DAGBLAD VOOR AMERSFOORT NEDERLANDERS en INDONESIËRS TEEKENEN LINGGADJATI Taak van de commissie-generaal na accoord ten einde? Plechtigheid in paleis Rijswijk Teksten van Teheran, Jalta, Potsdam gepubliceerd Ramp in mijn Hendrik eischt vermoedelijk dertien dooden EVC blijft bereid tot eenbeid Linggadjati geteekend Er is haast bij" Henriëfte Roland Holst eere-doctor Oorzaak nog niet bekend Zij vraagt nieu„we voorstellen VOORLOOPIG NOG NIET!, zegt men in Batavia Extra vlceschbon vervalt! Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 25 Maart 1947 Nr. 603 '6c Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER VANMIDDAG, half twaalf Nederlandschen tijd, (in Batavia was het half zes in den avond) hebben de Nederlandsche en Indonesische gedelegeerden in de trouwzaal van het paleis Rijswijk hun handteekening gezet onder de volgende verklaring, aan den voet van de oritwerp-overeenkomst van Linggadjati: „Heden, den 25sten Ataart 1947, is deze overeenkomst met in achtneming van de bijgevoegde correspondentie en bescheiden onderteekend door de delegaties, daartoe gemachtigd door de regeeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de repu bliek Indonesië." De bedoelde brieven en bescheiden zijn o.m.: de aanbiedings brief van de Nederlandsche regecring, die door de Indonesiërs niet is aanvaard, het antwoord hierop van de Indonesiërs, de brief van de commissie-generaal aan Sjahrir, waarin hij wordt uitgenoodigd tot het opstellen van een eigen interpretatie, Sjahrirs brief van 15 Maart waarvan de hoofdpunten reeds zijn gepubliceerd en de twee brieven van 2 en 10 Februari betreffende den bu'itenlandschen dienst. kunnen en moeten openbare uitin gen aan beide kanten den toon van wantrouwen, verdachtmaking en vijandschap laten varen en dienen publicaties zich te' richten op het consti-uctieve. 9 De tijd van twist en onderhande ling is "voorbij, de tijd van vriend schap en samenwerking is aange broken. Wij zullen nog moeite heb ben in de eerste dagen onze plaats in den nieuwen toestand en onze gedragslijn te bepalen. Laat ons echter den moed hebben het werk stevig aan te vatten, met opge wektheid en zonder vooropgezet wantrouwen of geestelijk voorbe houd. De lange en moeilijke maanden tusschen Linggadjati en vandaag hebben een zwaren wissel getrok ken op ons geduld en onzen geest drift. Het langdurige naspel van den oorlog heeft ontmoediging en bitterheid gebracht. Wij moeten dit alles overwinnen. Laat ons luist daarom vandaag de spinnewcbben om ons wegslaan en met overtui ging en vertrouwen het werk van den vrede beginnen. Na de onderteekening van het protocol hebben prof. W. Schermer- horn, Soetan Sjahrir en dr. H. J van Mook redevoeringen uitgespro' ken. De lt.-gouverneur-generaal zeidê het volgende: „De ceremonie van hedenmiddag betcckent het einde van een tijd perk, waarin twee volkeren, die zich thans tot samenwerking heb ben verbonden, doch die door den oorlog ernstig van elkaar geschei- den waren geraakt, den weg tot el kander hebben moeten terugvinden. De oorlog heeft een plotselinge af scheiding veroorzaakt, onze vijan- I den hebben driedubbele muren tus schen ons opgetrokken. Beide vol- 1 ken werden van de vrije wereld gc- isoleerd, beider volksleven werd krachtdadig onderdrukt. Bovendien i werd in dit land een gehecle bevol kingsgro.ep uitgeschakeld en aan een opsluiting onderworpen, die iedere beschrijving tart. Zoo is het gebeurd, dat "vele zakelijke en per soonlijke banden, welke tusschen j ons bestonden, plotseling ruw zijn stukgetrokken en dat ieder vol! 1 zijn eigen baan moest vinden, totdat dè overwinning door dc geallieerden zou zijn behaald. In dien tijd zijn de