DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C.G. gemachtigd te teekenen Belangrijke uitbreiding van export naar Engeland Neêrlands natuurschoon is danig geschonden Nederlandsche militaire actie in de omgeving van Soerabaja C.G. schrijft aan Sjahrir W Nederland-België wordt uitgezonden Uitvoer dit jaar 21 millioen p. st. Herbebossching dringend noodig! Geen slachtoffers bij Westerveld? Lebensraum?" Gironummer 510330 Bank; R'darasche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 18 Maart 1947 Nr. 597 6e Jaargang Red. en A dm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOOR DER "jSJEDERLANDSCHE troepen bij Soerabaja zijn Zondag- ochtend een offensief begonnen, dat ten doel heeft de Brantas-delta in handen krijgen opdat het gebied door de re publikeinen was geïnundeerd. Tegelijkertijd heeft de Nederlandsche regeering de commissie- generaal, na ontvangst van Sjahrirs nota over de Indonesische interpretatie van het accoord, gemachtigd de overeenkomst van Linggadjati te onderteekenen. Het is echter de vraag of de In donesische delegatie bereid is bet accoord te onderteekenen wan neer de Nederlandsche troepen niet uit de Brantas-delta worden Mod joker to en stuw bij Lengkong bezet Modjokcrto en de stuw by Leng kong zijn reeds bezet, zoo meldt dc legervoorlichtingsdicnst. Zoover bc kend is werd slechts geringen te genstand ontmoet. De bevolking, die in Januari door do T.R.I. uit de delta was weggevoerd, is thans be zig terug te keeren langs de door mariniers geslagen bruggen. Vlieg tuigen hebben pamfletten uitgewor pen om dc bevolking op de hoogte te stellen en aan te manen zich rustig te houden. Het offensief heeft ten doel de geheele delta van de Porong aan de Indonesiërs te ontrukken. Dezen gebruikten de dammen van Modjo kcrto om de delta te overstroomen en den landbouw en het economi sche leven lam te leggen. Dc dam men regelen den waterstand in de rivieren Brantas en Mas. De republikeinen zijn herhaalde lijk gewaarschuwd dat het gebied bezet zou worden, tenzij er een eind kwam aan de overstroomingstac- tick, zoo heeft dc militaire woord voerder tc Batavia meegedeeld, maar niettemin werd zij ondanks de republikeinsche beloften voortge zet. Een Nederlandsche actie was daardoor noodzakelijk geworden in belang van de inhccmsche bevol king. Sjahrir is per brief door dr. H. J. van Mook in kennis ge steld van den Ncdcrlandschen aan val. In den brief werd betoogd, dat de aanval op Modjokcrto noodzake lijk was omdat dc'oogst van duizen den inlanders was verwoest door de overstroomingen die door dc repu blikeinen werden veroorzaakt. Van te voren was niet gewaarschuwd, werd in de brief gezegd, omdat de republikeinsche commandant in het gebied van Soerabaja niet te ver trouwen is. Toch teekenen Een vooraanstaand woordvoerder zei dat de aanval Zondagochtend 11.30 Nederlandschen tijd was be gonnen Slechts één dag dus nadat *de Nederlandschc en Indonesische leiders wederzijds tot overeenstem ming waren gekomen om alle strijd krachten 2 km. achter de fronten terug te trekken teneinde verdere gevechten te voorkomen. Een hoogc Nederlandsche autoriteit zei, dat cr in den brief van dr. Van Mook op werd gewezen, dat dc Nederlanders De commissie-generaal heeft naar aanleiding van de militaire acties iü het gebied van Soerabaja het volgende schrijven aan Sjahrir ge richt. „Hierbij zien wij ons genoodzaakt Uwe Excellentie mede te declen dat heden een begin van uitvoering is gegeven aan bet voornemen om niet eigen Nederlandsche middelen den noodtoestand'op te beffen, die als gevolg van de inundaties van de delta van Sidoardjo is ontstaan. Als eerste stap daartoe is heden morgen overgegaan tot de militaire bezetting van de sluizen bij Leng kong cn Mlirip. Door de inundaties in het deltagebied /elf, dat dienten gevolge bijna geheel onbegaanbaar is geworden, heeft de militaire ope ratie zich o\ cr een wijder