Vijftig duizend kinderen dreigen ten »™MC™ meer staal: onder te gaan Soepel beleid van nieuwe regeering Spaak? DAMMEN, door b. Springer Twee-uurs-sneldienst op de hoofdlijnen Radio-programma Bijzondere jeugdzorg worstelt met tekort aan pleeggezinnen Snel ingrijpen is noodzakelijk ZWITSALAX Jamboree dit jaar in Frankrijk JlilIlliM EOflbUIE CTAftK! Samenwerking met wegvervoer Tijdelijke opheffing van stations en halten 2 Dinsdag 25 Maart 1947 DIJZONDERE jeugdzorg, de belangrijkste taak waarmede de kinder bescherming zich belast ziet. heeft vele aspecten en in al dezë aspecten vertonnen zich moeilijkheden, die hoe omvangrijk zij thans ook schijnen voor een groot deel tot oplossing gebracht kunnen worden, wanneer de gezaghebbende instanties bereid zijn hiertoe de noodige stap pen te doen, ook wanneer deze ingrijpende veranderingen in de bestaande wetten en eventueel toevoeging van nieuwe zouden eischen." Dit is de opvatting, die in de krin gen van liet Centraal Comité voor kinderbescherming heerscht De bijzondere jeugdzorg treedt in werking, wanneer stoornissen in het milieu of bij het kind zelve, bijzon dere maatregelen in de opvoeding noodzakelijk maken. Dit is het geval bij kinderen, die met den kinder rechter in aanraking komen, voor kinderen wier verzorging onder ie armenwet ressorteert en voor andere bedreigde., onbeschermde jeugd, ten slotte ook voor kinderen van onge. huwde moeders. De kinderwetten vormen het belangrijkste wapen in •den strijd tegen jeugdverwaarloo- zing en misdadigheid. Zij maakten bet onmogelijk, dat doeltreffend kon worden opgetreden tegen plichtver zakende ouders; het particuliere ini tiatief kon zich hier in ruime mate ontplooen. Tal van vereenigingen gingen zich. met regeeringssuhsidie. wijden aan de opleiding van de af gedwaalde of misdeelde jeugd. Al het goede, dat de kinderwetten in het belang van het kind beoogien, is in den loop der jarej in de prac- tijk getoetst en het is gebleken, dat de kinderbescherming, wil zij blij ven beantwoorden aan de zware eischen. die gesteld mogej worden, in vele belangrijke details de bakens zal moeten verzetten. Als eerste leemte meent men te zien het ontbreken van een wet. die de strafrechtelijke vervolging van kinderen beneden achttien jaar ver biedt. Bij civielrechtelijke behande ling is het mogelijk de belangen der kinderen met meer soepelheid en i.i meer opvoedkundige sfeer te behar tigen. De tuchtscholen zouden min. der kinderen toegpwezen krijgen, die in enkele gevallen zelfs kwade rakter er niet thuis hooren. Onderzoek Voorts meent men, dat er behoefte is aan een wet die verbiedt, dat pleegkinderen zonder vergunning in llngezovdev viederleelmg) tegen verstopping ZWITSAL FABRIEKEN APELDOORN een gezin of tehuis worden opgeno men. Voordat een kind aan een pleeggezin wordt toegewezen, dient een ernstig onderzoek te worden ij- gesteld naar den aard van het kind cn dien van het pleeggezin, omdat enkele gevallen zelfs kwaden trouw is geconstateerd. De ernstigste stagnatie worit veroorzaakt door leemten in de opleiding van het personeel, door gebrekkige organisatie en opzet van de gezinsverpleging en onvoldoende onderscheid van de gestichtsverpleging. Om het aantal maatschappelijke werkers op peil tie brengen zou eeru stoomcursus moeten worden ge geven voor minstens B00 krach ten. die zouden moeten optreden als medewerkers van vereenigin gen voor gezinsverpleging. Een jeugdige boosdoener komt in de tuchtschool omdat de kinderrech ter hem deze straf onlegt (tot hoog stens één jaar), hem daar plaatst, om. dat hij bijzondere tucht nnodig heeft of omdat hij een al? subsidiaire straf opgelegde boete tiiet hetaalt, in de meeste gevallen heeft, de tucht- schooljoneen diefstal, heling, mis handeling of ontucht op zijn gewe ten. Zij. die door het defecte