DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederlands vliegtuig-industrie gaat nieuwen Moei tegemoet Nederland antwoordt U.S.A, Moskou: Tweede zitting over Duitslands zuivering Maatregelen zijn gerechtvaardigd Veiser-affaire weer voor het voetlicht Drie jaar gevangenisstraf tegen dienstweigeraars geëischt Noodregeling voor ouden van dagen is geen staatsarmenzorg Gefuseerde fabrieken hebben veie belangrijke ontwerpen gereed Nieuwe depressie nadert Tegen Grootjen 1 jaar geëischt Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per weck of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 15 Maart 1947 Nr. 595 6e Jaargang Rei en Adm.: SnouckaertJaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Het antwoord van de Nederland sche regeering op de mondelinge en schriftelijke verioogen, die door de Amerikaansche regeering op 5 10 Maart tot het ministerie van buitenlandsche zaken werden ge richt tegen de in- en uitvoerrege lingen van de Nederlandscli-Indi- sche autoriteiten werden afgekon digd en het aanhouden van het Amerikaansche koopvaardijschip „Martin Behrman", is aan den Amerikaanschen zaakgelastigde overhandigd. Het antwoord van de Nedcrlandsche regeering beperkt zich in afwachting van volledige gegevens over de „Martin Behr man" tot een uiteenzetting over de uitgevaardigde in- en uitvoerbepa- lingen. Naar wij vernemen is het antwoord op het volgende geba seerd: 1. De verwarde situatie in Indo nesië na de Japansche capitulatie heeft op den economischen toestand aldaar een zeer ernstigen terugsla! gehad. Dientengevolge was het on mogelijk contröle uit te oefenen over den buitenlandschen handel, zooals die door de crisis-uitvoer- ordonnantie van 1939, de deviezen regelingen van 1940 enz. was gere geld. 2. Door de bestaande moeilijk heden waren de rechtmatige eige naren niet in staat hun rechten over het grootste deel van de onderne mingsproducten van Java en Su matra uit te oefenen, terwijl onbe voegden bezit namen van deze pro ducten en deze op onwettige wijze trachten uit te voeren. De in- en uitvoerregelingen van de Neder- landsch-Indische regeering van 28 Januari 1947 zijn gericht tegen dezen sluikhandel in gestolen goe deren. 3. De Nederlandsche regeering is er zich van bewust, dat de Vcr- eenigde Staten bereid zijn een groot deel van de lasten te dragen ter leniging van het wereldvoedsel tekort, hetgeen een zoo ruim moge lijken uitvoer wenschelijk maakt. De Nederlandsche regeering meent anderzijds echter de aandacht te moeten vestigen op de ernstige ver arming van de Indonesische ge meenschap tengevolge van oorlog, Japansche bezetting en de plunde ringen na de Japansche overgave. Deze verarming zou nog vererge ren indien het voortduren van dezen sluikhandel wordt toegestaan. Verarming 4. Anderzijds worden onbruik bare voorwerpen van slechte kwa liteit, waaraan bovendien geen wer kelijke behoefte bestaat, ingevoerd. De verarming, die hierdoor ontstaat is van des te meer belang in een tijd waarin buitenlandsche deviezen volstrekt noodzakelijk zyn voor het herstel en den wederopbouw van het land, waarvoor de Neder- landsch-Indische regeering de ver antwoordelijkheid draagt. 5. De onwettige uitvoerhandel verergert de voedsclschaarschte in Indonesië daar bepaalde producten, waarvan in het geheel van Indone sië tekort bestaat zooals suiker en palmolie, worden uitgevoerd. Voor het bijzonder gerechtshof te Amsterdam werd een onderdeel van de „Velser affaire" behandeld in de zaak tegen den 30-jarigen Haar lemmer R. van Rossum, die ervan beschuldigd wordt tijdens de bezet ting diverse Haarlemmers aan den beruchten N.S.B.