DAGBLAD VOOR AMERSFOORT ,,Die Winter is verganghen Regeeringscrisis dreigt in Frankrijk Ex-illegale bladen moeten een redelijke kans hebben De Boer wenschte spoedige onderteekening Ra-ra Berechting noopte tot critiek Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 21 Maart 1947 1 Nr. 600 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Communisten voeren oppositie Doordat de communisten zich Woensdag bij de behandeling van de motie van vertrouwen in de Fransche politiek inzake Vietnam van stemming hebben ont- houdcn is Ramadier's kabinet volle dig in een impasse geraakt. Aan zijn voornemen om opnieuw een motie van vertrouwen in te dienen heeft Ramadier geen gevolg gegeven; in de Assemblée-zitting van Donderdag deelde hij mede dat dc stemming over de voorgestelde militaire cre- dieten als zoodanig dienst zal doen. Bij de opening van het debat zeide Ducios (comm.), dat de onthouding der communisten van stemming bij de motie van vertrouwen meer be. teekende dan alleen een negatief besluit tegen de regeering: het was een bevestiging van hun overtui ging. dat Frankrijk zijn politiek in het Verre Oosten moet wijzigen. Na dat tengevolge van een voorstel van een MRP-lid om voor 839 millioen francs militaire uitrusting in Enge land te koopen door interruptie van communistische zijde dc orde ver stoord was, deelde Ramadier in een korte vurige rede mee. dat de com munistcn de toekomst van de Vierde Fransche Republiek ernstig zouden bedreigen, indien zij voornemens bleven om hun stem aan de militaire credieten voor Indo-China te ont houden. Toen hij, langs den rand van het podium loopende, vlak boven -de communistische afgevaardigden was gekomen, sprak hij „van man tot man" de woorden: „Indien gij u van stemming blijft onthouden, zult gij de toenemende scheiding in de Ka mer van communist-anticommunist niet alleen handhaven, maar nog vergrooten een scheiding, die wij (hierbij gebaarde Ramadier naar zijn eigen socialistische volgelingen en de rechtsche afgevaardigden) steel: getracht hebben te vermijden." Alle aanwezigen, uitgezonderd de com muDisten. die' onbewogen bleven zitten, verhieven zich juichend van hun zitplaatsen en gaven door luid applaus hun instemming met -de woorden van Ramadier te kennen. Ramadier besloot met een pleidooi voor eenstemmige goedkeuring van de voorgestelde credieten, om de oenheid van het land te handhaven. Duclos antwoordde Ramadier: „Ook ik spreek, om uw woorden te ge bruiken. mijnheer de voorzitter, „van man tot man". Indien gij zegt, dat onze actie het einde van Frank rijk zou betcekenen, zeg ik: neen, Frankrijk kan niet zoo gemakkelijk verdwijnen." Nadat Ramadier nog had medege deeld. lat hij de stemming als een motie van vertrouwen in de regee ring zou beschouwen, werd de ver gadering tot Zaterdagmorgen ver daagd. Aftreden? Inmiddels heeft de communistische partij in een resolutie uiting gege ven aan haar oppositie tegen de door de regeering voorgestelde ere. diëten voor de oorlogvoering in ïn- do-China. Volgens deze resolutie zou voortzetting van de vijandelijk heden tegen het volk van Vietnam in strijd met de grondwettelijke be- Wantoestanden bij het politie-apparaat Bij de behandeling van een rechtszaak tegen een Siltarrlschen politie-agent verdacht van dief stal van een karpet uit een N.S.B.