grondslagen voor Linggadjati ge legd maar ook voor de mocilijkhc den en gevaren, die wij op den weg naar Linggadjati zouden hebben te overwinnen. Dc geschiedenis na den 15dcn AUgUSCUS nerri nciuira ntvL gemak kelijk gemaakt dit oogenblik tc be reiken. EERSTE SCHREDE Toch moeten wij, terugziende op deze negentien maanden, tot de er kenning komen, dat zy niet uitslui- tend uit tegenspoed en duisternis hebben bestaan. Door alles heen heeft van den aanvang af menig persoonlijke relatie tusschen Neder lander en Indonesiër stand gehou den. Dit gold ook voor velen, die el kander nog niet ontmoeten konden, en maakte het contact Vèel vrijer van animositeit-dan mon oppervlak kig op grond van de gebeurtenissen zoü hebben gedacht. Aan Neder landschen kant is een prijzenswaar dige zelfbeheersehing aan den dag gelegd. Aan Indonesische zijde zag men voor en na het verlangen naar samenwerking door de tegenstelling heenbreken. Het mocht soms schij nen, dat men met een stellingoor log in optima forma te doen had. Door de stellingen heen echter bleef ook vreedzame aanraking op tal van punten voortdurend mogelijk Nu is het dan zoo ver dat met alleen twee regeeringen, maar in derdaad twee volkeren den eersten grondslag hebben gelegd voor een gezamenlijk verder gaan als gelij ken. die voor elkander meer kun nen beteekenen. naarmate zij dieper van de mogelijkheid van dit samen gaan overtuigd geraken. Er is haast bij dc verwerkelijking van dit verdrag. Immers, het land is arm, het snakt naar herstel van de rust en hernieuwwig van dc werkzaamheid. Er kan nu een ein de komen aan alle locale twisten cn plaatsclijkcn strijd, die tot dusver de reconstructie hebben vertraagd en verhinderd. Van vandaag af Opstandelingen zijn op marsch naar Asucion Volgens een legercommuniqué van den commandant der opstande lingen in Paraguay aan de Brazi- liaansche grens hebbeh dc troepen der opstandelingen zich meester ge maakt van dc steden Porto Dcsa- guareno cn Porto Laurel. De regee- ringstroepen zouden verliezen aan menschen en materiaal geleden hebben. De communistische party in zilic heeft bekend gemaakt, dat zij - te Pontaparan een bijeenkomst zal houden om ccn fonds te stichten voor „de communisten in Para- guay". Te Asuncion beschouwt men de positie der rcgceringstroepcn als kritiek. De troepen van den kolonel der opstandelingen Ramos zouden reeds ten Zuiden van San Pedro naar Asuncion oprukken. San Pe dro zou zwaar van luchtbombarde menten hebben geleden. De bevol king heeft dc stad echter ontruimd. De ministeries van buitenland-, sclie zaken, oorlog en luchtvaart van Brazilië hebben een verklaring uitgegeven, dat Brazilië op geen wijze, noch door het verschaffen var wapens noch door onderdak te verleenen aan vluchtende politieke rf militaire leiders, bij den opstand in Paraguay zal intervenieeren. Ln Buenos Aires wint dc meening veld, dat geen der beide strijdende partyen in Paraguay sterk genoeg is om belangrijke militaire operatics uit te voeren en dat de beslissing niet op het slagveld zal vallen. Dc Commissaris der Koningin voor de provincie Utrecht zal Maandags om 11 uur audiëntie \er- leenen, behoudens in gevallen van verhindering. FEESTELIJKHEDEN Na dc ondcrtcckeriing. waarbij ongeveer zeventig Nederlandsche, Indonesische en buitenlandschc ge- noodigden aanwezig waren, begaf men zich door den tuin van het pa lcis Rijswijk naar het paleis aan het Koningsplein, waar dc lt.