DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Truman vraagt crediet voor Grieken en Turken Neutraliteit niet in gevaar door regionale groepen Regeering' bereid hoogere kosten te dekken M.A. Reinalda is benoemd Groote Vier spreken over demilitarisatie Scherpe boodschap aan het Congres Tolunie spoedig verwezenlijkt Ons transitoverkeer België steunt de voorstellen Ameland heeft nu contact Regeeringstroepen v an Paraguay vallen aan in de provincie Concepcion Urk viert feest Schoenenbonnen op 1, 8, 4 en 0 Vorst nog niet af geloopen Gironummer 510330 Bank: R'darnsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 13 Maart 1947 Nr. 593 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER pRESIDENT Truman heeft hot Congres verzocht aan Griekenland en Turkije financieelcn steun te vsrleenen lot een bedrag van .vierhonderd millioen dollar voor de periode tot 30 Juni 1948. Verder drong de president er bij het Congres op aan. toestemming te verlecnen tot hot zenden van burgerlijk- en militair personeel naar Griekenland en Turkije teneinde bij den wederopbouw behulpzaam te zijn en toezicht te houden op het gebruik van de ter beschikking gestelde middelen. IIu verzocht machtiging tot liet doen opleiden van daartoe in aan merking komende Grieken en Turken. „Met voortbestaan van den Grickschen staat wordt door de activiteit van verscheidene dui zenden gewapende terroristen be dreigd'', alclus Truman, „zonder hulp is de Gricksche regeering niet in staat de moeilijkheden het hoofd tc bieden De Britsche rc- geering. die tot dusver de helpen de hand heeft geboden, kan na 31 Maart geen financieelcn of econo mischer! steun meer verlecnen. Dat land is gedwongen zijn ver plichtingen in verscheidene doe len der wereld te verminderen of te liquideeren." „Ook Turkije behoeft onze hulp, Sinds het einde van den oorlog heeft Turkije getracht financiee lcn steun van Engeland en Ame rika te verkrijgen teneinde de voor de handhaving van zijn na tionale eenheid noodzakelijke mo derniseering tot stand te kunnen brengen. Die eenheid is van liet grootste belang voor het handha ven van de orde in het midden oosten en wij zijn de eenigen. die voldoende hulp kunnen bieden." „Een der eerste doelstellingen van onze buitenlandsche politiek is het scheppen van voorwaarden, die ons en anderen in staat stellen vrij van dwang te leven. Hierdoor hebben wij ons ook laten leiden bii den oorlog tegen Duitsehland en Japan. De volken van een aan tal landen hebben den laatsten tijd dc ovcrheersching ooor tota litaire staten moeten doorstaan. Do regeering van de Vereenigde Staten beeft vele malen geprotes teerd tegen onderdrukking en in timidatie in Polen. Roemenië en Bulgarije, die een inbreuk op de overeenkomst van Jalta bet er kent Verder moot ik verkinn>i dat in een aantal andere landen hetzelfde geschiedt. Thans moet elk land zijn levenswijze kiezen, doch de keuze is maar al te dik wijls niet vrij." Twee levenswijzen ..Do eéne levenswijze is geba seerd op den wil van de meerder heid. met vrije instellingen, een representatieve regeering. vrij? verkiezingen, waarborgen voor persoonlijke vrijheid, vrijheid van meeningsuiting en godsdienst en vrijwaring tegen politieke onder drukking. De tweede levenswijze berust op den wil van oen minder heid, die aan de meerderheid wordt opgelegd. De minderheid maakt gebruik van terreur en on derdrukking censuur op pers en radio, verkiezingen onder druk en beknotting van dc persoonlijke vrijheden." „Ik ben