DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Linggadjati, grondvlak van staatkundigen nieuwbouw Rechercheur probeerde een boer te chanteeren Moskou: Nieuwe voorstellen voor snelle zuivering „Wereld behoeft meer eenheid" „Ik dank U allen hartelijk!" Teekenen of niet, Dakota op Java nog niet gevonden KEERPUNT IN DE HISTORIE Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 14 Maart 1947 Nr. 594 6c Jaargang Red- en Adm-: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER /K zie voor de verwezenlijking van den staatkundigen nieuw, bouw het grondvlak van Linggadja ti en geen tegenstrevende kracht, waar ter wei ld ook. brengt hierin voor mij wijziging. Linggadjati 'S niet meer en niet minder dan de eenige mogelijkheiddie alleen wer kelijkheid kan worden bij een juiste uitvoering, en daarvoor zijn twee dingen noodig: nuchtere realiteits zin en idealisme". Aldus prof. R o m m e. die sister middag voor den wereldomroep van Radio Ncdc.rland een rede hield over zijn bevindingen in Tndones1 Hij maakte gewag van den fris- schen. beli Geréchten geest van onze troepen, van do werkkracht en den ondernemingszin, welke in Indone sië vaardig zijn en van den vruchtbaren nationalistischen geest, die hij in alle door hem bezochte deelen van Indonesië heeft aange troffen. ..Meer dan ooit voel ik mij aange scherpt mijn steentje bij te dragen tot den staatkundigen nieuwbouw, waarin, zooals ik. tijdens mijn re:s door Indonesië bij herhaling getui gen mocht, de eerlijke gelijkwaar digheid van alle deelen van liet rijk en een vernieuwd duurzaam sa mengaan dier deelen in een reëel politiek geheel de onmisbare ele menten zijn," zcj prof. Romme. Tweevoudig ideaal „Ik kan niet nalaten nog eens dat tweevoudige ideaal uitdrukke lijk te stellen, dat wij in den kring der werkelijkheid moeten pogen 'e trekken, dat ons zooveel zorgen Prins Bernhard sprak voor de radio Prins Bernhard heeft gister avond over beide zenders de \ol- gende toespraak gehouden: „Gaarne wil ik. mede namens mijn vrouw, een woord van harte- lijken dank spreken tot allen, die bii de geboorte van on/e dochter blijk hebben gegeven van hun me deleven en sympathie. Wij ontvingen zoovele brieven en telegrammen met gelukwen- schon, dat het helaas len eenen- malc onmogelijk was deze alle schriftelijk te beantwoorden. Daarom maak ik gaarne lan deze gelegenheid gebruik, om U le zeggen, hoezeer wij getroffen wa ren door dc vele blijken van be langstelling en de. hartelijke ge- lukwenschcn, welke ons van zoo vele zijden bereikten. Men heeft blijkbaar begrepen, wat het ook voor ons belcckende, dat na zoo vele jaren ••cheiding. thans weder om een dochtertje op vaderiand- schen bodem het levenslicht aan schouwde. Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot de estafette-loo- pers en motorrijders, die zich de moeite hebben getroost, om. on danks de felle koude, de geluk- wenschen van dikwijls zeer ver afgelegen plaatsen aan ons over te brengen. Meer dan 5000 telegrammen werden gedurende de eerste da gen na de geboorte op Soestdijk bezorgd en het aantal brieven is nog grootcr. Daaronder bevinden zich brieven en telegrammen van autoriteiten, particulieren, vrien den en kennissen en vele ande ren, zoowel hier to lande als in de overzeescho gebiedsdeelen in Oost en West, ook van Nederlanders in het buitenland en op zee. Do in houd van al deze brieven en tele grammen geeft een treffend beeld van de wijze, waarop zoovelen hebben willen deelen in onze grootc vreugde. Bekenden en on bekenden. jong cn oud. hebben ons dit zonder onderscheid, ieder op dc hun eigen wijze, willen tooncn. Hun allen moge ik hier uit ons beider naam onzen zeer bartel ij ken dank