C SJAHRIR: ontspanning reeds voelbaar Uit Amersfoort J J. Schouten over de Vrije Universiteit Lenteherauten Oxford University op bezoek bij AZ en PC Krjjnen en Ten Hoeve aan den kop Begrafenis W. Pijper Geen einde: begin Prof. J. J. Salverda de Grave overleden Dinsdag 25 Maart 1947 3 Gisteravond sprak liet Tweede Kamerlid, de hepr Jan Schouten, ;u de Lieve Vrouwekerk voor een vrij talri,jk gehoor over de betreken1* van de Vrije Universiteit voor de Gereformeerde gzindten. De bijeenkomst werd, na het zin gen van Ps. 111 2, het lezen van 1 Cor. II vs. 6—16 en gebed, ge opend door den heer de Boer, voor zitter van de Plaatselijke Commissie voor de V.U. Hij wees er op. dat het onder de üegevpn omstandigheden noodzakelijk is, belangstelling te wekken vóór do geestesgesteldheid, uit welke de V.TT. is gehoren. Hij heette daarom den heer Schouten van harte welkom en nnodigde hem uit, op het spreekgestoelte plaats t» nemen. De heer Schouten wilde zijn he schouwing betitelen met de woor den: Wetenschap-Vnlk-Oeloof. Fr zijn er nog zoo heel velen, die het verhand tusschen wetenschap en volk niet zien. Zij ondergaan alle zegeningen der wetenschappelijke onderzoekingen, zonder te vragen naar den oorsprong ervan, die uit eindelijk toch steeds in de weten schap gezocht moet worden. Ook het verband, dat bestaat tus schen wetenschap en geloof is velen nog niet duidoclijk. In de vorige eeuw en aan het begin van de twfntigste eeuw vierden Ma terialisme en Rationalisme hoogtij doch allengs werd een kentering zichtbaar. Thans zal er geen gpleer de meer zijn. die verklaart in d-* wetenschap alleen de wnnrhpid 'e willen zoeken. Ieder, die thans de wetenschap heoefpnt. heeft zijn eigen overtuiging, die ten grondslag ligt aan zijn wijze van beoefening Deze werkwijze ligt gpheel in do lijn der reformatie en is ook in overeen stemming met de Heilige Schrift Helaas is de belangstelling voor de V.TT. niet zooals die zou kunnen zijn. Tiet. leven is tegenwoordig 700 rijk-geschakeerd, zoo veel omvat tend. dat wij gevaar loopen aab diengang tp verliezen. Rprekpr wek te de aanwezigen on te bliiven stre ven naar het ideaal van Dr. Abra ham Kuyper: r\e V.TT als centraal punt voor de hpoefening der weten schappen door alle gereformeerd" gezindten. Nipt bang zijn voor zor gen en tegenslagen, doch volhar dend doorwerken zij het parool. De bijeenkomst werd besloten met een hartelijk dankwoord van Ds Zijlstra aan den lieer Schouten en het zingen van Ps. 110 vs. 2 en 40 waarna Ds. Zijlstra in dankgebed voorging. Ook al een reclame schilder A. S. uit Amersfoort, reclame schilder van beroep, ha 1 in Juli 46 Ij, <r dr-ï<- rüwiolon f»nt- vreerad. Op twee ervan is hij naar Amersfoort gereden, de derde heeft hij per spoor verzonden. Rij een Amersfoortschen rijwielhersteller heeft hij de banden doen verwisse len om daarna de heerenfiets in Am sterdam te \eikooppn, waarbij hi.j werd gesnapt. Verdachte was meer malen veroordeeld, hoewel er een gunstig physiek rapport was uitge. bracht. De officier van justitie eisehte 8 mnd. met aftrek en be schikbaarstelling van de regeering. Uitspr. over 14 d. Strenger optreden van politie tegen straatschenderij Door de.i Directeur van de Gasfa. briek is bij de Politie een klacht in gediend over het vernielen van de straatlantaarns. Men deelt, ons mede. dat er van de zijde der politie streng zal worden toegezien op deze straat schenderij. Jongelieden, die er ver maak in scheppen do gaslantaarns te vernielen worden onherroepelijk bekeurd. Het is nog niet. lang geleden. dat er een dikke laaq sneeuw lag. dat het leek, of de winter pas begon Opeens dooi! De lange winter was voorbij. Smeltende sneeuwmassa's, en de vorst, die den grond nog in haar greep geklemd hield, deden al- leen nog aan den winter denken. De winter, die opeens was Ver- j dwenen. omdat de lente 5 kwam.' Een merel deed zijn ju- helend bed reeds hooren. Kon- nels grutto's snelden langs de j lucht, waaruit af en toe nog natte sneeuw viel. De dagen vers'reken het bleef dooien, het regende soms. en de lente kwam. 5 steeds dichterbij j Nu is 't reeds voorjaar. Langs j de lucht wiekt een vluc/n wilde eenden, die de zep weer optop ken. Achter