DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Zwarte" textielhandel ontstellend groot Koning Winter slaat weer toe! Fransche afgevaardigden raakten slaags Molotof lanceert plan voor Duitsche demilitarisatie J Vele fabrikanten geverbaliseerd Prinselijk gezin met vacantie Weldra antwoord op US A-protest Jean Cocteau gaat in Nederland filmen ,Geen Polen in de mijnen" Soldaten 2^ jaar in dienst Kabinet-Huysmans treedt af Indo-China-debat werd vergeten China weer van de agenda Ni wa - organisatie deugt niet Gironummer 510330 Bank: R'darasche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL V'oensdag 12 Maart 1947 Nr. 592 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER De centrale dienst voor eco nomische controle (C.D.E.C.) heeft in Januari een onderzoek ingesteld bij een aantal Til- burgsche textielfabrikanten, dat bij "de controle van December nog niet in het onderzoek was betrokken. Dezo controle omvatte twinti- fabrieken, van welke er zestien in meerde re of mindere mate in over treding bleken te zijn. In hoofd zaak hadden de overtredingen be- tiekking op afleveringen zonder in neming- van coupures, aan niet in geschrevenen bij het rijksbureau en ongeoorloofde afleveringen aan par ticulieren. verstrekkingen van tex- tiel-goederen aan het eigen perso neel boven het toegestane quantum, het doen van onjuiste opgaven in z.g. mutatie-formulieren en het aangaan van ruiltransacties. Bij een garenfabriek werd een achterstand van een kwart milliocn punten geconstateerd, een andere fabriek bleek zich van de voorschriften al heel weinig aan te trekken en was. nadat zij kort tevoren ook al was gecontroleerd, wederom op tal van terreinen in over treding. Camouflage Een fabrikant, die juist door den prijzencontróle-dienst was gearres teerd, had o.a. de levering van een partij van ruim 20.000 punten door een valsch ontvangstbewijs trachten te camoufleeren. Zooals destijds is gepubliceerd, werd bij een in December te Tilburj gehouden controle vastgesteld, dat verschillende fabrikanten textiel goederen hadden afgeleverd zonder inneming- van punten coupures. Zoo bleek bij een fabrikant van voeringStoffcn, een z.g. haardoekwever, dat hij alle voeringstoffen had afgeleverd zonder inneming van do circa 420.000 punten, die daarvoor verschuldigd waren. Zuurt en gros Nadien is bij een onderzoek bij alle haardoek wevers in ons land in totaal acht gebleken, dat drie hunner, dio pas na de bevrijdin, met de fabricage van de/.o stoffen waren begonnen, wel de verschul digde punten hadden ingenomen, terwijl de overigen in hoofdzaak in Twente gevestigd voor de af geleverde stoffen geen punten had den ingenomen, terwijl voor een to taal waarde van 1.330.000 punten was afgeleverd. Deze fabrikanten beroepen zich er op. hoewel, zooals ons door het ministerie van Economische Zaken wordt medegedeeld, de voorschrif ten in dit opzicht duidelijke taal spreken, dat zij volgens een in den bezettingstijd ontstane gewoonte, geen punten hebben ingenomen. Tegen alle fabriekanten, die in overtreding waren, is proces-ver- baal opgemaakt. Bij deze contióle in Twente zijn Dc gemeente Zermatt heeft het geheeie prinselijke gezin tiit- genoodigd voor een vacantie- verblijf van enkele weken. Hunne koninklijke hoogheden hebben deze bijzonder vriendelijke uit- noodiging, welke de prinselijke familie in staaf stelt een vacantie in de Zwitscrsche bergen door te brengen, gaarne aanvaard. Prins Bernhard zal Donder dagavond 8 uur over beide zen ders een dankwoord spreken