-huis te Siltard. heeft de subs officier van justitie. Mr. v. rl. Hoeven, ernstige critiek geoe fend op het gehalte van velen, die Jhanb in het Nederlandsche politiecorps zijn opgenomen, de goeden niet te na gesproken. Spreker zei. dat het na de be vrijding begon bij den O. D. waar in heel wat geknoeid en gesto len is. Van den O. D. sloegen mistoe standen over naar hel politie-ap paraat. Men vindt in deze corp sen soms individuen, die er niet in thuis hooren. Tegen den politieman van Sit- tard luidde de cisch zes maanden, met last tot onmiddellijke gevan genneming. waartoe dc rechtbank die de uitspraak bepaalde op Dinsdag 1 April, niet overging. ginselen den invloed en de positie van Frankrijk aldaar onvermijdelijk ten val brengen, zooals in Syrië en Libanon gebeurd is. In de resolutie wordt aangedrongen op onmiddellij ke hervatting van de onderhande lingen met de regeering van Viet nam en zijn president Ho T?ji Minh en op herstel van den vrede in InJo. Cbina. Men neemt a&n dat Ramadier zal aftreden als de communisten (de grootste regeeringspartij in Frank rijk) voor de tweede maal hun goed keuring aan de regeeringspolitiek zullen onthouden. In opdracht van den rechter van instructie te Saigon heeft de Parij- sche politie gisteren Duong Bach Mai, afgevaardigde ter conferentie over Vietnam te Fontainebleau. ge arresteerd. Duong Bach Mai wordt er van beschuldigd de veiligheid van den staat buiten het land in ge vaar te hebben gebracht Paul Rey- naud heeft hem enkele dagen gele den tijdens het debat over Indo- China in Je Nationale Vergadering reeds beschuldigd van vermoorden van Franschcn en Indo.Chincezen. Britsche regeering lijdt nederlaag Dc Britsche regeering heeft in het Hoogerhuis, waar dc opposi tie verre in de meerderheid ,s, een nederlaag geleden, toen een motie, waarin de „ondoeltreffend heid van de regccringsmaatrege- lon inzake den ccpnooiischèn toe stand" werd betreurd, met 119 te gen 30 stemmen aangen ur»cn. Deze nederlaag heeft echter slechts theoretische bcteckenis, daar zij op dc positie van de re geering geen invloed uitoefent. Evenals in het begin van het jaar, toen meer dan 70 parlements leden van de Labourpartij zich oneens verklaarden met de bui- tenlandsche politiek van de re geering, dreigt thans opnieuw een „rebellie", ditmaal van onge veer 100 leden, tegen het wetsont werp betreffende den militairen dienst, dal in Engeland den dienstplicht in vredestijd wil in voeren. Amerikaansche boycott over onze schepen? Naar Agence France Presse meldt, dreigt de vakvêreeniging Van Ame rikaansche koopvaardij-officieren 'n algemeene boycot voor alle schépen, die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor Nederland uit te vaardi tren. Men wil bij deze actie dc lood sen cn havenarbeiders uit alle Ame rikaansche havens betrekken. Dez1 beslissing, die heden te New York werd bekend gemaakt, zou «,eno- men 7.ijn als represaille tegen de ge welddaden. waaraan de Nederland sche havenautoriteiten te Batav:a zich ten aanzien van de rffkieren e an het vrachtschip „Martin Behr- man" zouden hebben schuldig g'- maakt. Volgens de verklaringen van een bestuurslid der vakverccniging, al dus Agenee France Presse zal men in alle Amerikaansche havens 'vo algemeene en gelijktijdige actie in zetten tegen Nederlandsche schepen en ladingen, als hef aan officieren van de „Martin Bchrman" aangeda ne onrecht niet is hersteld vóór de vergadering der \akvere»niging oo Woensdag a.s. Uit Batavia meldt AFP dat de kwestie van het in beslag nemen der lading van de „Martin Behr- man" 24 Maart voor een landge richt zal komen. De bemanning van dc„Martin Bchr man" heeft Donderdag haar oproep aan de „National Maritime Union of America" tot boycot van Neder landsche schepen herhaald. De voorraden aan v«rscb v. ;s« van de bemanning zijn uitgeput