van oordeel, dal liet de poliliek van dc Vcreenigde S,taten moet zijn vrije volken, die zich tegen de pogingen tot onderwer ping hetzij door gewapende minderheden, hetzij door druk van buiten af verzetten, te steu nen en in staat te stellen hun eigen levenswijze tc kiezen." „Onze steun moet in de eerste plaats van et&nomisch-fiancicelen aard zijn. Wij weten heel goed dat de wereld niet statisch en dc status quo niet heilig is. Wij zul len echter geen wijzigingen toe staan. die in strijd zijn met het Spaak krijgt opdracht tot kabinetsformatie Do Belgische minister van buiten landsche zaken. Paul Henri Sp:ü»k heeft de opdracht ontvangen een nieuwe regeering te vormen. Hij zai Donderdag zijn besprekingen begin nen. Het politiek bureau der commu nistische partij van België heeft zich accoord verklaard met dé houding van de communistische ministers Het legt er den nadruk op. da? het meeningsverscliil. dat in den boezem der regeering is gerezen naar aanleiding van de vaststelling van den steenkolenprijs. in werke lijkheid, slechts één zijde is van een meer omvattend probleem en dat ie punten, welke hier inderdaad zipi opgeworpen, betreffen: zoowel de handhaving der prijs- en lóoripol: tiek als de onafhankelijkheid var. een democratische regeering ten aanzien van de geldmachten. liet bureau is van meening. dat ondanks de verzekeringen van tech nici en de nog voorgestelde slecht omlijnde maatregelen, die een wa pen tegen dc gevolgen van de prijs stijging zouden moeten vormen, een verhooging van den kolenprijs do geheele politiek bedreigt, waarover «le regeerirjgspartijen 't eens waren geworden en waarvan zij tot dusver gemeend hadden niet te mogen af wijken. Betrekkelijk rustig in Indonesië De militaire woordvoerder te Ba tavia verklaarde, dat het in alle sectoren betrekkelijk rustig is. Er blijven berichten binnenkomen over stellingbouw door republikeinsche troepen en van aanhoudende vernie lingen in het voorterrein. Handvest der Vcreenigde Naties, wijzigingen, die tot stand moeten komen onder dwang of onder het mom van politieke infiltratie." „Als Griekenland het slachtof fer van de gewapende minderheid zou worden, zouden de gevolgen daarvan door Turkije worden on dervonden. Het golieele Midden- Oosten zou ten prooi kunnen val len aan verwarring en onlusten, als wij Griekenland en Turkije in dit critieke uur niet te hulp ko men Daarom moeten wij onmid dellijk handelen. Alle vrije volken zien vérlengend naar onzen steun uit." Tsaldaris dankt Een woordvoerder van het Wit te Huis heeft Woensdag verklaard dat Griekenland 250 000.000 dollar zal ontvangen van het 40.000.000 dollar omvattende crediet, dat Truman aan het Congres ge vraagd heeft. Turkije zal de res- tecrcnde 150.000.000 dollar ontvan gen. Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat Truman's opmer king over het zenden van Arneri- kaansch burgerlijk- en militair personeel naar Griekenland en Turkije niet betcekent dat er Amcrikaansche troepen heen zul len worden gezonden. Constatin Tsaldaris, de Grick sche minister van buitenlandsche zaken heeft aan president Tal man een telegram gestuurd, waar in hij den dank van het Gricksche volk overbrengt voor den moree- len en matérieelen steun van de U.S.A. aan Griekenland. In het, telegram zegt Tsaldaris onder meer: „Ik durf te voorspel Ion. dat. zooals de boodschap over dc leen- en pachtwet een beslis sende factor heeft gevormd bii bet winnen van den oorlog, uw bood schap van heden ons in staat zal