beluigen. Indien alle goede wen'sclien. welke door de schrijvers werden geuit, in ver vulling mochten gaan. dan is voor onze jongste dochter zeker een prachtige toekomst wegge legd. U kunt er van verzekerd ziin. dat alle sympathiebetuigingen en alle geschenken en bloemen, waarmede U ons op dezen dag hebt willen verblijden, voor ons een blijvende en kostbare herinne ring zullen zijn aan den geboorte dag van onze jongste dochter, die het uitstekend maakt en een blii middelpunt in ons gezin vormt." geeft, maar waaraan iedere mede werking. ook voor ons zelf. toch een weldaad betcekcnt: liet dieaal van dc verheffing van geheele vol keren fot gelijkwaardige partners en het nog grooter ideaal, oni op dezen grondslag van "■olijkwaaWlig- heid een blijvenden politioken hand van eenheid te slaan oni volkeren van ver uit. elkaar gelegen wereld- dcelen. Dit tweevoudige ideaal moet n'pt alleen en in het bijzonder ons, bewoners van het F/iiropcpseh? rijksdeel, bezielen, het moet even zeer. dus niet minder, de motor zijn voor alle bewoners der rijk*- deelen in Oost cn West, ongeacht hun kleur, ongeacht hun ras." „Laat ieder onzer toch zijn best doen. de roeping tc vervullen van te komen tot gelijk waardig heid. wij hebben tegenover elkaar en tegenover do wereld de roeping tc vervullen van te hernieuwen onze politieke eenheid. Want aan politieke eenheid heeft de wereld behoefte en aan hechten politieken hruggebouw tusschen bruin en blank bovenal. Wie verder' pookt te zien dan zijn eigen dagen misschien reiken, zal dit moeten beamen." zegt Sjahrir Soetan Sjahrir. de minister president van de Indonesische re publiek, heeft Woensdag gezegd te hopen een eind te kunnen ma ken aan de in Indonesië ontstane impasse, door de commissie-gene raal tc verzoeken onomwonden te verklaren, of Nederland al dan niet bereid is de ontwerp-overeen- komst van Cheribon te teckencn. Tijdens bet interview zei Sjah rir dat de republiek het laatste voorstel van prof. Schermertlórn niet zal aanvaarden. Volgens dit voorstel zouden de Indonesiërs hun bezwaren tegen de interpre tatie van minister .Tonkman op schrift stellen en vervolgens ge zamenlijk met de Nederlanders onderhandelen over een protocol, dat hij de oorspronkelijke over- overeenkomst zou worden ge- voogd Wij zijn nog steeds bereid de overeenkomst te teekenen in de oorspronkelijke vorm" zei Sjahrir maar de Nederlanders kunnen er niet voortdurend andere dingen aan toevoegen en den oorspronke- iijken tekct niet steeds maar blij ven verhaspelen, totdat geen rnensch er meer uif wijs kan wor den. Als zij zeggen, dat zij de oor spronkelijke overeenkomst niet willen tcckenen. verwachten wij, dat zij de redenen daarvoor op noemen. Don is het aan dc Neder landers om voorstellen tc doen \oor een nieuwe overeenkomst. Woensdagmiddag vertrok het echtpaar B. van Leer-Rubens met het K L.M.-vliegtuig „Twenthe" voor een reis naar Voor-Indië, China en Zuid-Afrika. Boor den dooi gedurende de laatste dagen zijn verschillende Limburg se//e beekjes buiten hun oevers f/e~ treden, waardoor vele streken on der water kwamen te staan. Van de bevolking op Java zijn berichten ontvangen waaruit de plaats waar de vermiste Dakota vermoedelijk is neergekomen, kan worden opgemaakt. De bevolking zag Woensdag een vliegtuig zich i'i dalende lijn bewegen, waarschijn lijk tengevolge van weigerende mo toren. Verkenningsvliegtuigen zoo wel als grondpatrouilles trachten thans met liet verongelukte toestel in contact te komen. Inmiddels heeft men gisteren van republikeinschc zijde volledige me dewerking gekregen voor de opspo ring van het vliegtuig. Alle repu- blikeinschc radiostations meldden de vermissing, terwijl men de