DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Was Linggadjati niet geteekend oorlog ware gevolg geweest" Plaatsvervangers te Moskou maken voortgang Liga voor samenwerking in Europa opgericht Linggadjati': Australische havenarbeiders zullen boycott opheffen Koffie, thee en cacao blijven Oppositie niet tevreden gesteld meer praten" Groote Vier"een avond uit Comité's in vele landen Gevaarlijke zones bij Terschelling Twee eieren met Paschen Engeland betaalt zijn schuld Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 1.pêr kwartaal Losse oummers 10 Ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 26 Maart 1947 Nr. 604 6e Jaargang Re<L en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur TJ. DE BOORDER (Van onzen parlementairen redacteur) Ti E min of meer demonstratieve opstelling van dragers van anti-Linggadjati-speldjes voor den ingang van de Tweede Kamer u'as gistermiddag wel ren ongewone verlevendiging van het anders zoo rustige Binnenhof, doch politiek was zij slechts een machtelooze uiting. Het ontwerp-accoord was immers 's mor gens in Batavia geteekend en dit bctcekende zoo duidelijk een onherroepelijke beslissing, dat de debatten over de regeerings- verklaring van Vrijdag er een niet te miskennen matheid door ver kregen. Het eenige punt dat nog ter gedachtcnwisseting overbleef was de vraag of de Regeering door haar machtiging aan de Commissie-Generaal afgeweken was van het votum der Tweede Kamer van 20 December j.l. en zoo ja. of er voor die afwijking gewichtige staatsbelangen waren aan te voeren. Als men niet op korten tcr- I jQ.cL C ons niet m«n tot ccn oplossing- was gc- 11 komen zou het eenige alterna- tief een groote militaire actie zijn geweest. Het ligt voor de hand dat de regeering in deze omstandigheid onmiddellijk doortastte, toen men, tot over- ettistemming kon komen. De minister verklaarde verder, dat er geen sprake is geweest van internationale pressie. De regeering heeft bezwaren om de adviezen van de Commissie-Ge neraal openbaar te maken. De mi nister erkende, dat de C.G. niet ho mogeen was, de ontslagaanvrage van den heer De Boer is bij de re- gecring in behandeling. De moti- vccring voor de weigering van de profs. Verzijl en Posthuma om lid te worden van de C.G. is juist bij de regeering binnengekomen. Ook hierover is de regcering in beraad. De thans genomen beslissing is geen afglijden of concessie; zij was de laatste steen, die de regcering had bij te dragen tot samenwerking op voet van gelijkheid. De interpre tatie was in wezen eenzijdig en het was niet juist om het als vanzelf sprekend te beschouwen, dat zij ook van Indonesische zijde zou wórden- aanvaard. Motie Bij de replieken diende de heer Schouten, mede names de Kamer leden Tilanus, Bicrema en Zandt de volgende motie in: „De Kamer, overwegende, dat de mededeelingen van de regeering inzake het tijdstip, waarop zij haar heeft ingelicht omtrent de wijziging van het beleid met betrekking tot Ne- „Ik verwerp Linggadjati, zooala een deel der publieke opinie het op vat. Do onderteekening gaat in te gen het resultaat van het overleg tusschen regeering en volksverte genwoordiging", zei de heer Schou ten. „De regeering heeft", aldus be toogde de heer Schouten verder, „haar verklaring veel te laat afge legd. Opnieuw heeft zij de gelegen heid voorbij laten gaan om te 'no nen, dat het haar ernst is de volks vertegenwoordiging tijdig in te- lich ten". Spr. eischte klaarheid over het ontslag nemen van den heer Dc Boer. De heer