DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Bouwplan '47 in gevaar „Humanist vindt geluk in 't dienen van anderen" i r O Advertenties DAGBLAD VOOR AMERSF00R1 Groot tekort aan hout en ijzer SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugd" Faas Wilkes bij de vijftien klein Zomerhuisje Gemeentelijke Publicatie van nieuw kerk RUBBERLAARZEN KONINKLIJKE MARINE MARINE LUCHTVAARTDIENST Leerling Onderofficiervlieger Brandpunten 4 Dinsdag 25 Maart 1947 Walschap sprak voor Humanistisch Verbond HET Humanistisch Verbond, dat Zaterdag en Zondag in Utrecht zijn landelijk congres hield, had voor den Zondagmorgen, waar ook niet-congressisten welkom waren. Gerard Walschap, den Vlaamschen romanschrijver uitgenoodigd als spreker. De dinerzaal van het Jaar beursrestaurant was zoo vol. dat men tot op den rand van het po dium zat. In eenvoudige woorden, maar in zinnen, die het den verslaggever niet altijd gemakkelijk maakten, heeft Gerard Walschap van achter zijn bekende brilleglazen getuigd van wat hij verstaat onder huma nisme, een Wereldbeschouwing die de zijne is. sedert hij het katholi cisme heeft losgelaten. Aanvanke lijk zoo vertelde hij geestig had hij gemeend vele dikke boeken te moeten lezen, om hier een zwaar theoretisch betoog te kunnen hou den, Maar. zooals Shaw op zijn 40e jaar rakelings ontsnapte aan het gevaar een beroemd romanschrijver te worden, zoo kon Walschap nog op het laatste nippertje ontsnappen aan het gevaar een groot denker en essayist te worden. Hij is n.l. niet iemand die in abstracties denkt en zonder woorden, hij kan, als roman schrijver en verteller alleen in beel den denken en door middel van menschen en gebeurtenissen iets bewijzen. Welnu, hij wilde dan het begrip humanisme als romanpersonage la ten zien. En hij begon met te zeg gen dat hij het begrip numanisme in de eerste plaats ziet als maat. IVTa een terugblik op het onver- 1 geeflijk vergrijp aan den mensch en de menschelijke cultuur in de afgcloopcn oorlogsjaren, be toogde hij dat Dostojefski ten on rechte heeft beweerd, dat als God niet bestaat, alles is geoorloofd. Neen, eerst dan is alles gepermit teerd, als de mensch niet meer hei lig is. Wees gelukkig, maak geluk kig, dat is de eisch. welke tot ieder mensch komt. Dc kerk voegt hier aan toe: ,,Doe dit om Gods wil", maar aan haar wezen verandert deze formule niets. Cultuur De cultuur is nooit het werk van kletteraars en vuurvreters, maar wel van werkenden, die in relatie staan met rust en vrijheid. Voor ge luk is geen algemeene formule te vinden: ieder zoekt het zijne op zijn manier. Ofschoon voor spreker hét ideaal dicht staat by den mensch. die niet schreeuwt, met uitpuilende oogen. die luisteren kan die een of twee lieve verstandige kinderen heeft, een huisje of flat bewoont, lekker eet, en 's avonds bij dc schemerlamp sigaren rookt terwijl zijn vrouw Courts Mahler leest hij predikt toch allerminst een temperamentlooze huisbakken heid. Niets kan hem ontheffen van de plicht zelf te denken. D< ze bourgeois wordt een souverein met de kalme majesteit van een Emer son in hem. QPREKER ging van dit betoog-in beelden toch nog over naar de theorie, en kwam zoo tot de limie ten „tijd, ruimte en oorzaak" ver werpt een persoon l'yke intelligentie, zich heeft geopenbaard, al gewaagt die het heelal heeft geschapen of spreker hier van een eerbiedwaar dige cultuurtraditie. Tegenover de stelling, dat er zonder God geen moraal is, wijst Walschap er op. dat bij de goddeloosheid die voort durend vooruit is gegaan, toch wel zedelijk een ietsje verbetering te bespeuren is. In elk geval is het goede doen om het goede veel meer waard, dan het te doen of te laten om belooning of straf. Eigen meester Wy zijn van oorsprong de aarde, onze plaats is de aarde, de toe komst is de aarde. De mensch is eigen meester, smeder van eigen lot. Den mensch is de taak inge schapen met ziin maat c middelen den drang te volgen naar zelfver betering en zelfverwezenlijking, welke gansch de natuur beheerscht. Een warm applaus