DAGBLAD VOOR AMERSFOORT DE „GROOTE VIER" BEGINNEN MET HET WERK Spaarcampagne begint Scherpe Poolsche nota over Westelijke zones Amerikaansch crediet aan Turkije in overweging M. A. Reinalda, commissaris der Koningin in Utrecht Nieuw protest van U.S.A.? Nationale Spaarraad zal de actie bevorderen Conferentie te Moskou Chineesche kwestie komt ter sprake Barendsz' leverde 7500 ton traan Killearn opnieuw naar Batavia? Snel recht! Deze maand geen harde zeep Wel waschpoeder, soda en zachte zeep Nog vorst in het Noorden Nu burgemeester van Haarlem Doodstraf voor Anna van Dijk L.O. krijgt spoedig verhooging Regeering zal ook spaarbrieven uitgeven Gironummer 510330 Bank: R'darasche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 11 Maart 1947 Nr. 591 6e Jaargang - Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER Gistermiddag om 3 uur (Ned. tijd) opende Moiótof de eerste vergadering van de üroote Vier in het Huis der Vliegeniers te Moskou. De ministers kenden de in Londen opge stelde agenda goed: Duitschland wordt dan eerst behandeld, daar na Oostenrijk, waarmee de plaatsvervangers onderwijl voortgaan. Vandaag komt de uitvoering van de overeenkomst van Potsdam aan de orde. pen vertegenwoordiger naar Mos kou te zonden Bidault stelde voor. dat dit zou worden overwogen, wanneer de kwestie der Duitëche herstelbetalingen ter sprake komt. Beide voorstellen werden aange nomen. Poolsche critici; Gelijktijdig me» het begin der besprekingen te Moskou heeft de Poolsche vegeering zich aangeslo ten bij de scherpe critiek van de zijde der Sowjet-Unie op de bezet- tingspolitiek van Groot-Brittanniè en de U.S.A. Het hoofd van de Poolsche mis sie te Berlijn heeft aan den be stuursraad een nota gezonden, waarin gevraagd wordt de in de westelijke zones bestaande wacht- compagnieën ie liquideeren. De Op verzoek van Molotof besloot men. in principe den toestand in China te zullen bespreken. Dit sluit aan op de beslissing van de Croote Drie tijdens de bijeen komst te Moskou in December 1045 om de democratische ontwik keling van een vereenigd China aan te moedigen. Marshall verzocht de kwestie van de beperking der geallieerde bezettingstroepen in geheel Euro pa op de agenda te plaatsen,' zoo als reeds voorgesteld door Byrnes te New York. Molotof vroeg '24 uur uitstel. Marshall zal morgen zijn definitieve antwoord geven om- .trent China. Molotof herinnerde er aan dat in December 19i5 was overeenge komen. dat er behoefte was aan een democratisch China, beëindi ging van den burgeroorlog, niet- ïnmenging in de Chineesche bin- nenlandsche aangelegenheden en het zoo spoedig mogelijk terug trekken in overeenstemming inet de vervulling van hun ver plichtingen "der geallieerde troepen. Sindsdien, aldus Molotof. heeft de toestand in China niet veel verbetering getoond. China niet aanwezig Volgens het voorstel van Molo tof zal er geen vertegenwoordiger van China tijdens de besprekin gen hierover aanwezig zijn. daar de discussie in 1915 ging over de actie, die door de U.S.A., Enge land en do Sowjet-Unie zou wor den genomen. -Wiesjinsky, onderminister van büitenlandschc zaken der Sowjot- Unie. werd benoemd lot specialen plaatsvervanger voor Duitschland. in plaats van Goescf. die plaats vervanger voor Oostenrijk blijft. Te Londen nam Goesef beide xuucties waar. Couvé de Murvilie. die voor Frankrijk beide functies waarnam blijft zich belasten met het verdrag voor Duitschland. Camille Paris volgt hem op voor het verdrag met Oostenrijk. Er werden nog twee punten ter tafel gebracht: 1. Een Britsch voorstel tot spoe dige behandeling van het rapport der financieele commissie voor Triest, die door de ministers te New York is ingesteld om oen onderzoek in te stellen, naar de behoeften van liet vrije gebied van Jriest. 