Tilanus (CH) kon na dc rede van den heer Schouten niet veel nieuws zeggen. Het is eigenlijk on verklaarbaar. dat deze ervaren par lementariër zich steeds weer in je positie laat dringen van na den heer Schouten te moeten spreken en te moeten ondervinden, dat zijn mede leden in grooten getale naar de kof. fickamer vertrekken, omdat zij over tuigd zijn niets nieuws te zullen hooren. Nadat de heer Vonk (P. v. d. V.) beschouwingen had gehouden, welke van die der beide vorige spre kers niet essentieel verschilden, kwam prof. R o m m e (K.V.P.) a>.n het woord. Hij stelde de volgen de c«ric vragen: 1. Was het noodzakdi.k d«=> Ka mer voor een voldongen feil te stel len 2 Werd deze regcering-daad ge vorderd door het belang van het Koninkrijk? 3. In welke situatie stelt deze on- heroepelijke daad het Koninkrijk? De Repubi'tk heeft formeei net „onduidelijke" Linggadjati aan vaardt. doch tet „duidelijke" met zoo zei hij verder. Het buiten dc Kamer om tot stand doen komen van overeenstemming verdraagt Zich kwalijk met de verhouding tus schen Kamer en Volksvertegen woordiging, tenzij hier een landsbe lang in het geding was. Verbaasd Mr. Jo e k e s (P. v. d. A.) ver baasde er zich over. dat men in plaats van zich de geweldige betce- kenis van dc onderteekening van Linggadjati te realiseercn er over gaat praten of de weg erheen wel juist geweest is. Men beklaagt zich hu over de afwijking van het Ka mervotum. Doch dat had aan den inhoud van de overeenkomst niets veranderd. De motie-Romme mag toch niet beschouwd worden als een belemmering voor dc onderteeke ning? Er zijn duidelijke tcekencn, dat cr 'n einde moet komen aan den toestand van onrust in Indonesië. De economische toestand is buiten gewoon slecht. Wij zouden interna tionaal 'ons gezicht verloren heb ben indien \vyj op den brief van Sjahrir niet „ja" hadden gezegd. Paul de Groot (C.P.N.) gaf in overweging een parlementaire com missie in te stellen, die zou kunnen overleggen met een dergelijke com missie uit het Indonesische parle ment. Ds. Zandt (S.G.). kenschetste wat thans in Indonesië gebeurt als een gang naar den afgrond. Jonkman spreekt Minister Jonkman in de avond vergadering het woord verkrijger.*., zei o.m. dat het vernieuwingsstre- ven een zoo duidelijk internationaal aspect heeft, dat wij ons gelukkig mogen prijzen, dat een vernieuwd Nederland thans in dc rij der vol ken treedt. De Minister meende, dat door den brief van Sjahrir de opvatting van de Ncdcrlandsche regeering, dat zij slechts gebonden was voorzoovcr in de interpretatie was neergelegd, volkomen wordt geëerbiedigd. Een motie, zei hy, kan nooit een voor schrift zijn. derlandsch-Indië, niet bevredi gen, betreurt, dat dc regeering niet tijdig mededecling van de wijziging in dit beleid heeft ge daan, noch tijdig daaromtrent overleg met de Kamer heeft gezocht." Prof. Romme verklaarde, dat de Minister hem piet duidelijk heeft gemaakt, dat het noodzakelijk was de Kamer voor dit voldongen feit te plaatsen. Hij betreurde het, dat de regeering de onderteekening tot stand heeft gebracht buiten de Ka mer om. Als de regeering op haar standpunt blijft staan zal spreker daarmede in de toekomst rekening houden. Tegen de motie-Schouten had hij verschillende bezwaren. Aan het slot van de zitting kwam de motie-Schouten c.s. stemming. Zij werd met 55 tegen 26 stemmen verworpen. j Geen voorstandster I van Linggadjati Een onbekende juffrouw heeft gisteren Het Parool" en Het Vrije Volk" in Amsterdam opge- j beid. Zij gaf zich uit