DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Lentz heeft ons volk zware schade berokkend" Frankrijk wenscht Duitsehe steenkool en ertsen Vele problemen kunnen nu opgelost worden Natsir Twaalf jaar tegen hem geëischt Explosie in Hoek van Holland Dakota-passagiers in leven Molotof maakt geheime overeenkomst van Jalta (Februari '45) bekend Wet op uitzending van troepen is een moeilijk verteerbare „spijs" Roomsch-Rood ook in België Weinig vraag naar stroop en jam Glroaummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 19 Maart 1947 Nr. 59o 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. odminlstratle 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER WEINIG ambtenaren hebben de Nederlandsche zaak meer afbreuk gedaan dan Lentz. Zijn beleid heeft ons volk tij dens de bezetting enorme schade berokkend. Hij heeft hierdoor een zware schuld op zich geladen. Ik eisch daarom twaalf jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief". .Binnenlandsche Zaken' treft ook schuld Aldus mr. De Gruyter, advocaat- fiscaal van het Bijzonder Gerechts hof te 's-Gravenhage, dat gisteren de zaak tegen het voormalige hoofd van de rijskinspcctie bevolkingsre gisters, J. L. Lent z, behandelde. Zooals men weet 's l,et Lentz geweest, die door de bevolkingsre gisters ter beschikking van den ..ar beidsinzet" te stellen de massale uitzending \an Nederlandsche ar beiders naar hot Derde Rijk moge lijk heeft gemaakt. Dat mr- Gruyter geen hoogcre straf vroeg hieruit te verklaren, dat bij het de partement van Binncnlandsche Za ken ook gedeeltelijk aansprakelijk achtte voor wat Lentz misdreef, dat Lentz vóór den oorlog ons land uitstekende diensten heeft bewezen en het feit, dat bij niet gedreven werd door matcrieele baatzucht en uitgesproken Duitsehe sympathieën. Waarom zoo zal men vragen, heeft Lentz dan toch deze hand- en spandiensten aan den vijand verricht? Mr. De Gruyter gaf het antwoord: Lentz' per soon wordt gekenmerkt door de behoefte om tegenover vriend en vijand de voortreffelijkheid van zijn werk te demonstrce- ren. T evredert De Duitschers hebben zijn presta ties dan ook zeer op prijs gesteld Zij hadden opdracht gegeven hun. die weigerden naar Duitsehland te gaan. distributiekaarten te onthou den. Daarom kregen de bevolkings registers voor hen groote waarde Lentz heeft in de opdracht \an de Duitschers. de burgemeesters aan gezegd de registers ter beschikking te stellen. Het gevolg was een storm van protesten der burgemeesters. Door een verordening, welke Lent/ samenstelde, kreeg deze welhaast dictatoriale bevoegdheden voor het openstellen der bevolkingsregisters Dat er niet veel van tereeht is ge komen dankt ons \olk aan de sa botage. «1 ïc het overgroote de<M der gemeentelijke ambtenaren voerde. Tn deze zaak waren tien getuigen gvaard, o.m. mr. J. M Kan, Vader en twee zoons gedood Bij opruimingswerkzaamhe den te Hoek van Holland is Dinsdagmorgen een ontzettend ongeluk gebeurd, waarbij drie dooden te betreuren vallen. Omstreeks half acht waren en kele mannen bezig op het strand, ter hoogte van de z.g. Oude Slag, met het trekken van palen, waarbij zij een tractor gebruikten. Zij werkten ook een stuk ijzer op. dat boven den grond uitstak. Op dc gebruikelijke wijze n.l. door een staaldraad eraan te bevestigen, wilden zij het stuk ijzer met behulp van den tractor uit den giond na- lcn, maar op het oogenblik dat de tractor zich in beweging zette, volgde er een hevige ontploffing. Drie mannen werden in de lucht ge slingerd en onherkenbaar verminkt. Een vierde kwam er met enkele gekneusde ribben af. Onder het aan aanwezige werkvolk ontstond een geweldige paniek De namen van de slachtoffers zijn M. van Oosten, 62 jaar en zijn 31-jarige zoon W. van Oosten, bei den wonende aan den 's-Graveland- scheweg te Hoek van Holland en een tweede zoon uit Heineoord, de 34-jarige M. van