DAGBLAD VOOR AMERSFOORT S Besprekingen zijn voortgezet in Batavia W ordengroote collaborateurs werkelijk aangepakt? Sovjet-Unie komt niet op Beheerraad-vergadering Moskou: lange vergadering, weinig resultaten Modjokerto wordt geregeld Maatregelen tegen veesmokkel Gratiebeleid zwak Cultureel verdrag met België Nazi-complot weid ontmaskerd Water-politie In April en Mei zeepbonnen Gromyko wil geen verklaring geven Deputies' accoord over Donau Is de nooduitkecring aan ouden van dagen staatsarménzorg? Koffie, thee en eieren Instorting in de mijn „Hendrik" Gironunimer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0J1 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 27 Maart 1947 Nr. 605 6è Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER TE Batavia zijn Woensdag de Nedérlandsclie en Indonesische delegaties voor de eerste maal na de ondérteekening van Linggadjali bijeengekomen. Volgens een Nederlandsch communi qué werden „zekere punten, die voor Indonesië van primair belang zijn" besproken. Naar betrouwbare zegslieden verklaarden omvat ten deze punten zoowel militaire als economische kwesties. Van daag zouden eenige afgevaardigden opnieuw bijeenkomen 0111 een regeling inzake de bezetting van Modjokerto definitief tot stand te brengen. als een plechtige gelofte aan Indo nesia om lie* uiterste voOr zijn we deropbouw te verrichten, aldus Sjah- rir. De pogingen oni de betrekkingen van de republiek met de volkeren van Borneo. Celebes en de Mo!uk ken te verstevigen en heo met. ons te veréenigen zullen thans ook op de proef worden gesteld. Ter gelegenheid van het Neder landschIndonesische accoord heeft de Chineesche minister van huiten. landsche zaken. Wang Shi Chieh. de Chineesche ingezetenen van Indone sië aangespoord aan den ophouw van een jonge, welvarende republiek me de te werken. De minister verklaarde. Jat de Vertegenwoordigers in Djogja? Dr Van Mook heeft aan Aneta medegedeeld, dat het in de bedoe ling ligt spoedig een min of meer permanente vertegenwoordiging van de Nederlandsche regeering te Djog ja te vestigen, samengesteld uit des kundige ambtenaren van verschillen de departementen. Hierdoor woidt het contact met de republiek ten bc. hoeve van gezamei-ijk onderzoek door verschillende departementen bevorderd en de mogelijkheid om te arbeiden versneld. Dr. Van Mook zeidc tevens uitbrei ding van de ambtelijke vertegen woordiging van de republiek te Ba tavia te verwachten. Met betrekking tot Borneo meende dr. Van Mook. dat thans het houden van behoorlijke verkiezingen voor de samenstelling van een vertegen woordiging van Zuid-Boi noo en van Oost-Borneo binnen niet langen tijd mogelijk zal zijn. waarna d*, Borneo, conferentie ten spoedigste zal wor den gehouden. Verwacht wordt, dat eerlang republikeinsche journalisten en andere waarnemers voor een be. zoék aan Nederland zullen wórden uitgenoodigd Plechtige gelofte Sjahrir heeft Woensdagavond in een rédfe over radio-Djokjakarta ge zegd, dat de overeenkomst met Ne derland voor de republiek mee brengt. dat haar een welomschreven taak en verantwoordelijkheid is op. gelegd, die niet licht opgevat kunaeu worden. Onze plicht tegenover de Neder landers en de wereld is. dat wij onze kracht naar buiten in voldoenden omvang behouden opdat deze verge leken kan worden met die van ande re landen. De o\erecnkoinst van Liaggadjati moet opgevat worden sympathie van het Chineesche volk en zijn regeering steeds geweest is aan de zijde van üog onder voogdij Staande volken, in hun ópmarsch naar vrijheid en onafhankelijkheid. Masjoemi loyaal Een ujpdewerker van ..Antara1 heeft eenige leden