TRI verzocht heeft patrouilles naar het vliegtuig te laten zoeken Aan boord van het vliegtuig be vonden zich een Indonesische pas sagier, negen Chineeschc passagiers en dc volgende Europeanen: De pi loot, sergeant-majoor B. H. A. En gels, de tweede piloot, sergeant II Heys, de volgende passagiers: mevr. S. J. B. Hartstra, mevr." Ph. R. de Graaff, mevr. L. Cussoy en baby, mevr. J. A. Cochrane, mej. F. Eis- singer, mej. .1. W. Oosterbroek, mej. A. C. van Dalen en de heoren Oh. J M. Rottier, W. L. V Guldenaar, W. F. Bert ling, W. R. van der Meer. A. Harting en P. van Eg- mond. Man dood op den weg gevonden Woensdagavond zag men op den rijksweg tusschen Naarden en Mid den ecii man liggen die toen men naderbij kwam bleek te zijn over leden. Men waarschuwde de rijks politie te Amsterdam, die op dezen weg dienst doet. Bij onderzoek bleek de man die een fiets bij zich had ernstig gewond te zijn. Men ver moedt dat dc wielrijder den rijks weg heeft bereden omdat het rij wielpad onbegaanbaar was door sneeuw en ijs is aangereden door een auto waarvan dc bestuurder doorgereden, hetzij omdat hij de aanrijding niet heeft bemerkt, het zij omdat hij de vlucht heeft willen nemen. Het slachtoffer is de 28-jarige van der Hoek te Naarden. De rijks politie zet onderzoek voort, om dat baars inziens niet vaststaat, dat dc man is overreden. Wie gaf notulen van „Linggadjati"? De rechtcr_commi&saris te Amster dam, mr, J, Wiarda, heeft, in een strafzaak tegen een onbekenden da der, don heer H A. Lun hof hoofdre. dactcur van „Elscviers Weekblad" gis teren als getuige gedagvaard cn hem gevraagd den naam te noemen \an dengene, die hem dc geheime notulen van Linggadjati heeft verstrekt De heer Lunshof heeft geweigerd di: tc doen. zich beroepende op het bestaands beroepsgeheim van den journalist De rechter-commissaris deelde hierop mede, dat hp dit beroepsgeheim als niet bestaand beschouwt en er wel licht tegen den heer Lunshof of een strafvervolging za] worden ingesteld, of tot zjjn gijzeling zal worden overge. gaan. Wilde jacht over het besneeuwde veld Onlangs is een rechercheur van den Centraion Vermogens-Opspo ringsdienst te Amsterdam gearres teerd \v»gens een poging tot chan tage. Hij was belast met het onder zoek van een zaak. waarbij een boer aan den Sloterdijk, van een partij stccnen van het Duitsche leger die als oorlogsbuit beschouwd werd, een schuur voor zichzelf had gebouwd. Toen de rechercheur voor het eerst bij den boer kwam kijken, trof hy alleen de vrouw aan. Hij dreigde den boer achter slot en grendel tc zetten, en wist haar zoo bang te maken, dat ze hem duizend gulden bood, om de zaak in den doofpot te stoppen. De rechercheur vroeg toen twee duizend gulden omdat liij „nog meer menschcn stoppen moest". De vrouw had ^chter niets meer in huis en vroeg hem den volgenden dag terug te komen. Toen de rechercheur den volgen den dag terug kwam, vond hij echter in plaats van een angstige vrouw, een razenden boer, die hem onsloot met de mededeeling, dat liii niet eerder weer los kwam, of hij moest eerst zijn duizend gulden weer afgeven. Dc rechercheur trok daarop zijn pistool. Hierdoor geïntimideerd liet dc boer hem los, waarop de recher cheur de sneeuw in stormde. Toen de boer zijn duizend gulden over het veld zag rennen werd hij weer zoo woedend, dat hij cr op zijn sokken achteraan vloog. Het werd een wilde achtervolging waarbij de boer, die het terrein kende, langzaam inliep. Ten slotte wist de rechercheur niets anders tc doen dan op zijn buik in de sneeuw te gaan liggen. Dc boer bleef op eenigen afstand staan, want ten slotte had de ander een pistool. Student greep in De situatie bleef zoo totdat er een student