en 7.'j heeft reeds aan 1-n Araerkaan- schen consul-generaal te Batavia om nieuwe voorraden verzocht. Van officieele Nederlandsche zijde wordt meegedeeld, dat het lossen van (U lading van de Behrman volgende wH'k voltooid zal zijn. 99 Belgisch vliegtuig maakt noodlanding Het particulier %liegtjiig van den heer John Mahieu uit Brussel, heeft na een vlucht van Croydon in En geland een ongelukkige landing ge maakt vlak huiten het vliegveld Schiphol bij Amsterdam, waarbij de propellers werden afgebroken, het landingsgestel afgerukt en de romp beschadigd. De heer Mahieu en een metgezel, kwamen er zonder verwondingen af Gouverneur Brons naar Nederland Morgen zal rar. J C Brons, gou verneur van Suriname iu ons land arriveere». De gouverneur zal be sprekingen met den minister van ovei'zeesche gebicdsdeclcn voeren inzake bestal,.saangelegenlïeden. Waarschijnlijk staat zijn komst in verband met de wijziging van dc staatsregeling, welke op 19 Febr. voor advies aan dc staten van Suri name en Curasao is toegezonden. Naar verwacht wordt, zal de gou verneur omstreeks veertien dagen in Nederland blijven. Engelsch-Nederlandsche visumovereenkomst De Britsche regeering heeft met Nederland, Denemarken en Zweden overeenkomsten gesloten tot het wederkcerig afschaffen van visa, aldus het Engelsche ministerie van buitenlandsche zaken. Onderdanen van deze landen zullen geen visa noodig hebben voor het binnen-rci- zen van Engeland uit elke willekeu rige plaats en hetzelfde geldt voor Britsche onderdanen reizende naar de genoemde landen. Visa zullen vereischt blijven voor reizen naar de overzecschc gebieden van de betrokken landen. Toestemming tot vestiging en het verrichten van arbeid is nog steeds geregeld door bestaande wetten. De overeenkomst met Nederland treedt op 15 April, met Denemar ken op 22 Maart en met Zweden op 1 April in werking. Van officieele Nederlandsche zij de kon nog geen bevestiging van bovenstaand bericht worden verkre gen. fJET weerheeft ons -*-* weer oolijk bij den neus gehad: vandaag is het 21 Maart, dat das de lente wordt ingeluid is een vrij algemeen bekend geheim. Maar, ongetwij feld om oils in de war te brengen, heeft het voor jaar zijn eersten werkelij- ken lentedag Maandag (let wel: 17 i\iaarf!) al ge toond. Toen al kwam die jaarlijks weerkeer end e vreemde kriebel in ons bloeddie ons, vermeende heeren der schepping, blootshoofd lief loopen en naar alle aardige meisjes deed kijken en de vrou wen, de waarlijke „hee ren" dc^cr zoo lang ver kleumde aarde, naar em mers, dweilen, sponsen voor zoover voorradig en zeemlappen (idem) joeg. F Af! DA AG is het, vol gens alleweerd eskun- digen op het noordelijk halfrond officieellente; geen sneeuwnachtvorst, misschien zelfs dagvorst of een herhaling van den elf'stedentocht-met-compli caties kan den kalender- ,,/ck sie des Meien schyn", „lek sie die bloemkens hanghen". winter weer terug bicn- men ze nu lente!" nen. Hoewel wij misschien Zelfs de sneeuwklok- nog' menig moment, zullen jes hebben ons voor het mopperen: „En dat. noe- lapje gehouden; nü bloeien ze, nu de sneeuw verdwe nen is, de wei brij is ge worden en wc, droomend over schoonheid cn liefde langs modderige boschpa den willen dwalen. Maar mooi zijn ze de (sneeuwklokjes). STRAKS botten de hoo rnen weer uit, bloeien de appels, peren, pruimen en andere aanstaande zwartevruchten en loo pen wc (o, zaligege dachte) te puffen van de warmte. Dan zitten we met. de vensters voor en achter open en zuchten om een „zuchtje" koelte, dan zijn we weer „lekker" ontevreden, omdat we nu eenmaal