een rij struiken, waaraan de vroege katjes uit- komen, buitelt een kievithaan- tje, en doet pogingen een kleine ..flirtation" op touw te zetten S met een overvliegend hennetje, dat hem een blauwtjelaat i loopen en verdwijnt. Hef hanii- tje strijkt neer en ziet haar na. Dan gaat hij zijn pogen herbe- ginnen. Het zal niet lang meer duren, of de groene, donker gespikkelde eieren zullen weer te vinden j zijn i Maar. ddt is op de zaak voor- 5 uit loopen, want de hennetjes zijn nog vief eens goed gewend aan de liefdesbetuigingen, van de gekuifde, glanzende kievits haantjes Het zijn niet alleen de kieviten. rfie er van getuigen, dat de win- ter voorbij is, o nee! Kraaien- kolonies vestigen zich weer luid krassend in groepen hoogr boo- men. Lijsters en merels „lijden" ook aan trouwplannen-en zelfs de spreeuwen en musschen zien soms stiekem uil naar 'n plaats- De natuur ontwaakt, alom komt nieuw lieven, want hef is je onder de dakpannen lente? Hij kwam terug bij de leest De 27-jarige Amersfoorter E U., werd gistermorgen door de Meer voudige Kamer te Utrecht veroor deeld tót 10 mnd. met aftrek. De eisc-h was vier maanden. Hij had al* meesterknecht gediend hij den schoen handel L. F. M. S. in de Lan. gestraat. Toen hij daar weg was, had hij een sleutel in bezit gehouden, waarmee hij zich in den nacht van 5 op 6 Aug. "46 toegang verschftc. Hij werd echter gesnapt door een nachtwaker, wien hij het verhaaltje opdischte dat hij chef was die de boel controleerde. De nachtwaker steld? hem toen voor samen den pa troon op te zoeken, waaraan ver dachte eerst gevolg gaf. Onderweg echter deelde hij den nachtwaker een paar stompen uit en nam de hecnen Op de terechtzitting herken de de waker hem positief, terwijl de eigenaar van het schoeiibedrijf de schoenen had gemist. Bestuursbevoegdheid Het iz B. en W. gebleken, dat het ontwerp-besluit nopens de Delegatie van bestuursbevoegdheid" een klei ne aan\ullin£ behoeft. Bij vaststelling van het besluit in zijn huidige redactie zou dit n.l. van toepassing 'zijn ten aanzien van het verhuren, c.d.' van alle gciheentc- eigcndommen. Dit is echter geens zins de bedoeling. Bij Het indienen van het onderhavige voorstel zat uitsluitend het oogmerk voor de be voegdheid tot verhuring en verpach ting van de eigendommen, ten aan zien waarvan bij besluit van 1 Mei- 1943 algemeene bepalingen zijn vast gesteld fd.w.z. weiland, bouwland, boschgrond, boerderijen, e.d.). over te dragen aan B en W. Het voorstel beoogt echter niet een wijziging te brengen in de met. betrekking tot diverse andere categorieën van ge meente-eigendommen. zooais school lokalen, markthal, e.d. getroffen re gelingen. Voorts ware deze overdracht aan B en W. voor 'n bepaalden termijn n.l. voor drie iaren vast te leggen, waardoor voorkomen wordt dat een eenmaal afgestane bevoegdheid on der alle omstandigheden stilzwij gend zou blijven doorloopen. Noteert U even GRAND: .Morgen is voor eeuwig", 2.30. 6.45 en 9 uur. CITY: ..Altijd in myn hart", 2.30, 7 en 9 uur. REMBRANDT: „De Vrjjbuitster", 2.30, 8 uur. 25 Maart: „De mensch in zijn ar beid cn in zijn vrije t\jd". Marinus Maas. Ned. Ver. tot Afschaffing Vólksgeb., 8 uur. Johannes Passion, St. Joriskerk, 7.30 uur. 26 Maart: Zang en voordrachts avond Parochiehuis P. Borstraat, 8 uur. N.R.V.Lezing met lichtbeelden de heer A. A. de Groot (Deven ter) over: „Wat biedt de Veluwe den natuurliefhebber", R.H.B.S., 8 uur. „DE STICHTSCHE HEUVEL": Wo Za. en Zondagavond dansen 7.30—11 uur. .CAFE DANCING BAKHUYS" (Weversingel 25): Wo.. Za. en Zondagavond 7.3011 uur. ..DANCING VAN 'T HUL (Krom- mestraat): WoZa. en Zondag avond dansen. 