DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De Boer, Verzijl, Posthuma nemen ontslag NVV wijst fusie met de EVC definitief af Reeds morgen verklaring over „Linggadjati" Overeenkomst over situatie bij Modjokerto Ontoereikende voorlichting Wat deed militaire missie in Berlijn? Prof. Romme bleek teleurgesteld Linggadjati binnen een week geteekend? Vermiste Dakota niet terecht Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 20 Maart 1947 Nr. 599 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER TE Batavia is van officieele zijde bevestigd, dat de heer Dc Boer een verzoek om ontslag als lid van de commissie-gene raal naar Nederland verzonden heeft. Associated Press meldt, dat prof. S. Posthuma, financieel en economisch adviseur, en prof. mr. dr. J. H. W. Verzijl, politiek en juridisch adviseur van de Commissie-Generaal, als gevolg van het besluit der Nederlandsche regeering om Linggadjati te tcekenen, de Commissie-Generaal zullen verlaten. er na veel getraineer eindelijk toe besluit om de on twerp-over een komst te ondertcckenen. Een ver klaring voor deze stap is moeilijk te vinden, tenzij wat prof. Vcrzijl betreft in een uitlating tegenover onzen verslaggever, kort voor zijn v in trok: „Wanneer ik naar Indo nesië ga kan men daaruit aflei den dat ik dc politiek \an de regeering. zooals die na de ver klaring van minister Jonkman en de motic-Romme—Van der Goes is geworden, ondersteun." Het is aan te nemen dat niet het besluit eindelijk te onderteekenen, maar het laten vallen van den on ge lukkigen eisch dat de Republiek die n.b. in den tekst der over eenkomst als gelijkgerechtigde partij «wordt beschouwd zich aan de verklaring van minister Jonkman zou binden, voor prof. Verzijl dc belangrijkste overwe ging voor zijn besluit heeft uitge maakt. Onder steun aan do regcc- ringspolitiek con amore had den wij echter iets anders mceneri lc kunnen verstaan. Red.) Zij hebben de Commissie-Gene raal hiervan Dinsdag in een be sloten bijeenkomst in kennis ge steld. Prof. Verzijl en prof. Posthuma hebben aan een correspondent van Ancta bevestigd, dat zij ont slag hebben gevraagd. Zij ver klaarden, dat zij onder de huidige omstandigheden niet bereid wa ren deel uit le maken van do commissie-generaal. Wat betreft hun positie als adviseurs van do commissie-generaal wilden Z1J zich niet uitloten. Welingelichte Nederlandsche kringen te Batavia leggen er den nadruk op. dat het ontslag vra gen van den heer De Boer niet zoo zeer beschouwd moet worden als een uiting van critiek op do ontwikkeling der onderhandelin gen met de Indonesiërs als wel ai6 een protest tegen dc houding, me door zekere politieke kringen in Nederland is aangenomen ten aanzien van de door de commis sie-generaal gevoerde politiek. Volgens welingelichte Neder landsche kringen te Batavia is het standpunt van den heer De Boer altijd geweest, dat na de parafeering van het basis-iccoord c11 15 November 1916, dc officieele onderteekening zoo spoedig mo gelijk had moeten volgen. De heer Dc Boer betreurde dc vertraging, die door dc motie Rommc—Van der Goes van Naters is veroor zaakt. Kringen uit dc omgeving van de Indonesische delegatie betreu ren het heengaan van den com missaris-generaal Do Boer zeer Zij deelden Aneta mede: „De heer De Boer beoordeelde dc Ncdcr- landsch--Indonesische betrekkin- gen niet slechts naar haar poli- lieke verdiensten, doch urrk op zuiver realistische wijze, hetgeen voor de Indonesiërs van groot belang is geweest. (Zoo ontoereikend is dc voorlich- lichting over vvaj er in Indonesië voorvalt, dat er hier in Nederland van de