Oosten. Ver moedelijk was aan het gevonden stuk ijzer een granaat bevestigd ge weest. Vliegveld Rotterdam kost tientallen millioenen „Men kan tegenwoordig het auto- busvervoer niet bespreken, zonder tevens over de Nederlandsche Spoorwegen te spreken," zei de heer Kraayenvanger (K.V.P.) gistermid dag in de Eerste Kamer bij de be handeling der begrooling van het Departement van Verkeer. Veel werd over dit onderwerp gezegd, dat reeds uitgebreid in de Tweede Kamer besproken was. Waar de minister in zijn memorie van ant woord reeds aangekondigd had, dat het wetsontwerp „autovervoer per sonen" zijn departement reeds heeft verlaten, had men deze beschou wingen rustig kunnen uitstellen. Dc heer Zegelring Hadders (Vrij heid) vroeg den minister ophelde ring over den perschef van zijn de partement, den heer Oosterhout, die op een personeelsvergadering van de R.V.I. te Utrecht gezegd zou hebben, dat het zijn taak is het be leid van den minister en der regee ring te verdedigen tegen aanvallen in dc pers De heer Van Santen (C.P.N.) wenschte nationalisatie van de Spoorwegen, de groote scheepvaart en dc luchtvaartmaatschappijen, terwijl de heer Kramer (Arbeid het geheele vervoerswezen in één hand wenschte geconcentreerd te zien. Minister Vos zeidc dat de aanleg van het vliegveld tusschen Den Haag en Rotterdam eenige tiental len millioenen zal kosten. chef van de afdeeling Binnen- l;.ndsch Bestuur van het ministe rie van Binncnlandsche Zaken, mr. A. L VVilkeshuis. referenda ris van Binncnlandsche Zikcn. mr dr. K. J. Frederiks. voormalig eocretaris-gcncraal van het depar tement van Binncnlandsche Za ken. C. Ch. van Noordwijk. wnd. dir. van het Centraal Distributie kantoor en ir. S. L Louwes, direc teur-generaal van de Voedsel voorziening. Dc verdediging be rust bij mr. dr. K. W. P. Klaasscn. Mr. Kan verklaarde bezwaren 'e hebben gehad tegen de circulaire aan de burgemeesters, terwijl mr. Frederiks zich niet daartegen ver zet bleek te hebben, omdat bij' wel \erwachtte dat de burgemeesters in het geweer zouden komen. Hij bleek van oordeel dat Lentz geen land verrader was, doch een zeer be kwaam, zij het eenzijdige georiën teerd ambtenaar. Dp verdediger nir. Klaassen ga? als zijn oordeel, dat Lentz herhaal delijk voor anderen de kastanjes uit het vuur heeft moeten halen Tf«t departement van Binnenlan 1 sche Zaken heeft z.i. de verant woordelijkheid altijd van zich af trachten te schuiven. Hij consta teerde, dat zijn cliënt nimmer den opzet heeft gehad het nationale be lang te schaden. Hii drong aan. op vrijspraak. Naar het Fransche persbureau Agcncc France Presse verneemt, heeft het sedert eenige dagen vermiste Dakota-vliegtuig van den dienst BataviaBandoeng een landing gemaakt op het re- publikeinsche vliegveld Kalid jati nabij Poerwakarta. De 24 passagiers cn de twee leden der bemanning zouden zich in wel stand en veiligheid bevinden en onder het toezicht van de repu- blikeinsche autoriteiten ge plaatst zijn. Het vliegtuig zou door de republikeinen in beslag zijn genomen. Regeeringsverklaring van 10 December blijft gehandhaafd In aansluiting op het bericht, dat het antwoord van Sjahrir vertrou welijk ter kennisneming ter griffie van beide kamers der Staten Gene raal is neergelegd, wordt bevestigd, dat dc Nederlandsche regeering de commissie-generaal tot onderteeke- ning van dc overeenkomst van Linggadjati heeft gemachtigd, daar is komen vast te staan, dat zij door deze onuerteekening tot niets meer of ouders gebonden zal zijn dan tot wat z:j volgens dc regeeringsverkla- ring van 10 December 1946 bereid was zich te verbinden. Dc Indonesische delegatie heeft geen behoefte aan een eigen inter pretatie en zal zichzelve dus ook niet aan dc Nederlandsche interpre tatie binden: wel aanvaard zij, dat de Nederlandsche regeering zich harerzijds alleen hierdoor gebonden acht. Nog geen bon voor zuidvruchten