DAGBLAP VOOR AMERSFOORT In den Achterhoek luidt dreigend de noodklok Militaire kwesties opgelost in Indonesië Derde agendapunt te Moskou: Verplaatste Personen Indonesische Handel in de wateren is vrij Uitgestrekte gebieden onder water Enorm gat in de Berkelkade Schoenfabrikanten protesteeren Nederlandsche marine alleen maar politie-agent Recht om controle uit te oefenen Scherp protest van oorlogsgetroffenen Prijzenboekje '47 Winter thans geëindigd C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of Aper kwartaal Losse nummer* 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Maandag 17 Maart 1947 Nr. 596 6e Jaargang Rei en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER EVEN ten Noorden van het dorpje Haarlo, tusschen Borculo en Eiber gen, is Zaterdagmiddag de Zuidwestelijke kade van ion Berkel onder den druk van het water bezweken. Haarlo staat reeds grootendeels blank. Menschen en vee worden in allerijl geëvacueerd. Technische diensten red den wat te redden valt. Vrijdagnacht werd de toestand al critiek. Geweldige ijsmassa's nader den van de Mallemsche stuw en zet ten zich vast voor het verdeelwerk naar Borculo en Lochem. Toen eclv ter tegen drie uur alle aandacht noo- dig was voor de enorme ijsmassa, begaf de kade het. In een oogenblik sloeg het w-ate: een gat van enkele meters, dat niet meer te dichten was. Binnen de kade zakte het wa ter 70 cm. -doch ten Zuid-Westen van de rivier stond alles blank. De om. vang van den ramp is nog niet te overzien. Haarlo biedt een treurig beeld: met paard en wagen worden ouden van dagen en kinderen uit het ge teisterde gebied geëvacueerd. Vele huizen zij ontruimd, anderen tracht men met zandzakken te beveiligen. De Overijselsche brug over de Bolksbeek wordt aanhoudend door de opstuwende ijsmassa's bedreigd en staat nu voortduiend onder be waking. Dijk tukken zijn weggezakt of stuk geschuurd, zoodat de dijk doorbraak elk oogenblik een feit kan worden. Door vlug ingrijpen van .Waterstaatopzicbters werden 5000 zandzakken aangevoerd, die reeds uit voorzorg in Lochem waren op geslagen. Tallooze vrijwilligers hiel pen de zakken vullen, waardoor men tot nog toe de dijken op alle be dreigde punten kon behouden. En kele boerderijen in den omtrek, die direct met overstrooming bedreigd werden, zijn reeds geëvacueerd. Hulpbrigades zijn uitgerukt, om waar mogelijk, hulp te bieden. Bij het kasteel ,.Dc Idees" zijn de Berkelk.idcn eveneens overstroomd; Vele weiden staan reeds onder wa ter. Ook buiten Borculo is de Berkel buiten zijn oevers gelreden. Het wa ter stroomt naar de Leciinkbeek. De overlast is echter niet van groote beteekenis. Ook elders Van de Aarstrang. even over de prens bij Dinxperlo is de Zuidelijke di|k doorgebroken. In Bocholt werd de noodklok geluid. De watermassa stroomde echter om Dinxperlo heen naar den Ouden IJssel. Op het oogenblik zakt ook daar het water. Zondagavond is dc toestand bij de Bolksbeekmond ernstiger geworden. Vier factoren werkten hieraan mede: ten eerste is de ijsdam bij het ver. deelwerk ten Noorden van Ilaarlo losgeschoten. Het ijs stroomt nu in snelle vaart door de Bolksdijk in de richting van het Twenthe-kanaal. IJsbrekers, die Zondagmiddag uit Zutphen het kanaal tot voorbij dc Bolksbeekmonding nebben openge broken konden geen beweging in het ijs krijgen. Behalve de linker Bolks- bcekkade is nu *e Noordelijke kade. die aan de gemeente Markelo grenst, beschadigd. Voorloopig heeft men met zandzakken oen dijkval kunnen voorkomen. Een tweede gevaar is het snel stijgende water. Van boven het verdeelwerk komt nu als derde tegenvaller het ijs van den Mallear schenstuw. Ook dit ijs komt uiteinde lijk bij den ijsdam in de Bolksbeek te recht. Tenslotte moet