voor een telefoniste van het. ANP en zei: j Jlc heb een spoedmedcdecting I voor U: Linggadjati is NIET onderteekend". j Natuurlijk hebben deze bladen zich niet bij den neus laten ne- I men omdat, hetgeen die juffrouw waarschijnlijk niet weet, het i ANP, als het belangrijke mede- deelingen heeft te doen, dat doet via het telcxnet en ter waar- schuwing, dat er „groot nieuws" in aantocht is, een duidelijk hoorbare bel laat rinkelen. Het- geen het in dit geval ook weer (leed: vermoedelijk hebben beide i kranten zich met het ANP >n i verbinding gesteld en gevraagd, wat van deze telefonische mede- dceling waar is, want het ANP I taakte prompt, natuurlijk per telex bekend: „Wrj waarschuwen, I dat iemand zich voor ons uit- geeft met valsche mcdcdcelin- j gen". Eén ding lijkt ons wel zeker: j een voorstandster van Lingga- djati was deze juf niet! Dc spoorbrug bij fiedel is Bijna ge heel hersteld, zoodat binnenkort weer een snelle treinverbinding met het Zuiden van ons land mo gelijk is Rekeningen van Am. ingezetenen vrij Dc Nederlandschc Bank N.V. afdee_ ling dcblokkeering deelt mede. dat re. keningen hier te lande van ingezete nen \an dc Vereenigdc Staten van Amerika, met uitzondering van dc re_ keningen van ingezetenen, die de Ne- derlandschc nationaliteit hebben, kun. nen 'worden aangemerkt a's monetair geheel vryjc rekeningen, met dien vcr_ standc, dat de geldende deviezenre- «itrictics ten aanzien van deze rekenin gen onverlet blyven Oostenrijk en Italië in Unesco De economische en sociale rand der UNO heeft besloten tot toela ting van Zwitserland, Italië en Oos tenrijk als leden van UNESCO, de opvoedkundige, wetenschappelijke eu cultureelc organisatie der UNO, Nederland leent tarwe aan Frankrijk Op verzoek van de Frapsche re geering heeft Nederland deze maand 4000 ton tarwe «an Frank rijk geleend, dat daaraan dringon.i behoefte had voor zaai-dpeleindeu. De internationale noodvoedsclraad (T.E.F.C.), die de graan toewijzin gen aan de iraporteerende landen regelt, heeft Nederland de garantie gegeven, dat deze leening in April afgelost zal worden met een zelfde hoeveelheid tarwe. y Opnieuw massagraven ontdekt bij Waalsdorp De dienst identificatie en berging heeft in de Waalsdorperduinen hij 's-Gravenhage opnieuw enkele mas sagraven ontdekt Reed. zijn ver schillende dooden geborgen. Dp op gravingen die onder leiding staan van het hoofd der dienst, luitenant- kolonel A. W. de Ruyter van Steve- ninck cn kapiteiü dr. Ruychaver, vinden voortgang. Dc zitting van den Raad van Mi nisters te Moskou werd Dinsdag ,door Molotof gepresideerd. De vier ministers, die allen aan de discussie deelnamen, besloten hun plaatsver vangers te verzoeken om een on derzoek inzake de kwestie van het vormen van een consultatieve- en adviescommissie. Vervolgens bespraken zij" dc rech ten van Albanië en Pcrzië om deel te nemen aan het opstellen van het vredesverdrag met Duitschland. Marshall betwistte Albanië dit recht. Molotof erkende het, Bcvin schaarde zich aan de zijde van Marshall en Bidault verklaarde dezelfde gedachte te hebben gehad als Molotof, namelijk dat Albanië cr wel recht op had geraadpleegd te worden, omdat het een aandeel in de herstelbetalingen van Italië hoeft toegewezen gekregen. Tcnslot te besloot men deze kwestie naar de plaatsvervangers te verwijzen. Daarna gingen dc ministers over tot een discussie over de te volgen procedure bij de voorbereiding van iet Duitsche vredesverdrag na de conferentie te Moskou. Marshall wilde de verantwoorde