stellen den strijd voor vrede en democratie te winnen." Naar dc eerste reactie van liet Amei'ikaansche Congres op de rede van Ti'uman tc oordeelen is de aanneming van een wetsvoor stel dat de uitvoering van Tru man's program van hulpverlee ning mogelijk moet maken, verze kerd. Men venvacht, dat republi keinen zoowel als democraten hel zullen ondersteunen. De Amcrikaansche jeugd heelt Van haar zelf opgespaarde geld allerlei artikelen gekocht, welke aan het Nederlandsche Jeugd Rootle Kruis ge zonden zijn ter verdeeling onder de Nederlandsche jeugd. Patientjes van het Bronovo-ziekcnhuis in Den Haag waren de eerstendie deze Amcri kaansche cadeautjes ten geschenke kregen. P 7 OOR de algeheele wijziging in den politieken en militairen status van Duitsehland en door de nederlaag van Japan, inoet het buitcnlandseh beleid van Nederland, zoowel in Europa als in Azië, wijziging ondergaan. Daarbij doen zich aanvankelijk, uiteraard binnen het kader van Neder lands deelgenootschap aan de UNO, twee mogelijkheden voor: handhaving van de zelfstandig'ieidspoliliek. thans echter niet meer gesteund door de evenwichtspolitiek der groote mogendheden, or een politiek, die meer aan. leuning zoekt bij één der groote mogendheden. mogen leiden tot blokvorming in de- Aldus do. minister van Buitenland sche Zaken in zijn memorie van ant woord aan de Eerste Kamer. Hij vervolgt: Een politiek van den laat sten aard ligt sinds ruim een eeuw niet in de Nederlandsche lijn. Men sluite echter niet dc oogen voor de mogelijkheid eencr ontwikke ling in de richting van vorming van regionalé groepeeringen, waarbij de kleinere staten zonder van hun souvereiniteit afstand te doen niette min in meerdere of mindere mate een zeker overwicht aanvaarden van een groote mogendheid, die daartoe om bepaalde redenen in het bijzonder schijnt aangewezen. De/c regionale groepeeringen zul len de zelfstandigheid der kleinere staten h:in onafhankelijke beoordee ling van internationale vraagstuk ken en ook zelfs in bepaalde om standigheden de handhaving der neutraliteit, niet, in den weg behoe. ven te staan. Zij zullen zeker niet Na den oorlog is een overgroot deel van het voor het natuurlijke achterland an de Nederlandsche en Belgische Rijnhavens bestem de verkeer door dc bczettings- autoriteiien over HamburgBre men en Embden geleid, wat voor de Nederlandsche cn Belgische ïcgecringen aanleiding is geweest in gezamenlijk overleg de \olgcn- o'e nota tot het 8late Department cn het l'oieign Office te richten: ..De Nederlandsche reecring. in overleg mej de Belgische, aan vaardt dc uitnoocliging om met de bevoegde Engelschc én Amcri kaansche autoriteiten besprekin gen te voeren over het probleem; het herleiden van het transito verkeer naar de Nederlandsche ;t: Belgische havens. De Nederlandsche regeer ïh 2 he eft. dat deze vervoerpolitiek wordt gevolgd, om een bezuini ging te verkrijgen in de bezet- ïingskosten van Duitt?chland. De leidende gedachte is hier dat hij invoer door de Nederlandsche en Belgische havens, alle kosten na aankomst van de schépen ver- ciiuldigd z".jn in Nederlandsche guldens of Belgische francs, ter- \Mjl iri de Noord-Duitsche zeeha vens in Marken betaald wordt. De Nederlandsche regeering is bereid haar begrip voor dit in zicht te toonen en mede te wer ken tot een oplossing van het probleem op de volgende basis: 1. Het geheele bovengenoemde verkeer zal weer over Nederland 1 Belgie worden geleid; 2 De Nederlandsche regeerinu verklaart zich bereid