daarbij de re gen worden genoemd, die momenteel valt. Zondarr zijn de mannen van de TBN.pioniers compagnie uit Soester- berg aangekomen, die 's avonds twee pogingen hebben gedaan om met springstoffen beweging in het i,js te brengen. In Lochem. Karen en Oproep tot boycot De kapitein en 11 leden van de bemanning van .iet Amerikaanschc vrachtschip „Martin Behrman" hebben een beroep gedaan op vier vakvereenigingen van havenarbei ders aan de Oostkust van de V_r- eenigde Staten om Nederlandsche schepen in Amerikaansche wateren te boycotten. Het zich in de Duikel op de K ederlandsch-Duilsche grens opstapelende ijs vormt een ernstige bedreiging voor de bruggen op Nederlcmdsch ge bied. De TBN-pioniers uit Soesterberg zijn te hulp geroepen om met springstof het ijs te breken. Een springlading van twee Kg, die onder de schotsen is aangebrachtveroorzaakt tijdens de ontploffing een ge weldige ijs- en waterzuil. P Markel zijn werkkrachten In het Prijzenboekje 1917 komt onder het hoofdstuk „schoeisel" de zinsnede voor, dat ingaande 1 April a.s. den schoenfabrikanten de ver plichting wordt opgelegd al het schoeisel te stempelen met den de tailprijs. zoodat den consumenten geen öngcoorloofden prgs kan wor den berekend. Hiertoe is op het oogenblik het ontwerp van het Di rectoraat-Generaal voor de Prijzen bij den Minister. In de schoenindu strie is er echter groot bezwaar te gen dezen maatregel cn menig pro test is reeds verzonden. De produ centen vreezen een verstarring van de prijzen, terwijl, zoo de fabrikan ten beweren, de lcerprijzen nog steeds stijgen. Hier en daar wordt cr gemopperd het voorbeeld van België te volgen en de schoenen industrie en -handel uit protest één of meer dagen stil te leggen. Stille omgang te A'dam In den nacht van Zaterdag op Zondag Dokken weer vele katho lieke mannen in „Stillen om gang" langs den aloudcn bede- weg, door het oudste gedeelte van Amsterdam. Meer dan 25 duizend deelne mers uit het Westen, uit het Noorden (600 Groningers, 1000 Friezen, 60 Drentenaren), uit Twente (S00), uit Den Bosch (800), uit Goes en Bergen op Zoom waren met 21 extratreincn dc meest verwijderden voor liet eerst na den oorlog naar de hoofd stad gekomen. zgn werkkrachteD opgeroe pen. die probeeren met zandzakken, de bedreigde plaatsen te versterken. De minister van Landbouw, Vis- scherij en Voedselvoorziening cn de commissaris der Koningin in Gel derland hebben Zondagmiddag de schade bii de doorbraak bij Haarlo bezichtigd. Van de beneden-Berkel wordt op eenige plaatsen een geringe over strooming gemeld. Het ijs zit van Borculo tot Lochem nog steeds vast. Laatste berichten In den Rerkel hebben zich boven Lochem twee ijsdammen gevormd, waardoor de Zuidelijke Berkelkade ter hoogte van kasteel „De Cloeze" is overstroomd. Veel water komt hierdoor echter niet vrij. Zoowel in Bolksbeek als beneden-Berkel blijft t gevaar aanwezig, hoewel de toe stand niet alarmeererid is. De ijsdam in de Schipbeek, die bij de Markveldsche stuw eenige over- stroomjng veroorzaakte, is inmid dels weggewerkt, zoodat ook daar dc toestand vrij gunstig is. De grondduikers onder het 'Twenteka naal werken nu weer normaal. Over het algemeen is de toestand vrij wat gunstiger dan Zondagavond. Vannacht zijn ijs en dammen in den Berkel plotseling los geschoten en zeer snel afgevoerd. Midden en beneden-Berkel zijn daardoor zoo goerl als ijsvrij. Hierdoor is het over stroom ingsge vaar voor het Berkel- gebied vrijwel geweken. Arabische Liga erkent de republiek De Nederlandsche en Rcpubli- keinsche legercommandanten heb ben een militaire overeenkomst ter oplossing van de militaire moei lij k- h.den tot stand gebracht. De over eenkomst bevat de volgende pun ten: 1. Van beide zijden