2. Molotof herinnerde er aan, dat er te Londen een brief was ontvangen* van het inter-geallieer de bureau voor herstelbetalingen te Berlijn, waarin het aanbiedt Ned. vliegtuigen blijven landen in India Over de kwestie van het landen van Nederlandsche vliegtuigen in India, verneemt de Nederlandsche correspondent van Aneta van offi- cieele zijde het volgende. Reeds lang had de Netherlands Govern ment Air Transport toestemming voor het gebruik van Britsch-Indi- sche vliegvelden. Deze toestemming is zeer onlangs voor onbepaaklen tijd verlengd. Er bestonden echter plannen den luchtvaartdienst naar Indonesië weer aan de K.L.M. over te dragen. Van de zijde van de Britsch-Indische regecring bleken bepaalde bezwaren te bestaan de zelfde toestemming aan een parti culiere commerciecle Nederland sche luchtvaartonderneming te ver- lcenen. In verband hiermede is besloten, dat de N.G.A.T. den dienst zal blij ven onderhouden. '.."U I „Haal hem door Poolsche nota zegt. dat deze for- 1 seizoen. malies de basis vormen voor een officieuze militairistische fascisti sche organisatie. De tweehonderd zestigduizend nog in West- Du itschland achtergebleven Polen inden hierin volgens de nota een aanleiding te geloovcn. dat een oorlog tegen de Sowjet-Unie wordt voorbereid, waarbij de Duitschland verblijvende Pelen als kern van de toekomstige Pool sche strijdkrachten worden be schouwd. in de nota wordt opgemerkt, dat in de betrokken formaties Poolsche burgers zijn blootgesteld aan de stelselmatige propaganda an de Londcnsche Polen, die Warschau vijandig gezind zijn. De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart deelt mede, dat de tanker „Nacella" op 28 Fe bruari van de vanggebieden in de Zuidelijke IJszee met een lading traan van rond 5700 ton naar Ne "derland is vertrokken. Bovendien bevond zich op dat tijdstip nog rond 1800 ton aan boord van de Willem Barendsz", die de vangst tot het einde van het seizoen op 8 April voortzet. De totale productie van de „Wil lem Barendsz" bedraagt dus tot nu toe 7500 ton. De productie-capaciteit an het schip i- 20.000 ton traan per dien plas.' Het is geen kunst, om met cen flinke vaart door een plas te rij- den langs 'n stampvollen vlucht- 5 heuvel Het is voor den chauffeur ook wel erg grap- pig zijn triedemenschen op een modderbad te tracteeren. Maar het is met fatsoenlijk en soms reageer en Amsterdammers op hun eigen manier op zulke da- den van onwellevendheidEen j 5 chauffeur, die dazer dagen een j aantal voetgangers ondcrsproei- r de. werd tot stoppen gedwongen door de woedende slachtoffers. uit zijn wagen gesleurd en even flink door den plas gehaald, s waarop hij zijn „lynchers' had getrar/cprdToen mocht hij doorrijden. Maar Radicaal en snel recht. het schijnt te. ihelpen („Het Parool") Woensdag verklaring over Griekenland PRESIDENT Truman zal Woensdag in een gemeen schappelijke vergadering van de beide huizen van het Ameri- kaansche Congres een verkla ring over de Grieksche kwestie afleggen. Dertien leiders van beide partijen van het congres zijn Maandag, in cen gespannen atmosfeer, welke herinnerde aan cen groote crisis tijdens den oorlog, in het Witte Huis bijeengekomen om president Trumans besluit te* vernemen ten aanzien van de door de U S A. te volgen politiek jegens Griekenland in verband met den wcnsch van Engeland om van haar economische en militaire verplichtingen in Grie kenland ontslagen te worden en ten aanzien van do mogelijkheid, dat de U.S.A. (1e Britsehe verplichtingen in Griekenland en in andere gebieden van de wereld overnemen. Senatoren, die de bijeenkomst in hot Witte Huis bijgewoond hebben,' verklaren, dat de pre sident in ziin boodschap aan het Congres de goedkeuring van het congres zal vragen voor een crcdiet aan Turkije van 150 milliocn dollar. Anti-Russisch? Men meent te weten, dat het Turkschc probleem dit is. dat de kritieke toestand, geschapen door de Sowjet-eischen ten aanzien van de Dardanellen. en de „zenuwen- oorlog", waarmee de Sowjet-Unie haar oischen vergezeld doet gaan, Turkije in een toestand van voort durende