gebied dan de eigenlijke delta moeten uit strekken en is de bezetting van Modjokerto noodzakelijk geworden. Het behoeft geen betoog, dat wij betreuren, dat bet overleg, dat in deze aangelegenheid gaande is ?e~ weest, niet op tijd tot afdoende en zichtbare resultaten beeft geleid Na afloop van de militaire bezetting en na vaststelling van de maatre gelen die door onze- waterraaf-des kundigen zullen moeten worden ge nomen voor opheffing van den noodtoestand, zijn wij bereid in overleg te treden o\er dc wijze, waarop in dit gebied in samenwer king met de organen van liet repu blikeinsche bestuur regelmatige toe standen kunnen worden hersteld. „Deze bereidwilligheid is een uit vloeisel van het feit. dat de Ne derlandsche regeering duidelijk heeft uitgesproken, dat zij niet lan?s militairen weg invloed wenscht 'ut te oefenen op de ont wikkeling van de pol tieke verhou dingen in Indonesia, indien zij zich gedwongen ziet tot een ook door haar betreurde actie als thans tot uitioering is gekomen, dan kan zulks slechts ten doel hebben de op heffing van den noodtoestand, waardoor het leven van tnlloozen wordt bedreigd. Wij zijn ons be wust van de bedenkelijke zijden, die aan de toepassing van militair ge weld als uiterste middel, zelfs in gevallen als het onderhavige, zijn verbonden, doch een zeer ernstige overweging van den gcheelon toe stand heeft in dit geval ei toe ge leid deze bezwaren te aanvaarden" Dc commissie-generaal besluit met het vertrouwen uit te spreken, „dat de opheldering van de politieke situatie, zooals die in de bedoeling van onze beide delegaties ligt in nabije toekomst de samenwerking zoodanig zal doen zijn dat locale incidenten als de onderhavige tot het verleden zullen behooren" Uians bereid zijn de overeenkomst van Linggadjati zonder uitstel te tcekenen. Indonesisch protest Een schriftelijk protest, door de Indonesische delegatie aan de Com missie-Generaal toegezonden, ver klaart dat de Nederlandsche mili taire actie bij Modjokerto 'n schen ding is van het bestand. De dooi de C.G. als argument aangevoerde moeilijkheden kunnen deze schen ding niet rechtvaardigen. Bovendien zoo gaat de nota verder, zijn de moeilijkheden en onbevredigende toestanden in werkelijkheid door de Nederlanders zelf veroorzaakt. Door den onvervvaehten Ncdcrland schen aanval op Krian, Sidoardjo en Porong (24 Januari) was het ver nielen van de sluisdeuren bij Leng- „Hij zonnebaadde zoo ongepast „Ik vond, da't dio Joodsche on derduiker Knoeck, die bij mijn buurman Ricardo, een half-Jood in huis was. op ongepaste wijze lag tc zonnebaden", en daarom heb ik hem bij den S.D. aangegeven", ver klaarde gisteren de 53-jarige wexf- actieleidster van de NSB mcj. J. G. van Cnpello voor het Amsterdam* schc Tlijz. Gerechtshof. Knoeck is r levend af gekomen, maar RicartU is in Auswitz overleden. Wegens dit verraad eischte de advocaat-fiscaal mr M H. Gelinck tien jaar gevangenisstraf. kong een militaire noodzakelijkheid. Wij hadden vertrouwd dat na onze afkondiging tot staken van het vu ren op 15 Februari cn de vaststel ling van dc demarcatielijnen geèn militaire acties meer zouden wor den ondernomen om geschillen te regelen, aldus het Indonesische pro test. Sjahrir ingelicht Omtrent de voorgestelde onder- teekemng van het accoord wordt nog vernomen dat de Nederland sche regcering voldaan was over do ïongstc gedachtenwisseling met Sjahrir. Sjahrir is echter thans naar Soekarno gereisd om te spreken over de actie bij Modjokerto. Voor hij vertrok hoeft hij terugtrekking der Nederlandsche troepen achter de demarcatielijn geëischt. Het is niet waarschijnlijk dat hij bereid zal zijn het accoord te onderteekenen voor zijn cischen zijn ingewilligd. Een u-inkelicr in Losser tracht niet behulp van een ijlings opgeworpen dammetje zijn winkel tc behoeden legen overstroomingen door het wassende water uit dc Dinkel (P.) Naar wij vernemen zal