gebeurtenissen der laat ste weken niets meer te begrijpen is. Wij begrijpen niet wat de Ne- öerlandsch-Indische regoet ing heeft bewogen om de militaire actie bij Modjokerto te gelasten vlak voor het aanbod om Lingga djati te onderteekenen, waardoor het verlossende van deze belang rijke slap toch weer lc niet ge daan werd en dc onderteekening weer van andere kwesties afhan kelijk werd gemaakt het kan zijn dat de situatie bij Soerabaja ingrijpen eischtc, maar na maan den wachten zou één dag er nog wel bijgekund hebben, zou men veronderstellen wij begrijpen even weinig van het plotselinge heengaan van dc heeren Verzijl er. Posthuma. Afgezien van dc zonderlinge formulcering in het Anefa-bericht (de hooggeleerden vragen ontslag als lid van de com missie-generaal. wat zij nog niet zijn, en nog niet worden kunnen zoolang de wet Op de commissie generaal niet is gewijzigd, en hou den wat hun werkelijke functie betreft, hun adviseurschap, een slag om den arm), is het niet duidelijk hoe hooge functionaris sen. in functies waarvoor naar minister Beel verklaarde alleen personen in aanmerking kwamen dio con amore dc Linggadjati- politiek steunden, en die zelf heli- hen bevestigd dat zij achter de politiek van de regeering stonden, kunnen heengaan wanneer men In de Eerste Kamer zei minister ir. Vos gisteren, dat voor den oor log de vrije organisaties geen kans hebben gezien een behoorlijke or Je ning in het vervoerswezen tot stand te brengen. Hij overweegt niettemin deze organisaties officieel te erken nen en haar een plaats in de orde ning te bezorgen. Na de niededee- ling is dc begrooting van het depar tement van Verkeer z.h.s. aangeno men. Bij de behandeling van ie be grooting van Buitenlandsche Zaken hiclrl de heer Algra (AR) een plei dooi voor betere voorlichting in liet buitenland. Hij drong er op aan dat de handelingen van le militaire mis sie te Berlijn zonder verschooning onderzocht en zoonoodig berecht zullen worden. Mr. Stikker (Vrijheid) vond, dat aansluiting bij de BritschFransehc alliantie weinig aantrekkelijks biedt, omdat de Engclsclie politiek zich meer en meer van Azië afwendt en zich op Afrika richt. Ook wegens Frankrijk» „imperialistische politiek in Viet Nam" achtte hij grootc re serve gewcnscht. De heer Rijers (CM) verzocht den minister zich nog eens te willen be raden op het terugroepen van on zen gezant in Spanje, omdat slechts weinige landen dezen stap hebben gedaan. Overbruggingssteun verhoogd Dc z.g. absolute maxiuia van den overbruggingsstr-un rijn per 10 Maart verhoogd; voor kostwin ners in een gemeeiPe steunklassc I en II f 32. in klasse III. IV en V f 30.50 en in dc overige klassen f 29; voor kostgangers en alleen- wonenden in een gemeente steun- klasso I en II f 27. in klasse III. IV en V f 26, en in dc overige klassen f 25. •^r>>-c)coc00.»3000000c*x)000000000000000000000^i Drieling geboren In hef gezin Hovermans fp Ba vel bij Breda is Woensdag morgen een drieling geboren. 'Je locstand van de moeder en de drie geborenen is goed. Het cchlpaar Havertnans was reeds in het bezit ran twee meis- j jes. liet had gehoopt op de ge- boort e van een zoon, Dc drieling j bestaat nif drie meisjes. ?k-dcxxococodo<xjooococccoocxxiooooocoooc*3ooooo<* Lichting '44 voor een deel in dienst Minister Fiévez heelt gisteren in de Tweede Kamer meegedeeld, dat, ten einde tekorten van tie lichting 1947 aan lc vullen, vooral op het gebied van technici en jonge men- schen voor dc luchtdoelartillerie, liet, in tegenstelling tot de verwach ting. noodig zal zijn om ongeveer 10.000 man op te roepen van de lichting 1944. Wanneer