-gouver neur-generaal recipieerde. De gasten, waaronder de Indone sische delegatie, aanschouwde na de receptie een groot vuurwerk, af gestoken op hot Koningsplein. Kantoren cn scholen waren reeds om twaalf uur gesloten. In alle ker ken worden morgen wijdings diensten cn bidstonden gehouden. De senaat der universiteit van Amsterdam heeft besloten het ecre-doctoraat in de faculteit der letteren cn wijsbegeerte te verleenen aan prof. mr. P. N. van Eyck te Wassenaar, Herman Teirlinck te Beersel-Lot bij Brussel, Henriëtte Roland Holst te Bentveld, Kamiel Huysmans Ie Antwerpen en Frits Lugt te 's-üraventiage. Nieuw pósttarief voor verkeer met België In het kader van de nauwere economische samenwerking tus schen Nederland en België zal binnenkort een nieuw pósttarief van kracht worden. Voor brieven tot twintig gram en briefkaarten komt dit neer op bet nu geldende, daar dit tarief voor België, in afwachting van het tot stand komen .van de tol unie. in November niet werd gewijzigd bij de algcineene prijs- verhooging. Voor postwissels zal het binncnlandschc tarief gelden terwijl de gvenstarievcn zullen vervallen HBS en Gym.-examens met eigen opgaven? Het ligt in de bedoeling van den minister van O., K. en W., indien kolenschaarschte of gebrek aan leerkrachten hiertoe aanleiding hebben gegeven, voor de eindexa mens van scholen voor voorberei dend hooger en middelbaar onder wijs dit ïaar toestemming te ver leenen tot het vaststellen van eigen schriftelijke opgaven in die vakken, waarin onder normale omstandighe den gebruik werd gemaakt van cen traal Schriftelijk werk. Verscheidene geheime clausules Het Amerik/iansche ministerie van buitenlandsehe zaken heeft he den dc geheime overeenkomsten ge publiceerd, die pervat waren inadc protocols van de conferenties tc Te heran, Jalta en Potsdam. De volledige tekst van het proto col van de conferentie tc Potsdam, onderteekening door Stalin, Tru man en Attlee, bevat de grondsla gen voor de verdceling van de Duit- sche oorlog'S- en handelsvloot onder de Sowjet-Unie, Engeland en de U.S.A. Tot nog toe ongepubliceerde clau sules uit het protocol van Potsdam hebben o.a. betrekking op: 1. Een overeenkomst, dat van Oostenrijk *?(een hcrstelprestaties zullen worden verlangd; 2. De zeeën'gtcn van de Zwarte 3. De internationale zone van Tangcr; 4. Het terugtrekken der gealli eerde troepen uit Pcrzië; i 5. Herziening van de werkwijze der geallieerde bestuurscommissie in Roemenië, Bulgarije en Honga rije. Dc volledige tekst van de confe rentie van Jalta bevat o.m. een be paling, de toelating van dc Oekrai- en» Wit-Rusland als afzonderlijke leden van dc UNO te steunen, ccn protocol over Duitsche herstelbeta lingen. onlangs door Molotof gepu bliceerd cn regelingen betreffende de deelneming van Frankrijk aan de bezetting van Duitschland. De inhoud van dc meeste der ge heime clausules van dc thans gepu bliceerde overeenkomsten was be kend geworden uit verklaringen van de betrokken staatslieden, de eigenlijke tekst echter niet. Vlool-verdeelinp, Van de overeenkomst van Pots dam luidt de eerste paragraaf over de verdeeling van de Duitsche ma rine: De totale sterkte van dc Duit sche marine, met uitzondering van ■iderzcebooten. tot zinken gebrach te en van geallieerde naties ovcr- cnomen schepen, maar met ïnbe- rip van schepen, die in aanbouw zijn of hersteld worden, zal gelijke lijk onder de Sowjet-Unie, het Vër- eenigd Koninkrijk en de USA wor den verdeeld." De derde paragraaf luidt: Het grootste deel van de Duitsche onderzeebooten zal tot zinken worden gebracht. Slechts 30 duikbooten zullen bewaard blijven gelijkelijk tusschen de So vjet- Unie, het. Vcreenigd Koninkrijk cn de U.S.A. voor experimentcele en technische doeleinden worden ver deeld." De tekst van de militaire bepa lingen van de conferentie van Te heran. op 1 December 19-13 door president Roosevelt, generalissimus Stalin en Churchill geteekend, ont hult, dat