-inspecteur Rit- man te Velsen voor het verhande len van persoonsbewijzen te hebben verraden. Getuigen uitten beschuldigingen aan het adres van een anderen ge tuige, den tegenwoordigen inspec teur Kuntkes in Velzen. In den val geloht Het bleek, dat verscheidene inwo ners van Velsen, waaronder V. J. Duiveman en C. H. Put, via elkan der het aanbod kregen, dat uitein delijk van verdachte alkomstig was om hun persoonsbewijzen te koopen voor het phantast.scnc bedrag van f 4500,Zij waren hiervoor bc- Cp Zaterdag 10 October 1942 kwamen zy tezamen op het station te IJmuiden en bracht ver dachte van R. hen naar Amster dam, waar de transactie zou wor den afgesloten. Hier werd het heele groepje door Ritman en Kuntkes met revolvers ontvangen, gearresteerd en met een overvalwagen naar het hoofdbureau van politie gebracht. Later werden zij aan de Duitschers overgeleverd. Kuntkes, die als getuige werd ge hoord, gaf op enkele vragen van den verdediger ontwijkende ant woorden, hoewel hij op andore zeer positief reageerde. Ten slotte deel de de president mede, dat het on derzoek in deze zaak niet volledig werd geacht en het derhalve terug wordt verwezen naar den raads heer-commissaris „zonder echter blaam te willen werpen op inspec- teur"Kuntkcs". 7. Uitgezonderd militaire goede ren en scmi-militaire goederen, waarvan de invoer aan beperkingen onderhevig is, is alle invoer toege staan. De Nedcrlandsch-Indische statistieken van voor den oorlog toonen aan, dat het grootste ge deelte van den invoer van produc tie- en consumptiegoederen "bestond uit garens, comestibles, aardewerk en porcelein, glas en glaswerk, pa pier, hout, kurk, plantaardige verf stoffen, meubilair, enz. enz., die nog steeds vrij mogen worden ingc voerd. Samengevat blijkt derhalve, dat: a. Voor allen uitvoer uit het douanegebied, dat de jure en de facto staat onder het gezag van de Nederlandsch-Indische regeering, een vergunning van de directie van economische zaken is vereischt. b. Alle uitvoer van bevolkings- nroducten uit het douanegebied, dat de jure doch niet de facto onder het eezag staat van de Nederlandsch- Indische regeering is toegestaan. Alleen de invoer van militaire en semi-militaire goederen is ver boden. waarbij de reeds bestaande beperkingen van kracht blijven. Amerikaansche aanslag op onskinine-monopolie? De assittent van den president n dc Marck and Company In- corp, heeft het Amerikaansche de partement van buitenlandsche za ken verzocht gebruik te maken van de bevoegdheid van de U.S.A. in het kader der leen- en picht- cvereenkomsten. om een einde te maken aan het Nederlandsche ki.nine-monopolic, Hjj deelde mede. dat de Neder landsche regeering geen gevolg had gegeven aan het \erzoek van het Amerikaansche departement van buitenlandsche zaken om de bepalingen van dc leen- en pacht overeenkomst na te komen, wat de U.S.A'. den vrijen toegang geeft lot de grondstoffen. mM Scheveningen maakt zich gereed voor de zgn snorrevaart (visch vangst op schol met dc zgn. zegen). Netten en touwen worden ingeladen. l Den Haag gebruikt geen buigings-n In de nieuwe spelling, die op 1 Mei in Nederland en in België zal worden ingevoerd, is. zooals bekend, de buigings-n facultatief gesteld. Het ligt echter, naar de Haag- sche redacteur van „Het Parool" verneemt, in dc bedoeling van de regceriiig. om in de officieele stukken, dus ook in de memories aan liet