voorbijkwam, wiens nieuwsgierigheid gewekt werd door den mokkenden boer, die om de beurt zijn koude voeten in de hand warmde. De boer vertelde hem, dat de man in de sneeuw zijn geld gestolen had, zonder er by te zeg gen. dat hij een pistool had. Dc student slaagde er na eenigen tijd in den rechercheur te vangen, die ten slotte toch maar niet schoot. Hij is ingerekend en ver hoord. Hij ontkent echter alles. („Het Parool") Nieuwe arrestatie in Hongarije Volgens het Ilongaarsche nieuws bureau zijn thans weer tien per sonen gearresteerd, die van sa menzwering tegen dc llongiar- 6011c republiek worden beschul digd. IIct zijn meest hooge func tionarissen di?!' zeven ministeries. Naar verluidt hebben sommigen hunner betrekkingen onderhou den met zich in het buitenland bevindende diplomaten, die we gens anti-democratische activiteit iijt 's lands dienst zijn ontslagen. Het doel van dc samenzwering zou zijn geweest om dc regcering \.m Ilorthy te herstellen door middel van de partij der kleine boeren en de geheime „Hongaar- scho Liga". Na een vergadering van dc pa.*- Iii van kleine boeren, waarop minister-president Ferenz Nagy het woord had gevoerd, zijn drie leden der partij als minister af getreden. liet zijn Bognar. voor lichting. Bartha, defensie cn Rast. financiën. Zij blijven lid van de partij. De conferentie der Groote Vier te Moskou. Molotof, de minister van Buitenlandse/ie Zaken van Sovjet- Rusland (geheel links) en Marsha'l, dc minister van Buiterilandsche Za ken der Ver. Staten geheel rechts) met de adviseurs aan dc confcren- tictafcl% Radiografisch overgebrach te foto. (P.) Groot smokkelcomplot ontdekt Met de arrestatie van drie smok kelaars die met ecu vrachtwagen van Baarle-Nassau naar Tilburg een groote partij smokkelwaren als koffie, tabak, elastiek, sigarettenpa pier cn handdoeken vervoerden, heeft de Tilburgsche politie don draad in handen gekregen van een smokkelcomplot niet vertakkingen over het gchcelc land. De arresta tie is te danken aan het kordate optreden van een Tilburgsehcn po litic-agent, <lic, toon dc smokkelaars niet voldeden aan een sommatic tot stoppen, op den laadbak van de auto sprong toen deze met een vaart van 50 km passeerde. Er zijn nog meer arrestaties te verwachten. Beschuldigingen van weerszijden Op de conferentie van Moskou is Donderdagmiddag onder voorzitter- hap van Bevin. de zuivering en democratiseering van Duitschland besproken. Als eerste Spreken, gaf Marsha een overzicht van dc zuivering i le Amerikaansche zone. Hij ver klaarde dat cr reeds ongeveer 2.00(1.000 personen, wier zaak inge volge de zuiveringswetten in behan leling is, zijn geregistreerd. Marshall zcide verder, dat in dc Russische zone active nazi's vrij- praak kunnen bekomen, indien zij toetreden, tot (le socialistische een heidspartij. Tenslotte stelde Marshall in een resolutie voor, dat er in het plan en procedure voor de zuivering geheel Duitschland naar uniformi teit zal worden gestreefd en dat den geallieerden bestuursraad zal worden opgedragen er'voor tc zor- •11. dat oor geheel Duitschland n uniforme zuiveringswet zal wor den opgesteld. Bidault. rlie verklaarde, dat de llitlcriaansche geest in Duitschland nog niet is verdwenen, legde den nadruk op dc nauwe betrekkingen, die bestaan tusschen de economi se kwestie en -de deniocratisee- ng. Hij achtte opheffing van de kartels en agrarische hervormingen noodzakelijk. fJ> In antwoord op Molotof's beschul diging, dat er in de Britschc zone vole prominente nazi's op verant. Moeilijkheden bij den woningbouw Door dc ernstige moeilijkheden bij de materiaalvoorziening is thans nog niet zeker, dat het woning- bouwprogramma voor 1947, dat 28.000 complete