men oorspronkelijk had besloten dat de invasie in Mei 1944 en niet in Juni, zou plaats vinden en dat besloten was, dat de betrok ken staven een plan zouden ontwer pen om den vijand met betrekking tot deze operaties te misleiden. Men was het er voorts over eens, dat het van militair standpunt bezien, zeer wenschelijk was, dat Turkije voor 't eind van 't jaar aan de zijde der geallieerden in den oorlog zou komen. Een tot nog toe niet go- publiceerde clausule van het proto col van Potsdam met betrekking tot dc engten van de Zwarte Zee bepaalt: „De drie regeeringen er kenden, dat de conventie van Mon- treux met betrekking tot dc engten herzien moet worden, daar zij niet in dc huidige omstandigheden voor ziet." „Overeengekomen is, dat als volgende stap dc zaak door middel van directe besprekingen tusschen elk der drie regeeringen en de Turksche regeering moet worden opgenomen." Bevin op 't Kremlin Bevin heeft, vergezeld van den Britschen ambassadeur te Moskou, Sir Maurice Peterson en zijn parti culieren secretaris, een bezoek aan generalissimus Stalin op het Krem lin gebracht. Het onderhoud, dat officieel een beleefdheidsbezoek wordt genoemd, duurde ongeveer vyf kwartier. Rad'/» Moskou meldt, dat Zaroe- bin, Russisch ambassadeur te Lon den, bij het bezoek aanwezig was. Aankomst ..Boissevain" Hel stoomschip „Boissevain" met 1152 rcpatriccrendcn aan boord. word| hedenavond te Amsterdam verwacht. Hel debarkeeren is vast gesteld op Woensdagmorgen 9 uur. Bij onze administratie ligt een hist van dc opvarenden ter inzage. EEN (iROOT AANTAL INWONERS van Jeruzalem wacht op het moment dat het prikkeldraad zal worden verwijderd na het opheffen vun den staat van belegdie werd ingesteld na dc terroristische aanslagen. (P.) Maandagmorgen omstreeks elf uur is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in een oude galerij van laag 13 op dc 636 meter verdieping van de staatsmijn Hendrik. De brand breidde zicli snel Er ontstond een geweldige rook ontwikkeling, waardoor naar men moot, aannemen, twaalf mijnwerkers, waaronder een opzichter bedwelmd raakten. Onmiddellijk werd alarm gemaakt cn gingen de reddings ploegen naar beneden. Men slaagde er tot op dit oogenblik in het stof felijk overschot van twee mannen tc bergen. Vermist worden nog elf personen. Over de oorzaak van den ramp is nog niets bekc.nl. Gasontwikkeling wordt onwaarschijnlijk geacht, daar het ongeluk plaats vond in een ou de galerij. Dc rookontwikkeling be moeilijkte de opruimingswerkzaam heden zeer Op Je mijn wordt nor maal doorgewerkt. De iniddagdienst is gewoon aan het. werk gegaan. Het gedeelte, waar de brand woedt is afgesloten. De blusschingswerkzaarohcden zijn op dit oogenblik nog iri vollen gang. De namen van de vermisten zijn: J. A. Krcmers uit Schinveld. W. H. Heugen uit Brunssum. J. Janssen uit- Brunssum, J. H Keuters uit Bruns- suin, J J. Kcymel uit Schinveld. N- J. Quaedvlieg uit Brunssum, C. v. Roosmalen uit Brunssum, J. J. Schmets uit Wittcm A. G. Tl Ten nissen uit het. gedetineerdenkamp te Hoensbroek, J. IT. Valkenberg ml Schinveld. Met slachtoffer, dat reeds gebor gen is was A, Snijders uit bet gede- tineerdenlcamp Hoensbroek. Dit is de tweede maal. dat de Prof. Geyl sprak op studentencongres Het studentencongres der lage landen is te Gent officieel geopend loor Pol Dussv als voorzitter van de, verceniging van Vlaamsche siu denton. Yijfhondeid Nederlandsche studenten wonen dit congres bij. Prof. Geyl uit Utrecht gaf een historisch overzicht van dc geschil len tusschen Nederland cn België, iie volgens hem niet voorkwamen uit godsdienstige of politieke ideolo gieën. maar steeds het gevolg wa ren van rampen, die van buiten