goede richtinq gegaan. De aanwezigheid van het sneeuwdek en de koude Noordzee verhin. deren echter een aanzien, lijke stijging van de tnn- veratuur, vooral gedu rende den nacht. Reigers Uit Amsterdam wordt echter geméld, dat met de voorjaarszon, die gisteren zoo heerlijk scheen, de reigers uit de beroemde kolonie op Frankendael zijn De Bilt belooft lente, binnenkort zullen de vogels weer zingen, de boomen weer bloeien ende kranen weer loopen weergekeerd Dit zegt toch wel iets Rond Ameland begint het ijs te kraken en de bewoners van dit eiland vragen ziet. af, of dit verschijnsel een voorbode van de lente kan zijn. Zij kunnen het echter nog moeilijk gelooven. want gisteren woei den heelen dag een flinke Zuid-W es ter wind, die 'fiksche hoeveelheden sneeuw aanvoerde Bailgbrug bij Arn- hem is weer aan een groot gevaar ontsnapt. Gisteren maakte zich 'n het Fannerdensche ko naal een groot ijsveld los van ongeveer vijf kilome ter lengte en tweehon derd meter breedte, zak te het. kanaal af naar dan Rijn en bedreigde de Arnhemsche brug. Geluk, kig brak dit ijsveld, 'dat ongeveer 25 cm. dik was, voordat het de brug be reikte, in duizenden klei ne stukken, die, zonder de brug te beschadigen, den Rijn afzakten. Het water in den Rijn is de laatste dagen 3.70 M. gestegen, de Waal bij Tiel wies in één etmaal zelfs 3.15 M. Gister mid dag om drie uur wees de peilschaal een waterstand van 7.80 M. NAP. In verband met hel drijfijs rnnest de veerdicr T>"1 -Wamel worden gestaakt De schipbrug bij Deven ter moest verwijderd worden. Urk geïsoleerd T T RK, dat al weer vele dagen geïsoleerd H<?t, kon, ondanks de vele hardnekkige pogingen, die gisteren van verschil lende ziiden zijn gedaan, nog niet worden verlost. Hedenmorgen, toen wij ons naar het werk bega ven, sneeuwde het, alsof de winter pas begon. Maar De Bilt, U hebt het gelezen, belooft ons spoedig betere dagen.. Dus nog maar even de tanden op elkaar mis schien zullen ze nog wel een keertje klapperen), nog tven Uw jassen tot den kin toegeknoopt, want binnenkort loopen we weer in ons colbertje en zijn we vorst, sneeuw, modder; ijzel, koude ka chelszwoegende mijn werkers en idem spoor wegen schier vergeten. Joodsche vestiging in Suriname is nog zeer bezwaarlijk Dr. I. N. Steinberg, secretaris generaal van de Freeland League, heeft Donderdag j.l. in 'n intertiew met Aneta nadrukkelijk de berich ten tegengesproken, waarin mel ding wordt gemaakt van de vesti ging binnen een jaar van vyftig tot honderdduizend Europeesche Joodsche vluchtelingen in Surina me. Hij verklaarde: „Geen defintief aantal is genoemd noch is een ter mijn bepaald." Hij wees er op, dat vanwege het tropische klimaat in Suriname en de nog slechte levens omstandigheden aldaar een lange periode voor verbetering van de wegen en het nemen van andere maatregelen noodzakelijk is alvo rens vestiging van een aanzienlijk aantal Joden kan plaats vinden. Voorts verklaarde hij, dat een commissie uit dc Freeland League spoedig naar Suriname zal vertrek ken om de toestanden aldaar te on derzoeken. «xfooooooooooooocoooooooooooooooococooocioooooc» In verband met de zeer 3 slechte weersomstandigheden vorzoeken wij onzen abonnees J clementie voor onze bezorgers. Zij zullen U dankbaar zijn. wanneer U het abonnements- geld gereed houdt, zoodat geen j onnoodige vertraging ontstaat. DB DIRECTIE Zaterdagavond is ruim ccn uur lang mortier- en machincgcwcervuur gericht op het hoofdkwartier van de Britsche militaire veiligheidspoli tie te Tcl-Aviv. Er ontstonden bran den. Vier aanvallers en een Britsche gardist werden gedood. In een politiekamp bij Tel Aviv werden handgranaten geworpen, waardoor enkele personen gewond werden. Drie Britsche soldaten, die op pa trouille waren in dc wijk Rchavia van Jeruzalem, zijn gewond door handgranaten, welke uit een taxi ge worpen werden. Twee Palestijnschc politiemannen werden gewond, tengevolge van een overval op een legerkamp tc Haifa. Britsche matrozen zijn aan boord gegaan van het schip „Abril" met illegale loodsche immigranten, dat voor Haifa verscheen. Ongeveer 600 immigranten van de „Abril" zijn met veerbootcn naar Cyprus vertrokken. Velen hunner hadden „identiteits- en rcispapiercn" bij zich, die hun door het. Joodsche comité van nationale bevrijding wa ren uitgereikt. Een officieuze schatting vqd Joodsche handelskringen te Tel Aviv raamt de schade, veroorzaakt door het afkondigen van den staat van beleg gedurende de