semi-demobilisatie hebben ehouden, met alle gevolgen voor werkkrachten en financiën. Tevens voorgesteld om Turkije van mo derne machines te voorzien. „De U.S. A/ moeten zoowel Grie konland als Turkije helpen om den marsch van het communisme naar het westen tegen te houden" al dus verklaarde Chester E. Morrow, invloedrijk rcpublikeinsch lid der commissie voor buitenlandsche za ken van het Amerikaansche Huis van afgevaardigden. Maandag. De U.S.A. moeten dezen landen daarom steun verleenen. anders zul len zij zooals vele andere landen door de Sowjet-Unie worden ovcr- heerscht, aldus Morrow. Uit bronnen die onbekend wensch- ten te blijven wordt vernomen dat do Amerikaansche autoriteiten, zoo wel in het geval van de leening aan Griekenland als die aan Turkije, cen toezicht ter plaatse op de beste ding van de beschikbaar gestelde fondsen overwegen. Volgens den democratischen se nator Glen H. Taylor heeft Paul Nederlanders kochten veel in Leipzig Nederland?.. 1-e handelaren, die Cc Leipziger Messe bezochten, zijn in Maat geweest cen aantal belangrij ke koopcontracten te sluiten. Zij hebben zich uiteraard mojten be perken tol aankoopen van voor den w» •'c-ropbouw dringend noöHigi ar iike.'en. daar voor luxe artikelen doer de regecring geen deviezen waren beschikbaar gesteld. De aan hoor en hebben zich dan ook vior- namelijk beperkt tot de technische branche. De grootste moeilijkheid voor het sluiten der contracten was .de door de Sowiet-autoriteiten vastgestelde emrekeningsbasis van twee en een halve Reichsmark per dollar, doch na^inderhandclingcn met Russische en Duitschc autoriteiten, kon voor Crocpcn artikelen een nieuwe prijs- basis vastgestcjd worden. De con tracten zijn alle afgesloten tegen verrekening in deviezen en geen r^iil- trantsacties. Porter Truman's speciale vertegen woordiger in Griekenland, in tele grammen er bij het Witte Huis op aangedrongen, dat de regeering der U.S.A. het aftreden van koning George van Griekenland als voor waarde stellen voor financieele hulp. Deze mededeeling van Taylor heeft Dean Acheson, waarnemend minis ter van buitenlandsche zaken, per brief ontvangen. Taylor dringt er op aan, alle telegrammen van Por ter te publiceeren, voordat presi dent Truman zich Woensdag tot het congres richt. Volgens Porter ver tegenwoordigt koning George van Griekenland slechts cen kleine min derheid monarchisten'ert fascisten. Het Fransche persbureau A.F.P. meldt uit Londen, dat volgens over 't algemeen wel ingelichte kringen te Londen Lord Killearn. vertegen woordiger van de Britsehe regec ring in Zuid-Oost-Azië, zich binnen kort naar Batavia zou begeven om zijn bemiddeling te verleenen tus schen do Nederlandsche commissie- generaal en de Indonesische regee ring. Naar verluidt zal de Britsehe vertegenwoordiger voornamelijk trachten, de twee partijen tot cen vergelijk te brengen ten aanzien van de interpretatie van den tekst van het verdrag van Chcribon. In deze zelfde kring zet men na der uiteen. datt de regeering van Groot-Brittannië er in het bijzonder op gesteld is. dat de bepalingen van dit verdrag in practijk worden ge bracht. Aan dit verlangen van de Brit sehe regeering zou uiting gegeven zijn tjidens besprekingen, die on langs hebben plaats gehad tusschen het Britsehe ministerie van buiten landsche zaken en den Nederland- schcn ambassadeur te Londen. De regecring is namelijk van nieening, dat het economische herstel van ge heel Zuid-Oost-Azië belommerd zou worden, indien de Nederlanders en de Indonesiërs niet spoedig een ver drag zouden sluiten, dat hervatting van den export mogelijk maakt. Voor den economischen poli tic-rechter te Amsterdam ston- dc.n Vrijdagmiddag de gebroe ders Van Os terecht, omdat zij distributiekaarten hadden ver- Valscht. Gedurende de zitting schreeuwde cen juffrouw vanaf de publieke tribune eenige be- leedigcnde uitdrukkingen naar den réchter. Zij werd onmiddel lijk gearresteerdenkele