ÖAGBLAD VOOR AMERSFOORT Politieke delinquenten vrijwillig naar Nieuw Guinea? Morgen onderteekening van Linggadjati Buitenlanders ook berecht Neêrlands prij zenniveau aan den lagen kant Regeer in g wil een actieve welvaartspolitiek Molotof doet voorstel voor centrale regeering Oproer in het kamp-Laren IJ UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOli Arbeidstherapie wordt toegepast bij de reclasseering TAe minister van Justitie, mr. Van Ataarsseveen, heeft mede- gedeeld, dat hij een verzoek heeft ontvangen van zijn ambt genoot van üverzeesche Uebiedsdeclen om politieke delinquenten over te brengen naar Nieuw (juinea, voor werkzaamheden, welke tot heden verricht werden door Japansche krijgsgevangenen, die naar hun land teruggevoerd worden. Ambtsgeheim voor journalist? Sjahrirgemachtigd Perspectief niet gunstig Ramadier's kabinet gered Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of aper kwartaal Losse nummers 10 cl Maandag 24 Maart 1947 Nr. 602 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER brengen. Verder kan men politiek niet gaan, het overige dient te ge schieden door geestelijke en sociale verzorgers. Met de gewone gevangenen wil men een andere richting uitgaan, namelijk die van de arbeidstherapie om hen aldus te helpen rcclasseeren. Deze wordt door een commissie voor bereid. Wettelijke maatregelen zijn te wachten. Daarbij steunt men op de ervaringen met po litieke delinquenten opgedaan. In verband met de berechting van buitenlandsche oorlogsmisdadi gers. die tijdens dc bezetting in ons land „werkten" herinnerde de mi nister eraan, dat in Februari dc Bij zondere Raad van Cassatie heeft uitgemaakt, dat de Nederlandsche strafwet niet van toepassing is op Inwilliging van dit verzoek heeft volgens den minister bezwaren; men kan moeilijk niet-berechtc de linquenten overbrengen en ook het wegvoeren van veroordeelden brengt moeilijkheden mede, omdat de wet aanwijzingen geeft hoe ge vangenschap moet worden onder gaan. De minister heeft een com missie benoemd, die deze kwestie onderzoekt. Zij kwam tot de con clusie, dat overbrenging op groote schaal niet mogelijk is. Wel willen eenige honderden politieke" delin quenten die veroordeeld zijn, vrij willig gaan. Speciaal de z.g. wapendragers zijn dankbaar als ze kunnen wer ken. Mr. Le Poole van de stichting „Toezicht Politieke Delinquenten" stelt een nader onderzoek in. ,,Er is wel eens over gesproken om het eiland Borkum aan tc wij zen als interneeringsoord, maar dat hebben we nog niet", verklaarde mr. Van Maarsseveen. De minister zei verder, dat hij de beide zoogenaamde open kampen voor jeugdige politieke deliquenten heefl bezocht. De ervaringen daar mee zijn gunstig. Er is practisch geen bewaking, e jeugdige delinquenten werKen in verschillende bedrijven buiten de kampen. Ze worden be geleid door een enkelen bewaker en zouden gemakkelijk kunnen ont snappen. Maar hun mentaliteit is zoo. d.. men den kampcommandant niet in r. ilijkheden wil brengen Teekenend is ook dat cên ontsnap te door .ijn wader is teruggebracht Dc minister verzekerde dat van dc opvoeding in die kampen veel re sultaat te wachten is. Het is de bedoeling vóór 1 Juli uit te maken welke jeugdige delin quenten terecht moeten staan, wie naar huis gezonden kunnen worden en wie voorwaardelijk bulten vervol girfg kunnen worden gesteld. Voor deze laatstcn zou als voorwaarde gelden, dat zij zich oen bepaalde opvoeding laten 'welgeval len. Heropvoeding De opzet van de heropvoeding in de andere kampen is de menschen tot democratische gezindheid tc Op ccn persconferentie van den minister van Juslilie mr. van Maar- sevcen is de kwestie van het be roepsgeheim van