gezinsmi lieu dreigen te ontsporen, of reeds ontsnoord zijn, worden in het alge meen m een gesticht ondergebracht. Indien een dergelijk kind iets mis drijft komt het vergrijp bp onder brenging in een gesticht toch op het strafblad. Dit geschiedt, niet als het kind kan worden opgevangen vóór flat het een strafbaar feit pleegt. De. ze kinderen voelen den maatregel als straf en achten zich min of meer onbillijk behandeld in vergelijking met de tuchtschooljongens, -die lec1 korten tijd vastgehouden worden, terwijl zij t.ot hun 21ste jaar de stichtjag moeten blijven (be houdens voortijdige voorwaardelijke ~n vrijheidstelling). Oplossint Men is er zich wel van bewust, dat ie meest ideale oplossing voor het. kind. dat onder de bijzondere jeugd zorg valt, opname in ccn pleeggezin Er is echter een groot tekort aan goede pleeggezinnen en zelfs de stichtingen ziin overvol, hetgeen de Duitschers waren goed op zich zelf! Dat de Duitschers goed wa- ren, voor zichzelf wel te eer- 5 staan moge blijken uit een Speiseplan fur die Zeif vom 21 bis 31-3-1945", da* dezer dagen te Wassenaar werd gevonden, j Dit document hu main", opgc- steld in een tijd, toen westelijk j 5 Nederland een ongekenden hon. j qersnood meemaakte, is een offl- i deel document voor een Duitscti legeronderdeel. onderteekend door een verplegings-onderoffi- der en als „gezien" door ccn obcrleutenant und einheits- führer". Het papier kwam uit j stapels rommel, door de Duit- j schers in een villa te Wassenaar achtergelatenvoor den dag. i Twee jaar geleden kregen tij- 5 dens deze elf dagen onze b& 5 schermers drie maal eintopf Van groenten of erwten voor 5 middageten, doch de andere da- j gen bestond 't menu uit. vleesch, aardappelen en groenten. Aon groenten werden roode, kool, erwten, witte kool, bieten en worteltjes verstrek'. Fund- vleesch in gebraden of gekonk- ten toestang xcas aan de orde van den dag. Ook de goulasch ontbrak niet. De heeren genoten voor het. avondeten 700 gram brood (moesten wij. als het er was, daarmee niet bijna 14 dagen doen?), voorts 35 gram marga- j i rine en 95 gram worst, 100 gram 5 jam of 90 gram kaas j Indien pap in den vorm van 5 milchsuppewerd verstrekt i kregen die arme soldaten 100 j gram brood minder. Trouwens 5 uit dit speiseplanblijkt dw- delijk, dat toch werkelijk van eenige schaarschte sprake was. I Over deze periode immers werd slechts een ons suiker verstrekt en maar een rolletje zuurtjes. Rookmateriaal bleek ook niet al te overvloed-ia voorhanden. Per 5 dag werden slechts acht sigaret- ten of Vijf tot zes cigarillos ver- strekt. Dat was toch eigenlijk niet voldoende voor heeren. Het is dan ook zeer goed te begrijpen, 5 dat de Küchenunferoffizier met dikke letters „veranderin- 5 gen voorbehouden(in het i Duitsch) op dit document plaats- te moeilijkheid van juiste plaatsing nr verhoogt. Toch is er een mogelijk heid het ruimtetekort éenigszins te bestrijden. Allereerst meent men. dat de vereenigingen. met meer deskun dig personeel uitgerust, i.i staat zul len zijn een grooter aantal geschik te pleeggezinnen te vinden dan thans beschikbaar is. Zij zouden de gestichten kurmen ontlasten en bij een doelmatiger gebruik van de be schikbare ruimte zouden alle kinde ren, die thans de bijzondere jeugd, zorg ontberen, ondergebracht kunnen worden. Een belangrijke verbetering zou het zijn wanneer de jongens en meis jes met I epaalde psvehische afwij kingen uit de gestichten zouden worden verwijderd en ondergebracht 1 in speciale tehuizen voor debielen, psychopaten en neurotici. Hpt Centraal Comité vertrouwt, dat bij verhooging van het aantal deskundige krachten en verruiming van de plaatsingsmogelijkheid Ne derland in staat zal zijn de 50.000 kinderen, die onder de bijzondere jeugdzorg vallen, op de juiste wijze op te vangen en verder te