zullen de troepen tot op twee kilometer 'if stand van de demarcatielijn worden teruggetrokken; 2. Binnen deze grens zullen Nederlanders en Indo nesiërs met wederzijdsch goedvin den voorposten en speciale stellin gen bezetten; 3. Beiden partijen is toegestaan te patrouilleeren tot aan de vastgestelde demarcatielijnen. Het aantal Nederlandsche voor posten is naar verluidt, vastgesUM op 29. Een gezamenlijk commun1- oué over deze overeenkomst wordt binppnkort verwacht. Aneta verneemt van militaire z'J de dat dc overeenkomst geen nieu we principieele gezichtspunten op levert. Het gold hier technische moeilijkheden bij het plaatselijk vaststellen van de demarcatielijnen, die in de verschillende gcvechts- Geen bespoediging over China te Moskou Marshall heeft aan Molotof mee gedeeld, dat hij niet bereid is aan een conferentie inzake China te Moskou deel te nemen, ook niet indien de conferentie van offi- cieuzen aard zou zijn. Wel stelde hij voor uiterlijk legen begin April schriftelijk over China van ge dachten te wisselen. De Chi neesche regeering zou afs diriften van de brieven moeten hebben, al dus Marshall in zijn nota aan Molotof. In een rapport aan het hoofd bestuur van de Kwo-Min-Tang (Chineesche regeeringspartij) heeft Wang Sji Tsjieh, dc Chinee sche minister van buitenlandsche zaken, bekend gemaakt, dat China het voorstel der USA om tusschen China, de USA. Engeland cn de Sowjet-Unie voor 25 jaar een ver drag tc sluiten inzake controle op Japan in principe heeft aange nomen. Aan den anderen kant legde de minister er den nadruk op, dat China dc UNO zal blijven sleuncn cn het eens is met de mogend heden. clic het vetorecht der Groo te Vijf willen beperken zonder evenwel het handvest der UNO te amendeeren. Verder verklaarde dc minister nog. dal China in dc toe komst zijn tradilionecle polillek van vriendschap met dc USA zal voortzetten. Plaatsvervangers zijn opgeschoten Het Zwitsersche telegraafagent- schap deelt mede. dat het prinse lijk paar op 18 Maart a.s. in Zer- matt wordt verwacht. Het prinse lijk paar zal zijn intrek nemen in hotel Zermatterhof. een van de oudstg hotels van Zermatt. De vier ministers van buitenland schc zaken hebben Zaterdag be spreking gehouden over Albanië, het prooleem van de verplaatste personen en dat van de territoriale reorganisatie van Duitschland. Marshall presideerde. Wisjinsky, die dc vergadering van de plaats vervangers voor Duitschland had geleid, deelde mede, dat de plaats vervangers voorstellen hadden be studeerd voor de procedure der op stelling van het vredesverdrag met Duitschland. Er was overeenstem ming bereikt over het instellen van een raad voor informaties en ad vies, samen te stellen uit vertegen woordigers van dc Groote Vier, de geallieerde buurlanden van Duitsch land en andere landen, die gewa penderhand aan den strijd tegen Duitschland hadden deelgenomen. Ook over de taakomschrijving voor dezen raad was men het eens ge worden. Verschil van inzicht ont stond doordat de Britsche en Ame rikaansche plaatsvervangers be zwaar maakten tegen vertegen woordiging van Albanië. Winsjinsky had daarom voorge steld eerst instructies van de vier ministers af te wachten. Aldus was besloten. De vier ministers besloten de gerezen kwestie in studie te ne men. De ministers bespraken dan de kwestie van de verplaatste perso nen. Bidault bracht voorstellen ter tafel, o.a. over organisatie van de emigratie van Duitschcrs, het stop zetten van de overbrenging van Duitsche bevolkingen uit andere landen en het voorkomen dat V.P.'s zich permanent in Duitschland ves tigen. Hij voerde aan, dat de bevol kingsdichtheid in Duitschland veel hooger was dan in Frankrijk of eenig ander buurland, met uitzon dering van Nederland