dc wed strijd NederlandBelgic, welke tweeden Paaschdag om half drie in het Olympisch stadion te Amster dam wordt gespeeld, door dc VARA worden uitgezonden. De verslagge ver is ir. van Emmenes. Door het kruiende ijs in dc Derkei en dc Bolksbeck werden de dijken dermate ondermijnd, dat voortdu rend bewaking noodig was. In den dijk ten Noorden van üaarloo werd een gat van 12 meter geslagen. De kade van de Bolksbeek ndbij Lo- chem, die eveneens gevaar Pep, wordt door de boeren met zandzak ken beveiligd(P.) vi i IIf Ernstig; ongeval kost twee dooden Een 55-jarige vrouw en een 22- jarige jongeman verloren Maandag middag te Amsterdam het leven bij een ongeval waarvan de oorzaak nog niet kan worden vastgesteld. Om ongeveer vijf uur 's middags stopte een tramwagen van lijn 1 bij een halte op de Overtoom. Uit de zelfde richting kwam een vracht wagen met groote snelheid aange reden. Op onverklaarbare wijze zwenkte deze wagen naar linies, reed pardoes in op don vluchtheuvel cn ramde den motorwagen van lijn I- bij het voorbalcon. De gevolgen waren ontzettend. De 22-jarige A. Meulebcst, die juist van het voorbalcon wilde stappen, werdop slag gedood, zijn moeder, de 55-jangc B. C. Mculebcst-Teppcr- wijen en de 25-jarige mej. C. J. Ver meer, die verpleegster is en met een van de zoons van mevrouw Mculc- best verloofd is, werden zwaar ge wond. Mevrouw Mculebest is in het Wil- helminaga-sthuis overleden. De toe stand van de verpleegster is ern stig. Dc chauffeur, die zeer overstuur was door het gebeurde, verklaarde onwel te zijn geworden. Geconsta teerd werd, dat de man niet onder den invloed van sterken drank ver keerde. Bij dc Berkelstww nabij li aar too veroorzaakte het kruiende ijs een breuk in den dijkm (P.) Dakota op Java nog niet gevonden De op Java vermiste Dakota is nog steeds mot gevonden. Lucht- verkenningen boven het aangege ven gebied hebben geen resultaat opgeleverd. Het zoeken zal echter niet worden opgegeven. Nederland zal in 1947 voor ongeveer 21 millioen pond ster ling naar Engeland kunnen exporteeren. Deze uitvoer zal agrarische en industrieele pro ducten omvatten. Tegenover de zen verkoop staat een import uit Engeland van rond 28 millioen pond sterling, zoodat de beta lingsbalans een tekort van zeven millioen pond aangeeft. Enge land zal ons grootendeels textiel- goederen, garens, ijzer- en staal- werken. schoenen en chemische producten leveren. De financieclc knnt van deze over eenkomst is nog niet volledig uitge werkt, maar dc Nederlanders moes ten dc prijzen verlagen oni ze in overeenstemming te brengen met het Uritsche prijspeil. Uit zijn -je belangrijkste resultaten ,.,Tl„ \T., 1..I. T». •*- I - I- van "de NederlandschBritscho li dclsbesprekingen, die dc vorige week in Londc zijn gehouden. In het officieelo communiqué, dat hier over uitgegeven is, wordt o.m. opge merkt. dat Je betrekkelijk kleine overschotten aan kaas. geconden seerde melk, eieren en bacon, welke Nederland exportcercn kan, dc si'liaarschte in Engeland niet belang rijk kunnen doen verminderen, maar /.ij vertegenwoordigen toch een be gin van het herstel van Neerlands oude handelspositie in Engeland. In verband met de onzekere vee. voerpositiè besloot men geen over eenkomsten af tc sluiten voor 1948 cn 1949, maar dat men in September Meubelfabrieken als straf gesloten Dertien meubelfabrieken en een zagerij te Kuilenburg zyn voor on- bcpaalden tijd uitgesloten van het distributie- en productieproces. Deze ingrijpende maatregel is o.a. genomen, omdat groote voorraden hout niet bij bet rijksbureau waren opgegeven, terwijl andere bedrijven zonder vergunning groote hoeveel heden hout kochten. Dr. Dijt liet zich tot prof. benoemen Dr. ir. M. D. Dijt had zich giste ren voor het Haarlemsche Tribu naal te verantwoorden, omdat hij tijdens de bezetting zich tot pro fessor in dc Staatshuishoudkunde te Utrecht, Groningen cn Amsterdam had laten