momen ten later voor den gewonen po litic-rechter geleid, die haar pr+mpt tot oen weck gevange nisstraf veroordeelde. Zes Nederlandsche kustvaarders zijn Zondag naar Indonesia vertrokken, waar zij in dienst der Nederlandsche regecring copra uit de kleinere ha vens naar de groote zeehavens zullen vervoeren. De kustvaarders zijn van tevoren voor de vaart in de tropen geschikt gemaakt. Dc Rotterdamse/ie Schichaven bood een ongewone aanblik toen de kleine schepen startten voor hun lange reis. In de aflevering van harde zeep op den laatst bekendgeninakten bon bestaat nog een belangrijke achter stand, zoodat de nieuwe bon niet (óór April verwacht kan worden, zou meldt „Het Parool". Eind Maart reeds zal een bon wor den aangewezen voor zachte zeep en waschpoeder. mid cen verstrekking bij het waschpoeder van ccn half pond soda. Hollandersgeïnterneerd in Koningsbergen? Een Belgisch onderdaan, die ver klaart onlangs uit het kamp van Reist, bij Koningsbergen (Duitsch land). ontsnapt te zijn. heeft mede gedeeld dat er in dit kamp nog ver scheidene Nederlanders. Bei- gen en Franschen zouden opgesloten /.ijn. Ilct kamp zou met prikkeldraad afgezet zij'1 en arbeiders zouden worden gedwongen dagelijkseh 32 uur in de steengroeven te weken. Het weersovcrzicht van De Bilt meldt: De nieuwe aanval van den dooi op het vorstgebied verliep met wat meer succes dan de vorige, hoewel ook ditmaal dc aanval nog binnen ons land wordt afgeslagen. De dooi drong namelijk door tot over Noord- Holland, liet IJs&elmeer en het zui delijk gedeelte van Friesland eii Drente, maar de noordelijke provin cies bleven in de vorst, waarbij tij delijk regen viel en overal een dik ke ijskorst ontstond. In ons land viel op verschillende plaatsen zware regen, vooral in het. midden en Zuiden van ons land. In De Rilt viel in een etmaal 24 mm wat bijna de helft (an het niaand- gemiddeldc voor Maart ,s- De volgende aanval van den dooi is reeds in aantocht in den vorm van een nieuwe oceaandepressie, die nu nog ton Noordwesten van de Azoren ligt, doch die binnenkort opnieuw een groote hoeveelheid warme lucht naar het Noordoosten zal stuwen. In Taipoh zouden meer dan vierhonderd Chineezen. raeeren- deels bestuursambtenaren, ge dood zijn. Naar wij in aansluiting aan ons bericht van gisteren verne men, is dezer dagen dc benoe ming te verwachten van den heer M. A.Reinalda, burge meester van Haarlem, tot com missaris der Koningin in de provincie Utrecht. De heer Reinalda is op 28 Juni 1888 te Haarlem geboren. Op 15- jarigen leeftijd kwam hij in dienst van de uitgeverij „Tjcenk Willink". In deze onderneming bracht hij het in 1937 tot directeur. In 1917 koos dc Haarlemsche be volking hem, als vertegenwoordiger der S.D.A.P.. tot lid van den ge meenteraad. Van 1923 tot 1928 was hij wethouder van Openbare Wer ken, Volkshuisvesting en Arbeids zaken, welke functie hij in 1936 op nieuw aanvaardde. Voorts was hij van 1921 af leider van de S.D.A.P.- fractie in dc Provinciale Staten van Noord-Holland, terwijl hij verder in 1937 lid van dc Eerste Kamer werd. Toen in 19-11 de N.S.B.-cr S. L. A. Plekkcr burgemeester van Haarlem werd trad dc heer Reinalda af en dook onder. Hij had tijdens de bezetting een belangrijk aandeel in het onder- grondsche werk van de S.D.A.P. en sprak in vele illegale bijeenkomsten van deze partij. Hij legde contacten met Nederlandsche kunstenaars en hielp bij dc voorbereiding van de zuivering der Nederlandsche uitge vers. Na de bevrijding volgde zyn be noeming tot waarnemend burge meester van Haarlem en op 19 De cember 1946. ter gelegenheid van het 700-jarig bestaart van deze stad, zijn definitieve benoeming tot burgemeester. Hij heett momenteel opnieuw zitting in de Eerste Ka mer, nu voor de Partij van den Ar beid. Schriftelijke eind-examens H.B.S. in Juni Het schriftelijk gedeelte van dc eind-cxamcns der openbare hoogere burgerscholen met 5-j. cursus en de bijzondere hoogerc burgerscholen m. 5-jarigen en 4-jarigen cursus, de middelbare scholen voor meisjes en van de middelbare handelsscholen met 4-jarigen cursus zullen worden gehouden op 2, 3, 4, 5 en 6 Juni '47. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlandsche rechtbank 'n vrouw ter dood veroordeeld. Het is dc 42-jarige Anna van Dijk uit Amsterdam. die honderden Joden verraden heeft. Het recht van cas- salie werd haar niet verleend. Haar vriendin en medeplichtige Mies de Rcgt kreeg vier jaar ge vangenisstraf. Dc commissic-Ncher heeft over het ontwerp van de nieuwe salaris-regeling voor onderwij zers een gunstig advies uitge bracht, waarna de ministerraad het definitief heeft aanvaard. De minister van Binnenlandschc Zaken hoeft thans, in samenwer king met' zyn ambtsgenooten van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen en van Financial het ontwerp besluit aan de Kroon aangeboden. Het ligt in dc bedoeling de verdere procedure zooveel mogelijk te be spoedigen, zoodat deze zaak bin nenkort kan worden afgehandeld. Dit deelt dc minister van Bin nenlandschc Zaken mede als ant woord op vragen van het Tweede Kamerlid Roosjen. Hij verklaart, dat de langdurige stagnatie (het rapport van de commissie van ad vies word op 6 December 19-16 vast gesteld) grootendeels veroorzaakt werd dcor cen ernstige ziekte van den secretaris der commissic- Ncher. Het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft den Amerikaanschen zaakge lastigde in Den Haag, Webb Benton, opdracht gegeven per soonlijk bij het Nederlandsche ministerie van buitenlandsche zaken een schriftelijk protest in te dienen tegen dc op 29 Januari 1947 door de Nederlandsch- Indischc regeering genomen maatregelen tot beperking van den handel. Voorts is medege deeld, dat de Amerikaansche ambassade in Den Haag geïn strueerd is onmiddellijk stappen te ondernemen in de zaak van de Martin Behrman". Een woordvoerder van het Ame rikaansche ministerie van buiten landsche zaken bracht Woensdag in verband met het schriftelijke pro test van de Amerikaansche rcgce- ring in herinnering, dat de Ver- eenigde Staten op 5 Maart een mondeling protest hadden inge diend tegen dc door de Neder- landsch-Indischc regiering geno men maatregelen, d:v in Amerika beschouwd worden als een beper king van den handel. Uit betrouwbare bron wordt ver nomen, dat James Ryan een tele gram naar generaal" MacArthur heeft gezonden, waarin hij hem in kennis stelt van het feit. dat de Ne derlanders voor het lossen Van cen Amerikaansch schip gebruik maken van Japansche krijgsgevangenen. Hij verzoekt generaal Mac Arthur te bewerkstelligen, dat dc Japan ners onmiddellijk naar huis terug keeren. Ryan's eisch tot schadevergoe ding, zoo vernam Aneta Maandag avond uit gezaghebbende bron te Batavia, kan alleen in behandeling worden genomen als dc landrechter de inbeslagneming voor onwetti; verklaart. JP\E regecring heeft bij de Tweede Kamer ingediend een wefs- ontwerp tot instelling van een Nationalen Spaarraad en het uitgeven van Rijksspaarbrieven. De Nationale Spaarraad zal tot taak hebben, het sparen zooveel mogelijk te bevorderen. Deze wet heeft de strekking den wettelijken grondslag te vor men voor een breed opgezette actie voor het sparen. In de memorie van toelichting le zen wij o.m.: Het is onder de huidige omstan digheden een nationaal belang van de eerste orde. dat het Nederland sche volk zoovel mogelijk spaart. Nu de wederopbouw en het herstel van ons gehavende economische le ven op gang moeten worden ge bracht. ontstaat 'n ongekend groote behoefte aan kapitaal. De voor in- vestccring noodige middelen moeten grootendeels voortkomen uit de be sparingen, waartoe het Nederland sche volk bereid is. Momentcel is de toestand zoo. dat de besparingen, in ver gelijking tot de te verwachten investeeringsbehoefte, te ge ring zijn. Het is derhalve noo- dig te bevorderen, dat een be langrijk deel van het nationaal