en Bclsdë. en dat overbrenging van bevolkingen uit Tsjechoslowakije. Polen en Hon garije en renatrieering van krijgs gevangenen het zieltal, nog grooter zouden maken dan in het Duitsch land van voor den oorlog. Duitsch- lands rijkdom aan arbeidskrachten had een deel van het oorlogspoten- Igor Strawinsky naar Nederland De dirigent Igor Strawinski komt naar Nederland om op 29 Mei met het Amsterdamsch Concertgebouw orkest te concerteeren. Baron van Aerssen Beycren van Voshol, de nieuwe Nederland sche ambassadeur in China, is Za terdag per vliegtuig, na een kort verblijf te Sjanghai, te Nanking aangekomen. tieel uitgemaakt, dat te vergelijken viel met de industrieele kracht. Bij overbevolking van Duitschland zou het oorlogsgevaar vergroot worden. Bevin oordeelde hervestiging bui ten Duitschland de eenige oplos sing, doch hij schakelde de moge lijkheid dat voor sommigen een te huis in Duitschland gevonden zou kunnen worden niet uit. Bij de verplaatste personen uit vijandelijke landen lag de moeilijk heid meer bij de aarzeling van dc regeering van hun land van her komst om hen terug te nemen. Deze categorie bestaat voornamelijk uit Bulgaren, Roemenen cn Hongaren. Russische klacht Molotov liet het aan Wisjinsky over een verklaring omtrent de kwestie der verplaatste personen voor te lezen. In de verklaring werd gezegd, dat er in de Weste lijke zones 827.000 verplaatste per sonen waren, van wie 221.000 Sow- jetrussischc onderdanen, 236.000 Polen, 24.000 Joegoslaven cn 7.000 Tsjechen. In de Sowjetzone van Duitschland noch in de Sowjet-Unie bevonden zich geallieerde verplaat ste personen. Ü)e Sowjctrcgecring trekt zich het lot aan van de bur gers die buiten eigen schuld buiten de Sowjet-Unie worden gehouden, terwijl velen van hen in de Weste lijke zones in kampen waren onder gebracht, waar zij bloot stonden aan de Sowjetrussische regeering vijandige invloeden. Wisjinsky stelde instructies voor, door den raad van ministers aan den bestuursraad te Berlijn te ge ven. Marshall stelde zijn hoop op een oplossing voor de kwestie der V.P.'s op de Internationale Organisatie voor Vluchtelingen. Thans beslis singen trachten te nemen zou het werk van die organisatie slechts complicceren. Bidaults uiteenzet ting over het bevolkingsprobleem was volgens Marshall tot de kern van het probleem ingedrongen. Hierna kwam de territoriale re organisatie van Duitschland ter sprake. Wisjinsky las wederom na mens Molotof een verklaring voor. Alle grenswijzigingen in de Sowjet russische zone. aldus zeidc hg, wa ren aangebracht voordat de geal lieerde bestuursraad in functie was gekomen. In de Westelijke zones waren zij alle nadien en zonder toe stemming van den bestuursraad aangebracht. Hij stelde voor. dat dc Bestuursraad geïnstrueerd zou wor den, dat in de toekomst territoriale wijzigingen slechts zouden kunnen olaats vinden bh' eenstemmige be slissing van de Groote Vier. Na eeniee discussie verklaarden Marshall. Bevin en Bidault zich er over eens. dat het geheele probleem eerst besproken moest worden al vorens besluiten te nemen over af zonderlijke punten. zönes nog niet geheel waren opge lost, en waarvoor 'thans; to Batavia een centrale beslissing is genomen. Boodschap der Liga Tijdens de audiëntie die hem door president Soekarno in aanwe zigheid \an Hatta was toegestaan, heeft de consul-généraal van Egyp tc te Bombay, M. Abdoel Moenim mededeeling gedaan \an het be sluit van Je Arabische Liga. waarin den Arabischen staten aanbevolen wordt Indonesië als souvereineo onafhankelijken staat, te erkennen. De Arabische landen zullen zicb gelukkig prijzen zoo spoedig m»g.