naar aanleiding van de geboorte van prinses Maria Christina. Reserve-officieren van oudere lichting opgeroepen Do Haagsche redacteur van „Het Parool" meldt, dat het tot nu toe gebruikelijk was. dat van de reser ve-officieren slechts personen tot --5 jaar onder de wapenen werden ge roepen. In verband met de cnca- dreering van do derde divisie, waarbij men to kampen heeft met gebrek aan officieren voor de in fanterie, heeft men ook enkele re serve-officieren opgeroepen to» 47 en 48 jaar. Bij den herschoiingscu"- sus zal beoordeeld worden wie van hen geschikt is om onder de wape nen te blijven. Eén der moordenaars van A. M. de Jong zit Uit het interneeringskamp aan de Da Costastraat te Amsterdam is een gedetineerde ontvlucht, gearres teerd wegens den moord op den schrijver A. M. de Jong. Het staat niet vast. dat hij bij den moord w.i- betrokken. Wel bevindt zich in het Huis van Bewaring te Amsterdam een gedetineerde, wiens medewer king aan den moord zeker is. aldus heeft de minister van Justitie ge antwoord op vragen van het Twee de Kamerlid Evert Vermeer (PvdA) tevens eenige andere fabrieken in her onderzoek betrokken. Hier is tegen een katoenweverij proces-verbaal opgemaakt wegens den verkoop van 100 dozijn luiers en 10.000 M voering zonder inneming van coupures. Eveneens is proces, verbaal opgemaakt tegen een brei- inrichting annex winkelbedrijf, lie aan het eigen winkelbedrijf textiel- gocdcren zonder inneming van Je vereischte coupures verkocht, waardoor dit bedrijf een pun ten- winst van 12800 punten boekte. Eén veroordeeld De tuchtrechter van de prijzen te Groningen veroordeelde gistermor gen de heerenmodezaak Doewes te Groningen tot een boete van f 5.000 met verbeurdverklaring van het in- beslaggenomcne ter waarde van z*z f 30.000.Deze firma had groote partijen textiel, waaronder overhem den. pyama's, hoeden, badjassen, sokken enz. ter waarde van onge veer f 30.000.achtergehouden, kennelijk met de bedoeling deze la ter tegen hooge prijzen te verkoo. pen Op het departement van bui tenlandsche zaken in Den Haag is een no.ta binnengekomen van de Ame^kaansche regeering, in aansluiting op het mondelinge protest van den Amerikaanschen ambassadeur op 5 Maart naar aanleiding van de aanhouding van de „Martin Behrman". De Nederlandsche regeering heeft aan de Nederlandsch-lndische regeering nadere inlichtingen verzocht. De Haagsche redacteur van „Pa rool" meldt, dat het ministerie van buitenlandsche /aken on grond van uit Indonesië ontvan gen telegrammen vermoedelijk on korten termijn een verklaring zal afleggen, doch het antwoord op de Amerikaansche démarche kan pas in zijn geheel worden gege ven. wanneer men hot rapport ontvangen heeft van den verte genwoordiger van Buitenlandsche Zaken te Batavia, den heer Boon. Hef losoCn van de „Martin Behr man" geschiedt op grond van de havenregelingen van dc Neder- landschIndische regeering van 1916 cn 1927. De im- en exportrege ling betreft uitsluitend onderne mingsproducten en niet de bevol kingsproducten. die vrii uitge voerd kunnen worden. „Wij onthouden de wereld niet dc producten van Indonesië", ver klaarde men ons ten departemeri- te. „doch slechts de gestolen pro ducten mogen niet buiten ons om worden uitgevoerd. Ieder schip kan een rcpublikeinsche haven aandoen, mits men daarna in een Nederlandsche haven laat onder zoeken wat men geladen heeft." Er bestaat groote kans dat de filmstudio's aan dc Duivendrechv sche kade te Amsterdam dezen zo mer weer in bedrijf zullen komen. Zij staan sinds