woningen omvat, kan worden verwezenlijkt. Dit deelt de minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting mede als antwoord op vragen, die het Tweede Kamerlid Steinmetz (KVP) hem heeft gesteld. Hij doet het uiterste om de uitvoering van het geheele bouwprogramma uit te voc- i-en. Mocht dit onmogelijk blijken dan zal alles worden gedaan om al thans het woningboüwprogramma te kunnen verwezenlijken. Hoezeer de minister doordrongen is van de moeilijkheden bij de volks huisvesting, toch meent hij, dat het niet gewenscht zou zyn alle bouw materialen daarvoor beschikbaar tc stellen. Voor de industrie, welker producten de zoo hachelijke dcvic- zenpositie van ons land, kunnen versterken, moet een bepaald kwantum beschikbaar blijven. Nieuwe prijzen voor kippeneieren De nieuwe verlaagde prijzen voor kippeneieren, w elke on lanes aangekondigd zijn. gaan Maandag 17 Maart a.s. in. Onder geen enke le voorwaarde mogen dan nog de oude prijzen worden berekend, ook al betreft het aflevering van eieren op den loopenden bon. Het publiek wordt in ziin eigen belang aangeraden, na te gaan. of dc prijs berekend wordt, welke overeenkomt met de gewichts klasse, waarin liet ei is ingedeeld Op liet ei moet het nummer van de klasse, gestempeld ziin. Maxi maal mogen de nieuwe prijzen ziin: voor een ei van klasse 1: 16 cent: klasse 2: 15 cent: klasse 3: 14 cent; klasse 4 13 cent: klasse 5: 12 cent en klasse 6: 11 cent woordelijke offieiecle en semi-offi- cieele posten worden gehandhaafd, verklaarde Bevin, Jat hij uit een ijst van 40 namen willekeurig vijf kon noemen van prominente nazi's die in de Russische zone in hooge functies gehandhaafd worden. Molotof critiseerde het zuiverings systeem in de Amerikaansche zone en -verklaarde, dal in Bcie.ren van de 575 gevallen 400 nazi's slechts als „sympathiseerenden" werden ge kenschetst en er met een boete, van 2000 mirk van af kwamen. Mij ver wierp Marshall's beschuldiging, dat nazi's in de Russische zone. die lid zijn van de socialistische eenheids partij, worden vrijgesproken. Vervolgens stelde Molotof drie maatregelen inzake de zuivering voor: 1. Onmiddellijke verwijdering van vroegere actieve nazi's uit alle officieele en semi-offieieele functies. 2. Bespoediging van hot werk der Duitsche zuiveringsrechtbanken. 3. Spoedige berechting van na zi's cn prominente oorlogsmisdadi- gers, doch geen vervolging op groo. te schaal van de kleine partijnien- schcn. Inzake de democratiseering stelde Molotof voor: 1. Toekenning van het recht om zich over het geheele land te orga- niseeron in democratische partijen en vakvereenigingen. 2. Uniforme kieswetten voor ge heel Duitschland. die voorzien in geheime stemming en evenredige vertegenwoordiging. 3. Agrarische hervormingen in de Westelijke zones in 1947. Molotof verklaarde de voorstellen an Marshall, die hij in principe aanvaardbaar achtte te zullen be- studecren. Onvruchtbaar Bevin begon zijn verklaring met te zeggen, dat, de procedure Min be t-huldiging en togen beschuldiging niet slecht^ onvruchtbaar is. doch ook door den inhoud van het rap port van den bestuursraad niet wordt gerechtvaardigd. Mij haal do een verklaring aan van den voorzitter \an het weieldver- bond van vakvereenigingen, inhou dende. dat dc zuivei ingsrcehtb.ui- ken in de Britsclie zone een eerlijke poging hebben gedaan om hun. werk oed te verrichten. Bevin deed de volgende voorstel, len: 1. De bestuursraad moet nota nemen van den goeden voortgang, rlic het vernietigen van de partij der nazi's heeft. 2. De raad van ministers van buitenlandsche zaken moet den be stuursraad opdracht geven met kracht zijn werk voort te zetten te gen een toekomstige herleving van het nazidom. 