de" daad werkelijk grootere kosten in vreemde valuta te betalen; 3. Ten minste 50.000 ton per maand zal geleid worden over Extra treinen voor 48ste jaarbeurs Voor bezoekers van de 48ste Ko ninklijke Nederlandsche Jaarbeurs welke van 15 tot en met 24 April a.s. te Utrecht zal worden gehou den. zijn door de Nederlandsche spoorwegen vijf etxra treinen inge legd. De dienstregeling van deze trei nen is verkrijgbaar aan de stations van vertrek én bij eén aantal reis- bureaux. Nederlandsche havens en ten minste 50.000 ton over Belgische havens. Ten aanzien van het ver keer boven de 100.000 to» is de kt us tusschen Nederlandsche on Belgische havens vrij. De Nederlandsche regeering heeft met voldoening kennis ge nomen van het feit. dat dc Amcrikaansche autoriteiten in Duitsehland. voor wat den Duit- schen uitvoer betreft, maatrege len hebben genomen tot herzie ning van de Duitsclie spoorweg tarieven die de Duifèchê havens Lie voordeel en Schiermonnikoog nog geïsoleerd Na zestien dagen van isolement hebben de marine-vliegtuigen gis teren weer vluchten naar Ameland gemaakt. Vier maal vlogen de toe stellen heen en terug cn brachten passagiers en post van- en naar het eiland. Hbt postkantoort.i kan deze enorme zending haast niet verwer ken en het zal wel drie dagen du ren eer alle brieven besteld zijn. Half Ameland was vandaag op dc been ter eere van dc arresledo- vvedstrijden on het vliegveld b\j Hollum en cr heerschte een uitgela ten stemming toen bekend werd dat de vliegtuigen op komst waren. Het vliegterrein op het Zuirl- Wcst-strand van Schiermonnikoog, dat de vorige week door de bevol king vrijwillig van sneeuw werd ontdaan, is de laatste dagen door een aanhoudende sneeuwjacht we derom voor landingen ongeschikt geworden. Gistermiddag heeft de geheele bevolking wederom hard gewerkt om het terrein in orde te brengen. Waarschijnlijk zal er van daag weer gelamd kunnen worden. Churchill's motie van wantrouwen verworpen Churchill's motie van wantrou wen in de economische politiek van de regeering werd in liet Lagerhuis met 198 tegen 374 stemmen verwor pen. zoodat de regeering met een meerderheid Aan 176 stemmen over won De regeeringsmotie werd met 371 tegen 204 stómmen aangenomen. Woensdagmiddag vertrok het echtpaar B. van Leer-Rubens met het K.L.M.-vliegtuig „Twenthe" voor een reis naar Voor-Indië, China en Zuid-Afrika. zen zin, dat bestaande tegenstellin gen zullen wórden bestendigd en wellicht zelfs verscherpt. Een prijs geven van zelfstandigheid zou on miskenbaar gevaren in dien zin kun nen meebrengen. Ongewenschte reacties Voorloopig ziet Nederland zich niet geplaatst voor de vraag of bet zich al of niet behoort aan te slui ten bij een regionale groepeering onder leiding van een groote mo gendheid. In dit verband wijst dc minister cr op, dat een plan tot vor ming van een West-Europeesche fe deratie z.i., alle goede bedoelingen ten spijt, ongewenschte reacties ten gevolge zou kunnen hébben. Wat zeker niet als regionale groe peering kan worden gequalifieeeid is de nauwe band met onze Zuider buren en met het groot hertogdom Luxemburg. De jongste wereldbrand kon niet beletten, dat deze natuur lijke banden bestendigd, ja zelfs versterkt werden door de vorming van een tolunie. waarvan de verwe zenlijking binnen zeer korten tijd kan worden tegemoet gezien. In het licht van bovenstaande be schouwingen zal bet duidelijk zijn. dat dc politiek der Nederlandsche regeering geenszins leidt tot ver- waarloozinrr van de handelsbetrek