de bevrijding onder toezicht van liet BeheerdersinsU- tuut. Na besprekingen beeft dit zich bereid verklaard do studio's aan een Nederlandsche combinatie te verkoopen. die samen met een Fransche filmmaatschappij aan den slag gaat. Deze laatste maatschappij is het Bureau Cinematographique et Musical, zij is voornemens -n Juni met acteurs en technici naar Nederland te komen om een film ie maken naar het tooneelstuk van Victor Hugo „Ruy Bias" in bewer king cn onder regie van Jean Coc teau. De hoofdroilen zullen worden vervuld door Jean Marais cn Da nielle Darieux. Naar aanleiding van de mededee- ling van den beheerder der mijnen over dc tewerkstelling van buiten landers (Polen) brengt de Alg. Eond van Werkers in het Mijnbe drijf naar voren dat: 1. Dc ervaringen met buitenlan ders in de mijnstreek in het alge meen slecht waren. Wanneer er plaats is voor Polen dan moet deze e.' ook ziin voor Nederlanders: 2. In Limburg loopen nog honder den mijnwerkers rond. die wegens een klein vergrijp of het veelvuldig nomen van de ziekenkaart zijn ont slagen. Er is geen reden hen blij vend uit te sluiten; 3. In den winter, toen het buiten werk stop lag. had de werving met volle kracht tor hand genomen moe ten worden. Zij had dan zeker even veel nieuwe mijnwerkers opgeleverd als in do zomermaanden; 4. Inplaats van ongehuwden, die wol eens uit den band springen, had men gehuwden moeten werven. Evenals dit bij de arbeiders voor den wederopbouw het geval is. moe ten deze arbeiders om de veertien dagen verlof hebben met vrij ver voer; 5. Inwilliging van de gerechtvaar digde eischen der mijnwerkers (wettelijke bekrachtiging van de pensioenregeling, behoorlijke beloo ning, omzetting van den productie toeslag in vast loon) zal de produc tie aanmoedigen. Na aankomst in Indonesië van de tweede divisie begint de aflossing van de andere troe pen-eenheden. Ook de verdere uitzendingen zullen dienen tot aflossing. De eerst uitgezonden bataljons, bestaande uit oorlogsvrijwilligers worden einde 1947 terugverwacht, de overige oorlgsvrijwilligers en de in 1946 uitgezonden aanvullen de eenheden zullen, volgens de thans beslaande plannen, in den loop van 19IS worden afgelost, terwijl het in het voornemen van de regeering ligt dc 7 Deccmber- divisie in het najaar van 1948 naar Nederland te doen tcrug- kceren. Tot welke sterkte onze troe penmacht in Indonesië met tertijd zal kunnen dalen, is thans nog niet bekend. Dit zal afhankelijk zijn van de ver dere ontwikkeling van den toestand. Veel te lang! Het laat zich derhalve aanzien dat het verblijf van de dienst plichtigen in Indonesië omstreeks twee jaar zal duren en dat de tijd, liggende tusschcn de opkomst en ric terugkeer, in het geheel onge veer twee en een half jaar zal zijn. De regeering is zich er van bewust dat deze tijd veel te lang is, vooral uit een oogpunt van studie-, oplcidings- cn andere be langen. al zal dc tijd. in Indonesië doorgebracht, voor zeer velen niet als verloren tijd beschouwd be hoeven te worden De regeering erkent, dat do uit te zenden dienstplichti gen in het bijzonder wan neer de samenwerking met de republiek op basis van de overeenkomst van Linggad- jati zal kunnen worden aan vaard het besef moeten hebben, dat zij inderdaad de 7 December-gedachte helpen verwezenlijken en niet een extreem mti-Nederlandsch- Indonesisch nationalisme die nen. Ondanks alle voorbereidende mant regelen heeft men niet kunnen voor komen dat dc Waal hier cn daar buiten haar oevers is getreden, nu de dooi is ingevallen