De aanwijzing van een bon voor 100 gram Zuidvruchten van 2329 Maart voor houders van B, C of D kaarten (leeftijdsgroepen beneden 21 jaar) is twee weken uitgesteld. Mohammed Hatta, vice-president ran hei voodoo pi ff Republikeinsche Parlement (Komite Nasional Indo nesia Poesat), dat van 25 Fcbr. tot Maart te Malang is bijeen ge weest, in het vuur van zijn rede. O') Herstelbetalingen voor 20 milliard dollar De bepalingen van een geheim protocol, dat gemaakt zou zijn tij dens dc dricmogcndhedenconfcrcn- tic tc Jalta in Februari 1945, zijn door Molotof in dc conferentie van gisteren bekend gemaakt. Het protocol bevat een driemo- gcndhedcnovcreenkomst over Duit sehe herstelbetalingen, van groot belang voor dc huidige besprekin gen, indien het door dc USA cn Uroot-Bri'tannic wordt bekrach tigd. Eenige bepalingen zijn: 1. Duitsehland moet in nstura betalen voor schade toegebracht aan geallieerde landen tijdens den oorlog. In de eerste plaats komen hiervoor in aanmerking landen, die den zvvaarstcn last van den oorlog gedragen hebben. 2. Duitsehland meet bovendien nog dc volgende herstelbetalingen verrichten: a. in den vorm van goederen ais installaties, machinerieën, schepen, rollend materieel, beleggingen in het buitenland cn aandeden van Duitsehe ondernemingen; b. jaarlijksche leveranties van goederen uit dc loopemie productie gedurende een vastgestelde periode na tien oorlog. 3. Een geallieerde hcrstclbeta- lingscommissie zal in Moskou wor den gevormd en bestaan uit afge- DE ZITTING VAN HET KNIPwaar het Indonesische standpunt ten op zichte van Linggadjati werd bepaald. Enkele ministers: v.l.n.r.: mr. Amtr Sjarifoeddin (defensie), Soetan Sjahrir, mr. Mohammed Roem binncn landsche zakenen staande, achter Sjahrirmr, Setiadjit vice-minister Van verkeer) De republikeinsche minister van voorlichting. Mohamed Natsir, ver klaarde aan Ancta, dat de machti ging, door de Nederlandsche regee ring thans gegeven, de oplossing van tal van problemen ten zeerste zal vergemakkelijken. Aan Sjahrir. die Maandag vertrokken is naar Djokjakarta en mogelijk is doorge reisd naar Modjokcrto, om zich op de hoogte te stellen van den toe stand in dat gebied, is de brief van dc Commissie-Generaal telegrafisch ter kennis gebracht. Minister Natsir legde er den na druk op, dat het werk thans met recht begint. In Linggadjati hebben wij een basis, waarop wij kunnen terugvallen in de komende bespre kingen over punten, waaromtrent nog geen overeenstemming bestaat, maar waarover bij discussies tus schen gelijkwaardige partners, ge voerd in den geest van Linggadjati zeker overeenstemming kan worden bereikt. De politieke redacteur van Aneta vernam van de Commissie-Generaal dat het geeti eenvoudige zaak ge weest is, na het door het K.N.I.P. te Malang genomen besluit om geen eigen Indonesische interpretatie be treffende de overeenkomst naast de Nederlandsche te geven, ue niette min aanwezige wederzijdsche ge neigdheid tot overeenstemming in een voor beide partijen bevredigen de formule vast te leggen. De eer ste aanwijzing, dat men hierin zou slagen, bereikte de Commissie-Ge neraal Maandagochtend Daarop is Dinsdagmorgen van Den Haag de finitief machtiging ontvangen, tot onmiddellijke onderteekening over te gaan. Hebben wij goed begrepen, aldus de redacteur, dan wordt niet alleen in den boezem van de Com missie-Generaal. doch zeker niet minder door de Nederlandsche re geering ten zeerste betreurd, dat nog juist voordat de laatste moei lijkheden om tot onderteekening te geraken waren overwonnen, ten ge volge van de noodtoestanden in de Sidoardjo-delta. de bezetting van het sluizenstelsel onvermijdelijk was. Lange weg Intusschen bleek wel, dat men bij de Commissie-Generaal ten volle overtuigd is, dat er nog een lange en moeilijke weg zal moeten wor den gegaan, voordat alle hangende problemen van politieken, cconomi- schen, financieelen, socialen