van het hoofdbe stuur van de Masjoemi. die zich. zoo als bekend, tegen de onderteekening van Linggadjati heeft verzet, een interview afgenomen, tijdens de ver gadering van het KNIP te Malang. De heer Gafar Ismail verklaarde. Jat het strijdplan van de Masjoemi wellicht een wijziging zal ondergaan doch dat do Masjoemi haar doelein den steeds op legale wijze zal blij ven nastreven, in zoowel als buiten bet parlement Non-coöperatieve handelwijzen zullen niet worden toe. gelaten, daar he* staatsbelang boven het partijbelan' wordt gesteld, de heer Boerhanocdin Harahap legde den nadruk op de wenseheli.jkheid van het houden van echte verkiezin gen, hetgeen hij de eenige mogelijk hcid achtte, om tot een toestand van politiek evenwicht te komen binnen zoowel als buiten het parlement. Dr. Aboe Hanifa was van mee niug. dat er in Masjoemi-kringen een tendentie aanwezig is tot toónade ring jegens andore partijen. Naar „Met Parool" uit be trouwbare bron verneemt, zal de verboden zone van 5500 meter, die in Mei 1Ö4G aan de grens werd vastgesteld om den veesmokkel te keeren, binnenkort gebracht worden op een breedte, variee- rend van 15 tot 20 km. Bovendien bestaat het voornemen, alle paar den en runderen circa twee en een half millioen tc laten schetsen. Er zullen meer opsporingsamb tenaren worden aangesteld, ter wijl de sollicitanten aan een nauwkeuriger slccti© zullen wor den onderworpen dan tot dusver het geval was om het indringen van acorrupte elementen te voor komen. Het personeel, dat reeds in dienst i6. zal eveneens onder de loupe genomen worden. Ook te gen den kruimelsmokkel, waarbij vacantiegangers de grens over wippen om horloges, vulpennen of een nieuw pak te koopen. be reidt de regeering strenge maat regelen voor. (Van onzen parlementairen redacteur) BIJ de replieken over het wetsontwerp tot wijziging van het Besluit Bijzondere Rechtspleging waren gisteren in de Twee de Kamer weinig tcvredenlieidsuitingen te beluisteren. Alleen de toezegging van den minister, dat het personeel van de P.R.A. zoo veel mogelijk in overheidsdienst zou worden opgenomen en dat een wachtgeldregeling in overweging was, vond algemeene waardee ring. Doch het zwakke punt in 's ministers beleid bleef, volgens de Kamer, de gratieverleening en in het bijzonder de traagheid, waar mede de gratieverzoeken worden afgehandeld. Dc voorzitter besliste, dat dit geen persoonlijk feit was Minister Van Maarsevcen betoogde in zijn repliek nogmaals, dat dc barmhartigheidspolitiek staat op den bodem der gerechtig heid. Volledige berechting der collaboratie is niet mogelijk, zei hij. Men zal zich moeten beperken tot dc gioote collaborateurs. Een amendement van de vaste commissie voor privaat- en straf recht, strekkende om wettelijk vast te leggen, dat politieke delin quenten in overheidsdienst uit sluitend kunnen worden aange steld in ondergeschikte functies, nam dc minister over. Het zelfde geschiedde met een amendement, waardoor het recht op cassatie wordt verbonden aan alle straffen bo\en zes jaar gevangenisstraf. Het wetsontwerp werd 'ten slot te zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Mr. Donker (arbeid) conclu deerde, dat dc minister blijkbaar weerstanden heeft te overwinnen welke hij niet vermag uit te scha kelen. De Kamer werd verder onthaald op een weinig verheffend steek- si-ci tussrlien de heeron Korten- horst (K.V.P.) en Scheps (P. v. d. ADc heer Scheps had de vorige week den katholi?'; ui af ge vaardigde niet rechtstreeks coi laboratie verweten, doch diens be. zorgdheid voor het lot der colla borateurs wel min of meer in ver band gebracht met een