Dc kade te Tiel staaf grootendeels onder wa fer en levert groote moeilijkheden voor het verkeer op. De Belgische minister-presi dent, Camille Huysmans, heeft hedenmorgen het ontslag van zijn regecring aan prins-regent Karei aangeboden. De zitting van de Belgische kamer is hedenmorgen voor on- bepaalden tijd verdaagd. De communistische ministers cischtcn een drastische verlaging van dc prijzen voor verschillende goederen, waarbij de winstmarge van dc industrieelen dus verminderd /ou worden. Het betrof voornamelijk dc prijzen van staal en stikstofhou dend e meststoffen. Dit was vooral het punt, waarover oncenigheid be stond lusschen den liberalen minis ter van economische zaken, Henri Liebaert, en de communisten. Maandagavond verluidde, dal tij dens de kabinetszitting overeen stemming zou zijn bereikt Dinsdag morgen is het dispuut echter op nieuw ontbrand en verklaarden de communistische ministers het niet eens te zijn met de onlangs ingestel de prijsverhooging voor steenkool. De steenkoolprijzen waren ook het twistpunt in de kabinetszitting van Dinsdagavond. Tenslotte verlie ten de communisten de vergadering, die daarna in hun afwezigheid werd voortgezet. In de Fransche Nationale Ver gadering is het tijdens een debat over Indo-China tot een hevigen veldslag tusschcn de uiterst-recht- schc republikeinschc vrijheids partij (P.R.L.) en dc communisten gekomen. Pierre Andre oefende critiek op de communistische po litiek inzake Indo-China cn noem de den communistischen leider Thorez een deserteur omdat hij in den herfst van 1939 zijn leger eenheid had verlaten. Onder pro testgeroep der communisten stond Thorez op en antwoordde André, maar zijn woorden gingen groo tendeels in het rumoer verloren. ..De secretaris-generaal der com munistische partij (Thorez) was waar zijn plicht hem bracht", al dus Thorez, „Ik ben bereid hier over elk oogenblik uitlegging te geven." De voorzitter, I-Ierriot, verdaag de daarop de vergadering, aange zien zijn verzoeken om orde niet baatten. De strijd werd daarop in de wandelgangen vootgezet. Daar sloeg de communistische vrouwelijke afgevaardigde Déniee Ginolin den rechtschen afgevaar digde André krachtig om de opren Dp doorgaans rustige wan delgangen werden daarop gedu rende verscheidene minuten door andere linkschc cn recfitsche te genstanders in een boksring om geschapen. Bij dc hervatting kwam het we derom tot stormachtige w ederzijd. sehe beschuldigingen, die niets Iraaksche regeering- treedt af De Iraaksche regeering is giste ren afgetreden. De regent heeft ge neraal Noeri es Said, don premier, verzocht in functie te blyven, tot dat er een nieuwe regeering kan worden gevormd. Dit aftreden is een gevolg van den uitslag der algemecne verkie zingen, waarbij de Iraaksche regee- ringspartij een overweldigende meerderheid behaalde. Franschen ontzetten stad in Tonkin Volgens een Fransch communi qué uit Hanoi is Nam Dinh, op twee na de grootste stad van Tonkin, waar een Fransch garnizoen sinds December tegenstand heeft gebo den tegen de Vietnameesche troe pen. thans ontzet. Infanterie en pa rachutisten hebben deel genomen aan de bevrijding. 