de indccliug van dc lich ting 1947 heeft plaats gehad, zal men kunnen beoordeclen wie n^cn neeics noodig heeft. Dat zullen, e halve medische studenten en andartsen, vooral technisch gc- m'hooiden zijn. daar men dezen in sterk-geincchaniseerde leger hard noodig heeft. De opioepingcn zullen waarschijn lijk Juni nf Juli geschieden. WATERSNOOD IN ENGELAND Op vele plaatsen zijn de rivieren buiten de oevers getreden en heb ben groot e overstroomingen veroor zaakt. Een inwoonster van Willow- bank Estate had er een paar natte voeten voor over om van een tele fooncel gebruik te maken (P) In 1 jaar onderwijzer (Eigen berichtgeving) Naar wij vernemen is op het dc- partement van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen een K.B. in voorbereiding, dat hen, die einddiploma 5-jarige I-I.B.S. of gymnasium hebben behaald, in de gelegenheid zal stellen binnen één jaar het onderw ijzersdiploma te behalen. Voor hen, voor wie die de kosten een bezwaar vor men, wordt de mogelijkheid ge schapen bij het departement een studiebeurs aan te vragen. Radio begint weer om acht uur Met ingang van heden beginnen de uitzendingen van Hilversum I en II 's morgens om acht uur. De vervroegde sluiting om kwart over elf blijft echter voorlopig ge handhaafd. Gerard Mooyman gepakt Dc ontsnapte SS-er Gerard Mooyman is gisteren gepakt en opgesloten in het kamp tc Laren. 1~NE hoofdbesturen van de organisaties, aangesloten bij het •*--Nederlandsen Verhond van Vakvereenigingen, hebben op een in „Krasnapoisky" te Amsterdam gehouden vergadering, nadat zij hun diverse bondsinstanties hierover hadden geraadpleegd, de fusie met de Eenheids Vakcentrale definitief afgewezen. Geen politieke strijd in vakbeweging Van dc 298.308 geldige stem men worden er 2S9.231 stemmen voor een daartoe strekkende re solutie uitgebracht. Slechts één hond. de Algcmccnc Nederland sche Bond van Arbeiders in dc Textiel- en Klecdingindustric „De Eendracht", met 9Ó77 leden, stemde tegen. Iu de resolutie, die door dc hoofdbesturen is aanvaard, wordt er op gewezen, dat liet bestuur van liet NVV. gedreven door den oprechten wil de verdeeldheid in de vakbeweging te overwinnen, cdurendc meer dan een jaar, met grooten ernst en soepelheid, fusie-onderhandelingen n,(?t dc EVC-leiding heeft gevoerd. Tij dens deze onderhandelingen heeft dc E\ C echter bij herhaling ge poogd. hel NVV en zijn organisa ties afbreuk tc doen en oneenig- lieid in zijn rijen lc verwekken door liet uitlokken van onverant woorde stakingen, woordbreuk, het overbieden van door NVV- organisaties gestelde eischcn enz. Bovendien heeft, naar bot oor- leel van bet NVV, de groep der n dc EVC georganiseerde CPN- leden zich, op aanw ijzing van luin partijleiding, door ondemocrati sche manoeuvres vi ijwel geheel in de leiding der EVC meester gemaakt. Daardoor is de EVC thans, aldus het NVV, een pari ij- politiek instrument geworden, hetgeen reeds lot felle onderlinge twisten heeft geleid, met als ge volg een belangrijke daling van het ledental. Het aangaan van een fusie met de E\ C zou ook het NVV tot een tooneel van scherpen georgdiij- Tn dc vergadering der Tweede Kamer heeft de voorzitter gis termiddag mededeeling gedaan dat de regeering de Kamer zoo dra mogelijk bij voorkeur in de eerste helft der volgende week mondeling wenscht in te lichten over het verdere ver loop der politieke onderhande lingen met de Indonesiërs.. Prof. Romme (K.V.P.), die over deze mededeeling het woord vroeg, kon zijn teleurstelling nau welijks verbergen. Zijn voorkeur voor den tijd van de regccringsver- klaring was gericht op een dag in