nooit tevreden zijn. Als dan de radio's der buren over straten en tui nen schetteren en schier iedere oneeriigheidaan de overzijde woord voor woord te volgen is, dar verlangen ice waarschijn lijk weer naar de gezelli ge winteravonden, als de kachel behaaglijk snorl (kolen, kolen!), dan Ach, kon het maar eeu wig lente zijn 1~~\E door het vorige kabinet aan de vroegere illegale bladen gedane toezegging, dat hun de gelegenheid zou worden ge boden te blijven bestaan beschouwt de huidige minister van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen als een eereschuld, die inge lost moet worden. Naam van bladen kan verboden worden Bovendien zijn er verschei dene dagbladondernemingen, welker outillage gedurende den oorlog ver loren is gegaan. Dat beteekent veel al, dat dezen bladen gastvrijheid moet worden verleend op drukke rijen van dikwijls concurreercnde bladen. De minister acht het on toelaatbaar dat den nieuwen of ge troffen bladen door den eigenaar van de drukkerij het leven onmo gelijk wordt gemaakt. Daarom zijn de strafbepa lingen. die in het tijdelijk pers besluit zijn genoemd, in het wetsontwerp „Noodvoorziening perswezen" verzwaard. Aldus lezen wp in dc memorie van toelichting tot dit wetsontwerp. De minister doelt daarin o.m. ver der mede, dat de commissie voor dc perszuivering de bevoegdheid krijgt Ons land telt ruim 9 millioen inwoners Het aantal inwoners van Neder land is. blijkens mcdedcclingen van het Centraal Bureau voor dc Sta tistiek, gestegen tot 9.534.000, een bevolkingstoename van 239.000 se dert I Januari 194G en van 700.000 sedert 1 Januari 1940. Kabinet Zaterdag a.s. bijeen Soekarno heeft het *-*epubli- keinsche kabinet bijeengeroe pen om op 22 Maart te beslis sen of het Nederlandsche aanbod om Linggadjati te onderteekenen, zal worden aanvaard. Sjahrir had reeds eerder ver klaard dat de kwestie van de Nederlandsche militaire actie bij Modjokerto eventueel door de be- tïling van een schadeloosstelling geregeld zou moeten worden voor de Indonesiërs bereid zouden zijn dc overeenkomst te onderteeke- Adviseurs wilden de motie vasthouden Het officieele communiqué om trent de ontslagaanvrage van den commissaris-generaal F. de Boer luidt als volgt: „Officieel wordt medegedeeld, dat de heer F. dc Boer, lid der commissie-generaal, in den onbe- vredigenden gang van zaken sinds November 1946, zoowel in Neder land als hier tc lande, aanleiding heeft gevonden om zijn mandaat ter beschikking te stellen". Voorts wordt officieel gemeld, dat ook prof. Posthuma en prof. Verzijl in den jongsten gang van zaken aanleiding hebben gevonden tot het besluit thans geen benoeming in dc commissie-generaal te aanvaarden. Over de motieven van dit besluit wenschten zjj zich nog met uit te laten. Ancta verneemt uit welingelichte bron 41 het volgende over de moti veering van de ontslagaanvrage van de heeren Posthuma en Verzjjl: Voornamelijk speelt de opvatting een rol, dat door de machtiging van de Nederlandsche regeering om Linggadjati te onderteekenen niet wordt voldaan aan de motie-Rom- mcVan der Goes van Naters. Toen de heeren Posthuma en Ver zijl zich naar Indonesië begaven, stond de rcgcering op het stand punt. het „aangekleede" Lingga djati zou worden onderteekend. Naar hun meening heeft dc Neder landsche regeering dit standpunt thans losgelaten en daarmede is wijziging gekomen in de basis, waarop zij zich tot deelneming aan den arbeid der commissie-generaal bereid hadden verklaard. Ook indien bij dc onderteekening van het basis-accoord van dc zijde der Indonesische delegatie