volgde op deze voordracht, door den voorzit ter, dr. J. van Praag, gekenschetst als zeer persoonlijk, zeer ooeiend er geest'". Dr. v. d. Wal (Delft) las vervol gens het vijfde bedrijf uit Shaw's Sc. Joan. Deze lezing is gehouden op de eerste jaarvergadering van het Hu manistisch Verbond, die Zaterdag en Zondag in het Jaarbeursrestau rant is gehouden. Zaterdagmiddag behandelden de congressisten het rapport van de commissie over het openbaar on derwijs. dat werd verdedigd door mr. H. B. J. Waslander tegen cri- tiek van den heer J. P. W. van der Sluys en dr. Van dor Wal. Dc houding van het hoofdbestuur ten opzichte van de Indonesische kwestie is door de meerderheid van het congres goedgekeurd. Zondagmiddag besprak het con gres de te volgen houding betref fende het godsdienstonderwijs op do openbare scholen. Men nam een nutic aan. waarin het congres pro test aanteckende tegen de aan schrijving van den minister van O.. K. W. Daarin staat de minister den onderwijzers der openbare scholen toe godsdienstige handelingen in en met de klassen te verrichten. Alle hoofdbestuursleden zijn her kozen, drie nieuwe leden werden aan het H.B. toegevoegd, n.l. mr. Stempels, mevr. v. d. Muyzenberg en de heer Lips. Coalitie-regeering in China? Reuter verneemt, dat ty'dens de conferentie van de Kwominlang (de nationale Chjneesche regceringsparty), Jong China en dc socialistisch.demi. eraMsche partijen een plan voor reor ganisatie van China's huidige regcc. ring eenstemmig is goedgekeurd. Een Coalitic.regecring zou gevormd moeten worden, waarbij alle partyen deelnemen aan de voorbereidingen ter uitvoering van de constitutie. Het communistische vraagstuk moet l3"gs politickcn weg opgelost worden, zoo- dra de verbindingen z'yn hersteld en de communisten hun militaire poli- tiek hebben opgegeven. Het bestuur moet gedemocratiseerd worden. De componist Sein Dresden hecfi in de jaren '41 cn '42 Zijn tweede vioolconcert voltooid. Hot jrroote driedeelige wérk zal voor het eerst worden uitgevoerd door Jo Ju-la met begeleiding van het Residentie orkest op 0 April te 's-Cravenhage. Verscheidene goederen werden goedkooper Voor een actie voor verlaging van alle prijzen en tarieven met een uni form percentage, zooals in sommige andere landen is toegepast, voelt de minister van Economische Zaken, blijkens zijn memorie- van antwoord aan de Eerste Kamer, vooralsnog w-cinig. Een dergelijke maatregel moet z.i, noodzakelijk tot onbillijk heden leiden. Eenerzijds zal de ver laging onvermijdelijk te ver gaan. waar het prijzen betreft, welke reeds scherp gecalculeerd zijn. zoodat het gevolg kan zijn. dat de verlaagde prijzen zelfs voor effieiëte bedrijven verliesgevend worden, anderzijds zal, waar nog ongemotiveerd hoogc winsten voorkomen, het mniforme vérlagingspercentage de mogelijk, heden tot prijsdruk niet volledig uit putten. De minister publiceert een lijstje van de reeds doorgevoerde prijsver lagingen, die na de regeeringsver- klaring op 4 October over de loon- en prijspolitiek hebben plaats ge vonden, nl: textielgiederen tien pro cent, meubelen acht procent, huis houdelijke artikelen tien procent, clectrotechnische artikelen tien tot vijftien procent, keramische produc ten tien procent, papierwaren tien procent, rijwielen en onderdeden vijf tot tien procent, rijwiel- en autoban. den twaalf tot dertig procent, me taalwaren zeven procent. In aansluiting hierop deelt de. mi nister nog mede. dat ook op het ge bied van dienstverlening en am bacht door scherpere regelingen ta- riefs- cn prijsverlagingen voor den consument zijn verkregen. De meening van enkele Kamerle den, dat de kleinhandelsprijzen ster. ker gestegen zouden zijn dan de groothandelsprijzen, waardoor de marge tusschen beide prijzen zou zijn vergroót, spreekt 'de minister ten stelligste tegen. Het bouwplan voor 1947 omvat 28.000 woningen met een gemiddel den inhoud van 285 M3. De verdee ling van dit bouwvolume over pro vincies cn gemeenten geschiedde in overleg met provinciale en gemeen telijke besturen. Dc