deze weck. Hjj maakte er een dui delijke toespeling op, dat de regee ring reeds eerder in het geven van inlichtingen is te kort geschoten en dat het voor haar prestige niet goed zou zijn, als zij wederom zou moe ten erkennen gefaald te hebben Dc heer Schouten A.R.) on derstreepte de woorden van prof. Romme. Daarop kwam G e r b e n Wagenaar C.P.N.tot grootc hilariteit van dc vergadering ver klaren, dat hij geen haast had met de regeeringsinlichtingen. Dc P.v. d.A. gaf geen standpunt te kennen. Deining Overigens bracht deze flits van ;roote" politiek even wat deining in dc Kamer, die zich bij de afhan deling van het wetsontwerp Uit zending Dienstplichtigen niet erg bewogen had getoond, al waren er wat schermutselingen tusschen de communisten en minister F i v c z. Deze is na alles wat daarover reeds vroeger is gezegd, niet meer in be schouwingen getreden over de noodzakelijkheid der troepenuitzen ding. Hij bleek het niet erg te vin den, indien dc Commissie-Generaal toezicht hield op dc mededeelingen van den Legervoorlichtingsdienst. Naar aanleiding van de opmer king van den heer De Groot (C.P. N.over provocatie van Ned. zijde, protesteerde de minister krachtig en verklaarde, dat dergelijke op merkingen een slag in hot gezicht ziin van onze soldaten in de Oost. Uitingen over een kolonialen oor log, welke Nederland zou voeren, zijn allerminst bevorderlijk voor een góede verstandhouding niet de In donesiërs. Dc communisten inter rumpeerden den minister herhaal delijk. Na replieken werd hot wetsont werp met 66 tegen 9 (C.P.N.) stem men aangenomen. Nailer vernemen wij, dat de re geering morgen, Vrydag, 's mid dags om X uur in de Tweede Ka mer een erklaring zal afleggen. seerden politickcn strijd mak^n, waardoor zijn strijdvaardigheid en zijn aantrekkingskracht op dc ongeorganiseerden zou worden verlamd. Deze fusie :ou geen eenheid, maar wel politiek ge krakeel hi de vakbeweging bren gen. Demonstraties met Gloster-Meteor vliegtuig Tusschen 14 en 18 April zullen in Nederland demonstratievluchten worden gehouden met het bekende GJostcr Meteor straalvliegtuig. Dit is het snelste vliegtuig ter wereld en houder van liet wercldsnolheids- record met 986 km per uur. Do de monstraties zullen onder leiding staan van Mr. Eric Greenwood. Een van de twee bestuurders bij dc vluchten om het wereldsnelheids- rceord in 1945 en die gedurende vele jaren chef-invlieger van dc Gloster vliegtuigfabriek is geweest. Hij zal worden geassisteerd door squadron leader Ronnie Harker van Rolls- Royce, eveneens een invlieger met veel ervaring. Zij zullen lezingen Het Gipst er- M ete.or vliegtuig dat bin. nenkort demonstraties boven ons land zal houden. geven, toegelicht met films over dc Meteor en zijn voortstuwingsinstal latie. Dc plaats en het tijdstip van deze lezingen zullen binnenkort nader worden bekend gemaakt. Het vlieg tuig zal tijdens dc demonstraties worden bestuurd door squadron lea der Bill Waterton, die een aandeel heeft gehad in de vluchten om het wereldsnclheidsrccord in 1946, en thans invlieger is bij Gloster. Dc Glostcr Meteor is het meest geduchte jachtvliegtuig ter wereld. Het is uitgerust met twee Rolls- Royce Dcrwent straalmotoren en bezit de beste klim- en snelheids- prestaties van alle thans bestaande vliegtuigen. Eovendien is het waar schijnlijk het ccnigc moderne type jager, dat de eerste jaren van diénst zal kunnen blijven zonder te verouderen. Bij onze administratie ligt ter in. zage een li.i>t van geïnterneerden in Indonesië, die op 4 Maart uit Ming- giran te Batavia arriveerden. Spaaks ministerlijst gereed Minister Spaak