811 uur. HOE EEN HOND GEHED WERD. Een hotU, die op de Ruysdaclkade te Amsterdam op de ijsschotsen was geraakt en gevaar liep te verdrinken, werd door eenige dierenvrienden uit zijn benarde positie bevrijd. Dat het voor de redders niet van gevaar ontbloot was, toont onze foto. (P.) Bijzetting van Russen op Rusthof? Het kerkhof „MargrateV i.i Zuid- Limburg zal mettertijd geheel be stemd worden als rusthof voor de Amerik'aansche slachtoffers uit den tweeden wereldoorlog. In verband Biet deze voornemens zullen een aantal stoffelijke resten van andere geallieerde strijders naar elders worden overgebracht. Daarbij door hot betreffende Ministerie ook gedacht aan de begraafplaats „Rusthof" te Amersfoort. I.idien wij juist zijn ingelicht zul len per 1 April of later 800 Russen op de begraafplaats in Amersfoort worden bijgezet. Na de hijzetting wordt in overeenstemming met den ritus van de Grieksch-Katholieke kerk ronrl de Russische begraaf plaats een steenen muur opgetrok. ken Onderwijs wordt hervat Nu de kolenpositie in Amersfoort geltirlelijk gunstiger wordt gaan ook de scholen weer open. Wel is er nog geen uniformiteit bereikt, doch niettemin wordt hier cn daar weer les gegeven. Men hoopt na de Paaschvacantie de moeilijkheden overwonnen te hebben, zoodat de jeugd weer regelmatig onderwijs kan genieten. HERMAN B. BARUCH (rechts), de nieuw benoemde ambassadeur der Vereenigde Sinten in Nederlandt wordt beëedigd in zijn functie. V.l.n.r,: Stanley Wood wand, hoofd van rle af deeling van protocol; dr. A. Loudon, Nederlands gezant in de Vereenigde StatenBernard Baruch, broer van lierman, voormalig gedelegeerde, van. de commissie can atoomenergie der UNO; Dean Acheson, onderminister van buitenlandsche zaken en Herman Baruch. (P.) Politie deelt groot aantal bekeuringen uit Er werden zestien Amersfoorters bekeurd terzake verkeersovertre dingen. Twee overtreders van rle Arbeidswet ondergingen hetzelfde lot, evenals een Spakenburgsche. die met visch ventte zonder daartoe vergunning te hebben. Proces-verbaal werd voorts opge maakt tegen vier stadgenooten, die met handkarren en bakfietsen over het Kippenbruggetje reden, tegen een jongeman, die belletje trok en een Amersfoorter, die achter op een rijdende auto sprong. Een fiets werd gestolen op het sportterrein „Birkhoven". Drie jon gens, die op den openbaren weg voetbalden gingen op de bon terwijl de bal in beslag werd genomen. Tentoonstelling Jeugdweek De tentoonstelling verbonden aan dc Amersfoortsche Jeugdweek. wordt niet, zooals aanvankelijk in de bedoeling lag. in het gebouw van Vroom Dreesmann gehouden. Het is nog niet bekend waar deze expo sitie thans wordt ingericht. Inbrekers-bende aan het werk In het afgeloopen week-end wer den er opnieuw twee inbraken in Amersfoort gepleegd. Er schijnt den laats ten tijd een bende in actie te zijn die haar operaties goed voor bereidt. Zoo werden cr 500.en enkele sieraden ontvreemd uit een woning in de Kon. Wilhelminalaan. In de P. Bothlaan werden 175.- en eenige distributiekaarten ont vreemd. In beide gevallen waren de bewoners afwezig. Uit het politie-dagboek Tegen tien verkeerszondaars werd proces-verbaal opgemaakt. Het is jog steeds verboden met een bakfiets of handkar over het Kippenbruggetje tegenover het poli ticbureau te rijden. Vier personen, die dat blijkbaar niet wisten, werden bekeurd. Op dc Langestraat. ter hoogte van de Scherbierstraat, werd een bestel auto door een vrachtwagen geramd. De bestelauto werd lichtelijk inge deukt. Bil' de Kei reed een onvoorzichtig fietser tegen een uitwijkende vracht wagen op. Hij werd met een flinke hoofdwond. linkerbeenfractuur en een zware hersenschudding naar het St. Elizabeths Gasthuis vervoerd. Beëediging in kamp Waterloo Hedenmiddag vond in het kamp Waterloo op de Leusderheide de beecdiging plaats van den Kornet Labherton van het 3e Regiment Lucht vaart-Afdeeling. De eed werrl afgenomen door den Overste Steenmetser. De A.Z. en P.C. is in contact ge treden met de bekende Engelsche Universiteit in Oxford teneinde te komen tot een wederzijdsch bezoek. De besprekingen zijn reeds zoover gevorderd dat de A.Z. en P.C. op zich heeft genomen in Nederland een trip te organiseeren voor de Engelschen, waarvoor ca. 5 ver- cemgingen zullen worden uitgenoo- digd. In Mei zullen de Engelsche studenten dan naar Nederland ko men en door de A.Z. en P.C. ont vangen worden. Eind van dezen zo mer gaan de Amersfoorters op be zoek in Oxford. De Oxford Univer sity beschikt over zeer snelle zwem mers. Onder hen schuilen eenige landskampioenen. Ook dc poloploeg moet van zeer goed gehalte zijn. Groote overwinning van „Over 'f Net" II Over 't Net II vond in een ver zwakt Tuindorp II een gemakke lijke prooi; met 100 werd