zekere sympathie voor deze onvader landslievende heeren. Dr. Kortcnhorst diende hem gisteren van repliek door in het geding te brengen, dat ook hij, e\enals de lieer Scheps. illegaal werkzaam was geweest. Daarop besteeg de heer Scheps het spreek gestoelte om den heer Kortcnhorst te verwijten, dat deze hem onjuist had geciteerd Persoonlijk feit? Zoo zouden dc hecrcn misschien nog een poosje door zijn gegaan want dr. Kortenhorst vroeg liet woord voor „een persoonlijk feit". Toen de voorzitter vroeg: .Waarin bestaat dat persoonlijk feit?", antwoordde dr. Kortcn horst: „De heer Scheps beschul digt mij van onjuist te hebben ge citeerd." Wetsontwerp ingediend Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp tot goed keuring van het verdrag betrei- fende de cultureele en intellectu- eele betrekkingen tusschen Ne derland en België. Het verdrag voorziet niet al leen in een uitwisseling van hoogleeraren en in de toekenning van studentenbeurzen, doch even eens in een uitwisseling van leer krachten van het lager-, middel baar-,' voorbereidend hooger-, het kunst-, nijverheids-, Jandbouw- en tuinbouwonderwijs. Het schept dc mogelijkheid tot het vestigen van cultureele instellingen op het grondgebied van het andere land, tot het organisecren van vacan- tiecursussen. groepsreizen van wetenschappelijk en onderwijzend personeel. Het werpt het vriag- stuk van de gelijkwaardigheid der getuigschriften en graden ter beétudecring op en liet wil de sa menwerking \an jeugdorganisa ties be\ordercn. Ten slotte wil het door liet organiscercn van concerten, tooneelvoorstclliilgen. voordrachten, tentoonstellingen van artistieken en wetenschappe lijker) aard. door de verspreiding van boeken en periodieken, door óp film en de radio een grootce intensiteit geven aan de cultu reele en intellectueele uitwisse ling tusschen de beide landen en "overleg plegen omtrent de in standhouding en uitbreiding van zijn gemeenschappelijlTe culturee le belangen in het buitenland. Het hoofdkwartier van het Ameri kaansche bezettingsleger te Frank fort heeft bekend gemaakt, dat een nieuwe poging tot oprichting van een ondergrondsche nazi-organisatie is verijdeld. Vier leiders, vroegere hooge officieren van de S A, zijn ge arresteerd. Dc aanvoerder van het viertal, dat voor een militair tribunaal tg Miinchcn zal verschijnen, was biiga- dier.generaal Albeit Wiczonke. Hun programma schijnt een bijna woorde lijke copic te zijn van het program, ma der nazipartij. Hun doel was on der meer ..terugwerven van alle aan Duitschland ontnomen gebieden. Ge- nadclooze vernietiging van verra ders in de voormalige NVehrmacht en Luftwaffe, die verantwoordelijk zijn voor dc nederlaag van Duitsch- land." Zwarte handel Hun organisatie ..SS Deutsche Fieihcits. unci Friedensbewegung" gehecten, werkte, zoowel in de Brit- sclic als in de Amerikaansche zone. Zij wilde het huidig bestuur der bur- erlijke autoriteiten in Duitschland omver Verpen en tegen Je bezet tingsmacht sabotagedaden verrich ten. Oproepen tot het Duitsche volk door middel van geheime radiozen ders, gebouwd uit gestolen ondcr- deelen, waren in het programma op genomen. Ilct benoodigde geld weid uit. een uitgebreiden zwarten handel betrokken. Medeplichtigen in de Britsche en Fransche zone zorgden \oor valsche persoonsbewijzen, andere valsche papieren en rubberstempels. Volgens een woordvoerder van het hoofdkwartier van het Ameri kaansche leger waren de bendelei. ders reeds verleden jaar Juli gear resteerd Dit was echter niet bekend gemaakt om de opsporing van ande re leden dezer organisatie te verge makkelijken. MIDDEN-ENGELAND wordt