3. De raad van ministers moet opnieuw een bevstiging geven van :1e iri de overeenkomst van Potsdam vervatte politieke grondbeginselen betreffende hersrel van het politieke leven in Duitschland op een demo cratische basis. Bevin betwijfelde, of liet mogelijk zou zijn de door Marshall voorge stelde wetten op korten termijn in Duitschland ten uitvoer te brengen. Mij beloofde echter zoowel de Ame rikaansche als de Russische voor stellen te zullen be-studeeren. De ministers kwamen overeen dat bij de komende besprekingen over China eenChineesche afgevaardig de aanwezig zal mogen zijn. Schoenmakers vragen loonsverhooging De federatie van schoenmakers- patroonsvereenigingen voor 's-Gra- venhage en omstreken heeft den ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken ctoen weten, dat het schocnmakersherstellers- ambt ernstig gedupeerd is door den z.g. loonstop, welke slechts 25 pet. loonsverhooging op basis van de vooroorlogsche loonen toestaat. Door deze regeling achten dc schoenmakers zich zoo ernstig ach tcruitgesteld dat zy vrezen, dat hun beroep ten ondergang gedoemd iö. Voor den oorlog werd het schoen makersvak als één der minder waardigste ambten beschouwd gewaardeerd, zoodat dc schocnher- stellcrs werkdagen van zestien achttien uur moesten maken om een redelijk weekloon te verdienen, zoo zeggen zij verder. Dc leerprijzen, die met veertig tot vijftig pet. gestegen z(jn, vormen een zwaren verliespost, die h.i. al leen drukt op de schocnherstellers. Immers, nu leer en rubber vrij zyn kan men het rubbermateriaal, met zijn veel mindere en schadelijker eigenschappen, niet aan het publick opdringen, dat nu eenmaal niet op rubber gesteld is. De schoenmakers betoogen ten slotte, dat gelijkstelling van de loo nen met die in de andere bedrijven een dringende eisch is. Zij cischen directe onderhandelingen over deze kwestie en verzoeken, tijdens de onderhandelingen, den prijs van schoenreparatie onmiddellijk met "15 pet. te verhoogen. Commissie mag wèl in Joegoslavië Naar gemeld wordt, zal de com missie van onderzoek der UNO thans Joegoslavië kunnen binnen gaan. De Joegoslavische verbin dingsofficier hu de commissie beeft, medegedeeld, dat desbetrof- lende instructies uit Belgrado laar de Joegoslavische grensauto- ritcitcn zijn gezonden. Opnieuw rumoer in de Fransche Assemblee In de Fransche Nationale Verga dering zijn wederom rumoerige too- ncelen ontstaan tijdens de voortzet ting van het debat over Indo-China. De voormalige premier Paul Rey- naud, citeerend uit een officieel rapport, verklaarde, dat de Vietna- mccsche leider Bac Mai verant woordelijk was voor den moord op Franschen in Indo-China. Recht- sche afgevaardigden schreeuwden ,Hij is daar op de tribune. Sluit de deuren cn arresteer hem!" Communistische afgevaardigden riepen daarop, zich naar de tribune wendend: Blijf, waar u bent!" De Vietnanieesche leider stond op, glimlachte, boog en ging weer zit ten. Er heerschte eenige minuten verwarring, totdat de voorzitter, Horriot, de vergadering onderbrak. Waarnemers in de wandelgangen voorspelden een mogchjken val van de regeering, indien dergelijke in cidenten zich blijven voordoen. Toen het debat werd voortgezet en Reynaud opstond om zijn rede te vervolgen, verlieten de commu nisten de zaal. Zij keerden terug, nadat Reynaud zyn rede beëindigd had. Reynaud had verklaard, dat de Fransche regeering in geen ge val met den president van de Viet nam, Ho Tsji Minh, kan onderhan delen, daar deze, aldus spreker, door de Japanners aan de macht is ebracht. Paul Ramadicr, de eerste-minis- ter, deelde mede, dat er een juri disch onderzoek wordt ingesteld naar de activiteit van bepaalde