* lijk do formaliteiten tc vervullen die den grondslag zullen geven aan d? officieele en vriendschappelijke betrekkingen met Indonesië, aldus zijn verklaring. Dat Egypte. Syrië, Irak, de Li ba-1 non. Saoedie-Arabië, TransjordairN en Yemen de eerste zijn om de on afhankelijkheid van Indonesië tc er kennen, zal een góede stap zijn op den weg, die naar bezegeling van deze erkenning door de naties der wereld voert. Mohammed Abdoel Moenim, die Vrijdag te D.jogja was aangekomen, was vergezeld van de beken- Ie vrouwelijke radiocommentator Kloet Tantri („Suze van Soerabaja" genoemd). Reuter meldt nog, dat de Egyp tenaar zich er over beklaagde, dat :ijn reis naar Djogjakarta hem be- noeilijht was: de Nederlandsche consul-generaal te Singapore had geweigerd hem een paspoort te ver strekken. Admiraal Pinke: Onder Voorbrug is men druk bezig met de her-electrificatie van de spoorlijn Den Haag—Utrecht, welke binnenkort gereed zal zijn. P J^IJ de maritieme aangelegen 17 heden in dc Indonesische wateren gaat het om de vraag, welk recht in deze wateren geldt, Mijn standpunt: in deze wateren geldt alleen het Nederlandsch-Indi sche recht, heb ik zoowel aan den Luit. G.G. als aan den Britsehen opperbevelhebber voorgelegd, ter wijl ik daarna aan den heer Moh Roem eveneens daarvan mededee ling heb gedaan, die dit standpunt zonder tegenspraak aanvaardde en in dc republikeinschc pers publi ceerde, dat de handel, behoudens door ons afgekondiegde restricties, vrg was," verklaarde vice-admiraal H. S. Pinke in een Zaterdagmiddag gehouden persconferentie EEN van de grondslagen van het bestand is. dat, hoewel natuur lijk de jure over de geheele archipel het Ned-Indische recht geldt, de facto dit niet wordt toegepast de gebieden, welke onder Republi- keinsch bestuur staan. Hoe was het nu met de zee? Vóór het bestand was er van eenige de facto macht der Republiek in zee geen sprake, maar oefende de Kon. Marine wel degelgk de facto dc macht uit met de bestrijding van illegalen handel, bestrijding der infiltratie over zee, benevens de bescherming van koop vaardij en bevriende prauwvaart. Het spreekt vanzelf, dat een con stante bewaking van alle territo riale wateren niet mogelijk was, zoodat een systeem van wisselende bewaking werd toegepast. Bij de af kondiging van het bestand kan de status quo niet anders gezien wor den, dan dat de territoriale wateren een gebied vormden, waar zij behal ve dc jure ook de facto het gezag uitoefenden. Overal was dit gezag slechts beperkt door de enorme uitge strektheid der watergebieden, waarbij ik moge opmerken, dat nog nooit een van Hr. Ms.'s schepen van oorlog door de Re publikeinen is verdreven en wij steeds in staat zijn geweest ons recht tc doen gelden. Alle ge registreerde vaartuigen varen de jure onder dc Nederlandsche vlag of zij zin hebben deze vlag tc voeren of niet. Wg hebben het recht om controle uit te oefenen op de naleving van dc Nederlandsche wetten ten op zichte van schepen van elke natio naliteit, binnen de territoriale wa teren en van alle schepen van Ned. Indische nationaliteit bovendien ook in volle zoo. Het recht, dat hierbij wordt toe gepast, is geen oorlogsrecht, maar zuiver vredesrecht. Er is geen spra ke van blokkade, contrabande of prijsrecht, maar slechts van het ge- mecne recht, verbod van invoer ot vervoer van wapens en verbod van invoer van militaire goederen. Ons optreden ter zee behelst uitsluitend controle op de naleving dezer wets bepalingen, maar deze toepassing gaf moeilijkheden. Juridisch is las tig uit te rnaken of producten van Nederlandsche of buitenlandsche ondernemingen zijn gestolen. Ook is moeilijk uit te maken of ingevoerde goederen voor de strijdmacht der republiek bestemd zijn. Het opbren gen onder verdenking van derge lijke overtredingen gaf daarom aan leiding tot juridische