lijkheid voor het onderteekencn en ratificeeren van het vredesverdrag van Duitsche zijde niet in handen leggen van een Duitsche regcering, maar in de constitutie van Duitsch land een bepaling opnemen over de verplichting van Duitschland om het vredesverdrag na te komen. Hij was van meening, dat dc Groo- tc'Vier en China alle staten die met Duitschland in oorlog zijn geweest moeten uitrfoodigen tot een vredes conferentie. waar allen gelijke rech ten zouden hebben. Na deze confe rentie zou de raad van ministers de definitieve tekst moeten opstellen op basis van een aanbeveling met twee derde meerderheid van de vredesconferentie*- rekening hou dende met andere aanbevelingen, die geen tweederde meerderheid hadden bereikt. Bidault achtte Marshall's voor stel „redelijk, aanvaardbaar en zelfs elegant". Bcvin wilde eerst zijn rechtskundige adviseurs raadple gen. Molotof vroeg om twee of drie dagen tijd ter bestudeering van het voorstel. Dc vergadering werd tijdig geslo ten om den ministers de gelegen heid te geven een galavoorstelling van het ballet „Romeo en Julia" bij te wonen. de Uno, voor massale vernietiging dienstbaar gemaakt zouden kunnen worden"; het vervangen van het woord „fascist" door „nazi" in de omschrijving van de personen, die niet in het Oostenrijksche leger zul len mogen dienen. Ook de bewoor dingen van de clausules over het ontbinden van nazi-organisaties en van organisaties, die zich bezi; houden met „propaganda, die zich tegen de Uno richt", werden door Goesef aanvaard. r;.#r> m ir f T -é*- t Goesef gêwillij Op de vergadering van dc plaats vervangers voor Oostenrijk heeft de Sowjet-Unie voorstellen aanvaard over moer dan een half dozijn clau sules, die betrekking hebben op de aanhangsels van de economische en jnilitaire gedeelten van het Oosten rijksche vredesverdrag en waarover sinds de bijeenkomsten te Londen geredetwist was. Dc volgende voorstellen worden door Goesef (Sowjet-Unie) die de vergadering leidde tot verwonde ring en verheuging der andere plaatsvervangers zeer bereidwillig aangenomen: Een Bntsch voorstel om de Oostenrijksche landstrijd krachten op 53.000 man te stellen (de Sowjet-Unie wilde aanvankelijk een maximum van 50.000); een Britsch voorstel om in dc clausule, die het gebruik van wapens voor massale vernietiging (waaronder atoomwapens) verbiedt, de volgén- de zinsnede op te nemen: cn andere wapens, die thans of in de toekomst, volgens vaststelling van De overeenstemming over artikel 10 (of Oostenrijk dc sinds de bezet ting van kracht geworden wetten zal handhaven of alleen dc daarin vervatte grondbeginselen) was veel minder volledig. De Sowjet-Unie staat op het standpunt dat de wet ten letterlijk van kracht moeten blijven. Een Sowjct-Russisch voorstel over verplaatste personen omvat twee punten: 1. Vertrek uit Oostenrijk van personen van Duitsche afkomst (Volksdeutsche cn Reichsdcutschc). 2. Oostenrijk moet zich verplich ten het vertrek van alle verplaatste personen binnen zes maanden na het van kracht worden van het ver drag geregeld te hebben. Goesef gaf niet aan, hoe Oosten rijk dit zou moeten volbrengen. De plaatsvervangers besloten dit voor stel samen met dc eerder ingedien de Britsche en Amcrikaanschc voorstellen in dezen naar de politie ke commissie te verwijzen, die een spoedig rapport moet uitbrengen. „Tante Bertha" had mortier in huis! Gisteravond en vannacht is door de fiscale recherche in samenwer king met dc rechercheurs, die met het onderzoek inzake dc affaire „Tante