den journalist ter sprake geweest. De minister herinnerde eraan, dat Elseviers Weekblad geheime notu len van besprekingen der commis sie-generaal en de Indonesische de legatie gepubliceerd heeft. Daar de regecring een ambtelijk lek vermoedde is een strafvervol ging ingesteld tegen den onbeken den dader in verband waarmede de hoofdredacteur H J Lunshof ge hoord is door den rcchter-commissa- ris. De minister verklaarde, daf hij cr niets tegen zou kunnen doen als deze den heer Lunshof gijzelde. Hij had echter vernomen, dat het niet dc bedoeling is den heer Lunshof te gijzelen. Wel heeft de rechter-com- missaris het voornemen te doen uit maken of deze terecht zich op zijn beroepsgeheim beroepen heeft. Daarover moet een uitspraak ko men. Eventueel zou in hoogste instan tie een uitspraak moeten komen. De minister deelde mee voorne mens le zijn een commissie voor het perswezen tc1 benoemen, welke bin nenkort geinstalieerd zal worden en o.m. lot laak zal hebben na te gaan in hoeverre er aanleiding beslaat tuchtrechterlijke bepalingen in het leven te roepen. In dit verband wees hij op de tuchtrechtspraak, zooals die bii dc orde van advocaten be staat en die heeft bijgedragen tot verbetering van de advocatuur. Het beroepsgeheim voor den jour nalist is in het algemeen in het ver leden nief erkend Het is een vraag stuk. die naar 's ministers meening geregeld moet worden. militairen der bezettende macht, die in militair verband strafbare feiten hebben begaan. Toen deze uitspraak bekend werd zjjn stappen genomen om tot een wettelijke voorziening te komen. Deze zal 'binnenkort in de Tweede Kamer behandeld worden. 7j\j kan in enkele maanden gereed zijn. dan kan dc berechting van der gelijke misdadigers plaats hebben. De lijst van deze oorlogsmisdadigers bevat ongeveer 1000 namen, 440 van hen zijn aan ons land uitgele verd, uitgezonderd zij, die hier ge arresteerd werden. De Bijzondere Raad van Cassatie zal met het oog op het feit, dat dc berechting zoo spoedig mogelijk tot het verleden moet behooren worden uitgebreid met een kamer van drie leden ter behandeling van de eenvoudiger zaken. Mooyman In antwoord op dc vraag, waar om de inmiddels ontsnapte S.S.-er Mooyman nog niet berecht was, deelde de minister mede het nuttig en noodig te achten, dat zware ge vallen, ook vooraanstaande figuren uit de N.S.B. spoedig berecht zul len worden. Vele Nederlanders, die tijdens den oorlog in Duitschland met Duitsche vrouwen gehuwd zijn, zijn clande stien of officieel teruggekeerd. Als zij en hun vrouwen zich behoorlijk gedragen, en dezen niet nationaal- socialistisch in merg en been zijn fcwcest en zich niet hebben schiil- ig gemaakt aan misdragingen, dan kunnen ze hier blijven. „Rijkseenheid" blijft tegen Linggadjati Afgevaardigden van dc provincia le en plaatselijke comité's van het nationale comité „Handhaving Rijkseenheid" vergaderden in Utrecht onder voorzitterschap van prof. mr. P. S. Gcrbrandy. Zij zon den de Koningin een telegram van den volgenden inhoud: „Vertegenwoordigers van het na tionaal comité en van de plaatse lijke comité's handhaving rijkseen heid. uit alle dcelen van het land tc Utrecht samengestroomd, betui gen eerbiedig hun diepe aanhanke lijkheid. Zij smeeken Uwe Majes teit Haar hooge tusschenkomst tc willen verleenen. opdat de overeen komst van Linggadjati niet wordt geteekend en dc volkeren van Indië en van Nederland worden behoed voor den chaos en den ondergang." 