en cul- turcclcn aard zullen zijn opgelost. De onderteekening van de ontwerp overeenkomst is echter een duide lijke demonstratie van de oprechte wil tot overeenstemming tc komen. Op een vraag van den Aneta-re- dacteur, op welke wijze deze mach tiging in overeenstemming is met de motie-Romme-Van der Goes van Naters, werd geantwoord, dat dit een kwestie is, waarop het ant woord in Den Haag gegeven kan worden. Tenslotte constateerde de Com missie-Generaal. dat het bericht van de spoedige onderteekening van de ontwerp-ovcreenkomst ongetwij feld ook internationaal met groote voldoening zal worden ontvangen. Nederland en Indonesië blijken hier door te willen samenwerken om te komen tot herstel van den weder opbouw en een synthese, die ten volle de beginselen zal uitdragen, die de wereld in de organisatie van de vereenigde naties tot verwerke lijking tracht te brengen. Auardigden van de LISA. de Sow- jet-Unie cn Groot-Brjttannië 4. Dc basis voor dc besprekingen van deze commissie moet zi n. een voorstel der Sow jet-Russin hc re geering. dat het totaal bedrag voor herstelbetalingen 20 milliard dollar moet bedragen, waarvan 50r/c voor de Sowjet-Unie is. Het is van groot belang tc weten, zoo schrijft dc diplomatieke corres pondent van Reuter, of het te Jalta opgestelde geheime protocol dat liet principe van herstelbetalingen uit dc loopende productie erkent, naast dc overeenkomst van Pots dam geldt of dat door laatstge noemde overeenkomst, die van een dergelijke principe geen gewag maakt, het geheime protocol wordt teniet gedaan. Molotof staat op het standpunt, dat de overeenkomsten als een ge heel dienen te worden beschouwd, aangezien het artikel inzake her stelbetalingen van dc overeenkomst van Potsdam begint met de woor den: „Overeenkomstig het besluit van Jalta". Ofschoon dc overeenkomst van Potsdam slechts gewaagt van scha deloosstelling uit Duitsehe kapi taalgoederen. bevat zij geen bepa ling, die her telbetnling uit dc loopende productie verbiedt. Portefeuilles verdeeld in België Kabinetsformateur Spaak heeft Dinsdagavond verklaard, dat de vcrdecling der portefeuilles tot stand gekomen is, doch dat nog geen overeenkomst werd bereikt in zake dc benoemingen. Er zullen 17 of 18 ministers in het nieuwe kabi net zitting hebben, waarvan S C.V. P.-ers, 7 óf 8 socialisten en een of twee technici. Spaak zou den prins- regent gisteravond de lijst der mi nisters voorleggen. Economische kwesties aan de orde Bidault h; ^ft in de Dinsdag ge houden vergadering der vier minis ters te Moskou verklaard, dat zoo lang dc Duitsehe grenzen niet zou den zijn vastgesteld. Frankrijk zich niet accoord zou kunnen verklaren met centrale bestuursorganisaties in Duitsehland ter bevordering van dc economische eenheid. Bidault deed twee voorstellen aan dc hand over het Duitsehe economische le ven: Duitsehland moet maandelijks een deel van zijn ïrfeenkoolproduetie uitvoeren en de stroom van ijzer erts uit Lotharingen naar het Ruhrgebied moet in tegengestelde richting gebogen worden, tezamen met den export van Duitsehe steen kool. Bidault zei, dat Duitsehland zijn steenkool naar Frankrijk zou moeten zenden. Frankrijk zou zich dan met dc staalproductic bezig houden en Duitsehland zou voor de afwerking zorgen en zich met de lichte industrie bezig moeten hou den. „De Fransche regeering," aldus Bidault, „is van meening dat de I}uitsehe staalproductic in de eer ste plaats moet worden beperkt. De Duitsehe staalcapacitcit moet niet hoogcr gaan dan het in Maart van het vorige jaar door den bestuurs raad vastgestelde cjjfcr. Een strikte beperking van het verbruik van steenkool en de productie van staal in Duitsehland, zou ons in staat stellen minder streng te oordeelen over de door Duitsehland te behou den industrieën. Indien het mogelijk ware inzake deze twee fundamen- teele punten tot een bevredigende