heeft mededeeling gedaan van de samenstelling van het nieuwe Belgische kabinet. Eerste minister en minister van buitenlandsche zaken: Paul Henri Spaak; Binnerilandschc zaken: Ver- meylen (soc.); Openbaar onderwijs: Camille Huysmans (soc.); Budget: Jules Merlot (soc.); Brandstof en energie: Achi 1 lc Dclattre (soc.); Coördinatie en wedoruitrusting: prof. Paul de Groot (soc.): Arbeid en sociale voorzorg: Lcon-Elie Troclet (soc.); Verkeerswezen: lAchüIe van Acker (soc.): Financiën: Gaston Ëyskens (CVP); Justitie: Paul Struve (VCP): Handel, nijver heid en middenstand: C. Duvieu- sart (CVP); Landbouw: Orban (CVP): Wederopbouw: Robert de Man (CVP); Volksgezondheid po ge/.in: Verbist (CVP); Koloniën: Pierre Wigny (CVP); Openbare werken: Oscar Behogne (CVP); Buitenlandsche handel: Van der S tra éten Waillet (CVP): Landsver dediging kol de Fraitcur (partij loos): Voedselvoorziening en invoer: Moens de Fernig (partijloos). Dc nieuwe Belgische premier, Spaak, aanvaardde voor de eer ste maal liet minister-president schap in 1938 en bekleedde, deze functie tot 1939. Na den oorlog in Maart 1946. werd Spaak opnieuw premier van een kabinet bestaande uit socialis ten en partijlooze deskundigen, wel ke regecring echter reeds na 9 da gen aftrad. Met het oog op de ruime meer derheid. waarop de nieuwe regen- ring in het parlement steunt, zijn waarnemers te Brussel van mee ning, dat zij het op zijn minst een aantal jaren zal uithouden. De nieuwe regeering bestaat uit 8 Vlamingen. 6 Walen, 3 Brussela ren en 2 ministers, die niet een ian deze drie groepen bchooren. Onder dc nieuwe ministers, die tot dusver dezo functie nog nooit heb ben bekleed, zijn Paul Struye, een bekend Brusselsch advocaat en journalist en een der stichters van het ondergrondschc blad „la Libre Belgique" en Pierre Vermeylcn, so cialistisch senator, hoofdredacteur van het tijdens den oorlog te Lon den verschenen Belgische tijdschrift „Message" en oud-voorzitter van het Belgische „Tribunal Maritime" in Engeland. I 'E Batavia is officieel meegedeeld, dat Woensdag door dc -*• Nederlanders en de Indonesiërs een overeenkomst is getee kend over de situatie bij Modjokerto. Bijzonderheden zijn nog niet bekend; goed ingelichte woordvoerders van beide partijen zijn echter van meening dat het uitstel van de onderteekening van Linggadjati door de militaire actie in de Soerabaja-sector slechts van tijdelijken aard zal zijn. Men verwacht de onderteekening binnen een week. Modjokerto voor een deel bezet Naar Woensdagavond uit Modjo kerto werd gemeld, hebben de Ne derlandsche troepen slechts een deel der stad bezet en waren de verliezen gering. Waarnemers had den goede verwachting, dat Sjahrir tegen het einde van dc weck tc Ba tavia zal tcrugkecrcn om dc over eenkomst te ondcrtcekcncn, indien dc Nederlanders cr in zouden toe stemmen hun troepen terug te trek ken. Betrouwbare bronnen beves tigen, dat de commissie-gene raal den Ncderlandschen troe pen opdracht gegeven heeft verdere actie in den sector- Modjokerto te staken en een vertegenwoordiger heeft uitge zonden, om zich cr van tc ver zekeren, dat dc order werd uit gevoerd. In Den Haag wordt van officieele zijde het volgende vernomen: 'De actie ten Zuiden van Soera baja ter bescherming van de bevol king en haar rijstvelden tegen de overstroomingen, die veroorzaakt zijn door dc vernielingen, aange bracht aan het bevloeimgssysteem, houdt, naar vanzelf spreekt, geen enkel verband met dc jongste "ont wikkeling in de politieke verhoudin gen tusschen Nederland en de re publiek. Deze actie was op zeker oogen- blik noodzakelijk om