benoemen Verder was hij financieel cn economisch redacteur van het Algemeen Handelsblad ge weest, van 19-12 af sympathis'eerend lid van cle N.S.B. en begunstigend lid van de Germaansche S S.. ter wijl hom voorts ten laste was ge legd dat hij intiemen omgang had gehad met hoogc functionarissen van dc N.S.B. Hij verklaarde zich slechts met de N.S.B. te hebben ingelaten om een forum te hebben teneinde zijn denkbeelden te kunnen verkondi gen. Zijn verdediger, mr. F. C. van den Wall. bracht naar voren, dat tijdens de intcrncering van zijn cliënt de F.A.O., de internationale voedselorganisatie van de Uno, hem oen functie had aangeboden, het geen mr. Van don Wall een bewijs vond van de erkenning van dr. Dij Is denkbeelden. Het verzoek van mr. Van den Wall om dr Dijt onmiddellijk in vrijheid te stellen, in verband met diens slechten gezondheidstoestand, wees het Tribunaal af. Gratie voor twee ter dood veroordeelden De Koningin heeft gratie verleend aan A. C. Manintveld, tot de dood straf veroordeeld door het Bijzon der Gerechtshof tc 's-Gravenhage en aan A. Doorewaard tot de dood straf veroordeeld door den Krijgs raad te velde. De straf van Man intveld is veranderd in levenslange gevangenisstraf en die van Doore waard is twintig jaar gevangenis straf met aftrek. A C. Manintveld was beschuldigd van het aanbrengen van Joden. Voor den Bijzonderen Raad van Cassatie werd zijn zaak 1 verschei dene malen aangehouden, o.m. in verband met een naar de toereke ningsvatbaarheid van beschuldigde in tc stellen onderzoek. De Raad bevestigde tenslotte het vonnis van het Bijzonder Gerechtshof. Prins Bernhard is vanmorgen met zijn twee oudste dochtertjes naar Zermatt vertrokken. Het vliegtuig, waarmede het kleine gezelschap reisde, startte om kwart over ne gen van Soesterberg. ^EELAL wordt er alleen gespro- ken over de schade die door den bezetter en ten gevolge van oorlogshandelingen is aangericht in steden en dorpen, doch over de ver woestingen in ons landschapsschoon zwijgt men gewoonlijk. Toch ver dient deze wel degelijk de aandacht, omdat in het dagelijksch leven de ontspanning van stedelingen door omzwervingen in het landschap van onschatbare waarde is. Dc Duitschers hebben ons na tuurschoon niet ontzien: er moest hout gekapt worden voor de oorlog voering (stellingen, rommelasper- ges), terwijl ook de meubelindu strie. die medewerken moest aan de herbevoorrading van getroffen Duitsche magazijnen, het noodige opeischte. Daarnaast was hout een vcrvangrhiddel voor vele producten (speelgoed, keukengerei, sierpro- ducten) en nadat cr geen benzine meer beschikbaar was ..kropen'' de auto's op generatorblokjes voort. Als ave dan nog in aanmerking nemen, dat dc Nederlanders zelf in den hongerwinter een handje mee hielpen dc bosschcn uit tc dunnen kan men aannemen dat ons natuur schoon een gevoeligen klap heeft gehad. Bovendien heeft de natuur zelf ook nog meegeholpen de bosschen tc vernietigen. Immers, waar ge deeltelijk gerooide bosschen zijn, kan de wind meer vat krygen op de overgebleven boomen, terwijl veel sneller zandverstuivingen ont staan en het gevaar voor woeste gronden groot is. Ten slotte be ïnvloedt oen dunne bebossching den vogelstand, waardoor insecten meer „bewegingsvrijheid" krijgen zich meester te maken van blad en twijg. Zooals'bekend, is ongeveer dertig pet. van ons boschbezit van 184.000 H.A. in den oorlog verloren ge'gaan en het is van economische cn aes- thetische betcckenis dat de herbe bossching met kracht wordt aange pakt. Hout noodig In de eerste plaats zit ons land te springen om hout: mijnhout, hout voor den wederopbouw, voor de lucifer- en meubelindustrie en beschoeiingswerken. Hoe belangrijk hout is voor onze samenleving moge blijken uit het feit, dat wc voor den oorlog ca. 5 Yz millioen M3 per jaar moesten invoeren, een kwantum, dat thans stellig door de groote eischen, die de wederopbouw