Bertha" belast zyn, een huiszoeking gedaan in dc woning van mevr. B. M.Van der H. K. aan de Mecklenburglaan te Rotter dam. Zij ontdekten in een geheime bergplaats een compleet wapenar senaal, bevattende explosieve stof fen, stenguns en zelfs karabijnen, oen loopgraafmorticr en een instru ment, om gebouwën op tc blazen. Dc in de illegale wereld als „Tante Bertha" bekend staande mevr. B. M. van der H. K. is medio Maart door de P R.A. gearresteerd. Zij zou vele medeplichtigen hebben. NA DE ON DEPTE Ei\ EN ING VAM LINGGADJATI. Ook buiten de Kamer hield men zich bezig met de kwestie cn menig heftig debat ont spon zich. (P.) Blauwwit wint van Malmö De gisteravond in het stadion tc Amsterdam gespeelde wedstrijd Blauw WitMalmo werd door de Amsterdammers gewonnen. Met rust was de stand 00. Het doelpunt werd ccn minuut voor het einde gescoord. Eenige internationale figuren, onder wie verschillende oud-minis ters, zyn reeds maanden bezig om de idee van een Vercenigd Europa vorm te geven. Hun besprekingen hebben geleid tot de „Onafhanke lijke Liga voor Europoesche Sa menwerking" (O.L.E.S.). Deze liga wil alle krachten verecnigen, die in Europa tot een zoo groot mo gelijke samenwerking willen ge raken. Zij wil zelfs den schijn ver mijden het werktuig van eenige wereldpolitieke machtsgroep te zijn en laat de politieke aspecten, wel ke een economische en cultureele samenwerking met zich meebren gen, voorloopig terzijde. Zij is niet gericht tegen eenige mogendheid of groepeering en wijst ieder autar kisch streven en iedere vijandig heid, tegen wie dan ook, af. Zij is geheel onafhankelijk, dus ook van regeeringen en haar hoofddoel is. Europa een waardige plaats te ge ven in de groepeeringen van sta ten. De O.L.E.S. stelt in de voor naamste landen nationale comité's in. De presidenten van deze comi té's vormen den Centralen Raad van de Liga. De Belgische oud- minister-president, Paul van Zee land. is voorzitter van don vooïloo- pigen centralen raad, onze oud-mi nister P. A. Kerstens vice-voovzit- ler. De Liga zal periodiek congres sen beleggen, waarvan het eerste in begin Juni te Luxemburg zal wor den gehouden. Dc vorming van het Ncdcrland sche nationale coiriité is in vollen gang. Onder voorzitterschap van oud-minister Kerstens zullen voor aanstaande figuren uit Ncdcrland sche sociale, economische, cultu reele en politieke organisaties in het comité zitting nemen. Do oprichters van de O.L.E S. hebben contact gezocht met dc re geeringen der voornaamste ge- Ernstige vorstschade bij groente De directie van den tuinbouw geeft het volgende overzicht van de vorstschade in den tuinbouw, zoo als deze zich onmiddellijk na den in gevallen dooi laat aanzien. Ilct is vooral de groenteteelt, die sc ha Je heeft ondervonden, in het bijzonder met betrekking tot kas bloemkool, kassla, andijvie cn peen, die giootcndeols verloren gingen, evenals verschillende in December 11)46 nog te velde staande gewassen ils prei, boerenkool cn dergelijke. Het verlies aan andijvie, bloemkool sla kan worden* begroot op res pectievelijk 3. 