ten snelste een einde tc maken aan den noodtoe stand, die, afgezien van de andere ernstige gevolgen voor de bevolking ter plaatse, den oogst dreigde te vernietigen. Dat dit optreden min of meer sa menviel met de machtiging tot het onderteekenen van het politieke ac- coord, die de Nederlandsche regec ring aan de commissie-generaal verstrekte, blijkt in sommige krin gen ten onrechte eenige verwonde ring te hebben verwekt. De mach tiging ter onderteekening is immers onverwnld uitgegaan, nadat de brief van Sjahrir van 15 Maart ter ken nis van (le regeering was gekomen. Eenerzijds zien wij dus een locale en inciaenteelo, noodgedwongen actie op economisch gebied, ander zijds een zoo spoedig mogelijk ge nomen besluit op politiek terrein. Eenigo militaire bcteckenis kan aan de op humanitaire gronden ge nomen maatregelen nabij Soerabaja niet worden toegekend. De onderteekening van het ac- coord zal, naar mag worden ver wacht, eenzijdig Nedcrlandsch op treden van (lezen aard in dc toe komst overbodig maken. Zeer voldaan Sjahrir heeft prof Schermerhorn telegrafisch van Djokjakarta uit meegedeeld, dat hij zeer voldaan was over het Nederlandsche besluit de overeenkomst van Linggadjati onmiddellijk te ondertcckenen Hij voegde hier echter aan toe, dat hij niet in staat was aandacht te schenken aan dc overeenkomst tot dat de situatie in Modjokcrtó gc regcld was. Dc premier deelde mede, dat hij onmiddellijk naar Modjokerto zou vertrekken. Tc voren hadden de Indonesiërs geëischt, dat de Nederlandsche strijdkrachten zich uit Modjokerto zouden terugtrekken tot op dc plaats, waar zij zich bevonden, toen de order „staakt het vuren" werd gegeven. Nederlandsche woordvoerders bic ven optimistisch, dat de overeen komst binnen een week geteekend zou worden. Zij wezen er op, dat zij verwachtten, dat het niet moeilijk zou zijn een oplossing te vinden voor dc situatie in Modjokerto. „Geef mij Huize Doorn" Ex-kroonprins Fricdricli Wilhelm van Duitschland heeft aan het N derlandsch Beheersinstituut het verzoek gericht he mnict als vij andelijk onderdaan tc beschouwen, zoodat zijn bezittingen huize „Doorn", waar in 1941 ex-keizer Wilhelm is overleden —aan hem tcrugggevon zouden kunnen wor den, aldus meldt „Trouw". Het landgoed niet zijn tallooz? kunstschatten en schilderijen, waar van ile waarde in dc millioonon loopt, is na de bevrijding onder be heer gesteld van het Beheersinsti tuut. De Duitsche ex-lcoizr r had hot slot hij testament vermaakt aan zijn oudsten zoon, die. thans iu NVürtem- berg woont. In zijn request wijst de kroonprins er op. dat de Nederlandsche regec ring den ex-keizer in 1918 asvlrecht heeft verleend en dat. hij onder gc- scherming van dit recht zijn bezit tingen naar Nederland heeft ge bracht. Voorts wordt er op gewe zen, dat de ex-keizer nimmer con tact heeft gehad met dc nationaal- SOcialistische partij en er stelling tegen zou hebben genomen. Het van het Fransche persbureau A.F.P. afkomstige bericht, dat dc vermiste Dakota op bet vliegveld van Kalidjati op republikeinsch ge bied zou zijn gevonden is van offi cieele republikcinschc zijde tegen gesproken. Na een telefoongesprek mot Soo- bang - 15 kilometer van Kalidjati - - waar niets bekend was, deelde de officieele republikeinsche woord voerder aan Aneta mede. dat het volkomen uitgesloten is, «lat het te Soebang niet zou bekend zijn, in dien een vliegtuig, dat reeds tien dagen vermist wordt, te Kalidjati v/as geland. Van Nederlandsche zh'de wees men er nog op dat na dc vermis sing van de Dakota ook het vlieg veld van Kalidiati uit de lucht eenige mal^n werd waargenomen, doch