sedert het intreden van den dooi geteisterd door zwaren waters nood. Maar deze Bobby", ge fotografeerd in Herefoid blijft op zijn post: op een wankel bouwwerk van kisten en vaten houdt hij de voelen droog Een spelmoment uit den vedstrijd, die het voorloopig Nederlandsch Elftal Woensdagmiddag in het Fèijenoord-stadion speelde tegen de Zwccdsche club Malmö Doelman Winqvist onderschept een aanval van Ttoozcn, rechts op de foto. Motie van vertrouwen in Belg. regeering In de Belgische kamer is, een motie van vertrouwen in dc re- gcering aangenomen met 118 te gen 13 stemmen cn 22 onthoudin gen. De communisten onthielden zich van stemming, terwijl talrij ke Liberalen tegen stemden. De aanwijzingen van bonnen voor zachte zeep, waschpoèder en harde zeep is door een stagna lie in den aanvoer an grondstoffen niet'eerder dan April en Mei te verwachten. De fabrieken werken op volle kracht, zoodat naar alle waar-' schijnlijkheid op 1 April een bon voor 250 gr. zachte zeep zal wor den aangewezen, op 25 April een gecombineerde bon voor 250 gram waschpoeder cn 250 gr. soda en begin Mei een bon voor harde zeep. Dc productie van soda is bevre digend en neemt nog geleidelijk toe, zoodat een rantsoen van 250 tram voorloopig \crzckerd lijkt. („Het Parool") Het belangrijkste feit van de eer ste zitting van clen Beheersraad was de afwezigheid van den Sowjetrus- sischen vertegenwoordiger. Het was geen veVrassing, daar de Sowjet Unie reeds op de Algemeene Ver gadering der UNO tegen de acht ontwerpovereenkomsten voor het beheer heeft gestemd en er sinds dien toespelingen op gemaakt zijn, dat de Sowjct-Unie den raad zou ignoreeren, maar veroorzaakte toch eenige bezorgdheid. De agenda werd overigens nor maal afgewerkt: Trvgve Lie hield een redevoering, prof. Sayrc (USA) eveneens, en daarna koos de Raad prof. Sayrc tot zijn voorzitter. Bezicaren De Chineesche assistent-secreta ris-generaal der UNO. Victor Hoe, heeft zich telefonisch in verbinding gesteld met den Sowjet-vertegen- woordiger in den Veiligheidsraad Gromj'ko, om van hem tc vernemen, welke positie dc Sowjet-Unie tén opzichte van den Beheersraad in neemt. Gromyko wilde echter geen verklaring afleggen. (Tijdens dc besprekingen over de acht ontwerpovereenkomsten in zake het beheer heeft de Sowjct gedelegeerde verleden jaar op dc volgende gronden tegen deze over ccnkomsten aanhoudend bezwaar gemaakt: 1. Dc overeenkomsten geven geen definitie van ..direct betrokken De vier ministers van buiten- iandsche zaken hebben Woensdag bijna 5 uur vergaderd over de volgende punten van belang: 1. Do twee nota's van Joego- lavië met liet verzoek om te wol len gehoord over het Oosten ri j k- che vredesverdrag en over het rapport van de financieele com missie voor Triest. De beslissing icrover werd tot morgen uitge teld. De deelneming van China aan het bijeenroepen der vredes- onferentic, waarover geen ac coord werd bereikt. 3. Het procedurerapport van de plaatsvervangers (werd terug gewezen). 4. Ten slotte bespraken de mi nisters de agenda voor vandaag, waarbij tot de volgende punten werd besloten: Of en hoe Joegoslavië zal worden gehoord, b. Dc kwestie der Duitsche ac- iva in Oostenrijk. De rapporten van de spc ialc commissie, die eenige dagen geleden is benoemd voor het re- gistreeren van de punten der Duitsche kwestie, waarover men het eens en die waarover men hel oneens is. Be vin verklaarde deze rappor- en slechts te willen hooren in- licn zij voltooid zijn. Naar ver- uidt, is deze commissie slechts en deele klaar gekomen en is liet niet zeker, dal zij haar rapporten morgen op tijd zal hebben vol tooid. Van Sowjet-Russische zijde werd een voorstel ingediend om (Van onzen parlementairen redacteur Minister Drees hééft, zooals bekend, een wetsontwerp inge diend om ouden van dagen een uitkeering te verzekercn.