moeilijkheden, die de regeering genoodzaakt heb ben de verboden nader tc codifi- ceercn en het gevolg is, dat korten Nieuwe burgemeester te Wijk bij Duurstede Met ingang van 1 April is be noemd tot burgemeester "an Co- thenWgk bij Duurstede, de heer C. B. Kentie, sinds midden 1946 waarnemend burgemeester dezer gemeente. Dakota gevonden in de Fransche Alpen In de sneeuw dicht bij het wrak van de Fransche Dakota, die in het Fontaine-Sarrazine-ravijn op onge veer vijftig kilometer "afstand van Grenoble is neergestort, zijn thans de lichamen van tien slachtoffers gevonden. Hierbij is het stoffelijk overschot van den heer Salomonson uit Dordrecht, aldus meldt Reuter. Slechts enkelen konden geïdentifi ceerd worden. Leden van de reddingsploeg ver klaarden, dat het vliegtuig bene den in een ravijn ligt, op een diepte van 1.300 meter aan de Noordzijde '*an het bergmassief van Vcrcors. Naar de overige dertien slachtof fers wordt nog gezocht. Volgens een A.F.P.-berieht zijn bij het vliegtuigongeluk bij Shang hai in den namiddag van Vrijdag j.l. veertien personen om het leven gekomen. Opstand in Paraguay wint terrein He', geheele noorden van Paraguay is thans in handen van de opstande_ lingen en alle verbindingen tusschen Asuncion en de rivierhavens zgn ver. broken, aldus meldt A. F P. Volgens het radiostation der op. standehngen te Conccpcion hebben duizenden arbeiders zich aangesloten. Ook de „Chaco.Divisie" onder kol. Guggiari heeft zich volgens den zen.' der te Conccpcion by do opstandelin gen gevoegd. Uit Asuncion wordt bericht, dat generaal Morinigo den regceringsge. trouwen troepen bevolen heeft opera, tics op groote schaal tegen de opstan_ delingen te beginnen. Volgens pers. en radio.berichten uit New.York heeft dc regeering van Ecuador een complot veredeld tot het ontketenen van een revolutie in Rio- bamba, 175 kilometer ten zuidwesten van Quito, de hoofdstad van den staat, de leider van het verijdelde complot zou geweest zu'n generaal Al berto Enriques, een vroegere dictator van Ecuador De Tsjecho-Slovaaksche openba re aanklager heeft de doodstraf geëischt voor dr. Joseph Tiso, tij dens de Duitsche bezetting presi dent van Tsjecho-Slowakije. tijd geleden de ordonnanties op de in- en uitvoerverboden werden af gekondigd. Geen blokkade Dc taak van de marine nu, is toepassing van dit recht. Dc marine is als het ware de politieagent. Wordt een schip in de territoriale wateren aangetroffen, dan wordt het naar een haven gebracht om aan een nader onderzoek te worden onderworpen en zoo noodig aan dc justitie te worden overgedragen, die verder een beslissing neemt wat zal gebeuren. Wordt geen wet overtreden, dan wordt het schip weder met lading vrijgelaten. Er is dus geen sprake van een blokkade Dc handel is en blyft vrij, maar al leen de handel in goederen, waar van de in- cn uitvoer volgens de hier uiteengezette beginselen is toegestaan. Zoo moet ik ten stellig ste opkomen tegen de beweringen, dat de marine den rijsttocvoer naar Madoera zou afsnijden. Dit gebeurt niet en is niet gebeurd. Wat nu met tal van buitenland sche schepen, zooals de „Behrman en dc ..Mayrover" gebeurt, is, dat deze schepen een van onze wetten overtreden, dat zij uitdrukkelijk ge waarschuwd zijn, welke gevolgen dcrgclyke overtredingen hebben en dat zij, aangezien zy doorgaan met de wet te schenden, door de marine worden opgebracht en overgedra gen aon de justitie. De handhaving van deze wetten heeft niets te maken met het be stand of met de onderteekening van Linggadjati. Slechts als ons rechtsgebied verandert, zal de po litieagent zijn terrein van actie moeten verplaatsen. De politieagent stuit bij het ver vullen van zijn taak soms op ver zet, gewoonlijk in den vorm van