overeenkomst te geraken, zouden wij de controle over Duitsehland minder streng kunnen maken en den Duitsehen levensstandaard kunnen opvoeren, e.d. Nadat de ver wijdering van Duitsehe fabrieken en installaties in het kader van herstelbetalingen heeft plaats ge had, zou Duitsehland zich vrijelijk binnen de vastgestelde grenzen voor dc steenkool- en staalindustrie kunnen wijden aan dc productie van Steven moest sterven j De avonturen van Oome Kees- J je, het radiodrama, dat wekelijks voor dc Vara-mictofoon wordt j opgeroerd, heeft ecu treurige wending genomen. Steven, een i van dc trouwe vrienden van Oome Keesje, is plotseling bin- nrn veertien dagen overleden. „Hij maakte het niet best", -ei de radio-dokter, „dc arme man had last van vocht." Dat is juist, echter geen voaht, maar Vogt. Immers IVillem Vogt, technisch directeur van de Ne- derlandschc Radio Unie en di- rcc/eur van de Avrokon het mcf goedkeuren, dat zijn discipel Kommer Klei/n, alias Steven, 'tl j vasten dienst bij de Avro, voor j de Vara-microfoon zou optreden. Steven moest, sterven, zoo gauw mogelijk. Met deftige hoogc hoeden heb- ben Oome Keesje en zijn vnen- den hem begraven. Vogt is blijkbaar een ernstige kwaal. (Van onzen parlementairen redacteur) Van het uitgebreide menu, waar de Tweede Kamer zich deze week doorheen moet worstelen, bleek het wetsontwerp Uitzending Dienstplichtigen nog al onverteerbaar. Zij is er gisteren bijna den geheelen namiddag mee bezig geweest cn moet er vandaag op nieuw aan beginnen. Vooral communisten zijn er tegen Dit wetsontwerp is het logisch gevolg van de wijziging van art. 192 der Grondwet. Dit houdt in, dat dienstplichtigen alleen naar Indone sië, Curagao en Suriname kunnen worden uitgezonden krachtens een wet. Vroeger was die uitzending al leen mogelijk, indien de dienstplich tigen daarin toestemden, doch door een in Londen uitgegeven Konink lijk Besluit was de Grondwet op dit punt buiten werking gesteld. Dit bleek een zeer ongewenschte toe stand en het voordeel van dc nieu we regeling is, dat dc uitzending door het parlement moet worden goedgekeurd. De thans voorgestel de wet bepaalt, dat dc uitzending tot uiterlijk 31 December 1949 zal geschieden en dat dc dienstplichti gen in dat geval verhoogde soldij zullen genieten. Voor alle Kamerfracties, behalve de communisten, was dit wetsont werp duidelijk een uitvloeisel van de Grondwetsherziening, en zij aan vaardden het dus als vanzelfspre kend. Doch bij de beoordeeling van dc aanwezigheid van onze troepen in Indonesië bleek een geheel ver schillende instelling. Terwijl de A.R., P.v.d.V. cn de C.H. in die aan wezigheid een reden tot vreugde en voldoening vonden, was de P.v.d.A. daarover in het geheel niet zoo en thousiast, omdat dc aanwezigheid van een militaire macht altijd het gevaar inhoudt, dat zij tegen de be doelingen van de regeering wordt gehanteerd. Dc K.V.P. heeft zich op dit punt niet uitgelaten, omdat haar verte genwoordiger, de heer Van Vliet zich heeft bepaald tot kritiek op de regeling van de vergoedingen, en tot een uitnoodiging aan den mi nister om eens duidelijk uiteen te zetten, op welke wijze den dienst plichtigen hulp zal worden geboden om hun terugkeer in dc maatschap pij tc vergemakkelijken. De heer Roos jen (A.R.) maakte er zich ongerust over, dat de oor logsvrijwilligers straks zullen moe ten samenwerken met dc militaire krachten der republiek. Hij vond dit ontoelaatbaar. Paul de Groot (C.P.N.) drong aan op een volledige uiteenzetting over de militaire actie b\j Soerabaja. E. Vermeer (P.v.d.A meende, dat de regeering zich bij de uitzen ding van dienstplichtigen terdege rekenschap moet geven van de stemmingen in het volk. Nu „Ling gadjati" nog niet is geteekend wek ken uitlatingen van sommige mili taire woordvoerders ernstige be zorgdheid. De heer Tilanus (C.H.), die een beetje schermutselde met dc com