beslissing om trent de grootte der te bouwen wo ningen, mits blijvende beneden de 500 M3, berust bij de gemeente. Indien de materialen-positie, vooral die van hout en iizer, zoo slechts blijft als op het oogen- blik, is het zeker, dat boven staand plan niet verwezenlijkt zal kunnen worden, schrijft de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in zijn memo rie van antwoord. Voor beide artikelen is Nederland vrijwel geheel op import aangewezen. Aangezien echter in de gehee- lc wereld de vraag groot is en het aanbod germg,- is het uiterst moeilijk eenigszins be hoorlijke hoeveelheden aan- te koopen. Daarbij komt, dat de beschikbare deviezen beperkt zijn en de pryzen soms buiten verhouding hoog. Duitscliland. Reeds lang wordt met Engeland, Frankrijk en de Vereenigdc Staten onderhandeld over de mogelijkheid hout uit Duitschland te betrekken. Ofschoon de resultaten nog niet groot zijn, zijn er toch reeds enkele kleine partijen aangevoerd, terwijl in de Fransche zone van het Schwarzwald een Nedcrlandsche maatschappij met Ncdrfrlandsche arbeiders bezig is hout tcj kappen bestemd voor ons land. Dc omvang der voor wederop bouw beschikbare bouwmaterialen hangt niet uitsluitend af van de grootte van den import, maar even zeer van de verdceling tusschen dc bouwnijverheid en andere verbrui kers. Zoo ontvangt de wederopbouw op het oogenblik 45 pet. van het hout en 25 pet. van hel ijzer. Voor den fabriekmatigen woning bouw is reeds veel voorbereidend werk gedaan. Veel hangt echter af van de vraag of de productie van montagewoningen tegen prijzen kan geschieden, welke die van gewone woningen niet noemenswaard over schrijden. Blykt deze mogelijkheid aanwezig, dan zal nog dit jaar met een beteekenende productie een aanvang worden gemaakt. Naast de overheid en de woning- bnuwvereenigingen bestaat, volgens den minister, ook een belangrijke taak voor de particuliere bouwers. Dat in de afgcloopcn maanden de meeste woningen gebouwd zijn door rijk. gemeente of vereenigingen, vindt zijn oorzaak in de omstandig heid, dat geen bevredigende finan- cicringsregeling voor den bouw door particulieren bestond, met als gevolg, dat deze laatsten niet tot bouw wenschten over tc gaan. De minister verwacht, dat hierin ver betering zal komen door de „finan cieringsregeling nieuwbouw 1947". fn het kort komt deze hierop neer, dat de staat bereid is jaarlijks 4 pet rente te fournecren over dat ge deelte van de stichtingskosten, dat onrendabel moet worden geacht. Mocht over tien jaar (of vijftien iaar) nog een onrendabel deel dezer kosten aanwezig zijn, dan zal de staat dit voor zijn rekening kunnen nemen. Deze regeling is alleen van toepassing op woningen met een in houd van 500 M3 of minder, omdat juist aan dit soort woniijgen een nijpend tekort is. Groote belangstelling voor „Winner 1947" De internationale honrlententooo- stelling, die in het RAI-gebouw 'e Amsterdam is gehouden, is thans ten einde. Meer dan 25 000 bezoekers uit alle provinciën bezochten het RAI-ge- bouw. Tot hondenwinnaar 1947 werd uitgeroepen de Airdale terrier Courtficld Cadeau Again" van mevr. C. Mutsaerts-Kerstens uit Ois- térwijk (N.B.), die daarmede beslag leerde op de zilveren medaille, uit geloofd door de Koningin voor den besten hond van de tentoonstelling Dc tweede prijs was voor de Cocker Spaniel „Romnv of Sorrel Cottage" van mevr. T. v. d. Sandt uit Weert, die de Cvnophilia plaquette ver wierf en de derde voor den ps- g'.ngees „Po-go's patjebocf" van mevr. M. Sillescn-v d. Horst ut Haarlem, de zilveren medaille, uit geloofd door Prinses Juliana voor |den besten zelfgefokten hond, werd gewonnen door den tweeden prijs winnaar .Romny of Sorrel Cotta ge", door W. Meuldijk 'S-^\ A 305 Dc eerste hejft van de orakelspreuk was nu afgehandeld. Knokrinius cn Inkvleccus had ik door lisI verslagen, nu was ik weer de baas over mijn koninkrijk cn zou zorgen dat alles weer goed werd. Dc mcnschcn moesten véél eten cn vécl plezier hebben om zich gelukkig Ic voelen, dat moest je als