inkomen niet wordt besteed voor consumptieve doeleinden, doch in plaats daarvan voor de financiering van den wederop bouw. Te iveinig spaarzin Verschillende oorzaken hebben ertoe geleid, dat er thans te weinig wordt gespaard: in dc eerste plaats heeft de oorlog op verschillende wijze afbreuk gedaan aan den spaarzin van ons volk. Daarbij kwam in de na-oorlogsche periode, dat dc groote behoeften aan duur zame gebruiksgoederen het vormen van besparingen bemoeilijkt en leidt tot inteering op besparingen uit het verleden. De minister is zich bewust, dat menigeen nu niet of nau welijks in staat is te sparen. Daartégenover staat, dat zeer velen dat wel kunnen. Tot de laatste categorie zal de te voeren spaaractie zich moeten richten. Het inzicht zal moeten doordrin gen, dat iedereen in zijn eigen be lang niet meer dient a'an te schaf fen dan hij dringend noodig heeft. Ieder uitstel van consumptie, iedere besparing brengt naast dc ge kweekte rente nog dc voordeelen van lagere prijzen en betere quali- teit der goederen, dif men in de toekomst voor het gespaarde geld zal kunnen aanschaffen. Bovendien zal het tijdstip van voltooiing van het herstel en van normale voorzie ning met consumptiegoederen snel ler worden bereikt naarmate men meer spaart. Naast de door sparen te ver krijgen matcrieelc voordeelen wijst de minister op den morcc- len winst, welke voor ieder schuilt in een herleving en ver sterking van den spaarzin. Samenstelling Bij de te voeren spaar-actic is de Nationale Spaarraad als het cen trale punt gedacht. Hij zal o.m. tot taak hebben, de spaarcampagne bij de bevolking aan te bevelen, en zal daartoe dienen te zijn samengesteld uit personen van gezag, die alle rangen en standen van dc maat schappij vertegenwoordigen. De dagelijksche leiding van de campagne zal de Nationale Spaar raad delegeeren aan het bureau van den raad, dat onder leiding staat van den secretaris. Daar met de in richting van cen klein bureau kan worden volstaan, zullen de kosten laag zijn. Aangezien een groot lichaam als de Nationale Spaarraad slechts weinig frequent zal vergaderen, za'. deze op dén dagelijkschen arbeid van het bureau weinig toezicht kunnen uitoefenen. Derhalve zal de raad uit zijn midden een commissie van toezicht aanwijzen, waarin ook het ministerie van Financiën is ver tegenwoordigd. De binnen het kader van de cam pagne uit te geven spaarbrieven zullen in een nader te bepalen vorm worden uitgegeven. Zij zullen het publiek de gelegenheid bieden, zijn besparingen op een aantrekkelijke wijze te beleggen. Naar het oordeel van den minis ter moet het zwaartepunt van de actie liggen bij het bevorderen van het sparen bij dc bestaande instel lingen. De uitgifte van spaarbrie ven heeft dan ook niet ten doel, deze instellingen concurrentie aan te doen. Gisteren begon de Conferen tie in Moskou, dc zooveclste conferentie na dc capitulatie van Duitschland. In deze reeks van sa menkomsten van de Groote Vier belooft zij overigens een van de belangrijkste te worden, al was het alleen maar, omdat nu eindelijk het centrale probleem voor den vrede van Europa en van de wereld. Duitschland. als een van de hoofdschotels op den confcren- tiedisch prykt. Minister Bevin heeft in zyn laat ste rede in het Lagerhuis zijn ge hoor er tegen gewaarschuwd, om hun verwachtingen van deze confe rentie al te hoog te spannen. Dit sloeg ccncrzijds op de algemeen verbreide, maar desalniettemin on juiste opvatting,'dat de Conferen tie van Moskou is bijeengeroepen om het ontwerp-vredesverdrag met Duitschland zijn definitieven vorm te geven. De opzet is nl. van den aanvang af geen andere geweest dan om in Moskou tot overeen stemming te komen over een aantal algemeene principes ten aanzien van den tockomstigcn status van Duitschland. Dit is juist het ver schil met het andere hoofdpunt van dc agenda, het vredesverdrag met Oostenryk, dat de Groote Vier wel in kruiken en kannen hopen