munisten, steunde het wetsontwerp van harte. De minister komt morgen aan het woord. C.C.D. ontdekt fraude bij een stichting De C.C.D. heeft ontdekt, dat een stichting in Overijssel op grove wijze knoeide met distributiebe scheiden. Bij een onderzoek bleek, dat in de verantwoording van toe wijzingen als grootverbruiker en de consumentenbonnen, waarover deze stichting beschikte, in dc periode van Mei 1945 tot 31 December 1946 een tekort was ontstaan van 6500 rantsoenen kaas. 5280 rantsoenen boter, 5800 rantsoenen suiker, jam en stroop, 11.000 rantsoenen vlecsch, 4100 rantsoenen cacao en 39.330 rantsoenen zeep en zeeppoe der. Verder ontbraken er 30 schoenen bonnen cn 3235 textielpunten, ter wijl van de door de stichting aan leveranciers verstrekte toewijzingen bij den tabakshandelaar 2400 rant soenen en bij- den eierlcvcrancier 5800 rantsoenen waren verdwenen. De bij dc stichting behoorende boer derij leverde in de genoemde perio de 152 000 liter melk niet aan de zuivelfabriek af. Een lid van het personeel der stichting bleek gelden van de stichting verduisterd te heb ben door het plaatsen van valsche handtcckeningen op kwitanties. Bloembollen-export neemt toe Voor het seizoen 1947 hebben de Britsche autoriteiten het invoercon tingent van Nederlandsche bloem bollen vastgesteld op 11 millioen k.g. Voor 1946 was dit bepaald op 7 millioen k.g., zoodat er een be langrijke verbetering van onze ex portmogelijkheden naar Engeland is gekomen Sloot aanvankelijk de in- voertermgn voor het contingent '46 op 31 Maart a s., thans is 30 April de sluitingsdatum. goederen, die niet aan beperking onderhevig zijn." Bidault vervolgde: „Het zou waarschijnlijk weinig zin hebben tot overeenstemming tc komen over oen centraal Duitsch bestuur, in dien wij niet eerst tot overeenstem ming kwamen over dc voor dit be stuur geldende voorschriften Vele maanden lang is deze kwestie zon der resultaat door den bestuursraad besproken Ik stel voor, dat onze plaatsvervangers ons een rapport voorleggen over dc beginselen voor dc economische eenheid, waarover klaarblijkelijk nog heelcmaal geen overeenstemming hccrscht." Woordenwisseling Er ontstond een levendige woor denwisseling toen Molotof verklaar- dat, dat Groot-Brittannië en Ame rika beslag gelegd hadden op al het Duitsehe goud in de westelijke zo nes, alle Duitsehe buitcnlandsche valuta en een aanzienlijk deel van de Duitsehe koopvaardijvloot. Molo tof zeide, dat dc U.S.A. en Groot- Brittannië zich in het bezit van waardevolle patenten en Duitsehe wetenschappelijke uitvindingen had den gesteld. Bevin en Marshall ant woordden dat alle verkregen inlich tingen tc boek gesteld en voor ieder een, ook dc Sowjet-Unie, beschik baar gesteld waren. Marshall stelde vast, dat de Sowjet-Unie zich tot dusverre in het bezit van het groot ste aantal gepubliceerde geschrif ten over dc Duitsehe wetenschap pelijke vorderingen had gesteld. Hij maakte duidelijk, dat de Jalta-over- eenkomst betreffende herstelbeta lingen vervangen was door die van Potsdam en zeidc: „Wij zullen Mo lotof niet volgen bij zijn terugtocht van Potsdam naar Jalta." Bevin zeidc, dat Molotof's be schuldigingen gemakkelijk waren, maar niet bewezen. Hij had in de Russische pers berichten over her stelbetalingen aan Engeland en Amerika gelezen, waarin precies dezelfde cijfers voorkwamen, die Molotof nu genoemd had. Bevin had er toen hartelijk om gelachen. De rest van het debat verliep op nieuw in wederzijdsche beschuldi gingen vooral van Russische zijde. „Wij zijn van mecning dat dc over eenkomst van. Potsdam overeen stemt met wat te Jalta was afge sproken," zoo zei Molotof nog, Intern, postzegelbeurs te Amsterdam Op initiatief van den bond vin postzegelliandelaren in Nederland wordt op 18. 