hcerscher over hen goed begrijpen. Ik was band dal de bevolking van Athina boos zou zijn, maar dat viel erg mee. Ze hadden gehoord dat het ventje op den vogel hun prins Splintcrianus was cn waren zoo opge- logen over mijn heldendaden, dal ze al hun leed vergaten. ,,Lc\e Splinterianus", riepen de mannen en vrotfwen: ..Hij brenge ons vrede en welvaart, leve onze dappere prins!" Jc begrijpt dat ik erg trotsch werd toen ik het hoorde. Ik had alle gevaren niet voor niets getrotseerd, dc twee bedriegers waren verdreven, ik zou zorgen dat het mijn onderdanen aan niets ontbrak. Ik wuifde en dc mcnschcn juichten cn ik vergat hcclcmaal dc waarschuwing van het orakel. „Pas op voor den blauwen soldaat". Hij stond een eind van dc luichcndc menigte af, die blauwe soldaat met z n blauwen pak. Hij was dc trouwe dienaar van Knokrinius geweest en nam wraak omdat ik zijn meester ontvoerd had. Toen ik in dc lucht boven hem vloog spande hij zijn boog, legde er een vlijmscherpe pijl op cn richtte nauwkeurig Rest van Europa Het elftal van „De Rest van Europa", dat Zaterdag 10 Mei a.s. in Hanipdcn Park te Glasgow uit komt tegen de ploeg van Groot Brittannië, zal gekozen worden uit de volgende vijftien spelers: Doel verdedigers: O. Jensen (De nemarken) en Da Rui (Frankrijk)*. Achtcrspelers: W. Steffen (Zwit serland), H. Nillson (Zweden) cn P. Petersen (Denemarken). Middenspelers: J. Carej (Eire), Parola (Italië), Ludl (Tsjechoslo- wakije) en S. Joksch (Oostenrijk). Voorwaartscn: C. A. Prest (De nemarken), K. A. Hansen (Dene marken), G. Nordahl (Zweden), G. Gren (Zweden), E. Mclchior R(Oos- tenrjjk) en F. Wilkes (Neder land.) Voor de achterhoede is ook cle opstelling, links of rechts, van Pe tersen (Denemarken) mogelijk. In de middenlinie is de lor- Carey voor alle plaatsen te gebruiken, ter wijl in dc voorhoede de plaats van de bin- nenspelers Wilkes, Hansen cn Gren nader moet worden bezien. Dc keuzecommissie van dc FIFA, bestaande uit dc hecren R. W. Seci- draijers (Belgic) als president, K. J. J. J. Lotsy (Nederland) er R. Frederickscn (Denemarken) had niet dc beschikking over de spelers uit Sovjet-Rusland, daar van dat land bericht was binnengekoi *r n, dat men geen spelers voor het con tinentale elftal ter beschikking wil de stelde. Van Zuidslavië was to taal geen antwoord binnengekomen. De Zwitser Rappan, die vele ta len spreekt cn een uitstekend speJ- kenncr is, werd tot trainer be noemd. De heer Lotsy werd belast met de algemeene le'iding van de continentale ploeg. Dc spelers ko men 5 Mei te Amsterdam bijeen en ontmoeten den volgenden dag te Rotterdam het Bondselftal, welke wedstrijd bedoeld is als training. Woensdag vertrekt de ploeg per vliegtuig naar Schotland. Na de ontmoeting te Glasgow op 10 Mei gaan de spelers Zondag 11 Mei weer per vliegtuig naar Amsterdam te rug. Dc spelers zullen voor dezen wedstrijd een vergoeding krijgen, welke zij in hun land voor een der gelijke ontmoeting gewend zijn te ontvangen. Dc amateurs onder hen krijgen geen vergoeding, doch het bedrag wordt aan hun voetbalbond gegeven, opdat men voor ieder een passend souvenir kan koopen. Schulte-Boeyen staken den strijd Gisteravond om 7 uur, enkele uren voor het einde van den wed strijd, heeft het Ncderlandsche kop pel Schei H eBoeyen, dat toen met een ronde voorsprong aan den kop lag, opgegeven. Dit geschiedde als gevolg van het niet toekennen van een ronde welke do Nederlanders genomen hadden. Toen de jury weigerde te erkennen dat zulks op regelmatige wijze gebeurd was, staakten Schul- te en Boeyen den strijd. De eindstand van de 2iste Pary- sche zesdaagsche wielerwedstrijden luidt: 1. BruneelNaeye (Belgic) 810 punten. Op drie ronden achterstand 2. KnechtKubler (Zwitserland) 319 punten. Op vier ronden achter stand 3. GirardLouviot (Frank rijk) 250 punten. Op vijf ronden achterstand 4. Guimbretiercle Ni- zerhy (Frankrijk) 780 punten. 