de laatste competitiewedstrijd gewon nen. Het Tuindorp-team, bestaande uit dc herren Havinga, Vcrbrugge en Versluis, was wel erg zwak voor de eerste klasse en dc gebroeders Lambrechts en Jellinek hadden weinig moeite om alle partijen te winnen. Over 't Net JI heeft dc competi tie thans geëindigd en is op dc vier de plaats beland door uit 14 wed strijden 16 punten te behalen: 7 wedstrijden werden gewonnen, 2 ge lijk gespeeld en 5 verloren. In to taal werden ,er 79 partijen gewon nen tegen 61 verloren partijen. Dit gunstige resultaat danken de Amersfoorters vooral aan J. Lam brechts, die 33 van zijn partijen won en cr slechts 9 verloor; A. Lambrechts won 19 partijen en ver loor 23; Jellinek behaalde 15 over winningen tegen 21 nederlagen; Knoppers, die één keer meespeelde won toen één partij bij twee verlo ren partijen en Willenborg, die ook éénmaal inviel, verloor zijn drie singles. In de dubbel werden de ge broeders Lambrechts driemaal ver slagen en zegevierden zelf elf maal. Woensdag speelt Over 't Net I, dat tot nu toe 19 punten behaald heeft uit 13 wedstrijden, den laat- sten competitiewedstrijd tegen Ve- lox II uit Utrecht. Clubwedstrijden van AZ en PC Hedenavond organiseert de AZ en PC in het Spnrtfondsenhad haar on derlinge wedstrijden voor aspiranten jongens en meisjes. Het programma is als volgt samengesteld. Voor aspiranten geboren in 1935 of later: 25 m rugslag, 25 m school slag cn 25 m borstcrawl. Voor aspi ranten geboren in 1934 of eerder: 50 m rugslag. 50 m schoolslag en 50 m borstcrawl. De jongen die over de drie afstanden den korsten tijd maakt komt voor een jaar in het be7.it van den L P wisselbcker. Houder hiervan is T Fraase Storm. Onder dezelfde voorwaarden is voor de meisjes be schikbaar de kleine J P wisselbeker, waarvan Y Klasser houdster is. Bo vendien zijn diverse medailles be schikbaar. Buiten de prijzen ont vangt iedere deelnemer(ster) een mooi herinneringsdiploma waarop de op lezen avond gemaakte tijden ver meld staan. Dank zij -Je medewer king van het Sportfondsenbad kun nen de wedstrijden reeds om 6 uur een aanvang nemen. In de tweede ronde van den strjjd om het kampioenschap biljarten derde klasse libre district „Eem- land", die Maandagavond in Café Butselaar te Soestdyk werd ge speeld, behaalden de spelers geen hoog moyenne, hetgeen voorname lijk te wjjten was aan het mate riaal. Als eersten speelden v. d. Linden en Butselaar. In den beginne ging de partij aardig gelijk op, doch on geveer 11a de twintigste beurt begon Butselaar uit te loopen om tenslot te met groot verschil tc winnen. In dc tweede partij had Van Dors- sen niet veel moeite.den bijzonder slecht spelenden De Bakker een groote nederlaag toe tc brengen. Van Dorssen wist zich goed aan het materiaal aan te passen. Interessant was dc partij tusschen de Amersfoorters Chr. Meyer en B. Krijnen. Eerstgenoemde ging goed van start en nam al spoedig een voorsprong om deze tot in het mid den der partij te behouden. Daarna kwam Krynen op dreef en nam de leiding over, doch op 120 carambo les stonden beide spelers weer ge lijk. Krijnen won den wedstrijd met vijf punten verschil. D. ten Hoeve nam in de ontmoe ting met Visser direct de leiding en behield deze tot het einde. Op het moment staan B. Krijnen en D. ten Hoeve aan den kop met tweegewonnen partijen, gevolgd door Meyer, van Dorssen. Visser en Butselaar, ieder met een gewonnen en verloren partij, ten-vijl v. d. Lin den en De Bakker de rij sluiten met twee verloren partijen. Uitslagen: car. brt. gem. hs. v. d. Linden 82 52 1,52 12 Butselaar 125 52 2,40 15 van Dorssen 125 48 2.60 8 de Bakker 74 48 1.54 5 Mever 120 47 2,55 14 B. Kranen 125 47 2.66 17 Visser 113 50 2,26 14 ten Hoeve 125 50 2,50 13 Internationaal contact op zwemgebied De zwemploeg van dc Engelsche universiteitsstad Oxford heeft on langs de Haagschc zwemclub ZIAN verzocht een tournée voor haar in ons land te organiseeren. Daar ZIAN voor hef komende zwemscizoen reeds druk bezet is, heeft het bestuur van de Haagsche vereeniging aan dc AZ en PC tc Amersfoort verzocht haar taak over te nemen. AZ ^n PC heeft deze uitnoodiging in beginsel aanvaard. Er zouden 6 ontmoetingen tusschen Engelschen