1TA E onderteekening van Linggadjati is definitief I—vastgesteld op Dinsdag, 17.30 uur Bataviaschen tijd. ten huize van de Commissie-Generaal. Schermerhorn, Van Mook en Sjahrir zullen, zoo wordt uit Batavia gemeld, tijdens de plechtigheid een toespraak houden. Daarna zal Van Atook de bevolking van Batavia toespreken. Sjahrir is vanmorgen in Batavia aangekomen. Het republikeinsche kabinet heeft besloten de Indonesische delegatie tot onderteekening van de ontwerpovereenkomst van Linggadjati te machtigen. Een door liet Indonesische ministerie van voorlichting uitge geven communique zegt. dat 'iel kabinet heeft goedgekeurd, dat de Indonesische delegatie de ori- gincelc ontwerpovereenkomst, teckent in overeenstemming met de resolutie van het K.N.I.P. aan genomen tijdens de deze maand te Malang gehouden vergadering. De Indonesische delegatie heeft voorts instructie ontvangen, een spoedige oplossing te eischcn in zake „alle overtredingen door de Nederlanders van de wapenstil standsvoorwaarden in het alge meen en inzake de kwestie Mod- jokerto in liet bijzonder" te be\or- i eren. Alles rustig De Nederlandsche militaire woordvoerder tc Batavia heeft Zeepprijzen te laag? Groothandelaren in kruideniers waren hebben in een vergadering, die in Utrecht is gehouden, ernstige bezwaren geuit tegen de nieuwe prijsbepalingen voor huishoudzeep, toiletzeep en waschpoeder. Zij spra ken hun afkeuring uit over de wij. ze, waarop deze prijzen tot. stand zijn gekomen. Naar hun meening lig gen de vastgestelde marge* beneden het kostenpeil van den groothandel. OVER EENIGE DAGEN zal het lichtschip „Texel" zijn plaats inne men in het Molengat, 12 mijl van Den Helder. Het is het vroegere lichtschip „Noord hi rider", dat door de Duitschers voor gebruik op de Oostzee was weggesleept. Op de Rijkswerf te Den Helder is het schip zoo goed als geheel vernieuwd. De „Texel" werd te Rotterdam gede magnetiseerd (P.). Clandestiene slagerij en gros ontdekt Bij den landbouwer Griffioen te Eemnes is een clandesl'ene slagerij ontdekt Het onderzoek van den C C.D. bracht aan hel licht, dat tal rijke personen bij deze onwettelijke slachtingen betrokken waren. In Utrecht, Banrn, Bussum en Eemnes zijn reeds 21 arrestaties verricht. Sovjetburgers mogen niet trouwen met vreemden Volgens decreet van het presidium van de opperste Sowjet der Sowjet Unie zijn huwelyken tusschen Sow jet burgers en buitenlanders ver boden. De kwestie der huwelijken met vreemdelingen is een voortdurend twistpunt geweest, daar de Sowjet- autoriteiten in 't algemeen niet be reid waren vrouwep van Sowjet- Russische geboorte van buitenlan- rs toestemming te geven het land mot haar echtgenootén en gezinnen te verlaten. In sommige gevallen zijn jarenlang zonder succes onder handelingen gevoerd. Volgens de Sowjet wet verliest een Sowjet bur ger ii'.t zon of haar nationaliteit door huwelijk met een vreemdeling. medegedeeld, dat in het gebied van Soerabaja steeds meer be woners van de geïnundeerde en later door de T.R.I. ontruimde ge bieden naar hun woonplaatsen terugkeeren. Dc waterstand bic ft zakken, waardoor verschillende gebieden reeds droog zijn en het water langs den weg van Kruian naar Soerabaja tot 50 c.m. ged-iaid is. In den sector-Sérmurang h.-hben zich wederom vluchtelingen uil Let republikeinsche gebied zich bil Nederlandsche posten geuie' voor de reden van hun e\acuatie gaven zij den slechten voedseltoe stand en de terroriseering door republikeinsche troepen op. Van andere plaatsen op Java, en uit Sumatra en de Groote Oost, worden geen bijzonderheden ge meld. Minister Jonkman heeft de commissie-generaal gelukge- wensclu met het resultaat en haar verzocht den heer Sjah rir te willen mcdcdeelen, dat wij met hem vertrouwen in het welslagen onzer samen werking tot oplossing van de nijpende problemen van her stel en opbouw. In de omgeving van de com missie-generaal acht men het practisch zeker, dat Schermer horn en Van Poll omstreeks half April voor korten tijd naar Ne derland zullen komen teneinde met de regecring over dc vervan ging van comm.