5. Seres—Lapebie (Frankrijk) 483 punten. New Yorksche Beurs Atch.T Baltim. Ca li. Pa c. Illin.C. f N.Y.Cem Rcnns.R. Sout.Pac. Un.Pac AII.CIi. Ani.Can. Am.Car. A.Smelt. A.T.cnT. Am.Tob. Anac C. Bcthl.S. BocingA. OirysUr City B ConsolE Douglas Du.P N'. Eastm.K. Gen El Gcil.MoL 24/3 liH 88 88 IJ 14!» 14'; 12'i 12j, 25!» 25!» 17' 4 17-;. 2iyt 40!, 40!, 22)1 j 123 124 173 174=i 94y6 94)', 50* 50'/, 55 "t 56 165'; 166)1 73! 74 38"i 395^! 91 92'^ 21 21', 96, C7'/.J 39^ 391/J 27', 27'. 67^ 685S 187 185'.-. 241 240 35 'i 35J-J 59!» 50 Good T. HudsonM Int.H. I.Nickel Int.TcnT Kenn.C. Alotitg W Pac.AL RadioC. Rep.St. Rev T B. Scars Ft. Shell Un. Soc Vac. StandBr. St.OilNJ Studeb. TcxasC. U.Aicr. UnCorp. UnFruit USRubb US Steel Westing. Woolw 24*3 .jo 55% 55 17 Vi 17 y, 84 ?4"« lik 46 46', 57'/, 5S 6. ty, 87. 9 27'/. 287. 40", 40", 35'. 35 26'; 27). 14'/, 14'/, 34'/» 35", 66', 67", 21', 21H 59i; 60', 'li 'li 49', 49 52'; 52^ 7.-'. 73', 25'.; 25'i 48'/. 48' Bieden. Omzet 580.000 OVERZICHT EFFECTENBEURS 3p de beurs ovcrheersch- :e een vaste stemming. Vooral de Indische fond- jen en de cultuuraandce- en waren goed gedispo neerd. Ook strekte de goede stemming zieh uit tot de scheepvaartaan- deelen cn de industriee- len. Obltgotiln Ned. '38 (314) 3 duo 1047 (314) 3 Ned. '37 3 NWS 27- Sn eert. 100 2lA N.l '37 A 3 21/5 24/3 100'/, 100', 99'/, 99'.-. 99 V* 991 i 82". 82^ 101", 101', 95", Actieve aandcelm Bartk. en crcdtct. instellingen: Ned. h. Mil A.K.U aand v. Bcrkels ijnf Calvé Dellt Lever Br cn Unil °hiliDs eloeil-' Knn Pciril. Mij. A'dnm Rub Deli-Balav'ia R m- Oost lava R.M. SerbadJadi S R. Hnll Atner. Lijn KNSM Sch. Unie Rolt. Llnvd St Mil Ncdcrl. hV I.vn^cbe Cult MH Ncd Ind. Suik. U 54'; 113 Deli-Bat. 116'* 1194', Dcli-M||. 132 135 120'» 119! j Senemb- 130 131 148)'! 150 Nict-acticye aand 11? 121"» Prov en scm leen 151'; 152 A'dam '37 1 3H 101JÜ 235' 238'- VHaze 1937 3lS 331 331 N-H 3e l '38 2H 359',, 370 R'dam Ie en 3e 140 143 Ine 1937 3'.A 10U£ 91 y2 95 Dito 103S 3LZ 3 HU 14 68*/» 70 Ulr. nr. '37 3H- - 70 Utr. eem 37 1 3X 163 165 Bank. en crcdtct- 181 1S6 instellingen: 144". 13S 145 "t 139', 155 Ulr- Hvo. 3'A c9)4 99'/* 154 dito 2 o.v.u 3lA 206); 209'/, Industr. obligaties 105' 105 A.K.U. obl. 5% Berth's en 1 lY* Lever', Z. M. 3% Werkspoor 3Y Bat. Petr. Mil 3Y b'tet-aet. aand. Rank- en crcdtct- instellingen A'damsche B- Incasso Rottcrd Bankver Van Gelder Kon Nd H oven* Gist en Snir.fahr Wilton Fvenoord Diversen Amster Ball- Mil. Ned Wil Walv.v. bieden t laten 102'/, 10) 102", 1027, 1375; 147'/, 141', \v>- 155 355 16?", 102)4 138 147 141 1 w 157'; 360 168!'. GEVRAAGD: Een gebruikt doch good HUISORGEL Met minstens 10 registers. Nauwk. opgave van prijs, merk. houtsoort met namen der registers, onder no. 4272 bur van dit blad. Doktersgezin (3 volwas senen. 3 kinderen) zoekt of gedeelte van huis voor dc maand Audustus in boschrijke omgeving. Brieven onder No. 4245 bureau van dit blad. WIE WIL WETEN wat 'm in 1947 bjven z'n hoofd hangt, stuurt oostwis- sel groot f 2.50 met naam. geboortedatum en geslacht op het strookje van den post wissel JEAN FAGEL. astro loog, v/d McerstrHaarlem RITSEMA Stof zuiger fabriek HILVERSUM QHinin Onze reparatic-afd. „,mnn j REPAREERT j alle mcrlten I STOFZUIGERS LM.li BEKENDMAKING Dc Burgemeester van Amersfoort brengt ter openbare kennis, dal op dc secretarie der gemccnle. kamer j, ter inzage is nedcrgclcgd cn in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar wordt gesteld dc beslissing van het gemeentebestuur d.d. 21 Maart 1917, op het verzoek van L. H. Enters om verbetering van dc op 22 Februari 1947 vastgestelde kiezerslijst. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den dag dezer kennisgeving, kan door een ieder, die niet in dc door het gemeentebestuurgenomen beslissing berust, dc zaak bi) een met redenen omkleed verzoek, vergezeld van dc be wijsstukken cn van een afschrift der beslissing van het gemeentebestuur, worden onderworpen aan dc uitspraak van den kantonrechter, binnen wiens ressort de kiezers lijst is opgemaakt'. Dc verzoeker laat zijn verzoekschrift met afschrift der bewijsstukken cn der beslissing van het gemeente bestuur. binnen twee dagen na de indiening bctcckcncn aan hen, die bij het verzoek aan het gemeentebestuur partijen zijn geweest. Hij doet het exploit van beteeke- ning ter griffie van het kantongerecht ncderlcggen. Dc wederpartij kan binnen «vijf dagen na deze betce- kening cenc memorie van antwoord aan den kantonrech te^ indienen met overlegging van bewijsstukken. Burgemeester cn Wethou ders van Amersfoort roepen de houders van trekhonden en hondenkarren op, om op 3 April '47 des voormiddags 10 uur op de binnenplaats van het polilicburcau alhier te verschijnen ten einde hun hond(en) met kar(rcn) aan een keuring tc onder werpen. Burgemeester cn Wethou ders van Amersfoort maken bekend, daf aan het Stad huis is aangeplakt een pu blicatie inzake een verzoek van G. SMIT om een verlof B in het perceel Hof 21 al hier. Zij, die zich thans als abonné opgeven ontvangen alle in Maart nog verschijnende nummers van ons blad gratis. Ondergeteekende wenscht zich te abonneeren met ingang van 1 APRIL a.s. per week a 31 cent per kwartaal a f 4. (doorhalen wat niet verlangd wordt) NAAM: ADRES: WOONPLAATS: zenden aan de administratie van het SNOUCKAERTLAAN 7 AMERSFOORT Voor invaliden in Amersfoort en Omstreken PROPAGANDAVERGADERING Algcm. tNederl. Invaliden Bond A.N.I.B. -Aid. A'foort op Vrijdag 28 Maart a.s. in het gebouw St. Jozef Lieve Vrouwestraal 42, aanvang 7.30 uur. Spreker: B. N. v. d. HENGEL over: Wat beteekent rehabilitatie voor invaliden Na afloop gelegenheid tot vragen stellen. Iedere in valide, ook dc intcllccluecle, worden verzocht aanwe zig te zijn, daar het hier een algemeen belang betreft. Het Bestuur A.N.I.B., afd. Amersfoort Secretariaat: Banka^tr. 50, Amersfoort MEUBELVEILING. In opdracht v, h. Ncdcrl. Bch. Instituut Afd. Amersïoorl rullen op VRIJDAG 28 MAART v.m. 9'A uur i h. Sl. Pietcrs- en Blocklandls Gaslhuis, Achter Davidshof 1 Amersfoort publick worden verkocht: DIVERSE BETERE MEUBILAIRE GOEDEREN EN EEN PARTIJ GLAS- EN LUX AARDEWERK. KIJKDAG Donderdag 27 Maart 10—12, 2^1, Houders schadckaartcn S.E.C.'D.V.B.O. hebben voorkeur. Dc deurwaarders- D. SCHROOR H. VOLBEDA Gevraagd STOFFEERDER bekend met hel maken van glas- cn over gordijnen. Leggen van zeil en traploopcrs, alsmede herstelwerkzaamheden. Alleen zij, die zich bekwaam achten, kunnen sollicitccrcn. Bij gebleken geschiktheid behoorlijke positie, Binnenhuisarchitectuur ARNHEMSCHESTRAAT 20 TELEFOON 5781 WIJ VERGROOTEN UW SCHOENEN ïn 1 tot 2 maten. Beslist ook doen. Thans slechts I 1- Haal 'r VAN MAANEN bij SOESTERWEG 214 WAAR OOK IN NEDERLAND... MAAT- COPSSTTEN worden gemaakt voor ieder fi guur - vakkundige bediening - volmaakte pasvorm en afwerking. Sterke satijn drill, gepat. balei nen. Prijzen van fl. 34.35 tot fl. 47.48. (8 textiel punten.) Onze Corsetière, Mej. A. Glas is iederen Donderdag om de veertien dagen v. 10.30-4 u. aanwezig in AMERSFOORT ten huize v. Mevr. Krul, van Campenstrgat 8, voor hel opnemen van malen en bestellingen. 500ste STAATSLOTERIJ le kliste le lust Maart 1947 HOOGE PRIJZEN 1590 IP3M. 1000. fAJl; 2I99J; (00 4689; 8J64. |1M0. 11446, *00: 19421. 100: 3179. 3278 3799. 3858. 4725 6311. 12603. 15970. 20014. Prijzen vin 1034 1046 1069 1087 1122 1155 1162 1180 1209 1210 1321 1225 1293 1337 1360 1362 1401 1417 1465 14>D 1495 1534 1537 K-34 1603 1616 1632 1636 1636 1681 1712 1716 1773 1792 IW2 1657 ISH 1599 1993 1936 2000 2055 2062 2071 2110 2114 2;M 2210 2219 2331 2237 22-14 3357 22S9 2315 2345 2359 2370 2405 2406 2116 2118 2U4 2449 24*4 2312 2533 2544 2566 26«9 2646 2655 2516 265S 2 2702 2731 2753 2757 275» 2773 2830 2540 2893 2902 2906 29i0 25'6 29ES 2D05 3023 i 3121 3163 3247 3251 3252 3544 3348 3352 3104 3604 3617 36J5 3650 366.1 2666 389" 3723 3739 3742 3512 3632 3344 3632 3E£3 3t"9 3911 3912 3915 3931 3950 3951 4017 4027 407# 4'IJl 4104 4112 4126 41*5 4113 4220 42S7 42SS 4326 4335 4365 4405 4421 4490 4501 4506 4635 4692 4729 4819 4827 4876 4009 4910 492) 4927 49ÏI 4914 4969 497? 