beschieting van Hr. Ms. oorlogs schepen van den wal af. Daar wij niet van plan zijn ons uit ons rechts gebied te laten verdrijven, zoolang de bestaande wetten gelden, wordt daartegen actie genomen, geheel volgens de voorwaarden van het be stand. Infiltratie Hoe belangrijk de controle op den - en uitvoer ook is, toch komt zij in de taak der marine slechts op de tweede plaats. Dc eerste plaats wordt ingenomen door dc controle op de infiltratie van vijandelijke troepen en propagandisten naar on der ons gezag staande gebieden. Deze infiltratie is moeilijk te be strijden. juist omdat wij geen blok kade uitoefenen. omdat de legitie me prauwenvaart is toegestaan. Ware het anders, zouden wij de ge heele prauwenvaart verbieden, dan zou de enkele prauw, die infiltratie naar Celebes of Borneo brengt, al dadelijk genomen of in den grond geboord worden. Maar nu zijn wij gebonden aan een moeizaam onderzoek der hon derden prauwen die allen bonafide zijn, zoodat de heel enkele niet bona fide vooral als men het voorzichtig aan doet. een goede kans tot ont snappen heeft „Na twee jaar nog niets geregeld" „Wij kunnen en mogen niet tevre den zijn met een rijksbijdrage op dc basis van Mei 1940. een basis, die geen rekening houdt met het geste gen prijsniveau. Integrale schade- ergoeding en dc heffing van belas ting moeten ten strengste gcschei ien blijven, in tegenstelling met de opvatting van den minister van fi nanciën, aldus verklaarde de heer I A Koops, voorzitter van -.Ie lan- lelijkc federatie van stichtingen voor oorlogsgetroffenen op een algc- incene vergadering te Nijmegen. Voorts bepleitte men de* wensche- lijkheid, dat de oorlogsgetroffenen t eerst worden bevoorraad als er materialen zijn. Op voorstel van den voorzitter werd besloten een telegram van hul de te zenden aan de Koningin, waar- wordt gezegd, dat HM onder dc oorlogsgetroffenen haar trouwste aanhangers had en zou hebben en waarin hulp werd verzocht voor een steunregeling, die 'den oorlogsslacht offers toekomt. Misbruik Tenslotte werd besloten een reso lutie aan de regeering, waarin wordt geprotesteerd tegen het misbruik, dat dc regecrinrr maakt van het ge duld en de lankmoedigheid der ge troffenen. Zij constateeren, dat er nu na twee jaren nog niets definitiefs geregeld is en honderd dui zenden van de beste burgers hierdoor in moeilijkheden ver- keeren. Op 14 November 1.1. werd door den minister van financiën in de tweede kamer toegezegd, dat overleg zou worden gepleegd met de stichtingen, welke zich de belangen van de oorlogs slachtoffers hebben aangetrok ken, maar dat tot heden na vier maanden dat overleg nog niet heeft plaats gevonden. De door den wederopbouw geno men voorloopige maatregelen zijn absoluut onaanvaardbaar cn de ach terstand en de verarming nemen steeds toe. Zij verzoeken met den meesten klem maatregelen te nemen voor een spoedige behandeling van een wette lijke oorlogsschaderegcling, na over leg met de organisaties der getroffe nen, terwijl zij zich aansluiten bij de door de vereeniging van Nederland sche gemeenten aangeboden resolu tie." Dezer dagen is verschenen het prijzenboekje 1947, samenge steld door het Directoraat Ge neraal voor de Prijzen, dat een lijst bevat van practisch alle prijzen, die men ten hoogste behoeft te betalen voor goede ren en diensten, welke men voor het dagelijksch onderhoud noodig heeft. In tegenstelling tot het vorige jaar, toen er ver schillende prijzenbladen bij de distributiebescheiden werden uitgereikt, is deze lijst thans uitgegroeid tot een handig boekje van 130 bladzijden, 20 ct. kostend en binnenkort ver krijgbaar in bockhandels. Men vindt er hoofdstukken in over o.m.: vocdings- en genotmid delen, textiel, schoeisel, wo