stelt, hooger ligt. Overigens betec- kent een goecle bebossching een groote besparing van deviezen, ten eerste daar we dan minder hout uit hot buitenland behoeven af te ne men en ten tweede omdat er dan zelfs export mogelijk is, b.v. dennen naar Engeland voor dc kerstboom voorziening, lucifers en houten halffabrikaten Bovendien bestaat er in het buitenland belangstelling voor onze boomzaden. De herbebossching is dus van vi taal belang. Men overweegt dan ook het boschareaal, dat voor den oorlog ca. acht pet. van onzen bo dem besloeg, tc vergrooten terwijl in de nieuwe IJselmeerpolders, langs openbare verkeerswegen, dc beplanting intensiever zal geschie den, waardoor oolc het landelijk schoon wordt vergroot. Tevens zal men dan vele woeste gronden in cultuur brengen, wat vele voordee ten slotte mogelijk zal zijn alle landgoederen in ons overbevolkt land voor het publick open tc stel len, zonder dat er „hatelijke" bord jes „Eigen weg", „Verboden toe gang", het betreden verbieden van paradijzen, waarin de menschen zoo graag ronddolen. Maar dan moeten de eigenaars ervan overtuigd zijn dat or niets vernield wordt, er geen „schillen en doozon" het bosch ont sieren en men voorzichtig is met pijp cn sigaret. Een belangrijk mid del daartoe zou ook zijn op de scho len meer liefde voor de natuur aan te kwecken. Nederland moet beseffen dat zijn bosschen een rijk cultureel en fi nancieel bezit zijn. len met zich brengt. Men maakt daardoor deze gebieden rendabel en verhoogt het aesthetisch genot, door het recreatiegebied uit te brei den Een groot voordeel biedt de boschbeplanting ook voor den land bouw: bosschen trekken n 1. regen nan. geven humus waardoor de schrale gronden beter voor bebou wing geschikt worden. Aren zal in dc toekomst afwijken van de doodsche „dcnncntuinen en meer gemengde bosschen aanplan ten d.w.z. loofhout met als onder beplanting dennen en sparren. Daardoor wint men aan schoon heid, doch ook aan rendement, ter wijl van het loofhout, dat onderbe- plant is, de zijloten afsterven en het hout zelf krachtiger en hooger wordt. Voorts is het streven van de boschbczitters cn landeigenaren om bij het volk meer eerbied voor de bosschen te kwecken, zoodat het Vooral ten behoeve van de Duit sche oorlogvoering zijn duizenden boomen uit onze bosschen gekapt. Het natuurschoon is daardoor ern stig geschonden, terwijl de schade ook economisch ernstig nadeel beteekent weer bijeen zou komen om over de toekomstige handelsbetrekkingen opnieuw te confereercn. De twee delegaties waren lvet cr over eens dat beide landen gediend zijn met het handhaven van nauwe samenwerking in alle financieclc en economische zaken, daar hun vraag stukken in menig opzicht overeen komst vertooncn. Ter vergelijking dicnc, dat de waarde van den »Nederlandschen ex port naar Engeland in 1946 onge veer acht millioen pond sterling be droeg een bedrag dat overeenkomt met 25 pet. van den uitvoer in 1938. Het onderzoek naar dc oorzaak van de ontploffing in de duinen achter het crematorium te Wester veld, waar eergisteravond een mu nitiebunker de lucht in is gevlogen, tengevolge waarvan groote glas schade in de omgeving is aange richt, heeft tot dusverre nog weinig resultaat opgeleverd. Militairen van den opruimings- en bergingsdienst hebben gistermorgen, in samenwer king met leden der Koninklijke Marechaussee, nogmaals zonder re sultaat het terrein naar oen even tueel slachtoffer afgezocht. Op dc plaats, waar eergisteren nog een groote bunker stond, is geen stuk ie beton meer over. Een diepe trechter levert het bewijs van de kracht der explosie. In antwoord op een vraag ant woordde luitenant-kolonel W. C. Maas, chef-staf eerste militaire af- deeling tc Amsterdam, een A.N.P. verslaggever, dat de mogelijkheid van zelfontbranding der in den bunker aanwezige trotyl niet uitge sloten mag worden geacht. De blin ker was nl. van een zware afgeslo ten deur