503» 5067 SO80 MJ94 5155 5181 5162 5171 5P5 5202 5269 S.in2 5326 5405 5113 5441 5447 5470 5461 5190 5512 5535 5381 56011 5614 5661 .56.4 5785 5804 5830 5883 589» 5939 5942 5982 6000 6011 6023 6050 «054 6070 6075 6079 6013 6103 6272 6286 6302 (185 6439 6466 6467 6477 f,487 65(8 6551 6',37 6593 6597 6600 6637 tOJfl 6667 6679 6634 6607 6709 6726 6728 6731 6765 6772 6792 6877 6682 69.96 7002 7003 7030 7032 7063 7078 7)43 7151 7.185 7409 7450 746 7495 7505 7516 f 7528 7545 7551 5553 7610 7664 7715 7719 7720 7755 770-1 7772 7787 7823 7832 7641 7855 7888 7913 1933 7970 797B (RI2<» 8112 8130 8252 8263 8280 8289 B3U0 8383 8389 8430 85111 8550 8332 8510 8612 8619 8671 8675 8699 8735 8772 e830 8953 8060 8906 9011 9022 9077 1)105 RII4 9115 9121 9126 9135 9184 9192 9228 9242 9214 0261 9209 93J6 9.)h3 9180 9413 9461 94'38 9594 9605 9650 »665 9633 9687 9723 0723 O-'ei 9371 9883 9013 993B 991M 10008 10014 10038 10039 I0UII 10062 10134 101.19 10161 10171 10104 10230 10267 10342 10358 10402 10415 10432 10437 10446 10489 10301 105011 10530 10542 105»7 10550 1059b 10610 10632 1073» 10798 10844 10855 10709 10925 10956 10937 10994 10997 11013 11052 11110 11143 11152 11159 nMi ||2»5 11217 11233 11257 1)318 1IÏÖ5 11441 11467 11478 H503 11505 11512 ||J47 11586 11599 11633 11651 116SJ U6JJ 11684 11732 I1758 I1S01 11817 11848 11852 11856 11872 11876 11903 11923 11968 119/1 11974 11987 12100 12106 12120 12124 13130 12138 12150 12195 12233 12239 12245 iix>4 12310 12224 I23e6 12382 12384 12407 12412 12431 12447 12479 12153 12470 12492 12507 12564 12595 I26CO 12606 12623 12063 12818 12822 12843 12865 12876 12915 12939 12948 12999 13011 13013 13093 13100 13103 11114 13140 13145 13148 13206 19209 1321.3 13245 1J265 13293 13314 13311 13391 13426 13450 13472 12516 1355» 13574 13O27 I3o50 13578 13700 137C8 13783 1:205 13889 13943 13949 I3J33 13958 13794 1404? 14079 14120 14140 11147 14185 11205 14233 14326 14J3I 11344 14347 14148 14396 11398 14405 M425 14494 14502 14515 14519 14556 14603 M607 14615 14634 14414 14656 14659 14M3 14710 14731 14732 14755 14817 14863 14597 14112 14920 14*27 14936 15006 1J047 15048 15135 15221 15239 15276 15290 15304 I..239 15392 154JO 15426 15454 15459 |J4#o |«»9j 15554 15509 15633 1J634 15446 15651 15657 I5i32 15749 15756 15754 15775 j57.70 15814 I5B34 I5S48 15855 15874 lit*'5 15897 15935 15948 15*56 |J?67 15572 16038 1S079 I60P9 16123 18156 16245 I624P 16258 16275 16237 I6JI4 14318 163-9 16317 16355 ICJ63 164.18 16412 1(,445 16152 16157 16494 1B552 16723 16736 16775 16791 10799 I6608 16317 16840 16858 16901' 14967 17052 17010 IT073 170Ï0 17118 l?150 17189 P193 17202 17209 1.239 17257 17285 17286 17303 17326 17352 17369 17388 17419 17480 17564 17604 I7«05 17680 17649 17710 17765 17803 17952 17955 17970 17977 17930 1K021 ÏBO^O 18094 18033 13132 10144 18117 18227 1E223 18-37 13332 18333 18353 1835» 18127 18501 18.503 18536 18551 1»556 1859J I8T0 I86B8 18720 18711 18712 18749 18753 18767 6783 18791 18797 16804 18812 188-37 18931 18974 19006 19014 19017 19044 13090 19124 19205 19222 19241 19242 1H262 19.102 19223 19361 19.196 19456 19525 19539 19541 19558 19562 19622 19809 19673 197)0 19710 ITM 19771 19906 19*38 10952 19975 199*0 2000) 20020 20030 20039 20163 20204 20224 20215 20:42 20301 20316 20327 20344 20355 203*2 20376 20389 20390 20474 20515 20324 20544 20580 20606 20607 20647 20705 20729 20809 20827 20832 30861 20953 20P77 21Ö29 21030 21079 21108 21140 21143 21191 21267 21277 21283 21291 21317 21166 21471 2I478 21501 21523 21548 21568 21569 21381 21602 21604 21621 21634 21656 21698 2173» 21769 21812 21814 21843 21857 21863 21877 21897 21030 Wij zetten daar nieuwe zolen en hakken onder. Laat nooit los. Kinder- van f 2.af, Dames- f 2.75, Hceren- I 3 60 p.p. VAN MAANEN, Lederhandel, Soesterw. 