kingen met de Oost-Eui opeesche staten. Elk exclusivisme acht -de re geering. zooals zij reeds meermalen heeft in het licht gesteld, uit den booze. Toetreding van onzijdigon tot de UNO zal dc Nederlandsche regeerinc zooaccI mogelijk steunen, evenals die van de overwonnenen, mits inderdaad vaststaat, dat aan de voorwaarde is voldaan, dat de democratische, gedachte bij deze vol ken inderdaad wortel heeft gescho ten. Dakota od Java vermist Een Dakota-vliegtuig. dat Woens dagmorgen voor de dagelijksc'ne lucht naar Bandoeng van h^t liegveld Kemajorari opsteeg, is ter plaatse niet aangekomen. Het toe- Mei wordt \oorloopig als vermist beschouwd. Buiten de twee leden van de bemanning vervoert de Da kota 24 passagiers. Er was bij vertrek voor vier uur benzine ingenomen, hoewel de vlucht gewoonlijk een half uur duurt. Luchtverkenningen worden uitgevoerd om de plaats van noo.l- lan ling ast te stellen. Naar het Fransche persbureau AF P meldt, hebben dé nasporingen nog geen resultaat gehad. Voor f 200 veertien dagen naar België Binnenkort zal waarschijnlijk een aantal tocristenboekjes voor een bezoek aan België, geldig voor een verblijf van drie, zeven of veertien dagen worden uitgegeven. Deze boekjes zullen met Hollandsch geld gekocht kunnen worden cn bevatten coupons voor het verblijf in ccn ho tel, maaltijden, treinreizen cn be zoek aan musea. De prijs voor een verblijf van veertien dagen in een eenvoudig hotel zal op iets meer dan tweehon rferd gulden komen. Zelfs zal bet mogelijk zijn. zonder bijbetaling, een boottocht van Ostendo naar Dover tc maken. Dat waren de belangrijkste mede- deelingon. welke de heer Haulol, commissaris-generaal voor het toe risme. in België, Dinsdagmiddag vertelde in een vergadering, belegd ler herdenking van dc een jaar ge leden verrichte heropening a an het Belgische Verkeersbureau, Manuel Ortiz veroverdé in een gevécht over 15 ronden den wereld titel bantamgcwicht rloor een pun- tenzege op Harold Dade. Watersnood in Limburg en Brabant Ten tweeden male zqn verschil lende dorpen in Zuid-Limburg on der Avater geloopen, doordat het van de heuvels afstroomende smelt- en regenwater niet snel ge> noeg in dc beken cn riolen Icon Avor- den opgenomen. In Sittard, Broek- Sittard cn in andere plaatsen lava men Aveer flinke stukken weg cn land onder water te staan, tenge volge waarvan het tram- en bussen- verkeer bij Sittard stagnatie onder vond. Dc Jeker bij Maastricht stijgt snel, maar de Avaterstand is nog niet verontrustend. Ook \Fan andere ztfden komen berichten omtrent hoogeren Avaterstand in beken riviertjes. Ongelukken deden zich tot nu toe nog nergens voor. De z.g. ,,BlauA\'c Sluis" nabij Steenbergen kan het overtollige dooiwater van den Rooscndaal- schcn en Steenbergschen \rliet niet geheel venvcrken. Daardoor hepen diverse polders in het gebied van den vliet onder water. Dc toestand is echter niet kritiek. Dc moeilijk heden zullen hoogstens een paar dagen duren want zij werden voor namelijk door den ongunstigen wind veroorzaakt. Voor den oogst 1947 behoeft men vooreerst nog niet te vreezen. Inmiddels drong in de onmiddel lijke nabijheid van Roosendaal het water door tot in de huizen. In drie woningen stond het water tot 35 cm. hoog boven dc vloeren. Tot commissaris der Koningin De heer M. A. Reinalda, bur gemeester van Haarlem, is bij Koninklijk Besluit van 8 Maart met ingang van 20 Maart be noemd tot commissaris der Ko ningin in de provincie Utrecht, met toekenning van eervol ont