'meer met liet debit over Indo- China te maken hadden, totdat Thorez tenslotte zijn aanhangers het teeken gaf met hem do zaal te verlaten. Dp voorzitter ver daagde de bijeenkomst toen tot Donderdag. (Thorez werd in 1939 door een militaire rechtbank te Amiens bij verstek veroordeeld tot zes .faai* gevangenisstraf wegens desertie, daar hij na zijn verlof niet naar zijn regiment terugkeerde. Hij ging in 1943 naar Moskou en \icl onder de amnestie die door de I ransche regeering in October 1944 werd verleend.) Egyptisch verdrag voor Veiligheidsraad? Nokrasjy Pasja, premier van Egypte, heeft in den senaat mede gedeeld, dat hij den veiligheidsraad zal vragen het Engelsch-Egypti- sche verdrag van 1936 nietig te ver klaren. De betrekkingen van den Soedan met Egypte zouden overeenkomen met die, welke tussehen Noord- Ierland en Engeland bestaan. De Soedan zou een eigen bestuur heb ben. binnen het Egyptische konink rijk. Groot offensief in Griekenland Het officieole Joegoslavische nieuwsbureau deed aanhaling van herichtén uit Athene, volgens wel ke er plannen zouden bestaan voor een massaal offensief te land, icr zee en in de lucht tegen de guerilla- strijders in Saloniki. Volo en Ka- valla in noordelijk Griekenland Ge vechtsvliegtuigen zouden verza meld worden op de vliegvelden en in de noordelijke havens zouden troepen aan land gebracht worden. Opstand in Paraguay duurt voort De verklaring van de regeering van Paraguay, dat de opstar\d on derdrukt was, schijnt voorbarig te zqn geweest. Detachementen van het leger rukken uit verschillende deelen van Paraguay naar de pro vincie Concepcion op, waar een di visie in opstand is gekomen tegen dc regecring. Dc regeering is thans begonnen burgers onder de wapenen te roe pen. Burgers in de stad Concepcion hebben twaalf uur tijd gekregen om de gebieden rond de kazernes en andere strategische punten te ont ruimen, „opdat zij geen slachtoffers zullen worden van de zeer zware bommen, die op de opstandelingen zullen vallen". 77 ONING Winter blijkt inderdaad een ouwe laaiete zijn Ondanks 'f feit dat dé tnenschen hem over negen dagen officieel dood zullen ver klaren verzet hij zich met hand en tand (hoewel deze laatste vrij stomp geworden!) tegen den in tocht van het liefste meisje, dat1 wij kennen: de Lente. En dan te we ten dat wij, hoewel ge wapend met kalenders, machteloos staan tegen den oudenbijtenden reus. „Maar eens, je sal het zien „Ach, opti misten, zwijgt, kijkt naar den thermometer en het weeroverzicht van het KNMI Mislukt #~A OOR het aftrekken van de diepe de pressie naar Duitschland stortte de koude lucht, die boven Scandinavië nog steeds aanwezig is, opnieuw naar het Zuiden. In het geheeie land daal de temperatuur weer tot onder nul. In Denemar ken, Zweden en Noorwe gen komen nog voortdu rend zeer lage tempera turen voor, vooral des nachts. In Zweden daal de het kwik hier en daar tot bijna dertig graden onder nul. „Ach, optimisten, kijkt naar den thermome ter!" koude in Scandl. navië wordt in stand gehouden, doordat uit 't Poolgebied groote hoe veelheden lucht naar het Zuiden stroomen. Ons land bevindt zich juist aan de Zuidelijke bcgren. zing daarvanDe nieu we aan Val van den dooi op de vorst ontwikkelt zich tot dusverre Hog niet in een gunstige rich- tingDaèr nu ook in Portugal en Noord-Span. je de luchtdruk vrij snel daalt en bovendien de geheeie atmosfeer in ons land in de hoogerc lagen opnieuw tot verder onder nul is afgekoeld, zal het opdringen van de warme Jucht in Noordelijke rich- ting aanvankelijk nog maals sneeuw tengevolge hebben, welke later wel iswaar weer tijdelijk in regèn kan overgaan. 