helpen. De wereld-jamboree zal dit jaar in Frankrijk gehouden worden Het kamp zal worden ingericht in een boschstreek nabij Moisson. Het zal plaats bicden aan 50.000 padvinders uit alle deelen der we reld. De deelnemers-kosten zijn rond 2000 francs per dag. De uitgaven van de heele. jamboree worden geraamd op rond 340 millioen francs, waartegenover een bedrag van ongeveer 260 millioen francs aan inkomsten staan. De 80 mil lioen francs, welke tekort zijn, zullen de Fransche padvinders bijeen brengen. In Rosnij sur Seine wordt nu al hard gewerkt aan den bouw van een station met ruim emplace ment. waar de vele treinen, dié uit alle deelen van Europa de deelnemers zullen aanvoeren, kunnen wachten gedurende do jamboree, welke ongeveer vijftien dagen zal duren. Uit Engeland verwacht men 3000 deelnemers, uit Amerika 1500, Denemarken 700. België 1000, Tsjecho-Slowakije 600. Polen 500, Britsch Indië 200, en zelfs China komt met een groep van ongeveer twintig deelnemers In verschil lende Europeesche landen worden thans reeds esperanto-cursussen georganiseerd, om op de jambo ree in deze wereldtaal met elkaar te kunnen spreken. ZOEKLICHT OP DE WERELDPERS Wantrouwige beurs HET Vlaamsch-Belgisch blad ,,De Nieuwe Standaard'" vraagt zich n een hoofdartikel over Spaak's nieuwe kabinet af, welke in vloed de politiek der nieuwe regee ring op het economische leven zal hebben. Het blad meent te weten, dat bet nieuwe kabinet de politiek van prijzen en looncn minder stroef zal voeren Ook de belastingwetge ving zou soepeler en eenvoudiger worden gemaakt. Om de productie aan te moedigen zouden de contro lemaatregelen der overheid minder streng worden toegepast. Volgens ..De Nieuwe Standaard'1 zou er nog geen sprake zijn van een nationalisatie der kolenmijnen. Wel zal echter, wat de Belgische nationale bank en de nationale maatschappij voor crediet aan de nijverheid hetreft een oplossing ge zocht moeten worden, die daarin jelegen zal zijn dat zoowel de staat, de arbeiders cn bet kapitaal in de leiding van deze beide lichamen worden betrokken. Een groote waakzaamheid zal ge boden zijn met betrekking tot de uitgavenpolitiek der regeering, zoo vervolgt het blad. en op dit stuk het voortbestaan van het mini sterie \an begrooting en de split sing van het ministerie van econo mische zaken in drie departemen ten geen gelukkig begin. Het blad wijst er tenslotte nog op, dat nu de eenige productieve regee ring, die in de huidige omstandighe den mogelijk was. tot stand is geko men, het enthousiasme in economi se kringen zoek is. Woensdag nam de beurs nog een afwachtende houding aan, maar Donderdag toen de samenstelling van het nieuwe kabinet bekend was. nam de effectenmarkt een m> van wantrouwen aan in den vorm van een bijna algemeenc da ling der koerspn Van de stimulans lien men door het deelnemen der Katholieke Volkspartij aan de re geering had verwacht is dus voor- loopig althans, slechts het tegen deel te zien geweest, aldus het blad. T oeschouuers IN bet communistische blad „L« Drapeau Rouge" beschrijft ie heer Jean Terfive, communistisch oud-minister van den Wederop bouw. de positie de: communisti sche partij ten aanzien van het nieu we kabinet als volgt: „Of wij deel uitmaken van de Te mpering dan wel, of wij er buiten staan, slechts een zaak i. voor ons hoofdzaak, het regecringsprogram- ina en de concrete waarborgen dat dit programma ook inderdaad worden uitgevoerd Wij zullen tot Dinsdag moeten wachten (dat is de dag waarop het. regeeringsprogram- ma zal worden voorgelezen), om 'e weten waaraan wij ons terzake moeten houden. Pas dan zullen wij kunnen beoordeelen op welke wijze de soeialistische-katholieke regee- ringscoalitie de redding van bet land denkt te bewerkstelligen. Som migen beelden zich in. dat wij ons een ivoren toren zullen