voorzien, waarvan het slot een half uur vóór dc ontploffing door een bewakingspatrouille van twee man was gecontroleerd. Het lijkt dus onwaarschijnlijk, dat kin deren of burgers kans zouden heb ben gezien den bunker binnen tc komen. Intusschen zijn de twee bewakers aan een wissen dood ontsnapt, doordat zij zich na hun bezoek om vyf uur aan den bunker, om half zes ten tijde der ontploffing op ruim één km afstand daarvan be vonden. Daar zich in den bunker slechts springstoffen en geen" projectielen bevonaen. bestaat er geen gevaar zooals in Muiden en in den IJ- poldr-r destijds dat met-ontplofte granaten ed. in de omgeving te recht zouden zijn gekomen. Dat de bewaking van de bunkers zou zijn opgeheven sprak overste Maas tegen. De bcwakingspatrouil- le staaft dit. Wel bevonden zich vroeger om het verboden terrein bewakingsposten, die cr nu niet meer zyn. Regeeringsoffensief in Paraguay Volgens berichten uit Brazilië hebben dc Paraquayaansche op standelingen dc stad Pedro Juan Caballcro, 320 kilometer ten Oosten van Conccpcion. ingenomen. Een communiqué van de regee ring meldt dat de rcgceringstrocpen de stad Beien, enkele kilometers ten Zuidoosten van Conccpcion na hevi ge gevechten hebben veroverd. Be ien ligt aan den Noordelijken oever van de rivier Ypane, die als de be langrijkste verdedigingslinie van de opstandelingen werd beschouwd In Asuncion, de hoofdstad van Paraguay zou dc toestand critiek zijn. tengevolge van de nieuwe aan vallen der opstandelingen. Het ge rucht dat de stad door de opstan delingen zou worden gebombar deerd deed velen de vlucht nemen. Radio Concepcion meldt dat vele soldaten uit de regeeringstroepen overloopcn naar de opstandelingen. Gemaskerde en gewapende man nen hebben een inval gedaan in de kantoren van de Amerikaansche Union Oil Company to Asucion. De radiozender der maatschappij werd meegenomen. Kort daarna riep Ra dio Concepcion („Dc Stem der Overwinning") dat dc overval was uitgevoerd door „soldaten der vrij heid". Doodvonnis tegen kap. C. D. van der Pol De 49-jarige kapitein van het Ne derlandsche leger C D van der Pol, die na de capitulatie in 1940 in Duitschon krijgsdienst trad en o.m. a:in het „Oostfront" streed cn daar voor zelfs een onderscheiding kreeg „voor betoonde dapperheid" is gis teren door het Bijzonder Gerechts, hof te Rotterdam ter dood veroor deeld. Dc 57-jarige Amsterdamsche rechercheur van politie W. Groo- tendorst is door het bijzonder ge rechtshof tc Amsterdam tot le venslange gevangenisstraf ver oordeeld. Hij werd beschuldigd van- uitlevering van Joden aan de S.D. Tegen hem werd de dood straf geëischt. tl Zaterdag heeft Bidault op de Conferentie van Moskou een beschouwing gewijd aan dc bevol kingsdichtheid van Duitschland, zooals in ons blad van Maandag avond in het kort te lezen staat, welke, volgens de Engelschc bladen, zichtbaar indruk zou hebben ge maakt on zijn beide collega's Bevin cn Marshall. Wat Bidault zcide kwam hierop neer. Wanneer alle Duitsche krijgs gevangenen naar huis teruggekeerd zullen zijn, bedraagt de Duitsche bevolking 70 millioen, wat gezien het feit, dat het land zooveel klei ner is geworden, neerkomt op een dichtheid van 196 per vierkanten kilometer. Om een beeld te krijgen van wat dit beteekent, dient men te beseffen, dat de bevolkings dichtheid van Frankrijk 75 en van Polen 62 per km2 bedraagt en dat •an den buurlanden van Duitschland alleen België en ons land een groo- tere bevolkingsdichtheid dan dc Duitsche bezitten In dit verband herinnerde Bidault en het is merkwaardig, dat een Fransch po liticus deze woorden in zijn mond nam aan het Duitsche ge schreeuw om „Lebensraum" van vóór don oorlog, «lat wil dus zeggen in een tijd, dat de bevolkingsdicht heid per km'2 er 156 of wel 10 min der dan op dit oogenbhk bedroeg. De Fransche premier zag in deze situatie een bedenkelijk potentieel voor een nieuwen oorlog en naar zijn