slag als burgemeester van Haar lem en onder dankbetuiging voor de goede diensten,, in die functie bewezen. Bcvin antwoordt op de vragen van Molotof De Britsche minister van bui- tenlandsche zaken, Bcvin, heeft tijdens de derde bijeenkomst der ministers tc Moskou geantwoord op de Dinsdag door Molotof ge uite beschuldigingen, dat Enge land de clausules betreffende do demilitarisatie in de overeen komst van Pot6dam niet nukomt. Bcvin vroeg do Sowjet-Unie: 1. Bekend te maken hoeveel Duit- sche krijgsgevangen nog in de SoAvjet-Uuie worden gehouden cn wanneer deze naar huis zullen worden gezonden 2. Een gedetailleerd verslag tc geven van wat er aan üuitsche oorlogsfabrieken in dc Sowjct- zonc is weggevoerd en wat er is achtergebleven; 3. Of dc Sowjet- Unie voornemens is zich tc hou den aan de clausule van de over eenkomst van Potsdam, waarin wordt bepaald, dat Duitsehland als een economisch geheel moet worden behandeld. Hij zou Molo- tofs uit vier punten bestaand voorstel betreffende instructies aan den bestuursraad, dal giste ren Averd gedaan, niet goedkeu ren, voordat hij hierover inlich tingen zou hebben verkregen. Bcvin ging uitvoerig in op Mo- loiofs opmerkingen van den vori ge ii dag en sprak Molotofs be schuldiging. dat cr mil. formaties n dc Brtsclie zone op de been worden gehouden, legen. Er zijn drie millioen leden van de Wchr- macht in dc Britsche zone gede mobiliseerd. De overige 81.000 wer dén ondergebracht in arbcidsgroe- pen op civiele basis. Hij gaf Mo lotof te verzekering, flat deze groepen door gewone burgerlijke arbeidskrachten Avordcn vervan gen. De door Molotof genoemde datum, 1 Juni 1947. waarop deze groepen geheel ontbonden zouden zijn, kon hij echter niet aanvaar den. Molotof bail voorgesteld voor I Juli 1917 een plan op tc stollen voor de liquidatie van dc Duit- sche oorlogsindustrie. Bcvin zag at noodzakelijkheid van een der gelijk plan in, maar do geallieer den moesten, voordat zij hiertoe overgingen, weten, of zij Duitseh land tot een economisch geheel zouden maken. Bevin kon niet accoord gaan met dc door Molo- ïof voorgestelde instructies aan den bestuursraad, voordat er een meuwe studie was gemaakt van het toekomsfig niveau van de Dnitscbc vredeseconomie. Marshall (U.S.A.) verklaarde, dat dc Amerikaansche delegatie het geheel met Bevin eens was. Repatrieering Molotof vroeg, hoewel Bevin dc kwestie betreffende de arbeids- groepen cenigszins bad opgehel derd. of hei mogelijk was, dat deze groepen geheel cn al zouden worden geliquideerd, daar in de Fransche en Russische zone deze kwestie al geregeld is cn het aan- lal dergelijke personen in de Amcrikaansche zone zeer klein is. II ij drong ook aan op de repatri eering van Poolsche cn Joegosla vische strijdkrachten. Molotof verklaarde, dat dc be richten aangaande bet verplicht dienstnemen van Duitsche krijgs gevangenen onwaar zijn. Dc re geering fier Sowjet-Unie was be- Noorsch schip gestrand Het Noorsche stoomschip „Her- tha", groot 1380 bruto register ton, gisternacht op de Noordpunt van de Haaksgronden aan den grond geloopen. Terstond zijn sleepbooten van de rcedcrij Doeksen ter assi stentie uitgevaren. Op het oogen- blik heeft men het nog niet vlot kunnen krijgen. Daar de zee echter zeer kalm is, verwacht men het in den loop van den dag of den nacht bij hoog water los te kunnen krij- Revolutie uitgebreid Volgens berichten uit Asuncion. :1e hoofdstad van Paraguay, die de strenge censuur konden passeercu. hebben vermoedelijk rle militaire