dat hierbij geen vliegtuig is gezien. Bespreking tusschen Marshall en Stalin? Dc Moskouschc correspondent van dc ..Philadelphia Inquirer" meldt, dat de Amcrikaansche mi nister van buitenlandsche zaken, Marshall met Slalin en Molotof op het Kremlin geheime besprekingen heeft gevoerd. Volgens dc correspon dent ging Mashall na het diner, dat Molotof 'aan de gedelegeerden had aangeboden, samen met Molotof naar het Kremlin. Franseh-Vietnameesche onderhandelingen De Fransche minister van over- zeesche gcbiedsdeelcn. Moutet, heeft bekend gemaakt, dat er thans door bemiddeling van Cocbin-China onderhandelingen zijn begonnen om den strijd tus schen Franschen en Vietnamee- zen te doen eindigen. De Fransche nationale vergade ring heeft een motie van vertj ou wen aangenomen in de politiek van dc rcgcering RamadLer t a.v. Indo-China. Allen stemden voor, alleen'de communisten onthielden zich van stemming. Tsjangs troepen zijn Jenan binnengerukt Het Oliineesrho ministerie van voorlichting maakt bekend, dat «ie Chinecseho rcgccruigstroepen J**- nan, «le hoofdstad der communisti sche rcgcering zijn binnengetrok ken. De minister van voorlichting verklaarde, dat, nu den val van Jenan. de ontwikkeling van de militaire situatie zou afhangen van dc politiek der communisten, die tot nog toe al hun vertrouwen op hun gewapende macht hadden gesteld met veronachtzaming van het lijden van het volk. Dc hou ding die do regeering /hl aanne men. aldus zcide do minister, zal er van af hangen, of do commu nisten hun verzot togen hot land on do regecring zullen voortzet ten. Er is hevig gevochten, voordat de stad viel. Aan communistisch© zijde zou den 10.000 man zijn gesneuveld of gewon d. Oneenigheid over straf voor Nazileiders Dc zeven nazilcidcrs, die door hcj NeurenbcrjJsche tribunaal lot ge vangenisstraffen zijn veroordeeld, bevinden zich nog steeds in de ge vangenis te Neurenberg, hoewel zij reeds begin Februari in dc speciaal voor hen ingerichte gevangenis lc Spandau (Berlijn) werden verwacht. Dit oponthoud zou zijn tc wijten aan oneenigheid onder de vier bezet tende mogendheden over de om standigheden, waaronder dc zeven nazi's hun gevangenschap zullen doorbrengen Dc Sowicls zouden er op staan, dat zij in eenzame opsluiting wor den gehouden, zonder gelegenheid tot handenarbeid of lezen. Dc Britten en Amerikanen zouden deze wijze van opsluiting niet in overeenstemming achten met het rechtsideaal, waarvoor dc geallieer den hebben gevochten. Het geschil is echter grootendeels theoretisch, daar slechts dc 42-jarige Speer en dc 40-jarige Baldur von Schirach in staat zullen zijn zwa- ren arbeid te verrichten. De gezond heidstoestand van Hess, Funk Rae- der. von Neurath en Doenitz is slecht. Afscheid burgemeester Reynalda Do burgemeester van Haarlem, dc heer N. A. Rcinalda, heeft Woensdagmiddag in een raadsver gadering afscheid genomen van zijn gemeente, aan den vooravond van het aanvaarden van zyn functie als commissaris der Koningin in dc provincie Utrecht. De wethouder van openbare werken, dc heer D. J. A. Geluk, die als wnd. burgemees ter zal optreden, gaf uitdrukking aan de algemcene waardeering, die voor het werk van den heer Reinal- da in deze gemeente bestaat. Spre ker bood den scheidenden burger vader oen gedenkbord aan, en deel de mode, dat het grootc park aan de Fuikvaart, dat thans in aanleg is, ter herinnering „burgemeester Rcinaldapark" zal worden genoemd. Burgemeester Reinalda sprak ten slotte een afscheidsrede uit, waarin hij zijn dankbaarheid tot uitdruk king bracht voor dc cor, (lie hem te beurt, is gevallen cn vpor