mccning moest een eerste op lossing ervoor worden gezocht in drie richtingen: 1. geen verdere uitwijzing van Duitsche minderheden uit de verschillende landen, waartoe in Potsdam was besloten; 2. verhindering van toekomstige uitwijzing van Duitschers uit het land hunner inwoning; 3. beletten, de D.P.'s (displaced persons) van andere nationa liteit zich blyvend in Duitsch land vestigen. Daarnaast zou men, aldus Bidault, moeten komen tot emigratie op groote schaal van dc Duitschers cn hij voegde hier aan toe, dat Frank rijk, ondanks zijn traditioneelcn af keer van de Duitschers, bereid was een aantal hunner op te nemen. Het is inderdaad een zeer belang rijke kant van het Duitsche pro bleem, die Bidault hier heeft aange sneden. Het ongelukkige is alleen, dat ons de eerste drie oplossingen, die hij voorstelt, weinig effectief lijken. De D.P.'s behoeven niet in Duitschland te blijven, al is het voorloopig niet duidelijk, waar deze stakkerds dan wel heen moeten, maar dc beide andere punten leve ren practisch heel weinig op. Dc Groote Vier zouden eventueel kun nen decretceren. dat geen verdere uitwyzmg van Duitsche minderhe den plaats mag hebben, maar het ccnige land, waar deze zaak nog aan de orde is, is Oostenrijk cn het is zeer de vraag, of de Geallieerden het nu wel zoo prettig zullen vin den, om deze Duitschers juist in Oostenrijk tc laten. En cle stopzet ting van de uitwijzing, waarover punt 1 spreekt? Dat is in feite een wassen neus, want Polen, Tsjccho- slowakije cn Joegoslavië zijn met hun uitdrijving der Duitschers al lang klaar. Er is één oplossing, die Bidault niet noemt, maar die zonder twijfel voortdurend in zijn gedachten is ge weest Duitschland een deel van den bodem, dien men z ij n bc volking heeft afgenomen terug tc geven en wel door dc voorloopige beslis sing van Potsdam in zake dc Pool- sche Westgrens niet in een defini tieve te veranderen. Economisch bekeken alleen al is het een dwaas heid, dat Polen er in het Westen een massa land bij krijgt, «lat het niet of nauwelijks kan bebouwen en dat dit den Duitschers wordt afge pakt. Alleen daarom al zou het ra tioneel zijn om dc Poolsch-Duitschc grens een cindwccgs naar het Oos ten te verleggen. Maar hoe ratio neel deze oplossing ook lykt, noch Polen, noch de Sowjet-Unic zullen cr veel voor voelen, vermoeden wij. Want laten wy niet vergeten, dat met dc Westgrens van Polen ook die van de Russische invloedssfeer in Europa zou worden verplaatst. Dr. C. D. J BRANDT. Frankrijk in conflict met Bulgarije De Fransche regcering heeft be sloten le handelsbesprekingen met Bulgarije af te breken. Bo vendien heeft /'j twee Bulgaar hen journalisten te Parijs ver zocht het land te verlaten. Deze stap is gedaan ingevolge le incidenten, welke in het begin van deze maand to Sofia plaats hadden. Leden van do Fransche atie aldaar zouden namelijk een ruwe behandeling hebben ondervonden van Bulgaarsche landweersoldaten. Een correspon dente van bet Fransche persbu reau A. F. P. tc Sofia werd in dien tijd uit het land gezet. 100.000 dollar voor onze spoorwegarbeiders De „International Ladies Garment workers Union" heeft den Ncdcr landschen ambassadeur in de USA Loudon, een cheque van honderd duizend dollar aangeboden. Het be drag dient te worden beschouwd als een leening aan dc Nederland schc spoorwegarbeiders voor den aankoop van werkklceding. De lee ning moet niet worden gezien als een handelstransactie, doch als een bewijs van bewondering voor de rol die de spoorwegarbeiders tijdens de bezetting hebben gespeeld. rreawsPJir' Zelfde temperatuur Weersverwachting Van De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond Wisselend bewolkt met ptaat- schjk een buitje. Matige wind tusschen Zuidoost en Zuidwest, weinig verandering van tempe ratuur. Dinsdag 18 Maart: Zon op 6.30, onder 18.40maan op 5.47, onder 13.3S.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1