parlement b.v., de „n" niet te gebruiken. Opkomst dienst plichtigen Dienstplichtigen bestemd voor het 5e regiment infanterie te Schalkhaar, die op 3 Maart j.l. had den moeten opkomen en wier op komst werd uitgesteld, moeten nu op Dinsdag 18 Maart opkomen Zij moeten op Dinsdag per eerste reis gelegenheid na 7 uur naar Deven ter vertrekken. Mr. A. A, F. -W. van Romondt, oud_presidcnt \an het gerechtshof te 's.Gravenhagc, is in den ouderdom van 71 jaar overleden Moord en opstand in de Pendsjaab Moord, opstand en brandstichting wordt uit vele dorpen in de Pends jaab gemeld, waar de strijd voort duurt. Vier opstandelingen werden gedood tijdens een gevecht van twee uren met het leger cn de politiek bij Campbcllpocr aan den Indus. On. der hevig vuur van de troepen en dc politic viel een menigte van 2.500 personen een dorp in het district Djhcloem aan. Dc aanvallers slaag den er in het dorp in brand te sic- ken Dc meeste inwoners konden door de troepen worden geëvacu eerd. Tc Benares brak eveneens op. stand uit. Negen personen werden gedood en veertien ernstig gewond. Pandit Nehroe. vice-prcsidcnt van dc voorloopige regeering van Voor- Indië heeft zich naar New Delhi be geven, waar hij Sir Evan Jankins. de gouverneur van Pendsjaab. zal ont moeten. ,Vier" geven cijfers van krijgsgevangenen Dc ministers hebben Vrijdag Moskou de informatieve besprekin gen over de zuivering en democra tiseering van Duitschland voortge zet. Tijdens de debatten bracht Marshall drie geschreven vcrkla ringen ter tafel; over democratisee sing, krijgsgevangenen en de ver nietiging van oorlogsfabrieken cic Amerikaansche zone. Hy zeide ten aanzien van het te Potsdam ge nomen besluit om Duitschlands po litieke leven weer op democrati- schen grondslag op tc bouwen: „De Amerikaansche delegatie is van meening, dat dit besluit nauwkeu riger moet worden omschreven, ten einde uniforme maatregelen in alle zones van Duitschland in tc voe ren." Hij wijdde vervolgens uit over de constitutie in eiken afzonderlij ken Duistchcn staat en zeide dat de bezettingsautoriteiten scherp om- hinde rechten moeten garandeeren vaarbij de mogelykheid wordt uit gesloten. dat iemand deze rechten onthouden worden Hij sprak ziin spijt er over uit, dat de geallieerde bestuursraad nog niet tot overeen stemming is kunnen komen b^treD fendo de garantie voor politieke en economische vrijheid in allo deelen van Duitschland. ..Naar de meening der Amerikaansche delegatie is er gben uniforme garantie voor bur gerrechten in alle deelen van Duitschland," aldus Marshall. „Dit geldt ook voor de rechten van po litioke partijen en vakvereenigin- gcn." Er is ook geen uniforme gara.ntie voor de vrijheid van pers en radio in alle deelen van Duitschland. „De Amerikaansche delegatie is van meening, dat er geen reden meer voor is om de vrijheden der Duit- schors. binnen het 'land, te beperken en dat de tijd is gekomen om een einde te maken aan alle beperkin gen, die thans in dit opzicht van kracht zyn." Marshall vervolgde: „Wij zullen Duitschland nooit kun nen dernocratiseeren, als wij slechts vasthouden aan de negatieve han deling om den nazi's hun posities en invloed tc ontnemon. Wij moeten liever actieve maatregelen nemen om dc door mij genoemde garanties tc scheppen." Moord op Scheffer in hooger beroep Op 1 Maart van het vorige iaar heeft dc Amstcrdamsche schilder C. R van Schic den ex-politiekcn delinquent Hendrik Scheffer dood geschoten. na hem vooraf van zijn plannen op de hoogte te hebben ge bracht. Van