terug trekken. Hierin vergissen zij zich echter, wij zullen de nieuwe regeering hij haar werk gadeslaan on wij zullen haar daden beoordeelen. Dit zal te gemakkelijker gaan. omdat wij zelf tijdens de twee jongste jaren eeni ge ervaring inzake regeeren hebben opgedaan." hoofdspoorwegnet is nu een grijp baar iets. Men hoopt dit plan ii 1951 verwezenlijkt te hebben. Verbeteringen MTOB KPEnHE Mbl CTAAM- DEZE AFFICHE is een kenmerkend voorbeeldhoe het departement van propaganda in het Kremlin de burgers der Sovjet-Unie opwektot opvoering van de productie, om het vijfjarenplan uit te voeren dat in 1950 eindigt. Zij is aangeplakt, in de Russische zóne in Berlijn„Meer staalIn 1950 moet de productie 25.4 millioen ton bedragenAan de voet van de affiche staat: „Opdat onze kracht wordt vergrootlaat ons meer staal produceeren." Nieuwe dienstregeling der N.S. WANNEER zoo straks op 4 Mei de nieuwe dienstregeling der Ned. Spoorwegen in werking treedt zullen niet alleen de groote steden in het centrum goede verbindingen hebben, maar zullen ook de verschil lende gedeelten van het land onderling weer door een regelmatigen dienst zijn verbonden. Er is naar gestreefd om de nieuwe dienstregeling een nationaal karakter te geven en tot een harmonisch geheel te doen uitgroeien, zij het dan dat zij nog uiterst beperkt is. IR. F. Q. DEN HOLLANDER, de president deu N.S., heeft in een persconferentie de eerste die met betrekking tot een spoorboekje na den oorlog werd gehouden nog eens op allerlei belemmerende fac toren gewezen. Nog zijn niet alle plannen, welke men ten aanzien van den dienst op 4 Mei had ge koesterd, in vervulling gegaan. De winter en vooral de lange vorstpe riode heeft daarvoor al te belem merend gewerkt. Zoo zal de over gang bjj Hedel wel gereed zijn, maar de clectrificatie tot Eindho ven waarschijnlijk niet. En voorts zyn het materiaal cn de lijnen op verschillende moet nog langs en kel spoor worden gereden niet zooals men die voor een goede be diening zou wenschen. Van het materiaal voor de groote slag de Spoorwegen trof is nog maar een gedeelte in gebruik. Drie honderd Duitsche wagens, waar voor geen reserve-onderdeelen zjjn, zou men graag op zy zetten, want z(j worden gaandeweg slechter. Ook de beschikbare trekkracht is nog krap. Er zijn plm. 730 locomotieven in gebruik tegen voor de staking 860 cn toen was een veel grooter gedeelte van het net geëlectrifi- ceerd. Er zijn te weinig sneltrein locomotieven, de beveiligingen en emplacementen zijn nog niet alle maal gereed, kortom is er nog veel te doen. In de voorwedstrijden om het Nederlandsch damkampioenschap werd een bijzonder levendige partij gespeeld tussehen J Metz (Zwart) W. Roozcnburg (Wit"). 1. 33-29.. 19-23; 2. 35-30. Eén van de geliefkoosde openings wapens van Piet Roozcnburg wordt nu ge bruikt tegen zijn broer Wim. Van ie familie moet ic het maar hebben' 14-10; 3. 40—35. 10-14; 4. 44-40. 17-22; 5. 50-14, 11-17; 6. 38-33. 6-11: 7. 31-27. 22x31: 8. 36x27, alles volgens Roozenburg-recept. 20-21Zwart verandert van spelgenrc. 0. 20x20, 15x21: 10. 33-28. 1-6; 11. 41-36. 5-10: 12 43-38. 10-15; 13. 46-41. 11-20; 14 30-25. 0-14; 15. 34-30. 1-9: 16 40-43. 17-21; 17. 36-31. 21-26. 18. -11-36. 11-17. Een ewaagd experiment, herinnerend aan de beruchte partij Raichen- bachHam. Zwart kon door 18-22 enz. vereenvoudigen. ]0. 27-22. 33x 27; 20. 31x11. 6x17: 21. 37-31. De consequentie: Wit wil Zwart rechts vasthouden. 21. 26x37: 22. 32x41. 23x32; 23. 38x27. 13-18: 24. 11-37. 9-13: 25. 42-33. 18-23; 26. 37-31, 13-18; 27. 39-33, 8-13; 28. 11-30. 17-21; 20. 17-42. 21x32; 30. 38x27. 7-11. Op 24-20 is na 42-38 schijf 29 niet té verdedigen. 31. 42-33. 3-8: 32. 39-34. Een tactische wending. Was 1S-42 beter? 32. 23-28. Maakt zich nu rechts los. maar komt links weer in moeilijkheden. 33. 