trijdkrachten, die in de provincie Concepcion in opstand zijn gekomen het land thans gedeeltelijk onder hun macht. De mededeèling. van -le regeering van Paraguay, dat hel noordelijk gedeelte van het land tot oorlogszone is verklaard, versterkt rlit vermoeden. Volgens berichten uit de grensgebieden heeft een ar tillerie-detachement in ccn stad in Zuid-Paraguay zich bij de opstan delingen gevoegd. Twee militaire vliegtuigen, die van Asuncion wa ren opgestegen, zijn niet op hun basis teruggekeerd. Volgens een officieel communi que uit Asuncion is h t aangekon digde massale regeeringsoffensiêf tegen <le opstandelingen van het Paraguayaansche léger in Concep cion (Xrd.-Oost. Paraguay) Woens dag op liet eind van den dag be gonnen met f*1"'11 bombardement van de strategische punten om de stad heen. Oorlogstoestand Alle openbare diensten in Asun cion worden door zwaar gewapende manschappen bewaakt en de stra ten zijn vol troepen, die gemobili seerd worden om naar het „noorde lijk front" te worden gezon lm. On ophoudelijk ronken machines ia tic lucht van de vliegtuigen, die op verkenning uitgaan of daar.an -e rqekeeren. Naar ccn officicele radiouitzen ding uit Asuncion meldt, zijn in de stad Concepcion hevige gevechten uitgebroken tusschen de opstande lingen cn de regeeringstroepen. In een communiqué van de regee ring van Paraguay, dat telegrafisch door de Paraguayaansche ambassa de te Rio rle Janeiro ontvangen is, wordt verklaard, dat het ..Commu nistisch vandalisme'' de schuld aan den opstand draagt. Na vele dagen weer aardappelen Het is vandaag op Urk feest in menig gezin. Het motorvrachtschip van de gebr. Romkes, dat het leeu- wenaandeel had in het bevaarbaar maken van het kanaal Urk-Emmel- oord, is gisteren op Urk gearri veerd met een partij aardappelen. De hoeveelheid is echter lang niet voldoende voor alle Urker gezinnen, maar een gedeelte kan vandaag toch Aveer eens aardappelen eten. Dagenlang heeft men zich tevreden moeten stellen met meelkost of bruine boonen, Avaarvan de prijs Aroor A'clen echter een beletsel was om ze eiken dag te eten. Ook is er een Aveinig brandstof aangevoerd, zoodat in sommige Avoningen gis teravond voor het eerst sinds dagen de kachel heeft gebrand. Door onophoudelijken aanvoer hoopt men het zooA'èr te brengen, dat vóór Zondag alle Urkers bij een Avarme kachel zitten en weer eens aardappelen op het menu kunnen plaatsen. Naar de secretaris van de bak- kersA'ereeniging meedeelde Avaren reeds voorbereidingen getroffen voor een nooddistributie van brood, daar de voorraad meel nog maar zeer klein was. Er Avordt nu ook weer meel aangevoerd, zoodat deze maatregel niet noodig is. Om te bekomen van alle doorge stane ontberingen krijgt de geheele Urker bevolking deze week een extra rantsoen vet en vléesch. Het Avachtcn is nu nog op drink\A'ater, maar dit kan moeilijk in A'oldoendc hoeA'celheid worden aangevoerd om in de behoeften te voorzien. reid cijfers omtrent, krijgsgevan genen in de Russische zone to geven, indien de andere landen hetzelfde zouden doen. De Sowjct autoriteiten waren niet in staat geweest haar ver plichtingen volledig Molotof legde den nadruk op dit woord na te komen wat betreft de ver nietiging van dc Duitsche marine schepen. wegens den technischen aard van het vernietigingswerk. Zij nemen maatregelen om haar verplichtingen ten volle na to komen. Ook voor kinderen, in Maart geboren Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat dc distributie- diensten van 