Schie gaf als reden voor zijn daad op, dat Scheffer schuld had aan het verraad van zijn zwa ger. die in een Duitsch concentratie kamp om het leven is gekomen. Voor dezen aanslag is hij door de Amstcrdamsche rechtbank veroor deeld tot vijf jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Gisteren is deze zaak in hooger beroep voor hef Amsterdamsche Ge rechtshof behandeld De officier van justitie vond de opgelegde straf zeer laag en vroeg bevestiging van het vonnis. Onsamenhangend Waarnemers vonden de bijeen komst van Vrydag onsamenhan gend en besluiteloos. Zij spraken dc meening uit. dat cr twee aanwijzin gen voor tegenstellingen in de on middellijke toekomst zijn. In de eer ste plaats drong Molotof cr op aan sneller besluiten tc nemen aangaan de de besproken kwesties. Bevin herinnerde cr aan, dat de ministers hadden besloten alle aspecten in het rapport van den geallieerden be stuursraad te bespreken, voordat er besluiten zouden worden genomen. Bidault steunde hem hierin. Het ge brek aan coördinatie, dat tot uiting komt in de overeenkomst van Pots dam," had geleid tot tegenstrijdig heid en verwarring. In de tweede plaats herinnerde Bevin aan de eischen, die hij te New York had gesteld, dat voor het bespreken van de Duitsclie herstelbetalingen de volledige cyfers omtrent hetgeen uit alle zones is weggevoerd bekend moeten worden gemaakt. Molotof antwoordde, dat hij zijn standpunt U.S.A. krijgen bases op Philippijnen Paul Mc Nutt, de Amerikaansche ambassadeur op de Philippijnen. heeft het verdrag geteekeni, waarbij Amerika militaire bases op de eilan dengroep krijgt. In een te Washington afgelegde verklaring zeide Acheson. dat in do overeenkomst een bepaling is opge nomen. dat in het belang van de in ternationale veiligheid, de -door Amerika verkregen bases ter be schikking van don Veiligheidsraad kunnen worden gesteld^ hieromtrent bekend zou maken, wanneer de herstelbetalingen aan de orde komen. De volgende cijfers werden gege ven over de Duitsche krijgsgevan genen. USA: totaal aantal buiten Duitsch land per 13 Maart: 15.103. Hiervan 103 in dc USA, 1.175 in Frankrijk voor arbeid in Amerikaansche dien sten en 13.825 in Italië. Van deze laatsten worden ongeveer 1000 per week gerepatrieerd. Binnen Duitsch land: 15.873 In Juni 1947 is dc einddatum voor de vrijlating der krijgsgevangenen. Engelandbuiten Duitschland 435.295. Thans worden cr 17.500 per maand gerepatrieerd, van 1 Juli af 20.000 per maand. (Het cijfer voor binnen Duitsch land werd niet gegeven). Frankrijk: totaal aantal 631.483. Hiervan zijn er 593.276 in Frankrijk, 19.601 in Noord-Afrika cn 18 606 in de Fran- schc zone. Meer dan 500.000 in Frankrijk zijn tewerkgesteld in de Fransche economie. Officieele kringen van het Chi- neesche ministerie van buitenland sche zaken hebben medegedeeld, dat China onder geen voorwaarde een gedelegeerde naar Moskou zal stu ren voor deelneming aan besprekin gen over dc kwestie China. In en kele steden worden demonstraties op touw gezet tegen buitenlandsche inmenging in Cluneesche aangele genheden, aldus wordt uit Nanking vernomen. Aantal gemeenteklassen uitgebreid „Ik acht den bekenden „prof. Pootjes" verantwoordelijk voor de desertic, die de krijgsraad heden te behandelen krygtzei de auditeur militair van den krijgsraad tc velde Noord te Assen, jhr. mr. Th. van den Bosch gisteren tijdens zijn re quisitoir tegen negentien jongens, die in September 1946 niet terug keerden van hun inschepingsverlof en thuis bleven, toen de 