214 Bij den Marine Luchtvaartdienst kan ONGEHUWD BEROEPSPERSONEEL aangenomen worden als: Toclatingscischcn: Einddiploma H B S. 3-jarige cursus of een daaraan gelijkwaardig getuigschrift. - Einddi ploma M.U.L.O. B Bewijs van overgang van 3e naar •lc klasse H.B.S. B 5-jarigen cursus. - Diploma A Zee vaartschool (stuurman of machinist) (Moeten op I Mei 1947 in het bezit van den candidaat zijn). Leeftijd: 19 t.m. 24 jaar Tot het verkrijgen van inlichtingen dienen gegadigden zich eerst schriftelijk te wenden tot hef Ministerie van Marine, afdeeling Personeel, Lange Voorhout 7, 's-Gravenhage. Op adreszijde enveloppe vermelden: Sollicitatie onderofficier-vlieger. Daarna aanmelding uiterlijk tot 1 Mei 1947. TE KOOP AANGEBODEN Aanpeb. prachtig: fyn kip pcngril, in elke hoeveelheid, dcsgcwcnscht thuis bezorgd. A v. Soercn Azn., Schoolstraat F 205, Nijkerkervcen. 4225 Koemest bij elke hoeveel heid. K. J. Mater, Wocst\jjzcr weg 56. tel. 5073. 4221 Rojal schrijfmachine te koop aangeboden. Brieven onder No. 4266 bur. v. d. bl. Prima slofzuigcr tc koop. v. Marnixlaan 12. 4243 Te koop: Dressoir, uittrek, tafel, vier sloelcn met tryp alles mooi zwaar eikenhout, ligstoel met o kapok kussens, divan, salontafel, kaptafel (ge schikt voor kapsalon). Stephcnsonslraat 58. 4244 Wegens omstandigheden tc koop twee woonhuizen een. trum der stad. Koopsom f 7000. Huuropbrengst f 468 per jaar: Lasten beide wonin_ gen f 55,64 per jaar. Brieven onder No. 4254 bur v. d. blad. Stalmest tc koop voor tuin of gazon, fanco thuis. H Muldc, v. Bcmmclstraat 79. 4256 Mooi 12 els vloerkleed. Arnhcnischeweg 129, 4259 l'c koop: 2 pers. pitch.pine ledikant met kapokbed. Volta straat 3. 4261 Dricdeclig bedstcl (2 pers.), cn kachel eventueel tc ruilen voor vloerkleed. Willibro-. dusstraat 19. 4262 Tc koop: 2 cn .3 j. roodc. en zwartcbessenstruiken, 35 ct. per stuk 3 cn 2 j. frr bl li. gustrum L. i/» r, f 5 100 Chr. Verijzer Hamcrsveld. b d. Tol 4269 TE HUUR GEVRAAGD Jongelui die in Mei wen. -rhen te trouwen zoeken ge. deeltc van huis of ongenieu bileorde kamers met kookge legenheid. Brieven onder No 4257 bureau van dit blad. Gemeubileerde zit.slaapka mer gezocht, door dame alleen b.b.h.h. Br. no. 4267 bur. van dit blad TE HUUR AANGEBODEN Zit.slaapkamer met vrye keuken. Voor dame alleen. Br. No. 4255 bur van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd voor het schoon houden van klein kantoor een flinke werkster voor 1 of 2 ochtenden per weck Br. no. 4110 bur. iar. dit blad. Een dagmeisje gevraagd van 85 uur. Mevr. Blom, Ursu- lineweg E 17 Leusden. 421)1 t Net m<?isjc gezocht in een voudig gezin, voor dc morgen uren of enkele dagen per weck. Goed loon cn goede bc_ handeling. Br. no. 1238 bur. van dit blad. Gevraagd meisjc \oor 6 da. gen of minder in de week van 9-12 of langer. Klein gezin, geen wasch. Aanmelden na 4 uur de Bruyn Kops, Stort Noord 28. Tclef. 5657. 4258 Gevraagd net meisje van l2 uur. Mevr. Montauban, •umatrastraat 18. 4268 PERSONEEL AANGEBODEN B. z a. werkster voor ae schoonmaak. Brieven onder No. 4252 bur. van dit blad. Werkster zoekt voor 2 hccle of halve dagen werk. Ook voor Soestcrkvvartier. Brieven onder No. 4260 bureau van dit blad. Jonge vrouw zoekt werk. huizen voor halve dagen. Br. onder No. 4263 bureau van c'it blad. LESSEN Voorjaarscursussen Vanaf heden inschrijvingen nieuwe lessen Privélesscn volgen- afspraak Dansschool Joop Snyders. Korte Gracht 4242 RUILEN Ruilen: Groote ronde tafel met uitschuifblad voor klei. ncrc. Ook te koop. Paulus Buyslaan 15. 4253 Ruilen: Prima stofzuiger merk Vampier voor hceren. costuum of loopcr. Brieven onder No. 4265 bureau van dit blad. DIVERSEN Groninger Verceniging „Gruno" Fcestvand. Opvoe. ring van: „Zoo woar as ik Jan Diekstrao heit" B1 spe 1 in drie bedrijven op Zaterdag, 29 Maart, aanvang 8 uur Prin senhof Introducécs f 2. 4264 C. Boering. Psychometrist uit Zaandam, geeft Woensdag 26 Maart a.s gelegenheid voor Privé-Consult in „Het Volks gebouw". Snouckaertlaan 11. Tc bespreken by den gerant. Kunt u nog even wachten, dames? De pracht collect.e hoeden, die wü u zullen too- nen bü de heropening van onze gemoderniseerde zaak in de weck voor Paschcn zal uw geduld ruimschoots bcloonon. Maison Moderne. Utrechtsche. straat 21, A'foort. 4!33

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 4