't Ging goed KW 't ging nog wel „zoo echtden goe den kant op. Gisteravond dreef er op den Rijn bij Arnhem nog maar weinig ijs, de Waal voor Nijme gen was zonder ris en weerwil van het feit, dat er van den Bovenrijh be den nog was gemeld werd, bleek de rivier gis teravond tot ongeveer elf meter 4- NAP ge daaldDe Waalkade *s weder begaanbaar. Urk dat zoo lang van de rest der wereld ge scheiden was, werd door den dooi ontzet De stoomboot Insula's „doorgebroken" naar het IJsselmeer-eiland en een beurtschip vertrok van daar naar Emmeloord. Indien het echter zoo door gaat als nu sal Urks ontzet" wel weer door een nieuwe belege ring gevolgd worden. Drijfijs /N Friesland brengt tv niéuwe kou golf niets nieuws. Het verkeer was gisteren bijna lam gelegd door de spiegelgladde wegen. Flinke regen buien, die in den nacht bij een temperatuur ON DER NUL zijn gevallen hebben bijna overal 'de straten en wegen met. een hobbelige laag Ijs boven op de bevroren sneeuw bedekt. Ameland leek een Pool landschap: alle boomen waren berijpt en gedu rende den dag is deze rijp niet Van de takken geweken. Door sneeuw- verstuivingen zijn dorpen onderling geïsoleerd cn den gcheelen dag waren de sneeuwruimers bezig de wegen vrij te maken. jyj Deventer heeft ■*-*iich lusschen de brug- hoofden van de schip brug in den IJssel drijf ijs vastgezet, waardoor de overvaart van den weer ingestelden veer dienst totaal onmogelijk is géworden. Alle ver keer tussehen de beide oevers is nu gestremd. Het water in de rivier wast bijna twee centime ter per uur. Daarom neemt het gemeentebe stuur maatregelen om kwetsbare gemeentedee- len tegen het water en het drijfijs te bevèilrgen F)e besproking over China, die Mo. lotof Maandag op dc agenda had laten zetten in aansluiting op dc in December 19-15 gehouden conferentie word't verplaatst naar een onofficieelo bijeenkomst van Bevin, Marshall cn Molotof. zoo besloten c*c ministers der Groote Vier gisteren, omdat het niet juist zou 7.|jn dat dc raad van minis ters over China zou spreken zonder dat China zelf vertegenwoordigd zou ziin en omdat Frankrijk ook in '45 niet aanwezig was. In het vervolg der besprekingen van gisteren, critiseerdc Molotof in be dekte termen de manier waarop dc Britten en Amerikanen dc clausules van Postdam betreffende dc demilita risatie van Duitschland ten uitvoer hadden gelegd. Hij stelde voor, t'at de raad der mi. ruler? den bestuursraad te Berlijn op. dracht zal geven om dc volgende maat. regelen te nemen: J. Per 1 Juli 1947 een plan op te stellen voor c'iminntie van de Duitsche oorlogsindustrie, welk plan niet later dan eind 1948 zal moeten ziin uitge voerd en waarbij bijzondere aandacht zal moeten worden besteed nan dc li quidatie van kartels en trusts. 2. De vernietiging van het Duit sche oorlogsmateriaal cn alle militaire zee. en luchtinstnllatios op Duitsch grondgebied welk werk tegen het eind van 1949 zal moeten ziin voltooid. 3. Tegen 1 Juni alle Duitsche mi litaire eenheden met inbegrip van dc hulpdiensten te ontbinden. 4. De ontbinding en opheffing van alle niot-Duitschc eenheden cn kam pen. die overeenkomstig dc eerder ge nomen beslissing van den bestuurs raad on-tbonden en welker leden gere patrieerd dienen te worden. Economische eenheid Marshall antwoordde, dat het eenige onbevredigende a-pect dc verminde, ring is van dc zware industrie Do ontmanteling van de fabrieken, zooals deze door dc overeenkomst van Potsdam js voorzien, is slechts moge lijk wanneer de economische een hei 6 \an Duitschland werkelijkheid wordt. Marshall stelde voor het rapport van den bestuursraad tezamen met het voorstel van Molotof ter nadere be schouwing aan dc plaatsvervangers te zenden. Bevin wees energiek de beschuldi gingdat er Duitsche half.militaire formaties in dc Biitsche