33x21. 24-29; 31. 31x23. 19x17; 35. 31-26!. De pointe. Zwart kan nu moeilijk met 35. 17-22: vervol gen wegens 36. 30-24!, 20x29; (Of?) 37. 38-33. 20x49; 38. 10-34, 22x31; 39. 36x27. 49x21; 40. 26x6. enz. Dus 35. 18—23; 36. 38-32! Belet voorgoed een toekomstige ontwik keling via 22, daar dan altijd 32-28 HET NIEUWE BELGISCHE KABINET. Eerste rij v.l.n.r.: I an Acker, Spaak, Eyskens cn Struye. Tweede rij: Delattre, Orban cn Bohogne. Derde nj: Verbis, VanderstraetenWaillet, DuvieusartWigny, Moans de Fernig en Vermeylcn. (P.) enz. kan volgen. 36. 14-19; 37. 25x14. 19x10; 38. 30-25, 10-14; 39. 43-39, 13-19!' Een mooie positieval. 40. 27-22?? Bezwijkt voor de ver leiding. Waarschijnlijk heeft Wit het resteerende eindspel foutief ge taxeerd. 10. 17x37; 41. 48-42, 37x18; 42. 35x30. 18x34; 43. 40x7. 8-12!!; 44. 7x18. 15-20; en nu heeft Zwart het beste eindspel. 45. 36-31. 2-7; Wellicht is het volgende scher per: 45. 11-17; -16. 31-27. 17-22; 17. 1S-13(Al. 19x8; 48. 27x18. 16-21; 49. 26x17. 8-12: 50. ad. lib. 2x22; 51. 45-40. 22-28; 52. 40-34, 28-33; En Wit, is verloren. (A) Zwart was, ten onrechte, waarschijnlijk voor het volgende be vreesd: 17. 18-12. 22x31; 48. 26x37. 20-24; 49. 37-32. 24x35; 50. 32-28. 19-24; (Op 16-31 volgt 28-22-17 enz. met remise.) 51. 28-22, 11-19; (of?) 52. 22-18, 16-21; (of?) 53. 12-7. 2x 11; 54. 1S-12 21-26; 55. 12-8. 11-17!; 56. 45-40, (of?) 35x41; 57. 8-2. 44- 50; cn Zwart moet door overmacht winnen. 16. 31-27. 7-12; 47 18x7. 11x2. 48. •15-40. 20-21; 49. 40-34? Een noode- lcos offer. 10-35 gaf vrij gemakkelijk remise. 19. 24x35; 50. 31-29, 19- 23. Inplaats van terug tc offeren had Zwart door 2-7-11 enz. een vrij zekere overmachtswinst. 51. 29x18, 35-40; 52. 18-13. 40-41; 53. 25-20. 14x25; 54. 13-9. Remise gegeven. Marken uit isolement verlost De sleepboot ,.De Levantkade'' uit Amsterdam is, na een tocht door het Ós van de Gouwzee \an 216 uur, er in geslaagd Marken te bereiken. Mot' uitzondering van een perioie van dag in Januari, is het thins ruim 3 maanden geleden (van 15 De cember j.l. af), dat Marken per boot bereikbaar was. Het ijs op de Gouwzee is overal nog een vaste massa, zoodat de thans gebroken vaargeul door he_ vigen wind weer zou kunnen verdwij nen. TUINKALENDER DINSDAG 25 MAARTBij nor male weergesteldheid zouden moes tuinen reeds in de wintermaanden of in Maart gespit zijnt De tuinen zouden reeds zijn bemest en ver schillende groenten zouden reeds zijn gezaaid. Nadat, de vorst uit den grond zal zijn -■verdwenen kan ein delijk met het spitten eer aanvang worden gemaakt Men snuft er 'üpr niet als de grond nog kle'snat Laat hel overtóllig water eerst weg zakken of wegvloeien. De eerste groenten zullen in vele tuinen pas in April kunnen worden gezaaid. Doch dit is. ook nog tijdig genoeg. Wanneer het ccn mooie lente wordt cn de grond door de zonnewarmte, wordt gekoesterd zullen de eerste groenten reeds weldra worden ge oogstS. L. Wegverkeer Intusschen ondervinden de Spoor wegen de volle medewerking van het wegverkeer, ook waar het geen dochterondernemingen geldt. Zoo wordt er gezamenlijk naar ge streefd een zoo goed mogelijke ver- keersbediening tc geven en waar tijdelijk een station of gebied niet langs de rail wordt bereikt hoopt men er zoo spoedig mogelijk terug te keeren. Bij de drie Nederland- sclie rijtuigfabrieken en bij de elec- tro-tcchnische industrieën zijn een groot aantal rijtuigen besteld, wel ke bestemd zijn voor het electrisch net. In dc dicscl-electrischc trein stellen zullen de Maybach motoren, waarvoor geen onderdeelen zijn te successievelijk worden ver vangen door Nederlandsclie moto ren. Ir. Den Hollander wees er nog eens op, dat de Ned. Spoorwegen geen afzonderlijke deviezen- contin- crenteeringspolitlek voeren, maar in den pas loopen met het geheel. De heer