in een verklaring wordt vastgelegd, dat de Indonesische delegatie zich reken schap geeft van den inhoud en dc strekking der in de Tweede Kamer in verband met het accoord gepas seerde regeeringsverklaringen, dan zullen de heeren Posthuma en Ver zijl zich op het standpunt stellen, dat niet in den geest van de motie- Romme wordt gehandeld, indien de Nederlandsche regeering hiermede genoegen neemt. Pijnlijke indruk Aneta verneemt, dat de heer De Boer beschouwd wordt als een der genen, die op het standpunt stond, dat een zoo spoedig mogelijke on derteekening van Linggadjati in het belang was van beide partijen. Het is zeker, dat de heer De Boer zich volledig vereenzelvigde met de politiek van de commissie-generaal en dat in het resultaat, te Lingga djati bereikt, niets was, waartegen over hij zich met voorbehoud meen de tc moeten stellen. De scherpe cn veelal onoverzichtelijke critiek in Nederland en de wjjze, waarop de tegenstanders hun actie meenden te moeten voeren, waarbij men te gen persoonlijke verdachtmaking en veronderstellingen van kwaden trouw niet opzag, hebben op den heer De Boer een pijnlijken indruk gemaakt. In Nederlandsche welingelichte kringen wordt verondersteld, dat de heer De Boer op grond van waarge nomen feiten na zijn terugkeer in Indonesië, n.l. dat als gevolg van de beslissing van de Tweede Kamer de volledige overeenstemming, die op 15 November tusschen de beide de legaties bestond inderdaad plaats begon te maken voor een opleven van wantrouwen aan Indonesische zijde ten opzichte van dc bedoelin gen der Nederlanden, thans heeft gemeend tot het aanvragen van ontslag te moeten overgaan. Daar mede zou tot uitdrukking komen, dat de heer De Boer het gebrek aan inzicht en verbeeldingskracht van bepaalde Nederlandsche politieke kringen, dat in Nederland een groo- te rol speelt, verantwoordelijk stelt voor het ontstaan van een situatie, die had kunnen worden voorkomen, indien in Nederland meer vertrou wen was gesteld in het op feiten en omstandigheden in Indonesië ge baseerde oordeel van het college, dat door de Nederlandsche regee ring als gevolmachtigde vertegen woordiging naar Batavia is gezon den. Zal regeering van Paraguay vallen? Dr. Justo Pietro, een van de uit Paraguay gevluchte liberale lei Iers, beeft tc Buenos Aires voorspeld, dat binnen een week dc regeering van president Morinigo in Paraguay ten a 1 zal komen. Dr. Pietro verklaarde in een inter view met Reuter, dat Morinigo een openlijke verklaring der liberale lei. dors verlangd bad over bun bon ding t.a.v. den opstand in Paraguay cn er tegelijk officieus bad bijge voegd. dat zij Maandag na 16 uur gevangen genomen zouden wor den, indien zij zich aan de zijde der opstandelingen schaarden. De libe ralen dienden daarop het volgende antwoord in: „Dc liberalen spréken zich uit ten gunste van de revolutie, daar deze zich tegen Morinigo richt die naar hun meening de oorzaak van alle ellende in Paraguay is" en gingen daarop direct vrijwillig in ballingschap. Volgens dr. Pietro draagt de op stand een zuiver militair karakter. Beide zijden in den Paragueoschen burgeroorlog bereiden zich voor op een boslissenden slag. aldus berich ten, die te Buenos Aires zijn ont vangen uit Posadas, een Argentijn- sche stad in dc nabijheid van de Paragueesche grens. Het garnizoen van het Pilcomayo- gebicd, langs de Argentijnsche grens en 800 man sterk, heeft zich bij de opstandelingen aangesloten, volgens een mededeeling van het radiostation Concepcion, dat in handen van de opstandelingen is. den naam van een courant, die in