7-Decem- ber-divisie naar Indonesië vertrok. Zij zyn in Februari van huis ge haald en in arrest gesteld. Jhr. Van den Bosch "-af als zijn meening weer, dat de agitatie van ..prof." Pootjes niet veel succes heeft gehad. Zij, die geweigerd heb ben naar Indonesië te vertrekken, zijn z.i. als soldaat onbruikbaar. Men zit in het Nederlandsche leger niet om hen verlegen. Zij, die thane hun plicht doen. aldus mr. Van den Bosch, mogen niet de kans loopen, dat zij bij hun terugkomst de ach terblijvers op hun plaats vinden. Hij stelde deze dienstweigeraars op één lijn met misdadigers, die denken rustig te kunnen thuisblijven, ter wijl hun kameraden hun gezin, hun werkkring hebben verlaten. Het tijdstip, waarop de soldaten van dc 7-Decembcr-divisie zullen worden gedemobiliseerd is vermoe delijk Februari 1949. Naar jhr. Van den Bosch' meenincr moeten de ach terblijvers zoo lang in dc gevange nis blijven. In het overgroote deel Damesconfectie wordt goedkooper Voor het confcctionneeren van ja ponnen. blouses, rokken cn over- gooiers zijn op 28 Februari nieuwe prijzen vastgesteld. Het was n-1. ge bleken. dat met dc oorspronkelijk hiervoor vastgestelde prijzen een meer dan normale winst kon wor den gemaakt. Ook dc kwaliteit liet in sommige gevalien te wcnschcn over, doch op dc fabrikanten is druk uitgeoefend, om dc kwaliteit van hun product binnen drie maanden tc verbeteren. Verliezen Ned. Marine Dc regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Gesneuveld of overleden tenge volge van oorlogshandelingen: Ko- ninklyke Marine: matroos 2e kl. O. V. \V. M. Huis uit Maasdyk. der zaken eischte hy dan ook drie jaar gevangenisstraf met aftrek van voorloopige hechtenis, ontslag uit den militairen dienst zonder ont zetting uit het recht om bij de ge wapende macht te dienen, omdat hij hen dc kans wilde geven alsnog van mecning .te veranderen. Deensche wagons gaan, Zweedsche komen Zondag zullen de dertig rijtuigen, die dc Nederlandsche Spoorwegen ongeveer vier cn een halve maand van dc Deensche staatsspoorwegen in bruikleen hadden, weer terug gaan. De Deensche spoorwegen heb ben deze rijtuigen zelf weer noo- dig om de drukte, die men den ko menden zomer verwacht, te kunnen opvangen. Op het oogenblik krijgen deze rijtuigen in dc centrale werk plaats te Haarlem een groote beurt. Zij zullen ons land verlaten in den- zclfdcn toestand, waarin ze geko men zijn. Dc spoormannen, die deze rijtui gen op hun reis naar Denemarken begeleiden, zullen de terugreis ma ken in Zweedsche rijtuigen. Dc Zweedsche staatsspoorwegen steken ons nu namelijk de vriendenhand toe, door twintig twee-assige rijtui gen in bruikleen af te staan. De minister van Sociale Zaken ontkent, blijkens zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp „Noodrege ling ouderdomsvoorziening", daf, de ze regeling het karakter zou dragen van staatsarmenzorg. Niet alleen is rekening gehouden met den behocftcnfactor, zoo zegt hij tegen Kamerleden, die dc uit tc keeren bedragen of te boog of tc laag vinden. Indien dit wel was ge schied zouden alle inkomsten, waar over de ouden van dagen, die voor deze regeling in aanmerking komen, (o.a. van inwonende kinderen, ali- mentatiebijdragen, enz.) moeten wor den afgclrokken. Nu wordt slechts dc helft van dc eigen inkomsten af getrokken. waarbij bepaald is. dat deze plus dc oudcrdomsuitkcering tezamen niet meer dan f 1375 per jaar mogen bedragen. Uitdrukkelijk stelt de minister nogmaals vast, dat dc uitkccringen niet alleen bestemd zijn voor dc