zone worden gehandhaafd, van de hand en verklaar, dc. dat bet grootste deel van de Duit. schc militaire eenheden die thans nog bestaan, \oor het vegen cn ruimen vm zc-c. en landmijnen worden gebruikt cn nadat bun taak zal z'un volbracht zullen worden ontbonden. Vervolgens bracht Be\in de kwestie van dc Joegoslavische militaire forni.i. ties in het buitenland ter sprake, die thans, aldus Bevin, geblonken zijn tot 8000 man Hjj verklaarde, niet te gc- loovcn dat zijn regecring geweld zal willen gebruiken om deze personen 'cc repalrieercn Naar plaatsvervanger .Molotof verklaarde, dat het hem het beste toescheen dc inzichten over de demilitarisatie uit te wisselen cn deze dan voor een verdere gedc-taillcertic studie aan dc plaatsvervangers over te dragen Hij zcide geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van Duitsehcrs voor het ruimen en vegen van nipcn, maar achtte dit jreen excuus. voor het hand. haven van Duitsche eenheden met hun officieren. H\j ontkende, dat dc Sow- Te laat ingeleverd bankpapier deels vergoed Bij do Nederlandsche Bank zijn rond 100.000 verzoeken binnen ge komen van hen, die, na liet sluiten van don inleveringstermijn voor het inleveren van bankbiljetten van f 500.en minder, nog dergelijke biljetten hebben ingeleverd. liet to tale bedrag, dat. hiermee gemoeid was, bedroeg f 30.000.000. Van deze verzoeken zijn tot nu too 37.000 af gehandeld tot een bedrag van f 5.000.000. Hiervan is ongeveer 23 pet. toegewezen. Dc Nederlandsche Bank mag geen hoogerc bedragen toewijzen dan f .5000, verzoeken van meer dan dit bedrag behandelt het ministerie van Financiën. Eieren voor restaurants Deze maand zal een begin wor den gemaakt met het toewijzen van eieren aan restaurants. Do toewij zing zal telkens voor acht weken geschieden cn het zal van de om standigheden afhangen of de ver strekking ononderbroken wor.lt voortgezet. Per twee maaltijden wordt een ei beschikbaar gesteld. De productie van eieren Iaat de ze verstrekking op het oogenblik toe. Vooral is van belang dat hier mede een van de afzetkanalen van den zwarten handel afgesneden wordt. Bon voor gedroogde zuidvruchten Voor de week van 23 tot 29 Mrt. zal een bon worden aangewezen voor 100 gram gedroogde zuid vruchten. Dit rantsoen zal alleen verstrekt worden aan de groepen met een B-, C- of D-kaart, omdat de aanwezige voorraden een uitge breidere distributie niet toestaan. Scheerzeepbon inleveren Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat de scheerzeepbon „Textiel I M". die begin Januari j.l. werd aangewezen, uiterlijk op Zaterdag 15 Maart bij een detaillist moet zjjn ingeleverd. jet.Unie een gewelddadige repatri- ecring van niet_Dui'tschers had voor gesteld, doch hu' wonsch'be slechts, dut dezen personen sommige voorrechten zullen worden ontnomen. Ten slotte kwam men overeen do beslissing, of men de discussie over dc demilitarisatie zal voortzetten, of do verschillende voorstellen die dezen dag waren gedaan ter verdere bcstudoc- ring aan de plaatsvervangers zal over dragen, tot Woensdag op te schorten, Ruhr ter sprake Naar in welingelichte kringen wordt aangenomen heeft er reed-, buiten het program van den raad der ministers om, tussehen Bi. dault cn Marshall een uitwisseling van inzichten over het toekom stige beheer van dc industrieën jn het Ruhrgcbicd plaats gehad. Volgens officieuze berichten, zou Marshall hc-L Amerikaansche stand punt uiteen hebben gezet, inhoudende dat, terwül een intcrnaionale controlo van het Ruhrgcbicd in een of anderen