ernstige mate misbruikt is voor vijandelijke propaganda, te verbie den. Om aan de distributie van outilla ge iederen schijn van politieke be- teekenis te ontnemen is het beroep op den minister van dergelijke be slissingen vervangen door een be roep op de Kroon, terwijl dc Raad van State gehoord moet worden. Voor de zuivering komen thans ook in aanmerking functionarissen van persbureau en journalistieke ambtenaren- aan departementen. Niet alleen zal de vraag, of men zich als journalist tijdens de bezet ting misdragen heeft, een rol spe len" maar ook de houding, welke journalisten, die een certificaat van geen bezwaar hebben aange vraagd, in nlet-journalistieke func ties hebben aangenomen Zoowel voor het verbieden van bladen als voor het niet verlcenen van een certificaat is beroep op een com missie van beroep mogelijk. Deze zal geheel uit juristen bestaan. Do bevoegdheid een onderneming onder bevond tc stellen wordt in handen gelegd van den persraad op advies van dc commissie voor de perszuivering. Nicht van de Koningin overleden Tc Wilton in Engeland is het stoffelijk overschot ter aarde be steld van mrs Neil Mceacharn een nicht van koningin Wilhelmi- na. Zij was eon dochter van prin ses Elisabeth Aan Waldcck-Pyr- mont. een zuster van koningin moeder Emma. De begrafenis werd bijgewoond door den eavl cn countess van Athlone. Duitsche vrouw hielp Ned. smokkelaars instructie der Britsche autori- „Alexandra" onderweg- naar IJmuiden De sleepboot „Stortemelk" heeft kort nadat de „Volharding" de „Alexandra" had bereikt eveneens het schip gevonden. Beide slecpboo- ten zijn thans met het schip onder weg naar IJmuiden. Op teitcn nemen thans ook de Duitsche kommiezen strengere maatregelen tegen Nederlandsche smokkelaars, Binnen korten tij 1 werden 40 perso nen gearresteerd, die op het oogen- blik ijpde gevangenis te Gronau ver blijven. Dezer dagen heeft een aan tal hunner geprobeerd te ontvluch ten met medewerking van een Duit sche rouw, die een zeil en een stuk touw in een brood had gebakken. Vier smokkelaars waren er al in ge slaagd buiten de col te komen. Joch toen brak het touw en de vijfde smokkelaar kwam zoo leelijk te recht. dat hij naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De bewa kers grepen onmiddellijk in en wis ten alle smokkelaars te arresteeren, later ook de vrouw, die het brood had gebakken. De Vietnamccsche radio meldt, dat Ho Tsji Minh, minister-pre sident van Vietnam, dc porte feuille voor buitenlandsche zaken heeft overgedragen aan Hoang Ninh Giam, onderstaatssecretaris De ijsmassa's in de Overijselsche Vecht, welke op drift, zijn geraakt, heb ben de noodbrug bij Hardenberg, welke voor Tivenihe een belangrijk verkeerpunt vormt, onbruikbaar gemaaktdaar drie van de vier pijlers werden vernield. Op het oogenblik kunnen alleen voetgangers van de drug gebruik maken. (P.) Tweede Kamer M.G. oorzaak van de mislukking? (Van onzen parlementairen redacteur) De berechting van de politie ke delinquenten is in ons land langzamerhand „beroemd", gewor den. Er is eigenlijk niemand; die door den gang van zaken bevre digd is. De voorwaardelijke bui- I tcn-vervolgingstclling van de iz.g. lichte gevallen, waartoe mi nister Van Maarséveen zijn toe vlucht heeft genomen, vindt in ons volk zeker meer bestrijders dan bewonderaars. Dat nu het „Besluit Bijzondere Rechtsple ging", op de helling is gebracht, wordt algemeen als een stap in dc richting van verbetering gevoeld Do Tweede Kamerleden, die over de wijzigingen cn aanvullingen van dit Besluit het woord voer den. waren zich