zelfstandig levenden, doch ook voor hen, die bij kinderen inwonen of in een tehuis zijn opgenomen. Verschillende Kamerleden hebben bezwaren ingebracht tegen dc in deeling in drie gemccnteklasscn. waardoor de uitkecringsbcdragen betrekkelijk ver uit elkaar kwamen tc liggen. Dc minister heeft deze be zwaren als juist erkend cn daarom het aantal klassen uitgebreid tot vijf. Nu za! het verschil tusschcn dc uilkeeringen in de verschillende ge- meentcklassen voor gehuwden onge veer f 1.voor ongehuwden onge veer f 0.50 per week bedragen. Met dc klacht, dat zij. die bedrijfspen- siocn genieten of op andere wijze voor zichzelf hebben gezorgd, in be- frckkelijkcn zin achtergesteld wor den bij dc andere groepen, kan dc minister zich niet vereenigen. Dc raming van dc lasten der nood voorziening op f 150 tot f 200 mil- Iioen per jaar berust op een gecorri geerde enquête van 1938, Indien van den halvcn inkomensaftrek zou worden afgezien cn ieder, die bene den dc inkomensgrens blijft, ccn aanvullende uitkcering zou krijgen, zouden dc kosten minstens f 240 mill, per jaar bedragen. Palestina toch voor de U.N.O. Het wordt thans mogelijk geacht, dat de Palestijnsche kwestie toch voor een speciaal bijeengeroepen al gemeen* vergadering van de UNO zal worden gebracht, aldus werd Vrijdagavond in betrouwbare krin gen te Lake Success vernomen. De hooge functionarissen der UNO hebben thans de kwestie op nieuw in studie en men neemt aan, dat ,1e oorspronkelijke schatting van de kosten, die aan het bijeenroepen van een speciale algemcenc verga dering zijn ve/honden, op 1.000.000 Jollar aanzienlijk overdreven is. Dezer dagen kuam dc eerste zending van vijftig stuks „vred es-jeeps" in ons land, aan. De wagens zijn in fleurige kleuren gespoten en zijn, op eenige details na, geheel gelijk aan dc zoo bekende oorlogsjecpsEen be langrijk deel van/de zending is bestemd voor den Noord-Óostpoldcr, uaar dc jeeps gebruikt zullen worden bij het lanbouwbudrijf. (P.) NEDERLAND zal eerlang zijn eigen vliegtuig bezitten m;t straal-motor (jet propelled), dat een snelheid van 700 K.iVL per uur zal kunnen bereiken. De bouw hiervan staat op het pro gram van de N.V. Vereenigde Nederlandsche Vliegtuigfabrieken ^Fokker", onlangs ontstaan uit een fusie van Fokker, Aviolanda en de vliegtuigafdecling van „De Schelde". Het vervaardigen van vliegtuigen naar eigen ontwerp, het leveren van toestellen aan luchtmacht en marine en het verrichten van groote reparaties stelt de nieuwe vennoot- -rhno zich als taak, naar de hcor P. C. J. Vos. voorzitter van de di rectie, meedeelde. Het toestel met straal-motor wordt een lesvliegtuig, het ontwerp verkeert nog in een voorbereidend stadium. Te zijner tijd hoopt de in dustrie echter in staat te zijn deze vliegtuigen te leveren ten dienste van de geheele opleiding van vlie gers en ander luchtvarend perso neel. Men zal zich bij den bouw van militaire vliegtuigen naar eigen ontwerp tot de lestypen moeten be perken. De enorme ontwikkeling van de militaire luchtvaart maakt het vrijwel onmogelijk hier te lande naar eigen ontwerp, z.g. opcratio- neelc toestellen (jagers, gevechts vliegtuigen enz.) te vervaardigen. Zulke toestellen zouden, aldus de heer Vos, trouwens niet belangryk mogen afwijken van wat eventueele bondgenooten voor hun luchtmacht bezigen. Licentiebouw is daarom op dit terrein aangewezen, ook al omdat dit een belangrijke de- Model van het straalvliegtuig Bet Spook", dat Fokker op de lucht vaart tentoonstelling tc Parijs exposeerde. Van