en Nederl. georganiseerd worden, waarvan één in Amersfoort. Daar de uitnoodiging slechts zeer kort öe- leden is ontvangen, zijn er nog geen definitieve resultaten van de brief wisseling tusschen Oxford en AZ en PC bekend. Eveneens via ZIAN heeft dc AZC Neptunus een verzoek ontvangen van dc Skandinavische zwemploeg om in den zomer een ontmoeting tusschen Zweedsche. Deensche en Nederlandsche zwemploegen in Amersfoort tc organiseeren als on derdeel van een tournee Neptunus zal waarschijnlijk aan dit verzoek voldoen. De club heeft een uitnoo diging uit Denemarken ontvangen om daar een bezoek te brengen aan diverse vereenigingen. doch deze uitnoodiging is niet aanvaard. Neptunus gaat wel in de laatste helft van Mei naar de Willesden Swimming Club in Londen en zal van deze gelegenheid gebruik ma ken om verscheidene andere En gelsche clubs te ontmoeten. Burgerlijke stand GEBOREN: Hendriks A„ d v H A van Drie cn J Collet; Johanna M, \i v T J Smits en A van Hambersveld; Hendrik A, z v II A van Nieuwkerk en J L de Goojjer; Elisabeth, d v H O duw en A Qprlemans; Pieter, z v H Isinjr en W Schuurman; Marion, d v J van Dorpen en G van Dolder; Mar ja. J. d v J W de Roos en J M Roeschoten; Robert P R z v P D van der Bijl en H L van Rijswijk; Maria C d v H v Straten en M van Agter- veld; Marijke C. J v C Prinsen en C Kil vel; Hendrjkus. 7, v J van Kor- laar en H van der Veer; Hendrik J A, z v T Dekker eri M Hassink; Alij- da M G. d v G van Noordenburg en M C van Lierop; Johannes, z v J Ja- pin en W van Burken. OVERLEDEN: M E van den Bersr, 86 jaar. wed. van R G van de Veen: S X Rietman, 57 jaar, echtg. van L de Groot. Contactorgaan A. B. v. L. O. Het bestuur van den Ajnersföort- schen Bond voor Lichamelijke Op voeding is overgegaan tot de uit gave van een contact-orgaan. In dit maanrlelijksche orgaan zullen alle mededeelingen \er-chijnen over plaatselijke sportgebeurtenissen. Ook aan het werk van de onder scheidene sporU erecnigingen zal aandacht worden besteed. Ongetwijfeld voorziet dit „Mede deelingenblad" in een hehoeftp Men wil op deze wijze voorkomen, dat de vereenigingen langs elkaar heen- werken. Sportevenementen hebben alleen dan kans van slagen als de aandacht van geheel sportlieven 1 Amersfoort er op gericht is. Op dit gebied nu wel do ABvLO door mid del van het orgaan regelend optre den. Voorts zal het onderlinge con tact met de uitgave van dit blad zeer gediend zijn. Nieuwe lijsten Bij onze administratie ligt de li.jst G 24, betreffende geïnterneerden op Java geëvacueerd naar Batavia, ter inzage. Lensden Burgerlijke stand GEBOREN: Wilhelmina, d v H Ro- liün en H' Maasseo. GEHUWD: T Westerhof en C Bes selink. Hoevelaken Chr. Landarbeidersbond In hotel „Fontein" kwam de Chr Landarbeidershond. afdeeling Hoe velaken. Maandagavond in ledenver gadering bijeen. Tot tweeden secre taris en t°t tweeden penningmeester werden gekozen de heer W van Tamelen en C van Beek. Hier.ia sprak de heer P A Ijs ka van het Hoofdbestuur over de standpunten .lie door den Bond ingenomen moe ten worden. Spreker ging terug naar den tijd van de opkomst van het socialisme en wees er op dat rle ar. beider als enkeling niet die idealen bereiken knri die hi.j bereikt met een hondsorganisatie. Tn iezen na-oor- logschen moeilijken tijd heeft de re geering maatregelen moeten nemen die voor velen kwetsend zijn. Hierbij kwam het consumonten-rrediet ter sprake, evenals de kinderbijslagwet en het pensioenfonds. Voor dit laat ste hebben vele organisaties 'n feilen strijd gelevérd. Van regeeringszijde wordt thans een staatspensioen voor gesteld. De rvan kracht zijnde nood wet ouderdomsvoorziening komt. vol gens spr. feitelijk neer op armenzorg. Het pensioenfonds komt meer over een met een spaarfonds. Spr. kwam met kracht op voor de verdere, ont. wikkeling van de arbeidersklasse en besloot zijn rede met een opwekking om te komen tot een zoo groot mo gelijke organisatie. Vaccinatie Op Woensdag 26 Maart aanstaan de zal tusschen 2 en 3 uur in een lokaal der Openbare Lagere School gelegenheid worden gegeven tot kos- telooze vaccinatie. Distributienieuws De uitreiking van de nieuwe bon kaarten en de textielknarten aan niet-zelfverzorgers