-generaa| De Boer en andere aspecten van de situatie in overleg le treden. Tsjangs troepen zijn 50 km opgerukt Communistische strijdkrachten hebben bij het terugtrekken dc olie bronnen in brand gestoken. De re- geeringstroepen hebben Jen Tsjang, ongeveer 50 k.m. ten Oosten van Jcnan bereikt De communisten hebben hun hoofdkwartier ver plaatst naar Se Sji Li Poe nabil de stad Soei-Teh, meer dan 100 k.m. ten Oosten van hun voormalige hoofdstad, Jenan. De regeeringstroepen hebben dc communisten verdreven uit een om trek van 15 k.m. om Jenan. Het vliegveld van laatstgenoemde stad is „bijna weer geschikt om in ge bruik tc worden genomen." Dc troe pen der regeering hebben vier ste den veroverd en hebben Jeïltsji be reikt. Gen. Morinigo wijst ultimatum af Generaal Morinigo, president van Paraguay, heeft het ultimatum van elf punten, dat hem door de op standelingen te Concepcion was ge steld, niet aanvaard, aldus een on bevestigd bericht uit Asuncion. In deze 11 punten werd o.m. het af treden van den president geëischt. Senor Maxima Duarte Bordan, die aangeduid wordt als ambtenaar van de Paraguaansehe regeering en vriend van president Morinigo, heeft tc Rio de Janeiro verklaard, dat de communistische elementen onder de opstandelingen in Para guay aanmoediging hadden ontvan gen van de communisten in Peru, Uruguay en Bolivia, onder verzeke ring. dat spoedig hulp zou opdagen. Bordan ontkende, dat hij hulp van de Brazihaansche regeering kwam vragen. HET GRIEKSCHE SCHIP „ALFXANDRA", dat in den nacht van Dins dag op Woensdag ten Noorden van Terse helling op een mijn liep, is niet zware slagzij tc IJ muiden binnengesleept. P Naar aanleiding van het ge reed gekomen van het prijzen- boekje heeft prof. G. Brouwers directeur-generaal van de prij zen Vrijdagmiddag in het mi nisteric van Economische Za ken ccn toelichting gegeven op de nieuwe lijst van de prijzen. Van deze gelegenheid maakte prof. Brouwers gebruik om de huidige situatie op het gebied van de prijzen en het te voeren prijsbeleid nader toe te lichten. Hij zette uiteen, dat men niet pre cies kan zeggen hoe zich dc toe stand op het terrein der prijzen dit jaar ontwikkelen zal. Op het oogen- blik vertoonen de prijzen op de grondstoffenmarkten in de wereld een stijgende tendez. Het zal heel wat inspanning kosten om de ge volgen van deze stijgingen niet bo ven het prijsniveau in ons land tot uiting te .laten komen. Dc betrekkelijke prijsstabilisatie. welke op het oogenblik in ons land :s, mag niet in,gevaar worden ge bracht, verklaarde prof. Brouwers, met den mcesten nadruk. Wanneer wij dc situatie in ons land vergelij Zij moedigt particulier initiatief ook aan Naar de opvatting van den minis ter utn Economische Zaken kan een krachtige ontplooiing van het parti- iilier pndernemersinitiatief in sterke nutte bi.id. agen tot liet wcl\ aarts- herstel van ons volk. Zonder dat nitiatief zal het niet mogelijk zijn binnen een redelijk korten termijn o.ize diepgeschokte nationale econo mie dusdanig op gang tc brengen, dat zoo snel mogelijk voor de steeds toenemende bevolking van Neder land een behoorlijk verzorgings- niveau bereikt wordt. Aan dc inwer king van het oader.iemcrsinitiatief en tic ontplooiing daarvan zijn uiter aard ook grenzen tc stellen cn wel \oorzoover het algemeen welzijn be perking vordert. De erkenning van liet groote be lang van het particuliere initiatief ooi het scheppen van nieuwe bron nen van volkswelvaart houdt naar dc nieening van den minister geens zins in, dat dc