dit soort toestellen gaat de N.V. Vereenigde Nederlandsche Vlieguigfabrieken „Fokker" in de toekomst series bouwen viezenbesparing geeft. Dc bouw in Nederland van een één-per- soons jachtvliegtuig van bui- tenlandsch fabrikaat beteekent een deviezenbesparing van 100.000 per toestel. Plannen voor den bouw in licentie van een Engelsch toestel zijn in overweging. Ook naar de Ver. Staten wordt uitgekeken. Op 15 Maart vertrekt één der directeuren, de heer P. v. d. Volde, naar New York voor het voe ren van technische besprekingen en het onderzoeken van aanknoopmo- gelijkheden. Reeds is men begonnen met de productie van dc door Frits Diepen Vliegtuigen N.V. bestelde reisvlieg- tuigen Fokker F 25 („Promotor"), in de tweede plaats is ter hand go- nomen de fabricage van de S 11, een twee-persoonsvlicgtuig voor de eerste opleiding, waarvoor de fa. Diepen ook een groote order ge plaatst hoeft, terwijl daarnaast rc- qeerinsrsbestcllingen te verwachten zijn. Een derde type nl. een twec- motorig trainingsvliegtuig, is reeds ontworpen. Men blijft intusschen ook het oog gericht houden op het bouwen van vliegtuigen voor passa- giersverkeer. waarbij overleg ge pleegd wordt met de K.L.M. Reparaties De reparatie-afdeeling hoopt o.a. opdrachten te krijgen uit het bui tenland, waarover inleidende be sprekingen worden gevoerd. Zoo heeft één der directeuren onlangs een reis gemaakt naar België en een andere naar Noorwegen. Uit Portu gal, Finland en Frankrijk zijn reeds opdrachten ontvangen. Zeer binnenkort is, naar de heer Vos tenslotte mededeelde, de beslissing der autoriteiten te verwachten, of de nieuw te bou wen fabriek in de buurt van Schiphol zal komen te liggen. Het hoofdount van overweging daarbij is of de noodzakelijke proefvluchten tc vereenigen zijn met het burgerluchtverkeer. Wordt dit plan afgewezen dan zal gekozen moeten worden tusschen den aanleg van een nieuw vliegveld in de buurt van een groot arbeids- reservoir of het stichten van zulk een personcelscentrum in de buurt van een bestaand militair vliegveld, bijv. Valkenburg of Soesterberg. De moeilijkheden, verbonden aan wo ningbouw en huisvesting maken dit laatste plan welhaast onuitvoer baar. Pseudo-arts in arrest te Schoonhoven De pseudo-genecsheer S. A. Sla venburg uit Amsterdam, tegen wien op 7 Maart door den burgemeester cn chef van de politie van Schoon hoven proces-verbaal werd opge maakt wegens het onbevoegd uit oefenen der geneeskunde hij nam dc praktijk waar van dokter G. J. Barten is heden op verzoek van de Schoonhovensche politie te Am sterdam gearresteerd cn op trans port gesteld naar dc plaats waar hij onlangs nog spreekuur hield. 1 Toestand vrij rustig De militaire woordvoerder ver klaarde in Batavia, dat. hoewel nog verschillende incidenten van onder geschikt belang voorvallen, dc toe stand vrijwel overal rustig is. Slechts bij Palembang had een eenigszins belangrijk treffen plaats, toen een republikeinsche patrouille de de marcatielijn overschreed cn door Nederlandsche troepen uit Neder- landsch gebied moest worden ver dreven, waarbij aan republikeinsghc zijde verliezen geleden werden. Het weersovérzicht van Vrijdag avond van De Bilt meldt: Achter de aftrekkende depressie drong de koude lucht opnieuw over het geheele land door. In Zuid- Limburg, waar 't Donderdagavond nog 10 graden dooide, viel Vrij dagavond urenlang sneeuw. Overal in het land daalde de tem peratuur weer onder nul. Ons land komt in den loop van Zaterdag on der een rug van hoogen Iuchtdrus