G. F. H. Giesbcrger heeft de eigenlijke dienstregeling toegelicht. Men beschikt thans over 50 pet. van het materiaal dat noo- dig is voor een goed functionneeren van den dienst en met de autobus sen samen heeft men 70 pet. van het aantal zitplaatsen van voor den oorlog. Zooals reeds werd opge merkt is bij de samenstelling van de nieuwe dienstregeling vooral rekening gehouden met het lange afstandverkeer en werd in 't bijzon der gelet op de verbindingen op de knooppunten. Het busverkccr dat bij de nieuwe dienstregeling is in geschakeld, zal worden gebruikt voor de stopdiensten, waardoor de tremen sneller kunnen rijden en het aantal stopplaatsen langs de rails t ij d e 1 ij k verminderd is van 800 voor den oorlog tot 300 nu. Intusschen zullen de N.S.-bussen in elke plaats maar één maal stop pen en wel als regel bij het station. Wanneer echter de toegangswegen dat niet toelaten of het' station ver buiten e.en dorp is gelegen wordt van dezen regel afgeweken. Zoo veel mogel\jk zullen twee maal per dag rijwielen en bagage naar de betrokken stations worden ver voerd. Er is zooveel mogelijk ge streefd bn door d? opheffing der stpdiensten- was dit mogelijk naar een twee-uursdienst van snel treinen over het gcheele net. In de meeste gevallen worden er 8 tot 9 maal per dag snelverbindingen on derhouden van de „peripheric" naar het centrum en het westen des lands en omgekeerd. Nog rydt men niet m 2 uur en 6 min." naar Gro ningen van Utrecht uit, maar wan neer de mctaalpositie gunstiger wordt zullen we er in 1948 nog niet heelemaal, maar in 1919 toch veel beter voorstaan. De eerste levering van electrische locomotieven zal niet voor Mei 1918 kunnen geschie den. De treinen op het middenne^ gaan 80 km. rijden en clcctricifica- tie van het heele Nederlandsche OP het middennet zal om de twee uur een electrische dienst worden onderhouden en daarnaast om de twee uur eei stoomdienst. De stoomdiensten zul len minder tusschenstations bedie nen. Op het traject VlissingenGro ningen komen vijf sneltreinen (thans één); op het traject Gronin genMaastricht zes (thans één); Den HaagGroningen zeven (zes)| RotterdamLeeuwarden zevei (zes); Den HaagEnschede achl zevenAmsterdamEnschedi acht (zeven); AmsterdamGronin- gen zeven (zeven); Amsterdam— Vlissihgen zeven (zes); Amster damMaastricht acht (vijf). Ook de treinenloop naar het bui tenland wordt verbeterd. Men kan op één dag heen en weer naar Brus< sel en heeft dan in Brussel zes en een half uur tijd om zaken te doen, Na 1 Juli komt er een dagelijksch« trein naar Zwitserland. Van Am sterdam uit zyn Brussel, Parijs. Ba- zei. Praag, Kopenhagen en Stock holm zonder overstappen te berei ken. - Dit zijn enkele van de verbeterin gen, die met de nieuwe dienstrege ling worden ingevoerd. En elk* nieuwe dienstregeling zal in de toe komst weer nieuwe verbeteringen brengen tot de groote plannen van de Spoorwegen verwerkelijkt zullen zijn. Kris-kras door de wereld Oostenrijksch baron werd filmheld PAUL Henreid, een der nieuwe Amerikaansche filmsterren is een Oostenrijksch baron. Oor spronkelijk luidde zijn naam Paul Henreid. baron von Wasel-Wal- t'ingen. Zijn vader bekleedde een hooge positie aan 't hof van keizer Franz-Jozef. Even voor 'den An schluss verliet hij zijn geboorte land en liet zijn fortuin in de steek o.-q m Londen een tooneel- carriède op te bouwen. Al' spoe dig werd hij door Hollywood ont dekt en speelde een aantal film rollen. o.a. alt tegenspeler van Bette Da\is in ..Now Voyager" In de historische film ..Casa blanca" speelt hij \oör ictor Laulo. een Tjèchisch "refugee, die een leidend figuur was in het Fransch maquis. en de Ameri kaansche invasie van Noord- Afrika voorbereidde. 