daarvan ten vol le bewust, al ontbrak het niet aan critiek. (De wijzigingen zelf hebben wij kort geleden uitvoerig gepubli ceerd.) Mr. Donker (P.v.d.A.) drong aan op snellere afwerking der gratieverzoeken, omdat het on- menschclijk is ter dood veroor deelden maanden lang op de be slissing te laten wachten. Mr. T e r p s t r a (A.R.) kwam op voor de belangen van liet per soneel der P.B.A. en der nulppo litie. dat moeilijkheden ondervindt bij pogingen om terug te kceren in het bedrijfsleven omdat zij on derzoeken hebben verricht in col- la hcratiezaken. Mr. Stokvis (C.P.N.) zei: „Er is verbittering in cn hui ten de kampen omdat kleine zon daars streng en groote, zooals Ar nold Meijer, met zachtheid behan deld worden. Het vervangen van het recht door barmhartigheid be teekent rcchtsverwaarloozing en rechtsverkrachting. Het gratiebe leid van den minister ondermijnt het rechtsbewustzijn van hel volk." Mr. Burger (P.v.d.A.), die deze materie krachtens zijn Lon- dcnsch ministerschap door en door kent. betreurde het, dat door do eigengereidheid van liet Mili tair Gezag de decentralisatie, waarin liet Lo'ndcnschc Tribunaal- besluit voorzag, een centralisatie is tot stand gekomen, waardoor wij in deze misère zijn geraakt. En nu gaat dc minister z. i. de misère nog vergrooten door de overbelaste Bijz. Gerechtshoven er zaken bij tc geven cn dc onder- belaste tribunalen op te heffen. Vandaag wordt de behandeling voortgezet. Vice-admiraal Pinke terug naar Batavia Vice-admiraal Pinke is per Sky- master naar Batavia vertrokken. Tevoren had de minister van mari ne hem onderscheiden met de bron zen leeuw, wegens zijn optreden als commandant van dc torpedojager „Van Galen" bij de actie op 10 Mei 1910. Het wordt hoe langer hoe vreemder met Linggadjati, of beter met dc voorlichting over wat er in Indonesië gebeurt. Eerst krij gen wij op denzelfdcn dag berichten over een actie, door onze troepen ingezet bij Modjokerto en over de machtiging, door de regecring aan de Commissie-Generaal verleend, om het Accoord tc onderteekenen. Het natuurlijk gevolg hiervan is, dat de lezer dezer tijdingen zich iet wat onthutst afvraagt, hoe hij zo met elkander kan rijmen en of het soms zoo is, dat op het oogenblik in Batavia twee stroomingen be staan, die ieder hun eigen politiek voeren: de Commissie-Generaal en de Legerleiding. En als hij nog niet heelemaal uitgepiekerd is over dit zonderlinge verschijnsel, dan krijgt hij tc hooren, dat de heer Dc Boer zun lidmaatschap van de C.-G. neer legt en dat dc heeren prof. Posthu ma en Verzijl er van afzien hun ad viseurschap van de C.-G. in een lid maatschap tc laten veranderen. Ra-ra wat zit hier nu weer alle maal achter, vraagt hij zich af. En ten Departemente in Den Haag weet men niets en de rcgce ring houdt haar mond cn wordt al leen met dc grootste moeite bereid gevonden om op. wat zij blijkbaar korten termijn vindt, een verklaring in de Tweede Kamer af te leggen. Wanneer dit artikel onder de oogen van dc lezers komt, zal daar naar wij kunnen verwachten al thans een gedeelte van deze ver klaring in tc lezen zijn. Maar ondcr- tusschcn heeft prof. Gerbrandy al weer gelegenheid gehad om per ra dio ons volk zijn interpretatie, van de reden, waarom dc heer De Boer ontslag heeft gevraagd, op te die nen. Begrijpt onze regeering nog altijd niet. wat er op het spel staat? Is zij zoo'n vreemdeling in Jeruzalem, dat ze nog niet inziet, dat wij be hoefde hebben aan voorlichting, voorlichting en nog eens voorlich ting? Het apparaat moet zij toch hebben, het kost tenminste geld ge