af kwamen. staatsmijn Hendrik door een ernstig mijnongeluk wordt getroffen. Do eerste maal geschiedde dit op Vrij dag 13 Juli 1928. Ook toen vonden dertien mijnwerkers den dood. Hedenmorgen woedde de brand in de staatsmijn „Hendrik" nog voort. De werkzaamheden van de reddingsploegen, di© geregeld worden afgelost, zijn zeer moei lijk. De ploegen moeten de plaats :n den brandenden gaiijr benade ren van den kant van de intrek kende lucht. Personeel van dc mijn „Emma" is de reddingsploe gen van dc „Hendrik" te hulp gAkömen. Tot vanmorgen waren vijf slachtoffers geborgen. Prof. dr. Vlceschhouwer, adj. secretaris der Tolunie. Ned.België zal van 14 19 April een tournée door ons land maken en een aantal referaten houden. Op feestdagen geen rijverbod Er wordt nogmaals op gewezen, dat het verbod om op Zondagen ge bruik te maken van een motorrij tuig, voortaan uitsluitend wordt toe gepast op kalender-Zondagen en niet. zal gelden voor erkende feest dagen als 2e Paaschdag, 2e Pink sterdag cn Hemelvaartsdag. Ten aanzien van het houden van motorwedstrijdon wordt er op ge wezen. dat hiervoor, behoudens hei bovenbedoelde verbod, geen bijzon dere toestemming meer nnodig ;s. Voor mninrwedstrijdon op kalender- Zondagen dient een ontheffing van dit verbod te worden aangevraagd bij de R V I. Douane doet opnieuw groote vangst Dc douane deed Zondagavond opnieuw, een goede vangst, toen zij den D-trein die omstreeks half zes uit Brussel in Nederland arriveerde, aan een nauwkeurig onderzoek on derwierpen. In ccn Franschen per sonenwagen werd een groote partij sigaretten gevonden, welke in aller lei hoeken en gaten handig verbor gen was. Dc wagen werd „afge koppeld" cn van onder tot boven „uitgekamd". De D-trcin had door het voorval eenige vertraging. Nu het overgroote deel van dc hoofdbesturen der vakbonden, aan gesloten bij het N.V.V., dc fusie met dc E.V.C. heeft afgewezen kwam gisteren de landelijke raad der E.V.C. in Amsterdam bijéén om zich tc beraden op dc thans ont stane situatie. Men nam een resolutie aan waar in o.m. wordt gezegd, dat dc moti- vcering voor dc afwijzing- der fusie eiken grond van waarheid mist on dus unaniem door den landelijken raad der E.V.C. van do hand wordt gewezen. Alle tot nu loc genomen besluiten der E.V.C. zijn, aldus de verklaring, zonder inmenging van ecnig politieke organisatie tot stand gekomen, er is geen reden om aan te nomen, dat van dezen regel in dc toekomst zal worden afgewe ken. De E.V.C. heeft allen leden van haar organisatie inzage van het rapport cn volop gelegenheid tot discussie daarover gegeven, het geen, zoo zegt de resolutie, bij het N.V.V. niet het geval is geweest. Dc E.V.C, verklaart dan ook, dat het verwijt, tot haar gericht, als zouden in haar organisatie on-de- NAAR aaaleiiiug van in Den Haag circuleerende geruchten, dat de regeering voornemens zou zijn liet wetsontwerp tot uitbreiding van de commissie-generaal in te trekken cn de CG uit te noodigen haar taak tc beëindigen, hebben welingelichte Nederlandsche kringen te Batavia aan Aneta medegedeeld, dat er totnogtoe geen enkele aan wijzing is. in welke richting dc over wegingen van de Nederlandsche re. erring gaan, zoodat deze suggestie geheel voor rekening van ..Do Tijd" In de omgeving van do commis sie-generaal overheerscht je opvat ting. dat een uitbreiding van het le- Jcntal met deskundigen voor een goede vervulling van de taak van de uitwerking van liet accoord niet noodzakelijk is. Dat de commissie- generaal voorlichting en bijstand van vaklieden op verschillend ter rein behoeft, wordt hiermede niet ontkend, doch de zegslieden vragen zich af, of de taak van deze vaklie den niet met meer vrucht kan