1.6 en 56 duizenJ ton. In de fruitteelt bepaalt* zich de schade tot dc in 1916 geplante fruit- boomen op kwcektvpc 11. In de bloementeelt zal men in verschillcn- rozenkassen de struiken tot den grond moeten insnoeicn cn komt schade voor in seringen en horten sia's. In de intensieve boomkweekerij weiden diverse gewassen bescha digd. Men verwacht echter 'n herstel van de ontwikkeling van hot jongeplant. materiaal, bij voldoenden regenval. In de zaadteelt hebben verschillende tweejarige gewassen ernstige schade lcjen, waardoor veel plantmate- riaal ve.'loien is gegaan. allieerden, opdat hun werkwijze niet in conflict mot de algemeene lijnen der geallieerde politiek zal komen. Naast steun aan de initia tieven van officieele instellingen als do Vereenigdc Naties cn de Unesco, wil de Liga ook pionierswerk ver richten. Ten einde versnippering van krachten te voorkomen, heeft de Liga zich in verbinding gesteld mot de voornaamste organisaties, die in dezelfde richting werken. Nationale comité's zijn in oprich ting in Engeland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Noorwegen, Italië, Griekenland, Vcrecnigde Sta ten, enz. KJOOOOOOOOOOODOOOOOCOOCKXOOOOOOOOOOOOOOOOe 61.000 pond voor een stuiver Tl ET hoogste (li vidend, dat ooit l door ccn voetbal-pool is uit gekeerd, namelijk 61.456 pond, is j deze week ten deel gevallen aan een zekeren Edward Cross, au tobus-bestuurder in Aberdeen. Hij had meegedaan aan dc Lit tie- wood's penng pointspool, cn alle uitslagen goed geraden. Na De algemeene secretaris van de fe deratie der Australische haven arbeiders, J. Healy, heeft ver klaard dat het boycot op Ncdcr landsche schepen, dat reeds an derhalf jaar van kracht is, zal worden opgeheven. „Ik heb niet vreugde v ernomon, dat de over eenkomst tusscfiien de*Ncderlan- ders en Indonesiërs, waarbij de Indonesische republiek erkend wordt, is onderteekend", aldus Healy. Na het tcekencn van dc overeen komst werd door de beide dele gaties gemeenschappelijk het volgende telegram naar Lord Killearn gezonden: „De Ncdcr landsche cn Indonesische delega ties wenschen U er in kennis van tc stellen, dat heden. 25 Maart on> 17.30 uur de overeen komst van Linggadjati getee kend is. Op dit historische mo ment, waarop de vriendschap tusschen de volkeren van Neder land cn Indonesië plechtig is be vestigd, wenschen de delégaties gemeenschappelijk U haar waar deering te doen toekomen voor de belangrijke bijdrage, die U gegeven heeft tot^ de verzoening welke thans haar resultaat heeft gehad in dc vestiging van een sterke basis voor de duurzame samenwerking tusschen de vol keren van Nederland cn Indone sië. Lord Killearn heeft aan de Ncdcr landsche en Indonesische delega ties zijn felicitaties cn goede wenschen doen toekomen. „Nie mand hoopt vuriger dan het Britsche volk, dat met deze overeenkomst een nieuw tijdperk van vriendschap, voorspoed cn geluk voor beide partijen moge aanvangen", zoo deelde hij mee. Naar Reuter meldt, zou de Indone sische delegatie aanvankelijk ge weigerd hebben aanwezig te zijn bij de receptie in het paleis van den lt.-G.G., omdat men het niet passend zou achten op een oogenblik waarop de bevolking van Oost-Java heftig veront waardigd is over de militaire actie by Modjokerto. Alwéér volgens Reuter zouden Sjharir en dc andere Indonesische ge delegeerden op het laatste oogenblik hun voornemen hebben gewijzigd. Een woordvoerder van het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken zcide gisteren: „Wij be groeten dc onderteekening van de overeenkomst met vreugde. Wij hopen, dat de verscheidene misverstanden, die gerezen zijn, nu tot het verleden behooren cn dat de teckcning het voorsnel zal zijn van een lang en gelukki ger bondgenootschap tusschen twee partners. Ongetwijfeld zal dc tenuitvoerlegging van de overeenkomst aan beide zijden ten nutte strekken bij hun taak tot wederopbouw en zal zij moe ten leiden tot herstel van den normalen handel en den export uit Zuid-Oost-Azie. hetgeen aan Oost cn West beiden buitertgc- woon ten goede zal komen". Op het bericht van de onderteeke ning van Linggadjati stegen de Indische fondsen op de Amster- damsche beurs tot 9 punten. Ook de overige markt was vast gestemd. Meeste M.G.