^Dat dc regeering, gezien den moeilijken financieelen toestand van het land, daarvoor honderdvijftig millioen gulden beschikbaar stelt, verdient stellig waardee- ring. Doch toen de Tweede Kamer gis termiddag het wetsontwerp in be handeling nam, bleek, zooals trou- i.'ï de- schriftelijke gedac! - tenwisseling al viel af te leiden, de waardeering nogal getemperd. Niet om financieele rederten, fnaar om dat deze regeling niet is vastge koppeld aan nuderdoms- en invali diteitsverzekering. De noodregeling werd door sommige Kamerleden zelfs gekwalificeerd als Staatsar meiv/.org. De eerste kampioen voor toepas sing van het verzekr ~sprincip<* hij den ouderdomszorg was de heer Stein metz (KVP), Ook de seer Krol (CH) deed een zelfde geluid hoorpn en ontnopce zich als tegenstander van de klasse- indeeling. welke hij een achterstel ling van het platteland noemde. Hij \ond het onbillijk, dat kleine mid denstanders, die nog een bedrijfje hebben, worden uitgesloten. Mr Hicke (PvdV) begon met woorden van warme, hulde aan den minister, maar hii bleek de bezwa ren van de vorige sprekers te dee- len dc oorlogsmisdadigers in de kam pen voor verplaatste personen on der liet militaire commando van de respectieve landen in vei ze kerde bewaring (e stollen, welk voorstel door Frankrijk werd ge steund. Dc Britsche en Amerikaansche afgevaardigden waren van mee ning, dat er voldoende bewijs dient te worden overgcleed vóór dergelijke oorlogsmisdadigers worden uitgeleverd. Donau Het Sowjet-Russische pers bureau Tass heeft bekend ge maakt, dat de plaatsvervan gers voor Oostenrijk tot een accoord zijn gekomen inzake de kwestie van dc scheep vaart op den Donau. Reuter meldt voorts: De plaats vervangers voor Oostenrijk be spraken dc economische clausu les van het Oostenrijksche verdrag en den nlgemecnen economischen toestand van het land. Een van de onderwerpen Mas de restitutie van bezittingen der UNO, die na den oorlog in Oostenrijk worden aan getroffen. Het betrefl hier in hoofdzaak dc vraag, of Oostenrijk deze bezittingen in goeden staat moei teruggeven of in haar hui dige conditie. De plaatsvervangers maakten zeer weinig vorderingen, ofschoon men overeenkwam, dat eischen tot restitutie binnen 9 maanden moesten worden inge diend. China Revin heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan' Marshall. Waarschijnlijk is Molotofs brief tijdens hun kortstonjlig onder houd besproken. Marshall zoide op 1G Maart te gen Molotof, dat hij niet bereid was deel te nomen aan een con ferentie over China. ..hoc infor meel ook". Hij stolde toon echter voor, vóór 1 April schriftelijk over China van gedachten te wisselen. Men vermoedt in Moskou, dat de schriftelijke gedachten-wisse ling inzake China onmiddellijk zal worden opgenomen, daar er nog slechts vijf dagen a óór 1 April resten. Presidentsopvolging in U.S.A. geregeld De senaatscommissie voor regle menten heeft met 6 tegen f> stemmen een wetsontwerp goedgekeurd, waar bij de republikeinsche voorzitter van bet huis van afgevaardigden, Joseph W Martin. Truman in geval van overlijden als president zal opvol gen. Volgens de thans geldende wet volgt de minister van buitenlandsche zaken op. staten", wier goedkeuring door het Handvest der UNO wordt vercischt en waaronder dc Sowjet-Unie alle vijf groote mogendheden wil erken nen. 2. De overeenkomsten voorzien in militarisatie van vroegere man daatseilanden zonder toestemming van den Veiligheidsraad. 