19 en 20 April a.s. in de groote zaal van Krasnapols- ky te Amsterdam een internatio nale posr/.egclheurs gehouden. De beurs is dagelijks geopend van 105 uur, voor het publiek ech ter uitsluitend op Zaterdag 19 April van 12—5 uur en Zondag 20 April van 10—5 uur. Eén-achtste Paraguay onder opstandelingen Het Noord-Oosten van Paraguay, dat ccn .ichtstc deel van het land beslaat, is thans in handen van dc opstandelingen, wier gebied in het Westen t'oor dc Paraguayrivier wordt begrensd, in liet Noorden cn Oosten door Brazilië, terwijl in het Zuiden het front ongeveer langs dc Rio Ypanc loopt, aldus dc berich ten welke gisten van Paraguay tc Buenos Aires binnen kwamen. Van dc zijde der Paraguccsehc regeering is thans officieel toegegeven, dat dc strijdkraeh.cn der opstandelingen in dc 11 dagen dat dc strijd duurt, van 600 tot 3000 man zijn toegeno men, doch dc opstandelingen bc- wecrcn, dat er thans 30.000 man tegen de regeering strijden. Nu bet onmogelijk is geworden dc radiozenders van dc opstande lingen te duisteren, daar zij door rcgeeri.ig/endcrs worden gestoord, hoort men de berichten van de op standelingen slechts van dc vluchte lingen, die aan dc Argcntijnschc grens aankomen. Dc rcgceringsradio heeft ver klaard, dat dc loyale troepen talrij ke gevangenen hebben gemaakt en den opstandelingen ccn nederlaag hebben toegebracht doch dc vluchtc lingen tooncn zich sceptisch ten aanzien van dc/c berichten. Zij ver klaren, dat dc regeering niet op aar troepen kan rekenen. In werkelijkheid, aldus het AFP, is de toestand zeer verward. Pinke spreekt vanavond over de „Behrman" De commandant der zeemacht in Indonesië, vice-admiraal A. S. Pin ke zal enkele mcdcdeelingen doen over het incident met dc „Martin Behrman" in een radio-interview op Woensdag-avond a.s. om 18 30 uur over den zender Hilversum I in het kader van het programma voor dc Nederlandsche strijdkrachten. Zuinig met gas en electriciteit De kolenvoorziening van de gas- i electriciteitsbedrijven blijft nog steeds zorgelijk. Het is dan ook noodzakelijk gebleken de korting van 20 op het gebruik van gas en electriciteit voor huishoudelijke doeleinden in ieder geval nog ge durende Maart te handhaven. Van officieele zijde wordt het pu-. bliek nogmaals met klem verzocht de uiterste zuinigheid te betrach ten. Het zal noodzakelijk bleven met kracht op te treden tegen over schrijding van de vastgestelde rant soenen, die dus slechts 4 5 bedragen van de oorspronkelijk vastgestelde. Gedurende Januari bijvoorbeeld moesten rond 4000 verbruikers van electriciteit en rond 5000 verbrui kers van gas worden afgesneden. Sinds de Kamerverkiezingen van ruim een jaar geleden is België er niet in geslaagd, om die politieke stabiliteit te vinden, die dit land, ondanks zijn in vele opzichten gun stige. in onze Nederlandsche oogen haast benijdenswaardige, economi sche positie, zonder cchigen twijfel broodnoodig heeft. Dit gebrek aan politieke stabiliteit was een rccht- streeksch uitvloeisel van den uit slag dezer verkiezingen, die aan geen enkele partij in Kamer of Se naat dc volstrekte meerderheid bracht, zoodat alleen een regeeren door middel van een coalitie van twee of meer parthen mogelijk was. Dit was op zichzelf natuurlijk niet zoo erg. de vraag was natuurlijk maar, welke partijen zoon combi natie met elkaar zouden willen aan gaan. Wij hebben van het begin af het standpunt ingenomen en hebben dit ook bjj iedere rcgccringscrisis, die sindsdien in België is ontstaan (en er zijn er in dit jaar ettelijke geweest!) herhaald, ciat ons ccn samengaan van Socialisten en dc C( hristehjke) V(olks) P(nrtij), d.w.z de Katholieken dc beste op lossing leek. Alleen op deze wijze zou het mogelijk zijn een sterke re- geeringsmcerderheid on de basis van een in sociaal opzient democra tisch en politiek progressief pro gram tot stand te brengen. Helaas bleek dit samengaan tot dusver niet mogelijk, de koningskwestie vormde het groote struikelblok, terwijl een zeker traditioneel