overheid zich van waakzaamheid en zorgzaamheid ten deze heeft tc onthouden. Integendeel, hij stelt het op prijs om met nadruk te verkla ren, dat de overheid een actieve welvaarispolitiek heeft to voe ren. Het vraagstuk der indus trialisatie vooral heeft de bijzondere belangstelling van den minister. De minister acht het. in den regel niet toelaatbaar dat monopolistische wereldconcerns op cenigerlei wi.jz' ren beleid voeren, dat ons volksbe lang aantast of daartoe een sterke bedreiging vormt. De opmerking van enkele Kamer leden, dit hulp bij de financiering in liet algemeen ongewerischt zou /ijn, heeft de minister zóó opgevat, dat het beschikbaar stellen van gelden door of vanwege de overheid aan nieuw op te richten of beslaande ondernemingen in bet algemeen geen anbevcling verdient. Ilij kan deze opvatting niet doelen. Een zekere mate van hulp bij de industriefinan ciering acht hij onder zekere omstan digheden en i.i bepaalde gevallen jen onmisbaar ondeideel van de ac tieve welvaartspolitiek. Nog te vroeg, zeggen Bevin en Bidault Molotof heeft Zaterdag de confe rentie van ministers van buiten landsche zaken zijn voorstellen- voorgelegd voor de tijdelijke poli tieke organisatie van Duitschland. De volgende overwegingen zullen moeten gelden bij het opstellen van een tijdelijke politieke organisatie: 1. De politieke structuur moet de mocratisch zijn op een basis van democratische verkiezingen. 2. De gecentraliseerde regcering moet worden gedecentraliseerd en vorden vervangen door een gede centraliseerd bestuur, zooals dat vóór Hitier bestond. 3. Er moet een tijdelijke centrale regeering worden ingesteld, die •enerzijds de politieke en econo mische eenheid van Duitschland moet verzekeren, en anderzijds de verantwoordelijkheid moet aanvaar den voor het nakomen van Duitsch- lands verplichtingen ten aanzien van de geallieerden. 4. Als eerste stap daartoe moeten er administratieve departementen voor financiën, industrie, vervoer verbindingen en buitenlandschen handel. 5. De bestuursraad te Berlijn krijgt opdracht een voorloopige ont- werp-constitutie samen tc stellen. 6. Op basis van deze voorloopige constitutie worden vrije verkiezin gen gehouden voor een voorloopige regeering. 7. De Duitsche regeering moet de resten van nazisme en militarisme uitroeien, de democratisatie van Duitschland bevorderen en maatre gelen treffen voor het herstel van de Duitsche economie. 8. De permanente constitutie moet worden geratificeerd door het Duitsche volk. Ten aanzien van de organisatie van den Duitschen staat stelde Mo lotof voor: a. Duitschland moet worden her steld als een enkele vredelievende staat, een democratische republiek met een parlement, bestaande uit twee Kamers, en met een centrale Duitsche regeering. De constitutïo- neele rechten van de staten die sa men den Duitschen staat vormen, moeten worden gewaarborgd. b. De president van de Duitsche republiek moet worden gekozen door het departement. c. De grondwet zal gelden voor het geheele Duitsche gebied, terwijl daarnaast de constituties van de staten, goedgekeurd door de Land dagen. zullen gelden in de staten. d. Deze grondwetten moeten ge baseerd zjjn op democratische be ginselen. e. De constituties moeten de de mocratische vrijheden waarborgen. f. De parlementen moeten geko zen worden op basis van algemcene, gelijke en onmiddellijke verkiezin gen, geheime stemming en volgens het systeem van evenredige verte genwoordiging. Ter toelichting van zijn voorstel zeide Molotof: Het standpunt van de Sowjet- Unie is dat Duitschland niet als on afhankelijke staat vernietigd kan worden, om, met dc hooge industri- ccle ontwikkeling die het heeft be reikt, in