5ic TransiT De ..Sunday Chronicle" meldt, dat vroegere vooraanstaande Duitsche generaals en admiraals, die eens de hoop koesterden con suls van Hitier voor het Britsche imperium te worden, momenteel- koeienstallen schoon houden van boerderijen in Wales. Onder hen bevindt zich luite nant-generaal Dittmar, de voor malige radio-commentator en woordvoerder van het opperbevel der weermacht. Plezierige mededeeling! Uit Nanking wordt gemeld, dat gewapende Russen het eiland llajang, 110 km ten noordoosten van Dairen hebben bezet, waarbij de bevolking werd medegedeeld, dat dit eiland voor den Russisch- Japanschen oorlog Russisch ge in Pd is geweest. Noodlottig Een Haarlemmer kreeg dezer dagen een beroerte toen hij zijn biljet van de vermogensaanwas- belasting had bestudeerd. Belcistingstrop Zestig Japanners hebben in Tokio zich zelf opgehangen, toen zij hun aanslagbiljet van de be lasting thuis kregen. Beul houdf speech De naam van den beul van Mussolini die tot nu toe onbekend was, is Mana gepubliceerd. Het Ls de communist Walter Audisio, die binnenkort een redevoering zal houden tot de bevolking van Rome. FEUILLETON Dinah en April keken elkaar aan. Moeder onderschepte toevallig den blik. „En", voegde ze er zuurzoet aan toe, „de eerste van jullie, die durft zeggen, dat het zeer waar- sch'jnl\jk is, dat ik hem morgen zou hebben vergeten, die keel ik". Ze schudde dreigend de vleeschvork naar hen. „Ik ben niet verstrooid", deelde ze hun mee. „Het komt al leen maar, omdat ik zooveel ver schillende dingen tegelijk 'aan mijn honfd heb. Met inbegrip van pullie". Ze legde de vleeschvork neer. „Dat doet me aan iets anders den ken. Dat feestje morgen avond Er voer een rilling door April en Dinah. Zou moeder" van idee ver anderd zijn? En dat na al dat ge telefoneer? Jullie zeiden, dat de anderen het lekkers wel mee zullen brengen", zei moeder, „maar jullfe moesten maar wat coca-cola in huis halen. En fondant en apenootjes en zoo". Ze grabbelde in de zakken van haar werkbroek en vischte er een bundel tje kladjes uit op, benevens vier veiligheidsspelden, een verfrommeld en leeg sigarettenpakje, zes lucifer- boekjes. een rekening van den groentenboer, een handvol knopen, een brief van April's wiskunde- leeraar, een doosje paper-clips en tenslotte drie verkreukelde rijks daalders. „Hier. is dat genoeg?" Diuah slikte en zei: „Maar gossie, moeder". April slikte en zei: „Eer lijk. we komen er zonder dat ook wel". „Vooruit", zei moeder. Ze stopte dc rijksdaalders in de zak van Di nah's trui. „Ik tracteer". Ze prikte keurend met de vork in den kalkoen. „Hij is klaar", deelde ze moe en zette den oven af. Hij was klaar. En hij was een meester stuk. Moeder keek er trots naar en April smachtend. Dinah legde het stuk cake weer op de schaal en mompelde: „Ik heb er toch eigenlijk geen trek in". Moeder zuchtte. „Misschien had ik hem vanavond beter niet kunnen braden. Hij zal niet half zoo lekker zijn als hii koud is. Archie kwam uit de zitkamer de keuken in vliegen. „Hé. wat ruik ik daar?" Jenkins, de kat. keek op uit het hoekje, waar ze had liggen slapen en zèi zacht klagend: „Mauw?" „Hou je mond, leugenaar", zei moeder 'tegen Jenkins. „Jij hebt geen honger". „Maar wij wel", zei Dinah. „Nou", zei moeder langzaam en nadenkend, „één sandwich Ineens was do keuken vol activiteit. Dinah pakte het brood, April de bo- tor en moeder het vleescnmes. Ar chie haalde dc melk uit de ijskast. Jenkins vroeg om (cn kreeg!) een stukje van het croquante vel van den kalkoen „Ik karnemelk", zei moeder. „Eén karnemelk", echode April. „Daar komt één karnemelk", zong Archie met zijn hoofd in de ijskast. Moeder sneed dikke plakken vleesch van den kalkoen af en be gon vroolijk en afschuwelijk valsch te zingen: „In 't schuurtje van mijn tante". De drie kleine Carstairs vielen, nog valscher. in: „Daar staat een ouwe fiets". Jenkins protesteerde jammerend. Henderson kroop zoo ver mogelijk