te kun nen gieten. Dit onderscheid was reeds duidelijk zichtbaar in de werkwijze van dc jongstleden Con ferentie te Londen van dc gedele geerden der Groote Vier, die voor zoover het Oostenrijk betrof inder daad getracht hebben cen ontwerp verdrag op te stellen, maar zich ten aanzien van Duitschland tot cen regeling van dc procedure-kwestie hebben bepaald. Sloeg de waarschuwing van Be- vin eenerzijds op deze, wat wij zouden kunnen noemen formeele overschatting van de Conferentie van Moskou, aan den anderen kant bedoelde zij natuurlijk ook wel de gelijk het Engclsche volk en de we reld in het algemeen er op te wy- zen, hoeveel moeilijkheden er nog te overwinnen zyn voordat het ver drag met Duitschland aan een on- derteekening toe is, hoeveel de eensgezindheid van dc Groote Vier op dit punt, zooals op zoovele an dere punten, nog te wcnschen over laat. Wij kunnen na alles wat wc dc laatste weken en maanden gezien, gehoord en gelezen hebben, moeilijk anders doen dan erkennen, dat Bc- vin's waarschuwing alle reden van bestaan heeft. Wanneer, wij alleen maar opmerken, dat dc Conferentie der gedelegeerden te Londen feite lijk op geen enkel punt van essen tieel belang ,tot overeenstemming is kunnen komen (dit geldt zoowel voor de Duitschc als voor de Oos- tenrijkschc kwestie), dan vergaat orrs alle lust tot optimistische ver wachtingen. Naar verluidt zouden de Groote Vier dan ook reeds beslo ten hebben, om niet dc „resultaten" van (le Londensche conferentie, maar 't rapport van den Geallieer den Contróleraad voor Duitschland tot uitgangspunt en grondslag van hun besprekingen tc nemen. Onge lukkigerwijze is ook dit niet eén rapport, maar komt dit lijvig boek deel van naar men zegt 1500 blad zijden in feite neer op vier afzon derlijke rapporten dor vier verschil lende zones. Tegenover dit alles staat natuur lijk ook wel het een en ander, dat wat meer hoopvol stemt. Daar is allereerst het op 1 Maart in Duin kerken getcekcnde Bntsch-Fran- sche accoord, dat weliswaar geen volkomen gelijkgerichtheid van de Eohtiek van Londen en Parijs t.a.v. 'uitschland met zooveel Woorden veronderstelt, maar waaraan toch een zekere toenadering in de cssen- tieelc problemen van het vredesver drag ten grondslag moet liggen, wil het eenigen zin hebben. En dan is er natuurlijk de grootcre soepel heid van de Russische politiek, die de laatste maanden aan den dag is getreden en die op dit oogenblik o a. tot een serieus lijkende toena deringspoging tusschen Londen en Moskou heeft geleid. Wij kunnen dit alles vandaag al leen maar even aantippen; er zal trouwens daar twijfelen wij niet aan gelegenheid genoeg zijn, om hierop terug te komen. Laat ons tenslotte nog mogen constateeren, dat. naar onze meening. de Russen er in de gegeven omstandigheden alles op zullen zetten, om een fiasco van deze conferentie te voorkomen, o a. juist omdat zij in hun eigen huis wordt gehouden. Dr. C. D. J. BRANDT Bomexplosies te Kopenhagen Volgens politie-autoriteiten is Zondagavond in de garage van de Sowjet-dclegatic m Kopenhagen cen bom ontploft. Vernomen werd dat de bom was geplaatst in ccn Cryslcr auto die behooi'de aan den Russischen ge zant André Plakkinc. De auto werd totaal verwoest. Dc Russen hebhen aan het Dcenschc ministerie van buitenlandsche za ken medegedeeld, dat ..Zondag avond verschillende explosies had den plaats gevonden in de omge ving van de Russische legatie "in Kopenhagen". Kouder in 't Zuiden Weersverwachting van De Bilt. geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Aanvankelijk nog zwaar he ir ol kt met hier en daar mis/ en 1 plaatselijk regen of sneeuwla- ter tijdelijk opklarend. Afne mende wind. In hef. Zuiden van ket land weer daling van tempo- •atuur, vooral des nachtsIn het Noorden van het land in den nacht lichte vorst, overdag tem peratuur om het vriespunt, met i dooi. waar dc zon schijnt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1