zal plaatsvinden op Zaterdag 29 Maart, aanstaande van 9 tot 12 u. in lokaal „Weldam". Raadsvergadering De raad der gemeente Hoevelaken komt aanstaande Vrij'dag 28 Maart 's namiddags 2 uur in openbare ver gadering bijeen. Hoogland C. J. V. „David" vierde feest In het gebouw „Bethel" te Hoog landerveen hield de Chr. Jongelie. denvereeniging „David" haar 49ste jaarfeest. Onder de belangstellenden bevond zich de burgemeester en een aantal afgevaardigden uit Nijkerker- veen. Nadat de voorzitter, de beer Hopster, den avond hal ge. opend werd overgegaan tot de voor lezing der notulen en jaarverslagen. Na afloop hiervan volgde een ge zellig samenzijn. Voordrachten wer den opgevoerd, afgewisseld met sa menspraken. Hoogland nam met 32 revanche op Putten Na de langdurige gedwongen rust periode kwamen ook de ploegen van Hoogland weer in actie. De belang stelling gin^r uit naar de verrichtin. gen vaj het eerste elftal, dat tijdens de rust hard getraind heeft, waarbij resultaat niet is uitgebleven. Een herboren ploeg verscheen in het veld en wist voor de in Putten geleden 40 nederlaag revanche te nemen. De wedstrijd begon met aan beide kanten verkennen. Al spoedig bleek, dat de ploegen aardig tegen elkaar waren opgewassen, waarbij Hoog land iets sterker was. hetgeen voor rust in een 21 voorsprong tot uit drukking kwam. G Krijner zorgde voor beide doelpunten. Na rust ont- biak het evenmin aan spanning. G Knjnen verhoogde de score, waar na Putten den achterstand tot 3—2 «•eiueeerde. Hoocrjftnd 2 dat bij Putten 2 op be zoek was vev.oor met 50. Sjahrir zei: Groot nog is de onzekerheid, scherp nog zijn de twijfel en het wantrouwen ten opzichte van deze belangrüke gebeurtenis. Nog altijd staan onze strijders tegenover rle zonen van Nederland met geweren en andere moordtuig in de hand. elkaar beschouwend als bedreiging voor zichzelf, als levens, die ver dwijnen moeten, als vijanden, die vernietigd moeten worden. Veel leed is er. nog en vele zijn de won den, die geslagen worden. Groot is de onzekerheid, de twijfel, diep is het wantrouwen, scherp nog is de haat. duister en bewolkt is de lucht in dit eens zoo schoone land. maar reeds is ook een ontspanning hoor baar en voelbaar is de opluchting van de beklemming, die ons hart omspant. Er zijn ook teekenen, die wijzen op een Innerlijke verhelde ring en zuivering van de atmosfeer. De overeenkomst, die wij nu tcc- kenen, wil een eerste stap zvjn om ons te bevrijden uit deze benauwe nis, een eerste stap in ons streven om de duisternis te verdrijven en licht en zuiverheid te doen terug- keeren, om terug te brengen de sfeer van objectiviteit. De sfeer, waarin de kreet „Mer- deka" geen bedreiging meer zal zijn voor den mcdcmensch, maar een kreet van menschehjkhcid. die weer klank vindt bij ieder, wiens gevoel in deze nieuwe sfeer lichter wordt gevoeld door iedere uiting van men- schelijkheid. Onderteekenaars De onderteekening geschiedde aan Nederlandsche zijde door professor Schermerhorn. dr. Van Mook en den heer Van Poll cn aan Indone sische zijde door Siahrir, mr. Roem, mr. Socsanto en dr. Gani. Er wer den in het geheel acht exemplaren geteekend, n.l. twee in de Neder landsche cn twee in de Indonesi sche taal voor elke delegatie. Onder de talrijke genoodigden be vonden zich dc adviseurs van de Commissie-Generaal dr. C. C. J Maassen en dr. I. Samkalden; de directeur van algemeene zaken dr. P. J. A. Idenburg; de adviseurs van dr. Van Mook dr. H. H. Boon, mr. K. L. J. Enthoven. kol. Abdoelka- dir, jhr. mr. C. H. V. de Villcneurc en Tjio Tjiam Tjong; de gecommi- teerde voor Indische zaken te Den Haag, dr. J. P. Bannier, luit.