wor den verricht, indien zij optreden'als technische adviseurs (zooals ook de ministers door deskundige vaklieden worden bijgestaan) dan indien als leden, die mede belast zijn met de verantwoordelijkheid voor het be leid van dc commissie.generaal. Bo vendien kan men steeds terugvallen op de deskundigheid, die aanwezig in de apparatuur in de Indische regeering en die daarin zeker ook tot genoegen van de Nederlandsche regecring-daarin voldoende aanwe zig moet blijven. De taak van de commissie-gene raal, en de reden van haar uit zending betreft in de allereerste plaats de effening van de politieke problemen. Men kan verwachten, dat na onderteekening de politieke as pecten geleidelijk het overwicht ver liezen, zoodat de practische verwe zenlijking van het accoord haar zwaartepunt zal vinden op econo misch, sociaal en cultureel terrein. Aldus opgevat achtten de zegslieden 't denkbaar, dat de aanwezigheid van dc commissie-generaal te Batavia mettertijd niet langer vereischt is. Zij wijzen er echter op, dat niet te verwachten is, dat reeds spoedig na de onderteekening de politieke pro blemen dermate op de.i achtergrond komen, dat men aan het verblijf wan de commissie-generaal niet langer behoefte gevoelt. Van Indonesische zijde hebben •toonaangevende politieke figuren er tegenover Aneta hun |-,ezorilheid over geuit, dat in het binnenland door het heengaan van den heer De Boer dc vrees zou kunnen ontstaan, als zou het basisaccoord thans hoofd zakelijk een aangelegenheid worden van de meest vooruitstrevende groe pen van liet Nederlandsche volk. De betcekènis en kracht der Nederland sche oppositie worden door de Indo nesiër? bovendien gemakkelijk over schat.. Gezaghebbende Indonesische figu ren leggen er voorts den nadruk op. hoezeer het vertrouwen van je Indo nesische gemeenschap steeds ge baseerd was op persoonlijke waar deering en dat bet minder een ab stract vertrouwen in organen was. Dit was ook bij deze aangelegenheid het geval. De goodwill en het ver trouwen. die door bepaalde leden der commissie-generaal zijn gewekt, mogen vooral niet onderschat wor den. Het feit, dat men den heer Schermerhorn na de besprekingen op de Iloogc Vel uwe kende cn waar deerde, gaf hem onmiskenbaar een voorsprong voor zijn arbeid ia Indo nesië als voorzitter der commissie- generaal. Groot vertrouwen Dc zegslieden stelden in het bij zonder in het licht hoe sterk het ver. trouwen is. dat de luifenant-gouver- neur-gencraal geniet en zij zeidca. dat dit vertrouwen groot genoeg was om. indien op zekere oogcnblik- ken dr. Van Monk critisch staat te genover bepaalde gedragingen Van Indonesische zijde,- zoo verklaarden de Indonesiërs, dit een ernstige re den is om de ha.id in eigen boezem te steken. Genoemde zegslieden vonden de verklaring, dat de opduikende ge- luchten ,over een mogelijk spoedig heengaan van dr. Van .Mook een schaduw werpen op de Nederlandsch Indonesische betrekkingen, niet overdreven. Zeer velc.i in het bin nenland niet slechts prominente politieke figuren achten thans de figuur van dr. Van Mook typisch re. presentatief voor dat Nederland, waarmee samenwerking in volledig vertrouwen wordt verlangd. Evci.tueele vervanging van deze vertrouwénsfiguur stemde de zegs lieden tot^bezorgdheid. aangezien iedere opvolger (hoe uitstekend cn eerlijk ook) vele maanden noodig heeft voor herstel van de bestaande vertrouwensbasis op nieuwen grond slag. Tenslotte wordt van Indonesi sche zijde opgemerkt, dat vervan ging van commissaris-generaal de Boer. die derhalve een zaak van de Nederlandsche regeerinor is. de zorg vuldigste afweging van psychologi sche en politieke factoren vereischt. mocratische manoeuvres worden