noeg! Maar voor alles moet de wil aanwezig zijn. Het is te zot om los te loopen; wanneer president Tru man een verklaring aflegt, dan be grijpt iedere Nederlander, waar het om gaat en wat de consequenties ervan kunnen zijn. maar als er iets in Indonesië gebeurt, wat voor ons toch in zekeren zin dicht bij huis moet heeten, dan weten wij niets. Hoe lang gaat dit schuilevinkje spe len nog door?, vragen wil ons af. Dr. C D. J BRANDT Korter Paaschvacantie voor HBS'ers In verband met het feit. dat het schoolbezoek in de afgeloopen maanden door kolengebrek zeer on geregeld is geweest, is hij mini/- rieele circulaire de Paaschvacantie der Rijks Hoogere Burgerscholen met een week verkort. Ze duurt nu van 3 tot 9 April. Aan door het Rijk gesubsidieerde bijzondere scho len is verzocht zich hierbij aan te sluiten. Opkomst van dienst plichtigen De dienstplichtigen, bestemd voor het 3e regiment infanterie te Ber gen op Zoom, die op 3 Maart j.L hadden moeten opkomen cn wier opkomst was uitgesteld, moeten nu op Woensdag 2 April opkomen. Zij moeten dien dag per eerste reisge legenheid na 7.00 uur naar Bergen op Zoom vertrekken. Dc dienstplichtigen, bestemd voor het lo verkenningsregiment te Amersfoort, die op 27 Februari j.L hadden moeten opkomen en wier opkomst was uitgesteld, moeten nu op Dinsdag 25 Maart opkomen. Zij moeten dien dag per eerste reisge legenheid na 7.Ö0 uur naar Amers foort vertrekken. Drie jarig meisje bij aanrijding gedood Donderdagmiddag zijn op den Rijswijkscheweg to 's-Grnvonhago twee voetgangsters, namelijk een meisje van 15 jaar en een meisjo van drie jaar. door een personen auto aangereden. Het driejarig meisje, M. A d'Aneona werd op slag gedood. De vijftienjarige J. W. A. T. liep een hersenschudding op en brak haar linkerpols. Aangezien de auto niet vrij groote snelheid reed cn de remmen niet, goed funelion- neerden, is deze door de politie in beslag genomen. Moordenaar krijgt acht jaar De thans 20-jarige P. R. Koning uit Wolvega, die op 21 Maart 1943 in zijn woonplaats twee vrouwen met een breekijzer vermoordde, werd door het gerechtshof te Leeu warden veroordeeld tot 8 jaar ge vangenisstraf met aftrek van pre ventief. De procureur-generaal had een gevangenisstraf van 10 jaar ge vorderd. Pas op! Slechte wegen De w egen hebben ton gevolge van den dooi hier en daar ernstig gele den deelt de KNAC mede. Dc tra jecten waar men zijn snelheid aan zienlijk zal moeten beperken zijn: Amersfoort—Hoevelaken cn Ter- schiiurVoorthuizen in den weg AmersfoortApeldoorn, gedeelten van den Zuiderzeestraatweg bij Nij- kerk cn Wezcp; Woudenberg Scherpenzeel in den weg Utrecht Arnhem over Ede. Een klein ge deelte van den afsluitdijk. De weg LeeuwardenGroningen. De weg ApeldoornEpcZwolle. Ofschoon de Rijkswaterstaat tot dusverre niet tot afsluiting van deze wegen is overgegaan acht KNAC het gewenscht het verkeer, komende van Utrecht cn gaande naar Arnhem, aan te raden den weg over Woudenberg, Scherpenzeel cn Ede te mijden en inplaats daarvan de zuidelijke route over Doorn, Amerongen, Rhenen en Wagenin- gon tc kiezen. otsmsf-vtc bbanejc 3t\y-z- t. t r l Temperatuur stijgt Weersverwachting van De Bilt geldig tot Vrijdagavond. Tijdelijk brekende bewolking, y in den vroegen ochtend hier en daar echter nog mist of nevel. Overwegend droog xceer. Naar - Zuid-west of Zuid terugloopende en tijdelijk toenemende windIn den loop van den dag aanzicn- lijke stijging van temperatuur. Vrijdag 21 Maart: Zon op 6A3, 1 onder IS.53; maan op 6.53, onder 17.22.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1