de mede werking, die hij in zijn functie als burgemeester steeds mocht onder vinden. Zeehavengeld verhoogd Met ingang van 1 April zullen Je voornaamste tarieven van hc| Am- stcrdamschc cn Roltcrdamschc zee havengeld. ten opzichte van het vooroorlogschc peil, met ongeveer 150 worden verhoogd. Dit is hel resultaat van dc bespre kingen tusschen België cn Neder land. welke ten doel hebben dc ver schillen tc overbruggen tusschen dc tarieven van hel zeehavengeld in dc grootc Nederlandsche havens cn dc haven van Antwerpen. Ryan vraagt krachtige actie Ryan, de directeur van de Is- brandlzen-linc, heeft een beroep ge daan op zijn principalen le New Yoik om dc Amcrikaansche depar tementen tc \crz.ockcn over tc gaan tot „onmiddellijke krachtige actie" tot ondersteuning van „de volko men wettige rechten van zijn schip er de gekwelde bemanning van het, schip". Het voornemen van Mr. J. E. van Hoogstraten, directeur van het de partement van economische zaken, aldus vervolgt Ryan, om de lading van het schip, die een waarde heeft van 10.000.000 dollar, \oor den ex port le vorderen, is onwettig. Zulk een actie zou in strijd zijn met een bevel van een Ncderlandschen krijgs. raad van 5 Maart, volgens welken de lading in een pakhuis tc Batavia ender de hoede van een bewaarder moest worden gesteld, aldus besluit Ryan. Dienstplichtigen 7e RI Do dicnstplichtingen bestemd voor hot zevende regiment infante rie tc Oirschot, die op 3 Maart j.l. hadden moeten opkomen cn wier opkomst was uitgesteld, moeten nu op Vrijdag 21 Maart opkomen. Zij moeten dien dag per eerste reisge legenheid na zeven uur naar Eind hoven vertrekken. S.S.-bewaker wilde ook emigreren Onder -Je ruim zevenhonderd Joodsche vluchtelingen, die aan boord van de „.Tohan de Wit" in •ydney (Australië) aankwamen, bleek zich een voormalig Duitsch vloot-officii r en commandant van «.bewakers te bevinden, in gezel schap van zijn vrouw. Beiden waren, in het bezit van immigratie-vergun ning. Door .Joden aan boord van liet schip weid dc man echter her ken.1. Het echtpaar wordt door do „.Jöhan do Wit" mee terug naar Nederland genomen. Weer extra tabak Bonnenlijst voor het tijdvak van 23 Maart t.m. 5 April BONKAART KA. KB, KC 703 (strook no. 3) 652 Algemeen: 750 gr. suiker, botcrhamstrooiscl enz. of 1500 gr. jam, stroop enz. of 750 gr. chocolade of suiker werk. BONKAARTEN KD, KJE 70S (strook no. 3) 662,663 Algemeen: 250 gr. sui ker. boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam. stroop enz. of 250 gr. chocolade of sui kerwerk. BONKAARTEN MA, MD 704 (bijzondere arbeid en a.s. moeders) (strook no. 8) 654 Suiker: 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk. TABAKSKAARTEN ENZ. QA, QB, QC 703 651 Tabak: 3 rantsoenen tabaks- artikelen 652,653 Tabak: 2 rantsoenen tabaksartikelen 651 Versnaperingen: 200 gr. cho colade en'of suikerwerk of 200 gr. suiker, boterham strooisel enz. of 400 gr. jam, stroop enz 653 Versnapi-iia n: 100 gr. cho colade en of suikerwerk of 100 gr. suiker, boterham- strooisel enz. of 200 gr. jam, stroop enz. lor.rx .-KT Later zachter Weersverwachting van De BUL geldig Van Donderdagavond tot I rijdagavond. Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk nog eenige regen of motregen cn hier en daar vel of mist. Vrij koude westelijke wind Morgen tijdelijk brekende bewolking, overwegend droog J weer, naar Zuidwest of Zuid te- rugloopend cn geleidelijk toene- 5 mende wind. Opnieuw aanzien- i lijke stijging van temperatuur. Donderdag -0 Maart: Zon op 6.45, onder 16.51, maan op 6.35, j Jfi.0.1

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1