-auto's zijn terecht De minister van Oorlog heeftop nragen van het tweede kamerlid Ruijs do Bccrcnbi ouck over ont vreemding van auto's bij het Mi litair Gezag geantwoord, flat dc in de vorige antwoorden ver strekte gegevens betrekking had den op de auto's welko bij het Militair Gezag onder oen M-ntnn- mer ten behoeve van M.G.-dlcn- sten en -instellingen hebben ge reden. Van totaal 5360 auto's zijn er thang 294 administratief nog niet verantwoord. Aangenomen kan worden dat dit aantal nog g'al verminderen. In totaal zijn 72 auto's gestolen. Het M. G. heeft echter ook auto's gevorderd, welke dadelijk werden overgedragen aan niet militaire instellingen als bij den wederop bouw betrokken instanties, de spoorwegen. P.T.T., burgemees ters, politie. P.O.D.-en, doktoren, taxi-ondernemers, expediteurs, enz. Deze auto's reden niet onder een M-nummer. Dc verantwoording van laatst bedoelde auto's zal nog geruimen tijd vragen. Naar aanleiding van de drie recente scheepsongevallen. veroorzaakt door zeemyjnen in c'c buurt van TerscheL ling, heeft A.N.P. zich gewend tot overste B. C. M. Schouten, van den rrijncnveegdienst in IJmuiden, die me dedeelde, dat uit dc positicopgavcn. die Mi heeft ontvangen, blijkt, dat al deze schepen zich buiten de aangege. ven mijnvrije kanalen bevonden. ITvi voegde er echter aan toe, dat het byj ylccht zicht vaak moeilijk is binnen de kanalen te blijven. Kort na de bevrijding, heeft de Fngelsche marine langs dc gcheelc Nederlandschc kust een vaargeul ge veegd, die nu geregeld door den Nc_ dcrlandschen mijncnYcegdienst wordt gecontroleerd. Dc zorg voor de aan_ gebmehte tonnen cn bakens werd op_ gedragen aan het loodswezen Doer het ijs zyjn evenwel vele ton nen en bakens losgeslagen cn afgedre. \cn, zoodat, sommige wateren, en ze. kcr die bij Terschelling niet geheel zonder gevaar zijn. Men geeft nu geregeld berichten aan dc zeevarenden door. opdat dc sche_ pen de gevaarlijke zones kunnen ont wijken L.O.-examens in de nieuwe spelling De minister van Onderwijs. Kun sten en Wetenschappen brengt ter kennis, dat zoowel bij dc in 1947 te houden examens ter verkrijging van de lagere akte als onderwijzer, als bij alle overige in dit jaar af te ne. men examens voor het lager onder wijs, de nieuwe spellingregelen zul len gelden. Vrouwelijke griffiers benoemd Tot substituut-griffier bij de Haagsche rechtbank is o.a. be noemd mevrouw Chr. P. van der Meer-Natzijl, waarnemend griffier bij dit college. Tot griffier byi het landgerecht te Bandoeng is benoemd mevrouw mr, D. Winkëlaar-du Perron. H.P. Het gerucht, dat koffie cn thco geheel van den bon zouden ver dwijnen en vervangen zouden wor den door surrogaten, is niet juist. Naar „Het Parool" verneemt, wordt liet niet uitgesloten geacht, dat do rantsoenen verminderd zullen moe ten worden, maar er is geen reden to veronderstellen, dat deze genots artikelen geheel van de lijst van dis tributie-artikelen zullen worden af gevoerd. Dc cacaopositic in ons land is niet ongunstig. Tot eind 1917 zou het rantsoen cacaopoeder van 50 gram per acht weken gehandhaafd kun nen blyven. Nederland importeert groote hoeveelheden cacaoboonen. die door onze industrie veredeld worden tot chocolade-artikelen, die voor een