een achterlijk land zonder industrie veranderd kan worden. Er bestaan verschillende plannen voor verdeeling van Duitschland, zooals b.v. door federaliseering, af scheiding van West-Duitsohland. etc. Deze plannen kan men niet an ders zien dan als een poging om Duitschland als onafhankelijken staat te elemineeren. Instelling van een federatief Duitschland door de geallieerden, aldus Molotof, zou een beweging voor de hereeniging van Duitschland uitlokken, onder lei ding van de Duitsche militaristen, i\'u die zouden gaan probeeren Duitsch land tc rcgceren in hun belang. Daardoor zou de wraak-idce naar boven komen cn de omstandigheden zouden gunstig worden voor het herverschijnen van kleine en groo te Hitiers. Molotof stelde Japan ten voor beeld, waar een Japansche regce ring bestaat onder toezicht van de geallieerden. nog niet Bidault zcide het met Bevin eens tc zijn, dat niet onmiddellijk een regeering moest worden ingesteld die niet alleen centraal was doch ook gecentraliseerd; op deze wijze was ook na den vorigen wereldoor log de geheele administratieve cn militaire structuur van het Duit sche keizerrijk behouden gebleven en de weg naar het Derde Rijk ge baand. Wanneer overeenstemming bereikt zou worden over economi sche eenheid was de Fransche dele gatie bereid onmiddellijk over te gaan naar het tweede stadium, na melijk het instellen van zekere cen trale lichamen voor het beheer van diensten, dte het geheele land be strijken. Besprekingen over de in stelling van een voorloopige Duit sche regeering als derde stadium, achtte Bidault prematuur. Molotof stelde nog voor de con stitutie van Weimar als basis voor besprekingen te gebruiken en er de bruikbare gedeelten uit over te ne men met cventueele wijzigingen. Bevin en Bidault kantten zich hier tegen. Bevin meende, dat het on verstandig zou zjjn dit te doen. al leen reeds ornaat dit zou bcteeke- nen, dat men rechtstreeks zou aan sturen op do laatste van de 3 sta dia. zooals Bidault deze had opge somd. Op voorstel van Marshall beslo ten de vier ministers dan een spe ciale commissie te benoemen voor het opstellen van een lijst van pun ten van overeenstemming en ver schil, blijkende uit de behandeling van het rapport van den geallieer den bestuursraad voor Duitschland. Deze lijst zal morgen door de mi nisters besproken worden. ken met die in het buitenland, dan kan worden gezegd, dat het Neder landsche prijsniveau aan den be trekkelijk lagen kant is. Prof. Brouwers waarschuwde er evenwel voor hieruit geen al te optimistische conclusies te trekken. Onze geheele econo mische positie is nog steeds één groot vraagteckcn. „Wij zijn er nog lang niet en er blijft nog heel veel goed te doen." Het directoraat-generaal gaat er van uit, dat dc prijzen dusdanig worden vastgesteld, dat de produc tiekosten goed gemaakt kunnen worden. Bij de vaststelling van de prijzen voor landbouwproducten is men niet uitgegaan van de meest efficiënte bedrijven. Het zou onjuist zijn de prijzen dezer producten te baseeren op bedrrjven, die niet effi cient werken. Naar aanleiding van dc prijzen voor kruidenierswaren zeide prof. Brouwers, dat bij het in het oog houden van het algemcene belang bepaalde belangen wel eens in het gedrang zullen komen. Zou men er evenwel thans toe overgaan prijs- verhoogingen toe tc laten, dan zou dit onmiddellijk een wanverhouding tc weeg brengen in het huidige prijzenstelsel. Tal van beslissingen dienen geno men te worden onder het motto: het moet cn het kan. Omtrent het uLilitysystecm zeide prof. Brouwers, dat. mede als ge volg van de kolenschaarscnte dc ontwikkeling hiervan nog niet tot de verwachte resultaten heeft ge leid. In bepaalde