ninginrichting, huishoudelijke artikelen, toiletbenoodigdhe- den, tarieven (kappers, was- scherijcn, pension e.d.) wo- ninghuur, electrotechnische ar tikelen cn papicrwaren bene vens lijsten van prijzencom- rnissies, klachtenbureaux en commandanten Prijsbcheer- sching. Teekeningen (b.v. bij serviesgoed) verduidelijken soorten kwaliteit, zoodat de consument, gewapend met dit boekje weder op de bres kan staan in den strijd tegen on geoorloofde prijsopdrijving Staat van beleg thans geëindigd Dc staat van beleg: in Jeruzalem en Tel Aviv, die twee weken gele den na een aantal aanslagen van Joodsche verzetsgroepen werd inge steld, is vanmiddag om twaalf uur opgeheven. In een communiqué van dc Brit sche autoriteiten in Jeruzalem wordt meegedeeld dat de staat van beleg geen ander doel had dan een actie van de veiligheidstroepen tc ondernemen tegen de joodsche op standige troepen. „Het is niet ge- wenscht het veroorzaken van ver lies, werkloosheid en ontwrichting in den cconomischcn toestand van dc twee steden onbepaald voort tc zetten. Daarom wordt de staat van beleg thans opgeheven," aldus het communiqué, „en wordt aan de ge meenschap dc gelegenheid gegeven haar medewerking te vergrooten, een medewerking, die noodzakelijk is om het land van geweldpleging, die wijd cn zyn door alle verant woordelijke instanties en personen is veroordeeld, te bevrijden." Intusschen zijn opnieuw aan lagen gepleegd. Een electnsch tot ontploffing gebrachte bom heeft een gedeelte van het gebouw der Jewish Agancy vernield. By Haifa is de pijpleiding van dc Iraq Petro leum Cv. opgeblazen. Jenan gebombardeei-d Radio Jenan meldt, dat 25 vlieg tuigen der Chineesche regecring, van Amerikaansch fabricage, de communistische hoofdstad Jenan op 13 Maart acht uur lang hebben ge bombardeerd. Volgens het Chineesche blad „Sjoempao" dat zich daarbij be roept op een mededeeling uit Chi neesche militaire kringen, zijn on geveer 4000 man door de Russen uitgeruste communistische troepen uit Korea 9 Maart tc Dairen, ha venstad in Mandsjocrijc, geland. Volgens dit bericht hebben de troe pen stelling genomen bij Sjenho, ten noorden van Dairen. Het wcersoverzicht van De Bilt cp Zondag 16 Maart meldt: Dc ontwikkelingen in de alge- mecne luchtdrukvcrdeeling heb ben zich in gunstigen zin ontwik keld. De depressies nemen nu een meer Noordelijke baan, waardoor de koude lucht verder van onze grenzen gedrongen wordt en dus ook de koude lucht bij een even tueel terugkeerende ongunstiger situatie ons niet zoo gemakkelijk opnieuw kan bereiken. Vooral de ontwikkeling van de depressio boven de Iersche zoo heeft in dit opzicht een gunstige uitwerking. In Midden- en Zuid-Frankrijk stegen de temperaturen Zondag middag tot boven 20 graden Cel sius. In liet Zuiden van ons land liep de temperatuur op tot boven 10 graden Celsius. De krachtige wind en de vrij hooge temperaturen doen dc res ten van den winter snel verdwij nen. De barre winter van 1946/47 kon nu als geëindigd worden be schouwd. Dit wil echter niet zeg gen, dat in de komende dagen nog niet eens een zware nacht vorst kan optreden of een korte periode met. Maartechc buien (die ook wel in April voorkomen), waarin hagel of sneeuw kan val len. Maar nachtvorst en Maart- schc buien zijn normale voor- aars verschijnselen. Minder wind Weersverwachting van De Bili. geldig van Maandagavond tot D i nsdaga vond Geleidelijk weer toenemende bewolking met later plaatselijk regen. Afnemende, doch later weer toenemende wind, overwe- gend tusschen Zuid en Oost. In t den nacht iets kouder, morgen overdag ongeveer zelfde tempe- ratuur als vandaag. Maandag 17 Maart: Zon op 0.02, onder 1SJ6; maan op 0.12. onder 12.30

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1