-gen. S. H. Spoor, vice-admiraal A. S. Pinke en nagenoeg alle departe- mentshoofden. Op „ZorgvLed" te Amsterdam is Willem Pijpei ten grave gedragen. Een groot aantal vrienden en be kende persoonlijkheden uit het Ne derlandsche mu7.iekleven was naar de begraafplaats gekomen om den kunstenaar de laatste eer te bewij zen. In de aula sprak als eerste mr. H. J. Reinink, secretaris-generaal van het departement van O. K. en W. namens den minister. Hij zeide, dat Pijper's werk zou blijven voort bestaan en herdacht dankbaar het werk, dat Pijper heeft gedaan voor de Nederlandsche muziek in het al gemeen. Namens de afd. Rotterdam van de Ned. Ver. tot Bevordering der Toonkunst sprak de heer de Mon- chy, gevolgd door mr. A. de Roos. wethouder van kunstzaken te Am sterdam, mede namens het Amster- damsche gemeentebestuur. Henri Zagwijn, voorzitter van h^t genoot schap van Nederlandsche componis ten, voerde namens zijn organisatie het woord en spoorde de Nederland sche componisten aam Pijper's werk van vernieuwing voort te zetten. Namens het College van leeraren van het Rott. Conservatorium, waarvan de overledene directeur was, sprak de heer C. Drukker. Hierna legde de heer G. J. Coppius namens de loge „De drie kolom men", waarvan de overledene lid was, na een korte toespraak drie aronskelken op de baar Dr. P. Crnnheim, secretaris der Ned. Maat schappij tot bevordering der Toon kunst, directeur der Ned. Opera en der Wagnervereeniging vertolkte de gevoelens van vriendschap en be wondering van den Franschen diri gent Pierre Monteux. die zooveel gedaan heeft om Pijper's werk in gang te doen vinden. Tenslotte be lichtten twee leerlirigen van den overledene, Guillaume Landré en Karei Mengelberg verschillende kan ten van diens persoonlijkheid Do uitvoering van een van Pijper's vroegste strijkwarletten en orgH- spel van Jan Mul besloten de plech tigheid in de Aula. waarna de aan wezigen den overledene hpgeleid- den naar ziin laatste rustplaats. Een der familieleden dankte aan het graf voor de belangstelling. De staat Obst-Indonesië was ver tegenwoordigd door den voorzitter van het parlement, mr. Tadjoeddin Noor en de ministers Dengah, Ka- toppo cn Tahya. Van Indonesische zjjdc waren o m. aanwezig: dc minister zonder portefeuille dr. Soedarsono. oe on der-minister van volksgezindheid, dr. Leimena, de minister van onder wijs, mr. Soewandi, en voorts mr. Boediai'djo, ir. Soerachman, mr. A. K Pringgodlgdo, ir. Darmawan cn dr. Darma Setiawan. Schermerhorn zeide in zjjn rede: Dit is een plechtig oogenblik in de geschiedenis van de twee volko ren en een, dat tegelijkertijd van groote beteekenis is omdat 't dc be zegeling brengt van de definitieve keuze van den weg die beiden wen- schen te gaan, n.l. den weg van vreedzame samenwerking op grond van vrijwilligheid. Dc sprong, die thans door Indo nesië gemaakt wordt, is zoo groot, dat eenige voorzichtigheid aan <V zijde van de nieuwe staatkundige organisatie, die haar intrede zal doen op de wflze als in de overeen komst is bepaald, wel raadzaam mag worden geacht. Het bewustzijn van een grooten sprong, op de juis te wijze tot gelding gebracht in de samenwerking met Nederland en in haar houding in de wereld, kan aan de ontwikkeling van Indonesië slechts ten goede komen. Daarnaast zijn wij Nederlanders er ons van bewust, dat in deze lan den een versnelling van het proces van geestelijke cn maatschappelijke ontvoogding plaats vindt, die van daag niet ophojjdt, doch misschien eerst goed begint Thans staan wij gezamenlijk voor de taak den weg te banen, waar langs de kinderen van Nederland en ook het Nederlandsche volk iets in het gewone leven kunnen erva ren van datgene, waarnaar de bes ten onzer streven. Het zal er om nan. of wjj met inspanning van alle krachten zullen slagen en niet alleen de leidende laag tot gelding brengen, maar bovenal of wjj teza men aan de groote massa geleide lijk iets kunnen geven van een grootere welvaart en een klein beetje menschelijk geluk. Verheldering Prinsesjes genieten van wintersport! Ondanks het voorjaarsachtige warme weer kan er in de omstre ken van Zermatt nog heerlijk wor den geskied, en zoowel Prins Bern- hard als de beide prinsesjes maken ruimschoots van deze gelegenheid gebruik. De skitochten worden icde- ren dag langer en Maandag hebben de prinsesjes een tocht van zes ki lometer gemaakt van de Gocrner- grat naar Zermatt, een hoogtever schil van 1500 meter. Bij haar te rugkomst ln het hotel zei prinses Beatrix, dat zij tijdens den tocht Jeugdherberg herstel in Duitschland Tusschen vertegenwoordigers van dc internationale jeugdherbergor ganisatie en dc Duitschc jeugdher bergorganisatie worden in de Bnt- sche zone thans besprekingen gc- voerd. Als resultaat