Vietnanieesche vertegenwoordigers in Parijs. Tjang's troepen lijden nederlagen Volgens somi-officieele C.hince- srhc persberichten bobben zo» Cbinccsebc communistische divi sies in Mandsjoeriji de nationalis tische h oepen naar Tob wei onge veer 80 km. len Noorden van Tsjangsjoen teruggedreven. Ook langs «Ie spoorlijn Tsingtab- Tsinan moeien dc strijdkrachten der Kwomintnng een ernstige nederlaag geleden hebben. Dc communisten zouden Kiaohsien na lievige straatgevechten inge nomen hebben Ans van Dijk toch voor raad van cassatie De procureur-fiscaal bij liet bijzon der gerechtshof te Amsterdam heeft van den minister van justitie do opdracht gekregen cassatie aan te teckcnen tegen liet vonnis, dat dit bijzonder gerechtshof uitgesproken heelt tegen de joden verraadster Ans van Dijk. Nachtvorst verwacht liet weersoverzicht van Dc Bilt meldt: De uit het Zuidwesten opdringen de warmere lucht overstroomde Donderdag liet geheele land, zoodat ook in het Noorden eindelijk wer kelijke dooi inviel. De grenslijn tus schen v orst cn dooi kwam ongeveer 50 km. ten Noorden van de Wad deneilanden tot stilstand. Ten Zuiden van deze lijn viel zware regen, ten Noorden ervan, o.a. in Denemarken cn Noord-En- geland, viel veel sneeuw. Een de pressie beweegt zich precies in de richting van ons land. Verwacht wordt, dat dc kern Vrijdagmiddag ons land za| pa -eeren. Achter de depressie stijgen do barometers aan zienlijk, wat tot gevolg zal hebben, dat do wind in ons land tenslotte weer uit Noordelijke richtingen zal gaat waaien en dat opnieuw koude lucht zal worden aangevoerd, die evenwel niet zoo koud zal ziju, omdat zij uit het zeegebied rond le Shetlandseilanden afkomstig is. Overdag zal de temperatuur boven oul blijven, 's nachts zal echter nachtvorst voorkomen. HPOEN het Fransche revo- -1- lutionnaire leger op 20 Sept. 1792 de Pruisen by Valmy te rugsloeg, zou Goethe, die dezen te rugtocht aanschouwde tegen een paar officieren hebben gezegd: „Thans begint een nieuwe periode in de geschiedenis en U kunt zeg gen, dat U daar by zyt geweest". Wy' weten niet, of een van dc le den van het congres der V.S. Woensdag onder het luisteren naai de rede van president Truman wel licht aan deze woorden van den Duitschen dichter heeft gedacht, Vermoedclyk is dit niet het geval geweest, ondanks het feit, dat er alle reden voor was. Wij gelooven nl., dat het niet overdreven is om tc zeggen, dat met dc indiening van het voorstel om Griekenland cn Turkije door de V.S. met 400 millioen te hulp te komen een keerpunt in dc geschiedenis van de wereld is aangebroken. Niet om het feit van dien geldelyken steun op zichzelf, zoo iets is de laatste maanden al eerder vertoond. Maar wel om de landen waaraan die steun wordt gegeven, het oogen- blik, waarop dit geschiedt cn wat wel het allerbelangrijkste is om de motivcering, welke president Truman van zijn voorstel in dezen, heeft gegeven. Want de rede van Truman is ge worden tot een zeer principië'elo verklaring van de politiek der V.S. in de naaste toekomst: wy zijn van meening, dat het de belangrijkste rede is," die Truman ooit heeft ge houden. DAT de president cn het State Department heel grootc waar de hechten aan het Engclsch-Griek- sche verzoek om steun van de V.S. was bekend. Het feit alleen, dat Truman er aanleiding in vond, om zijn voorgenomen reis naar de ge bieden van de Caraïbische zee af te zeggen cn naar Washington terug te keeren de duidelijkst denk bare aanwijzing, dat hij de ontwik keling van de situatie in Europa het Nabije Oosten voor het oogenbhk belangrijker achtte dnn de inter-Amerikaansche verhoudin gen -is hiervoor wel het meest afdoende bewijs Twee dingen zijn het. die Truman