sectoren echter heeft men reeds goede resultaten geboekt De vervaardiging van glas, aardewerk en keukengerei heeft aanzienlijke vorderingen gemaakt. Op het terrein van schoeisel en tex tiel heeft men het utilitysysteem tot dusverre nog niet kunjien ver wezenlijken. Maatregelen kunnen echter binnenkort worden ver wacht. „Zware jongens" wilden ontvluchten Zaterdagmiddag zijn in het bewaringskamp te Laren on geregeldheden voorgekomen, welke echter door energiek in grijpen van dc kampleiding met behulp van ccn detachement van de Hilversumsche politie spoedig zijn onderdrukt. Het was de kampleiding eenige dagen geleden ter oore gekomen, dat vier „zware jongens", die met 56 kornuiten in dezelfde barak wa ren gelegerd, het plan hadden opge vat or. i den nacht van Vrijdag op Zater 'ag te ontvluchten. Omwo nenden van het kamp zagen dan ook in den nacht politie-agenten uit Hilversum cn een viertal wagens in dc omgeving van 't kamp patrouil- lecren. In hoeverre het ontvluchtingsplan s uitgevoerd is slechts dc kamplei ding bekend, die hierover geen na dere inlichtingen wenschte tc geven Zaterdagmiddag werden den zestig gedetineerden uit dc bewuste barak strafoefeningen opgelegd. Boven dien werd hun medegedeeld, dat zij in gevangeniskleedij gestoken en hun hoofden kaal geknipt zouden worden, teneinde hun het ontvluch ten onmogelijk te maken. Dc gevangenen waren hierover uiterst verontwaardigd cn toonden dit duidelijk. Zij begonnen ccn drei gende houding tegen dc twintig mannen der binnenbewaking aan te nemen en werden op ccn rij tegen een muur geplaatst. Eén van hen simuleerde daarbij ccn flauwte en kreeg als straf het bevel, dat hjj moest blijven liggen. Zijn „kameraden" kwamen daar tegen in opstand en dc comman dant, Dc Kroo, riep zestig man van de buitenbewaking cn twintig agen ten van de Hilversumsche nolitie te huln. teneinde tc verhinderen, dat ook de bewoners der andere ba rakken oproerig zouden worden. Gewapend met stenguns kwamen deze troepen het kamp in cn waren den to .tand onmiddellilk meester. Achttien „zware jongens" zijn overgebracht naar Hilversum, Bus sum, Amersfoort en Naarden, waar zij in politiecellen gevangen worden gehouden. Enkelen, die het actiefst aan de wanordelijkheden hadden deelgenomen, zijn opgesloten in do Blaskowits-bunkers te Hilversum. Daar het reeds eenige malen is voorgekomen dat automobilisten bij duisternis in de omgeving van in- terneeringskampen door bewakings personeel, dat op zoek was naar ontvluchte geïnterneerden, bescho ten zijn, heeft de A.N.W.B. zich tot de bevoegde autoriteiten gewend met het verzoek hiertegen op te treden. Hij verneemt dat wijziging is ge bracht in het opsporingssysteem bij cvcntucclc ontvluchtingen, waar door dergelijke onaangename voor vallen vermeden zullen worden. Meer handelscontact met Oost-Europa De wcuschelijkbeid. onzen export meer te richten op Oost-Europa, waar een belangrijke industrieels ontwikkeling plaats heeft, leidde tot het afsluiten van handelsovereen komsten met Tsjeeho-Slowakije, Oos tenrijk, Polen cn Joego-.SIa\ié cn voorstellen aan de Sowjet-Unie, zoo deelt de minister van Economische Zaken in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer mede. In afwachting van de verdere ont- ikkeling, die zal kunnen leiden t.ot het afsluiten van een handels-ovér- nkoinst met Rusland, is van Ne derlandsche zijde alle medewerking verleend aan het tot stand komen van een aantal niet onbelangrijke ruiltransacties met dit land, terwijl nieuwe transacties in voorbereiding zijn. Daarnaast blijken met Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Turkije eenige hanJelsuiogelijkheden te bestaan. Protest tegen houding