afgeloopen week op zeven milliocn gulden. België handhaaft de voorloopig Afscheiding Ambon van Oost-Indonesië niet gewenscht Gedurende zijn reis naar de Grootc Oost besprak dr. Hoven tij dens een noenmaal met de regenten op Ambon de staatkundige deside rata van het Amboneesche volk en wydde bijzondere aandacht aan het streven der „Pcrsatoean Timor Besar", verklarende dat de regee ring het verlangen van talrijke Ambonneesche ingezetenen naar een zoo nauw mogelijken band met Nederland geheel respecteert. Hij waarschuwde echter ernstig tegen de tendentie van afscheiding van den staat Oost-Indonesië. Hy wees er op, dat ook binnen het staatsverband van Oost-Indoncsic de opvattingen van de Persatoean Timoer Besar tot hun recht kun nen komen en juist binnen dit staatsverband van groote waarde zijn. Belgisch-Ts j echisch cultureel verdrag In Praag is een cultureel verdrag onderteekend door den Belgischen minister van buitenlandsche zaken, Paul Henri Spaak en den Tsjeeho- slowaakschen minister van buiten landsche zaken, Jan Masarijk. „Le Soir" schrijft dat minister Spaak te Praag de kwestie van een defensief bondgenootschap tusschen België en Tsjcchoslowakijc tegen Duitsch land zal bespreken. Dit bondgenootschap zou in brce- de trekken overeenkomen, met dat. waarover thans tusschen Tsjecho- slowakije en Frankrijk wordt over leg gepleegd. Dit verdrag zou het sluiten van een soortgelijk verdrag tusschen België en de USSR voor afgaan, zoo voegt het blad er aan toe. ,n Naar de secretaris-generaal van het ministerie van K. en W„ de heer Julien Kuypers, tijdens een onderhoud met den vertegenwoor diger van het A.N.P. te Brussel, mededeelde, heeft de commissie van advies met betrekking tot het in voeren van de nieuwe spelling in België besloten, dat dc verbuigings n accusativus! bij het onderwas op de lagere school althans voorloo pig gehandhaafd zal blijven. Zooals Pokend was liet gebruik van de verbuigings-n voor Neder land en Bclgic facultatief gesteld. Teneinde bij de leerlingen van de lagere school het gevoel voor de geslachten bij te brengen en leven dig te houden, heeft men dan ook besloten, den verbuigings-n in het onderwijs aan kinderen tot den leeftijd van ongeveer 12 jaar aan te houden. Bij het voortgezet lager onderwijs en bij het middelbaar on derwijs zal aan deze buigings-n evenveel geen aandacht meer wor den geschonken. Den uitgevers van schoolboekjes voor het onderwijs aan kinderen tot 12 jaar is het toe gestaan de verbuigings-n cursief te drukken. Naar de heer Kuypers verder ver klaarde moet het aanhouden van de verbuigings-n in het lager on derwijs beschouwd worden als een overgang naar het algemeen be schaafd Nederlands. Het ligt in de bedoeling op den duur deze verbui gings-n ook in het onderwijs aan de lagere scholen te schrappen, zoo- 1 dat de toestand dan geheel dezelfde zal zijn als in Nederland. In dc komende emissie van de K.L.M. zal het rijk voor meer dan de helft deelnemen, zoo deelt de minister van Verkeer in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer mede. Hü merkt verder op, dat ook op een andere wyzc invloed kan worden uit-j. geoefend op het doen van dc bestel»! lingen voor vliegtuigen door dc K.L.M. Het ligt niet in het voornemen van de regeerin-g. de K.L.M. de vrijheid tc geven, alleen in het buitenland vliegtuigen te doen bouwen De .mate, waarin orders in het bin nenland zullen worden geplaatst, is af_ hankeluk 'van verscheidene factoren. Voorzoover de regeering of de indu. stric deze factoren in dc hand heeft kan dc verzekering worden gegeven, c!at al het mogelijke wordt gedaan tot bevordering van de Nederlandsche vliegtuigindustrie. Estelle de Poortere uit Gent heeft in Frankrijk den eersten Alfred de Musset-prijs 1946, voor romans behaald, met haar werk JCitski". Temperatuur stijgt Weersverwachting van De Bilt geUlig tot Dinsdagavond. Voor het Noorden van het land: Zwaar bewolkt met nu en dan sneeuw of regen. Tempera- tuur oploopend tof om het vries punt met later plaatselijk lichten g dooi. Matige, tijdelijke krachtige, wind tusschen Oost en Zuid. Voor het Zuiden van hei land: Zwaar bewolkt met nu en dan regen en hier en daar misls f-a- 1 (er flinken dooiMatigelijdelijk 1 krachtige, wind, voornamelijk j tusschen Oost en Zuid. Maandag 10 MaartZon op j 7.08, onder 18.34; maan op 22.50. -j onder 8.-10. 1 1: -IllllllllHIUllJUUI'llllllllllllllllll

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1