toegepast, eiken grond mist. Tot slot verklaart de E.V.C'., «lat haar streven om op basis van hot «loor N.V.V. rn E.V.C'. opgestelde en aanvaarde fusierapport grootere eenheid iu de vakbeweging tot stand te brengen, volledig doorgang zal vinden. Zij' brengt nogmaals haar bereidheid tot uitdrukking om alle voorstellen die kunnen bevorde ren «lat beletselen voor dc eenheid, liggende buiten het fusierapport, opgeheven worden, in ernstige over weging le nemen cn eventueel aan de leden der E.V.C. voor tc leggen. In den zomer slechts 150 gr. per week? De vleeschvoorzi «Ierland op den tegi steunt slecht? ten landsche productie, 'iiing van *Nc- mwoordigen voet je.ele op binnon- daarnaast moet belangrijke hoeveelheid vlceseh uit i.ivber veikiogen worden. Uit een vermindering van de vlecseh- aankoopen in het buitenland vloeien dan ook gevolgen voort voor het vlecschrantso.cn. De" extra verstrekking van 100 gram per veertien dagen aan ver bruikers vaa vijf jaar en ouder zal na Paschen dus bij de bonaanwij. zing \oor de periode van 14 tot 26 April komen te vervallen, zoodat het vleeschrantsocn dan weer 200 gram per week zal zijn. Getracht zal worden uit ccn met behulp van import van vcc gevorm- den voorraad vlcesch en nog ccni- gen loopenden import van vee uit Denemarken het raatsoen van 200 gram pri week voorloopig te hand haven. Wanneer echter in den zo mer het aanbod van slachtvee in het binnenland terugloopt ccn jaarlijks tcrugkeerend normaal ver schijnsel zal.ia dien tijd met ver laging van het rantsoen tot 150 gram per week rekening uioetcn worden gehouden. M.G. schreef zijn geschiedenis Het bufëau geschiedschrijving, onderdeel van het afwikkelings bureau van het Militair Gezag, heeft ihans het overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende den hijzonderen staal van beleg (van 11 Septem ber 1944 lol 4 Maart 1916), tot het samenstellen waarvan in Juni 1915 opdracht is gegeven. Dit om- vangrijke werk zal omstreeks 350 bladzijden tellen, benevens een 100 tal bijlagen (kaarten statis tieken, tabellen enz.) Vijftig guerilla's in Griekenland gedood Bij een gevecht tusschen Grick- sche gendarmes en leden van het verzet in de buurt van Elassone in Thcssalië zijn 50 "guerilla's om het leven gekomen. In de streek van Sourmena. trok een groep verzets lieden zich na een gevecht met Grieksche troepen op Jocgoslaviscli grondgebied terug. Eindelijk is het zoover: van daag om 11.15 uur Nederland sche tijd heeft de onderteekening van het Accoord van Linggadjati té Batavia plaats gehad. Wij zijn verheugd, dat dit oogen blik gekomen is. Ten eerste, omdat wij nu tenminste weten, waar we aan toe zijn. De laatste weken heb ben nog weer eens duidelijk aange toond. hoe verwarrend de periode van afwachten en onzekerheid op dc geesten hier en in Indonesië heeft gewerkt. Thans is er tenmin ste klaarheid op dit eerie punt cn dat is al heel veel. Maar veel meer dan hierover zyn wij verheugd over het feit, dat thans het groote beletsel voor ccn vruchtbare samenwerking tusschen beide volken op ccn nieuwe basis is weggenomen. Wij kunnen thans vooruitzien en met redelijke ver wachtingen de handen aan het werk slaan. Wij zyn niet zoo naief om te mec- nen. dat nu alle moeilijkheden zijn opgelost, integendeel wij zien heel goed in. dat vele van die moeilijk heden nu nog pas zullen gaan ko men. Dit is geen pessimisme, maar werkelijkheidszin. Maar het eerste, wat we noodig hadden, was, dat het wederzijdsch vertrouwen zou worden hersteld. Zonder dat was geen vooruitgang mogelijk. En aangezien naar onze meening de onderteekening van het Accoord van Linggadjati de eerste groote stap is in dc richting van een hor stel