vorm mogelijk is. dc eigendom in Duit-sche handen zal moeten blijven. Een warme April maand? Dc afdeeling klimatologie van het K.N.M I deelt mede. dat waarschijnlijk de gemiddelde temperatuur in April boven nor- j maal zal zijn, zoodat een betrek- kelijk warme Aprilmaand vcr- 1 wacht mag worden. Voor den neerslag is het niet mogelijk een j verwachting op te stellen, yxxooooooooocxxoxiooocooooocxaoooocoooooocicoociè' Krijgt Duitschland een parlement? Generaal Lucius Clay, die be noemd is tot militair gouverneur in de Amerikaansche zone van Duitschland. heeft op de maandc- lijkschc bijeenkomst van den „Lacnderrat" meegedeeld, dat de nieuwe adviesraad der vier Duit sche staten, die in de Amerikaan sche zone is ingesteld, den weg zal wijzen naar de weerinstclling in een niet te verre toekomst van t en parlement voor gohccl Duitschland. Aan correspondenten verklaarde Clay, dat niets den Duitschers in den weg staat om desgewcnscht een andere hoofdstad dan Berlijn te kie zen. Hij wees cr echter op, dat Ber lijn in het bezit is van groote ka pitaalbeleggingen. die het tot hoofdstad geschikt maken. Amerikaansche wapens naar Spanje? Volgens eon van Spaansch Repu- hiikeinsche zijdo to Londen gepu- bliceerden „Spaanschcn Nieuws brief" van dezo week vinden Ame rikaansche wapen voorraden langs illegale wegen hun weg naar Span je. Amerikaansche functionarissen gaan sinds eonigen tijd de handelin gen van bepaaldo Amcrikaanscho zakenlieden na, die als agenten zou den optreden voor officieole Spaan- schc inkoopers van surplusoorlogs- voorraden in Noord-Afrika. De voorraden zouden via Tanger naar Spanje verscheept worden cn onder andere bestaan uit vrachtau to's, onderdeden van vliegtuigen, radio- cn radar-uitrusting. Volgens dezen nieuwsbrief is voor milli- oenen ponden sterling ingekocht. Spoedig verbetering te verwachten Het orkest „Red White Bluo Stars" is, na ccn succesvolle tour nee voor de troepen in Indonesië naar Nederland teruggekeerd. De leider van dit orkest, dc heer Willy Kok en andero artistcn, zijn zeer ontevreden over dc leiding van de Niwa in Indonesië. Na terugkeo2' in Nederland zullen do altisten een vergadering beleg gen, waartoe prins Bernhard, als voorzitter van do Niwin, zal wor den uitgenoodigd. teneinde hun bezwaren cn klachten uiteen te zetten. Ir. F. F. van Rhijn, directeur centraal bureau Niwin, verklaar de naar aanleiding van boven staand bericht, dat het d« N?win volledig bekend is, dat de leiding van dc Niwa (do afdeeling van de Niwin, dio de uitzending van ar- listen verzorgt) in Indonesië do laatste maanden te wenschsn ever laat Met het lioofd van Je Welfare, Wittert van Iloogiand, is reeds een regeling getroffen om nieuw personeel naar Indonesië te zenden. Tevens is een reorga nisatie aangebracht in het tour- néeprogramma. In Maart zuil n in overleg met de militaire auto riteiten vijftig man administra-. ticf personeel worden uitgezon den. Nieuwe aanval op de vorst Weersverwachting van dc Bil!, geldig tot Donderdagavond Toenemende bewolking met lijdelijk sneeuw, later voorname- i lijk in het Zuiden van het land - overgaand in regen. Aanwakue- i rende 'wind tusschcn Oost en Zuid. Aanvankelijk lichte vors*, i tater opnieuw stijging van tem- peratuurin het Zuiden van het land tot boven nulin het Noor- j den van het land tot om het 1 'f vriespunt. Woensdag 12 Maart: Zon op h 7-01, onder IS.37; maan op ÜJOU, :j onder 9.14. szzsaiz.^ruiiiiiiiiii:iuii!iiiu:iiiiifiiiiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1