te liggen, waardoor de wind tijde lijk zal afnemen cn de bewolking zal breken. Op den Oceaan nadert echter een nieuwe storing, welke waarschijnlijk Zondag alweer eeD weersverslechtering tengevolge zal' hebben. Hij doodde de vrouw, die hij liefhad Voor de Arrondissements rechtbank te Amsterdam stond gisteren terecht de 41-jarige straatmuzikant A. Grootjen uit Amsterdam, die in Augustus 1946 de vrouw, C. Zuidmeer, waar hij mee samenleefde, met een mes had dood gestoken. Uit de getuigenverklaringen bleek, dat Grootjen, die sinds 1010 niet de vrouw samenleefde, uit welke samenleving een kind was geboren, een groote liefde voor haar koesterde. Toen zij hem na de bevrijding ging bedriegen, heeft hem dit sterk aangegrepen. Echter niet zoo, dat hij haar be dreigde. In begin Augustus zeide zij. dat zij hem voor goed ging verlaten. Hierop heeft hij haar nog eenige malen trachten tc overreden, echter zonder succes. Op den ochtend van den zesden Augustus, kwam hij haar tegen op de Nassaukade, toen zij het kind naar school bracht. Grootjen is met haar opgcloopcn cn heeft toen gezegd, dat het zijn dood zou be- teekencn, als zij niet «bij hem terugkwam, waarop de vrouw hem antwoordde, dat dit haar niets kon schelen. Op den hoek van dc Nassaukade en de Tweede Hugo de Grootstraat heeft hij een zakmes tc voorschijn gehaald cn de vrouw eenige steken in dc borst toegebracht, waarvan een de rech- tcrlongslagader doorsneed. Psychopaat Het rapport van den psychiater, dr. S. P. Tammenons Bakker, noemde verdachte 'n zeer ernstig gestoorden psychopatischcn per soon met neiging tot agressieve uiting, hij is voor zichzelf cn voor de maatschappij een groot gevaar. Grootjen verklaarde, dat de vrouw na dc bevrijding veel- eischend was geworden. Zij vroeg hem om dingen, die hij niet be kostigen kon, ging veel uit dansen cn knoopte bovendien een verhou ding met een anderen man aan. Tot het moment, waarop hij op de Nassaukade zijn zakmes te voor schijn haalde, weet verdachte zich alles tc herinneren. Van wat hier na gebeurde, weet hij niets meer tot het oogenblik, waarop hij de vrouw „help, help" hoorde schreeuwen. Grootjen was toen op zijn fiets gesprongen en had be merkt, dat luj zijn zakmes ge opend in de hand had. Hij is toen op dc fiets naar het Gooi gereden cn heeft op een stillen weg in de buurt van Naarden, eer. poging tot zelfmoord gedaan. Deze mis lukte echter. Grootjen heeft toen zeven weken in het ziekenhuis ge legen. Doodslag In zijn requisitoir zeide dc offi cier van justitie, dat hier niet van moord maar van doodslag gespro ken moet worden, omdat een voor bedachte rade niet aan te toonen is. Grootjen is blijkbaar door de vrouw tot het uiterste gebracht en, zooals uit het psychiatrisch rapport blijkt, is hij niet ten volle toerekeningsvatbaar. „II; eisch", aldus de officier van justitie, „te gen dezen verdachte een gevange nisstraf van één jaar met aftrek van preventieve hechtenis en ter beschikkingstelling van dc regee ring". Rijksambtenaren vrij op Goeden Vrijdag De regeering heeft besloten, dat op Goeden Vrijdag a.s. alle rijks instanties den geheelen dag geslo ten zullen zijn. Tijdelijke opklaring Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Tijdelijke opklaringen, over wegend droog weer. Verder af nemende wind. In den vroegen ochtend lichte vorst, overdag bijna overal temperatuur oploo pend tot boven nul. Zaterdag 15 Maart: Zon op 0.57, onder IS.43: maan op 3-31 onder 10.43.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1