groot deel weer worden uitgevoerd. Van de deviozenwinst, die dit op levert, kan de consumptie in Ne derland bekostigd worden. In ver band mot dc minder gunstige kof fie- en theepositie is het niet onmo gelijk, dat een deel van de deviezen- winst op chocolade-artikelen be stemd zal worden voor den aan koop van koffie en thee, zoodat van een vrijgeven van chocolade-artike len, hoewel de voorraad dit mogelijk zou maken, voorloopig geen sprake zal kunnen zijn. Voor Pasehen zullen twee eieren per persoon beschikbaar worden gesteld. Do bon zal reeds in de eerstvolgende bonncnlljst bekend gemaakt worden. Alleen margarine van 13-26. April Alleen in do periode van 2 tot 15 Maart is in het totale vctrantsoen 125 gram margarine vervangen door eenzelfde hoeveelheid boter voor de houders van een A-, B- of C-kaart. Dit gebeurde in verband met dc moeilijkheden in de marga rine-industrie. die een gevolg waren van den door dc vorst gestremden aanvoer van grondstoffen. In de periode van 1326 April zal ter compensatie 125 gram boter in het vctrantsoen voor dc betrok ken groepen vervangen worden door eenzelfde hoeveelheid marga rine. Prijs eendeneieren verlaagd Do prijzen van eendeneieren zijn opnieuw vastgesteld cn zij bedra gen thans voor een eendenei van go- wichtsklasse 1 ten hoogste 13 cent en van gcwichtsklasso 2 ten hoogste 12 cent. Voor tweede soort eenden eieren en uitval zijn de maximum prijzen voor beide' gcwichtskUissen een cent per stuk lager. Voor 't gebruik van onze schepen De Nederlandschc minister van Verkeer en Waterstaat, ir. H Vos en de Britsche minister van Verkeer Alfred Barnes, hebben te Londen een overeenkomst geteekend, welke be paalt, dat Engeland aan ons land acht en een half millioen pond ster ling zal betalen ter afdoening van de schuld, ontstaan door het gebruik van 'Nederiandsche koopvaardijsche pen gedurenden den oorlog. Ongeveer de helft van dit bedrag is bestemd als vergoeding voor re paraties, het nieuw uitrusten en ver bouwen van grootc passagierssche pen, die voor troepentransport zijn gebruikt. Uit Nederlandschc bron wordt hieraan toegevoegd. Jat deze over ccnkomst ongeveer tachtig procent der betrokken betalingen afdoet en met groote voldoening in Nederland schc scheepvanrtkringen is ontvan gen. Uit -deze kringen verluidt, dat er nog kwesties van ondergeschikt belang moeten worden geregeld, doch dat deze waarschijnlijk geen moeilijkheden zullen opleveren. Belg. koningskwestie nog niet opgelost Dn Belgische eerste minister Spaak beeft in de Senaat dc regee- ringsverklaring van het nieuwe ka binet voorgelezen, waarin wordt medegedeeld, dat over de konings kwestie tusschen «le Belgische so cialistische partij cn de katholieke volkspartij geen fundainenteete overeenstemming werd bereikt. Do koningskwestie kan dus niet opgelost worden, maar de regeering blijft zich bewust, dat zij een over eenkomst inzake deze kwestie tus schen de partijen moet bevorderen. Een oplossing inzake het vrnu- wenstemrecht zal waarschijnlijk einde van dit jaar. begin volgend jaar, worrlcn bereikt, 'v - - Meer bewolking Weersverwachting van De Bilt, a a eld tg van Woensdagavond tot .1 Donderdagavond. Matige, tijdelijk krachtige wind rt - tusschen Zuidoost cn Zuidwest, j Meer bewolking, vooral in het Westen van het land Hier en daar wat lichte regen of motre- y j rn Weinig verandering van temperatuur. jï Woensdag Maart: Zon op g 6.32, onder 1002, maan op 8.33, I onder 23.47.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1