kampcommandant De houding van diverse kamp commandanten is aanleiding ge werden lot een protest van de algemeen? hond van werkers in het mijnbedrijf bij dc ministers van justitie en economische za ken. Dc/e kampcommandanten willen niet medewerken aan de tewerkstelling van politieke de linquenten in de mijnen. Ruim 1200 van deze delin quenten willen en kunnen in de mijnen tov\erkgesteld worden, doch do kampcommandanten, die blijkbaar vrectzen. dat hun kam pen ontvolkt worden, sabotccren deze tewerkstelling. De weigering van déze kampcommandanten kan ernstige gevolgen hebben. Het wordt mogelijk geacht, dat met de ter beschikking gestelde delinquenten dc vercischte pro ductie van 12 millioen tonper jaar te halen. Hierdoor zou dus tewerkstelling van Polen overbo dig zijn Vervolgens zal de ver dere mechaniseering van bet mijnbedrijf afvloeiing van werk krachten noodig maken. Dit kan zonder bezwaar bij de politieke delinquenten plaats vinden, doch zou, evenals in bel verleden, voor de mijnwerkers ontslag en werk loosheid ten gevolge hebben. De bond dringt er met klem op aan. dat onverwijld tot de te werkstelling van de politieke de linquenten. die zich hiervoor heb ben aangemeld, wordt overge gaan." De Fransche coalitie-regeering van Paul Ramadier is gered, dank zji onafhankelijk van elkaar geno men besluiten van alle vier deelne mende partijen om in dc regeering vertegenwoordigd te blijven. Van niet-officieele doch betrouwbare zijde verluidde, dat de M.R.P.-frac tie (waartoe Bidault, die thans te Moskou confereert, behoort) met zeventig tegen vijf-en-twintig stem men ten gunste van de regeering heeft beslist. De socialistische frac tie. die eveneens een besloten ver gadering hield, nam eenzelfde be sluit met een-cn-dertig tegen oen en-twintig stemmen. De radicale fractie besloot de bij stemming ge bleken meerderheid van twee stem men tégen de regeering als een te kleine marge te beschouwen om cr de regeering aan op te offeren. De communistische fractie tenslotte machtigde haar ministers aan te blijven, ofschoon de communistische leden van dc Nationale Vergadering zich onthielden van dc stemming over dc militaire cr,cdicten voor Indo-China. Aan deze vergaderingen der par tijen was een zitting der Assemblée voorafgegaan, die het voortbestaan van het kabinet-Ramadier nog ge heel twijfelachtig hield. De commu nisten hadden zich nl. opnieuw van stemming onthouden over dc motie van vertrouwen in Ramadicrs poli tiek in Indo-China. Aljcen de com munistische ministers stemden vóór fin overleg met de fractie) om de regeering niet uiteen tc laten val len. De motie van vertrouwen werd aanvaard met -1110 stemmen. Paus Pius en Ghandi nobel-candidaten De Nobel-stichting heeft medege deeld, dat de Nobelprijzen vergroot zullen .worden van 121.521 kronen tot 146.115 kronen van dit jaar af, dank zij den vrijdom van belasting, door de Zweedschc regcering ver leend. Voor den Nobelprijs voor den vrede 1947 worden o.a. voorgesteld Paus Pius XII, Gandhi en Sir John Boyd Orr, voorzitter van de FAO (United States Food and Agricul ture Organisation). De beslissing hierover zal vallen in November a s. Maartsche buien Weersverwachting van De Bilt, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Aanvankelijk tijdelijk krach tige, later wat afnemende wind tusschen West cn Noord-West.. 1 Zwaar bewolkt later mat tijdelij- kc opklaringen, vooral aanvan- kelijk nog enkele tuien van Te gen, hagel of natte sneeuw. V er- der daling van temperatuur, doch in den komenden nacht nog geen nachtvorst. Maandag 23 Maart: Zon op f 1.13. onder 18.56; maan op 7.22, om/er lOJiu. op

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1