anti-clericalisme bij de Waalsche meerderheid der so cialisten en een eveneens traditio neel anti-socialismo bij de Vlaamsch-nationale meerderheid van de C.V.P. een toenadering ze ker niét vergemakkelijkten, afge zien nog van politiek-zakelijke te genstellingen tusschen beide groote partijen b v. ten aanzien van dc subsidiëering van het vrije (d.w.z. katholieke) technische onderwijs cn van het vrouwenkiesrecht. Toen deze voor de hand liggende cn in onze oogen beste combinatie onmogelijk bleek, heeft men dc op lossing gezocht in een coalitie van Socialisten met Communisten en Liberalen, een grocpeering, welke noch een innerlijke hechte samen hang en dus kracht had, noch uiter lijk machtig was, gezien b.v. het feit, dat zij in den Senaat maar over één stem meerderheid beschikte. Voor de Socialisten als middenpar tij in deze combinatie, die beurte lings onder de zweep van Commu nisten en Liberalen, dus van uiterst links en van rechts, moesten doorgaan, was deze positie, die hun het voeren van een rechtlijnige po litiek volkomen onmogelijk maakte, bijzonder onplezierig en ongunstig. We hebben dan ook groote waar deering voor het gevoel van verant woordelijkheid van deze partij, dat er haar al die maanden van heeft weerhouden om het regeerings- bijltje er bij neer te gooien en in de oppositie te gaan. een handelwijze waarvan de partij als zoodanig ver moedelijk in eerste instantie voor deel zou hebben gehad, maar het land zeker groot nadeel. Het kabinet Huysmans is aan de innerlijke tegenstellingen in de coa- litje bezweken, een tweetal nederla gen in den Senaat tegen (1c C.V.P. meende het tc kunnen ncgcercn, maar het verzet van de Communis ten tegen de prijspolitiek der regoe- ring t o.v. de steenkool, maakte voortzetting ervan onmogelijk. In tusschen was 't de laatste weken al wel duidelijk geworden, dat er heel wat aan het veranderen was in de sfeer van het Belgische politieke leven Met name was het opmerke lijk. dat zoovelen in het kamp der Socialisten (Van Acker b.v.) zoowel als in dat van de C.V.P. op ccn sa mengaan van deze beide partijen als de eenig mogelijke oplossing gingen aandringen. Het was wel duidelijk, dat de scheidsmuren van een jaar geloden heel wat lager wa ren geworden en een handreiking over en weer niet langer onmoge lijk maakten. En thans is het zoover: onder Spaaks leiding wordt een roomsch- rood kabinet gevormd. Het ver heugt ons voor België, dat dit ge lukt is. het verheugt ons ook voor ons eigen land. Want de samenwer king tusschen België en ons, die op politiek, economiseh-sociaal en cul tureel terrein zoo nauw moet zijn cn die beide landen ook zoo ernstig nastreven, kan er in onze oogen al leen maar bij winnen, wanneer ook de interne politiek van heide landen ongeveer geljjk gericht is. Dr. C. D J BRANDT. Het Tweede Kamerlid Maenen heeft den minister van Economische Zaken gevraagd of liet waar is, dat verscheidene fabrieken cn de groot- en kleinhandel belangrijke voorra den stroop cn jam hebben, waar voor geen afzet is. Dc fabrikanten vreezen, dat handhaving van den gecombincerdcn bon (voor suiker, óf chocolade, óf stroop, óf jam) ten gevolge zal hebben, dat stroop- cn jamfabrieken binnenkort stilgelegd moeten worden. Do lieer Maenen vraagt of het niet mogelijk is deze artikelen zonder bon ter beschik king van de consumenten to stellen of althans daarvoor een aparten bon aan tc wijzen De Engeslche film „Dc Zevende Sluier" kreeg den Oscarprijs van de „Academy of motion pictures arts and sciences" te New York als de beste speelfilm. Wisselend bewolkt Weersverwachting van Dc Bilt, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Wisselend bewolkt met plaat selijk enkele regenbuien Matige wind tusschen Zuid en West Iets minder zacht. Woensdag 10 Maart: Zon op ■GAS, onder 18.50: maan op G.1L onder 14.50.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1