van deze be sprekingen hoopt men dat in den komenden zomer honderd afgevaar digden der Engelsche jeugdbewe ging en 40 afgevaardigden uit N c- d e r 1 a n d en Dcnemai'ken Duitsch land zullen kunnen bezoeken Men is van plan tien gemengde werkgemeenschappen te stichten voor het herstel en verbeteren van jeugdherbergen in de Britsche zone. Daarbij zullen de buitenlandsche af- gevuardigden tezamen met een ge lijk aantal Duitsche jongemannen en vrouwen in een werkgemeen schap wonen en aan dc door den oorlog beschadigde jeugdherbergen werken. De buitenlandsche groepen zullen een deel van het materiaal voor het herstel en werktuigen meebrengen. Na een korte ongesteliheid is to 's-Gravenhage op 84-jarigen looftijd overleden, prof dr. J J Salverda do Grave oud.leeraar van HM de Ko ningin. oud-privaat docent cn rec tor te I eiden en oud-hoogleeraar aan de universiteiten van Groningen cn Amsterdam. In hem is een man heengegaan, die ontzaglyk vee) gedcfep heeft voor de Fransche taal, die hi.i liefhad en voor het land waar die taal ge sproken wordt Hij heeft zich buiten gewoon verdienstelijk gemaakt- voor het nauwer aantrekken van dc bin den tusschen zijn eigen vaderland en zijn tweede. Frankrijk. Zoo was hij de oprichter van het Genootschap NederlandFrankrijk. In 1930 ver scheen van zijn hand een boek over Nederland: La Hollandc". Het was hetzelfde jaar. waarin de Universi teit van Parijs hem. als erkenning van zijn verdiensten, oen oere locto. raat verleende. Ook van de Univer siteiten te Straatsburg, cn Brussel, is hij doctor honoris causa. Als.belang rijke factor voor het. welslagen van de zending', die hij zich voor oogen stelde, mag niet vergeten worden zijn bijzondere persoonlijkheid en zijn hoogstaand karakter. Hij wist aller harten te winnen door zijn grooten eenvoud en zijn beminnelijkheid, waaraan zich paarden fijne tact en geest Prof. Salverda de Grave, die tal van publicaties wijdde aan de Fran sche letterkunde heeft ook veel ge schreven op het gebied van de Ita- liaansrhe letterkunde, in het bijzon der over Carueci, Fogazzaro cn Dan te. Hij was een groot voorstander van vereenvoudiging van onze schrijftaal en was voorzitter van de. vereeniging van dien naam. In 1938 vierde prof Salverda de Grave zijn gouden doctorsfeest. Na zijn aftreden als hoogleeraar heeft prof. Salverda zich nog met onverflauwde werkkiacht gegeven aan de publicatie van wetenschappe lijke geschriften nij was ridder in de orde van den Nod. Leeuw cn commandeur van het Legioen van eer. Geen herstelbetalingen van Oostenrijk Tijdens de Maandag gehouden bij eenkomst van de plaatsvervangers voor Oostenrijk is een geheim be sluit van dc conferentie van Pots dam, waarbij Groot-Brittannic. de Sowjet-Unie en de U.S.A. geen her telbetalingen van Oostenrijk zouden eischen, onthuld. De Britsche en Amerikaansche afgevaardigden stelden voor een tekst voor de herstelbetalingen op te stellen, die in hoofdzaak overeen zou komen met dien van dc clausu le van Potsdam. De Fransche afge vaardigde verklaarde zich hier in principe mee eens. De Russische af gevaardigde bestreed het voorstel en stond er op. dat Joegoslavië zijn eisch, die reeds schriftelijk bij de plaatsvervangers te Londen was in- gediend, mondeling zou stellen. Joe goslavië eischt 150 millioon dollar herstelbetalingen Goesef, de Russi sche afgevaardigde, zeide dat de clausule van Potsdam van kracht moest bljjven, doch dat Joegoslavië gehoord moest worden. Er werd geen overeenstemming bereikt en de kwestie zal naar de ministers te rugverwezen worden. De plaatsvervangers werden het ook niet eens over Oostenrijk's aan deel in de onkosten voor het uit geven van geallieerde geldmiddelen tjjdens de bezetting. Frankrijk en Rusland spraken zich uit voor vol ledig betaling. Groot-Brittannic en de U S A. stelden voor. de kosten te beperken tot bankbiljetten van 5 shilling en minder. Men schat het bedrag der onkosten op 1 milliard shilling. Vervolgens werd de restitutie van Oostenriiksch bezit in Duitschland en annuleering van Oostenrijkscho eischen ten aanzien van Duitsch land besproken Er werd geen over eenstemming bereikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 3