in zijn schaal. „O moeder", zei Dinah, „weet U nog, hoc U Archie daar altijd mee in slaap zonj??" „Ik zonp jou daar altijd mee in slaap", zei moeder, „en April ook. Het is tenslotte net het eenige liedje, dat ik ken". Ze begon de vet te plakken kalkoen tussehen sne den brood te leggen en zong ver der: „Weleer een bron van vreugde Ze hield op een wees naar Archie met het botermes. „Ik wed om een dubbeltje met je. dat je den volgen den regel niet weet". „Ik wed van wel", zei Archie, „maar la's kijken dat dubbeltje". Moeder legde het botermes neer en begon in haar zakken te grab belen. „In orde, moeder", zei Dinah. „Wij begrijpen het". Zè vischte een dubbeltje uit haar zak en gaf het aan moeder. Archie haalde diep adem, zette de karne- melkflesch neer en kweelde: „Doch thans van veel verdriets". „Alsjeblieft. Ik heb het gedaan. En nou het dubbeltje". „Vang!" zei moeder. Ze smeerde groene zeep aan het dubbeltje en gooide het omhoog. Het bleef aan het plafond plakken en Archie zei: „Hèeè!" „Geduld", zei Dinah, „het komt wel weer naar heneden". April zei: „Kent iemand het cou plet, waar deze regel in voorkomt: „Mijn tante heeft een dochter..." „O natuurlijk", zei Archie ver achtelijk. „Dat is zoo: „Mijn tante heeft een dochter, „Eulalia mijn nicht. „Van honderd-vijftig kilo..." „Honderd-zestig" zei Dinah. „Honderd-vijftig". „Honderd-zestig". „O! Hoor nou es!" „Stttt." zei Marian vriendelijk, terwijl ze de schaal sandwiches op tafel zette. „En het is niet: „Eula lia". maar „Amalia". Ze keerde zich om om de koffie op te schenken en zong luid: „M'n tante heeft een dochter, „Amalia mijn nicht. „Van honderdvijftig ponden, „Een meisje van gewicht..." „Niet honderdvüftig ponden", protesteerde Archie, „honderdvijftig kilo!" „Honderd-zestig!" zei Dinah. Ieder kreeg twee sandwiches en een beker melk, en na vier couplet ten waren ze het eens over de woor den en had Dinah de cake met amandelglazuur weer te voorschijn gehaald. Archie nam een rcusaohti- gen hap, zei „Reuze!" en gaf moe der een zoen op haar neus, zoodat er glazuur op kwam te zitten. Toen zei hjj:, „Nou. ik wil wedden, dat ik het zesde couplet heelemaal ken". En met zjjn mond vol cake zong h\j: (Wordt vcrvoled) WOENSDAG 26 MAART HILVERSUM I 301.5 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 8.30 Harmoniemuziek. 9.30 Morgen- concert. 10.30 Morgendienst. 11.15 Zang-recital. 11.45 Familieberichten 12.00 Werken van Bach. 12.35 Tweede Passiestonde. 13.15 Evan- gfhsatie-Zangkoor. 11.00 Orgelbe speling. 14.30 „Mooie snijbloemen". 14.50 Fluitrecital. 15.20 A'damsch Kamermuziekgezelschap. 16.20 Knapenkoor. 16.45 Voor jongens en meisjes. 17.30 Volksherstel. 18.30 Strijdkrachten. 19.15 „De wederop bouw van Nederland". 19.30 Engel- sche les. 20.08 Orgelbespeling in de Domkerk. 20.50 Lijdensmeditatie. 21.30 Symphonie. 22.45 Avondover denking. 23.0024.00 Lichte avond klanken. HILVERSUM II 415.5 M. 7.00 Nieuws. 8.15 Opgewekte morgen klanken. 9.00 Strijkkwartet. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Voor de vrouw. 11.00 „Vernieuwing van op voeding en onderwijs". 11.30 Non stop programma. 12.00 Orgelspel. 13.15 Voor het platteland. 13.20 Or kest Wim Elsendoorn. 14.00 Voor de vrouw. 14.15 Kamermuziekpro gramma. 15.00 Voor de jeugd. 17.15 Accordeonorkest. 17.45 Het rijk over zee. 18.15 Vara-Varia. 18.20 Componisten der lichte muze. 18.30 „Heb ik iets aan psychologie?" 19.00 Piano-duo. 19.15 „Het nieuws uit Indië". 19.30 Ontwikkeling van een geloof. 20.05 Dingen van den dag. 20.20 „Das Dreimaderlhaus", operette. 21.20 „De legende van het huis met de hoofden". 22.15 Gooisch Kamermuziek Gezelschap. 22.45 „Groot-Brittannië in de na-oorlog- sche wereld". 23.15 Op Vleug'len van Muziek. 23.2524.00 ,,The Ramblers".

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 2