de wereld heeft duidelijk gemaakt. In dc eerste plaats heeft hy nog eens vastgesteld, dat de tijd voor het isolationisme der V.S. voorgoed voorbij is. De machtigste mogend heid van dit oogenblik moet bereid zijn om de leiding van de wereld te aanvaarden en z ij is daartoe bereid. En dit beteekent, dat de V S. niet alleen overal ter wereld hun matericele belangen zullen be schermen, maar dat op hen ook do plicht rust de ideologie van de Wes- tersche democratie voor te staan cn te verdedigen En zooals de grenzen van de economische invloedssfeer, zooals die van de militaire belan gen. ver buiten het Amerikaansche vasteland liggen, zoo gaat ook de verdediging van deze ideologie de grenzen van het eigen land of we relddeel ver te buiten. DE Engclsche minister Baldv/in heeft tusschen dc beide we reldoorlogen in eens gezegd: „En- g e1 a n d s grens ligt aan den R ij n" en hij bedoelde dit toen hoofdzakelijk militair. Truman heelt nu even duidelijk, maar nog veel meer omvattend gezegd: de grenzen der V.S. in militair, econo misch en ideologisch opzicht (onze volgorde is willekeurig!) liggen o.a. in Zuid-Oost-Europa en het Nabije Oosten. Truman heeft de Sowjet-Unie en haar satellieten nergens met name genoemd, maar niemand zal hem verkeerd hebben begrepen, toen hij het had over „totalitaire regimes, aan vrije volken opgelegd, die door directe of indirecte agressie de grondslagen van den internationa len vrede en dientengevolge de vei ligheid der V.S. ondermijnen". De rede van den president betee kent kort en goed, dat hij aan de „politiek van expansie en agressie", zooals zijn onderstaatssecretaris, Dean Acheson, onlangs de staat kunde van de Sowjet-Unie kwalifi ceerde (tot groot ongenoegen van Molotof, die hevig heeft geprotes teerd togen dezen laster, zooals hij het uitdrukte) oen halt wil toeroe pen. Hij doet dit en vraagt ook het Congres dit te doen in het volle be sef van de verantwoordelijkheid, die dit voor de V.S. meebrengt en de gevolgen, welke dit voor hen en de wereld kan hebben. HET spreekt vanzelf, dat Tru- mans definitie van de Ameri kaansche politiek zijn uitwerking in Moskou niet zal missen. En als wy zeggen Moskou, dan bedoelen wij zoowel het Kremlin als de Con ferentie. Wat deze laatste betreft, niemand zal na Trumans rede kun nen zeggen, dat Marshall's positie er vaag en onduidelijk is, iets wat wij op zichzelf reeds een voordeel vinden. En dc reactie van dc Russische machthebbers? Die is zooals al tijd heel moeilijk te voorzien. Oppervlakkig zou men zeggen, dat door Trumans rede dc verhouding Sowjet-UnieV.S. slechter, mis schien wel slecht, zal worden. De Russische propaganda zal ook ze ker in die richting gaan. Maar de heeren in het Kremlin zijn er niet zoo afkeerig van, wanneer hun klare en koppige wijn wordt ge schonken. Indertijd had Stalm ook een voorkeur voor Hitier boven wat hij noemde de aarzelende en praatgrage democratieën. Boven dien heeft Marshall altijd nog de milliardenleening voor den Russi- schen wederopbouw achter de hand om de Russen eventueel tot andere "erlnohton te brengen. T'IJdelijk opklaringen Weersverwachting van Be Bilt, geldig tot Zaterdagavond. In den nacht: zwaar bewolkt met plaatselijk enkele regen- of sneeuwbuien, tijdelijk krathligc wind uit Noordelijke richtingen, i r temperatuur ook in het Zuiden van hei land verder dalendin hef Noorden, van het land lichte vorst. Morgen overdag: afnemende I i wind, cnkela tijdelijke opklarin- gen. Overwegend droog weer, 1 v temperatuur bijna overal iceer J g oploopend tot boven nul. uriT^-- T^jK®iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinininiiiiiniii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1