3. Volgens de overeenkomsten zonden sommige onder beheer staande gebieden bestuurd worden als vormden zij een „integreerend deel" van de landen onder wies be heer zij staan. 4. De Mandaatmogendheden had den geweigerd een tijdslimiet voor herziening van de behcerovcrcen- komstcn tc stellen.) De afwezigheid van de Sovvjet- Umc heeft geen invloed op dc pro cedure van het werk van den Be heersraad. daar de Sowjet-gedele- geerde theoretisch als aanwezig wordt beschouwd. Opstandelingen kregen versterking Volgens een radiozender der op standelingen in Paraguay is dc óp marsch naar Asuncion begonnen. De troepen der opstandelingen na deren de hoofdstad over een breed front. Zij hebben door de aanvulling van de wapenen en dc munitie van het Chacoleger een aanzienlijke versterking gekregen. Alle hooge vloot-officieren in dc hoofdstad en alle officieren, onder wie twee generaals zijn gearres teerd. daar zij weigerden de wape nen tegen de opstandelingen op te nemen. Volgens Associated Press nemen duizenden personen uit Asuncion de vlucht naar Argentinië. De hoofd stad zou zwaar te lijden hebben on der bombardementen. Strijd in Indo-China in Juni beëindigd? Een hooggeplaatste Fransche politieke, functionaris heeft te Saigon verklaard, dat. te oorclee- len naar de militaire situatie in Noord-Indo-China. die zeer gun stig is, de strijd einde Juni zal ge- cmdigd zijn. Volgens dezen woord voerder zullen de Fransche auto riteiten, zoodra er vrede is rnct •ie Annamietische leiders een ver drag sluiten, volgens welke een federatie \an Cochin-Cliina. An- nam en'Tonking wordt opgericht. Koningin dankt voor gelukwcnschen De Koningin hooft aan de com- missarisson dor Koningin het on derstaande schrijven gericht: „Tk bon bijzonder getroffen door de gehikwenschen die mij ter gele genheid van do geboorte van mijn kleindochter Marijke uit alle gc- moenten des lands werden toege zonden. zoowel door gemeentcbe- sturon en -raden als van de zijde der bovolking. Daar het. my niet mogelijk is al degenen die mij gclukwenschten persoonlijk te bedanken, zou ik het op prijs stellen indien U gemeente besturen, gemeenteraden cn bovol king van Uw gewest mi,in hartelij- ken dank over zoudt willen bren gen". Filosofencongres in Amsterdam B. en W. van Amsterdam hebben den gemeenteraad een voorstel ge daan om een subsidie van f 5.000 te vcrlecncn aan het comité van voorbereiding voor het tiende inter nationale congres voor filosofie, ter gedeeltelijke dekking van de aan dit congres verbonden kosten. Projectiel smolt niet, doch explodeerde J. L., wonende aan do Voor- ladslaan to Nijmegen, vond bij werkzaamheden op hel land een nisje van koper en aluminium. Thuis gekomen hield hij het buis je in de keuken boven een gas- viam om het pek. dat om het buisje zat. te smelten. Plotseling prong het ding, dat een projec- iel bleek te zijn, uit elkaar. Ge- aat en de hinden van L. werden mot scherfwondcn overdekt, ter wijl een scherp stuk in zijn lin keroog terecht kwam. Hij moest onmiddellijk naar het Canisius- ziokenhüis worden overgebracht. Prinses Juliana in Utrecht Gistermiddag heeft Prinses Ju liana. in haar functie als voorzit ster de ledenvergadering van de vcreeniging het Nederlandsche Roode Kruis, welke gehouden werd in den Utree htschen Stadsschouwburg, gepresideerd. BONKAARTEN KA, KB, KC 703 (strook no. 4) 671 Brood: 800 gram. brood 672 Brood: 100 gram. brood 671 Boter: 125 gram boter. 