17 Maart a.s. af op nader bekend tc maken dagen aan hen wier stamkaartnummer ein digt op 1, 8, 4 of 0, voor zoover zy sedert 1 April van het A'orig jaar geen schoenenbon tegen inlevering van bon 614 van het inlegvel heb ben ontvangen, een schoenenbon naar keuze van den aanvrager zul len verstrekken. Voorts zal na bovenvermelden datum aan kinderen geboren in de maand Maart A'an een der jaren .1932 t.m. 1916 een schoenenbon worden verstrekt van dc soort en maat Avelkc overeenkomt met leef tijd en geslacht van het kind. Sinaasappelen, voor kinderen rijst Bonneniyst vunr liet, tijdvak A'an 16 t.m. 29 Maart 1947. BONKAARTEN KA. KB. KC 703 (strook 3) 651 Brood: 800 gr. brood 652 Brood: 400 gr. brood 651 Boter: 125 gr. boter 652 Boter: 125 gr. margarine of 100 gr. vet 653 Boter: 250 gr. margarine of 200 gr. vet 051 Molk: 4 liter melk 652,653 Melk: 7 liter melk 65I Vlceseh: 100 gr. vleesch 652 Yleesch: 400 gr. vleesch 651 Algemeen: 200 gr. kaas 65—<1 Reserve: 1600 gr. brood 65—e Reserve: 200 gr. kaas 65k Reserve: 800 gr. brood. BONKAARTEN KD, KE 703 (strook 3) 661 Brood: 800 gr. brood. 661 Boter: 250 gr. boter 662 Boter: 125 gr. margarine of 100 gr. vet 66—2,66—3 Melk: 12 liter melk 661,662 Vleesch: 100 gram vleesch 661 Algemeen: 100 gr. kaas 66r Reserve: 800 gr. brood 66u Reserve: 500 gr. rijst of kindermeel (uit rjjst bereid) of kindcrbiscuits 66s Reserve: 1000 gr. sinaasap pelen (voorinlevering) 66v Reserve: 1500 gr. sinaasap pelen voorinlevcring BONKAARTEN MA, MB. MC, MD, ME, MF, ."MG 704 (strook 3) 654 Brood: 800 gr. brood 654 Boter: 250 gr. boter 654 Margarine: 250 gr. marga rine of 200 gr. vet 654 Melk: 5 liter melk 654 Kaas: 200 gr. kaas 654 Vleesch: 300 gr. A'leesch 655 Vleesch: 100 gr. vleesch 654 Eieren: 5 eieren. Op 20 Maart zullen bonnen wor den aangeAvezen A'oor suiker, ver snaperingen en tabak. De bonnen 66-s Reserve en 66v Reserve voor sinaasappelen moeten uiterlijk op 19 Maart Avorden inge leverd bij een detaillist in groenten en'of fruit. Het woersoverzieht A'an De Bilt meldt: Een depressie nadert thans het vasteland van Europa. Do neerslag- zone, dio met dezo storing samen hangt, lag Woensdagavond 0Arer Zuid-Icrland cn Zuid- en Midden- Engeland en bewoog zich langzaam in de richting Aran ons land. Door dc achter dit front liggende warme lucht, wordt dus opnieuw een aan val op do dikke koude grondlaag in onze omgeving gedaan. Dezo laag is zoo koud, dat Woensdag do temperatuur overdag nergens :n ons land, ook niet waar de zon scheen, hoven het vriespunt kon ko men. Dc nu weer opnieuw opdringen de warmere lucht gaf boven Enge land en Ierland aanleiding tot zeer slechte Aveersomstandighcdcn. In do overgangszone viel \recl snoouw en regen vergezeld A'an een krachtige» Zuïd-Oostelijken Avind. Over den afloop Aan den hernieuwden strijd tusschen Avarme cn koude lucht kunnen Avij echter ook ditmaal niet erg optimistisch zijn, daar nog voortdurend koude lucht uit het poolgebied over Scandinavië, blijft afstroomen. Wel zal het algemceno temperatuurniveau door dezen aan- val weer iets hoogcr komen t© lig gen. Tijdelijk flinke dooi Weersverwachting van Dc Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Zwaar bewolkt met nu en dan regen. In hef. geheele land tijde- 1 tijk flinke dooi. Matige tot krach- E tige wind, hoofdzakelijk tus- P schen Zuid en West. Donderdag 13 MaartZon op 7.01, onder 1S.39; maan op 1.77, nader 037. niiuiiiiiütuiüiuuMinnnnBri

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1