van dit vertrouwen - - niet al leen ten aanzien van Indonesië, maar ook van de buitenwereld - spreken wij er onze vreugde over uit. dat het nu zoover is. Voor Van Mook en dc leden van de Commissie-Generaal, die met zoo'n Laaie volharding naar het be reiken van dit doel hebben ge streefd, die hun volle kracht ervoor hebben gegeven, moet 'het een groote voldoening zijn, nu zij van daag hun handteekening kunnen zetten onder 't Accoord, zooals het ook voor Sjahrir cn de zijnen moet wezen. Dc eerste groote stap is gedaan, het Accoord van Linggadjati Is ge teekend. Laat ons thans hopen, dat dc uitvoering ervan loyaal cn niet tc vergeten met den zoo noodigen spoed ter hand zal worden geno- Dr. C. I> J BRANDT Pan-Aziatisch congres geopend Pandit Nehroe, vice-president van de voorloopige Voor-Indische regee ring, heeft bjj do opening van höt Pnn-Azifctische congres te New Delhi afgevaardigden uit 32 landen ervoor gewaarschuwd, dat „Azië in dit I atoom-tijdperk zijn taak op doeltref fende wijze moet vervullen ter hand- having van den vrede" Nehroe zeidc nog o.m.: ..Wij heb ben geen plannen tegen Men ook. Wij willen in de eerste plants den vréde en de welvaart in de wereld bevorderen. Wij willen op eigen bee. nen staan, samen met anderen, die bereid zijn met ons samen te wer ken Wij zullen de UNO steunen" De conferentie moet streven naar het ideaal van „een wereld". Onder «Ie afgevaardigden bevinden zich Arabieren. Joden. Vietnameezen, In donesiërs en Tibet.a nen. Zij vertegen woordigen cultureele en wetenschap pelijk o instellingen. Ofschoon do conferentie officieel geen politiek karakter draagt, zal de Viclnnmee- sche afgevaardigde een memoran dum indienen inzake ...Ie vrijheid van beweging in Vietnam", Thans Noorsch schip op een mijn Het Noorsche stoomschip „Gar- ncs" (3000 ton) is thans het zesde schip binnen drie dagen, dat bij Terschelling op een miin is geloo- pen. Dc gehcele bemanning bevindt zich in veiligheid Het schip maakf zwaar slagzij. Men twijfelt eraan, of dc pogingen van dc sleepboot „Slortcmclk" om de „Games" binnen tc slcepen, zul len slagen. Oorlogsmisdadigers worden berecht Dc Bijzondere Raad van Cassatie heeft bij arrest van 17 Februari den Nederlandschen rechter dc bevoegd heid ontzegd Duitsche oorlogsmis dadigers te berechten, omdat dit in strijd zou zijn met ons bestaancle Nederlandsche recht. Om tegemoet to komen aan dit bezwaar heeft de minister van Ju stitie hy de Tweede Kamer inge diend een wetsontwerp, dat «le be rechting van lien, die in krijgs-, staats- of publieken dienst van «Ion vijand hebben gehandeld in strijd met de wetten en gebruiken van dén oorlog, mogelijk maakt. Als straf hiervoor is vastgesteld een gevangenisstraf van ten" hoog ste drie jaar. Met deze straf zal echter bij inbreuken op het oorlogs recht, welke ernstige gevolgen hebben gehad, niet kunnen worden volstaan. In deze gevallen is voor de sanctie aansluiting gezocht bij de straffen, gesteld op overtreding van de Nederlandsche strafwet, door te bepalen, dat indien het misdrijf samenvalt met misdaden, waarvoor een hoogere straf is vast gesteld, meer dan drie jaar kan worden opgelegd. Koude nacht Weersverwachting medegedeeld s door het KNMI te Dc Biltgel- dig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Geleidelijk toenemendewind tusschen West en Zuid cn toe nemende bewolking met later jj plaatselijk eenigen lichten regen. Vanavond vrij koud met voorna- melijk in hel Noorden en Oosten 1 van het land nachtvorst. Mor gen overdag weer hoogere tem peraturen dan vandaag. Dinsdag 25 Maart: Zon op 7.31. onder 10.0'J: maan op 7.54, wier 22.42

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1