672 Boter: 125 gram margarine of 100 grary vet 673 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 671 Melk: 1 liter melk 672,673 Melk: 7 liter melk 67-1 Vleesch: 100 gram vleesch 672 Vleesch: 100 gram vleesch 671 Algemeen: 200 gram kaas 672 Algemeen: 2 eieren 673 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kin dermeel (niet uit rijst be reid). 674 Algemgen: 125 gram. koffie 675 Algemeen: 50 gram thee 67d Reserve: 2600 gram brood 67k Reserve: 800 gram brood BONKAARTEN KD, KE 703 (strook no. 4) 681 Brood: 800 gram brood 681 Boter: 250 gram boter 682 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 68—2,68—3 Melk: 12 liter melk 681,682 Vleesch: 100 gram vleesch 681 Algemeen: 100 gram kaas 682 Algemeen: 2 eieren 68r Reserve: 800 gram brood 68s Reserve: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kin dermeel (niet uit rijst be reid) 68u Reserve: 600 gram Dloem of zelfrijzend bakmeel of kin dermeel (niet uit rijst be reid) of kinderbiscuits. BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG 70.4 Bijzondere arbeid, a.s. moeders en zieken (strook no. 4) 674 Brood: S00 gram brood 671 Boter: 250 gram boter 67I Margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet 671 Melk: 5 liter melk 674 Vleesch: 300 gram vleesch 675 Vleesch: 100 gram vleesch 674 Kaas: 200 gram kaas 674 Eieren: 5 eieren. Opo2 April zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnape ringen en tabak. Berging der dooden zeer moeilijk Doordat in de staatsmijn „Hendrik" een instorting heeft plaats gehad wordt de berging van de slachtoffers der ramp zeer bemoeilijkt. Sinds Dinsdag avond is geen stoffelijk over schot meer geborgen, nog zes slachtoffers bevinden zich in de brandende galerij. Men heeft den brand echter weten te locali- seeren. Gisteren heeft dr. ir. Ch. Th. Groolhoff, president-directeur der staatsmijnen, in gezelschap van hoofdingenieur Op den Kamp en rector Sarneel een bezoek ge bracht aan dc families der slacht offers. Dc minister van Economi sche Zaken, dr. lluysmans had den heer Groothoff verzocht mede namens hem de zwaar getroffen families te condolccron. Hedenmiddag om twee uur zal voor het personeel der staatsmijn „Hendrik" gelegenheid bestaan een laatsten groet te brengén aan de gevallen kameraden door een défilé langs de rouwkapel. Om drié uur Donderdagmiddag zal do secretaresse van dc Koningin, mcj. J. C. M. Gcldens namens II.M. een krans leggen in de rouw kapel, als een koninklijke hulde aan hen, die bij de uitoefening van bun plicht gevallen zijn. Bli deze plechtigheid zullen aanwezig zijn de commissaris der Koningin in de provincie Limburg, de bur gemeester van Brunssum. de di rectie der staatsmijnen en de in specteur-generaal van het staats toezicht op de mijnen. Morphinesmokkel uit Duitschland Voor de Maastrichtsche recht bank hebben Dinsdag terecht ge staan G. Faassen-Klingenstein, do mijnwerker .T C. A. Schumans cn de, arbeider Th Ch. G. van Well, voor het, smokkelen van opium uit Du'tscblar.d. Het drietal had in Duitschland beslag weten te leggen o-j 250 am pullen morphine, die het had ge kocht met inruiling van vijf kilo koffie. Do vrouw had het verdoo- vondc goedje naar Eindhoven ge- bracht, waar het aan een klant zon worden afgeleverd. Deze was er niet. waarna de vrouw naar 's-Her- togenbosch doorreisde Daar viel zo in handen van dc politie. De eisch was zes maanden gevangenisstraf tegen ieder. Kans op regen Wccrsvericachling van De Bilt. Cj geldig van Donderdagochtend u 'ol Donderdagavond. Meest matige wind tusschen '1 Zuid en Oost. Bewolkt weer met .J hier en daar eenige regen. Wei- f iiig verandering van tempera- E tuur. i Donderdag 27 Maart: Zon op d.20. ond°r 19.03maan op SJiO. 3 onder 00.00

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1